تحقیق روشهای موثر در آگاه سازی خانواده درفرآیند پیشگیری از اعتیاد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق روشهای موثر در آگاه سازی خانواده درفرآیند پیشگیری از اعتیاد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق روشهای موثر در آگاه سازی خانواده درفرآیند پیشگیری از اعتیاد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱-۱مقدمه ۱
۱-۲-بیان مسئله ۲
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۱-۵-هدف تحقیق ۹
۱-۶-فرضیه های پژوهش ۹
۱-۷-تعاریف مفاهیم: ۱۰

فصل دوم : پیشینه نظری تحقیق
۱-۲-دلایل مصرف مواد ۱۲
۲-ادبیات تحقیق ۱۳
۲-۲-پیشگیری در اعتیاد ۱۶
۲-۲-۱-عوامل موثر در اعتیاد جوانان ۱۸
۲-۳-نقش خانواده در آگاه سازی جوانان و نوجوانان ۲۰
۲-۴-نقش مؤثر خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی ۲۵
۲-۵-انحراف اجتماعی ‌ ۲۷
۲-۶-عوامل موثر خانواده در پیشگیری از انحرافات ۲۸
۲-۷-انواع پیشگیری ۳۱
۱-پیشگیری کوتاه مدت ۳۱
۲-پیشگیری بلند مدت : ۳۱
۲-۸- نقد روش‏های پیشگیری بر اساس مبانی تربیت دینی ۳۲
۲-۸-۱-شیوه آموزش مدار ۳۲
۲-۸-۲-شیوه عاطفی مدار ۳۳
۲-۸-۳-شیوه قدرت مدار ۳۵
۲-۸-۴-شیوه کنترل مدار ۳۷
۲-۹- نتیجه گیری فصل دوم : ۴۰
۲-۱۰-پیشینه تحقیق ۴۳
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۴۷
۳-۲- روش تحقیق ۴۸
۳-۳- جامعۀ آماری ۴۸
۳-۴- نمونه و روش نمونه¬گیری ۴۹
۳-۵- ابزار اندازه گیری ۴۹
۳-۶- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ۴۹
۳-۷- تجزیه و تحلیل آماری ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه : ۵۲
اهداف تحقیق: ۵۲
الف- آمار توصیفی: ۵۳
ب- آمار استنباطی ۵۹

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۱-۵-بحث و نتیجه گیری
۳-۵ بحث
۴-۵-پیشنهادات
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی
۵-۵-محدودیتهای پژوهش
منابع و مآخذ
ضمـائـم

فهرست جداول و اشکال
عنوان صفحه
جدول ۱-۴ فراوانی جنسی ۵۳
جدول ۲-۴ فراوانی شغل مادران ۵۳
جدول ۳-۴ فراوانی تحصیلات مادران ۵۴
جدول ۴-۴ فراوانی تحصیلات پدران ۵۵
جدول ۶-۴ فراوانی تعداد فرزندان ۵۷
شکل ۱) نمودار چندک چندک میزان آگاه سازی ۵۹
شکل ۲) نمودار چندک چندک پیشگیری از اعتیاد ۶۰
جدول ۷-۴ آماره خلاصه فرضیه اول ۶۱
جدول ۸-۴- آزمون تی تست مستقل فرضیه اول ۶۱
جدول ۹-۴ آماره خلاصه فرضیه اول ( فرزندان پسر ) ۶۲
جدول ۱۰-۴- آزمون تی تست مستقل فرضیه اول ( فرزندان پسر ) ۶۳
جدول ۱۱-۴- آماره خلاصه آگاه سازی ۶۴
جدول ۱۲-۴- آزمون تی تست مستقل آگاه سازی ۶۴
جدول ۱۳-۴- آمار خلاصه فرضیه دوم ۶۵
جدول ۱۴-۴- آزمون تی تست مستقل فرضیه دوم ۶۵
جدول ۱۵-۴- جدول توافقی فرضیه سوم ۶۶
جدول ۱۶-۴- جدول توافقی آزمون کی دو فرضیه سوم ۶۷
جدول ۱۷-۴- جدول توافقی فرضیه سوم ۶۸

 

