تحقیق آزمون اولیه سنجش حسادت با تکیه بر منابع اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق آزمون اولیه سنجش حسادت با تکیه بر منابع اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق آزمون اولیه سنجش حسادت با تکیه بر منابع اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
تعریف حسادت۱۲۷   ۳
پرسش‌‌های پژوهش   ۳
پیشینة پژوهش   ۳
روش پژوهش   ۴
ابزار پژوهش   ۵
۱٫ پرسش‌نامة پژوهشگر ساختة سنجش حسادت   ۵
۲٫ ‌پرسش‌‌‌ها و مواد پرسش نامه   ۹
روش گردآوری اطلاعات   ۱۰
روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها   ۱۰
بررسی اعتبار پرسش‌نامه   ۱۰
محاسبة همبستگی هر ماده با کل آزمون   ۱۱
روایی آزمون   ۱۳
نتیجه گیری   ۱۵
تفسیر نتایج   ۱۶
پرسش‌نامة سنجش حسادت   ۱۷
منابع   ۲۲

منابع

آذربایجانی، مسعود، تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۲٫

حسن‌زاده، رمضان، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، ساوالان، ۱۳۸۲٫

خداپناهی، محمدکریم، انگیزش و هیجان، تهران، سمت، ۱۳۸۶٫

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تصحیح و تعلیقه علی اکبر غفاری، چ ۲، تهران: مکتبة الصدوق، ۱۳۸۱ ق.

گنجی، حمزه، روان شناسی تفاوت‌های فردی، تهران، بعثت، ۱۳۷۳٫

نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، ج ۲، چ ۳، نجف: مطبعة النجف، ۱۳۸۳ ق.

Piper, M., 1994, Reviving opselia, New York, Ballantime, p.87

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت آزمون سنجش حسادت صورت گرفت؛ به همین منظور ابتدا آموزه‌های اسلامی دربارة نشانگان حسد از قرآن و احادیث به صورت توصیفی گردآوری و سپس دسته‌بندی، تلفیق، تجزیه و تحلیل شد. در مرحلة بعد به استناد این نشانه‌ها و به کمک روش‌های روان‌سنجی و مباحث آماری، آزمونی چهل ماده‌ای طراحی و تدوین شد. میانگین نظرات بیست نفر از کارشناسان و متخصصان مسائل اسلامی و روان‌شناسی، نمرة روایی ۸۷٫۶ درصد را نشان می‌دهد؛ بنابراین، آزمون از روایی محتوایی بالایی برخوردار است. اعتبار آزمون با اجرا بر روی ۳۵۳ نفر آزمودنی واقعی و با استفاده از فرمول‌ها و روش‌های آماری و نیز برنامه تخصصی spss، محاسبه و تأیید شد. میزان آلفا، هم‌بستگی بین دو نیمه و هم‌بستگی سه مؤلفة شناختی، عاطفی و رفتاری، با نمرة کل آزمون بر اساس هم‌بستگی پیرسون(r) بالاتر از ۰٫۷ و نشانگر اعتبار بالای آزمون است. نتایج آزمون T دربارة میزان نمره حسادت زنان و مردان، و نیز افراد مجرد و متأهل تفاوت معناداری را نشان داد. هم‌اکنون آزمون سنجش حسادت، برای کاربرد و اجرا در پژوهش‌های بعدی، آمادة استفاده است.

کلید واژه‌ها: اسلام، آزمون حسادت، اعتبار و روایی.

 

مقدمه

ضرورت اخلاق و پرداختن به آن، بر کسی پوشیده نیست. پرورش اخلاقی از مهم‌ترین رسالت پیامبران الهی در طول تاریخ بوده است. بزرگترین بخش معارف اسلامی به تبیین معارف اخلاقی اختصاص یافته است؛ از این‌رو، اندیشمندان اولیة اسلامی حرکتی ارزشمند برای تبیین محتوای اخلاقی اسلام آغاز کردند؛ اما با گذشت زمان، در مجامع علمی جهان، اخلاق به منزلة یک علم از گردونة علوم خارج و در سفارش‌ها و پندهای بزرگان خلاصه شد؛ درحالی‌که تجربه ثابت کرده است علم و پیشرفت بدون اخلاق و معنویت، بیش از آنکه موجب تعالی بشر باشد، تنزل او را از مقام انسانیت در پی داشته است. رواج انواع ظلم و فساد در کشورهای پیشرفته و استثمار ملت‌‌های مظلوم توسط آنان، شاهد بر این مدعاست. با گسترش نابهنجاری‌های رفتاری و اخلاقی، امروزه استفاده از آموزه‌های دینی در فرایند مشاوره و روان‌درمانی، توجه روان‌شناسان بسیاری را به خود جلب کرده و مطالعات زیادی نیز در این زمینه صورت گرفته است.۱۲۵

