ارتباط ورزش با افسردگی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  ارتباط ورزش با افسردگی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  ارتباط ورزش با افسردگی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش ۱
فصل اول
بخش اول: نقد عملکرد ورزشی ۶
الف- عملکرد خوب و بد ۷
ب- عملکرد خوب، باخت ۷
ج- عملکرد ضعیف، برد ۸
د- عملکرد ضعیف، باخت ۸
بخش دوم: سطح انگیختگی/ فعال سازی ۱۰
کاهش انگیختگی/ فعال سازی ۱۱
افزایش انگیختگی ۱۲
بخش سوم: کنترل و هدایت انرژی ۱۳
شناخت سطح انرژی ۱۳
کنترل سطح انرژی ۱۴
هدایت سطح انرژی ۱۶
خلاصه ۱۸
بخش چهارم: فنون آرمیدگی ۱۸
فواید آرمیدگی چیست؟ ۱۹
فنون آرمیدگی ۲۲
خلاصه ۲۴
بخش پنجم: تمرین تجسمی ۲۵
تمرین ذهنی برای اجرای بهتر ۲۵
عنوان صفحه

فنون تمرین ذهنی برای دو و میدانی ۳۰
بخش ششم: تمرکز ۳۰
تمرکز و توجه ۳۳
نکته کلیدی ۳۷
به سوی تمرکز بهتر ۴۰
عوامل موثر در تمرکز ۴۳
افزایش تمرکز ۴۵
تمرین مرکزگرایی ۴۶
بخش هفتم: اطمینان ۴۷
اعتماد به نفس: عاملی مهم برای بهترین عملکرد ورزشی ۴۷
نگرشها و اثراتشان روی اجرا ۵۰
قرار گرفتن در چهارچوب صحیح ذهن ۵۴
استفاده از خودگفتاری ۵۵
خود انگاره ۵۷
فنونی برای تکامل چهارچوب صحیح ذهن ۵۸
فصل دوم
بخش اول: انگیزش و ورزش ۶۲
دیدگاههای انسانی به انگیزش: تئوری نیازهای مازلو ۶۳
تئوری انگیزه پیشرفت مک کلند و اتکینسون ۶۶
ارزیابی تئوری FOS 67
بخش دوم: رویکردهای شناختی نسبت به انگیزش ۶۸
اسناد ۶۸
مدل اسناد وینر ۶۹
عنوان صفحه

ناامیدی آموخته شده و آموزش بازسازی اسناد ۷۰
خودباوری ۷۱
پژوهش معاصر روی انگیزه مشارکت ورزشی ۷۳
فصل سوم
مقدمه: تنیدگی ۷۵
بخش اول: تنیدگی و زندگی حرفه ای ۷۷
بخش دوم: هزینه تنیدگی ۷۸
تنیدگی خلبانهای خطوط تجاری ۸۰
تنیدگی کارگران سکوهای صنایع تصفیه نفت و گاز ۸۱
تنیدگی کارمندان مراکز هسته ای ۸۲
بخش سوم: تنیدگی در پاره ای حرفه های پزشکی و پیراپزشکی ۸۴
تنیدگی دندانپزشکان ۸۴
تنیدگی پرستاران ۸۵
تنیدگی مدیران موسسات ۸۷
بخش چهارم: تعامل سیستمها و شکل گیری پاسخهای ارگانیزم نسبت به
تنیدگی ۸۹
نقش هورمونها ۸۹
محور هیپوفیز- غدد فوق کلیدی ۸۹
مکانیزمهای تسریع کننده و بازدارنده ترشحات ۹۰
بیماریهای تنیدگی ۹۱
بخش پنجم: زنان در برابر تنیدگی ۹۳
نشانگان تنیدگی زنان ۹۳
تنیدگی زنان کارمند ۹۶
عنوان صفحه

