تحقیق ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای کودکان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای کودکان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای کودکان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

طرح پژوهش ۷
۱-۱- عنوان پژوهش ۷
۱-۲- بیان مسئله ۷
۱-۳- اهداف پژوهش ۱۱
۱-۳-۱- هدف کلی ۱۱
۱-۳-۲- اهداف ویژه ۱۱
۱-۴- سؤالات پژوهش ۱۲
۱-۵- تعریف مفاهیم و متغیرها ۱۲
۱-۵-۱- مهارت‌های شنوایی ۱۲
۱-۵-۲- کشف صدا (آگاهی از صدا) ۱۳
۱-۵-۳- تمایزگذاری بین اصوات ۱۳
۱-۵-۴- شناسایی اصوات ۱۳
۱-۵-۵- درک گفتار ۱۴
۱-۵-۶- آزمون‌های ملاک مرجع ۱۴
۱-۵-۷- آزمون‌های هنجار مرجع ۱۴
۱-۵-۸- روایی محتوایی ۱۵
۱-۵-۱۰- پایایی ۱۵
۱-۵-۱۱- آسیب شنوایی ۱۵
۱-۵-۱۲- سن تقویمی ۱۶
۱-۵-۱۳- سن تشخیص آسیب شنوایی ۱۶
۱-۵-۱۴- سن وقوع آسیب شنوایی ۱۷
۱-۵-۱۵- نوع آموزشهای مخصوص ناشنوایان ۱۸
۱-۵-۱۶- میزان آموزشهای دریافتی کودک ۱۹
۱-۵-۱۷- نوع و آرایش سمعک ۲۰
۱-۵-۱۸- نوع سمعک ۲۰
۱-۵-۱۹- سن کودک هنگام دریافت سمعک ۲۱
۱-۵-۲۰- معلولیت‌های اضافی ۲۱
۱-۵-۲۱- صدای آزمونگر ۲۲
۲-۱- ویژگی‌های گفتار کودکان دچار آسیب شنوایی: ۲۴
۲-۱-۱- اشتباهات در بعد زنجیره‌ای گفتار ۲۴
۲-۱-۲- اشتباهات در بعد زبرزنجیره‌ای گفتار ۲۴
۲-۲- خاصیت‌های صوتی گفتار ۲۵
۲-۲-۱- خاصیت‌های شدتی گفتار ۲۵
۲-۲-۲- خاصیت‌های بسامدی گفتار ۲۶
۲-۲-۳– خاصیت‌های دیرشی گفتار ۲۸
۲-۳- درک شنیداری گفتار ۲۹
۲-۴- آموزش مهارت‌های شنوایی برای کودکان دچار آسیب شنوایی ۳۰
۲-۵- انواع روش‌های ارزیابی مهارت‌های شنوایی برای کودکان دچار آسیب شنوایی ۳۴
۲-۵-۱– درآمد ۳۴
۲-۵-۲- آزمون‌های غیرفارسی ارزیابی‌ مهارت‌های شنوایی کودکان دچار آسیب شنوایی ۳۵
۲-۵-۲-۱ پنج صدای لینگ ۳۵
۲-۵-۲-۲- آزمون گسپ ۳۵
۲-۵-۲-۳- آزمون اسکیپس ۳۷
۲-۵-۲-۴- آزمون ترفت ۳۸
۲-۵-۲-۵- آزمون یکسان – غیریکسان ۳۹
۲-۵-۲-۶- مجموعه آزمون درک اولیه گفتار ۳۹
۲-۵-۲-۷- آزمون فست ۴۱
۲-۵-۲-۸- آزمون جفتهای کمینه ۴۱
۹-۲-۵-۲- آزمون دیپ / تیپ ۴۱
۲-۵-۲-۱۰- آزمون تک هجایی – دو هجایی با تکیه غیر یکسان – دو هجایی با تکیه یکسان ۴۲
۲-۵-۲-۱۱- آزمون هو ۴۳
۲-۵-۲-۱۲- آزمون عبارات آشنا ۴۳
۲-۵-۲-۱۳- آزمون درک شنیداری از حروف الفبا: ۴۴
۲-۵-۲-۱۴- آزمون ANT 45
2-5-2-15- آزمون سِرت ۴۶
۲-۵-۲-۱۶- آزمون اسکای – های ۴۶
۲-۵-۲-۱۷- آزمون DASL 48
2-5-2-18- آزمون تک ۴۸
۲-۵-۲-۱۹- آزمون تمایز پس از تربیت ۴۹
۲-۵-۲-۲۰- آزمون پلات ۴۹
۲-۵-۲-۲۱- آزمون غربالگری پلات ۵۰
۲-۵-۲-۲۲- پرسشنامه سیفتر برای کودکان پیش دبستانی ۵۱
۲-۵-۲-۲۳- پرسشنامه مایز ۵۲
۲-۵-۲-۲۴- پرسشنامه آی‌-تی‌مایز ۵۳
۲-۵-۲-۲۵- آزمون اَپت / های ۵۳
۲-۵-۳- آزمون‌های فارسی ارزیابی مهارت‌های شنوایی برای کودکان دچار آسیب شنوایی ۵۵
۲-۵-۳-۲- آزمون ترتیب شنوایی مدرس ۵۵
۲-۵-۳-۲- آزمون سطح‌بندی نیوشا ۵۷
۲-۵-۳-۳- آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی افراد مبتلا به کم‌شنوایی ملایم تا عمیق ردة سنی ۵ تا ۲۰ سال ۶۱
۲-۵-۳-۴- آزمون تربیت شنوایی خرداد ۶۲
۲-۶- مروری بر اطلاعات و آمار موجود ۶۶
جدول (۲-۲) : نتایج اجرای آزمون DASL برروی ۱۰ کودک ۳ تا ۵ ساله ۷۱
۱-۳- نوع پژوهش ۷۳
۳-۲- محیط پژوهش ۷۳
۳-۳- جامعه و نمونه پژوهش ۷۳
۳-۴- روش گردآوری اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوری ۷۴
۳-۵- نحوة انجام کار ۷۵
۳-۵-۱- پیش‌آزمون ۷۵
۳-۵-۲- نحوة ارزشیابی آزمون ۷۶
۳-۵-۲-۱- روش اجرای آزمون اولیه ۷۶
۳-۵-۲-۱-۱- زیر آزمون آگاهی از وجود صدا ۷۸
۳-۵-۲-۲- زیرآزمون تمایزگذاری بین اصوات ۷۹
۳-۵-۲-۱-۳- زیرآزمون شناسایی اصوات ۸۱
۳-۵-۲-۴- زیرآزمون درک جمله ۸۲
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۳
۳-۷- نحوة رعایت نکات اخلاقی ۸۴
۳-۸- مشکلات اجرایی در انجام طرح ۸۴

