تحقیق آموزش به کودکان دبستانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق آموزش به کودکان دبستانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق آموزش به کودکان دبستانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده..۴
مقدمه۶
ویژگی های عمومی کودک دبستانی۷
روش آموزش مستقیم یا روش آموزش سخنرانی ..۷
فنون موثر آموزش با روش سخن..۷
۱٫    بیان هدفهای آموزشی و آماده کردن یادگیرندگان..۷
۲٫    استفاده از پیش سازمان دهنده ۸
۳٫    ارائه مطالب .۸
۴٫    توضیح دادن.۸
۵٫    شورو شوق و تحرک ..۹
۶٫    پرسیدن سوال هنگام آموزش با سخنرانی..۹
۷٫    یاد داشت برداری  .۱۰
انتقاد از روش سخنرانی  .۱۰
موارد استفاده از روش سخنرانی ..۱۰
آموزش با روش بحث گروهی .۱۱
مراحل آموزش با روش بحث گروهی۱۱
۱٫    انتخاب موضوع بحث۱۱
۲٫    یافتن زمینه مشترک برای بحث..۱۱
۳٫    بیان هدفهای آموزشی و محدوده زمان..۱۱
۴٫    ترتیب نشستن افراد در جلسه بحث..۱۲
۵٫    هدایت جریان بحث..۱۲
روش آموزش اکتشافی .۱۳
مراحل آموزش برای یادگیری اکتشافی۱۳
اقدامات پیش از آزمون۱۳
تعیین قصد یا هدف ..۱۳
انتخاب یک موضوع مشکل یا معما بر انگیز..۱۳
آموزش دادن درس.۱۴
آماده ساختن یادگیرندگان و توضیح دادن روشهای اکتشافی..۱۴
ارائه موقعیت معمابرانگیز.. جمع آوری اطلاعات یا داده ها و آزمایشگری..۱۴
فرضیه سازی و توضیح دادن..۱۵
تحلیل فراینداکتشافی.۱۵
اقدامات پس از آموزش..۱۵
گروه همسالان در دوره کودکی و نیاز به وابستگی . ..۱۵
رشد خود پنداره و نیاز به سازندگی۱۶
روش اکتشافی هدایت شده ۱۷
آموزش با روشهای گوناگون بازی وورزش.۱۷
تعریف روش:۱      .. ۱۹
روش تاریخی  / روش نوین         ۱۹
تعریف تدرس. ۲۰
روش کنفـــــرانس ( گــــرد هم آیی ).. ۲۰
روش شاگــــرد ـ استــــادی ۲۰
روش چند حســـی ( مختلط ) ۲۱
روش حل مسئلــــه .. ۲۱
روش پـــــروژه ای  .۲۱
شیــــــوه سخنــــــرانی   ۲۲
شیوه بازگویـــی . ۲۲
شیـــــوه پــــرسش و پاســـــخ   ۲۲
شیوه تمــــرینی  ۲۲
شیـــــوه بحثــــی  . ۲۲
شیــــوه نمایشــــی.. ۲۳
شیــــوه آزمایشـــی ( روش اجرا کردن یا یادگیری بوسیله عمل ). ۲۳
شیــــوه گـــــردش علمـــــی  .. ۲۳
استفاده از منابـــــع دیداری و شنیــــداری .. ۲۴
الگــــوی کاوشگــــری به شیوه حقـــــوقی .۲۴
الگــــوی آمــــوختن کنتـــــرل خود  .۲۴
الگــــــــوی ایفای نقش  .۲۴
روش کارگاهـــــــی .. ۲۵
روش سخنــــرانی ۲۵
سمینـــــار  ..۲۵
کنفــــــــرانس  .۲۵
سمپـــــــوزیــــــوم  ..۲۵
روش تدریس کارگاهـــــی  ۲۵
مــــــــرحله ارایه درس کــــــوتاه .. ۲۵
مــــرحله فعالیت و کار  ..۲۵
مـــرحله مشارکت . ۲۵٫٫
مرحله درسی کوتاه و فشرده: ۲۶
مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی:. ۲۶
مرحله مشارکت و جمع بندی .۲۶
الگـــــوی دریافت مفهـــــوم ..۲۶
الگــــوی تفکـــــر استقرایــــی .۲۷
الگـــوی آمــــوزش کاوشگــــری..۲۷
الگـــوی پیش سازمـــان دهنـــد.ه.۲۸
الگوی یادسپاری / الگوی رشد عقلی.. ۲۸
الگوی کاوشگری علمی  /الـگــــوی تدریس غیـــــر مستقیم.. ۲۹
الگـــوی بدایع پــــردازی ( افـــزایش تفکــــر خلاق ).۲۹
الگــــوی آگاهی یابی  / الگـــــوی دیــــدار در کــــلاس درس . ۳۰
الگــــوی پــــژوهش گـــروهی ( تفحص گــــروهی ) ۳۰
الگــــوی آمــــوزش آزمایشگاهــــی.. ۳۱
الگـــوی کاوشگـــــری علـــوم اجتماعـــــی      .  ۳۱
الگـــوی یادگیـــــــری در حد تسلط آمـــــــوزش مستقیـــم ..  ۳۱
الگـــوی آمــــوزش برای رشد مفهــــوم و مهـــارت ۳۱
طبقه بندی کودکان بر اساس تفاوتهای فردی.۳۲
۱٫    تفاوت بین فردی.۳۲
۲٫    تفاوت درون فردی ۳۲
۳٫    تفاوتهای فردی و مفهوم عام استثنایی..۳۲
۴٫    برآورد درصد شیوع دانش آموزان استثنایی۳۲
۵٫    گروه بندی دانش آموزان..۳۳
روشهای معیار شناسایی تیز هوشها و با استعدادها.۳۳
۱٫    شناسایی دانش آموزان تیز هوش و با استعداد به وسیله آزمونهای میزان شده.۳۴
۲٫    شناسایی دانش آموزان تیز هوش و بااستعداد با استفاده ار روش مشاهده ..۳۴
۳٫    ویژگی دانش آموز تیز هوش وبااستعداد۳۴
وضعیت اقتصادی و طبقه اجتماعی.۳۵
مشخصات بدنی..۳۵
سازگاری اجتماعی.. مشخصات شخصی هویتی..۳۵
وضعیت تحصلی و فعالیتهای خارج از کلاس.۳۵
سایر مشخصات و خصوصیات.۳۵
چگونه طراحی برنامه آموزشی برای تیزهوشان۳۶
۱٫    غنی سازی برنامه های آموزشی.۳۶
۲٫    سرعت بخشیدن به برنامه های آموزشی۳۷
۳٫    مدارس یاکلاسهای ویژه روزانه یا شبانه.۳۷
۴٫    محاسن۳۷
۵٫    معایب.۳۸
دانش آموزان دیر آموز.۳۸
۱٫    ویژگی کودکان دیر آموز.۳۸
۲٫    وضعیت جسمانی توانایی حرکتی .. فراگیری زبان۳۸
۳٫    ویژگی شخصیتی اجتماعی۳۹
چگونگی طراحی برنامه آموزشی مناسب برای کودکان آموزش پذیر.۳۹
۱٫    مدارس یا کلاسهای ویژه روزانه یاشبانه۳۹
۲٫    جریان غالب۳۹
اهداف برنامه آموزشی آموزش پذیر۴۰
نحوه آموزش کودکان آموزش پذیر..۴۰
رویه های آموزشی (محیط حمایت آمیز کلاس).۴۲
همسویی وتنظیم برنامه درسی۴۳
منابع..۴۹

