بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
اهمیت و ضرورت کار ۵
فرضیه تحقیق ۵
تعریف نظری ۶
تعریف عملیاتی ۷

فصل دوم : سابقه پژوهش ۸
استرس و سندرم فرسودگی ۹
افسردگی ۱۰
افسردگی زیست – شیمیایی ۱۲

افسردگی واکنشی ۱۴
مدل سلیه از استرس ۱۶
افسردگی ۱۶
سرزنش خود ۱۷
نومیدی ۱۸
ترحم به خود ۱۹
معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است ۲۰
نظریه روانکاوی ۲۱
نظریه های یادگیری ۲۳
رویکرد شناختی ۲۴
تعریف ۲۴
افسردگی واکنشی ۲۶
افسردگی درون زاد ۲۷
افسردگی روان زاد ۲۸
تشخیص و سنجش افسردگی ۲۹
اختلال افسردگی عمده ۳۰

اختلال افسرده خلقی ۳۱
علایم افسردگی ۳۳
چگونگی مقابله با افسردگی ۳۴
روش های درمان افسردگی ۳۵
روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده ۳۶
روش دو ستونی ۳۶
درمان کوتاه مدت ۳۸
مشاوره و روان درمانی گروهی ۳۹
چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند ۳۹
چگونه کسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر ۴۰
خسارت استرس ۴۲
روند استرس ۴۳
نشانه های هیجانی افسردگی ۴۴
به هنگام افسردگی چه کاری باید انجام دهیم ۴۷
دیدگاههای نظری درباره افسردگی ۴۹
تعریف امدادگر ۵۳

خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر ۵۳
تعریف کمکهای اولیه و امداد ۵۴
هدف ما از کمکهای اولیه ۵۴
تعریف عملیات نجات ۵۵
تعریف دیگر امدادگر ۵۵
تعریف کمک های اولیه ۵۵
بقیه ویژگی های یک امدادگر ۵۵
حفظ آرامش در ارائه کمکهای اولیه ۵۶
وظایف امدادگر ۵۸
نحوه مراقبت از خود ۵۹
کنترل استرس ۵۹
واکنش به استرسها ۵۹
واکنش های دیررس ۶۰
واکنش های شدید ۶۱
مروری بر سابقه پیشینه تحقیق ۶۲
فصل سوم: طرح پژوهش ۷۰
طرح پژوهش ۷۱
جامعه پژوهش ۷۲
نمونه پژوهش ۷۲
روش نمونه گیری ۷۳
ابزار پژوهش و روش جمع آوری اطلاعات ۷۴
روش آماری ۷۵

فصل چهارم: آمار ۷۶
مقدمه ۷۷
آمار توصیفی ۹۱
آمار استنباطی ۹۳
فرض صفر ۹۳
فرض خلاف ۹۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۹۴
بحث و نتیجه گیری ۹۵
محدودیت های پژوهش ۹۷
پیشنهادات ۹۸

منابع و مآخذ ۹۹
پیوست ۱۰۳

منابع و مآخذ

۱- اکبری، بهمن (۱۳۷۵)، بررسی رابطة‌ بین افسردگی و شیوه های مقابله با فشار روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده.
۲- اتکینسون، ریتا؛ اتکینسون، ریچارد؛ هیگارد، ارنست (۱۳۸۰) زمینة روانشناسی. ترجمة براهنی، محمد تقی و دیگران. تهران، رشد، چاپ نهم.
۳- احسان بخش، سیده زهرا (۱۳۷۸) بررسی شیوع افسردگی بین دانشجویان دختر بومی و غیربومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق و گیلان. لاهیجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده.
۴- اخوت، ولی الله؛ جلیلی، احمد (۱۳۶۲) افسردگی. رز، چاپ اول.
۵- برنز، دیوید (۱۳۷۹) شناخت درمانی، روان شناسی افسردگی. ترجمة قراچه‌داغی، مهدی. دایره، چاپ یازدهم.
۶- توفیقی نمین، فرشید (۱۳۸۰) کمک های اولیه و امداد. قم، فاضل، چاپ اول.
۷- خیابانی، ناصر (۱۳۸۰) مهارتهای بهتر زیستن (مهارتهای یادگیری، تمرکز، اعتماد به نفس، مقابله با اضطراب و افسردگی و . . .) تهران، اسپند هنر.
۸- دوپاولو، جی ریموند؛ اسل ابلاو، کیت (۱۳۷۳) درمان افسردگی. ترجمة قراچه‌داغی، مهدی، تهران، البرز، چاپ دوم.
۹- دلاور،علی(۱۳۷۹) احتمالات و آمارکاربردی‌در روانشناسی‌و علوم‌تربیتی، تهران، رشد.
۱۰- دلاور، علی (۱۳۸۱) روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران، موسسه نشر ویرایش.
۱۱- روزنهان، دیوید ال؛ ای، مارتین؛ سلیمن، پی لو (۱۳۷۹) روانشناسی نابهنجاری آسیب‌شناسی روانی. ترجمة سیدمحمدی، یحیی، تهران، ساوالان، ج۲٫
۱۲- سالمانز، ساندرا (۱۳۸۲) ۱- افسردگی – مسائل متفرقه. ۲- افسردگی به زبان ساده. ترجمة خلخالی زاویه، میرمجید. تهران، جوانه رشد.
۱۳- سالمانز، ساندرا (۱۳۸۲) پرسش هایی که داریم و پاسخ‌هایی که بدان نیازمندیم. ترجمة خلخالی زاویه، میرمجید. تهران، جوانه رشد، چاپ اول.
۱۴- شارف، ریچارد اس (۱۳۸۱) نظریه های روان درمانی و مشاوره. ترجمة فیروزبخت، مهرداد. تهران، خدمات فرهنگی رسا.
۱۵- شاملو، سعید (۱۳۸۲) آسیب شناسی روانی. تهران، رشد، چاپ هفتم.
۱۶- شاملو، سعید (۱۳۸۱) بهداشت روانی. تهران، رشد.
۱۷- کلینکه، کریس ال (۱۳۸۰) مهارتهای زندگی (تکنیک های مقابله با اضطراب، افسردگی، تنهایی و . . .) ترجمة خرانی، شهرام محمد. تهران، اسپند هنر.
۱۸- مارتین، شیفر (۱۹۹۶) فشار روانی. ترجمة بلورچی، پروین. پاژنگ، چاپ دوم.
۱۹- مارشان ریو، جان (۱۳۸۰) انگیزش و هیجان. ترجمة سیدمحمدی، یحیی، تهران، ویرایش.
۲۰- میرزا علمداری (۱۳۸۱) رابطه شیوه های کنار آمدن با استرس و تیپهای شخصیت A و B در معلمین زن استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد M.Sch گرایش شخصیت، چاپ نشده.
۲۱- میشل، مینا (۱۳۷۴) استرس، علل، علائم، نشانه‌ها، راه حل ها. جهاد. چاپ اول.
۲۲- هاشمی، سید محمد جواد (۱۳۸۰) کمک های اولیه. تهران، دانش پرور، چاپ اول.

