تحقیق آسیب شناسی زنان معتاد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق آسیب شناسی زنان معتاد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق آسیب شناسی زنان معتاد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

بخش یکم : طرح تحقیق
فصل اول : توجیه علمی موضوع تحقیق   ۲
۱-۱- پیش گفتار    ۴
۲-۱- مقدمه    ۶
۳-۱- تعریف مفاهیم اساسی    ۱۰
۴-۱- سابقه و ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق)    ۱۵
۵-۱- طرح مقدماتی مسئله (بیان مسئله)    ۲۰
۶-۱- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق    ۲۳
۷-۱- اهداف  تحقیق    ۲۸
۸-۱- دامنه مطالعاتی تحقیق   ۲۹
۹-۱- محدودیت های تحقیق    ۳۰
۱۰-۱- تعریف اصطلاحات    ۳۱
فصل دوم : مبانی و چهارچوب نظری تحقیق    ۳۴
۱-۲- مقدمه مبانی چهارچوب نظری تحقیق    ۳۶
۲-۲- دیدگاه ها و رویکردهای جامعه شناسان    ۳۷
۱-۲-۲- نظریه کنترل اجتماعی    ۳۷
۲-۲-۲- نظریه کارکرد گرایی ساختاری    ۳۴
۳-۲-۲- نظریه کارکردگرایی     ۵۳
۴-۲-۲- نظریه کنش متقابل    ۵۹
۵-۲-۲- نظریه مبادله   ۶۲
۶-۲-۲- ساختار گرایی     ۶۴
۷-۲-۲- نظریات متخصصان درباره اعتیاد    ۶۶
۳-۲- پرسش های اصلی تحقیق    ۷۰
۴-۲- فرضیه های تحقیق   ۷۱
عنوان    صفحه
فصل سوم : روش تحقیق   ۷۲
۱-۳- رهیافت تحقیق   ۷۴
۲-۳- روش تحقیق    ۷۵
۳-۳- فن و ابزار تحقیق    ۷۷
۴-۳- طرح تحلیلی روش تحقیق    ۷۸
۵-۳- طرح اجرایی    ۷۹
بخش دوم : ارائه وتجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : نتایج و یافته های تحقیق    ۸۱
۱-۴- مقدمه    ۸۳
۲-۴- ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۸۴
۳-۴- تحلیل فرضیات     ۱۰۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق   ۱۱۰
۱-۵- نتیجه گیری    ۱۱۲
۲-۵- پیشنهادات پژوهش    ۱۱۸
۳-۵- کتابنامه فارسی    ۱۲۰
۴-۵- کتابنامه انگلیسی    ۱۲۲
۵-۵- ضمایم و پیوست ها    ۱۲۳

۳-۵- کتابنامه فارسی

۱- آسیب شناسی کجروی های اجتماعی. محمدحسین فرجاد. قوه قضاییه. ۱۳۸۳٫

۲- مسائل اجتماعی ایران. انجمن  جامعه شناسی ایران. مجموعه مقالات . آگاه. ۱۳۸۳٫

۳- مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی. ریمون آرون .ترجمه باقر پرهام. تهران.۱۳۸۶٫

۴- نظریه جامعه شناسی. غلام عباس توسلی. انتشارات سمت. تهران. ۱۳۷۹٫

۵- فرهنگ علوم اجتماعی . جولیومی گولدوویلام کولب. ترجمه زاهدی. نشر انقلاب. تهران. ۱۳۸۴٫

۶- اعتیاد در دختران و پسران. محمدعلی کریمی نیا. تهران. نشر صبا. ۱۳۸۵٫

۷- پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد . علی اصغر قربان حسینی. نشرقم. ۱۳۸۴٫

۸- اعتیاد و شیوه های آن برای درمان. حسین فرجاد و هما بهروش. تهران. ۱۳۸۶٫

۹- اسعدن، خ. ۱۳۷۳٫ پژوهش نامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر. تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات  اسلامی.