فهرست منابع

 .افروز غلامعلی : روانشناسی و توان بخشی کودکان مبتلا به سندروم داون . دانشگاه تهران  . چاپ سوم . ۱۳۷۹ .

افروز غلامعلی و هومن حیدرعلی : روش تهیه آزمون هوش . انتشارات دانشگاه تهران . ۱۳۷۹٫
افروز غلامعلی: روانشناسی و آموزش کودکان عقب مانده ذهنی . انتشارات دانشگاه تهران  . چاپ هفتم  . ۱۳۷۹٫
سنگری،محمد رضاو…، ۱۳۸۳ ،طراحی آموزشی فارسی اول دبستان (بخوانیم و بنویسیم)،تهران ، انتشارات مدرسه .
سیف علی اکبر : روانشناسی پرورشی ( روانشنای ادگیری و آموزش ) ویرایش پنج . – تهران . آگاه ۱۳۸۰٫
سیف نراقی مریم / نادری عزت ا. نادری : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی . تهران : انتشارات ارسباران .۱۳۸۳٫
شعبانی ،حسن ، ۱۳۸۵، مهارتهای آموزشی روشها و فنون تدریس ، تهران ، سمت .
صفوی ،امان الله ، ۱۳۷۰ ، کلیات روشها و فنون تدریس ، تهران ، نشر معاصر .
میرزا محمدی ، محمد حسن ، ۱۳۸۳ ، کتاب ارشد ، تهران ، پوران پژوهش
نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی  پیوند ۲۶۹  . اسفند ماه ۱۳۸۰٫
نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی  پیوند ۲۷۳ / ۲۷۴ / ۲۷۵ . تابستان ۱۳۸۱٫
نشریه ماهانه آموزشی – تربیتی  پیوند ۲۷۶  . مهرماه ۱۳۸۱ .
هومن حیدر علی : تستهای هوشی چه میزان اندازه می گیرند ؟ نشریه روان شناسان و علوم تربیتی . صفحه ۲۷ . ۵۲ . ۱۳۶۴ .
هیوز  فرگاس پیتر  . کامران گنجی : روانشناسی بازی کودکان بازی رشد . ویراستاری گروه علمی رشد – تهران : رشد ۱۳۸۴٫

