بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

فهرست  مطالب

عنوان                                                                 صفحه

فصل اول) طرح تحقیق.. ۱

بیان موضوع یا تعریف مسأله: ۲

ضرورت انجام تحقیق: ۴

پیشینه تحقیق: ۵

فرضیات… ۶

تعریف عملیات متغیرها: ۷

نوع تحقیق و دلایل آن: ۷

ابزار گردآوری داده ها: ۸

جامعه آماری: ۸

مراحل انجام تحقیق: ۸

تعریف مفاهیم: ۸

محدودیت ها ۱۲

فصل دوم) ادبیات تحقیق.. ۱۳

بخش اول آشنایی با صنعت چرم سبک…. ۱۴

تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی: ۱۵

تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم. ۲۲

مراحل ساخت چرم. ۲۹

عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم ۳۱

الف- پوست: ۳۱

ب- چرم: ۳۵

انواع چرم و موارد استفاده از آن: ۳۶

انواع محصولات چرمی: ۳۸

بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن.. ۴۰

تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه ۴۱

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور ۴۳

آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی.. ۴۳

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال.. ۴۴

تعریف استراتژی.. ۴۶

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی.. ۴۶

الف- استراتژی جایگزینی واردات… ۴۶

ب- استراتژی توسعه صادرات: ۴۸

انواع استراتژی های رقابتی عام. ۴۹

رهبری در هزینه. ۵۱

تمایز محصول.. ۵۲

تمرکز (محدودنگری) ۵۴

میانه روی.. ۵۶

تعریف بازاریابی: ۵۸

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار ۵۹

۱- استراتژی بازاریابی یکسان.. ۵۹

۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی.. ۶۰

۳- استراتژی بازاریابی تمرکزی.. ۶۱

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار ۶۲

تقسیم بندی بازار های بین المللی.. ۶۴

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی ۶۶

آمیخته محصول.. ۶۷

اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی ۶۹

آمیخته تشویق و ترفیع.. ۷۱

اجزای تشویق و ترفیع.. ۷۲

توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی ۷۳

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی.. ۷۴

۱- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل.. ۷۵

۲- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 84

3-  تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 86

4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 88

5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 96

6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 104

فصل سوم) روش تحقیق.. ۱۰۸

مصاحبه با مدیران واحدها: ۱۰۹

جامعه آماری: ۱۱۱

منابع اطلاعات: ۱۱۱

فصل چهارم) جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۲

اطلاعاتی راجع به مدیران مراکز: ۱۱۳

بررسی فرضیه ها ۱۱۳

فرضیه ۱: ۱۱۳

فرضیه ۲٫ ۱۱۴

فرضیه ۳: ۱۱۴

فرضیه ۴: ۱۱۴

فرضیه ۵: ۱۱۵

تحلیل یافته های مصاحبه ای.. ۱۱۵

تولید کنندگان.. ۱۱۵

فروشندگان.. ۱۱۶

مشتریان.. ۱۱۶

تبلیغات برای فروش…. ۱۱۷

فصل پنجم) نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۱۸

نتیجه گیری.. ۱۱۹

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۱۹

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۲: ۱۲۰

نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه ۳: ۱۲۲

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۲۴

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۵: ۱۲۵

پیشنهادات… ۱۲۷

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۲۷

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲: ۱۳۰

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳: ۱۳۳

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۳۵

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۵: ۱۳۶

سایر پیشنهادات… ۱۳۸

توصیه به سایر دانشجویان محققین.. ۱۴۱

منابع: ۱۴۳

منابع:

۱- ابراهیمی – عبدالحمید، جزوه بازاریابی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد – ۱۳۷۵٫

۲- ابراهیمی – عبدالحمید، جزوه طراحی استراتژیها برای بازار جهانی، دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد – ۱۳۷۵٫

۳- احمدی – بهزاد، سامی – سعید، شیمی پوست و چرم- بانک صنعت و معدن – جلد ۲ – ۱۳۶۶٫

۴- احمدی – بهزاد سامی- سعید، شیمی پوست و چرم- بانک صنعت و معدن – جلد ۱ – ۱۳۶۶٫

۵- اخوی – احمد، تجارت بین الملل، استراتژی بازرگانی وتوسعه اقتصادی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – ۱۳۷۳٫

۶- ای وال پول- دونالد، مقدمه ای بر احتمالات و آمار کاربردی، آریانژاد – میر بهادر، ذهبیون – محمد، دانشگاه علم و صنعت ایران – ۱۳۷۰٫

۷- باتاچاریا- گوری ک، جانسون – ریچاردا، مفاهیم و روشهای آماری، ابن شهر آشوب – مرتضی، میکائیلی- فتاح، مرکز نشر دانشگاهی، جلد اول – چاپ دوم-۱۳۶۹٫

