تحقیق ارزیابی ارزش تغذیه ای پوش کشمش فرآیندشده با پلی اتیلن گلیکول و اوره در جیره گوسفند سنجابی به روش In vivo و In vitro


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق ارزیابی ارزش تغذیه ای پوش کشمش فرآیندشده با پلی اتیلن گلیکول و اوره در جیره گوسفند سنجابی به روش In vivo و In vitro مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق ارزیابی ارزش تغذیه ای پوش کشمش فرآیندشده با پلی اتیلن گلیکول و اوره در جیره گوسفند سنجابی به روش In vivo و In vitro نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
۱-۱- مقدمه   ۱
فصل دوم: بررسی منابع علمی
۲-۱- شناخت گوسفند    ۵
۲-۱-۱- شناخت گوسفند از نظر رده بندی    ۵
۲-۱-۲-اهمیت حیوان نشخوار کننده    ۵
۲-۲- خصوصیات شکمبه    ۶
۲-۲-۱-محیط شکمبه    ۶
۲-۲-۲- میکروارگانیسم های شکمبه    ۶
۲-۲-۲-۱-باکتریهای تجزیه کننده سلولز    ۷
۲-۲-۲-۱-۱-فیبروباکتر سوکسینوژنز    ۷
۲-۲-۲-۱-۲-رومینوکوکوس فلاووفاشین    ۸
۲-۲-۲-۱-۳- رومینوکوکوس آلبوس    ۸
۲-۲-۲-۱-۴- کلاستریدیوم    ۸
۲-۲-۲-۱-۵- یوباکتریوم سلولوسولونس    ۹
۲-۲-۲-۲- باکتریهای تجزیه کننده همی سلولز    ۹
۲-۲-۲-۲-۱- بوتیری ویبریو فیبروسولونس    ۹
۲-۲-۲-۲-۲-ترپونما برایانتی    ۱۰
۲-۲-۲-۳- باکتریهای تجزیه کننده نشاسته    ۱۰
۲-۲-۲-۳-۱- استرپتوکوکوس بویس    ۱۰
۲-۲-۲-۳-۲- رومینوباکتر آمیلوفیلوس    ۱۰
۲- ۲-۲-۳-۳- رومینوباکتر رومینیکولا    ۱۱
۲-۲-۲-۴- باکتریهای تجزیه کننده پروتئین    ۱۱
۲-۲-۲-۵- باکتری تجزیه کننده  اوره    ۱۱
۲-۲-۲-۶- باکتری تجزیه کننده تانن    ۱۲
۲-۲-۳-PH شکمبه    ۱۲
۲-۳- مصرف اختیاری    ۱۳
۲-۳-۱- عوامل مؤثر بر مصرف اختیاری    ۱۳
۲-۳-۱-۱- عوامل حیوانی    ۱۳
۲-۳-۱-۱-۱- عوامل ژنتیکی    ۱۳
۲-۳-۱-۱-۲- جثه و وزن    ۱۳
۲-۳-۱-۱-۳- سن     ۱۴
۲-۳-۱-۱-۴- ظرفیت شکمبه     ۱۴
۲-۳-۱-۱-۵- تولید     ۱۴
۲-۳-۱-۲- عوامل تغذیه ای     ۱۵
۲-۳-۱-۲-۱- اسید های چرب فرار     ۱۵
۲-۳-۱-۲-۲- پروتئین ها     ۱۵
۲-۳-۱-۲-۳- قابلیت هضم     ۱۶
۲-۳-۱-۲-۴- سرعت هضم     ۱۶
۲-۳-۱-۲-۵- انرژی     ۱۷
۲-۳-۱-۲-۶- اندازه ذرات     ۱۷
۲-۳-۱-۲-۷- فیبر جیره     ۱۷
۲-۳-۱-۲-۸- خوشخوراکی و طعم غذا     ۱۸
۲-۳-۱-۲-۹- مواد معدنی و ویتامین ها     ۱۸
۲-۳-۱-۲-۱۰- آب     ۱۸
۲-۳-۱-۳- عوامل محیطی     ۱۹
۲-۳-۱-۳-۱-دما     ۱۹
۲-۳-۱-۳-۲- طول روز     ۱۹
۲-۳-۱-۳-۳- فضا     ۱۹
۲-۴- شناخت برخی مواد در جیره گوسفند     ۲۰
۲-۴-۱- ترکیبات نیتروژن دار غیر پروتئینی     ۲۰
۲-۴-۱-۱- اوره     ۲۰
