اثر پکلوبوترازول بر رشد رویشی، گلدهی و کیفیت میوه در هلو


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اثر پکلوبوترازول بر رشد رویشی، گلدهی و کیفیت میوه در هلو مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۸۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اثر پکلوبوترازول بر رشد رویشی، گلدهی و کیفیت میوه در هلو نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

عنوان

صفحه

تاریخچه و مبدأ‌ پیدایش هلو

۱

گیاهشناسی هلو

۲

گلدهی

۴

عادت گلدهی هلو

۴

نونهالی

۵

گرده افشانی

۶

تشکیل میوه

۷

وقایع مهم در تشکیل میوه

۸

رشد و نمو میوه

۹

ناهنجاری های رشد و نمو میوه

۱۲

شکافتن هسته

۱۳

تنظیم رشد میوه

۱۵

ریزش میوه

۱۶

دوره ریزش

۱۶

تنظیم طبیعی ریزش

۱۸

تنک میوه

۲۰

رسیدن میوه هلو

۲۱

هرس درختان هلو

۲۱

اثر هرس بر کیفیت میوه

۲۴

نیازهای آب و هوایی هلو

۲۶

سیستم های کشت درختان هلو

۲۷

پایه های مورد استفاده هلو

۲۹

هلوهای بذری

۳۰

هیبریدهای هلو و بادام

۳۱

بادام بذری

۳۲

سیستم های تربیت درختان هلو

۳۳

تربیت به روش گلدانی

۳۴

تربیت به روش پنجه ای

۳۵

تربیت به روش هرمی

۳۵

تربیت به شکل ‎Y

36

مواد شیمیایی کنترل کننده رشد

۳۸

تر ازول‌ ها و اهمیت آنها در باغبانی

۳۹

پکلوبوترازول

۴۰

مکانیسم عمل و اثرات PBZ

43

تأثیر PBZ روی رشد درختان میوه

۴۵

جذب و نقل و انتقال PBZ

47

تأثیر نوع و زمان کاربرد پکلوبوترازول

۵۱

مناسب ترین روش و زمان کاربرد PBZ

53

اثرات مورفولوژیکی

۵۵

اثر بر ریشه

۵۵

اثر بر شاخ و برگ

۵۶

تأثیر PBZ روی سطح مقطع تنه

۵۸

تأثیر PBZ برروی تشکیل جوانه های گل، تراکم گل، زمان گلدهی، تشکیل میوه، رشد و نمو و کیفیت میوه

۶۰

استفاده عملی از ‍PBZ

68

کاربردهای باغبانی PBZ و تحقیقات سم شناسی برروی آن

۶۹

بحث و نتیجه گیری

۷۲

منابع

۱-رسولزادگان، ی (۱۳۷۰) فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله (تألیف فاست) چاپ اول. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. ۷۵۹ ص

۲-طلایی، ع (۱۳۷۷) فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله (تألیف فاست) چاپ اول، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۴۲۳ ص

 

3-Mitra, s.k, T.K.Bose and D.S.Rathor. 1991. Temprate Fruits. Horticulare and allied publisher. Calcatta. Indiana, pp. 179-232

 

4-Reiger. M.,S.C.Myers. 1977. Growth and yield of high density peach trees as influenced by Spacing and rooting Volume. Acta Hort. 451: 617-676

 

5-Field ghelli, C.,G. Dellastrada., F. Grassi, amd G.Morico, 1998 the industry in the world: present situation and trend. Acta Mort. 465:29-40

 

6-Giuliani, R., E. Magnanini, L. Corelli-Grapp a delli. 1998. whole conppy gas exchamges and light interception of three peach training system. Acta Hont. 405: 309-317.

 

7-Davis, P.J- (1988). Plant hormones and their role in plant grpeyh amd development. 680. NewYourk State college of Agriculture and life science cornell university. Ithaca, New York. U.S.A.

 

8-Arzani, K., 1994. Horticultural and physiological aspests of vigor control in apeicot ynder orchard and controlled environment conditions. PhD thesis. Department of planr Science, Massey university. New Zeland

 

9-Mango, N., N.Kimura and M.Sak aki bara., 1994. the influence of paclobutrazol on the growth and the fruit quality of peach in green houses-Research Bulletin of the Aichiken Agricultural Research center, 16: 267-273

 

10-martin, G.C., Yoshikawa, F. and Larue, J.H. (1987). Effect of soil application of paclobutrazol on vegetative growth, pruning time, flowing, riled, and quality of flavorerest peach, Journal of the American Society for Horticultural Science, 112: 915-927

 

11-Lehman, L.J., C.R. untath, and E.young. 1990. Mature starkrimson Deliuouse apple tree response to paclobutrazol application method. Hort science. 25(4): 429-430

 

