بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل – ۱- سیکلوهگزنیل)- ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل – ۱- سیکلوهگزنیل)- ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ۲- (۴- ترسیوبوتیل – ۱- سیکلوهگزنیل)- ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

خلاصه فارسی
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- اکسیم‌ها و کاربرد آنها ۲
۱-۱-۱- اثر اکسیم به عنوان آنتی دوت ۴
الف) ساختار شیمیائی و ویژگی اکسیم‌ها ۱۱
ب) فارماکوکینتیک اکسیم‌ها ۱۴
ج) سمیت اکسیم‌ها ۱۵
د) خاصیت فعالیت بخشی مجدد در In- Vitro 17
هـ) خاصیت احیاکنندگی در In-Vivo 20
و) اثربخشی درمانی اکسیم‌ها ۲۵
ز) توصیه‌های بالینی ۳۰
۱-۱-۲- اثر اکسیم‌ها به عنوان آنتی دوت سموم ارگانو فسفره ۳۲
الف) مکانیزم عمل آفت کش‌های ارگانو فسفره ۳۲
ب) تابلوی بالینی مسمومیت با آفت کش‌های ارگانو فسفره ۳۴
ج) درمان مسمومیت با آفت کش‌های ارگانو فسفره ۳۷
۱-۱-۳- اکسیم با کاربرد علف‌کش ۳۸
۱-۱-۴- اثر ضد قارچی اکسیم‌ها ۳۹
الف) معرفی قارچ‌ها ۳۹
ب) شیمی درمانی بیماری‌های قارچی ۴۱
ج) آزول‌های ضد قارچ ۴۳
د) فارماکوفور آزول‌های ضد قارچی ۴۴
هـ) مکانیزم اثر آزول‌ها ۴۸
و) طراحی آزول‌های جدید ضد قارچ (آنالوگ های اکسی کونازول) ۵۱
۱-۱-۵- اثر اکسیم در درمان بیماری انگلی لشمانیوز ۵۵
۱-۱-۶- ترکیبات آنتی‌بیوتیک با ساختار اکسیم ۵۷
الف) تعریف آنتی‌بیوتیک‌ها ۵۷
ب) منابع آنتی‌بیوتیک‌ها ۶۰
ج) مکانیزم اثر آنتی‌بیوتیک‌ها ۶۰
د) آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام ۶۳
۱-۱-۷- اثر اکسیم در درمان بیماری آلزایمر ۶۷
الف) علت‌شناسی بیماری آلزایمر ۶۸
ب) درمان بیماری آلزایمر ۶۸
۱-۱-۸- مشتقات اکسیم با خاصیت ضد تشنج ۷۰
الف) فیزیوپاتولوژی صرع ۷۲
ب)اتیولوژی صرع ۷۴
ج) دارو درمانی صرع ۷۵
۱-۱-۹- مشتقات اکسیم با خاصیت مهار کنندگی پمپ سدیم ـ پتاسیم ۷۸
۱-۱-۱۰- اکسیم با خاصیت مهارکنندگی آنزیم Cytp450 79
فصل دوم: بخش نظری
۲-۱- تلاش برای سنتز ۲-(۴-ترسیوبوتیل-۱- سیکلوهگزنیل)-۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون ۸۱
۲-۱-۱- روش سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط اسیدی ۸۲
۲-۱-۲- روش سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط اسیدی با حلال تولوئن۸۲
۲-۱-۳- روش سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط بازی ۸۳
۲-۱-۴- روش خالص سازی کتون سنتز شده ۸۴
الف) انتخاب حلال ۸۵
ب) انحلال ۸۶
ج) صاف کردن محلول داغ ۸۷
د) تبلور ۸۷
هـ) صاف کردن ۸۸
و) خشک کردن بلور‌ها ۸۹
۲-۲- تلاش برای سنتز اکسیم از ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱- سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون ۹۰
۳-۱- روش سنتز ۲-(۴- ترسیوبوتیل-۱-سیکلوهگزنیل)-۴-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از ۴- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط بازی ۹۱
۳-۲- عمل جداسازی کتون مورد نظر توسط کریستال‌گیری مجدد ۹۲
۳-۳- طیف‌های کتون سنتز شده ۹۵
۳-۴- بررسی و نتیجه گیری ۱۰۶
۳-۵- تلاش برای سنتز اکسیم از کتون ساخته شده در مرحله ۳-۱- ۱۰۷
۳-۶- عمل جداسازی اکسیم مورد نظر توسط کریستال‌گیری مجدد ۱۰۸
۳-۷- طیف‌های اکسیم سنتز شده ۱۱۰
۳-۸- بررسی و نیتجه‌گیری ۱۱۵
خلاصه انگلیسی ۱۱۶
منابع ۱۱۷

 

منابع

[۱]. T.W.Greene and P.G.H.Wuts , Protective Groups in Organic Synthesise Wiley , New York , (1991).

