بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان براساس تئوری دوعامل انگیزش بهداشت هرزبرگ


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان  براساس تئوری دوعامل انگیزش بهداشت هرزبرگ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان  براساس تئوری دوعامل انگیزش بهداشت هرزبرگ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش ۱
۱-۱- مقدمه ۲
A-1-1- تئوری دو عامل انگیزشی هرزبرگ: ۲
B-1-1- ضرورت بررسی میزان رضایت شغلی مشاغل مختلف ۳
۲-۱- بیان موضوع پژوهش و ضرورت آن ۴
A-2-1- ضرورت تربیت نیروی انسانی مجرب و با انگیزه در عرصة
اطلاع رسانی ۴
B- 2-1- بررسی میزان رضایت شغلی خبرنگاران به عنوان عامل اجتماعی اثرگذار در ارتباطات امروز ۶
C-2-1- موفقیت شغلی و افزایش کارآئی ۸
D-2-1- سازمان وسایل جمعی: ۹
۳-۱- بیان موضوع ۹
۴-۱- بیان مسئله ۹
۵-۱- هدف پژوهش ۱۰
۶-۱- فرضیات پژوهش ۱۰
۷-۱- سوالات پژوهش ۱۰
۸-۱- متغیرهای پژوهش ۱۰
۹-۱- تعاریف عملیاتی ۱۱
فصل دوم- گسترة نظری پژوهش ۱۲
۱-۲- مقدمه ۱۳
۲-۲- تاریخچه و تعاریف انگیزش ۱۴
۳-۲- انگیزش چیست ۱۷
۴-۲- انگیزش در سازمان ها ۱۸
۵-۲- نظریة ۲ عاملی هرزبرگ ۲۰
۶-۲- نظریة سلسله مراتب نیاز مازلو ۲۲
۷-۲- نظریة x , y 24
8-2- رضایت شغلی ۲۵
۹-۲- رضایت شغلی و کارکرد ۲۷
۱۰-۲- شیوه ابراز نارضایتی ۳۱
۱۱-۲- عوامل مرتبط با رضایت شغلی ۳۲
۱۲-۲- نظریه های انگیزش شغلی ۳۴
۱۳-۲- نظریه محرک و پاسخ ۳۴
۱۴-۲- نظریة میزان سازگاری ۳۴
۱۵-۲- نظریة عقلی و استدلالی ۳۵
۱۶-۲- لزوم وجود روزنامه نگاران/ خبرنگاران جامعة اطلاعاتی و اهمیت
رسانه ها ۳۵
فصل سوم- معرفی باشگاه خبرنگاران جوان ۴۰
– معرفی باشگاه ۴۱
– نقاط قوت ۴۳
– نقاط ضعف ۴۳
فصل چهارم- روش شناسی و تجزیه و تحلیل آماری ۴۶
جامعه پژوهش ۴۷
روش نمونه گیری ۴۷
نمونه پژوهش ۴۷
جدول ۴۷
ابزار اندازه گیری پژوهش ۴۸
روائی و اعتبار ابزار اندازه گیری ۴۸
روش تجزیه و تحلیل آماری ۴۹
بررسی نتایج پرسشنامه ۴۹
توصیف داده ها ۵۰
۱۰- آزمون فرضیه ها ۵۱
۱۱- تجزیه و تحلیل همبستگی آزمون فرضیه اول ۵۲
۱۲- تجزیه و تحلیل همبستگی آزمون فرضیه دوم ۵۳
۱۳- بررسی سوالات مربوط به عوامل بهداشتی ۵۵
۱۴- بررسی سوالات مربوط به عوامل انگیزشی ۵۸
۱۵- پیوست ها: جدول همة تجزیه و تحلیل ها و نمودارهای آن‌ها ۵۸
فصل پنجم- نتیجه گیری ۶۲
۵- بحث و بررسی ۶۳
۶- نتیجه گیری نهائی ۶۵
۷- محدودیت های پژوهش ۶۶
۸- پیشنهادات ۶۸

 

1-1-  مقدمه

A-1-1- تئوری دو عامل انگیزشی هرزبرگ:

دهة ۱۹۶۰ یکی از دوره های بسیار پربار از نظر ارائه مفاهیم انگیزش بود در این دهه سه نظریه ویژه ارائه شده که عبارت از نظریه سلسله مراتب نیازها، نظریه های y , x نظریه بهداشت و انگیزش است.