۲-۴-۱-۲- بیورت      ۲۱
۲-۴-۲- ملاس     ۲۱
۲-۵- قابلیت هضم و روشهای تعیین آن     ۲۲
۲-۵-۱- تعیین قابلیت هضم به روش آزمایش بر روی حیوان یا In vivo     ۲۲
۲-۵-۲- روش In sacco     ۲۲
۲-۵-۳- روشهای آزمایشگاهی     ۲۳
۲-۵-۳-۱- روش تیلی و تری     ۲۳
۲-۵-۳-۲- تعیین قابلیت هضم به روش تولید گاز آزمایشگاهی    ۲۴
۲-۵-۳-۲-۱- روش منک و همکاران (۱۹۷۹)     ۲۵
۲-۶- Partitioning factor (PF)    ۲۷
۲-۶-۱- تأثیر عوامل مختلف بر  PF     ۲۸
۲-۶-۱-۱- مدت انکوباسیون     ۲۸
۲-۶-۱-۲- تأثیر محصولات اسیدی و سیلوها بر میزان گاز تولیدی     ۲۹
۲-۶-۱-۳- تجزیه پذیری پروتئین     ۲۹
۲-۷- بقایای محصولات کشاورزی    ۳۰
۲-۸-ترکیبات دیواره سلولی     ۳۲
۲-۸-۱- همی سلولز     ۳۲
۲-۸-۲- سلولز    ۳۲
۲-۸-۳- لیگنین     ۳۳
۲-۹- ترکیبات فنولی     ۳۴
۲-۹-۱-تانن ها     ۳۵
۲-۱۰- تقسیم بندی تانن ها     ۳۶
۲-۱۰-۱- تانن های قابل هیدرولیز(HT)     ۳۶
۲-۱۰-۱-۱-گالوتانن ها     ۳۸
۲-۱۰-۲- تانن های غیر قابل هیدرولیز(CT)     ۳۹
۲-۱۱- گستردگی تانن ها     ۴۳
۲-۱۲- اندازه گیری تانن ها     ۴۴
۲-۱۲-۱- آزمایشات شیمیایی مربوط به اندازه گیری تانن ها     ۴۵
۲-۱۲-۱-۱- روش فولین دنیس     ۴۵
۲-۱۲-۱-۲- روش Vanillin-Hcl     ۴۵
۲-۱۲-۱-۳- روش Butanol-Hcl     ۴۶
۲-۱۲-۱-۴- روش رودانین یا Rhodanin     ۴۶
۲-۱۲-۱-۵- روش هاجرمن و ویلسون     ۴۶
۲-۱۲-۱-۶- روش  Ytterbium     ۴۶
۲-۱۲-۱-۷- روش گراویمتریک به همراه پلی وینیل پایرولیدون     ۴۶
۲-۱۲-۱-۸- روش گراویمتریک همراه با دترجان     ۴۷
۲-۱۲-۱-۹-روش Radial diffusion     ۴۷
۲-۱۲-۱-۱۰-روش مخلوط     ۴۷
۲-۱۲-۲- اهمیت نوع استاندارد     ۴۷
۲-۱۲-۳- طرز اندازه گیری تانن به روش ماکار و همکاران(۱۹۹۲)     ۴۸
۲-۱۳- تأثیر عوامل مختلف بر میزان تانن     ۵۰
۲-۱۳-۱- تأثیر ارزیابی های مختلف بر میزان تانن     ۵۰
۲-۱۳-۲- تأثیر میزان ترکیبات فنولی و تاننی گیاه بر همدیگر     ۵۱
۲-۱۳-۳- اثر فصل برداشت گیاه بر میزان تانن     ۵۳
۲-۱۳-۴- تأثیر PH.، دما و زمان در ارزیابی تانن     ۵۴
۲-۱۴- اثرات مثبت تانن      ۵۶
۲-۱۴-۱-اثر آنتی اکسیدانی     ۵۷
۲-۱۴-۲- اثر بر ابقاء پروتئین     ۵۷
۲-۱۴-۳-اثر تانن بر فرار پروتئین از شکمبه     ۵۷
۲-۱۴-۴- اثر تانن بر چرخه اوره     ۵۸
۲-۱۴-۵- تأثیر تانن بر راندمان سنتز پروتئین میکروبی     ۵۸
۲-۱۴-۶- کنترل نماتودهای معده روده ای     ۵۹
۲-۱۴-۷- جلوگیری از نفخ     ۵۹
۲-۱۵- اثرات منفی تانن     ۶۰
۲-۱۵-۱- تأثیر کوتاه مدت     ۶۰
۲-۱۵-۲- تأثیر بلند مدت     ۶۰
۲-۱۵-۳- اثر تانن  بر تولید پشم     ۶۱
