تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پروژه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۴
بیان مسئله ۵
هدف و ضرویات انجام تحقیق ۶
فرضیات تحقیق ۷
واژگان تحقیق ۷
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه ۱۱
تاریخچه شرکت ۱۱
چارت سازمانی ۱۴
پیشینه نظری تحقیق: ۱۵
مدیرت مالی ۱۵
وظایف مدیریت مالی ۱۷
محیط عملیاتی مدیریت مالی ۱۸
صورت های مالی ۱۹
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی ۲۳
انواع نسبت های مالی ۲۶
نسبت نقدینگی ۲۶
نسبت فعالیت (کارایی) ۲۹
نسبت سرمایه گذاری ۳۲
نسبت سود آوری ۳۶
فصل سوم : روش اجرایی تحقیق
مقدمه ۴۱
طرح تحقیق ۴۱
جامعه و مورد انتخاب شده ۴۵
ابزار مشاهده ۴۶
روش تحلیل داده ها ۴۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۴۹
کاربرگ مقایسه نسبت های مالی ۵۰
جداول تراز نامه سال ۸۷ و ۸۸ ۵۱
جداول عملکرد سود و زیان درسال ۸۷ و ۸۸ ۵۳
مقایسه نسبتهای مالی درسال ۸۷ و ۸۸ ۵۵
فصل پنجم : نتیجه گیری
مقدمه ۶۲
خلاصه نتایج حاصل از تحلیل نسبتها ۶۳
تحلیل های مدیریتی نسبتها ۶۴
نتیجه گیری کلی از تحقیق ۷۴
منابع و ماخذ ۷۵

منابع و مآخذ

– سری گام، اوجین اف؛ گاینسکی، لوئیس سی؛ دی وز، فیلیپ آر،۱۳۸۲، مدیریت مالی، مترجم : علی، پارسائیان؛ چاپ اول، تهران، ترمه
– اکبری؛ فضل الله، ۱۳۷۴ ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، چاپ سوم، تهران، سازمان حسابرسی
– نوو؛ ریموندپی،۱۳۷۹، مدیریت مالی، مترجم: جهانخانی، علی؛ پارسائیان،علی؛ چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت
– فردوستون؛ یوجین بریگام، ۱۳۶۲، مدیریت مالی، مترجم : عبده تبریزی، حسین؛ مشیرزاده مویدی، پرویز؛ چاپ بیست و چهارم، تهران، موسسه انتشارات آگاه
– ترازنامه سال ۸۲ شرکت مانی لذیذ
– ترازنامه سال ۸۳ شرکت مانی لذیذ
– صورت سود و زیان ۸۲ شرکت مانی لذیذ
– صورت سود و زیان سال ۸۳ شرکت مانی لذیذ
– صورت جریان های نقدی
اساس نامه سود و زیان
کاربرگ مقایسه نسبتهای مالی

 

مقدمه

امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است.

توانایی مدیر مالی در درک و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یک موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شرکت آشنایی کامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره کرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شرکت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شرکت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشکلات شرکت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شرکت بررسی کنیم و اینکه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی که دراین تحقیق مطرح شده است؟

        · بیان مسئله

-اهمیت تحلیل های مالی در موفقیت شرکت :

تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند تشخیص کارایی و موقعیت مالی شرکت براساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه که درگزارش ها و اطلاعات مالی منعکس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص کارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شرکت است. هدف مدیرمالی، اندازه گیری نقدینگی شرکت، سودآوری و عوامل دیگری است که شرکت را به یک روش معقول و سودآور برساند. تجزیه و تحلیل مالی در درجه اول جهت کسب دیدگاهی دررابطه با مشکلات مالی و عملیاتی که یک شرکت با آن مواجه است به کاربرده می شود.

تجزیه و تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملکرد سیستم، مدیرمالی باید عوامل ایجاد کننده مشکل را تعیین و سپس راه حل مناسبی، جهت برطرف کردن مشکلات ارائه کند.

دراین تحقیق درپی تحلیل عملکرد مالی شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ درسال ۸۷، ۸۸ و مقایسه عملکرد شرکت دراین دوسال هستیم.

-بیان سوالات تحقیق:

۱٫وضعیت مالی شرکت درسال ۸۸،۸۷ چگونه بوده است؟

۲٫آیا وضعیت مالی شرکت درسال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ تغییر محسوسی داشته است؟

۳٫تغییر مشاهده شده درسال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ از چه مسائل مدیریتی نشأت گرفته است؛

        § هدف وضرورت انجام تحقیق

دربررسی سازماندهی شرکت ها استفاده از یک ساختار مالی مشخص و هدفدار مشاهده شده است که مدیر مالی وظایف معینی را برای تحقیق اهداف از پیش تعیین شده دنبال می کند.