چکیده مطالب

موضوع تحقیقی که اکنون در دست شماست روشهای گوناگون آموزش به کودکان دبستانی می باشد شامل بخشهای مختلف  می باشد . قسمت اول آن درباره ویژگی های  عمومی کودک دبستانی توضیح داده شده که درادامه آن ما به بحث موضوع اصلی خود پرداخته و روشهای آموزشی را به قسمتها گوناگون تقسیم کرده و هر کدام را به طور مختصر توضیح داده ایم که این روشها به نام  روش آموزش مستقیم یا روش آموزش سخنرانی که خود به بخشهای گوناگون ازجمله .بیان هدفهای آموزشی و آماده کردن یاد گیرندگان –  استفاده از پیش سازمان دهنده –  ارائه مطالب-توضیح دادن – شورو شوق وتحرک   – پرسیدن سوال هنگام آموزش با سخنرانی  -یادداشت برداری – که درباره هر کدام  توضیحات مفصلی  داده شد به خوبی آشنا می شوید در ادامه از روش سخنرانی انتقادشده و در پایان این بحث موارد استفاده روش سخنرانی را بیان کرده ایم   . بحث دوم ما درباره  آموزش با روش بحث گروهی می باشد که این بحث خودبه  مراحل آموزشی با روش بحث گروهی با بخشهای گوناگون از جمله : انتخاب موضوع بحث  – یافتن زمینه مشترک برای بحث-   بیان هدفهای آموزشی ومحدوده زمانی-   ترتیب نشستن افراد در جلسه بحث گروهی-  هدایت جریان بحث تقسیم شده در آخر مقایسه اثر بخشی روش بحث گروهی و روش سخنرانی صحبت شده است .بحث سوم ما درباره روش آموزش اکتشافی می باشد که این روش نیزمانند دو روش بالا از اقدامات پیش از آموزش از جمله :  تعیین قصد یا هدف – انتخاب یک موقعیت مشکل یا معما برانگیز تشکیل شده و بعد از توضیح این بحث ها مادرباره  آموزش دادن درس و چگونگی انجام این عمل در کلاس درس صحبت کردایم که خود به چند بخش :   آماده ساختن یادگیرندگان و توضیح دادن روشهای اکتشافی –  ارائه موقعیت معما برانگیز-جمع آوری اطلاعات یا داده ها و آزمایشگری- فرضیه سازی وتوضیح دادن – تحلیل فرایند اکتشافی  تشکیل شده و درآخردرباره  اقدامات پس از آموزش  مطالبی آورده ایم. . توضیح روشهای آموزشی گوناگون ما را به این فکر واداشت که در باره خود شخصیت کودکان نیز مطالبی را بیان کنیم اینکه کودکان در گروه همسالان خود نیاز به وابستگی دارند این نیاز آنها را در  فراگیری بهتر درس  یاری می رساند. درباره رشد خود پنداره و نیاز به سازندگی و چگونگی اموزش آن به کودک .روش اکتشافی و استفاده از روشهای آموزشی بازی و ورزش در رشد کودک از جمله آموزش نظم وترتیب – آموزش ومراقبت از اندامهای بدن _ آموزش وهمکاری و همیاری با دوستا هم سن وسال – آموزش اعتماد وعزت  نفس و… توضیحاتی بیان شده است. کودکان را از لحاظ شخصیتی به سه طبقه : تفاوت  بین فردی – تفاوتهای درون فردی – تفاوتهای فردی و مفهوم عام استثنایی تقسیم ودربین آن برآورد درصد شیوع دانش آموزان استثنایی را بیان کرده و  دانش آموزان را گروه بندی و از بین این گروه از دانش آموزان ما به توضیح دو گونه  اکتفا کرده روشهای معیار شناسایی تیزهوشها و با استعدادها – شناسایی دانش آموزان تیز هوش و با استعداد به وسیله آزمونهای میزان شده –  شناسایی دانش آموزان تیز هوش وبا استعداد با استفاده از روش مشاهده – ویژگی دانش آموزان تیز هوش و با استعداد– چگونگی طراحی برنامه آموزشی برای تیز هوشان و معایب و محاسن این گروه را بیان کردیم .گروه دوم ما گروه دانش آموزان دیر آموز است که این دانش آموزان را هم مانند بالا از ابتدا ویژگی کودکان دیر آموز تربیت پذیر -وضعیت جسمانی و توانای حرکتی – فراگیری زبان  -ویژگی شخصی اجتماعی  وچگونگی طراحی برنامه آموزشی مناسب برای کودکان آموزش پذیر – مدارس یا کلاسهای ویژه (روزانه یا شبانه ) -جریان غالب -اهداف برنامه آموزشی دانش آموزان آموزش پذیر-نحوه آموزش دانش آموزان آموزش پذیرو محیط حمایت آمیز کلاس  – همسویی وتنظیم برنامه درسی به بحث گذاشته شده. بحثی که ما از اینترنت تهیه کرده ایم مار ا به طور کامل با روشهای آموزشی گوناگون در ایران جهان آشنا می کند و از ابتدای کار ازتعریف روش تدریس شروع کرده است و درادامه به این موضوعات پرداخته تقسیم بندی روش تدریس -تعریف تدرس – روش کنفـــــرانس ( گــــرد هم آیی )  روش شاگــــرد استــــادی/ روش چند حســـی ( مختلط)/ روش حل مسئلــــه /روش پـــــروژه ای شیــــــوه سخنــــــرانی  / شیوه بازگویـــی /شیـــــوه پــــرسش و پاســـــخ  /شیوه تمــــرینی / شیـــــوه بحثــــی و شیــــوه نمایشــــی/ شیــــوه آزمایشـــی ( روش اجرا کردن یا یادگیری بوسیله عمل )/ شیــــوه گـــــردش /علمـــــی /استفاده از منابـــــع دیداری و شنیــــداری /الگــــوی کاوشگــــری به شیوه حقـــــوقی /الگــــوی آمــــوختن کنتـــــرل خود/ الگــــــــوی ایفای نقش/  روش کارگاهـــــــی/  روش سخنــــرانی / سمینـــــار/  کنفــــــــرانس / سمپـــــــوزیــــــوم / روش تدریس کارگاهـــــی مــــــــرحله ارایه درس کــــــوتاه /  مــــرحله فعالیت و کار /  مـــرحله مشارکت / مرحله درسی کوتاه و فشرده / مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی / مرحله مشارکت و جمع بندی الگـــــوی دریافت مفهـــــوم / الگــــوی تفکـــــر استقرایــــی  / الگـــوی آمــــوزش کاوشگــــری / الگـــوی پیش سازمـــان دهنـــده / الگوی یادسپاری / الگوی رشد عقلی / الگوی کاوشگری علمی  / الـگــــوی تدریس غیـــــر مستقیم الگـــوی بدایع پــــردازی ( افـــزایش تفکــــر خلاق ) /الگــــوی آگاهی یابی / الگـــــوی دیــــدار در کــــلاس درس / الگــــوی پــــژوهش گـــروهی ( تفحص گــــروهی ) / الگــــوی آمــــوزش آزمایشگاهــــی الگـــوی کاوشگـــــری علـــوم اجتماعـــــی  / الگـــوی یادگیـــــــری در حد تسلط آمـــــــوزش مستقیـــم  / الگـــوی آمــــوزش برای رشد مفهــــوم و مهـــارت می باشد که به طور بسیار مفید با آنها آشنا خواهید شد.