 

 

   ۱-۱- عنوان پژوهش

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی برای کودکان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق فارسی زبان شهر تهران.

۱-۲- بیان مسئله

آسیب شنوایی در کودکان منجر به عوارض سوء متعددی می‌گردد که از جمله این عوارض مشکلاتی در کسب مهارت‌های شنوایی (یعنی کشف صدا، تمایز اصوات، شناسایی اصوات، درک گفتار و …)، مشکلاتی در رشد طبیعی زبان، مشکلات عدیده گفتاری و غیره می باشند. برای غلبه بر این عوارض سوء، پس از آن که کودک مناسب‌ترین وسیله کمک شنوایی را دریافت نمود، باید آموزش‌های ویژه در حیطه‌های گوناگون توانبخشی شنوایی مثل، تربیت شنوایی، زبان‌آموزی، تولید و اصلاح گفتار، مشاوره و غیره به فراخور نیاز کودک ارائه شود. ترتیب شنوایی، نوعی آموزش ویژه برای ایجاد و یا بهبود مهارت‌های شنوایی است. اما چگونه می‌توان فهمید که سطح مهارت‌های شنوایی کودک چقدر است و او به کدامیک از آموزش‌ها در حیطه تربیت شنوایی نیاز دارد؟ این اولین سؤا لی است که شنوایی‌شناسان در حیطه توانبخشی شنوایی با آن روبرو هستند. روش درست این است که ابتدا آزمون‌های شنوایی مختلف روی کودک انجام شود، سپس پاسخ‌های وی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین‌گونه که باید آنچه را که به کودک گفته شده (محرک) و از وی انتظار می‌رود را با نوع پاسخی که می‌دهد، مقایسه نمود (اربر[۱]، ۱۹۸۲). مربیان کودکان ناشنوا، مایلند هر یک از شاگردان خود را با روش و وسیله یکسان ارزیابی نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی توانایی‌های شنوایی شاگردان، آن‌ها را برای قرارگیری در برنامه‌های آموزشی تربیت شنوایی، طبقه‌بندی نمایند.

