بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
بیان مسئله
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف کلی
اهداف جزئی
سؤالات پژوهش
متغیر ها
فرضیه ها
فرضیه های اصلی
فرضیه های فرعی
تعاریف واژه ها
تعاریف مفهومی
تعریف عملیاتی
فصل دوم
پیشینه پژوهش
نقش خانواده
نقش پدر
عوارض فقدان پدر
زنان سرپرست خانواده
ازدواج مجدد مادرو حضور ناپذیری
مواضع لازم جهت کاهش اثرات منفی ازدواج مجدد
اضطراب
علائم هیجا نی
علائم جسمانی
علا ئم روانی
علائم ادارکی
علائم اجتماعی
مروری بر سابقه پژوهش
فصل سوم
طرح پژوهش
روش پژوهش
جامعه آ ماری
نمونه و روش نمونه گیری
شیوه جمع آوری اطلاعات
اعتبار وروایی پرسشنامه اضطراب کتل
روش اجرای آزمون
روش آماری
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنها دها
فهرست منا بع
پیوست ها

فهرست  منا بع

۱)          آدامزو همکاران.(۱۳۷۰).  روانشناسی کودکان محروم ازپدر( ترجمه خسروباقری ومحمد عطاران).  انتشارات  تربیت.

۲)            بی نام .  (۱۳۷۹).   تربیت وهدایت فرزند در خانواده های تک سرپرست. گروه اجتماعی،

همشهری،  شماره ۲۳۳۴، ۱۷ بهمن.

۳)          بی نام. (۱۳۸۱).  نگا هی به مشکلات اقتصادی وعاطفی زنان سرپرست خانواده، گروه

اجتماعی ، همشهری ، شماره۲۸۳۲، ۱۵ شهریور.

۴)          بی نام . (۱۳۸۱).زنان سرپرست خانواده با انواع نگاههای تهدید وتحقیرآمیز جامعه مواجهند. ایسنا،۳۰ دی.

۵) پارک، راس دی. (۱۳۸۱). پدری( ترجمه سعید فضائلی هاشمی). مشهد، انتشارات آستان قدی

      رضوی.

۶)   پرون وپرون.  (۱۳۷۶).  روانشناسی بالینی ( ترجمه پریرخ دادستان ومحمود منصور).

تهران،  انتشارات بعثت.

۷)  جلوه، شادی . (۱۳۶۷). آیا زن یا مرد می تواند در ازدواج دوم خوشبت بشود؟ . مجله خانواده ،شماره ۱۳۱،اول دی .

۸ ) غفاری ،مریم . (۱۳۸۱). چند نقشه بودن زنان سرپرست خانواده . همشهری ،شماره۲۸۲۴؛۷ شهریور

۹ )  فرجاد ،حسین. (۱۳۷۴). مشکلات و اختلالهای رفتار- روانی در خانواده . تهران،انتشارات بدر.

۱۰) قائمی ،علی.(۱۳۶۶) کودک و خانواده نا بسامان . تهران .

۱۱) کراز . ژ. (۱۳۶۸). روانشناسی مرضی عمومی بیماریهای روانی (ترجمه پریرخ دادستان و محمود منصور ). تهران ،انتشارات ژرف.

۱۲)  گلد برگ ،ریچارد . (۱۳۷۱). اضطراب ( ترجمه نصرالله پور افکاری ). تبریز ،نشر تابش.

۱۳) گید نز،آنتونی .(۱۳۷۴). جامعه شناسی (ترجمه منوچهر صبوری ). تهران نشر نی .

۱۴)  مصاحبی ،محمد رضا . (۱۳۸۱). گام اول در پژوهش در علوم رفتاری . اصفهان ،نشر پردژ.

۱۵)  معنا ،ایرج . (۱۳۷۰). اضطراب . تهران ،انتشارات چاپخش.

۱۶)  نجاتی، حسین .(۱۳۷۱). نقش تربیتی پدردر خانواده . انتشارات چاپار فرزانگان.

۱۷) نوربالا ، احمد.(۱۳۷۳). مقاله بررسی عوامل موثربر توفیق وناکامی ازدواج مجدد همسران شاهد . تهران.

۱۸)  واگن سلر ، بیل ر. (۱۳۷۳).  شما وکودکتان ( ترجمه مختارملک پور). اصفهان، انتشارات مولانا.

۱۹) هنری ماسن، پاول.( ۱۳۷۸). رشد وشخصیت کودک ( ترجمه مشهد یاسایی ). تهران نشرمرکز.

