بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

بررسی تاثیر هوش هیجانی برپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق ۲۰ گانه شهر تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی تاثیر هوش هیجانی برپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق ۲۰ گانه شهر تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه ۲
بیان مسئله پژوهش ۳
اهمیت پژوهش ۴
اهداف پژوهش ۴
فرضیه پژوهش ۵

فصل دوم
۱- هوش منطقی ۷
۱-۱ مفهوم کلی هوش ۷
۱-۲ عامل وراثت و محیط تأثیرگذار بر هوش ۸
۱-۳ هوش منطقی (هوش بهر) ۹
۲- هوش هیجانی ۱۲
۲-۱ تعریف هیجان ۱۲
۲-۲ ظهور و پیدایش هوش هیجانی ۱۶
۲-۳ تأثیر هوش هیجانی در زندگی و موفقیتها ۱۸
۳- پیشرفت تحصیلی ۲۱
۳-۱ تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی ۲۱
۳-۲ کم آموزی و پیشرفت تحصیلی ۲۳
۳-۳ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
۳-۴ عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ۲۵
۴- هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی ۲۷
۵- انگیزه ۳۱
۵-۱ تعریف انگیزه ۳۱
۵-۲ تأثیر انگیزه بر پیشرفتهای تحصیلی و یادگیری ۳۱
۶- پژوهشهای انجام شده در این زمینه ۳۲

فصل سوم
روش پژوهش ۳۹
نوع پژوهش ۳۹
جامعه آماری ۳۹
روش نمونه گیری ۴۰
ابزار اندازه گیری ۴۰
روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری ۴۱
الف) روایی ۴۱
ب) اعتبار ۴۱
روش آماری ۴۲

فصل چهارم
مقدمه ۴۴
داده های تحقیق ۴۵
محاسبات آماری ۴۵

فصل پنجم
خلاصه پژوهش ۵۵
بحث و نتیجه گیری ۵۶
پیشنهادات و انتقادات ۵۷
الف: محدودیتها ۵۷
ب: پیشنهادات ۵۷
منابع و مآخذ ۵۸
تست پل ۶۱

 

منابع:

–        احمدیه، ملک سیما، روان شناسی پرورش استعدادها/ ملک سیما احمدیه (ابتهاج).- تهران: انتشار، ۱۳۷۲٫

–   اکبرزاده، نسرین. هوش هیجانی: دیدگاه سالوی و دیگران/ تألیف و ترجمه نسرین اکبرزاده.- تهران: فارابی، ۱۳۸۳٫

–   تقی پور ظهیر، علی. مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی/ علی تقی پورظهیر.- تهران: آگاه، ۱۳۷۱٫

–   جینزبرگ، هربرت. رشد عقلانی کودک از دیدگاه پیاژه/ هربرت جینزبرگ، سیلویا اوپر، ترجمه فریدون حقیقی، فریده شریفی.- تهران: فاطمی، ۱۳۷۱٫

–        ذوالریاستین، مجید. روش تحقیق در مدیریت/ مجید ذوالریاستین.- تهران: پشوتن، ۱۳۸۰٫

–        رشیدپور، مجید. رشدعقلی/ مجید رشیدپور.- تهران: انجمن اولیاء و مربیان، ۱۳۷۱، ۱۰۱٫

–   ژوزف فورگاس: جان مایو، سیاروچی ، جوزف، هوش عاطفی در زندگی روزمره/ ژوزف سیاروچی ترجمه اصغر نوری امام زاده ای. حبیب ا… نصیری.- اصفهان؛ نوشته، ۱۳۸۳٫

–        سیف، علی اکبر، اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی/ علی اکبر سیف.- تهران: آگاه، ۱۳۷۱٫

–   شرفی، محمدرضا. مراحل رشد و تحول انسان/ محمدرضا شرفی.- تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۴٫

–        فاطمی، سیدمحسن. هوش هیجانی/ سیدمحسن فاطمی.- تهران: سارگل، ۱۳۸۵٫

–   فرشاد گهر ناصر و شهیدی محمدحسن. روش تحقیق و ماخذشناسی در علوم اجتماعی/ ناصر فرشادگهر و محمدحسن شهیدی.- تهران: دانشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۱٫

–        گلمن، دانینل. هوش هیجانی/ دانیل گلمن، ترجمه نسرین پارسا.- تهران: رشد، ۱۳۸۳٫

–        مجلات استعدادهای درخشان؛ صاحب امتیاز: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان.