نربون وشو در سال ۱۹۸۹ چند دلیل برای اهمیت انجام ارزیابی‌های توانایی بازشناسی شنیداری ذکر نمودند:

الف) ضمانت اجرایی برای آغاز تربیت شنوایی است.

ب) پس از یک دوره درمان، صرف‌نظر از نوع روشی که در درک گفتار فراهم شده باشد، با اندازه گیریهای مجدد، مقدار پیشرفت درک گفتار در مقایسه با نتایج آزمون قبلی تعیین می گردد.

ج ) ناتواناییهای خاصی که منجر به مشکل درک گفتار شده، شناسایی می گردد تا متعاقباً در برنامه ترتیب شنوایی لحاظ شوند.

از دیگر دلایل ارزیابی مهارتهای شنیداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ۱- استفاده از این آزمون‌ها به عنوان راهنمایی برای طراحی برنامه درمانی.

۲- اطلاعاتی در زمینه انتخاب یا تغییر روش‌های آموزشی مختلف فراهم می‌نماید.

۳- تمرینات مناسب گفتاری و شنیداری توسط درمانگران انتخاب می‌شود.

باید اذعان داشت که آزمون‌های شنوایی و گفتاری استاندارد شده موجود قادر به تخمین دقیق سطح مهارت‌های شنوایی کودکان دچار آسیب شنوایی نیستند. زیرا اولاً برای کودکان شنوا استاندارد شده‌اند و از آنجا که مشکل درک گفتار، بیشتر در آسیب شنوایی است. بنابراین میزان درک گفتار دو کودک شنوا و ناشنوای هم‌سن بسیار از هم فاصله دارد. ثانیاً در آن دسته از آزمون‌هایی که پاسخ کودک شفاهی است، به دلیل وجود مشکلات گفتاری، برای کودکان دچار آسیب شنوایی قابلیت اجرا ندارد. بنابراین برای تعیین سطح مهارت‌های شنوایی کودکان دچار آسیب شنوایی به آزمونی معتبر و پایا نیاز داریم.