۲-۱۵-۴- اثرات سمی تانن     ۶۲
۲-۱۵-۵- اثر تانن بر مصرف خوراک     ۶۲
۲-۱۵-۶- اثر تانن بر افزایش وزن     ۶۳
۲-۱۵-۷- واکنش تانن و پروتئین ها    ۶۴
۲-۱۵-۸- اثر تانن بر میکروارگانیسم ها و آنزیم های شکمبه     ۶۵
۲-۱۵-۹- اثر تانن بر قابلیت هضمIn vivo  و In sacco     ۶۷
۲-۱۵-۱۰- اثر تانن بر آزمایشات In vitro    ۷۰
۲-۱۶-تأثیر عوامل مختلف بر آزمایشات In vivo و In vitro    ۷۰
۲-۱۶-۱- تأثیر نوع نمونه و فصل برداشت گیاه     ۷۰
۲-۱۶-۲-تأثیر وزن مولکولی تانن ها     ۷۲
۲-۱۶-۳- تأثیر میزان پروتئین    ۷۲
۲-۱۶-۴- تأثیر میزان نمونه و اندازه ذرات بر میزان تولید گاز(In vitro)     ۷۳
۲-۱۶-۵- تأثیر مایع شکمبه بر میزان گاز تولیدی(In vitro)     ۷۵
۲-۱۷- تعدیل اثرات منفی تانن     ۷۵
۲-۱۷-۱- حالت طبیعی     ۷۵
۲-۱۷-۲- روش های فیزیکی     ۷۶
۲-۱۷-۲-۱- قطعه قطعه کردن گیاه     ۷۶
۲-۱۷-۲-۲- خشک کردن گیاه     ۷۶
۲-۱۷-۲-۳- خاکستر چوب (Wood ASH)     ۷۸
۲-۱۷-۳- روش شیمیایی     ۷۸
۲-۱۷-۳-۱- انبار کردن به همراه اوره     ۷۹
۲-۱۷-۳-۲- محلول آلی     ۷۹
۲-۱۷-۳-۳- مواد قلیایی     ۷۹
۲-۱۷-۳-۴- پلی وینیل پایرولیدون(PVP) یا  پلی وینیل پلی پایرولیدون(PVPP)     ۸۰
۲-۱۷-۳-۵- پلی اتیلن گلیکول (PEG)     ۸۰
۲-۱۷-۴- مواد بیولوژیکی     ۸۲
۲-۱۷-۴-۱- استفاده از مخمر     ۸۲
۲-۱۸- تأثیر PEG بر تانن در آزمایشات In vivo     ۸۳
۲-۱۹- تأثیر PEG بر تانن در آزمایشات In vitro     ۸۶
۲-۲۰- عادت پذیری نشخوار کنندگان بر تانن    ۹۰
فصل سوم: مواد و روشها
۳-۱- تعیین ارزش تغذیه ای پوش کشمش به روش In vivo     ۹۳
۳-۱-۱- محل و تاریخ انجام آزمایش      ۹۳
۳-۱-۲- مشخصات دامهای مورد آزمایش     ۹۳
۳-۱-۳- مواد خوراکی     ۹۳
۳-۱-۴- تیمار های آزمایشی و نحوه خوراک دادن     ۹۴
۳-۱-۵- مراحل مختلف آزمایش     ۹۵
۳-۱-۵-۱- دوران تغییر جیره     ۹۵
۳-۱-۵-۲- دوره آداپتاسیون  یا عادت پذیری     ۹۶
۳-۱-۵-۳- دوره آزمایش     ۹۶
۳-۱-۶- پارامتر های اندازه گیری شده و نحوه انجام آن     ۹۷
۳-۱-۶-۱- روند افزایش وزن روزانه     ۹۷
۳-۱-۶-۲- خوراک خورده شده     ۹۷
۳-۱-۶-۳- نیتروژن باقیمانده در بدن     ۹۷
۳-۱-۷- تجزیه آزمایشگاهی نمونه های جمع آوری شده     ۹۸
۳-۱-۷-۱- تعیین ماده خشک و در صد رطوبت     ۹۸
۳-۱-۷-۲- تعیین خاکستر     ۹۸
۳-۱-۷-۳- طرز اندازه گیری فیبر به روش ونده     ۹۸
۳-۱-۷-۴- تعیین پروتئین خام با استفاده از روش کجلدال     ۹۹
۳-۱-۷-۵- تعیین چربی خام     ۱۰۰
۳-۱-۷-۶- تعیین NFE     ۱۰۱
۳-۱-۷-۷- روش تعیین قابلیت هضمی     ۱۰۱