مسألة مدیریت و کنترل هیجان‌ها یکی از نیازهای بشر و از مباحث مهم روان‌شناسی است. بنابراین، خاستگاه اصلی پژوهش‌های روان‌شناختی در اسلام، مباحث اخلاقی است. در این میان، هیجاناتی که موجب اختلال در کارکرد عادی فرد در زندگی می‌شوند و گاه حتی سلامت جسمی و روانی وی را به خطر می‌اندازند، اهمیت ویژه‌ای دارند که از جملة آنها می‌توان «حسادت» را نام برد. متأسفانه در آثار اخلاقی موجود، به یافته‌های جدید علومی چون روان‌شناسی و علوم تربیتی، توجه نشده است و نیز پژوهش‌های میدانی در زمینة اخلاق، تا امروز جایگاه لازم را در پژوهش‌های مربوط به تربیت اخلاقی و علم اخلاق نداشته است. هدف عمدة این پژوهش طراحی و اعتباریابی آزمون سنجش حسادت بر مبنای آیات و روایات اسلامی است که مراحل انجام آن توضیح داده خواهد شد.

اختلال‌های روانی در جوامع انسانی روزبه‌روز در حال گسترش است. دستاوردهای روان‌شناسی امروز دربارة بیشتر نابهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری، از جمله حسادت، پاسخ‌گو نیست و از سویی با آنکه در آیات و روایات، و منابع اخلاقی و تاریخی به موضوع حسد بسیار توجه شده است، ولی بازبینی پژوهش‌های انجام‌شده در زمینة حسادت نشان می‌دهد که این‌همه منابع غنی با نگاه روان‌شناختی تبیین نشده‌اند و حسادت به دقت نشانه‌شناسی نشده است؛ بنابراین، تاکنون مقیاسی از منظر اسلام برای سنجش حسادت طراحی نشده است. ضمناً برخی آزمون‌هایی که در کشورهای غربی برای سنجش حسادت ساخته شده‌اند، با مبانی دینی و فرهنگی ما سازگار نبوده و برخی دیگر ناظر به «حسادت جنسی»۱۲۶‌اند. از‌این‌رو، تلاش برای ساختن ابزاری مناسب به منظور سنجش حسادت از منظر اسلام ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش پیش‌رو می‌تواند خلأ موجود در این زمینه را با ارائة یک مقیاس اسلامی تا حدودی برطرف کند و زمینه‌ساز پژوهش‌های بعدی باشد.

هدف اصلی از این پژوهش، ارائة، مقیاسی است که بتواند میزان حسادت افراد را بر اساس مؤلفه‌های مورد استفاده از منابع اسلامی به صورت کمی اندازه‌گیری کند.

تعریف حسادت۱۲۷

ماهیت و محور اصلی حسادت، آرزو یا تلاش برای از دست رفتن نعمت شخص دیگر است؛ خواه به خودش برسد یا نه، و خواه به صلاح دیگری باشد یا خیر. حال اگر بدون آرزوی سلب از دیگران، برای خودش نیز بخواهد، «غبطه» است؛ اگر تلاش کند بدون ضرر زدن به دیگران خودش را به آنها برساند «منافسه» است و اگر آرزو یا تلاش برای نابودی نعمت یا نقمتی بکند که به صلاح طرف مقابل یا منسوبین خود نیست، «غیرت» است. همچنین احساس غمی نومیدانه که هنگام از دست دادن امتیازی و یا هنگام کسب نعمتی توسط دیگران برای انسان عارض می‌شود، «حسرت» نامیده می‌شود که از نشانه‌های حسد است. مفهوم مقابل حسد، نصیحت و خیرخواهی است؛ یعنی خواستن دوام نعمت خداوند بر برادر مسلمان، که صلاح او در آن است. این یکی از فضایل معروف است که آیات و روایات به آن اشاره کرده‌اند. امام محمد باقر† به نقل از پیامبرˆ می‌فرماید: هر یک از شما همان‌گونه که برای خود خیرخواهی می‌کند، باید برای برادرش خیرخواهی کند.۱۲۸ معیار در نصیحت و خیرخواهی این است که آنچه را برای خود می‌خواهی، برای برادر خود نیز بخواهی، و آنچه را برای خود نمی‌خواهی و نمی‌پسندی، برای او نیز نخواهی و نپسندی؛ ولی معیار در حسد این است که آنچه را برای خود نمی‌خواهی، برای او بخواهی، و آنچه را برای خود می‌خواهی، برای او نخواهی.۱۲۹

