بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان بنیاد شهید


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران  و جامعۀ ایثارگران  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود بررسی تطبیقی وضعیت ارتباطات انسانی کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران  و جامعۀ ایثارگران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول : کلیات
بیان مسأله ۲
ضرورت مسأله ۴
اهداف تحقیق ۵
روش تحقیق ۶
سؤالات تحقیق ۶
متغیرهای مستقل ۶
متغیرهای وابسته ۶
فرضیه ها ۷
ابزار اندازه گیری ۷
جامعه و نمونه پژوهش ۷
تعاریف ۸
وضعیت آماری کارکنان بنیاد شهید امور ایثارگران ۱۰
وضعیت آماری جامعۀ ایثارگران ۱۰
منابع مربوط به فصل اول ۱۱
فصل دوم : پیشینۀ تحقیق
چارچوب نظری ( کلی ) ۱۳

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تعریف ارتباط ۱۴
فراگرد ارتباط نظام گراست ۱۵
پیام ۱۶
معنی ۱۷
ارتباط انسانی ۱۸
پنجرۀ جوهری ۲۱
نقشها در ارتباطات انسانی ۲۴
ارتباط مؤثر ۲۶
ارتباط موثر در ارتباطات عمومی ۲۷
اثربخشی در ارتباطات میان فردی ۲۸
درک ۳۰
اقناع در ارتباطات انسانی ۳۱
سلطه پذیری در روابط انسانی ۳۲
رفتارهای پرخاشگرانه در روابط انسانی ۳۴
رفتارهای ابراز وجودی ۳۵
تعارض ۳۶
جستجوی بهترین راه حل از طریق مشارکت ۳۸
ارتباط انسانی و مدیریت ماکیاولی ۳۸
بهره گیری از ارتباطات انسانی در ارتباطات سازمانی ۳۹

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان ۴۰
کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و ارتباطات انسانی ۴۱
ارتباطات انسانی و جامعۀ ایثارگران ۴۲
مدیریت منابع انسانی ۴۴
استراتژی توسعۀ سازمانی و رابطۀ آن با منابع انسانی ۴۵
روابط انسانی و تأثیر آن بر فرهنگ سازمانی ۴۶
چگونگی شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی ۴۸
اثرات توجه به منابع انسانی به عنوان سرمایۀ اجتماعی ۴۹
ارتباطات انسانی و روابط عمومی ها ۵۱
توسعۀ انسان بر پهنۀ ارتباطات انسانی ۵۲
فراگرد ارتباط میان کنشی است ۵۵
ارتباط می تواند ارادی یا غیرارادی باشد ۵۶
فراگرد ارتباط می تواند تعاملی یا مراوده ای باشد ۵۸
کانالهای ارتباط انسانی ۵۹
ارتباط کلامی ۶۱
ارتباط غیرکلامی ۶۲
نظام ارتباطی حرکات بدن ۶۴
چهره و نگاه ۶۵
چهره و رخسار ۶۶
ارتباط آوایی ۶۸
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ارتباط بویایی ۶۹
ارتباط فاصله ای ۷۰
ارتباط غیرکلامی و وضع ظاهری ۷۱
انواع اعتبار ۷۴
دو مهارت عمده برای رسیدن به تفاهم با دیگران ۷۷
ارتباط انسانی به عنوان رفتاری آموختنی ۸۲
بازخورد ۸۳
تأثیر انگیزش و پاداش در ارتباطات انسانی ۸۵
نیاز به همبستگی ۸۵
نیاز به موفقیت ۸۶
جزم گرایی ۸۶
منابع مربوط به فصل دوم ۸۷

فصل سوم : روش کار
مقدمه ۹۰
روش تحقیق ۹۱
تحقیق پیمایشی ۹۱
جامعۀ آماری ۹۲
نمونه و روش نمونه گیری ۹۳
حجم نمونه ۹۳
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ابزار اندازه گیری و روش جمع آوری اطلاعات ۹۸
اعتباریابی پرسشنامه ها ۹۸
روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها ۹۹
آزمون خی دو ۱۰۰
منابع مربوط به فصل سوم ۱۰۱
فصل چهارم : تحلیل داده ها
مقدمه ۱۰۳
بخش اول : تجزیه و تحلیل توصیفی ۱۰۴
بخش دوم : تجزیه و تحلیل استنباطی ۱۴۹
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری ۱۷۴
پیشنهادات ۱۷۷
ضمائم

 

منابع

منابع مربوط به فصل دوم :

۱-  دابلیو کونتز ، ج.، ۱۳۶۹ ، ارتباط گفتاری میان مردم، ترجمه دکتر سید اکبرمیر حسینی و دکتر قاسم کبیری، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر .

۲- ایران نژاد پاریزی، م.، ۱۳۷۸ ، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران ، نشر مدیران.

۳- احمدی، ج .، ۱۳۸۰ ، هیجان و احساس و ارتباط غیرکلامی.

۴- فرهنگی، ع .، ۱۳۷۸ ، ارتباط غیرکلامی، هنر اشعار از حرکات و آواها، ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد .

۵- کلانتری، خ .، ۱۳۸۲ ، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی، تهران، نشر شریف .

۶- فرهنگ دانشگاهی ، انگلیسی – فارسی ، آریان پور .

۷- فرهنگی ، ع .، ۱۳۷۳ ، ارتباطات انسانی، ناشر مؤسسۀ تهران تایمز.

۸- فرهنگ معین، جلد ۱ ، صفحه ۱۸۹ .

۹- رضائیان، ع.، ۱۳۶۹ ، اصول مدیریت ، ناشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ، سمت.

۱۰- کونتز، هـ .، ۱۳۷۰ ، اصول مدیریت ، ترجمه سید امین اله علوی ، محمدعلی طوسی ،
علی اکبر فرهنگی ، اکبر مهدویان ، مؤسسۀ مرکز آموزش مدیریت دولتی .

۱۱- محسنیان راد، م .، بی تا ، ارتباط شناسی ، انتشارات سروش .

۱۲- معتمد نژاد، ک .، بی تا ، وسایل ارتباط جمعی .

۱۳- جولیاتی وود، بی تا، ارتباطات میان فردی ،ترجمه مهرداد فیروزبخت ، صفحه ۵۷ .

۱۴- اتولربینگر، بی تا، ارتباطات اقناعی ، ترجمه علی رستمی ، انتشارات سروش .

۱۵- میلر، ج .، ۱۳۷۵، ارتباطات کلامی ، ترجمه علی ذکاوتی، انتشارات سروش .

۱۶- آرژیل ، م.، ۱۳۷۸ ، روانشناسی ارتباطات و حرکات بدن ، ترجمه مرجان فرجی، تهران ، انتشارات طهوری .

۱۷- بولتون ، ر.، ۱۳۸۴ ، روانشناسی روابط انسانی ، ترجمه حمیدرضا سهرابی، انتشارات رشد.

۱۸- شاه محمدی ، ع.، ۱۳۸۴ ، اقناع و تبلیغ ، انتشارات زرباف .

۱۹- جان ، ر .، ۱۳۶۹ ، ارتباط گفتاری میان مردم ، ترجمه سید اکبر میرحسینی، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.

۲۰- اسدی.، بی تا، افکار عمومی و ارتباطات .

۲۱- آلبرت.، ۱۹۷۵ ، شیوه های حرکتی و صوتی .

۲۲- ماریس.، ۱۹۶۲ ، فیزیولوژی انسانی ، صفحه ۴۷ .

 

منابع لاتین

۱- Roger Fisher, Frationating conflict, in International conflict and Behavioral Sciences : The Craigrille papers , 1964 , pp 91-110 .

2- Eugene Litwak , Models of  Bureaucracy which permit conflict
( 1961 ).

3- Rensis Likert and Jane Likert , New ways of manging Conflict,
( 1976 ) .

4- Q uotea in fortune , May 1973 .

5- David Seabury . The Art of selfishness ( New York : Simon and Schuster, 1964 ) , p . 59 .

مقالات :

– افتخاری، ع.، ۲۰۰۶ ، ۲۲ نکته برای یک ارائۀ خوب .