 

مقدمه

کار اصلی معلم آموزش است .ما در این مقاله معلمان را با انواع روشهای اساسی آموزش آشنا می کنیم و به این امید که با کسب تسلط بر این گونه روشها به هنگام آموزش دادن موضوعها و هدفهای مختلف روشهای مناسب با آن رابر گزینند و به کار بندند .درقسمت اول این مقاله ما سه روش آموزشی یعنی سخنرانی بحث گروهی یادگیری اکتشافی را توضیح میدهیم .مسئله شناسایی و آموزش تیز هوشان و با استعدادها مسئله تازه ای نیست و ریشه ای بسیار کهن دارد توجه روز افزون جوامع بشری نسبت به شناسایی و آموزش و پرورش تیزهوشان و با استعدادها ناشی از تشخیص این نکته است که افراد برجسته می توانند برای مشکلات اجتماع فردا راه حلهای منطقی بیندیشند و از به وجود آوردن بهرانهای گوناگون اجتماعی اقتصادی جلوگیری نمایند .یا در صورت وقوع آن را کاهش داده مهار کنند . نیک می دانیم که برخی از دانش آموزان سریعتر از کودکان دیگر می آموزند و برخی از آنان ازدیگر همسالان در یادگیری کندتر هستند تلاش منظم تخصصی برای کمک به کودکانی که از یادگیری کندتر برخوردارند حدود ۲۰۰سال قبل آغاز شده .دانش آموزان دیرآموز و تعاریف طبقه بندی میزان شیوع علل ویژگی ها برنامه تربیتی رایج و معمول را بیان می کنیم.ودر آخر توضیحاتی مفصل درباره انواع روشهای تدریس از جمله تقسیم بندی روش تدریس تعریف تدرس روش کنفـــــرانس ( گــــرد هم آیی )- روش شاگــــرد استــــادی – روش چند حســـی ( مختلط ) – روش حل مسئلــــه  – روش پـــــروژه ای  – شیــــــوه سخنــــــرانی   –  شیوه بازگویـــی  – شیـــــوه پــــرسش و پاســـــخ  –  شیوه تمــــرینی  – شیـــــوه بحثــــی – شیــــوه نمایشــــی  – شیــــوه آزمایشـــی ( روش اجرا کردن یا یادگیری بوسیله عمل ) – شیــــوه گـــــردش علمـــــی و غیره می باشد که در این مقاله به طور مفصل این موضوعات  را توضیح داده ایم .

ویژگی های عمومی کودک دبستانی۱

سه ویژگی عمومی که وابسته به سه حیطه رشد ذهنی اجتماعی و شخصیتی هستند اساس کودکی میانه را تشکیل می دهند .از ددگاه ذهنی رشد عمده این است که تفکر کودک منظم ساختار مند و منطقی تر می شود .بنابراین کودک دبستانی نسبت به کودکان پیش دبستانی بازی و آموزش واقعیت گراتر و قاعده مدار تر می گردد.بدین ترتیب آموزش بیانگر نیاز روز افزون به نظم وترتیب است .

کودک دبستانی پیش از پیش با همسالان خود تعاملهای اجتماعی برقرار می کند و گروه همسالان همایتی را فراهم می سازد که در گذشته تنها در درون خانواده عرضه می شد .پذیرش از سوی همسالان برای کودکان ان سن از اهمیت بسزایی برخوردار است و آموزشهای گوناگون بیانگر نیاز بسیارشدید به وابستگی به گروه است .

سر انجام در حیطه رشد شخصیت چالش اصلی درراه شکل گیری خود پنداره کودکان دبستانی این است که به خودشان وسایرین نشان دهند شایسته با استعداد دارای مهارت و توانایی هایی هستند که می توانند به آنها افتخار کنند این نیاز به سازندگی در آموزشهای گوناگون آنها نمایان می شود.

روش آموزش مستقیم یا روش آموزش سخنرانی۲

روش سخنرانی یا روش آموزش مستقیم کی از روشهای بسیار معمول مورد استفاده معلمان در سراسر جهان است . در روش سخنرانی فعالیت اصلی کلاس درس را معلم خود بر عهده می گیرد و از راه های مختلف ارائه و نمایش دادن مطالب به آموزش موضوعهای گوناگون می پردازد که به آن روش نمایشی یا روش ارائه نیز گفته می شود .ویژگی عمده این روش آن است که اکثریت فعالیت های آموزشی معلم در آن جنبه کلامی دارد و از این جهت نام روش سخنرانی به آن داده اند .