[2]. C.O.Kappe.Tetra hedron , 49 , 6937 , (1993).

[3]. H.Firouzabadi , N.Iran poor , F.Kiaee zadeh and J.Toofan , Tetrahedron , 42 ,719 , (1986).

[4]. I.M.Baltork and Sh.Poushirbani , Synth.Commun. 26 , 1 , (1996).

[5]. A.R.Hajipour and N.Mahboub khah, J.Chem. Reserch , 122 , (1988).

[6]. A.demir , G.Tanyeh , O.Sesenoglu , S.Demic , Tetra hedron Lett , 37 , 1 , 407 , (1996).

[7]. L.G.Donadma and W.Z.H.Heldt , Organic Reactions , 11 , (1960).

[8]. Robert.Conley and Raymond.J.Lange , J.Org.Chem. , 28 , 210 , (1963).

[9]. G.Leclerc , A.Mann , C.Camille , G.Wermuth , Jurnal of Medical

Chemistry , 20 ,12 , 1657 , (1991).

[10]. آسیب بدنی در جنگ خردل ـ گوگردی، دکتر حسین الیاسی، مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، (۱۳۷۲).

[۱۱]. ش.م.ر ـ بهداری کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شناخت سلاحهای شیمیائی و درمان عوارض حاصل از آنها، دارو و درمان، (۱۳۶۶).

[۱۲]. R.A.W,Rosychuk and K.V.Fieseler , Veterinary Dermatology , 12 , 13 , (2001).

[13]. J.Kassa , Jurnal of Toxicology , Clinical Toxxicology , 40 , 803-816 , (2002).

[14]. Martin K.Johnson , Dag Jacobsen , Tim J.Meredith , Peter Eyer Andrew J.Heath , Emergency Medicine , 12 , 22 , (2000).

[15]. Baji , H.Flammang , M.Kimny , T.Gasques , F.Compagnon , P.L.Delcourt , Eur.J.Med.Chem , 30 , 617-626 , (1995).

[16]. Lovey , R.G.Elliott , A.J.Kaminski , J.J.Loebenberg , J.Med.Chem , 35 , 4221-4229 , (1992).

[17]. Tafi , A.Anastassopoulou , J.Med.Chem , 39 , 1227-1235 , (1996).

[18]. Griffith , R.Tracy , Antifungal drugs.In:Foye s Priciples of Medicinal Chemicstry , 5th Edition , 891-903 , (2002).

[19]. Korolkovas , Essntials of Medicinal Chemistry , 2nd Edition , 680-694 , (1988).

[20]. Sheppart , D.Lampiris , Basic and Clinical Pharmacology , 7th Edition , 780-787.

[21]. Lyman , Walsh , Drugs , 44 , 9-35 , (1992).

[22]. Formtling , Drugs of Today , 20 , 325-349 , (1984).

[23]. Lwata , K.Yamashia , I.Uehara , H.Hozawa , Chemotherapy , 38 , 435-443 , (1990).

[24]. A.R.Martin , Wilson and Gisvolds Text book of organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry , 10th Edition , 185-196 , (1998).

[25]. Rossello , A.Bertini , S.Lapucci , A.Macchia , M.Martinelli , A.Rapposelli , S.Herreros , E.Macchia , J.Med Chem. , 45 , 4903-4912 , (2002).

[26]. Ji , H.Zhou , Y.Zhang , M.Zhu , J.Song , Y.Lu , J.Zhu J.Med.Chem. , 43 , 2493-2505 , (2000).

[27]. Yoshida , Y.Aoyama , Biochem.Pharmacol. , 36 , 229-235 , (1987).

[28]. Mixich ,V.G.Thiele , Drug Res. , 29II , 1510-1513 , (1979).

