بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان های بقیه الله ونجمیه نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان های  بقیه الله ونجمیه نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان های  بقیه الله ونجمیه نسبت به غربالگری سرطان دهانه رحم   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱- فصل اول: مقدمه وبیان مسئله
۱-۱ مقدمه
۲-۱ سرطان سرویکس
۳-۱ عوامل خطر
۴-۱ نقش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)
5-1 تظاهرات بالینی
۶-۱ گسترش بیماری
۷-۱ تشخیص و مرحله‌بندی
۸-۱ متغیرهای مؤثر در پیش آگهی
۹-۱ شیوه‌های درمان
۱۰-۱ پرتو درمانی اولیه
۱۱-۱ عوارض پرتو درمانی
۱۲-۱ شیمی درمانی
۱۳-۱ درمان کانسر راجعة سرویکس
۱۴-۱ ضایعات غده‌ای سرویکس
۱۵-۱ غربالگری
۱۶-۱ نحوة برخورد با پاپ اسمیر غیر طبیعی
۱۷-۱ سیستم Bethesda
18-1 بیان مسئله
۱۹-۱ بررسی متون
۲۰-۱ اهداف مطالعه
۲- فصل دوم : مواد ابزار وروش کار
۱-۲ نوع مطالعه
۲-۲ جمعیت مورد مطالعه و روش نمونه‌برداری
۳-۲ روش جمع آوری داده ها
۴-۲ حذف موارد تحت مطالعه
۵-۲ روش اجرای پژوهش
۶-۲ نحوه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها و روش آماری
۷-۲ ملاحظات اخلاقی
۸-۲ جدول متغیرها

۳- فصل سوم :نتایج
۱-۳ نتایج
۴-فصل چهارم :بحث و پیشنهادات
۱-۴ بحث
۲-۴ پیشنهادات
۵-فصل پنجم:ضمایم
۱-۵ نمودارها
۲-۵ منابع ومآخذ

 

منابع

۱- دکتر مهدی ایزدی- دکتر نوید احدی، نکات برتر در بیماری‌های زنان و مامایی، ۱۳۷۹ نشر پروانه دانش سال ۱۳۷۹ صفحات ۴۳ تا ۶۱

۲- سوزان س اسملتزر، برنداجی بیر، دستگاه تولید مثل مردان،‌زنان و بیماری‌های پستان جراحی برونرو سودارث،‌۱۳۸۱، نشر سالمی، صفحات ۱۱۳ تا ۱۱۷

۳- فهیمه رمضانی تهرانی، کاظم محمد، (۱۳۷۹) بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فصلنامه باروری و ناباروی، صفحات ۵۶-۵۰

۴- محمدحسین باقیانی مقدم (۱۳۸۲) بررسی آگاهی و عملکرد زنان ۱۵ تا ۴۹ سال همسردار شهر یزد در مورد آزمایش پاپ اسمیر در سال ۱۳۸۰، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال سیزدهم، شماره ۴۰ صفحات ۸۴-۷۹

۵- نادره بهتاش، افسانه تهرانیان، (۱۳۸۰) مروری بر غربالگری سرطان دهانه رحم مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره ۱۹، شماره صفحات ۵۷-۴۹

۶- فرنوش خجسته (۱۳۸۳) بررسی آگاهی نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در مورد پاپ اسمیر و سرطان دهانه رحم مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز، شماره ۴۱، صفحات ۹-۱

۷- سکینه رشیدی (۱۳۸۰) بررسی آگاهی و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری در رابطه با روش بیماریابی سرطانه دهانه رحم از سال ۷۶-۶۹ دوره ۱، شماره۱، صفحات ۲۹-۲۶

۸- Juon HS, Seung- Lee (2003), predictor of regular Pap Smear Among Korean- American women, prev Med: 37, 585-592

9- Datta GD, Cdditz (2006), Individual, neighbornood and state level cancer 1; 106, 664-69.

10- Mutyabat, Mmiro FA (2006) knowledge, attitudes and practice on cervical cancer Screening, BMC Med Educ. 1;6: 13.