نقطه آغاز پیدایش یک ساختار مالی هدفدار، تعریف اهداف قابل اجرایی برای شرکت است. درحقیقت وجود شناخت اهداف، عاملی درجهت حرکت ونیل به اهداف عملیاتی است. اگرچه ممکن است اهداف به صورت کلی تعریف شده باشند، با این حال وجود تعریف مناسب وقابل درک می تواند کلید موفقیت حرکت مناسب شرکت درآینده باشد.

پس از تعریف هدف شرکت، نیازمند ارزیابی بخشهای مختلف شرکت هستیم تا میزان دستیابی به هدف و انحراف از آن را تعیین نماییم. لذا تدوین معیارهایی برای ارزیابی و کنترل بخشهای مختلف شرکت ضروری است.

درمتون مدیریت، شاخصها و معیارهای مختلفی برای دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده است. دراین بین شاخصهای مالی یکی از عمده ترین معیارها برای سنجش دستیابی به اهداف است. میزان موفقیت سازمانها براساس تحلیلهای مالی و نسبتهای مالی صورت می گیرد. لذا تجزیه و تحلیل نسبتها از اهمیت بالایی درتعیین میزان دستیابی به اهداف دارد. لذا دراین تحقیق اهداف زیر دنبال می شود.

۱٫تعیین قدرت و نقاط قوت و ضعف مالی سازمان درسال ۸۷، ۸۸

۲٫مقایسه وضعیت مالی سال ۸۷، ۸۸ و تحلیل بهبود یا تضعیف وضعیت سازمان

۳٫تحلیل مسائل مدیریتی که منجر به تغییر نسبتهای مالی و یا نامناسب شدن آنها شده است.

         فرضیات تحقیق

این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد ودر آن صرفاً سوالاتی مطرح شده است.

درتحقیقات اکتشافی لزومی به مطرح کردن فرضیه نیست.

         واژگان تحقیق

-مدیر مالی (Financial management ) : مدیریت منابع و مصارف سرمایه درجهت رسیدن به هدف مطلوب

-ترازنامه (Balance sheet): فهرستی از دارایی ها، بدهیها وسرمایه یک واحد تجاری دریک تاریخ معین می باشد.

-صورت سود و زیان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزینه های یک واحد تجاری برای یک دوره معین می باشد.

-هزینه ها شامل : هزینه های اداری، هزینه فروش، هزینه مالی، هزینه صادراتی، هزینه تولید.

-صورت جریان های نقدی (Statement offish): گزارش دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری درطول یک دوره را بیان می کند.

-صورت های مالی (financial statement ): مدارکی که اطلاعات مالی یک واحد تجاری را به افراد و سازمان های بیرونی و خارجی گزارش می کند.

-نسبت های مالی (Ratios financial ): بیانگر ارتباط ریاضی به صورت کسر بین ارقام یا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زیان می باشد. نسبت های –مالی شامل: نسبت جاری، نسبت آنی، گردش موجودی  کالا، گردش حسابهای دریافتی، دوره وصول مطالبات، حاشیه سود، گردش مجموع دارایی ها، بازده سرمایه

-دارایی جاری : یک دارایی که انتظار می رود که دریک چرخه عادی عملیات واحد تجاری به وجوه نقد تبدیل، فروخته و یا مصرف شود.دارایی جاری شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی و وجوه نقد می باشد.

-بدهی جاری: یک بدهی که انتظار می رود ظرف یکسال یا یک چرخه عادی عملیات واحد تجاری پرداخت شود. بدهی جاری شامل اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی، کسورات حقوق و مزایا و بسته بندی و حمل جاری (current ratio)-: داراییهای جاری تقسیم بربدهیهای جاری است.

-داراییهای جاری شامل : وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا می باشد.

-بدهی های جاری شامل : اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی کسورات حقوق مزایا و بسته بندی و حمل

-نسبت آنی (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهای دریافتنی به مجموع بدهی های جاری .

-نسبت گردش موجودی کالا (inventory): نسبت فروش به موجودی کالا می باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات می باشد. نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به متوسط موجوی کالا نیز نسبت گردش موجودی کالا می باشد.

-بهای تمام شده کالای فروش رفته : بهای تمام شده کالایی که واحد تجاری به مشتریان فروخته است این هزینه بزرگترین هزینه واحد بازرگانی است. که شامل : موجودی کالا در اول دوره + خرید طی دوره +هزینه تولید کسر می شود از موجودی پایان دوره

-نسبت گردش داراییهای قالب (fixed assetsturnover ratio) : نشان دهنده کارایی بالای مدیریت شرکت در استفاده از داراییهای ثابت شرکت می باشد.

دارایی های ثابت درترازنامه شامل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود می باشد.

-متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت میانگین حسابهای دریافتنی به فروش روزانه حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی، تنخواه گردان، جاری مشتریان، بدهکاران، پیش پرداختها و سپرده وسفارشات می باشد.

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.