بررسی و شناخت خشونتهای زنان علیه مردان، گزارش شده در روزنامه های کشور


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی و شناخت خشونتهای زنان علیه مردان،  گزارش شده  در روزنامه های کشور مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی و شناخت خشونتهای زنان علیه مردان،  گزارش شده  در روزنامه های کشور  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

 

فصل اول : مقدمه
تاریخچه مطالعاتی ۲
بیان مسئله ۱۰
فرضیات یا پرسشهای تحقیق۱۴
اهداف مطالعاتی۱۵
حدود مطالعاتی۱۶
اهمیت مطالعاتی۱۷
تعریف اصطلاحات۱۹
فصل دوم: مرور مطالعاتی
خشونتهای خانگی۲۶
آزار جنسی ۲۷
تحریک زنان توسط مردان۲۸
بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی ۲۸
پست انگاشتن نقش های زنانه ۲۹
فصل سوم: روش تحقیق
رسش تحقیق۳۳
طرح تحقیق۳۴
فن تحقیق۳۵
طرح تحلیلی۳۶
طرح اجرایی۳۷
فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات
دختران خشن۳۹
رسانه های خشن۴۰
نادیده انگاشتن نهاد خانواده ۴۳
فرهنگ سازی بر اساس حقوق اسلامی و انسانی۴۳
همگام با پیشرفت صنعتی ۴۵
مدارس آگاه ۴۶
تشنجات خانوادگی و دختران نوجوان۴۷
اوقات فراغت۴۸
فصل پنجم: استنتاج
استنتاج ۵۲
پیشنهادات ۵۶
ضمائم۵۷
کتابنامه ۵۹

منابع

–         آلن بیرو- فرهنگ علوم اجتماعی – باقر ساروخانی – تهران- کیهان- چاپ اول .

–         آندره میشل- جامعه شناسی و ازدواج- تهران- انتشارات موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی ۱۳۵۲٫

–         انگلس فردیک- ریشه های خانواده و مالکیت خصوصی و دولت- انتشارات روشان.

–    سازمان ملی جوانان- بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان- موسسه فرهنگ اهل قلم، چاپ اول- زمستان ۱۳۸۱٫

–    کارلسون اولا و فایلتون- سیسلیا- کودکان و خشونت در رسانه های جمعی- مهدی وثوقی- تهران- مرکز تحقیقات- مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی- ۱۳۸۰٫

–    گارودی رژه- زنان چگونه به قدرت می رسند؟ دکتر امان الله ترجمان- انتشارات پرشکوه- چاپ اول- فروردین ۷۹٫

–         گیدنز آستونی- جامعه شناسی- ترجمه منوچهرصبوری- چاپ سوم- ۱۳۷۶- تهران.

–    گولد جولیوس- ویلیام.ل. کولب- فرهنگ علوم اجتماعی- ترجمه گروه مترجمین-ویراستار محمد جواد زاهدی- مازندران- تهران- انتشارات مازیار (۱۳۷۶).

–         عزیزی- حمیدرضا- جرائم زنانه- چاپ  اشکان-  ۱۳۷۶ تهران.

–         بهنام جمشید- ایرانیان و اندیشه تجدد- تهران- نشر پژوهش- ۱۳۷۵٫

–         سازمان پژوهش وبرنامه ریزی- جغرافیای استان تهران- انتشارات آموزش و پرورش- چاپ دوم ۱۳۸۰٫

–         اطلاعات شماره ۲۱۸۴- ۱۷ تیر ۱۳۸۳٫

–         ایران- سال نهم شماره ۲۶۸۱- ۸ دی ۱۳۸۲٫

–         جام جم شماره ۱۰۳۶- ۴ آذر ۱۳۸۲٫

–         ماهنامه پیما زن- سال دوازدهم- شماره ۱۱- بهمن ۱۳۸۲٫

–    مجله جامعه شناسی ایران- انجمن جامعه شناسی ایران- موسسه انتشارات آگاه-دوره چهارم- شماره ۳- پائیز ۱۳۸۱٫

چکیده تحقیق :

این تحقیق در نظر دارد به بررسی علل خشونت زنان علیه مردان طی ۶ ماهه گذشته شده را با رجوع به روزنامه های کثیر الانتشار (مورد ارزیابی قرار دهد ۲ پرسش زیرمبنای کار پژوهشگر بوده است:

خشونت های زنان علیه مردان بررسی شده درروزنامه های کشور از مهر لغایت اسفیند ۸۲ کدامند؟

چه عواملی موجب افزایش فراوان خشونت زنان علیه مردان درسالهای اخیر شده است؟

پدیده خشونت زنان علیه مردان چه پیامدهای اجتماعی برای جامعه خواهد داشت؟

در این فصل به تعریف اصطلاح خشونت روزنامه کیهان ، اطلاعات، همشهری، و جام جم پرداختیم.