[29]. Rossi , R.Carpita , A.Piergiorgio , P.Manniana , L.Valensin , Tetrahedron , 55 , 11343-11364 , (1999).

[30]. Tuncbilek , M.Bozdag , O.Ayhan-Kiilcigil , G.Altanlar , N.Buyukbingol , E.Ertan , Drug Res. , 49 II , 853-857 , (1999).

[31]. F.Dorn , Chem.Abst. , 97 , 163017c , (1982).

[32]. Ankhimwala , M.D.Naik , Chem.Abst. , 115 , 91889d , (1991).

[33]. AlNakib , T.Bezjak , V.Meegan , M.J.Chandy , Eur.J.Med.Chem , 25 , 455-462 , (1990).

[34]. Rane , D.F.Fishman , A.G.Pike , Synthesis , 8 , 694-695 , (1984).

[35]. C.Fest , K.J.Schmidt , The chemistry of organophosphorus pesticides , (1973).

[37]. Tomi Jarvinen , Simon L.Croft , T.Garnier , Bioorganic and

Medicinal Chemistry , 12 , 3497-3502 , (2004).

[38]. مبادی آنتی بیوتیک‌ها، رونالد راینر، دکتر عباس شفیعی، دکتر  قنبر پور، انتشارات دانشگاه تهران، (۱۳۷۱).

[۳۹]. میکروب‌شناسی داروئی، وب هوگو، آ.د. راسل، دکتر صدیقه فضلی، انتشارات دانشکده علوم پزشکی مشهد، (۱۳۷۱).

[۴۰]. Boyd R.F. , Hoerl B.G. , Basic medical microbiology , 4th Edition ,

(1998).

 [۴۱]. شیمی درمانی (فارماکولوژی ضد میکروب‌ها و ضد سرطان‌ها)، ثمینی، دهپور، شریف‌زاده، چاپ اول، (۱۳۷۴).

[۴۲]. فارماکولوژی کاتزونگ، ترور، کاتزونگ، ترور، منصور میرزائی، چاپ دوم، (۱۳۷۸).

[۴۳]. فارماکولوژی گات، گات، بهرام قاضی جهانی، منوچهر بشیریان، بیژن جهانگیری، جلد دوم، چاپ اول، (۱۳۷۱).

[۴۴]. اطلاعات و کاربرد بالینی آنتی بیوتیک‌ها، رحیمی‌نژاد، اجتماعی، چاپ اول، (۱۳۷۳).

[۴۵]. Remington , The saince and Practice of pharmacy , 20th Edition , (2000).

[46]. Evans DA. , Funkenstein H.H. , Albert  M.S. , JAMA , 262 , 2551-2556 , (1989).

[47]. R.Katzma , Amagor Killer , Arch. Neurol , 33 , 217-218 , (1976).

[48]. P.Davies , Aj.Malony , Lancet , 2 , 1457-1459 , (1976).

[49]. R.Mayeux , M.Sano , N.Engl.J.Med , 34 , 1670-1679 , (1999).

[50]. A.I.Bush , Current opinion in Psychiat , 14 , 341-348 , (2001).

[51]. Current opinion in Therapeutic patent , 3(10) , 1555-1557 , (1993).

[52]. اصول طب داخلی هاریسون، بیماری‌های مغز و اعصاب، آقاجانی، آینده‌سازان، (۱۳۷۰).

[۵۳]. بررسی دیدگاه‌های تازه در دارو درمانی اپی لپسی، ارضی، گله‌دار، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، چاپ اول.

[۵۴]. فارماکوتراپی صرع، ثمینی، مجله‌ رازی، سال چهارم، شماره۶، (تیر ۱۳۷۲).

[۵۵]. فارماکولوژی پایه و بالینی، برترام، کاتزونگ، باقرزاده، رفوگران، پاک کار، درخشان، انتشارات شهر آب ویرایش پنجم، جلد اول، (۱۳۷۱).

[۵۶]. اطلاعات داروئی بالینی داروهای ژنریک ایران، جاویدان نژاد، حاجی بابائی، مرکز نشر دانشگاهی ویرایش دوم، جلد دوم، (۱۳۷۰).

[۵۷]. Tina Martin , Sharon Lobert , Bioorganic and Medicinal Chemistry , 12 , 3307-3312 , (1999).