منابع و مآخذ

اسفندیاری،اسماعیل، «فقر و انحرافات»، کتاب زنان، ش ۲۱ ص ۶۴و۶۵ / ر.ک: سوره های (سبا: ۳۴ / زخرف: ۲۴ / بنی اسرائیل: ۱۶ / انبیاء: ۱۳ـ۱۱ / واقعه: ۴۵ـ۴۱٫

باقری یزدی، س ع . (۱۳۷۳)، بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق روستایی میبدیزد، پایان نامه ی کارسناسی ارشد روان شناسی بالینی تهران.دانشگاه علوم پزشکی ایران

حافظ نیا، (۱۳۷۷) مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران

دلاور، علی ، (۱۳۷۴) مبتنی در پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، رشد

ساپینگتون، اندروا (۱۹۸۹) بهداشت روانی (ترجمه ی حمیدرضا حسین شاهی برواتی ، ۱۳۷۹) چاپ اول. انتشارات روان

ستوده هدایت اللّه ، «فقر و انحرافات»، کتاب زنان، ش ۲۱ ص ۶۴و۶۵ / ر.ک: سوره های (سبا: ۳۴ / زخرف: ۲۴ / بنی اسرائیل: ۱۶ / انبیاء: ۱۳ـ۱۱ / واقعه: ۴۵ـ۴۱٫

شعاری نژاد ، علی اکبر (۱۳۹۴)، فرهنگ علوم رفتاری، انتشارات امیر کبیر

شیخ‌الاسلام، ربابه ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران. بازدید در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۶.

صاحب جمعی، پروانه، (۱۳۷۲) رابطه ی مسایل خانوادگی ویژگی های شخصیتی نوجوانان و جوانان با بزهکاری در سمینار بررسی مسائل نوجوانان و جوانان اردیبهشت ۱۳۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوزستان

صرامی، اعتیاد نوین اعتیاد نوین با تأکید بر مصرف مواد محرک و توهم‌زا و روشهای پیشگیری از آن۱۳۸۲

عربیان، نرگس ، «اعتیاد و راه های پیشگیری از آن با تأکید بر تربیت و خانواده»، مجله حیات سبز، ش سوم، ۱۳۸۲٫

فدایی فرید ؛ سجادیه ، سید علی . شناخت ، پیشگیری و درمان اعتیاد ، تهران تایماز، ۱۳۶۵

فرجاد، محمدحسین ، بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، اساطیر، ۱۳۷۷،

قربان حسینی،علی اصغر،پژوهش نو در مواد مخدر و اعتیاد، تهران امیر کبیر، امیر کبیر، ۱۳۶۸

کاپلان، هارولد، سادوک ، خلاصه ی روانپزشکی (ترجمه ی نصرت الله پورافکاری، ۱۳۷۲) ، مؤسسه انتشارات ذوقی

کوپانی، مرضیه (۱۳۸۲)، بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و بهداشت روانی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه ی ناحیه ۲

کوکرین (۱۳۷۵) ، مبانی اجتماعی بیماریهای روانی (خرید براتی و بهمن نجاریان مترجمان) ، تهران، رشد، (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ۱۹۹۱).

گورانی ، ر  اعتیاد و عوامل موثر در آن و راه مقابله و پیشگیری از آن ، مجموعه مقالات همایش بررسی علل فرهنگی و  اجتماعی  گرایش جوانان به مواد مخدر ، ۱۳۸۰ .

مدنی، سعید ، «اعتیاد و راه های پیشگیری از آن با تأکید بر تربیت و خانواده»، مجله حیات سبز، ش سوم، ۱۳۸۲٫

میلانی فر، بهروز (۱۳۷۰) بهداشت روانی ، چاپ اول، نشر قومس

Nelson  Zlupko I. Dore M.M. Kauffman E. Kaltenback K. Women in recoveryTheir perceptions of treatment effectiveness 1996; 126-132.

Sussman S. (1989) Two social influence perspective of tobaco use development and prevention. Health education

Sussman S. (1996) Development of a school Based Drug Abused prevention curriculum for High Risk Youths.

Botvin, G.J, Griffin, KW., Diaz, T., Miller. N., & Williams, M. (1999) Smoking initiation and escalation in early

Coggans, N. & McKellar, S. (1994). Drug use amongst peers:peer pressure or peer preference. Drugs,education, prevention and policy, 1, pp.15-26.