در این پژوهش منظور از حسادت، نمراتی است که افراد در پرسش‌نامة سنجش حسادت از دیدگاه اسلامی، به دست می‌آورند.

پرسش‌‌های پژوهش

این پژوهش در صدد پاسخ‌گویی به پرسش‌های زیر است:

۱٫ آیا می‌توان بر مبنای نشانه‌های حسادت در آیات و روایات، مقیاسی برای سنجش حسادت طراحی کرد؟

۲٫ میزان اعتبار و روایی مقیاس سنجش حسادت چه مقدار است؟

پیشینة پژوهش

تاکنون آزمون‌های مختلفی برای حسادت ساخته شده است که به ذکر آنها می‌پردازیم:

۱٫ سالواتوره دیداتو۱۳۰(۱۳۸۴) آزمونی هشت ماده‌ای پنج‌گزینه‌ای با عنوان «آیاحسود هستید؟» طراحی کرده است که حسادت جنسی را می‌سنجد.

۲٫ میشل۱۳۱ و فرانسواز گوگلن۱۳۲ در کتاب «۲۰ تست برای شناخت خود» آزمون ۲۷ ماده‌ای سه‌گزینه‌ای را آورده و در پایان به تفسیر پاسخ‌ها پرداخته‌اند. این آزمون بر روی یک گروه پنجاه نفری زن و مرد در سنین و شرایط مختلف اجرا شده است. آزمون ایشان میزان حسادت را نمی‌سنجد و فقط نوع آن را که فعالانه است یا منفعلانه، مشخص می‌کند؛ همچنین برخی از گزاره‌های آن مربوط به حسادت جنسی است.

۳٫ زامتک سلوشنز۱۳۳ (۲۰۰۹) آزمون ده سؤالی پنج‌گزینه‌ای، برای حسادت طراحی کرده است؛ ولی همة نشانه‌های حسد را در بر نمی‌گیرد.

۴٫ سایت کوئین دام۱۳۴ آزمون شش سؤالی چهارگزینه‌ای حسادت را طراحی کرده است. این آزمون بیشتر مربوط به غبطه است تا حسد.

۵٫ سایت کوئین دام آزمون ده سؤالی چندگزینه‌ای را برای حسادت جنسی طراحی کرده است.

نتیجه اینکه دربارة اعتبار و روایی هیچ‌کدام از ‌آزمون‌های یاد شده، گزارشی مطرح نشده است. همچنین این ‌آزمون‌ها بیشتر مربوط به حسادت جنسی‌اند که با حسادت مورد نظر ما تفاوت دارد. افزون بر این، ‌آزمون‌های یادشده، با فرهنگ ایرانی- اسلامی بومی‌سازی نشده‌اند.

روش پژوهش

پژوهش حاضر که برای بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس مقدماتی سنجش حسادت از دیدگاه اسلامی صورت گرفته است، جزء پژوهش‌های توصیفی از نوع هم‌بستگی است. مراد از هم‌بستگی در این پژوهش، هم‌بستگی بین دو یا چند متغیر نیست، بلکه منظور هم‌بستگی بین مواد آزمون با هم، و هم‌بستگی هر ماده با کل آزمون است.در بخش بررسی و مطالعة شاخص‌‌ها و نشانه‌‌های حسادت‌، اطلاعات به روش کتابخانه‌‌ای گردآوری شده است؛ یعنی با استفاده از قرآن و روایات، آموزه‌های اسلام در موضوع حسادت و ویژگی‌‌های فرد حسود، به صورت توصیفی گردآوری و سپس دسته‌بندی، تلفیق و تجزیه و تحلیل شده است.