– بنیانیان، ح.، ۱۳۸۵ ، فرهنگ سازمانی ( بخش اول ) ، پایگاه رسمی انتشارات سوره مهر .

– دبیری، ا.، ۱۳۸۵ ، اخلاقیات و مدیریت منابع انسانی .

– عاملی ، ح.، ۱۳۸۵ ، توسعه انسان بر پهنۀ ارتباطات انسانی .

– هاشمی، ع.، ۱۳۸۴ ، معیارهای روابط اجتماعی از دیدگاه امام علی (ع ) .

– وکیلی ، ح.، ۱۳۸۵ ، نقش ها در ارتباطات انسانی .

منابع مربوط به فصل سوم

۱- ایران نژاد پاریزی ، م.، ۱۳۷۸ ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، تهران، نشر مدیران.

۲- حسن‌زاده، رم.، ۱۳۸۲ ، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر ساوالان .

۳- ال بیکر، ت.،۱۳۸۱ ، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی ، تهران، انتشارات روش.

۴- کلانتری ، خ.، ۱۳۸۲ ، پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی ، تهران، نشر شریف.

۵- ساروخانی ، ۱۳۸۱ .

۶- نادری، ع و سیف نراقی، م.، روشهای تحقیق در علوم انسانی ، تهران، نشر بدر، ۱۳۷۵ .

مقدمه

قرن بیست و یکم؛ عصر انفجار اطلاعات و توسعه جوامع بشری با محوریت ارتباطات است.عرصه ای که به کمک دانش ارتباطات مرزها بی رنگ شده اند و دورنمای چند دهه  آینده بیانگر افزایش سرعت در انتشارات اطلاعات و کسب ارتباطات و گستردگی نفوذ این علم در جوامع می باشد و به گونه ای که منابع قدرت تغییر و علم ارتباطات قدرت برتر
عرصه های سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی خواهد بود به نحویکه کشور قدرتمند در این عرصه ابر قدرت و انسان داناتر و مسلط به این علم توانمند و موفق ترین فرد جامعه خواهد بود.

بر خلاف اختلاف نظرهای دانشمندان در گذشته اکنون تقریباً به اتفاق همه دانشمندان ارتباطات را عامل توسعه می دانند.شاخه ای از علم که منابع انسانی،روابط بین آنان و سمت و سو بخشیدن به سرمایه های انسانی به عنوان عامل اصلی توسعه جوامع را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و استفاده ،بسط و تقویت جنبه های مختلف این علم با استفاده از وسایل ارتباطی می تواند زیر
ساخت های انگیزه لازم برای جهش و توسعه جوامع را مهیا و فراهم شود.اما از این رهگذر توجه به ارتباط انسانی به عنوان عنصر اصلی و کلیدی شکل دهی به فرهنگ جوامع نیز از دیگر موارد است.

هر چند علم ارتباطات در کشور ما از نظر تکنیکی و فنی در جایگاه بالایی قرار ندارد اما با توجه به فرهنگ و پیشینه ارزشمند این مرز و بوم و توجه جدی امروزی و سرعت بسط و ارزشیابی علم ارتباطات در کشورمان بی شک در آینده بسیار نزدیک نقش کار بردی و سرنوشت سازی در
عرصه های مختلف کشورمان ایفا نمود.لذا در این راستا افزایش توانمندیها و مهارتهای ارتباطی شاه کلید نقش آفرینی موثر و موفق در جامعه ایرانی در آینده نزدیک خواهد بود.

به نظر می رسد در جامعه در حال گذار و در حال توسعه ایران اسلامی توجه جدی و اجرای مناسب و مدیریت راهبردی توسط رهبران فکری و تصمیم گیران کلان کشور با محوریت توسعه ارتباطات در کلیه ابعاد موجبات تسریع در پیمودن پله های ترقی و پیشرفت ایران اسلامی را فراهم می آورد.

اما در این میان ساختار فرهنگ در یک جامعه و رشد و تعالی آن نیاز به تعامل و تضارب در درون آن فرهنگ و همچنین تعامل و تضارب میان خرده فرهنگ ها دارد آنچه این تعامل را فراهم
می کند و توفیق و یا عدم توفیق آن را رقم می زند ،ارتباطات انسانی است.