۸- بر این کویین – جیمز، مینتس برگ- هنری، جیمز- رابرت ام، مدیریت استراتژیک – فرآیند استراتژی، محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی ۱۳۷۳٫

۹- روستا- احمد ،ونوس – داورف ابراهیمی- عبد الحمید، مدیریت بازاریابی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) چاپ دوم – ۱۳۷۶٫

۱۰-    شیبانی – احمد علی، اصول علم مارکتینگ، مدرسه عالی بازرگانی، جلد اول، ۱۳۴۹٫

۱۱-    عاصمی پور- محمد جواد، مقدمه ای بر روش تحقیق – دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی – ۱۳۶۵٫

۱۲-    نادری – ابوالقاسم، اخوی- احمد، حکیمی- شیرین، بررسی مسایل و مشکلات صادرات غیر نفتی – ۱۳۶۹٫

۱۳-    نصیری- شهین، بازار جهانی پوست، چرم و کفش چرمی- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – ۱۳۷۰٫

۱۴-    ونوس – داور، بازاریابی و مدیریت بازار، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران -۱۳۷۲٫

تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی:

انسانهای نخستین به منظور بقاء نسل، اجباراً دست به شکار حیوانات می زدند. پوست نیز جایگاه ویژه ای داشته است. چراکه این فرآورده دامی بهترین وسیله پوشش انسانها برای جلوگیری از خطرات گوناگون بوده است. این نوع استفاده از پوست را می توان منصوب به عصر یخبندان (پانصد هزار سال قبل) دانست[۱]. در ابتدا بشراولیه از استخوان و سنگهای تیز به منظور از بین بردن گوشتهای اضافی و ضایعات پوست استفاده می کرد. ولی بزودی به فساد پذیری سریع این نوع پوستها در مقابل انواع میکروبها و باکتری ها پی برد. بعدها مبادرت به خشک کردن پوست در برابر آفتاب یا آتش کرد. که بازهم پوستی شکننده و غیر قابل استفاده بدست می آورد. تا اینکه سرانجام متوجه فوائد عصاره های گیاهی برای جلوگیری از فساد پوست گردید.

مصریان قدیم از حدود ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد، از ترکیبات معدنی آرد شده مانند املاح آلومینیوم و دانه های مازو[۲] برای ساخت چرم استفاده می کردند. یونانیان و رومیها، از پوست و برگ درختان کاج و صنوبر استفاده می کردند[۳]. با توجه به این نکته بسیار مهم که صنعت چرمسازی در طی زمانی بسیار طولانی به تکامل خود رسیده و تجربیات فراوانی را پشت سر گذارده است. از زمانهای قدیم پوست به عنوان یکی از صنایع دستی حاصل از مهارت بشر هم مورد استفاده و هم مورد توجه و ستایش بوده است.

مواد اولیه پوست برای افراد شکارچی آن زمین که هنوز دوره کشاورزی را آغاز نکرده بودند و از نظر شرایط محیطی نیازمند به اسب بودند، به راحتی قابل تهیه بود. احتیاجات شدید آنها باعث گردید تا پوست را به گونه ای نرم نمایند که علاوه بر خشکی، در مقابل فساد نیز پس از بارها خیس شدن از مقاومت کافی برخوردار باشد. اطلاعات باستانشناسان هنوز به درستی نتوانسته اند قدم های ابتدایی را که انسان های اولیه در تبدیل پوست برداشته اند، بجز شواهدی مبنی بر دود دادن همراه با مالیدن روغن و مغز حیوان به داخل پوست و ساخت چرمهای بسیار خام را ارائه دهند. البته عملیات و کارهای مختلفی که روی پوست به صورتهای مختلف انجام می گرفت و باعث اصلاح نرمی و کاربرد بهتر آن می گردید نیز می توانست از جنبه های تکمیلی محسوب شود. مردم غارنشین در رابطه با اعتقادات مذهبی خود برای حیوانات و پوست آنها و همچنین شکل نهایی محصول ساخته شده از پوست اهمیت خاصی قائل بودند.