این نظریه ها سنگ زیربنای نظریه هایی هستند که در این سالها ارائه شده اند و در مرحله عمل و در سازمانها، مدیران برای توجیه انگیزه کارکنان خود از این نظریه و اصطلاحات فنی مربوط به آن استفاده می‌کنند.

فردریک هرزبرگ[۱] استاد و رئیس گروه روان شناسی دانشگاه کیس وسترن ریزرو[۲] که سالهای زیادی دربارة انگیزه مطالعه و تحقیق کرده است می‌گوید: کوشش و تلاش بیرونی مدیران برای ایجاد قوه محرکه درونی در کارکنان با ناکامی و شکست روبرو شده است.

فقدان محیط سالم از قبیل روابط صحیح بین رئیس و مرئوس و استفاده از مزایای مادی باعث نارضایی کارکنان می‎شود. تنها راه برانگیختن کارکنان این است که به آنها کاری ارجاع کنیم که آنان را درگیر کند، زیرا در مقابل این درگیری است که آنان تن به مسئولیت می دهند.

جنبه هایی که مربوط به عوامل انگیزش فردی و اجتماعی از قبیل نیازها، خواسته ها، آرزوها، ارزشها، تغییرات سنی و رشد و پیشرفت یا هیجانات، تجربیات، اعتقادات و رویه های روانی و به طور کلی روابط اجتماعی فرد در خانواده و خارج از خانواده می‎شود آثار این انگیزه ها ممکن است به صورت مختلف مثبت یا منفی ظاهر شود.

تأمین معقول و درست نیازهایی مانند نیاز اولیه یا فیزیولوژیکی، نیاز به اهمیت، نیاز به پیشرفت و ارتقا شغلی موجب می‎شود که کارکنان از روحیه قوی و مثبت در محیط کار برخوردار بوده و در انجام وظایف و نیل به هدفهای سازمان از خود تلاش و کوشش نشان دهند (هرزبرگ)

B-1-1- ضرورت بررسی میزان رضایت شغلی مشاغل مختلف

ساختار شغلی هر فرد در جامعه در مقیاس بزرگ به عنوان یکی موارد الزام آور رشد و پیشرفت و ادامة حیات اقتصادی و شغلی در برآیند کل جامعه است. هر فرد از شغلی که در اختیار دارد هدفی را دنبال می‌کند و میزان خاصی از زحمت و تلاش را برای آن انجام داده و از این میزان تلاش خود، در مجموع منتظر به وجود آمدن نتیجه ای است، که این نتیجه به طور خاص عمومیت ندارد و به انتظارات هر فرد به صورت شخصی باز می گردد. اما بر طبق نظریه هائی که تا به حال داده شده و در فصل آینده نیز به آنها اشاره می شود، میزان این نتیجه، رضایت شغلی فرد از کارش را رقم می زند. به نظر می رسد میزان رضایت شغلی هر فرد از تجربة اجتماعی اش- یعنی شغل- به وجود آورندة میزان بهره وری شغلی و افزایش سطح آن، میزان تعهد کاری، تأمین نیاز به پیشرفت در هر فرد، انگیزة انجام کار و ادامة خلاقانة آن و پیشرفت، در جهت اهداف سازمانی و علاقمندی به تأمین اهداف مجموعة شغلی خود است.

در مقیاس تئوریک نظریه های گوناگونی برای رضایت شغلی هر فرد از کارش، ارائه شده و میزان اهمیت آن نیز در بکارگیری خلاقیت های هر فرد پس از تأمین رضایت شغلی برای رسیدن به اهداف کلی سازمانی، مشخص است. و این میزان اهمیت نیز ضرورت بررسی و اندازه گیری میزان رضایت شغلی را در دوره های مختلف و فاصلة زمانی مناسب در هر سازمان مشخص می نماید.