–   کاظمی حقیقی، ناصرالدین. روانشناسی کودکان تیزهوش و روش های آموزشی ویژه/ ناصرالدین کاظمی حقیقی.- تهران: کانون فرهنگی انتشاراتی سایه نما، ۱۳۷۶٫

–        گنجی، محمد. روانشناسی عمومی/ محمد گنجی.- تهران: دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۱٫

مقدمه:

بی شک معطوف شدن نگاههای والدین و جامعه ی آموزش کشور به برآورده ساختن نیازهای علمی دانش آموزان سبب شده است تا نیازهای روحی آن دسته از افراد در بین مشکلات گوناگون کم رنگ شود اگر خصوصیاتی نظیر گذشت، همدلی، شوخ طبعی، کمک به دیگران درک ضعف خود و دیگران ، عدالت خواهی، رازداری، کنترل خشم و احساسی بودن را از جمله ویژگیهای هوش هیجانی یا هوش اجتماعی بدانیم ضرورت دارد که سازمان آموزش و پرورش کشور دانش آموزان مستعد و مدیران آینده کشور را تربیت کند. بررسی های انجام شده در تعیین هوش هیجانی نشان داده است که هوش هیجانی در دانش آموزان خودنمایی می کند. و به همین علت است که در طول سالیان دراز مدارس جهت توجه به این نیازهای درونی اقداماتی مانند المپیادهای ورزشی، طرح پژوهش های دانش آموزی، ابداعات و خلاقیت در زمینه های علوم انسانی در برنامه های مدارس گنجانده شده است. تحقیقاتی در زمینه توضیح رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دنیا و در ایران به عمل آمده است و اغلب معنادار بودن رابطه را نشان داده است. هوش هیجانی خود به تنهایی تولیدکننده ی موفقیت نیست اما واقعیت این است که اسنادهای مثبت در درازمدت می تواند عامل پیش بینی کننده ی خوبی برای موفقیت باشد (سیارویی و همکاران، ۱۳۸۴)

بیان مسئله پژوهش

مسئله اصلی در این پژوهش تأثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان است. تأثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در واقع سازه هایی هستند مستقل اما با یکدیگر ارتباط بسیار دارند. وجود هوش هیجانی و احساس در انسان واقعیتی انکار ناپذیر است و در انسان نیم کره ی راست مغز مربوط به هوش هیجانی است هوش هیجانی که مواردی از قبیل علاقه به شادی، ترس از تحقیر و غیره. هوش هیجانی توانایی آگاه بودن از خود، درک و فهم خود و دیگران توانایی مواجه شدن با هیجانات شدید و مدیریت خود و …. است. جان انیل، ۱۹۹۶ هوش هیجانی را چنین تعریف می کند: هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است توانایی اداره ی مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تکانش هاست عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف در خود ایجاد انگیزه و امید می کند هم حس یعنی آگاهی از احساسات افراد پیرامون شماست. نظریه پردازان می گویند که هوش هیجانی در واقع به ما می گوید که چه کار می توانیم انجام دهیم هوش هیجانی یعنی داشتن مهارت تا بدانیم چه کسی هستیم و چه افکار، احساسات، عواطف و رفتاری داریم یعنی شناخت عواطف خود و دیگران تا بتوانیم بر اساس آن رفتاری مبتنی بر اخلاق و شایستگی داشته باشیم.

اهمیت پژوهش

 در واقع انجام  این پژوهش در راستای تربیت نیروی انسانی برای آینده کشور و رشد سرمایه های اجتماعی دارای ضرورت بنیادی است و همچنین شناخت هوش هیجانی و ابعاد هوش هیجانی است و پی بردن به ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت دانش آموزان است و در صورت و جود این رابطه آن را به صورت علمی، عینی و آماری نشان دهیم.

اهداف پژوهش

در این پژوهش اولویت با بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هدف تعیین شده است. هوش هیجانی یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد و توانایی کنترل حالتهای اضطراب و کنترل واکنش هاست.

(گلبرگ و همکاران، ۲۰۰۵) نشان دادند که آموزش همدلی در دانش آموزان، هوش هیجانی و عملکرد اجتماعی آنها را افزایش می دهد.

(شرما، ۲۰۰۴) اظهار داشت دانش آموزات که یادگیری پایین دارند. در تطابق هوش هیجانی و تحمل فشارهای روانی دچار مشکل می شوند.

فرضیه های پژوهش

بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان ارتباط معنادار وجود دارد.

۱- هوش منطقی:

۱-۱ مفهوم کلی هوش:

