تحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدّمه   ۲
روش   ۴
ابزار پژوهش   ۴
یافته‌ها   ۵
بحث و نتیجه‌گیری   ۷
پیشنهادها   ۸
منابع   ۹

منابع

ابراهیمی، امرالله، و همکاران، «رابطه بین دعا و ذکر با میزان اضطراب دانشجویان»، دو فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، ۱۳۸۴، دوره ۳، ش ۲، ص ۴۹-۴۳٫

ابوالقاسمی، عباس، ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه اضطراب امتحان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۷۴

اعتمادی، عذرا، «ایمان و معنویت در مشاوره و روان درمانی» فصل نامه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۴، ش ۳۵و۳۶، ص ۱۳۱-۱۴۶

بک، جی اس، تیراهنمای گام به گام شناخت درمانی، ترجمة ایرج دوراهگی و محمدرضا عابدی، اصفهان، گل‌های محمدی، ۱۳۸۰٫

بیابانگرد، اسماعیل، اضطراب امتحان، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶٫

پناهی، علی‌احمد، « نقش نماز در آرامش روان»؛ روان شناسی در تعامل با دین، ۱۳۸۷، ش ۲۱، ص ۸-۲۱٫

خیر، محمد، و دیبا سیف، « بررسی رابطه مهارت های مقابله با استرس وپیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به برخی از عوامل جمعیت شناختی»، ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال یازدهم، ۱۳۸۳، ش ۱۴، ص ۱۵-۲۷٫

صاحبی، علی، و محمدجواد اصغری، « اعتبار یابی مقیاس اضطراب امتحان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد»، طرح پژوهشی دانشگاه، ۱۳۸۱٫

قربانی، نیما، «روان‌شناسی دین»، فلسفه کلام و عرفان، ۱۳۷۷، ش ۸ و۹٫

کاویانی، حسین و همکاران، « اثر بخشی آموزش کنترل استرس در کاهش اضطرا ب و افسردگی شرکت کنندگان در کلاس کنکور»، تازه های علوم شناختی، سال ۹، ۱۳۸۳، ش ۲ ، ص ۶۱-۶۸٫

کلینکه، کریس ال، مهارت‌های زندگی، ترجمة شهرام محمدخانی، تهران، اسپند، ۱۳۸۴٫

گنجی، مسعود و همکاران، « بررسی مقایسه‌ای سلامت روانی ومصرف سیگار در دانشجویان دارای رفتار مذهبی و بدون رفتار های مذهبی دانشگاه محقق اردبیلی»، طرح پژوهشی دانشگاه، ۱۳۸۴، ص ۱۸-۳۰٫

موسوی اصل، سیدمهدی، « نقش دین در بهداشت روانی»؛ روان‌شناسی در تعامل با دین، ۱۳۸۷، ش ۱، ص ۸۷-۱۱۴٫

نریمانی، محمد و همکاران، « علل اضطراب امتحان در دانشجویان و راه‌های مقابله با آن»؛ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۳۸۵، ش ۳۹،‌ ص ۲۳-۴۰٫

Azhar, M. A & Varma, s.l,(1995). Religios psychotherapyas management of brearment actanpsychiatrica scandinria. P:.22-37.

Bembemutoy, H.(2009). Test anxiety and academic delay gratification .collage student Journal, 43(1): P: 10-12.

Benson ,J.(1989).structural component s of statistical test anxiety in adults : An explanatory model.Journal of Experimental Education, 83, P:.134-139.

Davis w, lysaker L.(2005) .cognitive behavioral therapy and functional and metacognitive out comes in schizo phrnia: Asingle case study: cogen Behav pract.12(3): P: 468-78.

Ergene, T.(2003). Effective interventions on test anxiety reduction : Ametaanalysis. School psychology International , 24,3, P: 313-328.

Hembree, R.(1988). Correlate, causes, and effects of test anxiety. Review of educational Resaerch, 58, P: 47-77.

Hill KT(1984). Debilitation motivation and testing .New York: Academic press

Lazarus, R. s & Folkman, s.(1984). stress, appraisal and coping.New York: springer.

MacDonald , A.The prevalence and effects of Test Anxiety in school children, Educational psychology.2001, 21(1): P: 89-101.

Miller, M(1990). An inventory for measuring clinixcal anxiety psychometric properties. Journal of consulting and clinical psychology. 2(6): P: 15-18.

Morris Lw, Engele WB. Psychodiagnostic processes: 2006, personality intervence.

Mosher, I.P& p.J.Handal (1997), The relation ship between Religion and psychological pistressin Adolescents, Journal of psychology and Thecnology.vol .25, no ,4, P: 449-457.

Sarason, S & Mandler. G(1952) some correlates of test anxiety. Journal of Abnormal and social psychology,vol 74. P: 810-817.