۳-۲- اندازه گیری تانن با استفاده از روش تغییر یافته ماکار و همکاران(۱۹۹۲)     ۱۰۱
۳-۲-۱- محل انجام آزمایش     ۱۰۱
۳-۲-۲- روش انجام آزمایش     ۱۰۲
۳-۲-۲-۱- آنالیز ترکیبات فنولی قابل استخراج     ۱۰۲
۳-۲-۲-۲- آنالیز ترکیبات فنولی بدون تانن توسط PVP     ۱۰۳
۳-۲-۲-۳- تهیه محلول استاندارد     ۱۰۳
۳-۲-۲-۴- قرائت عدد جذب توسط دستگاه اسپکتروفتومتر    ۱۰۴
۳-۲-۲-۵- رسم منحنی استاندارد وتعیین معادله رگرسیون     ۱۰۴
۳-۲-۲-۶- محاسبه کل تانن های قابل استخراج     ۱۰۵
۳-۲-۲-۶-۱- روش محاسبه     ۱۰۵
۳-۳- تعیین ارزش تغذیه ای جیره آزمایشی به طریق In vitro     ۱۰۵
۳-۳-۱- محل اجرای آزمایش     ۱۰۶
۳-۳-۲- آماده سازی مواد مورد نیاز آزمایش     ۱۰۶
۳-۳-۲-۱-تهیه نمونه های آزمایشی      ۱۰۶
۳-۳-۲-۲- آماده نمودن سرنگها     ۱۰۶
۳-۳-۲-۳- حمام بن ماری     ۱۰۶
۳-۳-۲-۴- جمع آوری مایع شکمبه     ۱۰۶
۳-۳-۲-۵-تهیه محلولها     ۱۰۷
۳-۳-۲-۶-تهیه مدیا یا بزاق مصنوعی     ۱۰۸
۳-۳-۲-۷- تهیه مایع بافری     ۱۰۹
۳-۳-۲-۸- روش اجرای آزمایش     ۱۰۹
۳-۳-۳- تعیین قابلیت هضم ماده خشک،ماده آلی،PF و ۲/T     ۱۱۰
۳-۳-۴- رسم منحنی و نمودارها     ۱۱۱
۳-۴- طرح آماری مورد استفاده در آزمایش     ۱۱۶
فصل چهارم – نتایج و بحث
۴-۱- نتایج     ۱۱۷
۴-۱-۱- ترکیب شیمیایی جیره     ۱۱۷
۴-۱-۲- مصرف خوراک و روند افزایش وزن روزانه     ۱۱۸
۴-۱-۳- قابلیت هضم     ۱۱۹
۴-۱-۴- ابقاء نیتروژن     ۱۲۱
۴-۱-۵- کل ترکیبات فنولی و تاننی قابل استخراج     ۱۲۲
۴-۱-۶- گاز تولیدی در مدت ۹۶ ساعت انکوباسیون     ۱۲۳
۴-۱-۷- میزان گاز تولید شده در ساعتهای مختلف انکوباسیون      ۱۲۴
۴-۱-۸- تأثیر میزان نمونه بر تولید گاز     ۱۲۵
۴-۱-۹- تأثیر اندازه ذرات بر گاز تولیدی    ۱۲۶
۴-۱-۱۰- قابلیت هضم (In vitro)، PF و ۲/T     ۱۲۷
۴-۲- بحث     ۱۲۸
۴-۲-۱- ترکیب شیمیایی     ۱۲۹
۴-۲-۲- مصرف خوراک     ۱۲۹
۴-۲-۳- روند افزایش وزن روزانه     ۱۳۴
۴-۲-۴- قابلیت هضم     ۱۳۵
۴-۲-۵- ابقاء نیتروژن     ۱۳۸
۴-۲-۶- نتیجه گیری کلی آزمایش In vivo    ۱۴۲
۴-۲-۷- ترکیبات فنولی و تاننی قابل استخراج     ۱۴۳
۴-۲-۸- نتیجه گیری کلی ارزیابی تانن     ۱۴۵
۴-۲-۹- گاز تولیدی     ۱۴۶
۴-۲-۱۰-تأثیر اندازه ذرات بر گاز تولیدی      ۱۴۸
۴-۲-۱۱- تأثیر میزان نمونه بر میزان تولید گاز     ۱۴۹
۴-۲-۱۲- قابلیت هضم In vitro،PF  و ۲/T    ۱۵۰
۴-۲-۱۳- نتیجه گیری کلی آزمایش In vitro     ۱۵۳
۴-۲-۱۴- نتیجه گیری کلی این تحقیق     ۱۵۳
۴-۲-۱۵- پیشنهادات     ۱۵۴
منابع      ۱۵۷
چکیده انگلیسی