11- Calle EE, Flanders WD(1993) Demographic predictors of mammography and pap smear screening inus women, Am. Public Health, Jan; 83(1); 53-60

12- Seow A, Huang J, Effect of social support, regular physician and health related attiudes oncervical cancer screening cancer causes control May 2000, 11(3): 223-30

13- Davim RM, Torres GV, da Saliva RA, knowledge of women about the pap smear in Rev Esc Enferm Usp Sep 2005, 39(3) 296-302

14- Perkins JJ, Sanson- fisherRw, factor relating to cerrical Screening in new south wales, Health place, 1999 sep; 5(3): 223-33

15- Tang ts, sobmen LJ, Yeh CJ, Therole of cultural variable in breast self examination and cervical cancer screening behavior in yang Asian woman,] Behav Med, Oct 1999; 22(5); 419-36

16- Ostbye T, Greenbeg CN, Sereening mammography and pap test among older American women 1996-200, Ann Fam Med 2003 Nov-Dec; 1(4): 209-17

17- محمدی حسین و اعظمی علی، (۱۳۸۲)، بررسی عملکرد و آگاهی زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله شهر فارسان در مورد تست پاپ اسمیر، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال هفتم شماره ۱۱ صفحات ۴۷-۴۲ .

۲-۱ سرطان سرویکس

در ایالات متحده، کانسر سرویکس ششمین سرطان توپر شایع پس از کارسینوم پستان، ریه، کولورکتال، آندومتر و تخمدان می‌باشد. سن متوسط بیماران در زمان تشخیص ۵۲ سال بوده و توزیع کانسر سرویکس دارای دو پیک ۳۹-۳۵ سالگی و ۶۴-۶۰ سالگی می‌باشد. کانسر سرویکس هنوز هم یکی از علل عمدة مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان است. خطر ابتلا به سرطان سرویکس در مناطق جغرافیایی مختلف بسیار متفاوت است. (۱)

۳-۱ عوامل خطر

۱) نژاد : بروز کانسر سرویکس در آمریکایی‌های افریقایی تبار و در بومیان آمریکا حدود ۲ برابر بیشتر از سفید پوستان و آسیایی‌ها است. این تفاوت‌ تا حدود زیادی به عوامل اجتماعی اقتصادی وابسته است (ارتباط معکوس). تفاوت نژادی در میزان بقای بیماران نیز تأثیر می‌گذارد.(۱)

۲) عوامل جنسی و تولید مثلی : اولین مقاربت جنسی قبل از سن ۱۶ سالگی در مقایسه با اولین نزدیکی پس از ۲۰ سالگی، خطر سرطان سرویکس را دو برابر افزایش می‌دهد همچنین خطر کانسر سرویکس با تعداد شرکای جنسی نسبت مستقیم دارد. عوامل خطر فوق مستقل از هم هستند افزایش تعداد زایمان‌ها هم به عنوان یک عامل خطر مجزا عمل می‌کند. شواهد اندکی در حمایت از ارتباط میان سن منارک، سن منوپوز یا خصوصیات قاعدگی‌ها و کارسینوم‌ سرویکس وجود دارد. (۱)

۳) ‌سیگار : عامل اتیولوژیک مهمی در ایجاد کارسینوم سلول سنگفرشی SCC سرویکس می‌باشد. خطر بروز بیماری در سیگاری‌ها دو برابر بیشتر است. بالاترین خطر مربوط به آنهایی است که برای مدت طولانی تعداد زیادی سیگار کشیده‌اند. سطح بالایی از نیکوتین در مخاط سرویکس سیگاری‌ها یافت می‌شود.(۱)

۴) مصرف ضدبارداری‌ها : با در نظر گرفتن عوامل مخدوش کننده، مصرف طولانی مدت (۵ سال یا بیشتر) OCP خطر کانسر سرویکس را حدود ۲ برابر افزایش می‌دهد. استفاده از روش‌های سدمکانیکی برای جلوگیری از بارداری، بخصوص نوع ترکیبی مکانیکی و شیمیایی خطر کانسر سرویکس را کاهش می‌دهد که احتمالاً ناشی از کاهش مواجهه با عوامل عفونی می‌باشد. (۱)

۵) سرکوب ایمنی : به نظر می‌رسد ایمنی سلولی در ایجاد کانسر سرویکس دخیل باشد. در زنان مبتلا به نقص ایمنی (ناشی از پیوند کلیه یا عفونت HIV) نه تنها خطر بیماری بیشتر است بلکه پیشرفت به مرحلة تهاجمی نیز سریعتر صورت می‌گیرد در زنان HIV مثبت مبتلا به کانسر سرویکس خطر عود و مرگ ناشی از کانسر بالاتر است.(۱)

۴-۱       نقش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)

شواهد اپیدمیولوژیک حاکی از آن است که عفونت HPV در ایجاد SCC سرویکس نقش دارد. HPV DNA تقریباً در تمامی موارد (۹۳%) کانسر سرویکس و ضایعات پیش ساز آن وجود دارد. به نظر نمی‌رسد عفونت HPV به تنهایی برای ایجاد کانسر سرویکس کافی باشد.