 

چکیده

برای پیشگیری از عادات و رفتارهای منفی و غیرسالم جوانان و نوجوانان، هیچ گاه نباید صبر کرد تا آنان با چنین مشکلاتی درگیر شوند و آن گاه درصدد یافتن راه حل و شیوه مقابله با آن برآیند. از طرف دیگر، با نادیده گرفتن و یا انکار واقعیات موجود، نه تنها نمی توان مشکلی را حل کرد، بلکه فرصت یافتن راه حل هم از دست می رود. بهای پیشگیری موثر از اعتیاد جوانان، همانا هوشیاری همیشگی والدین و اعضای موثر خانواده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی روشهای موثر در آگاه سازی خانواده درفرآیند پیشگیری از اعتیاد بوده است. که پس از طرح موضوع و تفصیل آن  و مشخص نمودن اهداف و فرضیه های تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی پرداخته شده است . تعداد جامعه آماری تحقیق ۵۰ خانوار بوده که به دلیل گسترده بودن تجامعه­ی مورد نظر، نمونه آماری به صورت تصادفی  انتخاب گردیده­اند .ابزار مورد استفاده جهت انجام تحقیق، پرسشنامه  روشهای آگاه سازی خانواده و پیشگیری اعتیاد بوده که پس از تائید روایی و محاسبه پایایی، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون­های آماری ، ضریب همبستگی پیرسون، و spss استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ های این تحقیق حاکی از است که بین ب روشهای موثر در آگاه سازی خانواده و فرآیند پیشگیری از اعتیاد در خانواده های ارتباط معنی داری وجود دارد.

۱-۱مقدمه[۱]

  قرار گرفتن ایران در جوار کشورهای تولید کننده مواد مخدر از یک سو، و در دسترس بودن مواد، قیمت پایین آن، تولید آسان، تنوع رو به افزایش مواد، بیکاری، استرس های زیاد زندگی و ناتوانی خانواده ها در ایمن سازی خود و فرزندان منجر به شیوع اعتیاد و سوء مصرف مواد بویژه در قشر جوان جامعه شده است. خانواده بنیادی ترین نهاد جامعه می باشد که متأسفانه مورد هجوم مشکلات مختلف قرار می گیرد.

عقیده عوام بر این است که فردی دچار اعتیاد می شود که خانواده زمینه بروز آن را داشته باشد. اعتیاد پس از شکل گیری، با استفاده از یکسری مکانیزمها، خانواده را به سمت ناکارآمدی و عدم سلامت بیشتر سوق می دهد. قوانین خانواده تغییر کرده و فضای دردناک و اضطراب زایی در آن بوجود می آید. افراد خانواده برای جان به در بردن از این شرایط نابسامان و حفظ بقای خود به ایفای یک نقش تحمیلی و مخرب از سوی این فضا روی می آورند. به طور کلی می توان گفت که ایفای این نقش های مخرب آنها را به عنوان شرکاء فرد معتاد در می آورد و آنها با حفاظت فرد معتاد در برابر پیامدهای منفی طبیعی ناشی از اعتیاد، موجب تداوم اعتیاد و تشدید ناکارآمدی خانواده می شوند. بنابراین، برای درمان اعتیاد باید از درمانهای فردی و عمدتا سم زدایی فراتر رفته و به زیربناهای خانوادگی با شرایط پیچیده آن نیز توجه نمود. امروزه روشهای نوینی برای روان درمانی با قالب خانواده بوجود آمده است که نه تنها اعتیاد و سوء مصرف مواد را هدف قرار می دهد، بلکه ناکارآمدی خانواده را درمان نموده و موانع را از مسیر تحول افراد و خانواده آنها بر می دارد.

 ۱-۲-بیان مسئله[۲]