مدیریت هر سازمانی بنا به مقتضیات سازمان مطبوع خود بایستی میزان تحقق اهداف را در فواصل زمانی معینی رصد کرده انحرافات را تشخیص داده و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کند، و یکی از مهمترین برنامه های آن، تأمین حمایت منابع انسانی هر سازمان از یک مقیاس کوچک به نام منبع انسانی فردی تا مقیاس بزرگتر، کل منابع انسانی سازمان است و این با ریزبینی مدیران برای تأمین رضایت فردی هر کارمند و یا عضو مؤثر سازمان به عنوان یک سلول از بدنة حیات این مجموعه، تأمین شده و بسیار مؤثر و مهم می نماید.

۲-۱- بیان موضوع پژوهش و ضرورت آن

A-2-1- ضرورت تربیت نیروی انسانی مجرب و با انگیزه در عرصة اطلاع رسانی

در سالهای اخیر پیدایش انقلاب تکنولوژیکی نوین در حوزه های مختلف، به ویژه در سپهر رسانه ای موجبات افزایش ظرفیت باندهای ارتباطی، سطح تعاملی، ناهمزمانی، تمرکز زدائی، انعطاف پذیری،‌ کاستن از زمان اخطار و نیز افزایش فردی سازی و میزان بازخورد فرآیندهای ارتباطی را فراهم کرده است. امروزه بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی در حوزه ارتباطات، طرح های مهمی را به اجرا درآورده اند که از آن جمله می‎توان به دو طرح زیرساخت اطلاعات جهانی و زیر ساخت اطلاعات ملی اشاره کرد که ملت ها را به پنج اصل سرمایه گذاری در بخش خصوصی، ایجاد رقابت، دسترسی آزاد به اطلاعات، شکل گیری محیط انعطاف پذیر قانونگذاری و نیز تضمین خدمت رسانی جهانی توجه داده اند. چنان که در دهه های اخیر، بسیاری از پارلمان های کشورهای مختلف با اجرای تحقیقات موردی و موضوعی مبتنی بر این اصول توانسته اند قوانین و مقررات رسانه ای خود را متناسب با تحولات نوین اصلاح کنند و در مواردی به طراحی الگوی مقتضی بپردازند. با این وصف در کشور ما تاکنون طرحی رسمی و همه جانبه در حوزه رسانه ها که بتواند تمامی ابعاد را مورد توجه قرار دهد، اجرا نشده است.

از آن جا که نظام رسانه ای در ایران از ساخت و کارکرد سیستمی برخوردار نیست، نمی توان همچون سایر کشورها پارادایم نظام رسانه ای و ارتباطی خود را بر طرح ها و الگوهای وارداتی نظیر طرح پیش گفته بنا نهاد یا به طراحی و ساماندهی آن‌ها پرداخت. به عبارت دیگر در این زمینه نه تنها می‎توان صرفاً به تجربیات جهانی بسنده کرد و نه این که فقط به ملاحظات داخلی توجه داشت، بلکه باید تمامی ابعاد و شاخص های نظام ارتباطی را به صورتی همه جانبه و یک به یک نگریست و آن گاه آن‌ها را با منطقی موزائیکی ترکیب کرد. (مجله مجلس پژوهش رسانه- دکتر حسن طائی)، در این میان نقش خبرنگار به عنوان نیروی انسانی سامان دهنده و ارتباط دهنده ای است که با اتکاء به ذوق و استعداد شخصی، پس از گذرانیدن دوره آموزشی تخصصی و همچنین با توجه به مسئولیت اجتماعی که این حرفه بر عهده او می گذارد، وظیفة کسب، تهیه، جمع آوری و تنظیم «اخبار» و انتقال آن‌ها را از طریق وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرنگاران به مخاطبان بر عهده دارد. تطبیق با چنین شرایطی است که آموزش تخصصی و آگاهی از مفاهیم علمی به عنوان یک ضرورت اساسی رخ می نماید. (روزنامه نگاری نوین- نعیم بدیعی، حسین قندی)