ارتباطات انسانی مهمترین ،اساسی ترین و بنیادی ترین حوزه مطالعات ارتباطی است و ارتباط فردی،فرهنگ،ارتباطات اجتماعی،ارتباطات سازمانی و…… را شکل میدهد.لذا در این تحقیق سعی شده است به بهره گیری از علم ارتباطات انسانی گریزی به جایگاه این عنصر کلیدی در سازمان بنیاد شهید و ایثارگران ما بین کارکنان این نهاد و جامعه مخاطبان آن بزنیم.امید است که یافته های این تحقیق راه گشا بوده و مقبول حق و سرکردگان کوی حق افتد.(ان شاء الله).

بیان مساله

ارتباطات انسانی به عنوان اساسی ترین و بنیادی ترین شاخه علوم ارتباطات می باشد لذا رد این راستا افزایش بهره وری در سازمان ها نیاز به مدیریت مناس و مطلوب منابع انسانی دارد و به قول دیگر تقویت روابط انسانی و برقراری موثر و مثبت ارابط انسانی ها بین مدیران با پرسنل سازمان و کارکنان با ارباب رجوع سازمان موجب افزایش کار آمدی و زمینه ساز خدمت رسانی موثر دستگاهها و سازمان های اجرایی خواهد شد .

از این سو بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان نهادی که خدمات معیشتی و فرهنگی به عزیزترین قشر جامعه ارائه می نماید و ارتباطات انسانی در مراجعه جهت اخذ تسیلات و امکانات توسط مسولان و یا جامعه ایثارگران در جلب رضایت مندی نقش اساسی را دارد بایستی توجه جدی به مدیریت و کتنرل فضاو محیط ارتباطی داشته و ارتباطات انسانی را تقویت و سمت و سو بخشید.

نهادهای ایثارگری قبل از ادغام در سه مجموعه بنیاد شهید انقلاب اسلامی ،بنیاد جانبازان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان مشغول فعالیت بودند که در سال ۸۳ با فرمان مقام معظم رهبری و تصویب شورای عالی اداری کشور ادغام و بنیاد شهید و امور ایثارگران متشکل از این سه نهاد ایثارگری تشکیل گردید.عملاً در این مسیر کارمندان سه نهاد ایثارگری نیز در اثر تجمیع فعالیتی در کنار همدیگر قرار گرفتند که هدف محقق در این سیر بررسی تغییر رویکرد ارتباطات انسانی کارمندان با جامعه ایثارگری در این مقطع می باشد زیرا میانگین سنی ،مطالبات و شخصیت اجتماعی شکل گرفته مخاطبان سه نهاد ایثارگری در گذشته روابط انسانی متفاوتی را در گذشته بین دو قشر کارمند و ارباب رجوع این
سازمان ها ایجاد کرده بود و عملاً این عمل چالش های متفاوتی در پی داشته است که در این تحقیق سعی می شود وضعیت ارتباطات انسانی در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران( ستاد مرکز) بین  کارکنان و مخاطبان مراجعه کننده بررسی کرد.

همچنین با ایجاد و راه اندازی مرکز هاتف تلفن ۱۶۱۶ برای اخذ مطالبات جامعه ایثارگری به صورت تلفنی و ممانعت از ارتباط چهره به چهره[۱] جامعه ایثارگران با مسئولان سازمان (ستاد مرکز) نیز در این مسیر شکل گیری ارتباطات انسانی وارد شرایط جدیدی شده  است و در این مسیر نحوه اثر بخشی این سیاست مورد نظر بوده که بررسی خواهد شد.


 ضرورت مساله

بی شک برای نیل به سوی خدمت رسانی اثر بخش وافزایش رضایت مندی ارباب رجوع از خدمات و فرآیند کسب خدمات به غیر از جنبه کمی وکیفی نیاز به ارضاء مطالبات روحی –روانی مراجعه کنندگان سازمان و ایجاد احساس لذت ومسرت از مراجعه وروابط انسانی بوجود آمده دارد.