در سال ۱۳۷۵، یک نوع آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی به نام آزمون مدرس برای کودکان کم‌شنوای ۶ تا ۷ ساله فارسی‌زبان استاندارد شد (احمدی، ۱۳۷۵) و در سال ۱۳۸۲ آزمون سطح‌بندی دیگری بر مبنای آزمون اپت/های[۲] (آلن[۳] و سرواتکا[۴]، ۱۹۹۴) برای افراد مبتلا به کم‌شنوایی ملایم تا عمیق ردة سنی ۵ تا ۲۰ سال ساخته و ارزشیابی شد (مظاهر یزدی، ۱۳۸۲). بعلاوه در چند سال اخیر بر اهمیت تشخیص سریع آسیب‌شنوایی برای ارائه هر چه سریعتر خدمات توانبخشی تأکید می شود. یاشیناگا – ایتانو[۵] و همکارانش (۱۹۹۸) مطالعه ای را در دو گروه از کودکان دچار آسیب شنوائی انجام دادند که در یک گروه تشخیص کم شنوایی قبل از ۶ ماهگی بوده و در گروه دیگر بعد از ۶ ماهگی . هر یک از کودکان ظرف دوماه مداخلات توانبخشی و درمانی را دریافت کردند. این مطالعه نشان داد، کودکانی که بین سنین تولد تا ۶ ماهگی تشخیص داده شدند، دارای مهارت‌های بسیار بالاتر در عملکردهای درکی – دریافتی، شخصی -اجتماعی، رشدی، رفتارهای ارتباطی و زبان بیانی بودند. کودکان دچار آسیب‌ شنوایی ملایم تا شدیدی که دارای مهارت‌های شناختی طبیعی، در سنین ۳۱ تا ۳۶ ماهگی بودند،  میانگین مهارت‌های واژگان بیانی آن‌ها نزدیک به میانگین سطح واژگان بیانی کودکان همتای شنوایی خودشان بود. حتی کودکان دچار آسیب شنوایی عمیقی که در بدو تولد تشخیص داده شده بودند، در ۴۰ ماهگی عملکردشان از هم‌سن و سالان خودشان، خیلی پایین‌تر نبود (یاشیناگا – ایتانو و همکارانش، ۱۹۹۸) و این اطلاعات اهمیت مداخله توانبخشی شنوایی به موقع را برای این گروه کودکان نشان می‌دهد. همچنین ASHA[6] توصیه می‌کند، سن تشخیص و ارائه خدمات برای کودکان دچار ناشنوایی مادرزادی را به زیر یک سال برسانیم. با این حال هیچگونه آزمون معتبری برای سنین کمتر از ۵ سال، برای تعیین میزان مهارت‌های شنیداری این کودکان برای شروع و یا بررسی میزان پیشرفت کودک در تربیت شنوایی نداریم. به همین دلیل نیاز به آزمون‌هایی که محتوا و شیوه اجرای آن متناسب با کودکان کمتر از ۵ سال باشد، وجود دارد.

از آنجا که آغاز آموزش مهارت‌های شنوایی در سنین نوزادی و خردسالی از ارزش بسیار بالاتری برخوردار است (جاواللهی، ۱۳۸۰)، در این پژوهش آزمون ساخته شدة تعیین سطح مهارت‌های شنوایی کودکان ۳ و ۴ ساله کم‌شنوا، ارزشیابی می‌شود. تا در مرحله بعدی بتوانیم از آن برای تشخیص میزان تأثیر تربیت شنوایی بر پیشرفت مهارت‌های شنوایی کودکان دچار آسیب شنوایی این سنین استفاده نماییم. بعلاوه به دلیل کمبود واژگان کودکان ناشنوایی خردسال ساخت آزمونی معتبر در سنین کمتر از ۳ سال امکان‌پذیر نبود و این پژوهش، سنین کمتر از ۳ سال را شامل نمی‌شود.

۱-۳- اهداف پژوهش

۱-۳-۱- هدف کلی

ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی کودکان ۳ و ۴ ساله دچار آسیب شنوایی.

۱-۳-۲- اهداف ویژه:

۱- تعیین اعتبار ساختاری[۷] برای هر یک از چهار زیر آزمون و کل آزمون

۲- تعیین پایانی[۸] برای هر یک از چهار زیر آزمون و کل آزمون

توضیح: اعتبار محتوایی آزمون فوق پس از ساخته شدن، توسط سازندة آن، تعیین گردیده است.

۱-۴- سؤالات پژوهش

۱- آیا میزان آسیب شنوایی بر امتیاز هر یک از زیرآزمون‌ها و کل آزمون تأثیر می‌گذارد؟

۲- آیا سن بر امتیاز هر یک از زیرآزمون‌ها و کل آزمون تأثیر می‌گذارد؟

۳- آیا امتیاز گروه‌های مختلف کودکان دچار آسیب شنوایی در آزمون مجدد، در هر یک از زیرآزمون‌ها و کل آزمون تفاوت معنی‌داری با آزمون اولیه دارد.