[58]. Chem.Abst. , Vol:85 , 149 , 36b , (1976).

[59]. Schoen , K.Wolf , R.Arzneim-Forsch , Chem. Abst. , Vol:78 , 2574d , (1973).

[60]. W.Wayne and H.Adkins , J.Am.Chem. soc , 62 , 3401 , (1940).

[61]. Christophe Bochu , Axel Couture and Pierre Grandclaudon , J.Org Cem , (1988).

[62]. F.A.Davis , M.Serajul Maque and R.M.Preslarski , J.Org.Chem , 54 , 2021 , (1989).

[63]. شیمی آلی تجربی نوین، رابرتس، گیلبرت، ردوالد، وینگرو، هوشنگ پیرالهی، مرکز نشر دانشگاهی، (۱۳۷۰).

خلاصه فارسی:

هدف از انجام این پایان‌نامه سنتز اکسیم از ۲ـ (۴ـ  ترسیوبوتیل ـ ۱- سیکلوهگزنیل)- ۴ـ ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون و بررسی ایزومری‌های اکسیم تهیه شده می‌باشد.

با توجه به اهمیت اکسیم‌ها در بسیاری از داروها و ترکیبات درمانی از جمله آنتی دوت سموم ارگانو فسفره و داروهای آنتی نئوپلاستیک، علف‌کش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌کش‌ها و … مبادرت به سنتز این واحدها نمودم.

ابتدا ۴ـ ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون را در حضور (%۴۰) KOH و اتانول رفلاکس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هیدروکسیل آمین و هیدروکلراید و سدیم استات، اکسیم مربوطه بدست آمد.

تمامی موارد توسط طیف‌سنجی IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسی قرار گرفتند. و ایزومری اکسیم حاصله مورد بررسی قرار گرفت.


مقدمه:

با پیدایش شیمی داروئی با تلفیق شیمی آلی سنتیتک، جنبه‌های فارماکلوژیک و اهداف بالینی به تحولی شگرف در علم داروسازی منتهی شد. تهیه ترکیبات رهبر توسط علم شیمی و تطبیق آن با مقاصد درمانی بوسیله مطالعات بالینی مسیر تحقیقات را به سمت تولید دسته‌های داروئی جدید سوق داده است. بی‌شک موفقیت علم پزشکی در سال‌های اخیر تا حد زیادی مرهون این کشفیات است. البته پیشرفت در این زمینه به دور از مشکلات نبوده و عدم هماهنگی واحدهای مختلف از جمله «بالینی» در پذیرش و استفاده از داروهای جدید و یا بهره‌مند نبودن از روش‌های کنترل‌ شده موانعی بر سر راه تحقیقات به حساب می‌آمدند.

پزشکی امروز جهت بکارگیری روش‌های مطلوب به داروهائی با طیف اثر انتخابی‌تر و  عوارض جانبی کمتر نیازمند است و این امر به جز در سایه تلاش‌های متخصصان شیمی داروئی محقق نخواهد شد، روندی که در تمام طول تاریخ علی‌رغم معضلات محدودیت‌ها و موانع بیشمار به همت دانشمندانی فرزانه به بهترین نحو پیش رفته و در آینده نیز تداوم خواهد یافت.

 کلیات:

۱-۱- اکسیم‌ها و کاربرد آنها:

اکسیم‌ها به نحو گستر‌ده‌ای در خالص‌سازی و شناسائی ترکیبات کربونیل‌دار استفاده می‌شوند. [۱].

همچنین گروه عاملی اکسیم، آمید و لاکتام با داشتن خواص داروئی و بیولوژیکی متفاوت، کاربردی وسیع در فرآیندهای بیوسنتزی، کشاورزی، داروسازی و ساخت رنگ‌ها در صنعت دارند [۲].

ترکیبات کربونیل محافظت شده نظیر اکسیم‌ها به دلیل سهولت تهیه و پایداری خوب برای شیمیدانان آلی از ارزش زیادی برخوردارند و روش‌های مختلفی برای محافظت زدائی آنها گزارش شده است. [۵-۳ ]. اکسیم‌ها حد واسط‌های مهمی در شیمی آلی‌اند که در تهیه آمین‌ها [۶]، آمیدها [۷] یا لاکتام‌ها [۸] و شناسایی آلدئیدها و کتن‌ها [۱] بکار می‌روند.