۱۰- اکبری ، ژ. نقش NGO در پاک ماندن استان . ۱۳۸۱٫ (مجموعه مقالات ارائه شده درنخستین همایش شورای فرهنگی پیشگیری از اعتیاد)

۱۱- صارمی،س. ۱۳۸۰٫ شفاف ماهنامه تخصصی(اجتماعی – فرهنگی) پیشگیری از اعتیاد . سال اول. شماره اول. آبان ۱۳۸۰٫

۱۲- صالحی، ا. ۱۳۷۱٫ زنجیرهای اعتیاد . تهران. انتشارات آوای نور.

۴-۵- کتابنامه انگلیسی

Crovvley Thomas, J.(1999, March). Research in Psychiatric Problems and Service Education. International Symposium Heroin Assisted Treatment for Dependent Drug Users. On line . Available. URL: .

Department of Defese, Washington, D.C (1978). Drug Education Program. COUNTRY OF PUBLICATION: U.S: DISTRIC OF COLUMBIA.

Di Matteo, M.R. (1991). The Psychology of Health, Illness and Medical Care. An Individual Perspective: Brooks/ Cole Publishing Company.

Lecca, P, Watts, T. (1992). Prescholers and Substace Abuse Strategies for Prevention and Intervention. New York, London, Norwood (Australia).

Lopez, T,S. Starkey, kathryn, T. (1979) A primary Prevention Drug Education Program for School Children. An Attempt at Evaluation. Paperpersented at The Annual Metting of The American Education Research Association (Sanfrancisco) California, April 19-23, 1976.

Heyman,R, B, Adger,H. (1997). Office Approach to Drug Abuse Prevention. Pediatr, Clin, North, Am, 1997, Dec, 44 (6): 1447 – 55.

Norman, S, Miller, et al. (1997). The Principles and Practic of Addiction in Psychiatry, by W.B. Saunders Company. Philadelphia.

Knapp, Judhth-Ellen and Others. (199!) Variable Associated With Success in an Adolesecent. Journal of Adolesecence, N:26 (102), P.P: 305-317.

Toste, Vasey, Joanne, L, Barton, Francine. (1991). Gain and School Behaviors: A Family Focused Drug Education Program. San Francisco, CA, August 16-20.

West, Ph, and others. (1976). Reporton a Need Assessment and Evaution of Drug Education. Los Angeles – Valley, College, Van Nuys calrf.

1-1- پیشگفتار

هیچ کس  تصمیم نمی گیرد که معتاد شود.

غم انگیزترین تراژدی انسان معاصر اعتیاد به مواد مخدر است و متأسفانه جوانان عصر حاضر برای فرار از ناملایمات  اجتماعی و فاصله طبقاتی و زندگی ماشینی به مواد مخدر پناه برده اند . اعتیاد بلای خانمان سوز و ناگواری است که در جوامع انسانی دارای اثرات جسمی ، سیاسی، اجتماعی ،  اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی می باشد. اعتیاد بر مواد مخدر زنان فیزیکی از مسائل کشور است. مشکلات اعتیاد به مواد مخدر تنها به خود زن و خانواده وی محدود نمی شود بلکه ضربات سنگین اقتصادی و اجتماعی بر پیکر جامعه تحمیل می نماید.

معمولاً سخن گفتن از حضور زنان در عرصه های مرتبط با مواد مخدر اعم از قاچاق یا مصرف در ایران دشوار و کمی حساسیت برانگیز است.  حساسیت برانگیز از آن رو که در تضادی جدی با صبغه تاریخی و فرهنگی زنان در جامعه  ایرانی به عنوان محور «درون خانه» و تبلیغات رسمی مبنی بر قرارگرفتن زنان در نقش مادری مهربان و همسری دلسوز، نویسنده عملاً در مقابل وضعیت کاذب موجود قرار می گیرد.  اما سکوت نیز چندان میسر نیست. رخنه مدرنیسم تغییر شکل یافته در تار و پود جامعه ایرانی، گذشته از نمایان ساختن تضاد تبلیغات بر زن، موجودی به نسبت فردیت یافته و برابر با مرد در عرصه های اجتماعی حاضر و فعال است. نشانمان می دهد که زنان نیز در ایران امروز مانند مردان در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند. در برخی جهات آسیبهای مختص جنسیت مانند روسپیگری و در برخی دیگر مشترک با مردان همانند اعتیاد و قاچاق جالب تر اینکه نمودارهای رشد اعتیاد و قاچاق مواد مخدر برخلاف تصور عمومی نشان می دهد ظرف دو دهه اخیر روند گسترش آسیب های  مرتبط با مواد مخدر در زنان نسبت به مردان نه تنها کم نبوده بلکه در برخی جهات پیشی هم گرفته است.