اعتیاد یکی از مشکلات مهم جوامع امروزی است. کشور ما به دلیل وضعیت خاص جغرافیایی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، موقعیت مستعدی برای روی آوردن نوجوانان و جوانان به اعتیاد دارد . بر همین اساس یکی از تلاشهای مسئولان بعد از پیروی انقلاب اسلامی مبارزه جدی با مواد مخدر بوده است . هر چند با این مشکل ابتدا به صورت قانونی برخورد شده است ، اما به دلیل پیچیدگی پدیده اعتیاد و همچنین ناکارآمد بودن روشهای قانونی در سالهای اخیر توجه به سوی درمان و پیشگیری از اعتیاد از طریق  شناخت عوامل به وجوئ آورنده و استفاده از روشهای علمی معطوف شده است . در جدیدترین تقسیم بندی اختلالات روانی (DSM – IV) از اختلالات مرتبط با مواد نام برده شده است . منظور از  اختلالات مرتبط با مواد مشکلاتی است که استفاده و سوء استفاده از داروهایی مانند کوکائین ، هروئین ، الکل و دیگر مواد در افراد به وجود می آورد که  منجر به تغییر در نحوه تفکر ، احساس و رفتار آنان میشود . این مشکلات هزینه های  فوق العاده انسانی ، اجتماعی و اقتصادی دارند [۳]

سلامت انسان و توسعه اجتماعی ، رابطه ای جدایی ناپذیر دارند . سلامت ، همچنین یکی از شش قلمرو اصلی رفاه اجتماعی است . پس هر آنچه تهدیدی برای سلامت باشد ، تهدید برای توسعه و رفاه اجتماعی نیز می باشد و هر آنچه موجب ارتقای سلامت است ، عملا  ما را به توسعه و رفاه اجتماعی نیز رهنمون می سازد . از آنجا که سوء مصرف مواد ، وابستگی و عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای سلامت به شمار می آید و بر کمیت و کیفیت زندگی تاثیر می گذارد ، برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد را با برنامه های ارتقاء سلامت توام می دانند . بنابراین ، سلامت به عنوان یکی از شاخصه های افزایش رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی و در رویکرد ارتقاء آن ، اجتماع  محوری پایه اصلی است به نحوی که امروزه ، به طور روز افزونی رویکرد ارتقاء سلامت اجتماع محور به عنوان یک دیدمان برای بهبود وضعیت سلامت کلی شناخته می شود . (باقری یزدی ، ۱۳۷۳)

رویکرد اجتماع محور در برخورد با معضلات و مشکلات اجتماعی ( نظیر اعتیاد و سایر انحرافات اجتماعی ) با مشارکت دادن مردم در برنامه ریزی ها از طراحی تا اجرا و ارزشیابی ، با استفاده از راهبردهای نظیر اقتدار افزایی ، آموزش مهارتهای زندگی ، حمایت گیری ، آگاه سازی و ….  از بروز بسیاری از نابسامانی ها  در سطح اجتماعی جلوگیری  نموده ، فرایند آن منجر به افزایش کیفیت زندگی آحاد جامعه می گردد. (اسفندیاری ، ۱۳۸۷)

امروزه شاهد تغییرات سریع و گسترده ای در سطوح و ابعاد مختلف زندگی انسان می باشیم. در یک انتهای پیوستار این تغییرات گسترده، دستاوردهای مثبت برای ایجاد رفاه و سلامت در جوامع مشاهده
می شوند و در انتهای دیگر آن پیامدهای مخرب نظیر بیماری جسمی و روانشناختی قرار دارد. از جمله پیامدهای مخرب، می توان اختلالات روانشناختی و بویژه اعتیاد را مورد اشاره قرار داد که امروزه دامن گیر تمامی کشورهای دنیا شده است. اعتیاد و سوء مصرف مواد از مرزهای جسمانی و روانشناختی فراتر رفته و به عنوان یک معضل اجتماعی گسترده مطرح می باشد. متأسفانه با گسترش عوامل خطر ساز این بیماری نظیر تولید آسان، قیمت پایین، در دسترس بودن وسیع ، تنوع مواد، افزایش استرس های زندگی، فقر، بیکاری، سبک های نامناسب والدینی، فاصله نسل ها، تزلزل زیرساختهای اجتماعی من جمله خانواده و غیره، شیوع اعتیاد و سوء مصرف مواد رو به گسترش است. سالانه میلیاردها دلار صرف خرید، مصرف و درمان اعتیاد می شود و کشور ایران بخاطر همجواری با کشورهای تولید کننده مواد مخدر آسیب بیشتری از این بلای خانمان سوز دریافت می دارد. (

با گسترش شیوع اعتیاد، روشهای علمی نیز به توسعه خود برای پیشگیری و درمان آن ادامه می دهند. بخشی از درمانها هدف خود را پاکسازی فیزیولوژیک قرار داده و انواعی از داروها را تجویز می نمایند. برخی دیگر از درمانها با اولویت دادن به نقش عوامل روانشناختی به توسعه روشهای رواندرمانی می پردازند و از قالبهای درمان فردی، خانوادگی و گروهی استفاده می کنند. تعدادی از رویکرد ها نیز به عوامل محیطی و اجتماعی توجه  می نمایند. نکته قابل توجهی که متأسفانه توسط بسیاری از درمانگران و سیاستگذاران سلامت مورد غفلت قرار   می گیرد این است که اعتیاد و سوء مصرف مواد دارای ابعاد و عوامل متعددی است و درمان آن نیازمند یک رویکرد همه جانبه دارد.