  فنون موثر آموزش باروش سخنرانی

۱٫بیان هدفهای آموزشی و آماده کردن یاد گیرندگان

مانند هر روش آموزشی در روش سخنرانی بیان هدفهای در آغاز هر درس ضروری است .بهتر است معلم هنگام بیان

هدفهای آموزشی درس خود و توضیح درباره آنها به یادگیرندگان کمک نمایند تا بین این هدفها یعنی آنچه که در درس جدید خواهند آموخت و آنچه که در درسهای قبلی آموخته اند که با مطالب درس جدید در ارتباط است پیوند

ایجاد نماید وقتی هدفهای آموزشی درس پیش از آموزش مطالب درس در اختیار یاد گیرندگان گذاشته می شود یعنی از آنچه که قرار است بیاموزند از پیش آگاه می شوند تا بین مطالب یک درس خاص و ارتباط آن با زندگی خودشان پیوند بر قرار سازند . پس از آگاه ساختن یادگیرندگان از هدفهای درس  معلم باید آنان را برای یادگیری آن هدفها آماده سازد . بهترین تدبیری که در جهت آماده سازی یادگیرندگان برای یادگیری مطالب درس تازه پشنهاد شده مرور درسهای گذشته است .آرندرز اصطلاح ایجاد آمایهرا برای این منظور مورد استفاده قرار داده است . او علاوه بر مروردرسهای گذشته طرح یک سوال یا بیان یک رویداد یا یک قصه را که به اطلاعات و دانش قبلی یادگیرندگان مربوط باشد روش مناسبی برای جلب توجه و آماده ساختن دانش آموزان می داند.

 ۱٫  پیتر هیوز فرگاس . مترجم گنجی کامران  . روانشناسی بازی کودکان بازی ورشد. . صفحه۱۷۲

۲ . سیف علی اکبر  . روانشناسی پرورشی ..صفحه ۳۸۳٫

 ۲٫استفاده از پیش سازمان دهنده۱

در ارائه هدفهای آموزشی و هم در ارائه پیش سازمان دهنده بهتر است معلم از نوعی وسیله دیداری مانند تابلوی کلاس پروژکتور و ارهد و جز اینها استفاده نمایند .

۳٫ارائه مطالب

سومن گام در روش سخنرانی ارائه مطالب است .منظور از ارائه درس این است که معلم مطالب و موضوعات را در قالب بیانات منطقی در اختیار یادگیرندگان قرار دهد.ابتدا با یک مقدمه شروع کنید .بعد توضیحات ضروری را در اختیار یادگیرندگان قرار دهید و توضیهات خود را با ذکر مدارک یافته های پژوهشی و سایر شواهد ضروری مستند سازید.و سر انجام با یک نتیجه گیری سخنرانی خود را به پایان برسانید ویژگی مهم سخنرانی مفید توضیح دادن است .

۴٫توضیح دادن۲

 بهترین شیوه ارائه مطالب با روش سخنرانی توضیح دادن است معلم در توضیح دادن گامی فراتر از ارائه معلومات بر

می دارد و به بیان علل رویدادها روابط میان مفاهیم و اندیشه ها و توصیف وتشریح فرایند ها می پردازد .براون انواع توضیحات را به سه دسته تقسیم کرده است : تفسیری . توصیفی و تعلیلی که با سه سوال چه/ چگونه / چرا منطبق هستند.  توضیحات تفصیری۳ معنی اصلی یک اصطلاح عبارت مطلب یا نکته را روشن می کند .مثال این نوع توضیح دادن ها پاسخ پرسش زیرند :

رمان چه نوع داستانی است ؟

توضیحات توصیفی فرایندها ساختها وشیوه های اجرایی را نشان می دهند مانند:

تلمبه دوچرخه چگونه کار می کند ؟

توضیح تعلیمی شامل اصلها تعمیم ها انگیزه ها و ارزشها هستند و علتها را در بر می گیرند .مانند:

چرا لامپ می سوزد؟

قاعده مثال قاعده ۴یکی از تدابیر موثر در ارائه و توضیح دادن مطالب استفاده از روش قاعده – مثال – قاعده است . ابتدا معلم قاعده یا اصلی رابیان می کند بعد با مثال یا مثالهایی آن را توضیح می دهد و سپس با بیان مجدد اصل گفته شده اما با عبارت پردازی متفاوت از مطلب خود نتیجه گیری می کند .قاعده۳ یکی از اصوا مهم اقتصادی اصل ارضه و تقاضاست و تبق این اصل بالا و پاین رفتن هر یک از این دو موجب کاهش و افزایش دیگری می شود .مثال مثالی برای این اصل اقتصادی این است وقتی که آمریکایها تصمیم گرفتن که نفت کمتریمصرف کنند (کاهش تقاضا)در آبهای ساحلی میدانهای نفتی تازه ای مورد بهره برداری قرار گرفت (افزایش عرضه) بهای نفت خاورمیانه کاهش یافت .قاعده بالا و پایین رفتن میزان عرضه یک محصول موجب تغییر در تقاضا و بهای آن محصول می شود.

حلقه های توضیحی و مثال منضور آن است که آن دسته از حروف ربط و اضافه هستند که به علل نتایج معانی و مقاصد یک رویداد یا اندیشه اشلره می کند مانند زیرا/ از آنجا که/ به این منظور / اگر…پس/ بنا بر این / و در نتیجه معلم می تواند به کمک این حلقه ها ی توضیحی به یادگیرندگان کمک کند تا روابط میان مطالب اظهار شده توسط اورا درک کنند و از اظهاراتش بیشتر استفاده نمایند.