HPV باعث تشکیل زگیل در محل عفونت می شود. از میان بیش از ۷۰ نوع مختلف HPV، ۲۳ نوع ناحیة مقعدی تناسلی را آلوده می‌کنند. ویروس‌های با خطر سرطان زایی پایین شامل انواع ۶، ۱۱، ۴۲، ۴۳ و ۴۴ با کوندیلوما آکومیناتا، مواردی از ضایعات اینترا اپی تلیال سنگفرشی (SIL) با درجة پایین و ندرتاً کانسر مهاجم همراهی دارند. ویروس‌های با خطر سرطان‌زایی شامل انواع ۱۶، ۱۸، ۳۱، ۴۵ و ۵۶ معمولاً در زنان مبتلا به SIL درجه بالا (HGSIL) و سرطان مهاجم یافت می‌شوند. ویروس‌های با خطر سرطان‌زایی متوسط شامل انواع ۳۳، ۳۵، ۴۱، ۵۱ و ۵۲ همراه با HGSIL و بعضاً کارسینوم مهاجم دیده شده‌اند.

عفونت HPV حاد سه پیامد بالینی به دنبال دارد : ۱) عفونت ویروسی نهفته،
۲) عفونت فعال که با پرولیفراسیون اپی تلیوم سنگفرشی به تومور‌های خوش خیم (زگیل) مشخص می‌گردد و ۳) HPV با سرطان‌زایی بالا. در شروع دیسپلازی و کارسینوم سرویکس بخش‌های E6 وE7 ژنوم HPV اهمیت خاصی دارند. در HPV نوع ۱۶ و ۱۸ فرآورده‌های حاصل از E6 و E7 می‌توانند به ترتیب به محصولات ژن P53 و ژنهای سرکوبگر تومور رتینوبلاستوم (Rb) متصل شده و منجر به ترانسفورماسیون نئوپلاستیک گردند. (۱)

حضور HPV به عنوان یک عامل ضروری اما ناکافی در پیدایش سرطان مهاجم سرویکس (SCC و آدنوکارسینوم) از سالها قبل پذیرفته شده است. اکثر عفونت‌های HPV خصوصاً مواردی که در سالهای نوجوانی و اوایل جوانی اتفاق افتاده‌اند، خودبخود پسرفت می‌کنند. انواع HPV براساس توانایی ایجاد نئوپلازی سرویس گروه‌بندی می‌شوند. آنهایی که ندرتاً در سرطان سرویکس یافت می‌شوند، جز ویروس‌های کم خطر و گروهی که حداقل گاهی در سرطان سرویکس یا CIN درجه بالا یافت می‌شوند، جزء ویروس‌های پرخطر تقسیم‌بندی می‌گردند (جدول ۱-۱).

جدول ۱-۱ : انواع ویروس پاپیلومای انسانی

انواع HPV کم خطر

۶ ، ۱۱

انواع HPV پرخطر

۱۶، ۱۸ ، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۹، ۴۵، ۵۱، ۵۲، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۸

نکته : انواع ۱۶ و ۱۸ ویروس پاپیلومای انسانی سردستة گروه پرخطر HPV هستند. ویروس‌های پرخطر در بیش از ۹۰% ضایعات پیش سرطانی درجة بالا و در بیش از ۸۰% سرطان‌های مهاجم حضور دارند.

E6 و E7 مناطق ژنتیکی مهم در HPV هستند. فرآورده‌های پروتئینی این نواحی به ترتیب با ژن‌های سرکوبگر تومور p53 و pRB ترکیب شده و آنها را از کار می‌اندازند. به نظر می‌رسد مواجهه با HPV اصولاً از طریق تماس نزدیک جنسی و نه لزوماً مقاربت رخ دهد.

پاسخ ایمنی مسؤول پسرفت عفونت HPV شناخته شده است. بیماران دچار نقض ایمنی علیرغم درمان مکرر قادر به پاکسازی عفونت HPV خود نیستند. در زنان جوانی که اولین بار با HPV مواجه شده‌اند، عفونت بیشتر به شکل CIN1 تظاهر خواهد کرد.  ضایعات CIN2 یا ‍CIN3 بیشتر تمایل دارند در اواسط یا اواخر دهة چهارم عمر تظاهر کنند. تمامی ضایعات فوق غالباً توسط ویروس‌های پرخطر پدید می‌آیند.