 

چکیده تحقیق :

موضوع پژوهش حاضر بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر شهرستان کرج با سابقة فعالیت امدادی آنهاست که بدین منظور   ۲۵ امدادگری که بیش از ۴ سال سابقة فعالیت داشتند و ۲۵ امدادگری که کمتر از۴ سال سابقة فعالیت داشتند به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب و افسردگی آنها با پرسشنامة افسردگی بک سنجیده شد و در این پژوهش یک فرضیه شکل گرفت : میزان افسردگی در امدادگران مردی که بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است که کمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند.

برای بررسی فرضیه فوق از آزمون t استیودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (۹۱۷%) در سطح (۰۵%) و (۰۱%) کوچکتر از t جدول است بنابراین فرضیة فوق رد و فرضیة صفر تایید می‌شود و این نتیجه بدست آمد که بین میزان افسردگی امدادگرانی که بیش از چهار سال سابقه دارند با امدادگرانی که کمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد.

مقدمه

خلق یا mood مایة هیجانی یک وضعیت عاطفی پایدار است که در طول طیفی بهنجار از غم تا شادی تجربه می‌شود. اختلالات خلقی با احساسهای نابهنجار افسردگی یا سرخوشی مشخص می‌شود که در برخی موارد شدید با خصوصیت پسیکوتیک همراهند. اختلالات خلقی به انواع اختلالات دو قطبی و اختلالات افسردگی تقسیم می‌شوند. این علایم در برخی گروههای خاص از نظر جنس و سن و وضعیت روانی و اجتماعی افراد متفاوت می‌شود.

در این پژوهش افسردگی نه به عنوان یک بیماری ، بلکه به عنوان واکنش روانی در مقابل مسائل و مشکلاتی که امدادگران با آنها گریبانگیر هستند مطرح است.

مقولة استرس – بیماری از جمله نخستین موضوعاتی است که در پنجاه سال اخیر بطور تجربی مورد کاوش قرار گرفته است و همین امر باعث شده که تحقیقات مکرر و فراوانی در مورد چگونگی مقابله با آن صورت گیرد. بنظر می‌رسد که از آغاز این قرن همواره با تحولات چشمگیری که در حوزه های مختلف مطالعات پزشکی رخ داده است و با کشف بسیاری از واسطه های نور و هورمونی استرس- بیماری ، دادو ستد و ویژگیهای روان شناختی و فیزیولوژیایی ، وضوح دو چندان یافته است. زیرا توصیفات اطباء و حکماء قدیم از سطح همبستگی استرس- بیماری فراتر نمی‌رفت .

 دو مشخصة اصلی افسردگی، ناامیدی[۱] و غمگینی است. شخص رکود وحشتناکی را احساس می‌کند و نمی‌تواند تصمیم بگیرد و یا فعالیتی را شروع کند یا به چیزی علاقه مند شود. شخص افسرده در احساس بی کفایتی و بی ارزشی غوطه ور می‌شود، گاه زیر گریه می‌زند و ممکن است به فکر خودکشی بیفتد تقریباً همه بیماران افسرده (۹۷درصد) از کاهش انرژی که منجر به بروز اشکال در تکمیل تکالیف، اختلال در کار تحصیلی و حرفه ای و کاهش انگیزه برای انجام طرح های تازه می‌گردد شکایت می‌کنند.