ایجاد روابط انسانی مستحکم ،سالم ومؤثر یکی از ابزارهای کارآمد در سازمان هایی است که خدمت رسانی آنها به گونه مستقیم و با مراجعه ارباب رجوع به سازمان انجام می گیرد و در این راستا مدیران اینگونه  سازمان ها نیز بایستی در برنامه ریزیها و اولویت دهی به فعالیت ها همیشه عامل روابط انسانی ،میزان اطمینان واعتمادجامعه مخاطبان به سازمان ،میزان رضایت مندی ،محیط سازمانی، پیش زمینه های ذهنی وعوامل برهم زدن روابط موثرانسانی را درسازمان لحاظ نمایند .

بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان سازمانی که با عزیزترین قشر جامعه سروکار دارد وخدمت رسانی به این قشر توسط امام راحل به این نهاد واگذار شده است وظایف مضاعف داشته و بایستی بیش از همه سازمان ها به شرایط روحی- روانی وتقویت روابط انسانی با جامعه ایثارگران توجه نماید.

از سوی دیگر جامعه ایثارگران نیز از ابعاد زیادی با مراجعه کنندگان دیگر به سازمان ها تفاوت دارند.

شرایط جسمی ،روحی و روانی ،مطالبات و احساس وظیفه این قشر دریک مقطع زمانی و ایثارگری به خاطر حفظ دین و وطن جایگاه ویژه ای به این قشر از جامعه داده است به نحویکه مسئولان عالی کشور وافکار عمومی جامعه نسبت به این قشر حساس بوده و هر دو گروه دیدگاههای مختلفی برای خدمت رسانی و تکریم به ایثارگران دارندکه این مساله نیز لزوم توجه جدی و نگرش همه جانبه به سیاست های بنیاد شهید وامور ایثارگران را توسط مدیران عالی این سازمان افزایش
می دهد .

از سوی دیگر کرامت بخشیدن و تکریم و تعظیم ایثارگران نیز ازوظایف اساسی بنیاد شهید و امور ایثارگران است که برای انجام این وظیفه تقویت روابط انسانی ،افزایش همدلی و اعتماد متقابل بین پرسنل بنیاد و جامعه ایثارگران امری ضروری است.

لذا شناخت وضعیت کنونی روابط انسانی جامعه ایثارگران و پرسنل بنیاد شهیدوامور ایثارگران، رفع موانع و برنامه ریزی جهت تقویت این روابط ازوظایف عمده تصمیم گیران بنیاد شهید وامور ایثارگران است که محقق سعی نموده است مرحله اول این فرآیند را که شناخت وضعیت کنونی روابط انسانی بین دو قشر مراجعه کننده وارائه کنندگان خدمات است بررسی نماید .

 

 اهداف تحقیق

–   بررسی وضعیت ارتباطات انسانی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران (ستادمرکز)و ایثارگران مراجعه کننده با استفاده از نظرات خود آنان.

–      بررسی میزان تاثیر ادغام سه نهاد ایثارگری در نحوه ارتباطات انسانی مابین پرسنل و جامعه ایثارگری در ستاد مرکز.

–   بررسی میزان تاثیر تقویت ارتباطات انسانی ما بین پرسنل و جامعه ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران در خدمت رسانی موثر.

–   بررسی تاثیر راه اندازی مرکز هاتف (تلفن ۱۶۱۶) در روابط انسانی کارمندان و جامعه مخاطبان بنیاد شهید و امور ایثارگران(ستاد مرکز).

–        ارائۀ راهکار جهت تقویت ارتباطات انسانی در سازمان با اعمال مدیریت مطلوب انسان محور.

 روش تحقیق

روش تحقیق پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار توزیع پرسشنامه متفاوت برای کارمندان رسمی ستاد مرکز بنیاد شهید و امور ایثارگران و جامعه ایثارگران مراجعه کننده به طور تصادفی و تطبیق نتایج می باشد .