در فصل دوم به بررسی خشونتهای خانگی وسائل مربوط به آن (چه خشونت زنان علیه مردان و برعکس) ، آزار جنسی و مسائل زنان را وادار به جبهه گیری می کند، مسئله تحریک زنان توسط مردان به یکی از عوامل بسیار مهمی است که باعث اعمال خشونت زنان شده است.

همچنین بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی که باعث سست شدن پایه های اخلاقی جامعه شده و راه را برای نفوذ ناهنجاریها  باز می‎کند اشاره شد.

پست انگاشتن نقش های زنانه مسئله ای بسیار مهم است با توجه به خطیر و سخت بودن آن برای زنان و به تفاوت داشتن جامعه نیست به آن بار روانی منفی را برای زنان جامعه به ارمغان می‎آورد.

در فصل سوم، روش تحقیق، طرح تحقیق، فن تحقیق، طرح تحلیلی، طرح اجرایی را بیان کردیم.

با توجه به آن این تحقیق دارای پایگاه اکتشافی است، از انجا که علل پیدایش این نوع خشونت درمان بیشتر نمود دارد و با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه پیش بینی می‎شود که بدلیل این که این امر در گذشته ای نه چندان دور اتفاق افتاده است از رشد تاریخی نیزاستفاده شده است.

در رابطه با بررسی و شناخت و علل گرایی زنان به خشونت در چارچوب رشد اکتشافی و مطالعه توضیحی انتخاب شده است که به علت یابی و علل گرایش آنان به خشونت پرداخته شده است. و در رابطه با بررسی کلی خشونتهای زنان علیه مردان طرح تحقیق از نوع مطالعه انتقادی است. در رابطه با بررسی پدیده خشونت و خشونت زنان علیه مردان از فن کتابخانه استفاده شده است. در رابطه با بررسی و تأثیر نموندگی مورد مطالعه در روزنامه ها در چهارچوب رشد آینده از فن مشاهده استفاده می گردد.

تحلیل تخصصی این تحقیق در چارچوب مجموعه داده ها بدست آمده از مطالعه کتابخانه ای ازیکسو و داده ها حاصل از بکارگیری فنون و مشاهده موارد خشونت از سوی دیگر صورت گرفته است.

تحلیل تئوریک این پژوهش با توجه به اهداف اعلام شده به واسطه تعقیب تأثیر است اجتمتاعی این پدیده در چهارچوب مطالعات علم جامعه شناسی ارتباطات تحلیل فونکیسونی یا کارکردی خواهد بود

طرح اجرایی این تحیقق از ابتدای پائیز ۸۲ شروع و در تابستان ۱۳۸۳ به پایان رسید.

در فصل چهارم به ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه پرداختیم که این فصل در نظر دارد مسئله دختران خشن که تقریبا در جوامع امروزی با پسران خشن برابری می‎کند مورد بررسی قرار دهد.

همچنین نقش رسانه های جمعی و اثرات آن بر افزایش یا کاهش خشونت و تبلیغ آن به عنوان یک هنجار را مورد بررسی قرار دهد.

مسئله بسیار مهم نهاد خانواده که نقش اساسی و حساس دارد را در تربیت کودکان سالم را دارد نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

فرهنگ سازی براساس حقوقی اسلامی انسانی نه بعنوان یک شعار بلکه بعنوان یک طرح مهم و اساسی مطرح گردیده که باید مسئولین را بیشتر متوجه امور فرهنگی و حقوقی زنان نماید.

با توجه به این که کشور ما در حال توسعه می‎باشد لازم دیده شد که همگام با پیشرفت صنعتی پیشرفتهای فرهنگی و اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرد تا بطور کلی از جامعه سنتی فاصله بگیریم.

نقش مدرسه بعنوان خانه دوم کودک لازم دیده شد مورد بررسی قرار گیرد.

تشنجات خانوادگی که باعث بسیاری از آسیبهای اجتماعی است و از جمله مسئله دختران فرار را با خود به ارمغان می‎آورد لحاظ شده است.