بعبارتی زمان آن فرا رسیده که اعتقاد روی آوری کمتر زنان به مواد مخدر را به دور انداخته و در اندیشه در انداختن طرحی نو واقعیت موجود را پذیرا باشیم.

محقق در این تحقیق به آسیب شناسی زنان معتاد شهر اراک پرداخته است.

امید آن می رود که مورد توجه علاقمندان و مسئولین محترم قرار گیرد و مؤثر افتد و  گامی هر چند کوچک اما استوار در مسیر کاهش آسیب ها و حتی مهمتر از آن درجهت پیشگیری برداریم.

 

2-1- مقدمه

حدود نیم قرن است که معضل مواد مخدر در سطح جهان به صورت مشکل اجتماعی فراگیری درآمده و هر روز بر اشاعه آن، به خصوص در جهت جوان گزینی اعتیاد به جای پیرگزینی و گسترش مواد مخدر مصنوعی، افزوده می شود.

در سراسر جهان کشوری وجود ندارد که مواد مخدر یکی از مشکلات عمده مردم آن نباشد. تغییرات فرهنگی، اجتماعی سه دهه گذشته تأثیر بسیار مهمی بر سوء مصرف مواد و زنان داشته است. از آغاز دهه ۱۹۷۰، همراه با تغییراتی که در نقش های زنان رخ داده بخشی از محدودیت های سنتی از میان برداشته شد و در نتیجه، زنان توانستند آزادانه مصرف انواع مواد  اعتیاد آور و روان گردان را تجربه کنند. استفاده از این مواد، بخش وسیعی از جمعیت زنان را تحت تأثیر قرار داد. امروزه، بیش از ۴/۴ میلیون زن در ایالات متحده، از انواع مواد مخدر استفاده می کنند و این رقم، تقریباً ۳۷% جمعیت استفاده کننده از مواد در این کشور است.

اگرچه هنوز هم تعداد زنان استفاده کننده از مواد مخدر کمتر از مردان است، اما مصرف هرویین، کوکایین، ماری جوانا و سایر روان گردانها در بین زنان روبه افزایش است. اکثریت این زنان با روشهای مشابهی با مواد مخدر آشنا شده اند، به این معنی که بیشترین آمار مصرف مواد و آشنایی آنان با مخدرها مربوط به روابطی است که با مردان زندگی خود داشته اند مردانی که معمولاً در یک رابطه سلطه گرانه مبتنی بر پاره فرهنگهای مختلف بر زنان مسلط بوده اند و زن از جهات مختلفی به مرد وابستگی داشته است. در واقع زنان، استفاده از مخدرها را در زمینه رابطه با شریک زندگی خود آغاز کرده اند، شریکی که «حامی» زن محسوب می شده و مصرف  کننده مواد بوده است و در جریان روابط مشترک، در نهایت، قابلیتهای زن از نظر بهداشت، سلامت ، برقراری روابط سالم و خود زندگی ، تخریب شده است. بسیاری از زنان با مشکلات سوء مصرف مواد، زندگی آشفته و اهانت باری را تجربه کرده اند و در شرایط قطع رابطه قرار گرفته اند. آنان با ا حساسات عمیقی از شکست و ناکامی دست به گریبان بوده اند و برای تسکین رنجی که ناشی از آگاهی آنان نسبت به طرد خود از طرف همسر بوده، به مخدرها پناه برده اند. ضربه های سریع و احساس از خودبیگانگی، تاریخچه  اعتیاد این زنان را شکل می دهند. در مورد بسیاری از زنان اعتیاد، هم پیمان نزدیک احساساتی مانند طردشدگی ، سربار بودن و بی تفاوتی است که با احساس عمیقی از پایین بودن «عزت نفس» همراه است.