  اخیرا توجه به خانواده به عنوان یک عامل و نهاد سببی در شکل گیری اعتیاد و سوء مصرف افزایش یافته است و این تلقی به وجود آمده است که اعتیاد بوجود نمی آید مگر اینکه فرد خانواده ناکارآمدی داشته باشد که او را به سمت اعتیاد سوق می دهد. همچنین اعتیاد پس از شکل گرفتن، نظام خانواده را به سوی ناکارآمدی بیشتر و تداوم اعتیاد می کشاند. اعتیاد یکی از اعضا خانواده باعث بوجود آمدن یا تشدید فضای اضطراب و نا امنی در خانواده   می شود. این فضای به وجود آمده با عدم ارضاء نیازهای طبیعی اعضای دیگر، باعث شکل گیری قوانین نامناسب و تحمیل نقش های مخرب به افراد می شود. هر یک از افراد برای جان به در بردن از این فضای آلوده و حفظ بقای خود نقش خاصی را به عهده می گیرند. به عنوان مثال، ممکن است مادر خانواده با موجه کردن غیبت شوهر معتاد از محل کار یا فرزند معتاد از مدرسه مانع از تجربه پیامد طبیعی ناشی از غیبت آنها شود، به این دلیل که    می ترسد همسر وی شغلش را از دست بدهد یا فرزندش از مدرسه اخراج شود. در این وضعیت او نقش شریک اعتیاد را بر عهده گرفته است. همچنین یکی از فرزندان ممکن است با فعالیت بیش از حد در عرصه های مختلف زندگی و شاخص شدن در زمینه های مختلف درسی، اجتماعی، ورزشی و غیره سعی در جبران کاستیهای خانواده نماید، به این امید که چهره مخدوش شده خانواده را ترمیم نماید. این فرد به ایفای نقش قهرمان می پردازد، قهرمان به طور مداوم کاستی های خانواده را رصد می کند و با ارائه واکنش های جبرانی چتر زیبایی را بر سر خانواده می کشد تا خرابی و کثیفی خانواده در زیر زیبایی این چتر پنهان بماند. نقش دیگری که در خانواده های گرفتار اعتیاد به وفور دیده می شود، نقش سپر بلا است، این فرد با بزهکاری، بازی کردن نقش بیمار، تکانشی رفتار کردن، بیماری روانشناختی خود و شهره شدن به بچه بد، توجه دیگران را به سمت خود جلب می کند و متأسفانه با این کار از مورد توجه و چالش قرار گرفتن فرد معتاد که اصطلاحا با نام فیل سفید بزرگ از آن یاد می شود، جلوگیری می کند و بدین ترتیب موجب جلب توجه دیگران به خود و به حاشیه رانده شدن و تبرئه شدن فرد معتاد می شود. هرچند که با این کار در واقع فریاد میزند که خانواده نیازمند کمک است، ولی این فریاد مورد توجه قرار نمی گیرد. از جمله نقش های دیگر می توان به کودک گمشده اشاره کرد. این فرد با گم و گور شدن و اجتناب شدید از فضای بیمارگونه خانواده به دنیای تنهایی و انزوا پناه می برد و با اعلام بی نیازی از خانواده چالش های والد معتاد را برای ارضاء نیازهای خود از بین می برد و به این طریق موجب تداوم فضای بیمارگونه می شود. دلقک نقش دیگری است که معمولاً بچه های کوچک خانواده عهده دار ایفای آن می شوند. این فرد با لوده گری و طنزپردازی سعی در خنداندن خانواده و تغییر فضا دارد به این امید که این تغییر فضا موجب شادی در خانواده گردد، که نوعی انکار مشکل محسوب می شود. بسیاری از روانشناسان معتقدند که برای تغییر گاهی اوقات شعله ور کردن آتش مشکلات در خانواده ضروری است، اما دلقک با لودگی خود، در مواقع بحرانی آب سردی را بر این آتش می ریزد و مانع از تغییرات مثبت می گردد و به این طریق باعث دور ماندن مشکلات از آتش تغییر شده و فضای ناکارآمد خانواده را تداوم می دهد. در مجموع، افراد خانواده اعتیاد با ایفای نقش وابستگی متقابل ناسالم (شریک اعتیاد، قهرمان، سپربلا، کودک گم شده و دلقک) ضمن جان به در بردن از فضای دردناک خانواده، موجب دور ماندن فرد معتاد از پیامدهای طبیعی عمل خود شده و اعتیاد را تداوم می بخشند.