تقریباً ۸۰ درصد این بیماران از اختلال خواب[۲]، به خصوص زود بیدار شدن از خواب (یعنی بی خوابی آخر شب) و بیداری های مکرر شبانه، که ضمن آن در مورد مسائل خود به نشخوار ذهنی می‌پردازند، رنج می‌برند، بعضی از بیماران دچار بی اشتهایی و کاهش وزن می‌گردند، معهذا بعضی نیز افزایش اشتها، افزایش وزن و پرخوابی دارند. (به نقل از هاشمیان، ۱۳۷۵)


بیان مسئله

آیا میزان افسردگی در امدادگران مردی که بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است که کمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند در پژوهش حاضر قصد بر این است که گروههایی از امدادگران مردی که بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند و گروه هایی که کمتر از چهار سال سابقه دارند بررسی شود که آیا افسردگی در امدادگرانی که بیش از چهار سال سابقه دارند بیشتر از کسانی است که کمتر از چهار سال سابقة فعالیت دارند و یا تفاوت معناداری بین میزان افسردگی دو گروه دیده نمی‌شود.

تاکنون تحقیق های متنوعی در داخل و خارج کشور در مورد افسردگی انجام گرفته‌است. در تحقیق‌حاضر قصد براین‌است‌که‌پیرو تحقیق‌های‌پیشین‌در مورد میزان افسردگی امدادگران با سابقة آنها در فعالیت امدادی بررسی انجام شود.

البته با این که تحقیق های فراوانی در مورد افسردگی انجام شده ولی تحقیقی در زمینة افسردگی امدادگران با سابقة فعالیت امدادی آنها انجام نشده است.

در نهایت سعی بر این است که بررسی شود میزان افسردگی در امدادگرانی که سابقة فعالیت آنها بیشتر است، بالاتر است یا اینکه تفاوت معناداری بین افسردگی دو گروه امدادگران مرد دیده نمی‌شود.


اهمیت و ضرورت کار

اهمیت و ضرورت کار در این است که با رد یا قبول فرضیه تحقیق مشخص خواهد شد که میزان افسردگی در کدام گروه از امدادگران بیشتر است. لذا با ارائه نتیجة این تحقیق به سازمان امور جوانان جمعیت هلال احمر و مسئولین مربوطه می‌توان آنها را در ارائه خدمات رفاهی و تسهیلات بهتر به امدادگران یاری داد و از میزان افسردگی امدادگران کاست.

فرضیه تحقیق

میزان افسردگی در امدادگرانی مردی که بیش از چهار سال سابقه  فعالیت امدادی دارند، بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است که کمتر از چهار سال سابقه فعالیت امدادی دارند.


تعاریف

تعریف نظری

افسردگی حالتی ورای غمگین بودن یا اندوه شدید بر اثر فقدان یک عزیز است. این نوع از خلق ها (حالت های روانی) مدت زمانی نسبتاً کوتاه (چند روز، چند هفته یا کمی‌دیرتر) برطرف می‌شود و فرد مجدداً وضعیت طبیعی خود را باز می‌یابد. (به نقل از خلخالی زاویه، میرمجید)

افسردگی به حالتی اطلاق می‌شود که با تغییر اساسی و اولیه در خلق شروع و با مداومت احساس غم و اندوه به درجات مختلف مشخص می‌گردد. (به نقل از اخوت، ولی الله و جلیلی، احمد، ۱۳۶۲)

امدادگران هلال احمر به افرادی اطلاق می‌گردد که دوره های تکمیلی و تخصصی را طی نموده و آمادگی حضور در مأموریت‌های امدادی را داشته باشند. (به نقل از جزوة چاپ نشدة سازمان هلال احمر)

عملیات نجات: عبارت است از دسترسی به مصدوم و رهاسازی و انتقال به محل امن. (به نقل از جزوة چاپ نشدة سازمان هلال احمر)

عملیات امدادی: کلیه اقداماتی که بعد از وقوع حادثه به منظور نجات و رهاسازی مصدومین و ارائه کمک های اولیه پیش بیمارستانی و انتقال مجروحین به مراکز درمانی تغذیه اضطراری، تأمین سر پناه و در اختیار قرار دادن امکانات اولیه به آسیب دیدگان انجام می‌گیرد.

تعریف عملیاتی

منظور از امدادگران هلال احمر در پژوهش حاضر به امدادگرانی اطلاق می‌شود که سن آنها بین ۱۸ تا ۲۹ سال می‌باشد.

منظور از عملیات نجات آن اقداماتی است که یک امدادگر قبل از عملیات امداد انجام می‌دهد.

منظور از عملیات امداد سلسله اقداماتی است که یک امدادگر پس از عملیات نجات برای کمک های اولیه به مصدوم و جلوگیری از مرگ مصدوم انجام می‌دهد.[۱] – Hopelessness

[2] – Insomnica disorder

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.