B-2-1- بررسی میزان رضایت شغلی خبرنگاران به عنوان عامل اجتماعی مهم در ارتباطات امروز

خبرنگار به عنوان یک عامل ارتباطاتی بسیار مهم و مؤثر در عصر ارتباطات امروز مطرح است. این عامل پل ارتباطی میان مخاطبان مختلف است و جریان اطلاعات و ارتباطات را بدون این عامل بایستی منتفی دانست. اما برای این عامل نیز کار خبر و تمامی مبادی و جهت های آن در واقع یک شغل محسوب می‎شود. یک شغل با تمامی ویژگی های شغلی که البته به دلیل متفاوت بودن آن از ویژگی تمایز و خاص بودن نیز نسبت به سایر مشاغل بهره مند است. به نظر می‎آید در سال های اخیر و به دلیل گستردگی دامنة ارتباطاتی امروزه، وظیفة خبرنگاران به شکل وظیفه ای خطیر و خاص درآمده است که از نگاه دیگران شغلی منحصر به یک نفر خاص نیست و به صورت واقعی تمامی افراد جامعه را در سطحی وسیع را از نتایج خود بهره مند می‌کند، به هر صورت و صرفه نظر از اینکه یک فرد خبرنگار به خبر به صورت یک علاقمندی نیز می نگرد، اما به هر صورت وی از این کار یا بهتر بگوئیم شغل به دنبال اهداف خاص خود است و این هدف ها قطعا شامل اهداف شخصی نیز خواهد شد.

اهمیت اطلاعات و اطلاع رسانی در جامعة امروز که آن را به شیوه خود به بزرگی یک دهکده جهانی کرده است ایجاب می‌کند که بازنگری جدیدی بر روی عامل این عرصه یعنی خبرنگار صورت بگیرد. در حالیکه تا به حال به دلیل جوهرة کار خبرنگاری که سرعت، سرعت، سرعت و دقت و هیجان و در عین حال روزمره گی به شکلی خاص است، دقت درست و موثری برای تربیت و حفظ و نگهداری این عامل در سطح بدنه ارتباطی انجام نشده است. تربیت بحث های تخصصی خودش را در حیطة ارتباطات می طلبد، اما در مورد حفظ و نگهداری آن به ویژه از دیدگاه تخصصی مدیریتی و با این تعریف که تنها به صورت شغلی عام به آن نگریسته شود، کار خاصی صورت نگرفته است. و رضایت در شغل خبرنگاری همان رضایت از انعکاس درست و مؤثر اخبار که در واقع بازتاب و نتیجه اجتماعی و نه شخصی آن است، تعریف می‎شود. این رضایت محصول توقع اجتماعی و بعد بیرونی یک شغل است نه بازتاب داخلی و در واقع شخصی آن، اما به دلیل متفاوت بودن فضای کار خبر، تقریباً با تمامی مشاغل دیگر، این رضایت شغلی در تعریف خاص و درست آن هیچ زمانی مورد بررسی قرار نگرفته است و این یعنی عدم حفظ و نگهداری عاملی که جریان دهنده خط ارتباطات و یکی از عوامل مهم دمیدن روح زندگی اجتماعی و اطلاع رسانی در کالبد جامعه است. این عامل به نظر می‎آید در حال تغییر جهت است و این تغییر جهت باید با شیوه های صحیح مدیریتی در سطوح مختلف و بدنة خبرگزاری ها به مسیر شاداب و مؤثر خود هدایت شده و یکی از پایه های ایجاد دموکراسی و مردم محور یعنی معینی اطلاع و اطلاع رسانی و اطلاع رسانان به صورت موثری مورد بازنگری قرار گیرد که در این تحقیق سعی شده از بعدی کوچک و در جامعه ای خاص و نه به صورت عام رضایت شغلی مطرح و مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

C-2-1- موفقیت شغلی و افزایش کارآئی[۱] . Fredrick Herzberg

[2]  . case western Reserve

 

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله رضایت شغلی
 • تحقیق رضایت شغلی
 • مقاله رابطه‌ی رضایت شغلی با خلاقیت شغلی
 • تحقیق بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.