سؤالات تحقیق

– آیا پرسنل بنیاد شهید و امور ایثارگران از مهارتهای مؤثر ارتباطی برخوردار هستند؟

– آیا اعتماد متقابل بین پرسنل بنیاد و جامعۀ ایثارگران ضعیف می باشد؟

– آیا راه اندازی مرکز هاتف ( تلفن ۱۶۱۶ ) در سطح روابط انسانی سازمان تأثیر معنی داری داشته است ؟

– آیا بهبود روابط انسانی موجب کاهش بسیاری از مشکلات بنیاد خواهد شد ؟

– آیا ادغام نهادهای ایثارگری در سطح ارتباطات انسانی تأثیر معنی داری داشته است ؟

متغیرهای مستقل

در این تحقیق پرسنل بنیاد شهید و امور ایثارگران در طی بهمن ماه ۸۵ ، جامعۀ ایثارگران مراجعه کننده در بهمن ماه ۸۵ و مرکز هاتف و تسهیلات ارائه شده در طی مدت بهمن ماه ۸۵ به عنوان متغیرهای مستقل فرض شده است .

متغیرهای وابسته

سطح ارتباطات انسانی و مهارتهای مؤثر روابط انسانی مابین پرسنل بنیاد شهید و امور ایثارگران و جامعۀ ایثارگران و نیز تنش ها و چالشهای سازمانی در بنیاد متغیرهای وابسته می باشند.

فرضیه ها

۱-  دست اندرکاران و پرسنل بنیاد شهید و امور ایثارگران از مهارتهای موثر ارتباطات انسانی برخوردار نیستند.

۲- به نظر می رسد ادغام نهادهای ایثارگری موجب ایجاد خلل در خدمت رسانی و سطح ارتباطات انسانی جامعه ایثارگری و پرسنل بنیاد شهید و امور ایثارگران شده است.

۳- به نظر می رسد تقویت ارتباطات انسانی موجب کاهش تنش ها و چالش ها سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران می گردد.

۴-  به نظر می رسد اعتماد متقابل در بین جامعه ایثارگری و کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران ضعیف می باشد.

۵- به نظر می رسد راه اندازی مرکز هاتف (تلفن ۱۶۱۶) در ارتباطات انسانی بین کارمندان و جامعه ایثارگران تاثیر معنی داری ایجاد کرده است.

۶-   ارتباطات سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران ضعیف می باشد.

ابزار اندازه گیری

توزیع پرسش نامه و نظر سنجی و در نهایت بررسی تطبیقی با استفاده از آزمون خی دو به عنوان ابزار اندازه گیری محقق انتخاب شده است .

جامعه و نمونه پژوهش

–   نمونه ای تصادفی از پرسنل ستادی بنیاد شهید و امور ایثارگران که در ستاد مرکز ۱۱۰۰ نفر می باشند (تعداد با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان بدست می آید).

–   نمونۀ تصادفی از جامعۀ ایثارگران مراجعه کننده به ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران ( به مدت یکماه از مراجعه کنندگان به سازمان ).

تعاریف

ارتباط انسانی : ارتباطات انسانی به نظر بسیاری از صاحبنظران فراگرد تفهیم ، تفاهم و تسهیم معنی است که به سه دستۀ ارتباط به خود،ارتباط بادیگرن وارتباط عمومی و جمعی تقسم
می شود.

ایثارگر: به کسی اطلاق می شود که برای استقلال و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی از تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نماید و در این راه در معرض مخاطره قرار گیرد و شهید، جانباز و اسیر و مفقود الاثر شناخته شود (پیش نویس لایحۀ جامع خدمت رسانی به ایثارگران،۱۳۸۵ ) .

۱-۱- شهیدو مفقود الاثر: به کسی اطلاق  می شود که جان خود را در راه انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن و یا دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمنان و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده یا می نماید و یا در این رابطه مفقود الاثر شده یا
می شود.

ارتباط سازمانی: رابطه ای است که هدف آن بسامان کردن رفتارها ، پدید آوردن دگرگونیها ، بارورکردن اطلاعات و تامین هدف ها می باشد.

فرهنگ سازمانی:به مجموعه ای از باورها و ارزشهایی مشترک اثر گذار بر رفتار و اندیشه اعضاء سازمان فرهنگ سازمانی می گویند.


۱-  face to face

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله راههای گسترش روابط انسانی مطلوب در مدارس
 • نقش و تاثیر روابط انسانی در مدیریت
 • مقاله ارتباط انسانی
 • تحقیق میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.