متأسفانه در زمینه اعتیاد زنان آمار دقیقی وجود ندارد که خود ناشی از حضور همچنان قدرتمند باور پیش گفته درمیان مسئولانی است که با این وجود از خلال همین آمارهای موجود نیز می توان به عمق مسأله پی برد. براساس برخی پژوهش ها ۶/۹ درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند که این آمار قبل از انقلاب کمتر از ۲ درصد بوده است. وزارت بهداشت نیز در آمار خود در مورد زنان معتاد از رقم یک زن معتاد به ازای ۸ مرد معتاد گزارش می دهد. برخی گزارش ها هم بر این  امر تأکید دارند که در مقابل هر ۱۰۰ مرد معتاد ۷ زن معتاد در کشور وجود دارد و از سویی به گفته مسؤولان زندان های کشور در حال حاضر ۵۰ درصد زندانیان زن در رابطه با مواد مخدر و اعتیاد در زندان هستند که به نقل از همین مسئولان این آمار در سال های اخیر افزایش نیز داشته است. به یقین این اطلاعات پراکنده و تنها بیانگر بخشی از واقعیت است. ابتدا به دلیل صورت نگرفتن پژوهشی دقیق و دوم با در نظرگرفتن این نکته که بسیاری از زنان و دختران به دلیل برچسب هایی که به یک زن و دختر معتاد در جامعه زده می شود کمتر تصور مراجعه به مراکز خود معرف را در سر پرورانده، لذا اغلب، اعتیاد در زنان و دختران پنهان مانده و بخش قابل توجهی از جمعیت معتادان زن کشور در آمار گنجانده نمی­شوند. این درحالی است که پژوهش های متعددی در خارج از ایران نشان داده آسیب پذیری زنان معتاد بسیار فراتر از مردان  است و عوارض اعتیاد زنان برای جامعه نیز به همین میزان نسبت به مردان بیشتر است. در یک مورد پژوهشگر امریکایی نشان داده اگر چه مقاومت بهتری در زنان نسبت به مردان در برابر مواد مخدر وجود  دارد اما فاصله تجربه مصرف مواد تا وابستگی شدید به مواد در زنان (دوسال) بطور متوسط یک چهارم زمان مورد نیاز برای مردان (هشت سال) طول می کشد. به ظاهر مرگ در اثر مصرف بیش از حد، خودکشی و تصادفات ناشی از آثار مصرف نیز در میان زنان معتاد بیشتر است. از جمله دلایل این اتفاقات می تواند دوری زنان از گروه معتادان باشد که خود باعث آموزش های درون گروهی – معمولاً معتادان پرسابقه این آموزش ها را برعهده دارند. در باب میزان مصرف، نحوه تزریق  مناسب یا دست کم، کاستن از بار روانی اعتیاد با پدید آمدن احساس تعلق به یک گروه باشد. مهم تر از این عوارض فردی، عوارض اجتماعی اعتیاد زنان معتاد است که در تلفیق با جنسیت زنان زمینه ساز بروز انحرافات دیگری از جمله فحشا برای  به دست آوردن هزینه تأمین مواد شده و خطر ابتلای آنها به ایدز، هپاتیت و سایر بیماری های مقاربتی را افزایش می دهد. بدیهی است که ابتلای این گونه زنان به این نوع بیماری ها در عمل باعث گسترش بیماری خواهد شد. حال بگذریم از جوامع سنتی- مدرنی چون ایران که پیامد گریز ناپذیر مصرف مواد در زنان با فرار از خانه و خشونت نیز توأم می شود.

اما با این وجود در ایران همچنان اعتیاد زنان نه تنها جدی گرفته نمی شود که گه­گاه غیرقابل اعتنا نیز محسوب می شود . نمونه اینکه عمده برنامه های پیشگیرانه و درمان مدار برای مردان تهیه و تدوین می شود. تمام تلاش ها معطوف به تشویق مردان به ترک اعتیاد است و برای شناسایی دقیق تر زنان معتاد کوچکترین تلاشی نمی شود. حال آنکه تداوم این روند بی شکل در آینده نه چندان دور عواقب ناگواری را بر اجتماع تحمیل خواهد کرد. چنانچه نشانه هایی از آن هم اکنون نیز نمایان شده است.