بیماریهای تنیدگی ناشی از رویدادهای استثنایی، تهاجمهای عصر جدید و زندگی
در محیطهای افراطی ۹۸
فصل چهارم
بخش اول: پیشگیری و درمان تنیدگی ۱۰۲
شیوه های سنتی ۱۰۳
شیوه های جدید ۱۰۴
بخش دوم: درمانگریها و روشهای مبارزه علیه تنیدگی ۱۰۷
تنش زدایی بدنی ۱۰۸
تنش زدایی روانی ۱۰۸
تنش زدایی با استفاده از ابزار فنی ۱۰۹
روان درمانگری ۱۰۹
بخش سوم: پیشگیری و درمان تنیدگی در موسسات ۱۱۰
نتیجه ۱۱۲
فصل پنجم
بخش اول: افسردگی در ایران ۱۱۴
افسردگی در غرب ۱۱۸
نقدی بر روانشناسی افسردگی غرب ۱۳۴
فصل ششم
بخش اول: اعتماد به نفس ۱۴۲
خودپنداره ۱۴۳
خودپنداره آموختنی و قابل تغییرات ۱۴۳
خویشتن‌داری و تاثیر آن بر اعتماد به نفس کودک ۱۴۶
ظاهرسازی و پرورش خودپنداره غیرواقعی ۱۴۸
عنوان صفحه

روشهای تقویت خودپنداره کودک ۱۴۹
بخش دوم: اهمیت و نقش بازی ۱۵۲
بازی و رشد خود ۱۵۳
انواع بازی ۱۵۵
فصل هفتم
بخش اول: چگونه بر کم تحرکی غلبه کنیم ۱۵۷
شیوه های تجربی برای رهایی از کم تحرکی ۱۵۹
فصل هشتم
چگونه سلامتی به دست آورده خود را حفظ کنید ۱۶۱
فصل نهم
درمان اختلالات روانی با ورزش ۱۶۵
درمان استرس با یوگا ۱۶۶
کلاشا- منبع استرس ۱۶۹
میدان های انرژی در بدن ۱۶۹
تحقیقات علمی یوگانیدرا ۱۷۰
ساماسکاراها ۱۷۱
غذا خوردن تحت استرس ۱۷۳
مقابله با استرس با روش SIT 178
فصل دهم
پایان نامه ۱۸۱
– بررسی اثرات تربیت بدنی بر فشارهای جسمانی- روانی با عنوان شاغل و ارایه
الگوی بهینه ورزشی ۱۸۲
– بررسی اثر ویتامینC,Eدر پیشگیری از ضعف سیستم‌ایمنی در ورزشکاران ۱۹۲
عنوان صفحه

– مقایسه رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی ورزشکار
و غیر ورزشکار در شهر تهران ۱۹۴
فصل یازدهم
ترجمه مقالات اینترنتی
مقاله A: تراکم استخوان و افسردگی ۲۰۰
مقاله B: تائید جنسیت در افسردگی: یافته‌های واگیر شناسی بدست آمده از مطالعات II و DEPRESI 202
مقاله C: خدمات جمعی رفاهی براساس جنسیت افراد، ورزش و بازآفرینی نیروی از دست رفته زنان در
زمان ابتلا به افسردگی در “ایتون” ۲۱۸
مقاله D: ارتباط کاهش سطح افسردگی در بزرگسالان با انجام حرکات ورزشی درحد متعادل ۲۲۳
فصل دوازدهم
منابع:
منابع فارسی ۲۲۹
منابع پایان نامه ای ۲۳۱
منابع اینترنتی با سایت Ebscohost 232
ضمیمه
متن مقالات اینترنتی
مقاله A: متن انگلیسی تراکم استخوان و افسردگی
مقاله B: متن انگلیسی تاثیر جنسیت در افسردگی، یافته های واگیر شناسی
مقاله C: خدمات جمعی رفاهی براساس جنسیت افراد، ورزش و بازآفرینی نیروی
از دست رفته زنان در زمان ابتلا به افسردگی در ایتون
مقاله D: متن انگلیسی ارتباط کاهش سطح افسردگی در بزرگسالان با انجام
حرکات ورزشی در حد متعادل

 

فهرست منابع

منابع فارسی

۱- استورا، (۱۳۷۷)، تنیدگی یا استرس (بیماری جدید تمدن)، (مترجم دکتر پریرخ دادستان)، تهران؛ رشد.