۲۰) هیمن ، سوزی.(۱۳۷۸). ازدواج دوم ( ترجمه مینا اعظامی). تهران، انتشارات پیکان

۲۱)جک ،جلوه، شادی.(۱۳۷۶).  آیا زن یا مرد می تواند درازدواج دوم خوشبخت بشود؟ .  مجله     خانواده ، شماره ۱۳۱، اول دی.

۲۲) غفاری، مریم. (۱۳۸۱). چند نقشه بودن زنان سرپرست خانواده. همشهری ۲۸۲۴،۷ شهریور.

۲۳) فرجاد ، حسین .(۱۳۷۴). مشکلات و اختلا لها ی رفتار- روانی در خانواده. تهران ،

اتشارات بدر.

۲۴)قائمی، علی. (۱۳۶۶). کودک وخانواده نا بسامان. تهران.

۲۵)کراز.ژ.  (۱۳۶۸).   روانشناسی  مرضی عمومی بیماریهای روانی (ترجمه پریرخ دادستان ومحمود منصور).  تهران ، انتشارات ژرف .

۲۶)گلدبرگ، ریچاد.(۱۳۷۱). اضطراب ( ترجمه نصرت۱…..پورافکاری).تبریز، نشرتابش ۱۳) ۲۷)گیدنز،آنتونی. (۱۳۷۴).  جامعه شناسی( ترجمه منوچهرصبوری).تهران.

 

مقدمه

        ازدواج مسئله مهمی است که بسیار سفارش شده است زن ومرد افریده شده اند تا درکنار یکدیگر قرار گرفته وآرامش یابند . زن ومردی که هر کدام تنها زندگی می کنند می توانند باازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و بامشارکت یکدیگر بسیاری از مشکلاتشان را که شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امد ند را حل کنند وهمچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند.هر چند ممکن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.

و کانون به علت های مختلف از هم بهپاشد ولی در مجموع می توان گفت که در روزگار پر کشمکش امروز ، شاید تنها جای امنی که می توان یافت محیط خانه و زندگی در کنار افراد خانواده است .

در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد که بعد ها نقش مادر وپدر را بر عهده می گیرند ، فرزندانی نیز وجود دارند که تر بیت وپرورش آنها بسیار حائز توجه واهمیت است وپدر ومادردر قبال این امر نقش اساسی برعهده دارند که باید بامشارکت یکدیگر این نقش راایفا کنند . حال اگر هر یک از آنها در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند یا اینکه در محیط خانواده حضورنداشته باشد عوارض ناگواری در پی خواهد داشت که دامنگیر همه اعضای خانواده مخصوصاً فرزندان خواهد شد، چرا که فرزنان والدین خود را تنها تکیه گاه خویش دانسته ودرغیاب آنها ممکن است دچارآسیب های جبران ناپذیری شوند.

عدم حضور والدین می تواند علل های مختلفی همچون طلاق مرگ آنها سفرهایطولانی و… داشته باشد که واکنش فرزندان در قبال هر کدام متفاوت است . آنها ممکن است از والد تنها انتظار زیادی داشته ودائم نگران باشند که آینده آنها چه خواهدشد . وظیفه والد تنها نیز بسیارمشکل می شود چرا که باید در یک لحظه هم نقش پدر را بازی کندوهم مادرراوتمام مسئلولیت های زندگی را به تنهایی به دوش بکشد.ااو باید تصمیم بگیرد که چگونه ازعهده وظایف خود برآید وکوچکترین تصمیم او در مورد اداره ی زندگی   می تواند تاثیرات عمیقی برکل ساختار خانواده مخصوصافرزندا وسلامت روانی آنها داشته باشد. والدتنها ممکن است تصمیم به ازدواج مجدد بگیردتابتواند بامشارکت همسر جدید خود مشکلات رابهتر حل کند .  فرزندان در قبال این امر واکنش های متفاوتی خواهند داشت که البته بر اساس سن وجنس آنها متفاوت می باشد .

البته کیفیت تاثیر ازدواج مجدد هنوز بطور مطلق بیان نشده واحتیاج به بررسی وتحقیقات گسترده ای دارد .

باتوجه به میزان وتعداد زیاد خانواده های تک سرپرست و واکنش های اطرافیان و جامعه در قبال این مسئله به نظر می رسد بایستی ابعاد مختلف آن مور د بررسی قرار گیرد تا شاید نتایج این پژوهشها بتواند پشتوانه تصمیم زنان ومردان همسر از دست داده جهت اخذ مناسب ترین تصمیم ها و تامین بهترین  شرایط برای خود و فرزندانشان وهمچنین روشن شدن وظا یف ناپدری ونامادری در برابر فرزندان باشد .