۳-۱- تعریف مفاهیم اساسی

آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology)

آسیب شناسی اجتماعی عبارت است از مطالعه نابسامانی و اختلال وعدم هماهنگی و تعادل دو کارکردهای مربوط به کالبد حیات اجتماعی انسان ها، آشکار است که اصطلاح آسیب شناسی از دیدگاهی کارکردی از علوم زیست شناختی به عاریت گرفته شده است. اما در مباحث جامعه شناختی، هدف آسیب شناسی اجتماعی را مساحتاً شناخت کج رفتاری، علل وعوامل، انواع و پیامدهای آن می دانند.

بی سازمانی اجتماعی Social  disorganization

بی سازمانی اجتماعی به معنی درهم شکستن سازمان اجتماعی است. بی سازمانی اجتماعی عبارت است از هر نوع یا هر میزان از تضعیف یا گسیختگی الگوهای روابط اجتماعی که اساس یک جامعه،مجمع یا هر گونه نظام اجتماعی را تشکیل می­دهد.        بی­سازمان کامل ، نظام را نابود می کند [گرچه ممکن است] لزوماً موجب نابودی مؤلفه (سازه) های نظام نشود.

وابستگی Dependency

وابستگی به گسترده ترین معنای آن دلالت دارد بر «نیاز به پیوستگی» که در همه افراد یافت می شودوابستگی نیازی است به این که شخص خود را با شخصی دیگر مربوط سازد، به او تکیه کند و از او خشنودی جوید.

پیشگیری Prevention

عبارت است از اقداماتی که به منظور حفظ، ارتقاء و بازگرداندن سلامتی صورت می گیرد و در سه سطح پیشگیری اولیه، ثانویه و نوع سوم در رابطه با مسیر طبیعی بیاری تعریف می شود که عبارتند از :

پیشگیری اولیه : بر ترغیب افراد به اتخاذ رفتارهای بهداشتی و استفاده مناسب از خدمات بهداشتی، پیشگیری جهت جلوگیری از شروع بیماری تأکید دارد.

پیشگیری ثانویه : بر ترغیب افراد جهت استفاده از خدمات  غربالگری به دستورات و توصیه پزشکی برای متوقف کردن فرآیند بیماری و کاهش شدت بیماری تأکید دارد.

پیشگیری نوع سوم : به کارگرفتن همه تدابیر موجود برای کاهش یا محدود کردن نقص عضو و ناتوانی های حاصل از بیماری و ارتقاء توانایی تطابق با حالات بهبود ناپذیر تأکید دارد.

مواد مخدر:

از نظر سازمان بهداشت جهانی، هر ماده ای که پس از وارد شدن به درون ارگانیسم بتواند f بر یک یا چند عملکردهای آن تأثیر بگذارد.

تعریف عملی  مواد مخدر:

در این پژوهش منظور از مواد مخدر: اپیوئیدها مانند «تریاک، هروئین و … » محرک­ها مانند کوکائین، آمفتامین و مشتقات آن، ماری جوانا برخی مواد استنشاقی ، الکل و توتون که جزو مواد مخدر نیستند ولی بالقوه اعتیادآور می باشند، نیز در این مبحث قرار می گیرند.

اعتیاد: addication

سازمان جهانی بهداشت ،  اعتیاد را اینگونه تعریف می کند، اعتیاد به مواد مخدر مسمومیت حاد یا مزمنی است که مضر به حال شخص و اجتماع می باشد و زاییده مصرف دارویی طبیعی یا صنعتی به شمار می رود. این سازمان در سال ۱۹۶۴ میلادی اصطلاح وابستگی دارویی را جایگزین اصطلاح اعتیاد کرد.

سوء مصرف : Abuse

سازمان بهداشت جهانی سوء مصرف مواد مخدر را اینگونه تعریف می کند : مصرف مواد مخدر به نحو مستمر یا اتفاقی و ناسازگار با کارهای پذیرفته شده پزشکی یا بدون رابطه با این کارها.

خانواده: Family

خانواده یک گروه نهادی شده زیستی – اجتماعی  متشکل از چند فرد بالغ و فرزندان که زاده پیوند ازدواج افراد بالغ اند- خانواده همیشه عنصر زناشویی و عنصر همخونی را یکی در خود دارد.