۴- آیا نوع آموزش‌های دریافتی کودک بر امتیاز کل آزمون تأثیر می‌گذارد؟

۵- آیا میزان آموزش‌های دریافتی کودک بر امتیاز کل آزمون تأثیر می‌گذارد؟

۶- آیا نوع سمعک بر امتیاز کل آزمون تأثیر می‌گذارد؟

۷- آیا سن کودک هنگام دریافت سمعک بر امتیاز کل آزمون تأثیر می‌گذارد؟

پاسخ به سؤالات ۱ و ۲ اعتبار ساختاری[۹] را معلوم می‌کند

پاسخ به سؤال ۳ پایانی[۱۰] را معلوم می‌کند.

۱-۵- تعریف مفاهیم و متغیرها

۱-۵-۱- مهارت‌های شنوایی

توانایی‌های مربوط به سیستم شنوایی است که شامل: کشف و آگاهی از صدا، تمایزگذاری بین اصوات، شناسایی اصوات و درک گفتار می‌باشد (تای – موری[۱۱]، ۱۹۹۸)

۱-۵-۲- کشف صدا (آگاهی از صدا)[۱۲]

پایه‌ای‌ترین مهارت شنوایی می‌باشد و عبارت است از آگاهی از صدا زمانی که ارائه می‌شود و زمانی که ارائه نمی‌شود (تای – موری، ۱۹۹۸). در این پژوهش این مهارت متغیر وابسته از نوع کمی پیوسته است.

۱-۵-۳- تمایزگذاری بین اصوات[۱۳]

یکی از مهارت‌های پایه شنوایی است که شنونده باید نشان دهد، آیا دو صدا متفاوت یا مشابه  است (تای – موری، ۱۹۹۸). در این پژوهش این مهارت متغیر وابسته از نوع کمی پیوسته است.

۱-۵-۴- شناسایی اصوات[۱۴]

یکی از مهارت‌های پایه شنوایی است که شنونده باید بتواند به محرکات شنیداری برچسب بزند[۱۵] (تای – موری، ۱۹۹۸). در این پژوهش این مهارت متغیر وابسته از نوع کمی پیوسته است.

۱-۵-۵- درک گفتار[۱۶]

یکی از مهارت‌های پیچیده شنوایی است که شنونده قادر به درک معنی پیام گفتاری می‌باشد (تای – موری، ۱۹۹۸). در این پژوهش این مهارت متغیر وابسته از نوع کمی پیوسته است.

۱-۵-۶- آزمون‌های ملاک مرجع[۱۷]

به آزمون‌هایی گفته می‌شود که برای تفسیر عملکرد آزمایش‌شونده (یعنی امتیاز به دست آمده)، عملکرد فرد را با یک استاندارد از قبل مشخص‌شده یا مندرجات و یا مهارت‌هایی معین، مقایسه می‌کند (گیج[۱۸] و برلین[۱۹]، ۱۹۹۸؛ پوفم[۲۰]، ۱۹۹۹؛ شنکر[۲۱] و ردیفیلد[۲۲]، ۲۰۰۱).

۱-۵-۷- آزمون‌های هنجار مرجع[۲۳]

به آزمون‌هایی استانداردشده گفته می‌شود که برای تفسیر عملکرد آزمایش‌شونده، عملکرد فرد با عملکرد گروهی از همتایان که قبلاً همان آزمون از آن‌ها گرفته شده، مقایسه می‌شود. گروه همتایان، «گروه هنجار» نامیده می شوند (گیج و برلین، ۱۹۹۸؛ پوفم،‌۱۹۹۹؛ سنکرو ردیفلیلد ، ۲۰۰۱)

۱-۵-۸- روایی محتوایی [۲۴]

عبارت است از میزان انطباق اندازه گیری انجام شده با آنچه مورد اندازه گیری بوده است (جانقره بانی و صادقی حسن آبادی، ۱۳۷۲).

۱-۵-۹- روایی ساختار[۲۵]

مشخص نمودن آن دسته از عواملی است که بر عملکرد آزمون تأثیر دارد (ویرسما[۲۶]، ۱۹۹۱).