هدف ما نیز در این تحقیق بررسی روشهای موثر درآ گاه سازی خانواده در فرآیند پیشگیری از اعتیاد است که قصد داریم در این پژوهش به آن بپردازیم .

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق[۴]

با توجه به نقش مهم و اساسی خانواده به عنوان یک عامل چندوجهی با تعاملات پیچیده قوانین و نقش های مخرب آن در درمان اعتیاد بسیار ضروری می باشد و در واقع می توان گفت درمان فرد معتاد بدون درگیر ساختن خانواده در آن تقریبا غیرممکن است. اهداف خانواده درمانی برای معتادین شامل بازگرداندن تعادل مؤثر و مثبت به خانواده، ایجاد فضای ایمن و آرام در آن و بازسازی قوانین و نقش هاست، که در نهایت موجب سالم شدن و کارآمدی خانواده شده و مسیر رشد و تحول اعضاء را هموار می سازد. برای این منظور می توان از انواعی از رویکرد ها به صورت التقاطی استفاده نمود. به عنوان مثال، استفاده از رویکردهای روان پویشی نظیر روانشناسی ایگو (خود)، روانشناسی روابط موضوعی و غیره می توان موجبات فرمول بندی ریشه های اعتیاد را فراهم نمود و زمینه های رشد و تحول خانواده را ایجاد کرد.

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد

مواد مخدر انزجارگر،انفجارگر،انهدام گر و استعمارگر جهانی است که روزگار امروزی آن را به خود وصله زده است و تاکنون نتوانسته این وصله را پاره کند ،زیراکه این وصله ازآنهایی است که به تن این روزگار و جوامع داخلی اش چسبیده است و ننگ وخاری همچون قطرات باران گسیل می شوند و به سر هر که برخورد کنند روزگارش راسیاه می کنند و تیرگی همراه با پستی تمام وجودش را اشغال می سازند.مواد مخدر یکی از عوامل عمده ای است که جوامع بسیاری را همچون قطار به دنبال خود کشانده و یاری و مساعدت همــــه مردم و عزم ملی می طلبد تا ریشه کن شود .هم چنین عامل فساد جوانانی است که هزاران امید و آرزو برای خود دارند و برای رسیدن آنها چه نقشه ها که نکشیده اند .

چند نکته که خانواده در پیشگیری از اعتیادبه آنها عمل کند، در مطالب زیر بیان شده است.

۱-خانواده باید جوانان و نوجوانان خود را در ارتباط با معضلات فردی و اجتماعی مصرف مواد مخدر آگاه کند.

۲-اوقات فراغت نوجوانان خود را مورد بازبینی قرار داده،آنها را به مطالعه و سرگرمی های سالم مانند ورزش تشویق نمایند.

۳-ارتباط میان فردی خود را با فرزندان بهبود بخشیده و حتی الامکان به آنها استقلال رای داده و در تصمیم گیری های درون خانواده آنها را مشارکت دهند.

۴-در موقعیت های دشوار تحصیلی ،شغلی و در کنار فرزندان خود بوده و به عنوان حامی ،پشتوانه ای مادی و معنوی برای آنها باشند.


[۱] Introduction

[2] The expression

[3] Hawkins, Katalanv, Miller, 1992

[4] Importance and necessity of research

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها
 • تحقیق پیشگیری از اعتیاد در مدارس شهر
 • تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها
 • تحقیق نقش آگاهی در پیشگیری از اعتیاد
 • تحقیق عوامل موثر پیشگیری و مصرف مواد در بین زندانیان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.