منابع

۱-آذرفر.ا،اسدی.ی،المدرس.ع.تجزیه پذیری ماده خشک ،ماده آلی،نشاسته،جو و سه واریته سورگوم با تانن های متفاوت. دانش کشاورزی – شماره های ۳و ۴(جلد ۸).

۲-تقی‌زاده.ا، نیکخواه. ع، فضایلی.ح- تعیین گوارش‌پذیری و ویژگی‌های تجزیه‌پذیری برخی مواد خوراکی به روش‌های In vitro, In vivo, In situ، مجله دانش کشاورزی شماره ۳، (جلد ۹).

۳-جعفری صیادی.ع،منصوری.ﻫ – ۱۳۷۷- لیگنین – معمای تغذیه دام- چاپ اول انتشارات جهاد دانشگاهی گیلان.(ترجمه)

 ۴سوری.م.۱۳۶۹٫ تعیین ارزش غذایی پوش کشمش در تغذیه بره های در حال رشد (گوسفندان مهربان).پایان نامه کارشناسی ارشد.

۵-سوری .م ، جزوه کلاسی نغذیه نشخوار کنندگان.

۶ صوفی سیاوش.ر، جانمحمدی. ح (۱۳۷۹) تغذیه دام- چاپ اول- تبریز- انتشارات عمیدی- (ترجمه)

۷-طباطبائی.م.م ،۱۳۶۰- اثر محلول اوره- ملاس بر مصرف کاه گندم در گوسفند. دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا.

۸-طباطبایی.م.،سوری.م.،نیکخواه.ع.،۱۳۷۱-تعیین ارزش غذایی پوش کشمش در تغذیه بره های در حال رشد (گوسفندان مهربان) مجله علوم کشاورزی ایران ،جلد ۲۳،شماره ۲٫

۹- طهماسبی .ع ،جزوه درسی ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور.

۱۰مهارت نوری. م، سیاه منصور. ص -۱۳۶۶- اصول نگهداری و پرورش گوسفند- چاپ سوم- تهران- سازمان انتشارات اشرفی (تالیف)

۱۱ولی‌زاده.م، مقدم. م، -۱۳۷۶- طرح‌های آزمایشی در کشاورزی- چاپ چهارم- تبریز- انتشارات پریور- (تالیف)

۱۲-Abdulrazak.S.A.,et.al, 2000-Nutritive evaluation of some Acacia tree laeves from Kenya.Anim.Feed sci.and Technology.85:89-98

13ADAS .1976-Nutrient allowances and composition of feeding stuffs for Ruminants. Ministy of agriculture, fisheries and food, Tolerance Drive, pinner,Middlesex HA5.2Dt.Great Britain Advisory paper.No.11pp.38(2nd)

14- Adogla- Bessa. T., Owen. E., Adesogan. A. T., 1999- Ensiling whole crop wheat with cellulase hemicellulase based enzymes. 3: comparing effects of urea or enzyme treatment on forage composition and stability. Anim. feed Sci: Technology 82: 51- 61.

15- Aganga. A. A., Mosase. K. W. 2001- Tannin Content, nutritive value and dry matter digestibility of Lonchocarpus capassa, zizyphus mucronata, Sclero carya birrea, Kirkia acuminata and Rhus Lancea seeds. Anim feed sci. Technology 91, 107- 113

16-Anbarasu.C,et.al-2003-Response of goats to partial replacement of dietary protein by a leaf meal mixture containing Leucaena Leucocephala, Morus alba and Tecton a grandis. Small Ruminant Research .

17-Animal scienceat Cornell University -2002- Some Practical considerations  for feed Evaluations using the gas method. Web pages

18-Aregheore.EM.2000-Chemical composition and nutritive value of some tropical by-product Feedstuffs for small ruminants-in vivo and in vitro digestibility.Anim,Feed sci.and Technology.85:99-109

19- Atasoglut. C., Guliye A. Y, Wallace. R. J. 2003- Use of a deletion approach to assess the amino and requirements for optimum fermentation by mixed micro- Organisms from the sheep rumen.Animal science. 76. 147- 153

20Baba.A.S.H,Castro.F.B.,Orskov.E.R, 2002.Partitioning of energy and digestibility of browse plants in vitro and digestibility of blocking the effects of tannin  by the addition of polyethylene glycol.Anim. Feed sci. Technology. 95: 93-104

21-Barry.T.N,Manley.T.R.,Duncan.J.1986.The role of condensed tannins in the nutritional value of Lotus pedunculatus for sheep. British J. of Nutrition. 55: 123- 137.

22Bhatta,R., et.al-2002. Effect of polyethylene glycol- 6000 on nutrient intake, digestion and growth of kids browsing prosopis cineraria. Anim. Feed sci. Technology 101: 45- 54.

23Ben Salem, H., et.al – 1999- Intake- Digestibility, urinary excretion of purine derivatives and growth by sheep given fresh, air- dried or polyethylene glycol- treated foliage of Acacia cyanophylla Lind1. Anim. Feed sci.Technology- 78: 297-311.

24- Ben salem. H., et.al –2000. Deactivation of condensed tannins Acacia cyanophylla LindI.foliage by polyethylene glycol in feed blocks .Effect on feed intake, diet digestibility, nitrogen balance, microbial synthesis and growth by sheep. Livestock production science- 64: 51- 60.