روشنی بیان منظور از روشنی بیان کاربرد کلمات و عبارات صریح و گویا از سوی معلم یا سخنران است روشنی عکس ابهام است ابهام در بیان معلم در یک رشته پژوهش آموزشی مورد برسی قرار گرفته و نتایج حاصل متفقا نشان داده اند که روشنی بیان با بالا بردن سطح دانش معلم از موضوع درسی رابطه مستقیم و ابهام در کلام با پایین بودن سطح دانش او رابطه معکوس دارد.

۵٫شورو شوق وتحرک۱

حرکت و جنب جوش معلم به هنگام آموزش نشان دهنده اشتیاق وعلاقه او به کارخود وپیشرفت دانش آموزان است و یکی از عوامل ابلا برنده سطح اثر بخشی آموزش معلم است .راه رفتن حرکت بدنی برقراری تماس چشمی با فرد فرد دانش آموزان بالا و پاین بردن صدا و موراد دیگری از این قبیل معرف معلمان علاقه مند و پرتحرک است . این فعالیتهای معلم موجب جلب توجه دانش آموزان به درس و افزایش سطح یادگیری آنها می باشد .

۶٫ پرسیدن سوال هنگام آموزش با سخنرانی ۲

یکی از راه های کاهش دادن برخی از مشکلات روش سخنرانی پرسیدن سوال به هنگام سخنرانی است .

پرسیدن سوال از دانش آموزان در ضمن سخنرانی دارای فواید زیر است :

·         این سوالها نکات و موضوعات مهم سخنرانی را مورد تاکید قرار می دهد .
·         پاسخ دادن به این سوالات منجر به تکرار مطالب آموزش داده شده معلم از سوی یادگیرندگان می شوند.
·         یادگیرندگان یاپاسخ دادن به این سوالها متوجه می شوند که چه قسمتهای از درس را یاد گرفته و چهقسمتهایی  را هنوز یاد نگرفته اند .
·         این سوالات از حواس پرتی یادگیرندگان جلوگیری به عمل می آورند .
·        از طریق این سوالات می توان مطالب درسی را جمع و جور کرد و به مرور آنها پرداخت . 

این کارها را انجام دهید                                                            از انجام این کارها بپرهیزید

مکث کنید کلیه افراد کلاس را از نظر بگذرانید و                         پیش از آماده شدن اکثریت اعضای کلاس صحبت خودرا

منتظر بمانید تا همه آنها آماده شوند .                                     آغاز نکنید .

صحبتهای مقدماتی خود را دوستانه آغاز کنید . به                      به سقف و کف اتاق نگاه نکنید .

تک تک افراد نگاه کنید و متوجه واکنش آنها باشید .

برا یتاکید بر نکات مهم از حرکات سر دست خود                     سرو دست خود را خیلی زیاد تکان ندهید .

 استفاده کنید .

قدری جابه جا بشوید و به آرامی حرکت کنید .                       به سرعت به این طرف و آن طرف اتاق راه نروید .

موقع استفاده از وسایل دیداری مطمئن شوید که                   پشت خود را به شنوندگان نکنید.

همه افراد کلاس آن را می بینند.

از حلقه ها و نکات توضیحی و مثالهای مختصر و                    از عبارت پردازی بی مورد اصطلاحات خیلی فنی و جملات

جالب استفاده کنید .                                                     پیچیده پرهیز کنید .

پیش از بیان یک مطلب یا طرح یک سوال به                        وقتی که می خواهید مطلب مهمی را عنوان کنید صدایتان را

شنوندگان نگاه کنید                                                        پایین نیاورید  و با نگاه کفشهایتان را وارسی نکنید .

سرعت خود را کم کنید .                                                از یکنواخت حرف زدن بپرهیزید.

   ۷یادداشت برداری۱

معلم می تواند از دانش آموزان بخواهد تا از توضیحات او یاد داشت تهیه نمایند .یاد داشت برداری دانش آموزان از مطالب سخنرانی معلم آنها را از حالت غیر فعال خوارج می سازد و به شرکت در فعالیت کلاسی وا می دارد . یاد داشتهایی که به هنگام گوش دادن به سخنرانی تهیه می شود اغلب نا منظم ودر هم وبرهم هستند . بهتر است برای استفاده بعدی این یادداشتها را منظم کرد .”عمل یاد داشت برداری برای این است که محتوای سخنرانی را برای همیشه قابل استفاده سازد . بنابراین استفاده از مدادرنگی کشیدن چهار خانه ها پیکانها پرانتزها نمودارها و جداول خلاصه بسیار مهم هستند .هر چه یادداشت بهتر سازمان داده شوند بهتر یاد گرفته و دیرتر فراموش می شوند .

انتقاد از روش سخنرانی۲

بسیاری هستند که روش سخنرانی را مورد انتقاد قرار داده و معلمان را نسبت به کاربرد آن دلسرد کرده اند .زمانی سخنرانی روش مفیدی بود .اما اکنون که همه می توانند بخوانند و کتاب فراوان شده است سخنرانی روش غیر ضروری است . اگر شنونده هنگان سخنرانی حواسش پرت بشود و بخشی از سخنان گوینده را در نیابد نمی تواند ماننند زمانیکه به خواندن یک کتاب مشغول است به مطالب قبلی باز گردد و دوباره آنها را مرور کند .