اوقات فراغت بعنوان مسئله پایان این فصل از جوانب و بعدهای گوناگون قضیه مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل پنجم با توجه به اطلاعات  وتحقیقات انجام گرفته نتیجه  گیریهای انجام شده است که مسئولین و پژوهشگران را در جریان و پیشنهاداتی به مسئولین مربوطه جهت رفع این آسیب بسیار مهم اجتماعی که در زمانه حاضر بیشتر نمود پیدا کرده شده است.

 تاریخچه مطالعاتی[۱]

«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوان اکرمکم عند الله اتقیکم آن الله علیم خبیر»

هان ای مردم همانا شما ا زیک مرد   وزن آفریدیم و شما را به هیئت اقوام  و قبائی در آوردیم  تا با یکدیگر انس و آشنای یابید بی گمان گرامی ترین شما د رنزد خداوند پرهیزگاران شماست به خداوند دانای آگاه است.[۲]

آئین مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین وجامع ترین شریعت همواره بر این نکته تأکید می‎کند که جامعه انسانی از زن و مرد ترکیب یافته است و زن  ومرد از یک گوهر خلق شده اند بر اساس تعالیم عالیه اسلامی هیچ یک از «مردبودن» و «زن بودن» مایه شرافت برتری  ویا افتخار نیست و برتری نزد خداوند تنها بر اساس تقوا می باشد.

اسلام خشونت علیه زنان را به هر شکل نمی پسندد ابعاد فقهی خشونت علیه زنان رابه غلط جزئی از فرهنگ اسلامی  شد و آزار مربوطه به آن واقعاً نگران کننده است و متأسفانه آما رخشونت علیه زنان در جوامع سنتی بسیار شدیدتر و محسوستر از دریافت می‎شود.

در جوامع امروز شاهد پدیده خشونت زنان علیه مردان می باشیم که با توجه به پایگاههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زنان در جامعه به صور مختلف قابل رویت می باشد.

اولین خشونت در جامعه انسانی را شاید کشته شدن هابیل به دست برادر خود قابیل دانست. و در طی عصرها و قرنها د ر تمدن ها گوناگون پدیده خشونت با توجه به  فرهنگها و شرایط زمان خاص آن زمان به صور مختلف دیده می‎شود در مصر باستان شکنجه بردگان به وسیلة فراعنه و حمل و نقل سنگها وزین توسط بردگان در زیر شلاقهای سربازان فراعنه که برای ساختن اهرام و قصرهای آنان بکار می رفت در چین قدیم کشته شدن مردمی رابه عنوان کارگر برای ساختن دیوار چین به بیگاری کشیده شده بودند و تاریخ  گواه این مسئله است که اجساد بسیاری از آنان در لا به لای دیوار مدفون شده است  ودر ایران باستان شکنجه و ضرب و شتم مردمان در سلسله های مختلف پادشاهی برای  کامروایی پادشاهان و وابسته گان آنها نمونه هایی ماندگار در تاریخ می‎باشد زنان با توجه به فیزیک جسمانی و قدت بدن ضعیفی را دارا می‎باشند دوچندان مورد ظلم و تعدی ظالمان قرار گرفته اند در جوامع امروزی نیز شاهد تنوع این خشونتها علیه زنان می باشیم یک از این نمونه ها «خشونت خانگی می‎باشد خانه را غالباً به عنوان پناهگاه امنیت و خوشبختی تصور می‎شود اما خشونت خانگی بخشی از تجربه بسیاری از زنان است. خشونت خانگی بلای اجتماعی جدیدی نیست در سده های میانه و اوایل صنعتی شدن خشونت نسبت به زنان یک جنبه متداول ازدواج بود تا اواخر قرن ۱۹ هیچ قانونی در انگلستان وجود نداشت که مانع از آن شود که مرد  همسرش را مورد آزار جنسی قرار دهد به استثنای آسیب جدی یا قتل. زنان اکنون از حمایت قانونی بیشتری برخورد دارند با این همه هنوز این گونه خشونت بسیار رایج است خشونت علیه زنان درخانه گاهی بسیار جزئی تصور می‎شود اما شواهد و مدارک از پناهگاههای زنان مضروب شد خلاف آن را نشان می‎دهد.»[۳]

نمونه دیگری از این مورد آزار جنسی است که در محیط کار آسان تر اجرا می گردد آزار جنسی در محل کار می تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلی یا قدرت به منظور تحمیل خواسته های جنسی تعریف می‎شود.[۴]