۲- بلاک برن، ایوی. ام، (۱۳۸۰)، مقابله با افسردگی و شیوه های درمان آن، (مترجم دکتر گیتی شمس)، تهران؛ رشد.

۳- جارویس، مت، (۱۳۸۰)، روانشناسی ورزش، (مترجم نورعلی خواجوند)، تهران؛ کوثر.

۴- ساتیاناندا، سوامی، (۱۳۷۷)، درمان استرس با یوگا، (مترجم جلال موسوی نسب)، تهران، فراروان.

۵- سلحشور، ماندانا، (۱۳۷۹)، پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان، تهران؛ واژه آرا.

۶- گراهام وینتر، کتی مارتین، (۱۳۷۹)، راهنمای عملی روانشناسی ورزشی، (مترجم دکتر محمدکاظم واعظ موسوی)، تهران؛ دانش افروز.

۷- مایکنبام، دونالد، (۱۳۷۶)، آموزش ایمن سازی در مقابل استرس، (مترجم سیروس مبینی)، تهران، رشد.

 

8- مهربان شاهاندشتی، مجتبی، (۱۳۸۰)، بررسی منشاء اجتماعی افسردگی ایرانی، تهران؛ روزبهان.

۹- دکتر صادفی، محمدرضا و دیگران، (۱۳۷۸)، فصلنامه پژوهشهای روان شناختی، تهران؛ شماره ۱۰، احمدی.


منابع پایان نامه ای

– رضوی- محمدحسین، (۱۳۸۱)، بررسی اثرات تربیت بدنی بر فشارهای جسمانی- روانی بانوان شاغل و ارایه الگوی بهینه ورزشی، دانشگاه مازندران، گروه تربیت بدنی.

– دکتر آقای علی نژاد، حمید و دیگران، (۱۳۸۱)، بررسی اثر ویتامین E و C در پیشگیری از ضعف سیستم ایمنی در ورزشکاران، فصلنامه المپیک، سال نهم، پاییز و زمستان ۱۳۸۰٫

– کارگر، زهرا و دیگران، (۱۳۸۱)، مقایسه رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی ورزشکار و غیرورزشکار در شهر تهران، فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال دوم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۱٫


منابع اینترنتی با سایت Ebscohost

A: Academic Search Premier, Bonedensity and Deprission.

B: Zurich University Psychiatric Hospital, (2002), Cender Differences in Depression.

C: Forbes, Susan L, (2001), Gendering Corporate Welfare Practices, Brock University, Ontario, Canada.

D: Christopher, Sanders, (2000), Moderate Involve Ment in Sports is Related to Lower Depression Levels Among Adolescents, Academic Search Premier.

تاریخچه مختصری از روانشناسی ورزش

روانشناسی ورزش به شکلهای مختلف از همن زمانی که روانشناسی پا به عرصه وجود گذاشت، بوجود آمده است. نخستین مطالعه ثبت شده در روانشناسی ورزش در قرن نهم انجام شده است. نورمن تریپلیت[۱] (۱۸۹۸) آنچه را که به عنوان نخستین آزمایش در روانشناسی اجتماعی و نخستین آزمایش در روانشناسی ورزش ذکر می‌شود را انجام داد.