25- Ben salam. H, et.al- 2002- Polyethylene glycol in concentrate of feed blocks to deactivate condensed tannins in Acacia cyanophylla LindI. Foliage. 1. Effects on intake, digestion and growth by Barbarine Lambs. Anim sci. 75: 127-135

26-Bisandra.E.T.N.,Ogala.W.O.,Tesha.j.v.2003-Characterisation of tannin resin blends for particle board applications. Cement&concrete composites.25:593-598

27-Blummel.M,Makkar.H.P.S,Becker. K, 1997- In vitro gas production: a technique revisited, J. Anim. physiol. Anim. Nutr. 77: 24-34

28-Broadhurst.R.B,Jones.W.T., 1978-Analysis of condensed tannin using Acidified Vanillin.J.sci.Feed .Agric.29:788-794.

29-Buckley,C.,1999-Gravimetric analysis.Htm.

30-Burritt .E.A ,Malechek.J.C ,Provenza .F.D –1987- Changes in concentrations of tannins,Total Phenolics,Crode protein and In vitro Digestibily of Browse due to Mastication and Insalivation by  cattle. Journal of Range Management 40 (5) september. 1987.

31- Cabrol fliho.S.L.S, et.al.2000– Tannin bioassay using semi- automated and manual gas production techniques for Brazilian browses-Center for Nuclear Energy in Agriculture(CENA/USP).

32-Canbolat.o .et.al. 2005-Effect of polyethylene glycol on in vitro gas production, metabolizable energy and organic matter  digestibility of Quercus genus leaves.

33-Cannas.A.,2000:Tannins definition.Animal science at cornell university.AS625.

34Cannas.A.,-2002.Tannins:fascinating but sometimes dangerous molecules. Animal science at cornell university.AS625.

35-Cannas.A., 2002- Tannins: positive effects. Animal science at cornell university. AS625.

36- Cannas.A., 2002- Tannins: toxic and antinutritional effects. Animal science at cornell university. Page:1- 5.AS625.

 ۳۷Chenost. M., et.al.,2000- Some mothodological aspects for predicting whole plant maize digestibilty from the gas- test technique.

38Church. D. C. 1988- The Ruminant aninal. Digestire phyysiology and Nutrition. 2nd .

39-Cottyn.B.G., et.al, 1981-NaOH- Treated Grape seed oil meal incomplet diets for intensive Bull Beef production Agric. Environm, 6: 283-294.

40- Davies. Z. S., et.al.,2000-An automated system for measuring gas production from forages inoculated with rumen fluid and its use in determining the effect of enzymes on grass silage. Anim feed sci. technology- 23- 205- 221.

41- Defrain. J. M, et.al., 2003. Development and evaluation of a pelleted feed stuff containing condensed corn steep liquor and raw soybean hulls for dairy cattle diets . anim feed sci. Tech nology 107- 75- 86

42-Dewhurst.R.J, Davis.d.r, Merry.R.J.,2000- Microbial protein supply from the rumen.Anim.  feed sci.and Technology.85:1-21(Review article)

 ۴۳FAO,2001- second Research coordination Meeting of the fao/ IAEA coordinated Research Project on use and nuclear and related techniques to develop simple tannin assays for predicting and improving the safety and efficiency of feeding ruminants on tanniniferous tree foliage: 19-23

44-Farrell. DJ, Perez-Maldonado.R.A.1999-Tannins in Feedstuffs used in the diets of pigs and poultry in Australia.School of Land and Food,The university of Queensland Brisbane Qld 4072 Australia.p.24-29

45- Faverdin. P, Hamed. D. M,Verite. R- 2003- effects of metabolizable protein on intake and milk production of dairy cows independent of effects on ruminal digestion. Animal saence 76. 137-146.

46-Fernando, R. and catsaounis, N. 1966. Etude de la digestibilite du toutreau de pepins de raisins chez le mouton. C. R. Seances Acad. Fr. pp. 218-223

47-Fondevila.M.,et.al, 2002-Gas production from strow incubated in vitro with different levels of purified carbohydrates.Anim.Feed. sci and Tech.102:1-15

48-Forbes.J.M -1995-Voluntary of food intake and diet selection in farm animals .3nd eddition.

49Frotus. P., et.al, 2002. Condensed tannin content of several shrub species from a mountain area in northern spain, and its relationship to variuos indicators of nutritive value. Anim feed sci. Technology 95: 215- 226 (short communication).

50-Gaterchew, G., et.al,1998- In vitro gas measuring techniques for assesment of nutritional quality of feeds -a review, Anim. feed. Sci. Technol 72: 261-281

51Gatechew. G., et.al,2001.In vitro rumen fermentation and gas production :influence of yellow grease, tallow, corn oil and their potassium soaps.Anim feed sci.Technology 93:
1-15.

