انحرافات جنسی در نوجوانی واثرات آن بر روابط جنسی بزرگسالی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

انحرافات جنسی در نوجوانی واثرات آن بر روابط جنسی بزرگسالی

Sexual deviation in adolescence and its effects on adult sexual relations

فهرست مطالب

چکیده…. ۱

مقدمه …. ۲

بزرگ شدن: رشد جسمانی در دوران نوجوانی و بلوغ جسمی.. ۵

رسش جنسی.. ۶

رفتارها و تمایلات جنسی در نوجوانان. ۷

نقش یابی جنسی در نوجوانی…… ۸

رفتار جنسی در نوجوانی…. ۹

نگاهی کلی به اختلال های جنسی……. ۱۰

انحرافات جنسی در نوجوانی…….. ۱۲

علل و انگیزه های انحرافات جنسی از دیدگاه اسلام……… ۲۶

راهکارها به والدین جهت برخورد صحیح با نوجوانان…….. ۲۷

نتیجه گیری….. ۳۱

منابع و مآخذ… ۳۴

چکیده

نوجوانی یکی از دوران های مهم در ساخت و پی ریزی شخصیت فرد محسوب می شود. چه بسا مشکلات رفتاری بروز پیدا کرده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگیهای پایدار نشان دهند. .هدف از تحقیق حاضر بررسی انحرافات دوران نوجوانی و اثرات آن بر روابط جنسی بزرگسالی است. این تحقیق در شمار تحقیقات کتابخانه ای است، نتایج این تحقیق نشان میدهد که انحرافات جنسی در نوجوانی باعث بروزاختلالات جنسی در بزرگسالی شده و ایجاد مشکل بین زوجین می کند.

کلید واژه ها: انحرافات جنسی، روابط جنسی بزرگسالی

 

 مقدمه

از آنجایی که نوجوانی یکی از دوران های مهم در ساخت و پی ریزی شخصیت فرد محسوب می شود چه بسا مشکلات رفتاری بروز پیدا کرده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را بصورت ویژگیهای   پایدار نشان دهند به همین دلیل شناخت عوامل و همبسته های مؤثردرحل مشکلات و نابهنجاریهای رفتاری نوجوانان و اقدام درزمینه برنامه ریزی به منظور اصلاح و بهبود این عوامل ازجمله روشهای بسیار مؤثردرپیشگیری ازاختلالات روانی دربزرگسالان خواهد بود(محمدی وغرایی،۱۳۸۶).

پس از پایان دوره کودکی،فرد وارد مرحله ای می شود که شرایط آن با شرایط دوره قبلی کاملاً متفاوت است این دوره به “دوره نوجوانی” معروف است.نوجوان در این دوره شرایط و توقعات تازه ای دارد که
نمی توان آنرا با دوره قبلی وی یکی دانست.به همین جهت است که عده ای این دوره را تولدی دوباره برای فرد نامیده اند،در این مرحله دگرگونی های زیادی در ابعاد مختلف جسمی، عقلی و احساسی، بوجود می آید که روی هم شخصیت نوجوان را شکل می دهد.برخورد با نوجوان تکنیک خاصی دارد، در این دوره نوجوان به حرکات و رفتارهای منطقی نیاز دارد و همه چیز را از دیدگاه رفاقت،صمیمت و دوستی قابل حل می داند،لذا در این سن به هیچ وجه حرفهایی را که از راه تحکم و امر و نهی باشد را نمی پذیرد.

در این دوره تغییرات مهمی از جمله تغییرات روانی به وجود می آید،همچنین گرایش به سمت گروه همسالان به منظور اجتماعی شدن در وی نمود پیدا می کند. در این مرحله از زندگی،نوجوان نیاز به استقلال عاطفی،اقتصادی و تأمین شخصیت مستقل دارد و از همه مهمتر،نیاز به تعلق داشتن به گروه خاصی تحت عنوان گروه همسالان و پذیرش وی از طرف آنها را به شدت احساس می کند.

در میان بسیاری از پدیده های معطوف به رشد که مشخصه ی بلوغ و شروع نوجوانی است هیچکدام به اندازه تغییرات روانی و فیزیکی با رشد جنسی ارتباط ندارد.این تغییرات مستلزم سازگاریهای بسیاری از سوی نوجوان است و بر اثر این تغییرات تصور نوجوان از خودش نیز تغییر می کند.در این سن نوجوانان بر اثر ترشح هورمونهای درونی و تأثیر آنها در نیروهای جنسی بدنبال تمنیات خود می روند که به این جهت در رفتار آنها تغییرات شگرفی دیده می شود.از نظر روانی و عاطفی،رفتاری نامتعادل دارند.آنها در مواجهه با واقعیت ها از خود رفتاری خشم آلود و عصبی نشان می دهند(اکبری،۱۳۸۷).

هر چند که تمایلات جنسی به مفهومی گسترده تر در تمام طول زندگی فرد وجود دارد و بخشی از وجود انسان را تشکیل می دهد(حتی کودکان شیرخوار هم دوست دارند که درآغوش گرفته شوند و با آلت تناسلی خود بازی می کنند)،تغییرات هورمونی همراه با بلوغ با احساسات جنسی قویتری منجر
می شود.این احساسات در افراد مختلف به اشکال مختلفی ظاهر می شود و در شخص معینی هم در زمانهای مختلفی بروز می کند.بعضی از نوجوانان بر این گمان اند که به مسائل جنسی زیاد فکر می کنند و به سادگی تحریک می شوند؛ و بعضی دیگر می گویند که چندان به مسائل جنسی فکر نمی کنند و علائق دیگری آنان را به خود جلب می کند(کانجر و پیترسون[۱]،۱۹۸۴،به نقل یاسایی ۱۳۸۲).