جنبه انسانی دارد و متشکل شده از والدین و فرزندان از نظر مک آیور «خانواده عبارت است از گروهی که امر تولید مثل و پرورش کودکان را میسر می سازد» از نظر سوری : « خانواده واحدی است اجتماعی مبتنی بر ازدواج، مجمعی است که بانهاد ازدواج شکل جامعه پسند روابط جنسی مطابقت دارد». بیلز و هویجر: «خانواده را یک گروهبندی اجتماعی که اعضایش از طریق پیوند خویشاوندی با هم وحدت یافته­اند » معرفی کرده اند.

انحراف (devaint) :

آنچه رفتار نابهنجار یا منحرف را تشکیل می­دهد برحسب جوامع در زیرفرهنگ­های مختلف متفاوت است، بعلاوه معنی و اهمیتی که به شکل های گوناگون رفتار منحرف تعلق می گردد برحسب هنجار اجتماعی که توسط آن گروه نهاده شده اند فرق نمی کند. هر گروه رفتاری را منحرف می خواند که با هنجارهای آن گروه متضاد باشد. از نظر کوهن : «انحراف، رفتاری که انتظارات نهاده شده یعنی انتظاراتی را که در یک جامعه مشترک اند و معقول و مشروع شناخته می شوند، را نقض کند.» اسپروت بیان می کند: «مفهوم انحراف متضمن مفهوم نظم است ما در ضمن عمق خود تصوری از یک نظم اجتماعی یا مقررات هنجاری آن داریم و رفتار منحرف تخلفی است از جانب مشارکت کنندگان در این نظام نسبت به قاعده رفتاری که مورد انتظار فرهنگ است، صورت می­گیرد.

ارزش ها: Values

ارزش ما به باورهای ریشه داری گفته می شود که اعضای یک جامعه در هنگام برخورد با پرسش هایی درباره خوبها یا بدها در نظر می گیرند . در واقع هر چیز که در جامعه مقدس تلقی می شود جز ارزشهاست مانند درستکاری … .

هنجارها: norm

جوامع راهنماییهایی برای پیروی از معیارهای اخلاقی و حتی جنبه های روزمره زندگی دارند. که به صورت مدون و غیرمدون رفتارهای مناسب با موقعیت را در جامعه معین می کنند.

باورها: Beliefs

باورها مفاهیمی کلی و مبهم درباره جهان و ماهیت جامعه هستند که مردم درستی آن را به عنوان واقعیت قبول دارند. از آنجا که خاستگاه آنها تجربه ها، سنتها و روش های علمی می باشد می توانند تأثیر نیرومندی بر رفتار داشته باشند. سنت ها بیشتر مترادف با آداب و رسوم به کار می­روند.و عبارتند از اعمال ورفتاری که در جامعه عمومیت داشته­اند و از نسلی به نسل دیگر رسیده باشند و تقریباً ناخودآگاه و برحسب عادت به آنها عمل می­کنند.


۴-۱- سابقه و ادبیات موضوع

بررسی پیشینه پژوهش، نه تنها پژوهشگر را از نظر تشخیص و تعریف متغیرها و عملیاتی کردن آنها، بلکه در تشخیص و چگونگی ارتباط متغیرهایی که هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ علمی مهم است را یاد می دهد.

هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق عبارتست از :

۱- برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهشهای قبلی با مسأله تحقیق

۲- آشنایی با چارچوب نظری و یا تجربی مسأله تحقیق

۳- آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهشهای گذشته

متأسفانه، نه تنها در فرهنگ ایرانی که در بیشتر فرهنگهای دنیا، به زنان معتاد به طور عمده به چشم افراد بی بند و بار و بی عفت نگریسته می شود، و اگر چنین زنی خانواده نیز داشته باشد،  خانواده وی نیز از این انگها و برچسب ها مصون نخواهد بود، به این دلایل و صدها دلایل فرهنگی و اجتماعی دیگر معمولاً سخن گفتن از حضور زنان در عرصه های مرتبط با مواد مخدر دشوار و حساسیت برانگیز است. لذا متأسفانه تحقیق و پژوهشی با عنوان آسیب شناسی زنان معتاد توسط محقق یافت نشد و این در حالی است که پژوهش­های متعددی در خارج از ایران نشان داده آسیب پذیری زنان معتاد بسیار فراتر از مردان است. در این شرایط محقق تنها به تحقیق هایی در زمینه کلی اعتیاد و یا اعتیاد مردان و مقاله های ارائه شده با محور اعتیاد بسنده نموده است.