همچنین، همانطور که گفته شد، عامل اکسیم و مشتقات آن در اغلب ترکیبات داروئی وجود دارند [۹].

اکسیم‌ها کاربردهای درمانی وسیعی دارند از جمله این کاربردها:

– به عنوان آنتی دوت مسمومیت با گازهای جنگی

– به عنوان آنتی دوت مسمومیت با سموم ارگانو فسفره

– به عنوان ضد قارچ

– به عنوان علف‌کش

– به عنوان ضد کرم

– و …

در این بخش سعی می‌گردد آثار فارماکولوژیک اکسیم‌ها و کاربردهای آنها بر اساس مقالات بدست آمده بررسی گردد.

۱-۱-۱- اثر اکسیم‌ها به عنوان آنتی دوت گازهای جنگی:

آسیب ناشی از مواد شیمیائی در عملیات نظامی برای اولین بار در جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) زمانی که گاز کلرین Chlorin Gase در یک باد ملایم از سیلندرهای بزرگ به محیط خارج انتشار یافت صورت گرفت. از آن پس مواد شیمیائی متعددی در جنگ جهانی اول بکار رفت در آن زمان از مواد تاول زائی به نام گاز خردل Mustardgas استفاده می‌شد که بالاترین آسیب جنگی را در آن زمان ایجاد کرد [۱۰].

در اواخر جنگ جهانی دوم گازهای اعصاب یا Nerve Gases توسط آلمانی‌ها کشف گردیدند. به همین دلیل گازهای عصبی سارین، سومان و تابون را عوامل G – می‌نامند. در سال ۱۹۵۵ دسته بزرگتری از گازهای عصبی در یک لابراتوار تجارتی تولید حشره‌کش کشف گردید. این ترکیبات تازه با عنوان عوامل V – شناخته شدند.

اکثر این ترکیبات در حین آزمایشاتی که برای تهیه حشره‌کش‌های ارگانو فسفره صورت می‌گرفت سنتز شدند. در این قسمت مهمترین این ترکیبات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

تابون GA:

تابون (TABUN) در اواخر جنگ جهانی دوم توسط آلمان‌ها ساخته شد و در پایان جنگ یکی از تأسیسات تولیدی آن بدست روس‌ها افتاد. قدرت تابون حدوداً نصف سارین و یک چهارم سومان است.

LD50  آن از راه خوراکی ۴۰۰ میلی‌گرم به ازای هر فرد، از طریق جلدی ۱۰۰۰ میلی‌گرم، Lct50 (از راه تنفس) آن ۴۰۰ میلی‌گرم در دقیقه در مترمکعب می‌باشد.

تابون به شکل مایع و گاز قابل انتشار بوده و پایداری آن در هوای (هوای‌ آفتابی با وجود برف زمین) از ۱ تا ۲ هفته، در  (هوای آفتابی توام با نسیم) از ۱ تا ۳ روز و در  (هوای مرطوب توام با باد) ۱۵ دقیقه تا ۱۶ ساعت می‌باشد.

شکل ۱-۱- ساختمان گاز جنگی تابون

اگر چه قدرت اثر تابون به اندازه عوامل سمی دیگر نیست. لیکن بعلت پایداری نسبتاً زیاد در صحنه عملیات از نظر تاکتیکی حائز اهمیت است. با وجود تجزیه سریع آن در حضور رطوبت، در نتیجه عمل هیدرولیز سیانید هیدروژن ایجاد می‌شود که خود گاز خفه کننده خطرناکی محسوب می‌شود. همچنین بر اثر ترکیب آن با محلول‌های رفع آلودگی حاوی کلر، ترکیب شدیداً سمی کلرید سیانوژن تولید می‌شود [۱۱].

سارین GB:

این ترکیب (SARIN) ظاهراً یکی از مهم‌ترین عوامل رده G از گازهای عصبی می‌باشد. در صورت خالص بودن، مایع بی‌رنگی است که در درجه حرارت‌های عادی فرار بوده و گازی بی‌رنگ و بی‌بو ایجاد می‌کند. سارین به هر نسبتی با آب مخلوط شده و در محلول‌های قلیائی قوی یعنی با PH بالا سریعاً هیدرولیز می‌گردد. مواد حاصل از هیدرولیز عموماً غیر سمی هستند.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.