فعالیت لیبیدو باعث می شود نوجوان در سال های ۱۳تا۱۴ سالگی و پس از آن ۱۵تا۱۶ سالگی دچار تحولات روانی زیاد شود.آرزوهای آنها در این دوره حتی برای خود آنها هم گنگ و مبهم است نمی دانند چه می خواهند و چه باید بکنند حدود توانایی های آنان برایشان مشخص نیست.در سن نوجوانی خصوصاً از ۱۲ سالگی به بعد نوجوانان بیشتر به تمایلات عاطفی گرایش پیدا می کنند.در این سن پسرها به تجزیه و تحلیل احساسات و پدیده های ذهنی خود می پردازند و در این امر چندان پیش می روند که گاهی باورهای جامعه و قید و بندهای اجتماعی را مورد بی توجهی قرار می دهند،اساس بسیاری از ناسازگاریهای نوجوانان از همین جاست، پیدایش هوش نظری در نوجوانان آنها را قادر می سازد که از مشاهدات روزانه خود به استنتاج اصول و قواعد کلی بپردازد بدین ترتیب توجه نوجوان به خود باعث می شود وی به
درون گرایی سوق پیدا کند. این حالت تنهایی طلبی گاهی در بعضی نوجوانان بصورت انزوای کامل ظاهر می شود که باعث می گردد نوجوان به خیال پردازی و گاهی به پرخاشگری بپردازد.درونگرایی در نوجوان گاهی تا پایان دوره نوجوانی ادامه می یابد روانشناسان از این دوره به نام دوره “تجلی تضادهای روانی” یاد کرده اند که بصورت رفتارهای نامتعادل در فرد ظاهر می شود و سرانجام به حالت متعادل اجتماعی و برون گرایی در فرد تجلی می یابد(فرجاد،۱۳۷۶،به نقل اکبری،۱۳۸۷).

پسران به سرعت میل جنسی پیدا می کنند و خواهان ارضا هستند ولی دخترها روابط جنسی را راهی برای دستیابی و تحکیم صمیمت و عشق تلقی می کنند اما به هر شکل که به این امر توجه کنیم نکته مشترک ،درگیر بودن هر دو جنس در مسائل جنسی در این دوران است.نوجوانان امروزی در مقایسه با نسلهای پیشین صراحت و صداقت بیشتری در مورد مسائل جنسی نشان می دهند اغلب جوانان با سوء استفاده جنسی،روابط جنسی اجباری،روابط جنسی صرفاً به خاطر لذت جنسی بدون رابطه مشخصی مخالفند.

بنظر می رسد پسران نسبت به دختران بیشتر به خودارضایی می پردازند، برخی از نوجوانان دختروپسر ممکن است به رفتارهای همجنس گرایانه سوق پیدا کنند همچنین گاهی شاهد روابط جنسی غیرقانونی در نوجوانان و حتی شاهد بارداری دختران هستیم و از سوی دیگر خطرهای بیماری های آمیزشی.

بنظر می رسد بررسی و ارزیابی مشکلات جنسی چه در دوران نوجوانی و چه بزرگسالی دشوارتر از دیگر گستره های روانی است،البته این سخن بدین معنا نیست که این ارزیابی دارای زمینه های مشترک با دیگر حوزه ها نیست یا از اصول همسانی پیروی نمی کند،بلکه روانشناسان در این قلمرو،به دلیل پیچیدگی،چند وجهی بودن و دارا بودن جنبه های فردی،فرهنگی و اجتماعی با دشواری بیشتری رو به رو هستند.بنابراین تلاش برای ارزیابی اختلالهای جنسی،در عین دارابودن وجه مشترک با دیگر
ارزیابی ها،نیازمند توجه به جنبه های ویژه و اختصاصی است(شعیری،۱۳۸۶).

نقصان دانش مناسب در مورد مسائل جنسی،ناشی از بی اطلاعی از واقعیت های بنیادین در مورد سیستم پاسخ جنسی یا تفسیرهای نادرست در مورد مسائل جنسی است لذا در زمینه مسائل جنسی نسبت به سایر زمینه ها اطلاعات علمی کم و پژوهشهای کمتری صورت گرفته است ولی امر مسلم اینست که دوران نوجوانی در هر فرد به سبب رشد و نمو ناگهانی اندام که دوران “ناشی گری یا طوفان و فشار” نامیده شده است دوران تقریباً کمال جنسی و آمادگی جنسی است که درآن احتمال انحراف ها و اختلالهای جنسی وجود دارد(شعاری نژاد،۱۳۸۶).

از این رو در این تحقیق برآنیم تا به بررسی انحرافات جنسی دوران نوجوانی و اثرات آن بر روابط جنسی بزرگسالی بپردازیم .

بزرگ شدن : رشد جسمانی در دوران نوجوانی و بلوغ جسمی

 


[1]Kanjer & Piterson

40,000 ریال – خرید

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.