۱-۵-۱۰- پایایی[۲۷]

عبارت است از میزان تکرارپذیری نتایج به دست آمده از یک روش اندازه‌گیری (جانقربانی و صادقی حسن‌آبادی، ۱۳۷۲) چنانچه آزمونی پایایی نداشته باشد با تکرار آن، نتایج مختلفی به دست خواهد آمد پس نمی‌توان این آزمون را طی مراحل مختلف تربیت شنوایی دوباره به کار برد چون نتیجة بعدی با آزمون اولیه، قابل مقایسه نبوده و روند افزایش یا کاهش مهارت‌های شنوایی فرد را نشان نخواهد داد.

۱-۵-۱۱- آسیب شنوایی

تعریف شرحی: عبارت است از عملکرد غیرطبیعی یا کاهش یافته شنوایی که در اثر ضایعات شنوایی ایجاد می‌شود (استچ[۲۸]، ۱۹۹۷). هر چه کم‌شنوایی بیشتر باشد، فهم گفتار کمتر خواهد شد (اسمیت[۲۹]، ۱۹۷۵؛ بوتروید[۳۰]، ۱۹۶۹).

تعریف عملی: در این پژوهش آسیب شنوایی متغیر مستقل، از نوع کیفی طبقه‌ای است و دو گروه کودکان کم شنوایی شدید و عمیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند. میانگین آستانه‌های شنوایی انتقال هوایی در بسامدهای ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز در کم‌شنوایی شدید بین ۷۱ تا ۹۰ دسیبل HL و در کم‌شنوایی عمیق از ۹۱ دسیبل HL به بالا، بوده است. آستانه‌های شنوایی هر کودک با مراجعه به پروندة پزشکی وی به دست آمد.

۱-۵-۱۲- سن تقویمی

تعریف شرحی: طول زمانی است که یک موجود زنده از هنگام تولد تا زمان اجرای این تحقیق گذرانیده است و معمولاً «سن زمانی» نامیده می‌شود (شعاری‌نژاد، ۱۳۷۵).

تعریف عملی: سن تقویمی متغیر مداخله‌گر، از نوع کمی پیوسته است و در این پژوهش کودکان ۳ و ۴ ساله مدنظر هستند و سن هر کودک از طریق پرسشنامه والدین و برحسب سال و ماه به دست آمد.

۱-۵-۱۳- سن تشخیص آسیب شنوایی

تعریف شرحی: سن تشخیص آسیب شنوایی به معنی سن تقویمی فرد در هنگام انجام اولین آزمون شنوایی است که به تشخیص کم‌شنوایی وی منجر شده است. این سن تا حد زیادی به مقدار کم‌شنوایی مربوط می‌گردد. هر چه کم شنوایی شدیدتر باشد، رشد گفتار تأخیر بیشتری داشته و پاسخ شنیداری به طور آشکارتری کاهش می‌یابد و والدین زودتر متوجه می‌شوند که کودک مشکلی دارد (آزبرگز[۳۱]، ۱۹۸۶).[۱]- Erber, N.P.

[2]- Avditary Perception Test for the Hearing Impaired (APT/HI)

[3]- Alen

[4]- Serwatka

[5] – yashinaga – Itano

[6] – American Speech – Language – Hearing Association (سازمان حرفه ای برای شنوایی شناسان و آسیب شناسان گفتار و زبان

[۷]- Construct validity

[8]- Reliability سازمانی حرفه‌ای برای شنوایی‌شناسان و آسیب‌شناسان گفتار و زبان

[۹]- Construct validity

[10]- Reliability

[11]- Tye-Murruy, N.

[12]- Sound awareness

[13]- Sound discrimination

[14]- Identification

[15]- Lable

[16]- Comprehension

[17]- Criterion-reference tests

[18]- Gage,N.L.

[19]- Berliner, D.

[20]- Popham, W.J.

[21]- Sheinker, D.

[22]- Redifield, D.

[23]- Norm-reference tests

[24] – Content validity

[25] – construct validity

[26] – Wiersma

[27] – Reliability

[28]- Stach, B.A.

[29]- Smith, C.R.

[30]- Boothroyd, A.

[31] – Osberger, M.J.

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق علل مؤثر بر افزایش مشکلات ناشنوایان
 • مقاله کودکان و دانش آموزان ناشنوا
 • مقاله بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.