52-Gatechew.G.,Makkar.H.P.S.,Becker.K -1998- Localization and quantification of tannins in multipurpose tree leaves using a histochemical approach coupled with image analysis-2nd International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-2): 1-30

53Gatechew.G,Makkar.H.P.S,Becker. K- 2001- Method of polyethylene glycol application to tannin- containing browses to improve microbial fermentation and efficiency of microbial protein Synthesis from tanin- containing browses. Anim. Feed sci. Technology. 92: 51-57.

54-Giner- Chavez B. I- 1996- Condensed Tannins in tropical forages- ph-D. Thesis. Cornell university ,Ithaca, Ny, USA.

55-Hadjipanayiotou.M.1983.-Potential For The Better utilization of crop residue and agro-industrial By-products in the Middle East with special referens Methodology,Equipment,Facilities and perasonned involved,As well as an outline of Research priorities in the Region-Agricultural research institute-Nicosia,Cyprus

56-Hagerman.A.E-1987-Radial Diffusion Method for Determining tannin in plant Extracts. Journal of chemical Ecology. Vol. 13. No.3- 437-449

57-Hagerman.A.E-2002-Biological Activities of tannins:Tannin as antioxidants.Protein digestibility-Protein precipitation by tannins. Http.1-12

58-Hagerman.A.E-2002-Tannin chemistry.Condensed tannin structural chemistry.Http-p:1-9

59-Hagerman.A.E,2002,Hydrolyzable tannin structural chemistry. p:1-7

60- Hagerman. A. E.2002-, Tannin handbook:Tannin assay- General phenolic methods-Functional group methods-HPLC-Protein precipitation method. Hagerman laboratory- Http:1-84

61-Hagerman.A.E. and Butler.LG.1978-Protein precipitation method for the quantitative determination of tannins.J.Agric.Food Chem.26:809-812.

 ۶۲-Hagerman A. E., Klucher K. M. 1986. Tannin-protein interaction in: plant flavanoids in biology and medicine: biochemical, pharmacological, and structure acting relationships. Ed. Cody. V., Middleton E. Sr., Harbon.J. Alan R. Liss, Newyork, pp 67-76

63-Hagerman.A.E.,et.al,1992. Tannin chemistry in relation to digestion. T. Range. Manage. 45: 57- 62

64-Hedquist,H.,et.al,2000- Characterisation of tannins and in vitro protein digestibility of several lotus corniculatus varietie -Anim feed. sci. Technology: 87,41- 56.

65-Hoagland Meyer.L -1975- Vegetables and Fruits-Vol: Food chemistry.

66Hoffman.P.1999-Adding Urea to Corn Silage.Extension Dairy Specialist,UW-Madison.vol 1:No.2.

67-Horvath, P. J. 1981. The nutritional and ecological signiaficance of acer- tannins and related polyphenols.M.S.Thesis. Cornell university,Ithaca Ny, USA.

68Hove.L.,et.al, 2001-Nutrient intake and utilization by goats fed dried leaves of the shrub legumes Acacia angustissima,Calliandra calothyrsus and Leucaena leucocephala as Supplements to native pasture hay.Anim.Feed sci.and Technol.91:95-106

69-Iternational agency for research on concer.,1999. N-Vinyl-2-Pyrrolidone and polyvinyl pyrrolidone.Web pages.htm

70-INRA .1978. Tables de L,alimentation des Ruminants. Inst Nat. Rech. Agron. Publ,. 78000 versailles, france, 597 pp.

71-Jayasuria.M.C.N-1983.Potential for the better utilization of crop residues and agro-industrial by-products in animal feedind in the indian .Sub-Continent-Animal production and health section,IAEA.Vienna.

72-Jones.R.J.et.al-2000.An approach to screening potential pasture species for condensed tannin activity. Anim.feed.sci. Technology 85, 269- 277 (short- communication).

73- Jones R. J, M. A. Garcia Amodo, M. G., Dominguez- Bello. 2000- Comparison of the digestive ability of crop fluid from the folivorous Hoatzin (Opisthocomus hoatzin) and cow rumen fluid with seven tropical forages. Anim. Feed. sci. Technology 87, 287-296.

74-Jones..R.J,Palmer.B.2000-In vitro digestion studies using 14c-labelled polyethylene glycol (PEG)4000:Comparison of six tanniniferous shrub legumes and the grass panicum maximum.Anim Feed sci.Thecnology 85:215-221

75-Kamra,D.,Pathak.N. -1996- Nutritional Microbiology of farm animals. First published

76Khazaal, K., and Orskov, E. R,.1992. Potentiality of the gas production technique in comparison to nylon bag for the prediction of animal performance (87).

77-Khazaal,K.,et.al.1993.Acomparison of gas production during incubation with rumen contents in vitro and nylon bag dagradibility as predictors of the apparent digestibility and the voluvtary intake of hays.Anim.Prod.57;105-112

78Kruegercco.C.G.,et.al, 2000.Matrix- assisted laser desorptionization time- of- flight mass spectrometry of pollygalloyl polyflavan- 3- ols in grape seed extract. J. Agr. Food- chem. 48 (5), 1663- 1667.