تریپلیت پدیده تسهیل اجتماعی (به طور مفصل در فصل ۶ مورد بحث قرار می‌گیرد) را مورد بررسی قرار داد. او ثابت کرد که دوچرخه سواران تمایل دارند وقتی با شخص دیگری مسابقه می دهند نسبت به زمانی که به تنهایی دوچرخه سواری می‌کنند، سریعتر برانند. اما تریپلیت پژوهش مربوط به ورزش را بیشتر دنبال نکرد وتا ۱۹۲۰ که اصول روانشناسی ورزش به طور رسمی به ثبت رسید، کاری در این مورد انجام نگرفت.

در ۱۹۲۵ کلیمن گریفث[۲] آزمایشگاه پژوهشی ورزش را در دانشگاه الینوئز[۳]تاسیس کرد. گریفث، که روانشناسی ورزش را تثبیت کرد و کرسی دانشگاهی برای آن بوجود آورد، دو کتاب درسی مهم را نیز منتشر ساخت و به عنوان مشاور تیمهای حرفه ای ورزشی به کار خود ادامه داد، به همین دلیل اغلب به «پدر روانشناسی ورزش» معروف است. اما روند اولیه روانشناسی ورزش بسیار کند بود و آزمایشگاه پژوهشی ورزش در ۱۹۳۲ به دلیل فقدان بودجه تعطیل شد.

(جارویس، ۱۳۸۰، ص۱۵)

بین ۱۹۳۰ و ۱۹۶۰ (حداقل در جهان غرب) فعالیتهای اندکی در رشته روانشناسی ورزشی انجام گرفت. در اتحاد جماهیر شوروی (سابق) روانشناسی ورزش به طور رسمی مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح گردید. البته بدستآوردن اطلاعات صحیح راجع به عملکرد روانشناسی ورزش شوروی در دوره جنگ سرد دشوار است، اما عموماً باور بر این است که، در خلال بازیهای المپیک ملبورن[۴] (۱۹۶۰) تیمهای اروپا شرقی برای تیم های ملی خود روانشناسان ورزشی استخدام کردند (کریمرواسکولی ۱۹۹۴).

مسلماً می دانیم که در اوایل ۱۹۷۰ تیمهای روسیه و آلمان غربی برای افزایش عملکرد ورزشکارانشان در رویدادهای بین المللی روانشناسان ورزشی استخدام کردند.

روانشناسی ورزشی در آمریکا از ۱۹۶۰ فعالیت مجدداش را شروع کرد و چند سال بعد در انگلیس و باقی کشورهای اروپایی شکل گرفت. این رشته به سرعت در جهان توسعه یافت و از جدیدترین اصولعلمی برخوردار گردید. جالب است که تا اخیراً مطالعه روانشناسی ورزش دقیقاً به جای قرار گرفتن در قملرو روانشناسی در حوزه علوم ورزشی قرار دسته بندی می شد. اما این موضوع به مرور تغییر مکان داد، به طوری که در ۱۹۸۶ انجمن روانشناسی شناخت و در ۱۹۹۳ جامعه روانشناختی انگلیس بخش روانشناسی تمرین و ورزش را تاسیس کرد.

(جارویس، ۱۳۸۰، ص۱۶)

روانشناس ورزش چه کسی است؟

این سوال می تواند به دو روش مطرح شود: چه کسانی می توانند خودشان را روانشناسان ورزشی معرفی کنند و روانشناسان ورزشی چه کاری انجام می دهند؟ در مورد پرسش نخست، فعلاً در انگلیس ثبت نام اجباری روانشناسان ورزشی وجود ندارد، بنابراین (از لحاظ نظری) هر کسی می تواند خودش را یک روانشناس ورزش معرفی کند. البته، غیر اخلاقی است که کسی به اندازه کافی آموزش ندیده باشد و بخواهد از عنوان روانشناس ورزش استفاده کند. انجمن علوم تمرین و ورزش انگلیس (BASES)[5] دفتری برای ثبت نام روانشناسان ورزشی دارد. در کنفرانس سالیانه ۱۹۹۸ بخش روانشناسی انجمن روانشناختی تمرین و ورزش انگلیس اصول اعطای عنوان روانشناس اخبره ورزش (اختصاصاً به افراد واجد شرایط) را تصویب کرد. برای ثبت نام در دفتر BASES به عنوان روانشناس ورزش، یا فرد بایستی ابتدا مدرک روانشناسی و سپس درجه بالاتری در رشته ورزش داشته باشد یا ابتدا مدرک علوم ورزشی و سپس درجه بالاتری در روانشناسی ورزشی بگیرد.