مروری بر مقالات در حوزه آسیب های اجتماعی با محور اعتیاد

گزارش توصیفی:مقاله «بررسی تغییرات الگوی مصرف مواد معتادان کشور در سال۱۳۷۷»

نوشته «سعید  مدنی و عمران محمد رزاقی» حاکی از آن است که بیشترین فراوانی معتادان کشور در گروه سنی ۲۵-۲۹ سال می باشد. این گروه سنی ۲۰ درصد معتادان کشور را تشکیل می دهند. میانگین سنی جمعیت معتاد ۶/۳۲ سال و میانه آن ۳۳ سال گزارش شده است. میانگین سنی زنان معتاد ۷/۳۷ سال می باشد که بالاتر از میانگین سنی مردان معتاد است. پایین ترین میانگین سنی مربوط به منطقه کرمان (۷/۳۱) و بالاترین میانگین مربوط به منطقه سمنان (۲/۳۶) می باشد. بیش از نیمی از جمعیت مورد مطالعه افراد متأهل هستند (۶/۵۶ درصد) و در مرتبه بعدی افراد مجرد قرار دارند (۶/۳۴ درصد) . ۶/۱۲ درصد افراد مورد مطالعه بی سواد و مابقی باسواد هستند.

نسبت کارگران ۴/۲۴ درصد است که بیشترین درصد گروه های شغلی را شامل می­شود. در مرتبه بعد افراد بیکار قرار دارند که ۵/۲۰ درصد از معتادان را شامل می­شوند. ۶/۴۱ درصد از معتادان مورد مطالعه در منزل پدری، ۳/۲۵ درصد در منزل استیجاری یا رهنی، ۷/۲۴ درصد در منزل شخصی سکونت داشته اند. میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر ۲/۲۲ سال برای مردان و ۵/۲۷ سال برای زنان می باشد. شروع مصرف مواد مخدر برای حدود ۴/۳۳ درصد از جمعیت مورد مطالعه میهمانی های دوستانه یا منزل، ۷/۱۵ درصد در اماکن عمومی، ۳/۸ درصد در محل کار، ۷/۶ درصد در  میهمانی های خانوادگی ذکر شده است. در پاسخ به علل شروع مصرف ۷/۴۴ درصد از کنجکاوی ، ۲/۴۰ در صداز کسب لذت ، ۲۵ درصد از مشکلات خانوادگی ۷/۲۲ درصد از فشار دوستان، ۱/۲۱ درصد از دسترسی به مواد، ۹/۱۸ درصد از کمبود عاطفی و ۵/۱۷ درصد از درمان دردهای جسمانی سخن گفته اند. روند کلی تغییرات مصرف مواد مخدر در سطح کشور حکایت از تغییر الگوی مصرف  تریاک به هروئین و حشیش و در مرتبه بعد سایر مواد مخدر دارد. بخش عمده مصرف کنندگان را گروه های جوان تشکیل می دهند. روش مصرف به صورت تدخین رو به کاهش است و روش هایی مثل خوردن و تزریق رو به افزایش است.

مقاله دیگر نوشته «سیدحسین سراج زاده» است که به «پژوهش های پیمایشی در شیوع شناسی مصرف مواد مخدر و اعتیاد» پرداخته است. به نظر نویسنده، پژوهش های پیمایشی می توانند بهترین نسخه برای شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در سطح ملی و در بین گروه های خاص باشد. این پیمایش ها در صورت تکرار در طول زمان تصویر روشنی از روند مصرف مواد وتحول نگرش ها نسبت بر مصرف مواد را فراهم می آورند و یکی از بهترین منابع اطلاعاتی برای ارزیابی برنامه های کنترل مصرف مواد مخدر هستند.