Spilberer,C.D&vagg,PR.(1995).Testanxiety:Atransactionalproceodel.In.c.D.Spilberger&PR.Vagg(Eds) Test Anxiety : Theo Assessment and Treatment (pp.3-14) , Washington , Dc: Taylor Francis.

Srgolzaei M R.(2003) cognitive behavioral approach to planning and control of neural verbal anxiety.Ment HealthJ.17(18): P: 34-47.persion.

Zohar, D.(1998). An additive model of test anxiety: Role of exam –specific expectations. Journal of Educational psychology,90,2, P: 330-340.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسة اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر تنکابن انجام گرفته است. نمونه، شامل شصت دانش‌آموز بوده که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ساده (تک مرحله‌ای) انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شده‌اند. از هر سه گروه به‌وسیلة پرسش‌نامه اضطراب امتحان پیش‌آزمون به عمل آمده است. آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی طی هشت جلسه شصت دقیقه‌ای برای گروه‌های آزمایشی ارائه شده و بعد از آن هر سه گروه آزمایشی و کنترل به پرسش‌نامه اضطراب امتحان پاسخ داده‌اند. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی (پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل) بوده و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس یک‌طرفه در سطح معناداریp=0.001 نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین سه گروه آزمایشی و کنترل وجود دارد؛ یعنی بین اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی در مقایسه با گروه کنترل بر کاهش میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر تنکابن تفاوت وجود دارد و این تفاوت به سود گروه‌های آموزشی راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بوده و آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه تنکابن مؤثر است.

کلیدواژه‌ها: آموزش راهبردهای مقابله با استرس، آموزش مانترای اسلامی، اضطراب امتحان.

 

مقدّمه

کودکان و نوجوانان در جریان رشد، انواع گوناگون و طیف وسیعی از اضطراب‌ها را تجربه می‌کنند و گاه این اضطراب‌ها آنچنان شدت دارند، که زندگی روزمره و تحصیلی آنان را دشوار می‌سازند. یکی از انواع این اضطراب‌ها، اضطراب امتحان است.۱ این پدیده یکی از متغیرهای شناختی ـ هیجانی بسیار مهم است که پژوهش در برابر آن به طور جدی توسط ساراسون و مندلر۲ از سال (۱۹۵۲م) شروع شده است.

امتحانات و آزمون، بخش انکارناپذیری از زندگی انسان‌هاست. نتایج امتحانات تأثیر بسزایی در جنبه‌های مختلف زندگی دارد.۳ اضطراب امتحان، واکنش هیجانی ناخوشایندی به موقعیت ارزیابی است. این هیجان با احساس تنش، تشویش و برانگیختگی دستگاه عصبی خودکار همراه است. اضطراب امتحان، نوعی اشتغال ذهنی است که با خودکم‌بینی، خودناباوری، تردید دربارة خود و نداشتن اعتماد به نفس همراه است. به طور معمول، وجود مجموعه‌ای از نشانه‌های بدنی، مانند سردرد، تپش قلب، عرق کردن، به ویژه کف دست‌ها، از دست دادن اشتها، بی‌خوابی، تکرر ادرار، و نشانه‌های شناختی، مانند اختلال در حافظه، حواس‌پرتی، نداشتن تمرکز، و نشانه‌های عاطفی، مانند نگرانی، تنش، بی‌قراری و دل‌شوره در افراد مضطرب دیده می‌شود.۴

نتایج پژوهش‌های میلر۵ مؤید این مطلب است که اضطراب امتحان بالا با ناکارامدی تحصیلی، سلامت روان ضعیف و هیجان‌های ناخوشایند، همبستگی دارد. همچنین اضطراب امتحان به حس منفی، نگرانی، برانگیختگی شناختی و رفتارهای همراه با نگرانی در مورد شایستگی در امتحان اشاره می‌کند.۶

اخیراً شواهد زیادی مبنی بر گذرا نبودن اضطراب و نگرانی به دست آمده است که اگر بررسی و ارزیابی نشود تا دوران بلوغ و بزرگسالی در بیشتر افراد تداوم خواهد داشت.۷ به نظر می‌رسد دلیل افت تحصیلی در بسیاری از دانش‌آموزان، ناتوانی یادگیری یا ضعف هوشی نبوده، بلکه ممکن است سطح بالای اضطراب امتحان را بتوان دلیل افت یا کارایی در امتحان و تحصیل دانست، همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که عوامل شخصیتی، خانوادگی و آموزشگاهی در ایجاد اضطراب امتحان، نقش عمده‌ای دارند.