ایراد دیگرکه از روش سخنرانی گرفته اند این است که دراین روش آموزشی  دانش آموزان فعال نیستند حوصله شان سر می رود قدرت خلاقیتشان پرورش نمی یابد و صرفا به صورت گیرنده اطلاعات در می آیند .این روش سخنرانی یک روش غیر غیر موثر است .به رغم انتقاد بالا بعضی از روشنفکران از روش سخنرانی دفاع کرده اند و آن رابرای آموزش پاره ای از مطالب مناسب دانسته اند. مدافعان این روش می گویند که این طریق می توان اطلاعات جامعی را در مدت زمان نسبتا کوتاهی در اختیار یادگیرندگان قرار داد و اگر معلم سخنران ماهری باشد می تواند شنوندگان را تشویق و تهییج کندو اطلاعات لازم را به اآنها بیاموزد . گفته شده که خیلی از دانش آموزان و دانشجویان نمی توانند مطالب را به خوبی بخوانند و بفهمند ولذا روش سخنرانی برای این گونه افراد روش مفیدی است . علاوه براین معلم می تواند در روش سخنرانی خود مطالب کتاب را با عبارت و جملات ساده تر و به سبکی متفاوت از آنچه در کتاب آمده است ارائه دهد . همچنین گفته شده که شنیدن مطالب به طور شفاهی لذت بخش تر از خواندن مطالب است .درست همان زور که دیدن و شنیدن اجرای یک نمایشنامه از خواندن متن آن آموزنده تر و لذت بخشتر است دیدن معلم وشنیدن سخنرانی او از خواندن کتاب آموزنده تر و جالب تر است.

موارد استفاده روش سخنرانی۳

با توجه به توضیحات بالامسئله این نیست که از روش سخنرانی باید استفاده کرد یا باید آن را به کلی کنار نهاد بلکه مسئله آن است که چه وقت باید از آن استفاده کنیم . این روش در بعضی موارد روشی موثر و رد پاره ای موارددیگر روش غیر مفید است . روش آموزشی مبتنی بر سخنرانی در موارد زیر روشی مفید است :

آنجا که هدف اصلی آموزش انتقال معلومات است .
موقعی که مطالب سخنرانی به طریق دیگری در دسترس یادگیرندگان قرارندارد.
زمانی که مطالب پراکنده اند و معلم باید آنها را مرتب کرده سازمان دهد و در اختیار  یادگیرندگان بگذارد .
وقتی که نگه داری مطالب در حافظه برای مدت طولانی ضروری نیست .

زمانی که معلم می خواهد یادگیرندگان را راهنمایی کند و دستورالعملهایی در اختیار آنان قرار دهد تا برای  یادگیری از طریق روشهای دیگر آماده شوند.

در مواقعی که هدف آموزشی کسب مطالب پیچیده و انتزاعی ویادگیری مهارتهای سطح بالا مانند تحلیل ترکیب ارزشیابی از سوی یادگیرنده است استفاده از روش سخنرانی مناسب نیست.

کودک۲ پیش دبستانی درزمینه آموزش مستقیم  با محدودیت روبه رو است زیرا بازنمایی ذهنی واقعیت از سو آنها توسط یک نظام منسجم تفکر کنترل نمی شودآنها به سادگی حواسشان پرت می شود هنگام حل کردن مسائل اغلب بر جنبه های نامربوط آنها تمرکز می کنند و اطلاعات بسیار مرتبط را نادیده می گیرند .ظواهر به آسانی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد و در توجه به ماهیت اصلی مسئله ناتوان می مانند

آموزش با روش بحث گروهی۱

این روش به یادگیرنده کمک می کند تا استفاده از زبان را یاد بگیرد دیدگاه های خود را بیان کنند عقاید و اندیشه هایشان را توجیه نمایند و با نظر و اعتقادهای دیگران آشنا شوند . این روش برای تحقق یافتن هدف های آموزشی ارزشیابس اندیشه های مختلف و ایجتد تحمل و بردباری در برخورد با عقاید دیگران مناسب است همچنین این روش در درک وفهم مفاهیم پیچیده یادگیرندگان را یاری می دهد . یادگیرندگان از طریق همکاری در تفکر مقابله اندیشه ها ارائه پیشنهادهای مختلف و ارزیابی توضیحات و تبیینات مختلف به فهم بیشتر امور توفیق می یابد .

مراحل آموزشی با روش بحث گروهی۲

۱٫ انتخاب موضوع بحث

گیج و برلاینر موضوع بحث را به دو دسته تقسیم کرده اند: ۱) موضوعات مورد توافق همگان ۲)موضوعهای بحث انگیز . موضوع های نوع اول موضوع هایی هستند که افراد مطلع درباره آنها اختلاف نظر چندانی ندارند اما موضوع های نوع دوم به سادگی مورد توافق افراد مختلف قرار نمی گیرند و هر کسی نظر یا عقیده خاصی درباره آنها ابراز می

کند گیج و برلاینر همچنین معتقدند که علوم طبیعی یابه اصطلاح علوم سخت بیشتر از موضوع های نوع اول و علوم

انسانی یا علوم نرم غلبا از موضوعات نوع دوم تشکیل می یابندموضوع های بحث انگیز فواید زیادی دارند و از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

·        سطح علاقه و درنتیجه میزان مشارکت یاد گیرندگان در فعالیت های گروهی را افزایش می دهد .
·        نیار دانش آموزان به مقابله با نظرات مختلف و گوناگون را بر آورده می سازد .
سطح درک وفهم دانش آموزان از منطق اطلاعات و موقعیت خود او را بالا می برد.

۲٫ یافتن زمینه مشترک برای بحث۳

پیش از شروع بحث گروهی لازم است یادگیرندگان را در ایجاد یک زمینه مشترک برای بحث آماده کنیم. در صورت امکان نمایش یک فیلم دیدن یک برنامه تلویزیونی یک گردش علمی یا دیدار از یک موزه مزرعه

 یا کارخانه تدابیر مفیدی هستند.