 بیان مسئله

        درنظام فرهنگی هر جامعه ،نها د خانواده نقش اساسی بر عهده دارد ،امروزه  بر خلاف آنچه درگذشت مرسوم بوده ، الگوی تازه ای از مشارکت زن و مرد درانجام امور خانه و تربیت فرزندان پدید آمده است که از آن جمله ،نقش پدر در رسیدگی به فرزندان و دقت در تربیت آنان است . تجربه تازه استفاده از ظر فیت فرزندان توسط پدران نشان داده است که کارکرد آموزشی خانواده دو چندان شده و تعامل والدین -کودکان معنای عمیق تری یافته است (فضائلی هاشمی،۱۳۸۱)

        بیشتر ما فکر می کنیم تاثیر گذ اری پدران بر فرزندان خود ،به شکلی مستقیم از طریق ارتباط رو در رو ی روزانه صورت می گیرد و با این تصور عده ای فکر می کنند که تاثیر پدران بر فرزندان کمتر از مادران است زیرا وقت کمتری را با بچه ها می گذرانند .اما چنین تصوری لزوما درست نیست ،پدرانی که به نحو مطلو بی در دسترند ،می توانند الگوی پشتکارو انگیزه موقیعت بیشترفرزند خود باشند ،فرصت مکرربرای مشاهده و پیروی از یک پدرشایسته به رشد توانائی آموزشی و حل مسئله فرزندان کمک می کند( فضائلی هاشمی، ۱۳۸۱)

حذف نقش پدرخانواده فقدان او می تو ا ند عوارض جبران ناپذیری برساخت خانواده، مخصوصا فرزندان داشته باشد.

        در غیاب پدر که یکی از دلایلش می تواند فوت او باشد مادر باید به تنهایی تمام مسئولیت زندگی و فرزندان را به عهده بگیرد وکی نیست که با مشکلات وموانعی روبرو خواهد شد که شاید مبارزه  بااین مشکلات ازعهده او بر نیاید.

        بعضی مادران بدنبال ازدست دادن همسر خود،ممکن است تصمیمبه ازدواج مجدد بگیرند و در نتیجه امروزه با متداول شدن این امر بررسی تاثیرات آن بسیار ارزشمند خواهدبود.

        ازدواج مجدد مادر و ورود ناپدری در خانواده هر چند مزیتها ی مشخص چندی از جمله کاهش فشار اقتصادی  بر مادر ، کمک به تربیت فرزندان ، رها شدن مادر خانواده از انزوا وتنهایی و…..را  دارد، مشکلات زیادی را نیز به همراه داشته باشد .البته این مشکلات در ابتدای امر کاملا عادی است و شاید در طولانی مدت حل شود .

با ازدواج مجدد مادر ،دوفرهنگ خانوادگی متفاوت در یک خانه جمع میشوند و فرصت نیست تا زوجها تفاوتهای خود راچاره کنند ،در صورتیکه در اولین ازدواج معمولافرصت دارند پیش از آنکه بچه ها بزرگ شوند اختلافاتشان را حل کنند . فرزندان نیز در صورت ازدواج مجدد اغلب نسبت به تحمیل ارزشها ،احکام و کارهای روزمره خانواده جدید حساس هستند و واکنش نشان می دهند ، همچنین آنها ناپدری را جانشین پدر اصلی خود می دانند و ممکن است علاقهای به او نداشته باشند ( فضائلی هاشمی ، ۱۳۸۱ (

با توجه به وجود این مسائل متوجه می شویم که خطرات بسیاری ممکن است فرزندان و سلامت روانی آنها را تهدید کند که پرداختن به آنها حائز اهمیت است .

در این پژوهش ، پژوهشگر به دنبال آن است که پس از انتخاب تصادفی دانش آموز دختر و پسر سوم راهنمایی کلیه مدارس شهرستان تهران در سال ۸۴-۸۳ که در سه گروه محروم از پدر که مادرانشان ازدواج مجدد کردهاند و آْنهایی که مادرانشان ازدواج مجدد نکردهاند و همچنین گروهی از دانش آموزان دارای هر دو والد اصلی و اجرای آزمون اضطراب کتل ،میزان اضطراب آنها را به علت اینکه اضطراب یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت روانی افراد است ، مقایسه و رابطه آنها را ارزیابی کند .

 اهمیت و ضرورت پژوهش

            پدر ومادربه عنواناعضای اصلی خانواده وظیفه سنگین تربیت فرزندان را برعهده دارند وحذف نقش هر کدام درزندگی عواقب ناگواری را در بر خواهد داشت که بررسی پیامدهای آن درتمام زوایای زندگی فرزندان و درهمه برهه های زمانی رشد آنها مخصوصادوران حساس نوجوانی لازم و ضروری است .