قرنهای ۱۲-۱۰ میلادی را باید قرون تحولات چرم سازی دانست. زیرا در این دوره صنعت چرمسازی با توجه به پیشرفت تکنیک در کشورهای اروپائی (از جمله انگلستان) توانسته بود منابع تجاری بسیاری را به همراه داشته باشد، در قرون وسطی که بتدریج دستجات صنعتی تشکیل می گردید، جامعه دباغان نیز بوجود آمد و انواع چرم برای مصارف گوناگون طبقه بندی گردید. از قرن هفدهم میلادی بعلت احتیاج شدید مردم به فرآورده های چرمی، این صنعت به شکل نو و پراهمیت و گسترده به مردم شناسانده شد و عملیات فراوانی برای تسریع کار در صنعت چرمسازی پدید آمد و مواد شیمیایی کوناگون و کامل تر، ماشین آلات پیچیده تر و از همه مهمتر افراد باتجربه و مطلع پا به عرصه این صنعت گذاردند و امروزه دانشگاهها با فارغ التحصیلان در رشته صنعت چرم در اقصی نقاط جهان در پیشبرد این صنعت فعالیت دارند[۴]و اطلاعات و گزارش های متنوع از طرف سازمانها و مؤسسات مختلف جهت ارائه آخرین اطلاعات تکنیکی، آماری و … منتشر می شود که خود بیانگر اهمیت و پیشرفت این صنعت در قرون اخیر می باشد.

در ایران نیز از دیرباز استفاده از انواع مختلف پوست و چرم مرسوم بوده و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است. در کشور ما نیز بتدریج روشهای ابتدائی برای تبدیل پوست به ماده ای که مقاومت بیشتری را در برابر عوامل مختلف دارا باشد کشف و از این طریق ماده ای مقاومتر از پوست معمولی بدست آمد. از جمله روشهای ابتدایی در این مورد می توان دود دادن پوست، روغن مالیدن و استفاده از زاج[۵] و نظایر اینها را نام برد. پس از اینکه امکان تبدیل پوست به چرم حاصل گردید مورد استفاده آن نیز گسترش یافت و چرم علاوه بر مصارف قبلی نظیر پوشش بدن، زیرانداز، تهیه چادر، حمل و نقل آب و مایعات دیگری نظیر شیر و دو در مشکهایی که از پوست حیوانات تهیه می شد، برای تهیه انواع کتیبه ها، پرچم، لوازم و البسه رزمی مورد استفاده قرار گرفت.

پیدا شدن روشهای تبدیل پوست به چرم در واقع تحولی عظیم بود که از این طریق امکان استفاده از پوست بعنوان ماده ای غیر قابل فساد و تجزیه ناپذیر بوجود آمد و با توجه به مصارف مختلفی که در مورد پوست وجود داشته و روزبروز نیز میزان این مصارف افزایش می یافت پوست بعنوان ماده ای ارزشمند خرید و فروش گردید. و از زمان صفویه صدور پوست به کشورهایی نظیر روسیه و عثمانی در سطح وسیعی شروع شده و همه ساله پوست درصد قابل توجهی از اجناس صادراتی کشورمان را تشکیل می داده است[۶].

چند سال پس از سقوط سلسله قاجاریه شهر تبریز شاهد نمایش پیشرفت تکنولوژی غرب در زمینه چرمسازی بود. اولین کارخانه بصورت ماشینی با روشهای نو و بکارگیری علوم مختلف در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی در تبریز بنام «چرمسازی ایران» تاسیس و بعداً «چرم خسروی» بصورت واحدی مدرن در سال ۱۳۱۰ ه.ش در تبریز با ۶۰۰ نفر کارگر شروع به کار نمود. و با تاسیس چرم سازی «اردشیر یگانگی» در همدان و شرکت سهامی میشن در تهران، سایر کارخانجات صنعتی در تهران و تبریز شروع به کار نمودند[۷].

اولین کارخانه سالامبور سازی ایران در تبریز با نام کارخانه «سالامبور سازی وهاب زاده» در سال ۱۳۱۵ (قبل از جنگ جهانی) توسط آقای «وهاب زاده» و با کارشناسی یک متخصص یونانی با نام «گالیف رولی» تاسیس شد[۸]. عدم نیاز به دستگاههای پیچیده و گران قیمت و فراوانی و ارزانی مهمترین ماده اولیه سالامبور سازی یعنی پوست سبک باعث پیدایش کارخانه های سالامبور سازی بیشماری گردید. هرکس قطعه زمینی می یافت و یک چهاردیواری می ساخت، با کندن یک حوضچه و بکارگیری یک درام[۹] شروع به ساخت سالامبور می نمود. به مرور زمان و طی سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ کارخانجات متعدد دیگری در ایران ساخته شد که اکثراً سنتی و بدون تخصص کافی و فقط بر اساس یادداشتها و دستورالعمل های خارجی و با استفاده از تجربه موروثی بکار ادامه می دادند و فکر ایجاد کارخانجات چرم سبک بدلیل پوشش نوینی که در سال ۱۳۱۵ به پوست سبک داده شده بود (سالامبور) در افکار عمومی بوجود نمی آمد و شکل نمی گرفت تا اینکه در سال ۱۳۵۰ اولین کارخانه مستقل چرم سبک به نام چرم ملی ایجاد و شروع به کار نمود.

دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۲ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مأموریت یافت تا طرحهایی را در زمینه چرم سبک در نقاط مختلف کشور پیاده نماید. سازمان مذکور با ایجاد شرکتی بنام شرکت صنایع پوست و چرم ایران و با همکاری گروهی از مهندسین مشاور مبادرت به احداث چند کارخانه در نواحی مختلف کشور از جمله خراسان و لرستان نمود و در حالیکه تلاش داشت طرحهای دیگری را در این زمینه پیاده نماید از حرکت بازماند. همچنین بعد از سال ۱۳۵۲ و به توسط بانک توسعه کشاورزی دو طرح چرم سبک در شیراز (چرمینه) و اردبیل (چرم مغان) اجرا گردید و نیز در جوار همین طرحها کارخانه ویژه ای برای ساخت خز و پوشاک حاصله از آن در استان مازندران به نام خزرخز بوجود آمد که توانستند مقداری از پوست های داخلی را به چرم تبدیل نمایند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و از سال ۱۳۵۸ تاکنون فکر ایجاد کارخانجات چرم از پوست سبک بیشتر شکل گرفت و طرحهای زیادی توسط وزارت صنایع مورد بررسی قرار گرفت. شایان ذکر است با پیشرفت صنعت چرم، نحوه تبدیل پوست به چرم نیز در ایران تغییر کرده و چرم سازی در قالبی پیشرفته و صنعتی مطرح گردید و کارخانه های مدرنیزه و پیشرفته نیز در این زمینه احداث گردید. اما شکل دهی به کارخانه های مدرن و تازه تاسیس شده اکثراً بر اساس استفاده از پوست های سنگین به عنوان ماده اولیه و تهیه چرمهای رویه گاوی و زیره طرح ریزی شده است که با توجه به چنین طرح ریزی هایی امروزه ماده خام اکثر کارخانه های چرم سازی کشور را پوست های سنگین تشکیل داده و این کارخانه ها در تولید چرمهای سنگین فعالیت داشته و در این طرح ریزی ها توجه بسیار کمی به پوست های موجود کشور بوده و به ویژه میزان پوستهای سبک کشور اصلاً مدنظر نبوده است. باید توجه داشت که تعداد دامهای سبک کشور به مراتب بیشتر از دامهای سنگین بوده و نهایتاً تعداد پوست های سبک حاصل از کشتار سالانه خیلی بیشتر از پوست های سنگین داخلی بوده و پوست های سبک نسبت به پوست های سنگین از رقم بالایی برخوردار می باشند.

پوست سبک در بسیاری از کشورها تولید می شود ولی آنچه که در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است مرغوبیت پوست است و همین امر یعنی بالا بودن مرغوبیت پوست گوسفندی کشورمان یکی از دلایل شهرت آن در سطح جهانی می‌باشد. چرم بدست آمده از پوست گوسفندی در ایران از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و دارای انسجام و استحکام بالایی است. این نوع پوست عمدتاً در زمینه تهیه چرم لباس مورد استفاده قرار می گیرد. ولی فقط مراحل اولیه لش گیری آن یعنی کثیف ترین و پرزحمت ترین مرحله آن در ایران انجام می شود و پس از این مرحله سالامبور (سالانبور) حاصل می گردد که از نظر مرغوبیت توسط متخصصین (سورت چی) درجه بندی می گردد و به خارج از کشور صادر می شود.

لازم به ذکر است که بعلت آب و هوای نیمه خشک و شرایط اقلیمی ایران پوست گوسفند و بز کشور ما از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران


[۱] نصیری، شهین، بازار جهانی پوست، چرم و کفش چرمی – مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی – ۱۳۷۰ ص ۶و۷٫

[۲] نوعی ماده گیاهی که برای عملیات دباغی استفاده می گردد.

[۳] احمدی، بهزاد، سامی، سعید-شیمی پوست و چرم- بانک صنعت و معدن- ۱۳۶۶ جلد ۱- ص۲٫

[۴] نصیری، شهین، بازار جهانی پوست، چرم و کفش چرمی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۰-ص۷

[۵]نوعی ماده گیاهی که برای عملیات دباغی استفاده می گردد.

[۶]احمدی، بهزاد، سامی، سعید – شیمی پوست و چرم- بانک صنعت و معدن- ۱۳۶۶ جلد ۲، ص ۱۳۸۰٫

[۷] منبع پیشین، ص ۱۳۷۶٫

[۸] احمدی، بهزاد-سامی، سعید- شیمی پوست و چرم- بانک صنعت و معدن –۱۳۶۶- جلد ۲- ص ۱۳۷۸٫

[۹] دستگاهی که بصورت یک استوانه دوار حول محور خود می گردد و از طریق ریختن پوست و مواد دباغی به درون آن مراحل مختلف عملیات دباغی را انجام می دهد.

100,000 ریال – خرید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.