برای دستیابی به اجازه نامه از جامعه روانشناختی انگلیس، ابتدا بایستی شخص دارای مدارک روانشناسی تایید شده جامعه روانشناختی انگلیس باشد و سپس دوره آموزش کار عملی تحت نظارت بعد از دوره لیسانس مصوب این جامعه را بگذارند.

مباحثی پیرامون اعتبار بخشی روانشناسان ورزش وجود دارد. طرح نام نویسی BASES از روانشناسان ورزش تنها از ۱۹۹۲ پا به عرصه وجود گذاشت و تعداد زیادی از روانشناسانی که قبلاً به عنوان روانشناسان ورزش کار می کردند یا نام نویسی نکردند و یا واجدالشرایط تشخیص داده نشدند. آنشیل[۶] (۱۹۹۲) خاطر نشان ساخت بسیاری از روانشناسان که تمام وقت با ورزشکاران کار می کردند، یا فرصت لازم برای جمع آوری مدارک را پیدا نکردند، یا اصلاً تمایلی به ادامه روند طولانی مدت شیوه‌های مورد نیاز برای نام نویسی را نداشتند و بدین ترتیب این نام نویسی برخی از مجربترین اساتید در حوزه روانشناسی ورزش انگلیس را در بر نمی گیرد.

از طرف دیگر، نام نویسی اجباری ملاکی برای رهایی عموم از تردیدها یا شناخت روانشناسان ورزشی غیر واجد شرایط را فراهم آورد. موضوع اعتباربخشی روشی برای مجبور ساختن کسانی است که از عنوان روانشناس استفاده می کنند، تا قانوناً ثبت نام نمایند، به طوری که هم اکنون این موضوع در برخی از کشورها به واقعیت پیوسته است و احتمال دارد این مورد در قرن آینده در انگلیس نیز انجام پذیرد.

راجع به سوال دوم باید گفت، کار روانشناسان ورزش کاملاً متنوع است. انجمن روانشناسی ورزش اروپا (۱۹۹۶) سه تکلیف مهم مربوط به روانشناسان ورزش را شناسایی کرد.

        · پژوهش: تحقیق در همه جنبه های روانشناسی ورزش؛ هم نظری و هم عملی.

        · تعلیم و تربیت: آموزش دانشجویان، کارمندان و ورزشکاران در حوزه روانشناسی.

    · کاربرد: اندازه گیری و مداخله در مسائل مربوط به ورزش. این جنبه می تواند شامل عمل به عنوان مشاور برای کل تیم یا مشاوره کردن با تک تک اعضای تیم باشد.

به دلیل این که روانشناسی ورزش رشته ای جدید و گسترده است، این امکان برای روانشناسان ورزش هست تا دانسته هایشان رادر تمام جنبه ها رشد دهند. امروزه، ملاحظه خواهید کرد که رشته های تخصصی بسیار زیادی در روانشناسی ورزش شکل گرفته است. برای مثال یک روانشناس ممکن است متخصص حوزه انگیزش باشد (به فصل ۸ مراجعه کنید). آنها ممکن است صرفاً در موضوع انگیزش به پژوهش بپردازند، به مربیان راجع به انگیزش آموزش دهند و ممکن است با افراد ورزشکار در جهت بهبود انگیزشان کار کنند.[۱]  Norman Triplett

[2]  Coleman Griffith

[3]  Illinois

[4]  Melbourne Olmpics

[5]  British Association of Sport and Exercise Sciences.