مقاله دیگر «نگاهی به عوامل اجتماعی مؤثر در گرایش نسل جوان به مواد اعتیاد آور» به نوشته «علی موسی نژاد» است. در این مقاله ابتدا به برخی عوامل در سطح کلان اجتماعی نظیر عدم تناسب و تطابق تکامل فنی با رشد معنوی، موقعیت  جوانان، فعالیت استعمارگران، عدم همکاری  کشورهای همسایه در زمینۀ کنترل مواد و مبارزه با قاچاقچیان ، جنگ و بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی اشاره می کند و در سطح میانه نویسنده به این گونه عوامل مانند نگرش مثبت به اثرات مواد مخدر، به ویژه تریاک در برخی مناطق کشور، و به خرده فرهنگ ها نابسامانی خانواده، شیوه تربیت ، شکاف نسل­ها، محله آلوده یا جرم زا، نحوه گذران اوقات فراغت، گروه همسالان و زندان اشاره می کند.

در سطح خرد از برخی عوامل مانند ضعیف بودن اعتقادات اخلاقی و مذهبی خرد، ویژگی های دوره جوانی ، بحران هویت و افسردگی نام می برد و به نظر نویسنده فرد مجرم در اکثر موارد قربانی ساختار آسیب زا، محیط آلوده و روابط نامناسب اجتماعی است.

مقاله دیگر نوشته «عطاء  الله محمدی» با عنوان «مقایسه برخی عوامل پرخطر و ویژگی های شخصیتی بزهکاران معتاد و غیرمعتاد» پرداخته است. نویسنده از مقایسه دو گروه معتاد و غیرمعتاد دارای میانگین  های سنی ۸/۱۵ و ۸/۱۶ سال به نتایجی دست یافته است. اعتیاد در افرادی بیشتر است که عوامل پرخطر به میزان بیشتری در میان آن ها مشاهده شود. منظور از عوامل پرخطر ، اخراج از مدرسه، فقدان پیشرفت تحصیلی، شکست تحصیلی، فرار از مدرسه و منزل، بزهکاری، مشکلات خانوادگی مانند زندانی شدن اعضای خانواده، سوء مصرف مواد در خانواده می باشد. مقایسه دو گروه نشان         می­دهد که اختلالات خلقی و رفتاری، اختلال به صورت نقصان توجه و یا بیش فعالی به میزان بیشتر در گروه معتادان قابل مشاهده است.

در مقاله دیگر به نام «خانواده و اعتیاد» به نوشته سعید مدنی است که نویسنده به خانوادۀ زیستی اشاره دارد که حضانت و سرپرستی فرزندان توسط والدین به درستی صورت نمی گیرد. در ادامه بحث به نابسامانی خانواده، اعتیاد والدین، بی سوادی و کم سوادی والدین و اهداف والدین از ورود به  ازدواج به عنوان عوامل خانوادگی نام می برد.

مقاله دیگر به «عوامل ساختاری اعتیاد» می پردازد که نویسنده آن جعفر سخاوت است . این مقاله به برخی تغییرات ساختاری در جوامع در حال رشد و نیز در جوامع صنعتی و اثر آن ها بر افزایش آمار معتادان و کاهش سن اعتیاد اشاره دارد. نویسنده به برخی تغییرات در نهادهای اجتماعی مانند کاهش کنترل های غیر رسمی درخانواده، در گروه شغلی و اجتماعات محلی پرداخته است. این تغییرات در تمام جوامع مدرن اتفاق افتاده است و به تدریج سهم کنترل های رسمی که پرهزینه است افزایش یافته است. همراه با کاهش حمایت های غیررسمی خانواده، گروه شغلی و اجتماعات محلی، تأکید بر توانایی ها و لیاقت های فردی افزایش یافته است. این تغییرات به تدریج احساس ناایمنی ، ابهام در هویت را افزایش داده است و به کاهش احساس ارزشمندی نسل جوان منجر شده است.


۵-۱- طرح مقدماتی مسئله تحقیق (بیان مسئله )

 

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر
 • تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری
 • مقاله آسیب شناسی اعتیاد و عوامل اجتماعی موثر بر آن
 • مقاله آسیب شناسی ورزشی
 • مقاله اعتیاد به مواد مخدر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.