بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

فهرست مطالب

چکیده تحقیق                                                                                           ۱

مقدمه                                                                                                               ۳

۱- فصل اول                                                                                                  ۱۱-۸

۱-۱- بیان مسئله                                                                                               ۹

۱-۲-        اهمیت پژوهش                                                                                      ۹

۱-۳- هدف پژوهش                                                                                              ۹

۱-۴-سوالات پژوهش                                                                               ۱۰

۱-۵-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها                                                ۱۰

۱-۵-۱- منبع کنترل                                                                                             ۱۰

۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی                                                                                ۱۱

۱-۵-۲-عزت نفس                                                                                            ۱۱

۲- فصل دوم                                                                                                 ۶۳-۱۲

پیشینه نظری                                                                                          ۱۳

۲-۱- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس                       ۱۳

۲-۱-۱- نظریه جیمز                                                                                        ۱۳

۲-۱-۲- نظریه مید                                                                                          ۱۴

۲-۱-۳- نظریه کولی                                                                                  ۱۵

۲-۱-۴- نظریه روزنبرگ                                                                  ۱۷

۲-۱-۵- نظریه سالیوان                                                                    ۱۸

۲-۱-۶- نظریه هورنای                                                                    ۲۰

۲-۱-۷- نظریه آدلر                                                                                     ۲۱

۲-۱-۸- نظریه راجرز                                                                     ۲۳

۲-۱-۹- نظریه مزلو                                                                              ۲۶

۲-۱-۱۰-نظریه ی آلپورت                                                          ۲۷

۲-۱-۱۱-نظریه ی دیگر روانشناسان                                                           ۲۸

۲-۱-۱۲-عزت نفس و غرور                                                                       ۳۰

۲-۱-۱۳-نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس                                      ۳۸

۲-۱-۱۴-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان                                      ۴۱

  ۲-۱-۱۵-کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس                                           ۴۲

  ۲-۲-منبع کنترل                                                                                         ۴۴

  ۲-۲-۱-رویکردها و نظریه های متفاوت درباره منبع   کنترل                              ۴۵

  ۲-۲-۲-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی                                                ۴۸

  ۲-۲-۳-تفاوت های فردی                                                                           ۵۳

  ۲-۲-۴-کنترل                                                                                            ۵۳

  ۲-۲-۵-واکنش در برابر از دست دادن کنترل                                                   ۵۴

  ۲-۲-۶-منبع کنترل                                                                                      ۵۶

  ۲-۲-۶-۱-منبع کنترل درونی                                                                         ۵۷

  ۲-۲-۶-۲-منبع کنترل بیرونی                                                                         ۵۸

  ۲-۲-۶-۳-ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی                                              ۶۰

  ۲-۲-۶-۴-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی                                               ۶۲

  ۲-۲-۷- تصور راتر در باره انسان                                                                          ۶۳

۳- فصل سوم                                                                                                ۷۳-۶۶

۳-۱ – طرح پژوهش                                                                                              ۶۷

۳-۲- جامعه ی مورد پژوهش                                                                      ۶۷

۳-۳- نمونه روش نمونه گیری                                                                              ۶۷

۳-۴-ابزارتحقیق                                                                                       ۶۷

۳-۴-۱-آزمون منبع کنترل                                                                                      ۶۷

۳-۴-۲-آزمون عزت نفس                                                                                      ۶۹

۳-۵-روش اجرای پژوهش                                                                                    ۷۲

۳-۵-۱-اجرای اصلی                                                                                              ۷۲

۳-۶-۱-روش آمار                                                                                               ۷۲

۴- فصل چهارم                                                                                                 ۷۸-۷۳

تجزیه و تحلیل آمارِِِی                                                                                             ۷۴

۴-۱-یافته های مربوط به سوال پژوهش                                                               ۷۴

فصل پنجم                                                                                                       ۸۱-۷۹

۵-۱-بحث و نتیجه گیری                                                                                     ۸۱

۵-۲-پیشنهادات                                                                                                   ۸۲

منابع                                                                                                                    ۸۳

ضمائم                                                                                                                   ۱۰۰-۸۶                     

چکیده تحقیق

    پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع کنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت  منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.

    منبع کنترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی٬ فکر میکنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

    عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود که فرد به خود نسبت میدهد و فکر میکند دیگران برای او به عنوان یک شخص قائل هستند.

مقدمه

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود.

ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.

در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … شود (بیابان گرد، ۱۳۷۳،ص ۱۰) عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص ۷۰).

عزت نفس و منبع کنترل از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علماء و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می باشد (مانند آدلر[۱] ۱۹۳۰، آلپورت[۲] ۱۹۳۷، راجرز[۳] ۱۹۵۹، سالیوان [۴] ۱۹۵۳، طارن هورنی [۵] ۱۹۳۷، جیمز [۶] ۱۸۹۰ ، مازلو[۷]، ۱۹۷۰) از میان افراد طارن هورنی ۱۹۳۷ روشی را که افراد تلاش می کنند بواسطه آن یک خود پنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمایند را مورد بحث قرار داده است.

فرنچ[۸] (۱۹۶۸)  و ارگو[۹] (۱۹۷۲) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می برند. کوپراسمیت(۱۹۶۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می کنند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند.

افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، لذت بردن از روابط با دیگران، پیش بینی مثبت نسبت به موفقیتهای بعدی، ارتباط تنگاتنگ در بین عزت نفس و ابراز وجود، از نشانه های بارز سطوح عزت نفس بالا در افراد است.

جورج کلی[۱۰] ۱۹۵۵ در کتاب روانشناسی ساخت های شخص این نظریه را مطرح کرده است، انسان در پی آن است که محیط خود را پیش بینی و کنترل کند. کلی پیشنهادی کرده است که هر فرد بشر ساخت ها برای خود تدوین کرده که از طریق آنها رویدادهای جهان را ملاحظه و تفسیر می کند و از این راه می تواند رویدادها را پیش بینی و کنترل کند. وی خاطر نشان کرد «ساخت ها تجاربی هستند که پویش های ذهنی در آن جریان دارند. این ساخت ها انتظار توام با پیش بینی تغییر در رویدادها را ممکن می سازند». کلی خاطر نشان می سازد که وقتی ساخت های شخص در ایفای نقش شکست می خورند، فرد احساس تهدید، گناه، خصومت و پرخاشگری می نماید (جورج کلی، کتاب روانشناسی ساخت های شخصیت، ۱۹۵۵، ص ۳-۲)

در بین نظریه پردازان یادگیری اجتماعی جولیان راتر (۱۹۵۴) پایه فرضیات و منطق علمی خود را تحت تاثیر نظریات طانتور قرار داده و کاربرد نظریات وی در زمینه یادگیری اجتماعی متاثر از نظریات آدلر است.

فرض راتر بر این است که: وقوع فردی نه تنها ناشی از ماهیت و اهمیت هدف ها برای فرد بدنبال دارد. در نظریه ی یادگیری راتر (۱۹۵۴) نیروی بالقوه رفتاری که در یک موقعیت خاص روی می دهند[۱] Adler

[2] Alport

[3] Rogers

[4] Solivan

[5] Karan horney

[6] James

[7] Maslo

[8] French

[9] Vargo

[10] Gorge Kelly

100,000 ریال – خرید
مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه عزت نفس
 • پرسشنامه عزت نفس سازمانی
 • پاورپوینت بررسی ارتباط عزت نفس و جو سازمانی با انگیزه پیشرفت پرستاران در بیمارستان
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • تحقیق بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.