[6]  Anshell

«نقد عملکرد ورزشی»

اغلب ورزشکاران بیش از ۱۵ ساعت در هفته را به تمرین اختصاص می دهند. هزینه‌هایی را هم که صرف تجهیزات، بیمه، مربیگری، و مسافرت آنان می شود، به این زمان تمرین باید اضافه کنیم. در مجموع تمام این تلاشها و مخارج برای “اجرای خوب” در مسابقات مهم صرف می شود.

با چنین سرمایه گذاریی، تعجبی ندارد که هر کس به دنبال پیروزی در رقابت باشد و به همین دلیل است که برنامه های روانشناسی ورزشی مورد توجه قرار می گیرند. یک برنامه استاندارد روانشناسی ورزشی شامل هدف گذاری، تمرین آرمیدگی، تجسم و تمرین تمرکز است. چنین برنامه ای نیازمند زمان و تلاش است، ولی این مهارتها در سایر زمینه های زندگی مانند مطالعه و کار نیز بکار می آیند، بنابراین عموماً سرمایه گذاری در آن مقرون به صرفه است.

برخی از روشها و مهارتها مانند تمرینات آرمیدگی، پیش از اینکه با اطمینان در مسابقات مهم به کار گرفته شوند، به تمرین زیادی نیاز دارند، اما برخی دیگر چنین نیستند. یکی از این فعالیتها که ورزشکاران می توانند فوراً از آن سود ببرند و به شیوه‌ای آسان آن را انجام دهند، نقد عملکرد ورزشی است.

یک نقد عملکرد موثر: اطمینان از افزایش می دهد، برای هر نوبت تمرین، هدف را مشخص می کند؛ به تکمیل راهبرد رقابتهای آتی کمک می کند؛ و زیان عملکرد ضعیف را به حداقل می رساند.

طرح زیر، پیامدهای احتمالی یک مسابقه را به شکلی ساده نشان می دهد. اجازه دهید تا هر موقعیت را به طور جداگانه بررسی کنیم و ببینیم که گذراندن چند دقیقه از وقت به نقد عملکرد، چه ارزشی خواهد داشت.

(وینتر، مارتیز، ۱۳۷۹، ص۲۷)


الف) عملکرد خوب، برد

این، حالتی است که ورزشکاران برای آن تلاش می کنند و زمانی که اتفاق بیفتد، باید آن را جشن گرفت؛ بویژه اگر در یک مسابقه مهم رخ دهد.

احتمالاً شما از اینکه خوب عمل کرده اید و بازی را برده اید، احساس رضایت می‌کنید. نقد عملکرد می تواند برای ایجاد اطمینان و تقویت رفتار خوبی که انجام داده‌اید، مفید باشد. بسیاری از ورزشکاران نخبه تمایل دارند از اجرای خود یک مرور ذهنی به عمل آورند، مسابقه را تجسم کنند و احساس موفقیت را فراخوانی نمایند. اما عده ای هم پس از یک اجرای خوب ورزشی جشن می گیرند و انتقاد از عملکرد خود را فراموش می کنند؛ که کار بسیار ساده ای است.

به هر حال، نقد عملکرد ورزشی، و نه نقد نتیجه مسابقه، یک سرمایه گذاری مدبرانه است. در یک نقد عملکرد، شما بر اعتماد به نفس خود، و اینکه فشار را چقدر خوب تحمل کرده اید، و یا تمرکز خود را چگونه حفظ نموده اید، تاکید می کنید. سعی کنید که به پذیرفتن اجرای خوبتان بسنده نکنید؛ بلکه به خود پاداش دهید، رفتار مثبتی با خود داشته باشید، و بیش از همه به خاطر داشته باشید که عاملی باعث اجرای خوب شما شد.