۸ همین‌ طور نتایج پژوهش‌های مختلف حاکی از آن است که میزان همه‌گیرشناسی اضطراب امتحان در دختران بیشتر از پسران است و آنها اضطراب امتحان را با شدت بیشتری تجربه می‌کنند و نزدیک به۲۰ ـ۳۰ درصد موارد افت تحصیلی به علت اضطراب امتحان است.۹

بیشتر مطالعات انجام‌شده (ارجن ۱۰، بنسون ۱۱ و همبری ۱۲) بیانگر این حقیقت است که همبستگی مثبت بین افزایش اضطراب و کاهش عملکرد تحصیلی وجود دارد. اشپیل برگر ووگ۱۳ و زهار۱۴ در پژوهش‌های خود خاطرنشان کرده‌اند که دانش‌آموزان با اضطراب امتحان بالا، در مقایسه با دانش‌آموزانی که اضطراب امتحان پایین‌تری دارند، معمولاً گرایش دارند که امتحانات را به صورت موقعیت خطرآمیز یا تهدیدآمیز ادراک کنند.

امروزه الگوهایی ارائه شده است مبنی بر اینکه از طریق آموزش و به کارگیری آنها می‌توان باعث پرورش و تقویت رفتارهایی در دانش‌آموزان شد که حاصل آن بهبود عملکرد تحصیلی و اجتماعی فرد و کاهش عوارض حاصل از مسئله اضطراب امتحان است. از طریق برخی از برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت که ضمن کم‌هزینه بودن، تداخلی نیز با برنامه‌های درسی دانش‌آموزان نداشته باشد، می‌توان برخی از این الگوها را آموزش داد و بدین‌وسیله کارایی مقابله‌ای دانش‌آموزان را افزایش و اسناددهی‌های منفی آنها را کاهش داد.۱۵

پژوهشگران با بررسی راهبردهای مقابله‌ای افراد موفق و ناموفق، به نتایج بسیار اساسی دست یافته‌اند؛ و این مطالعات نشان می‌دهد کسانی که به‌طور موفقیت‌آمیزی با مشکلات مقابله می‌کنند، افرادی هستند که خود را به مجموعه مهارت‌های مقابله‌ای مجهز کرده‌اند.۱۶ راهبردهای مقابله با استرس عبارت از تلاش‌های شناختی و رفتاری به منظور تسلط بر تعارض‌های فشارزا، کاهش یا تحمل آنهاست.۱۷

اثربخشی راهبردهای مقابله با استرس در درمان بسیاری از مشکلات روان‌شناختی، از جمله مشکلات مرتبط با استرس و اضطراب تأیید شده است. دیویس ولیساکر۱۸ اثربخشی تکنیک‌های شناختی ـ رفتاری را در بهبود مهارت‌های فراشناختی افراد مبتلا به اضطراب امتحان، مؤثر نشان داده‌اند. یکی از دیگر روش‌های کاهش استرس و آرام‌سازی، مراقبه مانترا۱۹ است که رایج‌ترین شکل مراقبه در سراسر جهان می‌باشد و احساس آرامشی که با آن ایجاد می‌شود، توانایی مقابله با ناراحتی‌های جسمی و روانی را نیز بالا می‌برد. مانترای اسلامی شامل تکرار بلند یا آرام یک کلمه اسلامی یا ذکر، مانند «الله اکبر» و «لا اله الا الله» است که به منظور تمرکز و تخلیة فشار ذهنی و آرامش از آن استفاده می‌شود. پژوهشگران در سال‌های اخیر در جوامع اسلامی، مانند ایران و مالزی دست به تجربه‌های جدیدی در اتخاذ شیوه‌های روان‌درمانی بیماران مسلمان مبتلا به اضطراب و افسردگی زده‌اند و طی آن در بررسی‌های آزمایشی خود نشان داده‌اند که به‌کارگیری روان‌درمانی مذهبی، مثل ترغیب به دعا و ذکر به عنوان یک نوع از مراقبه، به بهبود بیشتر و سریع‌تر بیماران کمک می‌کند.۲۰

بنابراین، با توجه به وجود تعداد زیاد دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان و پیامد‌های جسمانی و روانی اضطراب و آثار آن بر پیشرفت تحصیلی، توانایی‌های ادراکی و یادگیری در دوران حساس نوجوانی، و از طرفی عینی و عملی بودن روش‌های آموزشی گروهی و راهبردهای مقابله‌ای، هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانة شهر تنکابن است. بدین منظور، این فرضیه‌ها تدوین شدند:

۱٫ بین اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی و گروه کنترل بر کاهش میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستانی تفاوت وجود دارد.

۲٫ آموزش راهبردهای مقابله با استرس بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستانی مؤثر است.

۳٫ آموزش مانترای اسلامی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستانی مؤثر است.

روش

 

10,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس
 • پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
 • تحقیق بیماری های هموفیلی
 • مقاله استرس در دانش آموزان
 • تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.