۳ . بیان هدفهای آموزشی ومحدوده زمانی

بیان هدفهای آموزشی بحث گروهی مانند هریک از روشهای دیگر آموزشی از اقدامات مهم معلم است معلم باید پیش

۲٫ .پیتر هیوز فرگاس . مترجم گنجی کامران. روانشناسی بازی کودکان بازی ورشد. صفحه ۱۷۲پاراگراف آخر                                                                                 ۳٫  .   سیف    علی اکبر  . روانشناسی پرورشی..  صفحه۳۹۲               .  همان صفحه۳۹۳                              

از آغاز بحث هدفهای آموزشی جلسه بحث را در اختیار یادگیرندگان قرار دهد بیان هدف جریان بحث را به نتیجه گیری از بحث سوق می دهد و از به هدر رفتن نیروی افراد و بینتیجه ماندن بحث جلوگیری به عمل می آورد.

۴٫ترتیب نشستن افراد در جلسه بحث گروهی۱

بر خلاف روش سخنرانی که معلم در آن مقابل افراد کلاس قرار می گیرد در بحث گروهی اعضای گروه باید به شکل دایره در کنار هم بنشینند و معلم نیز مانند یکی از اعضا در جای از این دایره قرار بگیرد نه به دور از آنها یا در مقابل آنها . این طریق نشستن تماس چشمی میان همه اعضای شرکت کننده در بحث را ممکن می سازد.

۵٫هدایت جریان بحث

نقش معلم در بحث گروهی باید به حداقل کاهش یابد هر قدر معلم بیشتر صحبت کند دانش آموزان فرصت کمتری برای شرکت در بحث گروهی خواهند داشت . بهترین روشی که معلم بایددر بحث گروهی در پیش گیرد این است که بعد از صحبتهای معمولی روزانه و معرفی موضوع بحث و دادن هدفهای بحث سکوت کند و به صورت شنونده ای علاقه منددر آید . بیشترین نقشی را که می توان در بحث گروهی به معلم گذاشت آن است که به عنوان رئیس

جلسه نوبت افراد کلاس را نگاه داردو نظم جلسه را حفظ کند بعضی معلمان ارز این کار هم خود داری می کنند و

ریاست جلسه را به یکی از اعضای کلاس وا می گذارد زیرا معتقد است که ادارع جلسه بحث فرصت گوش دادن کامل را از آنها می گیرد و سبب می شود دانش آموزان به جای خطاب به یکدیگر مرتبا معلم را مورد خطاب قرار دهند .راهنمایی هایی برای هدایت بحث گروهی :

همکاری کودکان خجول را به بحث جلب می کند ۲.
اظهار نظر و سوالهای یک دانش آموز را به سوی دانش آموز دیگر هدایت می کند .
سعی کنید آنچرا که دانش آموزان می گویندبه خوبی درک کنید .اگر شما مطالب را به خوبی درک نکنید دانش اموزان دیگر نیز ان را نخواهند فهمید .
خواستار اطلاعات بیشتر باشید .
جریان بحث را به مسیر اصلی باز گردانید .
پیش از خواستن جواب وقت کافی برای فکر کردن به دانش آموزان بدهید بعضی دانش آموزان ترجیح می دهند قبل از صحبت کردن نظر خود را بر روی کاغذ بنویسند.
وقتی که صحبتهای یک فرد تمام شد به سایر افراد نگاه کنید واکنش آنها را بسنجید.

مقایسه اثر بخشی روش بحث گروهی و روش سخنرانی۳

  تعداد زیادی پژوهش آموزشی وجود دارد که د رآنها میزان یادگیری دانش آموزانی که با روش سخنرانی

آموزش دیده اند آنها که در بحث گروهی شرکت کرده اند با هم مقایسه شده حدود ۱۰۰پژوهش انجام شده در طی ۴۰ سال را درباره تاثیر روش بحث گروهی وسخنرانی بر یادگیری دانش آموزان بررسی کرده اند میانگین نمرات در این دو روش آموزشی در امتهانات نهایی دروس آنها باهم مقایسه شد . نتایج حاصله نشان دادند که تفاوت میانگینها تقریبا برابر با صفر است . یعنی از لحاظ نمراتی که دانش آموز در آزمون مربوط ب در س خود می گیرند بین روش خنرانی وبحث گروهی تفاوت دیده نمی شود . 


روش آموزش اکتشافی۱

یکیدیگر از روشهای آموزشهای اساسی آموزش اکتشافی است . این روش باعنوانهای دیگر یادگیری اکتشافی و آموزش پوهشگری نیز نامیده می شود .در حقیقت می توان آن را روش آموزش برای یادگیری اکتشافی نامید این روش آموزشی به طور عمده بر فرضهای نظریه سازندگی یا ساختن گرایی یادگیری استوار است . می توان آموزش

برای یادگیری اکتشافی را این گونه تعریف  کرد :”رویکردی به آموزش که از طریق آن یاد گیرندگان تشویق می شوند تا با محیط خود به تعامل بپدازند یعنی درآن به کاوشگری و دستکاری اشیا دست وپنجه نرم کردن با سوالات یا انجام آزمایش اقدام کنند و در نتیجه به فهم یک موضوع برسند دانستن ک فرایند است نه ک فراورده”.

مراحل آموزش برای یادگیری اکتشافی۲

50,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.