(وینتر، مارتیز، ۱۳۷۹، ص۲۸)

ب) عملکرد خوب، باخت

وزشکار نخبه باخت را دوست ندارد؛ ولی این واقعیت را می پذیرد که با وجود خوب عمل کردن و بهترین بازی خود را عرضه کردن، بازهم احتمال باخت وجود دارد. در نتیجه، پس از باخت خود بسختی تلاش می کند تا افسرده و آشفته نشود و در عوض، به جنبه های مثبت اجرای خود فکر کنند. آنها به طور حتم، راهبردها و برنامه های تمرینی خود را برای بهتر عمل کردن در نوبت بعد، مرور می کنند، ولی با سرزنش کردن خود به خاطر چیزی که در کنترل آنها نبوده است، اعتماد به نفس خود را نابود نمی کنند. بله، اندکی زجرآور است که خوب اجرا کنید، ولی برنده نشوید، و خیلی طبیعی است که به احساسات شما لطمه وارد شود. اما باید کیفیت عملکرد خود را بازشناسی کنید. فقط به نتیجه فکر نکنید. کمی هم به شیوه ای فکر کنید که با آن با موقعیت سخت برخورد کرده اید. به شیوه ای فکر کنید که تمرکز کرده اید؛ و به روشی که با استفاده از آن تا پایان مسابقه مصمم مانده اید. این حالتهای روانی، مفید و موثرند. آنها را نادیده نینگارید؛ زیرا در این صورت، بار دیگر که به آنها نیاز دارید، در اختیار شما نخواهند بود.

(وینتر، مارتیز، ۱۳۷۹، ص۲۸)

ج) عملکرد ضعیف، برد

این حالت اغلب در رقابتهای محلی که حریف زیاد قوی نیست، رخ می دهد. معمولاً ورزشکاران ناپخته با قبول ستایشها و تحسینهایی که به خاطر برنده شدن از آنها می شود، خودشان را گول می زنند. از سوی دیگر، ورزشکاران پخته و بالغ که به پیشرفت می اندیشند، از مردم به خاطر حسن ظنشان تشکر می کنند؛ و در عین حال با جدیت به کار می پردازند تا عملکرد ضعیف مجدداً تکرار نشود.

(وینتر، مارتیز، ۱۳۷۹، ص۲۸)

گاهی وارد رقابتی می شوید که در آن، حریف خود را به آسانی شکست می‌دهید. در این زمان:

        · عملکرد خود را چگونه به طورعینی نقد می کنید؟

    · آیا تمرکز ضعیف خود را به فراموشی می سپارید و یا سعی می کنید که از این موقعیت درس بگیرید و برای دفعه بعد طرح بهتری بریزید؟

د) عملکرد ضعیف، باخت

احتمالاً ترجیح می دهید چنین نتیجه ای را فراموش کنید. مسلماً زمانی که نقد خود را به انجام رساندید، فراموش کردن بهترین کاری است که می توانید انجام دهید. بهترین روش این است که شخص دیگری در انتقاد به شما کمک کند تا از عدم درک صحیح انتقاد به وسیله افسردگی طبیعی، جلوگیری به عمل آید. اگرنقد به طورعینی و واقعی انجام شود، به راههای مثبتی برای ارتقای عملکرد آتی شما منجر خواهد شد.

در ابتدا، احتمالاً شما را دلداری نخواهند داد؛ ولی اغلب ورزشکاران برجسته به شما خواهند گفت که آنها مهمترین درسهای خود را از بدترین اجراهای خود آموخته اند.

(وینتر، مارتیز، ۱۳۷۹، ص۲۸)

خلاصه

در ورزش، هیچ پدیده ای جای تجربه را نمی گیرد. اما در عین حال، به نظر می‌رسد که برخی از ورزشکاران از برخی دیگر سریعتر می آموزند. علت این است که آنها برای آموختن و درس گرفتن از عملکرد خود اهمیت بیشتری قائلند.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.