در این پژوهش، جامعة آماری ما همة دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد قم، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانش‌پژوهان مؤسسة امام خمینی€، طلاب مدرسة معصومیه و جامعة الزهرای قم است که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ مشغول به تحصیل‌اند و تعداد آنان، حدود ده هزار نفر است. دلیل انتخاب این جامعه برای پژوهش حاضر این است که در مراکز یادشده دو گروه طلاب و دانشجویانِ خواهر و برادر، و نیز متأهل و مجرد در سطوح مختلف تحصیلی و با فرهنگ‌‌های گوناگون مشغول به تحصیل‌اند؛ دسترسی آنان به این جامعه،دلیل دیگر انتخاب آن است.

حجم گروه نمونه، با توجه به الگوی کوهن و همکاران،۱۳۵ ۳۷۰ نفر تعیین شد. البته با توجه به برنگشتن برخی از پرسش‌نامه‌‌ها و ناقص بودن تعدادی دیگر، از بین ۴۰۰ پرسش‌نامة توزیع شده تعداد ۳۵۳ پرسش‌نامه، نمره‌گذاری و تجزیه و تحلیل شد. گروه نمونة این پژوهش، به روش تصادفی خوشه‌ای از بین جامعة آماری انتخاب شده است؛ به این معنا که بخت انتخاب شدن برای همة طلاب و دانشجویانی که در چهارچوب نمونه‌برداری قرار گرفته بودند، مساوی بود و هیچ گزینشی در انتخاب افراد نمونه وجود نداشت. برای اجرای آزمون، با مراجعه به کلاس‌‌ها‌ی دانشجویان و طلاب ـ که از قبل خوشة ایشان از طریق قرعه انتخاب شده بود ـ و ارائة توضیحات لازم دربارة پژوهش و مزایای آن، از ایشان خواسته می‌شد تا در انجام این پژوهش همکاری کنند. لازم به یادآوری است که در این پژوهش، صرفاً ساخت آزمون مورد نظر است و هنجاریابی آن در سطوح مختلف می‌تواند به منزلة مراحل بعدی پژوهش در نظر گرفته شود.

ابزار پژوهش

۱٫ پرسش‌نامة پژوهشگر ساختة سنجش حسادت

پرسش‌نامة سنجش حسادت که تنها ابزار مورد استفاده در این پژوهش است، نخستین بار توسط پژوهشگر برای بررسی شاخص‌‌ها و نشانگان حسادت بر مبنای منابع اسلامی (آیات و روایات) طراحی و ساخته شده است. فرایند ساخت این مقیاس به شرح زیر است:

الف) شناسایی منابع اسلامی مربوط به حسادت؛

ب) مطالعه و شناسایی آیات و روایات مربوط به حسادت، دسته‌بندی، اولویت‌بندی و ثبت آنها؛

ج) مطالعة کتاب‌های روان‌شناسی در موضوع حسادت، به‌ویژه در زمینة آزمون‌ها و نیز مطالعة پژوهش‌های گذشته در زمینة آزمون‌سازی؛

د) استخراج شاخص‌‌ها و نشانگان حسادت و مقوله‌بندی آنها. این مرحله چندین زیر مرحله دارد که عبارت‌اند از:

۱٫ استخراج نشانه‌‌های عمومی حسادت از آیات و روایات؛

۲٫ استخراج و استنباط نشانگان خاص حسادت از شاخص‌‌های عام؛

۳٫ دسته‌بندی این نشانه‌‌ها بر پایة سه محور عاطفی، شناختی و رفتاری.

نشانه‌شناسی از مباحث مهم در اختلالات روانی است؛ ولی لازم به ذکر است که برخی از نشانه‌هایی که به آنها اشاره می‌شود، به‌تنهایی نشانة قطعی شخص حسود نیستند و افراد غیر حسود نیز ممکن است چنین نشانه‌هایی داشته باشند؛ ضمن اینکه ممکن است کسانی که برخی از این نشانه‌‌ها را دارند، افزون بر حسادت، به نابهنجاری‌‌های دیگر نیز مبتلا باشند. بنابراین به‌سختی می‌توان به وجود این نشانه‌‌ها پی برد.

پدیده‌های مربوط به انسان، معمولاً دارای سه جنبة شناختی، عاطفی و رفتاری‌‌اند؛ از‌این‌رو، حسادت را که یک پدیدة خاص انسانی است، یک بار از بعد ذهنی و باورهای فرد (شناختی)، سپس از بعد احساسی (عاطفی) و در پایان، از بعد جلوه‌های بیرونی و رفتاری (عملی) شناسایی می‌کنیم.

25,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق ترس و حسادت در کودکان
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.