زنانی که با وجود داشتن سیتولوژی طبیعی مبتلا به انواع پرخطر عفونت  HPV در سرویکس هستند، طی یک دورة چند ساله در معرض خطر بیماری پیش تهاجمی با درجه بالا قرار می‌گیرند. اهمیت یافته‌های فوق در سنین بالای ۳۰ سال افزایش چشمگیری می‌یابد. زنان هوموسکسوئل نیز در معرض عفونت HPV  قرار داشته و نیازمند غربالگری با پاپ اسمیر هستند.

از آنجا که HPV  قابل کشت نیست، تشخیص آن از طریق شناسایی DNA با آزمایشاتی نظیر PCR صورت می‌گیرد آلودگی نمونه با اسپرم، گلبول‌های سفید یا مخاط مردانه ممکن است با نتایج مثبت کاذب تست DNA HPV  همراه باشد. HC II یک روش نسبتاً ساده و ارزان برای شناسایی DNA بوده و تنها تست بالینی مناسبی است که توسط FDA برای تشخیص HPV  تأیید شده است (با حساسیت و دقت مشابه با PCR). (1)

5-1  تظاهرات بالینی

شایعترین علامت کانسر سرویکس خونریزی یا ترشح غیر طبیعی از واژن است. خونریزی غیرطبیعی ممکن است به بصورت لکه بینی بعد از مقاربت،  خونریزی بین قاعدگی‌‌ها، منوراژی یا  لکه بینی پس از یائسگی باشد. خونریزی مزمن ممکن است با علایم آنمی از قبیل خستگی پذیری همراه باشد.

نکته : کارسینوم پیشرفته یا نکروتیک می‌تواند با ترشح واژینال خونابه‌ای یا زرد رنگ و اغلب بدبو همراه باشد.

درد لگنی ممکن است در اثر پیشرفت موضعی یا نکروز تومور روی دهد. گسترش تومور به جدار لگن می‌تواند منجر به درد سیاتیک یا درد پشت ناشی از انسداد مجاری ادراری و هیدرونفروز گردد. متاستاز تومور به غدد لنفاوی ایلیاک و پارا آئورتیک با گسترش به ریشه‌های عصبی لومبوساکرال با درد پشت در این ناحیه تظاهر می‌کند. علایم ادراری یا رکتال (هماچوری، هماتوشزی، فیستول) به دلیل تهاجم به مثانه یا رکتوم در کارسینوم پیشرفتة سرویکس دیده می‌شود. (۱)

یافته‌های بالینی

کارسینوم مهاجم سرویکس طیف وسیعی از تظاهرات را به نمایش می‌گذارد. ضایعات اولیه ممکن است به صورت یک ناحیة سفت یا زخم موضعی یا برجستگی گرانولر که با دستکاری به آسانی خونریزی می‌کند، تظاهر کنند. تومور‌های پیشرفته‌تر در ظاهر به ۳ شکل اگزوفیتیک، اندوفیتیک یا ارتشاحی (انفیلتراتیو) هستند. تومور‌های اگزوفیتیک ظاهر پولیپوئید یا پاپیلری دارند و با دستکاری خونریزی می‌کنند. تومور‌های اندوفیتیک معمولاً زخمی یا ندولر بوده، در کانال اندوسرویکال تشکیل می‌شوند، اغلب به عمق استرومای سرویکس تهاجم کرده و یک سرویکس بزرگ، سفت و بشکه‌ای شکل به وجود می‌آورند و فقط در معاینه رکتوواژینال تشخیص داده می‌شوند. الگوی ارتشاحی سبب نکروز نسج اطراف و اروزیون نشانه‌های آناتومیک طبیعی می‌شود. (۱)

۶-۱        گسترش بیماری

ـ گسترش پارامتریال

سلول‌های تومور عموماً از طریق لنفاتیک پارامتریال انتشار می‌یابند (شکل۱-۵۲). با شیوع کمتر، تومور مرکزی با گسترش مستقیم از طریق لیگامان کاردینال (Mackenrodt) به جدار لگن دست‌اندازی می‌کند. درگیری شدید قسمت میانی این لیگامان ممکن است منجر به انسداد حالب و بروز هیدرونفروز گردد. (۱)

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تأثیر ورزش در پیشگیری از سرطان
 • مقاله انگلیسی تلومرها و تلومرلز در سرطان با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی حفظ تلومر و سرطان بدون تلومراز با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی اختراعات ثبت شده جدید در مورد باکتریهای زنده و فرآوردهای آنها با ترجمه فارسی
 • مقاله انگلیسی مقایسه برداشت تمام چادرینه در برابر بخشی از آن برای سرطان معده با ترجمه فارسی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.