12-Sharma, R,M. Reddy, V.B., Ahmed, M. and chopra, S.K. (1998) chemical regulation of yield and quality, in new castle apricot. Abstracts. XXV International Horticultural congess, pp. 263

 

13-Doughkas, A.C. (1991). Giberllic acid reserves effect of excess paclibuterazol on granium. Morts Science, 26: 39-40

تاریخچه و مبدأ پیدایش هلو

هلو بومی مناطق گرم چین می باشد، ولی به نظر می رسد که سالها قبل از معرفی شدن به اروپا که از آنجا به آمریکای شمالی برده شد در ایران کشت می شده است. بجز سیب، هلو وسیعترین درخت میوه خزانه دار کشت شده در آمریکا می باشد و درختی است نسبتاً کم عمر که دارای اندازه متوسط تا کوچک می باشد. از نظر ژنتیکی، هلو خیلی کمتر از سیب و گلابی متغیر می باشد و میوه هر نهال بذری کشت می شود و حداقل قابل خوراک می باشد و طبیعتاً زودبار می دهد لذا اصلاح ارقام جدید آسان می باشد. اغلب ارقام هلو که امروز بکار می روند محصول برنامه های اصلاح نژاد آزمایشی می باشند. برنامه های اصلاح نژاد موفقیت آمیز در مناطق مختلف دنیا منجر به تولید ارقام تجارتی خیلی بیشتری از آنچه که در مورد سیب و گلابی یافت می شود گردیده است که کشت می شود. (۱)

گیاهشناسی هلو

هلو (پرنوس پرسیکا) از خانوادة رزاسه و زیرخانوادة پرونوئیده دارای ۱۶ کروموزوم (۱۶=n2) و بومی چین می باشد. جنس پرونوس شامل هلو، شلیل، بادام، زردآلو، آلو، گوجه و بسیاری از پایه های زینتی می باشد. در این جنس جوانه های گل زودتر از برگ ها باز می شوند و همیشه جانبی بوده، هیچ گاه انتهایی نیستند – هلو و بادام به زیرجنس آمیگدالوس (Amigdalus) تعلق دارند که دارای گل بدون دمگل یا دمگل کوتاه بوده میوه ها کرکی هستند. اندازه درخت هلو. متوسط ارتفاع ۳ تا ۵ متر – شاخه ها در اطراف تنه گسترده و مرکز آن باز است. درخت خزان کننده با سیستم ریشه ای تقریباً عمیق می باشد.

جوانه های گل غالباً دوتایی روی شاخ های یکساله و به طور جانبی در طرفین جوانه، رویشی قرار می گیرند. اما در بعضی موارد تعداد جوانه های گل در یک نقطه می تواند متغیر و از یک یا چهار گل منفرد تغییر کند. میوه هلو از نوع شفت می باشد و ارقام آن به دو دسته هسته آزاد و یا چسبیده به گوشت تقسیم می شوند. اغلب ارقام هلو خود بارور می باشند ولی تعدادی ارقام خود عقیم نظیر Malberta، Mikade و Alamar وجود دارند. J.H Hale از ارقام خود ناسازگار هلو می باشد. هلو میوه زیادی تولید می کند و برای بدست آوردن میوه ای با اندازه و کیفیت خوب باید تنک شود.

درختان هلو سالانه به هرس نسبتاً شدیدی نیازمندند تا علاوه بر تولید شاخه های یکساله با رشد مناسب برای حفظ باردهی خوب با ایجاد تعادل بین ریشه و قسمت هوایی بتوان تولید میوه را بیشتر کرد. (۳)

گلدهی:

گلدهی در درختان میوه را می توان به دو فرآیند نموی اصلی تقسیم کرد. این فرآیندهای نموی عبارتند از آغازش و نمو جوانه های گل که در طول تابستان و پاییز یک سال رخ می دهند و نیز فرآیند گلدهی که در اوایل بهار سال بعد واقع می شود گلدهی در درختان میوه زمانی است که درخت از نظر رشد به سن معینی رسیده باشد سالها طول می کشد تا درختان حاصل از رویش بذر به سن گلدهی برسد. (۲)

عادت گلدهی هلو:

در هلو گلدهی منفرد از جوانه های جانبی ساده، برروی شاخه های فصل قبل تولید می شوند، لذا برای حفظ باردهی خوب هر سال ۴۰ الی  CM50 رشد جدید ضروری می باشد. تمایزیابی در اواسط تابستان شروع می شود و برای چندین هفته ادامه می یابد. هر سال گل کافی برای باردهی سالانه خوب تشکیل می شود ولی به دنبال یک سال پر محصول درختان تمایل به گلدهی کمتری نشان می دهند و اغلب در سال دوم یا سوم بعد از کاشت گل می دهند. (۲)

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.