همانطورکه میدانیم امروزه تعداد مادرانی که همسر خود را ازدست داده اند و مجبورند به تنهایی مسئولیت فرزندان رابر عهده بگیرند رو به افزایش است که بدنبال آن تامین معیشت خانواده، خلاءعاطفی و استرسها ی روانی ،توقعات زیاد فرزندان و مراقبت از آنها و دشواریهای ناشی از اینکه تنها بزرگسال خانواده محسوب می شوند، مشکلاتی است که این زنان در برابرآنها قرار می گیر ند که شاید به تنها یی نتوانند از عهده آن برآیند و همچنین فرزندان نیز ممکن است در اثر فقدان پدر دچار کمبود ها و مشکلاتی شوند که شاید در این میان حضور فرد دیگر در کنار مادر و فرزندان  همچون یکی از اعضای فامیل و یا ازدواج مجدد مادر و حضور ناپدری بتوانداندکی از مشکلات آنها راحل کند، به شرط آنکه در این کار مصلحتمادر و فرزندان در نظرگرفته شود ، اگر چه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که اکثرا معتقدند مادر به تنهایی نمی تواند زندگی را اداره کند و از طرف دیگر همگان دید منفی نسبت به ازدواج مجدد و حضور ناپدری دارند و فرزندان نیز ممکن است با تحقق این امر مخالف باشند.

البته ذکر این مطلب ضروری است که بررسی نقش پدر و اثرات منفی عدم حضور پدر در خانواده و مشکلات سرپرستی کودکان توسط مادر در این پژوهش هرگز به معناکم رنگکردن نقش مادر و حضور مؤثر اودرخانواده ویاانکار اثرات ناخوشایند فقدان او نیست.

اضطراب نیز امروزه یکی از عوامل تهیه کننده سلامت روانی افراد محسوب می شود که در سنین نو جوانی بسیار شایع است و باعث اختلال در زمینه های مختلف  عملکردی خواهد شد و با توجه به اینکه تعاملات درون و ساخت آن می تواند بر کمیت و کیفیت اضطراب اثر گذار باشد و احساسات تند و خصمانه نسبت به یکی از اعضای خانواده مخصوصا والدین  ممکن است موجب از دست رفتن تعادل فرد و ایجاد اضطراب درونی گردد ، بررسی تاثیر  حضور و یا عدم حضور پدر وهمچنین ازدواج  مجدد مادر بعد ازفقدان پدر در میزان اضطراب فرزندان چه از لحاظ عملی  و چه از لحاظ نظری  حائزاهمیت بوده و ضروری به نظر می رسید.

 اهداف  پژوهش

اهداف  کلی:

۱-تعیین تفاوت میزان اضطراب میان فرزندان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج  مجدد کرده اند و فرزندان محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد نکرده اند .

۲-تعیین تفاوت میزان اضطراب میان فرزندان محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و فرزندان دارای هردووالداصلی.

۳-تعیین تفاوت میزان اضطراب میان فرزندان محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد نکرده اند و فرزندان دارای هر دو والد اصلی.

اهداف جزئی

۱-تعیین تفاوت میانگین اضطراب کلی در بین دانش آموزان دختر و پسر هرگروه

۲-بررسی خصوصیات یک پدر ایده آل از دید فرزندان

۳بررسی نظرات فرزندان محروم از پدر در مورد ازدواج مجدد مادرشان

  سؤالات پژوهش

۱-آیا از نظر میزان اضطراب کلی  بین دختران و پسران محروم از پدر و همچنین بین دختران و پسران محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند تفاوتی  وجود دارد؟

۲-آیا از نظر میزان  اضطراب بین دانش آموزان  دختر و پسر دارای هر دووالد و محروم  از با ازدواج مجدد مادر و بدون ازدواج مجدد مادر تفاوت وجود دارد ؟

۳-وظا یف یک پدر خوب از دید فرزندان چیست ؟

۴-فرزندان نسبت به ازدواج مجدد  مادربعد از فوت پدر چه نظری دارند ؟

۵-علت ازدواج دوباره مادران بعد از فوت پدر ، از دید فرزندان چیست ؟

متغیر ها

متغیر پیش بینی: ازدواج و یا عدم ازدواج مجدد مادر بعد از مرگ پدر

 متغیر ملاک: میزان اضطراب فرزندان محروم از پدر که مادرا نشان  ازدواج مجدد کرده اند  و آنها یی که ما درانشان ازدواج مجدد نکرده اند.

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک
 • پاورپوینت اضطراب در امتحان
 • پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان
 • پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.