اما خشونت فقط مختص به خشونت مردان علیه زنان نمی باشد بلکه عکس این قضیه نیز در جوامع امروزی به وفور یافت می‎شود. حمید رضا عزیزی در مقاله ای جرائم دخترانه (زنانه) را به ۳ قسمت تقسیم می‎کند: ۱- زنان همه انواع بزهکاری را مرتکب می‎شوند ۲- احساس فشار و هراس از داغ «بزهکاری» برای زنان کاملاً جدی است ۳- زنان ۲ برابر منحرف تلقی می‎شوند یکی بخاطر زیر پا گذاشتن قوانین اجتماعی و دیگر به سبب «غیرزنانه» و «غیرطبیعی» بودن کاری که انجام داده اند. زیرا برخلاف قواعد رفتار زنانه دست به عمل خلاف زده اند. باید در مورد این فرض که خشونت منحصرا از ویژگی های تبهکاران مرد است محتاط باشیم.[۵] زنان ممکن است خیلی کمتر از مردان در جرایم شرکت کنند اما همیشه از شرکت در ماجراهای خشن بازداشته نمی‎شوند. بنابراین چرا میزان جرایم و خشونت های زنان کمتر از مردان است. بدیهی است برخی از «جرایم زنانه» بخصوص مانند فحشا وجود دارد که به خاطر آن زنان محکوم می‎شوند حال آن که در بسیاری نقاط دنیا مشتریان مرد آن محکوم نمی‎شوند.

در حالی که خشونت علیه زنان به عنوان شرم آورترین مورد نقض حقوق بشر یک جرم بین المللی به شمار می‎آید هنوز بسیاری از زنان قربانی آن می‎شوند. در گیری های جنگ ها، تجاوزهای جنسی، آبستن های اجباری به منظور پاکسازی نژادی و قومی، برخوردار نبودن از آموزش ، ترجیح فرزند پسر بر دختر، خشونت علیه عروسان جوان، ازدواج زودرس و بدتر از همه خشونت های فیزیکی، جسمانی روانی، اجتماعی در نقاط مختلف جهان و … نمادها و ارگان های حقوق بشر را نگران کرده است. این در حالی است که مرتکبان این خشونت ها از پاسخگویی در امان هستند و هیچ محکمه ای آنان را به محاکمه نمی کشاند. از سوی دیگر نه تنها این، نابرابری ها از زندگی زنان ما نیز رخت بر نبسته است بلکه آمارها و گزارش های تکان دهنده نشان از نقض حقوق آشکار آنان دارد. کافی است نگاهی به آمارهای غیررسمی و گزارش های رسیده از ایلام و بلوچستان و جنوب و مشرق و … بیندازیم تا ببینیم در مناطق محروم کشور حتی شهرهای بزرگ چه بر سر زنان که از کم ترین حقوق خود بی خبرند می‎آید.

مردانه بودن جرایم مردان به علت تفاوت در اجتماعی شدن است. بیشتر فعالیت ها و اشتغالات مردان نسبت به زنان غیر خانگی است. با این که روند مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی حضور آنها در عرصه عمومی، اشتغال زنان فعالیت های آموزشی و دانشگاهی و … روز به روز بیشتر می‎شود و با این حال اکثر آنها بخش بسیار زیادتر از زندگی خود را در محیط های خانوادگی می گذرانند.

به گفته آنتونهی گیدنز اکنون که به تدریج تقسیمات جنسی از گذشته کم رنگ تر می‎شوند به سختی می‎توان با قاطعیت گفت که آیا میزان جرایم و الگوهای جرایم زنان شبیه مردان می‎شود یا نه.[۱]. Back grond of the atudy.

[2] . سوره حجرات – آیه ۳- ماهنامه پیام زن- سال دوازدهم شماره ۱۱- بهمن ۸۲

[۳] . گیدنز، آنتونی- جامعه شناسی – ترجمه منوچهر صبوری- چاپ سوم- ۱۳۷۶- تهران.

[۴] . گیدنز، آنتونی- جامعه شناسی- ترجمه منوچهر صبوری- چاپ سوم- ۱۳۷۶- تهران.

[۵] . عزیزی حمیدرضا- جرائم زنانه- روزنامه جام جم- شماره ۱۳۸۰- مرداد ۸۲

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان ازدواج کرده
 • مقاله حقوق زنان
 • مقاله شناخت نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان
 • مقاله بررسی علل همسر آزاری در ایران
 • تحقیق حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.