هوش یکی از مباحث اصلی و مهم در روان شناسی است. در تعریف آن (لغوی و اصطلاحی)، گفته شده است «هوش یا هش در لغت به معنای فهم، شعور، درک، آگاهی، بیداری، بجابودن حواس، متمایز کردن،  زیرکی، زرنگی، عقل و خرد استعمال شده است. و اما بررسی مفهوم اصطلاحی هوش نشان می دهد که علی رغم تعاریف گوناگون و متنوع از آن، مراد چیزی جز تعبیر ادبی و تاریخی “جوهر دانایی” و یا “توانایی یادگیری” نیست. هرگاه فرد در حوزه های خاص از توانایی یادگیری فوق العاده باشد، اصطلاحاً می گوییم وی فردی مستعد است و در آن زمینه از استعداد خاص برخوردار است» (کاظمی حقیقی، ۱۳۷۶: ۱). ارائه ی تعریفی جامع که بتواند تمامی ابعاد “هوش” را در نظر بگیرد مشکل است زیرا اصولاً هوش صفتی فرضی و مفهومی انتزاعی است که از روی عملکرد افراد قابل تشخیص است. واژه ی هوش زیاد به کار می رود، ما پیوسته هم نوعان خود، به خصوص کودکان را تیزهوش، یا کم هوش یا بی هوش می نامیم یا در فکر خود یکی از صفات را به آنان نسبت می دهیم. با این وجود اگر از ما بپرسند که هوش چیست؟ در پاسخ به زحمت می افتیم علت این است که اولاً مسلم نیست که هوش به وجه مطلق و خالص و به صورت استعداد مستقل وجود داشته باشد، ثانیاً به فرض وجود داشتن، بتواند مستقیماً و به روش عینی و علمی مورد مطالعه قرار گیرد (پیازه، ۱۳۶۷). آلفرد بینه و سیمون که اولین آزمون هوش به نام آن هاست معتقد بودند «هوش یک قوه ی ذهنی بنیادی است که تغییر یا فقدان آن بیش ترین اهمیت را در زندگی علمی آدمی دارد. این قوه ذهنی، همان قضاوت است که گاه از آن تحت عنوان عقل سلیم، عقل عملی، ابتکار و توانایی تطبیق باشرایط یاد می شود: درست قضاوت کردن، درست درک کردن و درست استدلال کردن و اینهاست فعالیتهای بنیادین هوش» (بینه و سیمون، ۱۹۰۵، به نقل از هلیگارد، ۱۳۸۰: ۴۷ و ۴۸). در سال ۱۹۱۶، ترمن شاخص مناسبی برای هوش ارائه داد که نخستین بار توسط روان شناس آلمانی؛ ویلیام اشترن (۱۸۳۸- ۱۸۱۷) پیشنهاد شده بود. این شاخص هوش بهر نامیده می شود که در زبان انگلیسی به (IQ) شهرت دارد و هوش بهر را به صورت نسبت سن ذهنی به سن زمانی بیان می کند (همان منبع).

۱-۲ عامل وراثت و محیط- تأثیرگذار بر هوش:

«هم وراثت و هم محیط (فرصت های یادگیری) عوامل تعیین کننده ی مهمی در توانایی (به فعلیت رساندن) هوش هستند. وراثت، دامنه یا  حداقل و حداکثر هوش یک فرد را مشخص می کند، در حالی که محیط تعیین می کند فرد در کجای این دامنه باشد. برای مثال، وراثت مشخص می کند که هوش بهر یک فرد بین ۸۰ تا ۱۱۰ باشد، ولی این که فرد اکنون چه میزان بهره هوشی [هوش بهر] از این دامنه را دارد، محیط تعیین می کند. به عبارت دیگر، اگر این فرد در محیطی غنی و سرشار از محرک و تحریک بزرگ شده باشد، دارای بهره ی هوشی [هوش بهر] ۱۱۰ خواهد بود (از آن بیش تر نخواهد بود) و اگر در محیطی بسیار فقیر (از لحاظ محرک ها و عواطف و غیره) هم بزرگ شده باشد دارای بهره ی هوشی (هوش بهر) ۸۰  خواهد بود (کم تر از آن نخواهد بود). نکته ی حائز اهمیت آن است که اکثر ما متأسفانه به خاطر شرایط محیطی، از آن حداقل دامنه ی بهره ی هوشی [هوش بهر] که وراثت مشخص کرده، استفاده می کنیم» (بیابانگرد، ۱۳۸۴: ۱۱۴ و ۱۱۳). «یک کودک، به هنگام تولد، مقداری از توانائی های لازم برای رشد ذهنی را داراست. اما اگر محیط مناسب نباشد این توانایی به فعل در نمی آید. امکان دارد که توانایی بالقوه ی رشد ذهنی یک کودک در سطح پائینی باشد، در آن صورت هیچ محیطی نمی تواند ضریب هوشی بالایی را برای او فراهم آورد؛ بنابراین، توارث محدودیتی را بر این رشد ایجاد می کند. از طرف دیگر، اگر کودکی مغز بسیار مستعدی را به ارث ببرد، به طوری که امکان کسب ضریب هوشی [هوش بهر] بسیار بالا برای او میسر باشد، اما در محیط متغیر [فقر ارتباطی و ادراکی و …] قرار گیرد درست همان حالت را خواهد داشت که مغز کاملی را به ارث نبرد» (گنجی، ۱۳۷۱: ۱۲۵).

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
 • مقاله هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار
 • پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شاته
 • پرسشنامه هوش هیجانی شات
 • پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.