79Kumar. R., Antinutritional factors the potentail risks of toxicity and methods to alleviate then.Htm.

80-Landau.S,et.al.2003.Polyethylene glycol, used to alleviate the negative effects of dietary tannins, can also serve as a marker of fecal output in goats. Small Ruminant research- 48: 37- 43.

81-Landau.S.,et.al. 2000. Short-term changes in eating patterns explain the effects of condensed tannins on feed intake in heifers .Applied Anim.Behaviour Sci.69:199-213

82-Larwence, A. Hammouda, F. Salah, A. 1984. Valeur alimentaire des mares de raisin. Role des tannins condenses dans la faible valeur nutritive des mares de raisin chezle mouton: effect dune addition  de polyethylene glycol 4. Ann. 200 teeh. 33 (4)- 533- 543.

83-LIU.F.Y.,Hodgson,J.Barry.T.N.,1998. Effect of grazing sequence and condensed tannins on ingestive behaviour, herbage intake, and performance of lambs grazing yorkshire fog pasture. New zealand Journal of Agricultural Research vol. 41: 359- 366.

 ۸۴-Ly. J.,Nguyen van lai, Preston. R. T, 1997- A sudy of washing losses and in vitro gas production characteristics of nine leaves from tropical trees and shrubs for ruminants. Livestock Research for Rural Development- volume 9- Number 3- Page 1-8.

85- Makkar.H.P.S.Applications of the in vitro gas method in the evaluation of feed resources, and enhancement of nutritional value of tannin rich tree/browse leaves and agro-Industrial by products. Animal production and health section, International Atomic Energy Agency, vienna.

86-Makkar.H.P.S.,2001-RCA.Regional training workshop on in-vitro techniques for feed evaluation.International Atomic Energy Agency.Vienna.

 ۸۷Makkar. H. P. S. 2003. Effects and fate of tannins, and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich-feeds. Small Ruminant Research 49: 241-250.a review.

88Makkar.H.P.S.,Becker..K.1996-Effect of PH,Temperature,and Time on In activation of Tannin and possible Implications in Detannification Studies.J.Agric.Food chem. 44:1291-1295

89Makkar,H.P.S,Becker,K. 1994-Isolation of tannins from leaves of some trees and shrubs and their properties.J.Agric.Food. Chem.42:731-734.

90Makkar.H.P.S, Blummel.M,Becker,K,1995a-Formation of complexes between polyvinyl pyrrolidons or polyethylene glycds with tannins, and their implications in gas production and true digestibility in vitro techniques-British Journal of Nutrition, Band 73- Heft 6. S. 897- 913

91-Makkar.H.P.S, Blummel.M, Becker,K,1995-b-In vitro effects and interactions of tannins and saponins and fate of tannins in rumen.J.Sci.food.Agric.69:481-493.

92-Makkar. H. P. S,Singh.B.1992.Effect of wood ash on tannin content of oak(Quercus incana) leaves .Bioresour.Technol.4-,85-86.

93-Makkar.H.P.et.al,1992.Tannins assay.Htm.

94-Mandebru.P,et.al.2001-Effects of source and level of nitrogen and changing buffer/ruminal fluid at 48 h on in vitro digestion of feed stuff.Anim.feed sci.and Technol.93:43-54

95-Mangan.J.L.1983-Nutritional Effects of Tannins in Animal Feeds.Nutrition Research Reviews.1:209-231

96-Marinas.M.,Garcia-Gonzalez..R.,Fondevila..M.,2003-The nutritive value of five pasture species occuring in the summer grazing ranges of the pyrenees.Animal science.76:461-469

97Markanatos: X-1992: determination of the nutritive value of Mediteranean Browse using Either the gas production  or nylon bag techniques A. thesis submilted in partial fulfilment for the degree of master of science U. of Aberdeen.

98- MC Neill, D. M., Komolong M. K, Gobius. N., Barber. D. Influence of dietary condensed tannin on Microbial Crude protein supply in sheep.

99-McSweeny.C.S,et.al.2001.Microbial interactions with tannin:nutritional consequences for ruminants.Anim. Feed Sci.and Technol.91:83-93

100Menke,K.H., et.al –1979.The estimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feeding stuffs from the gas production  when they are imcubated with rumen liquor invitro. Camb. 93: 217-222.

101Menke, K. H. and steingass, H. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using, rumen fluid. Animal Research and Development. Vol 28: 7-55.

102-Merkel.R.C, et.al..1999- Intake, digestibility  and  nitrogen utilization of three tropical tree legumesII.As protein supplements. Anim. Feed. Sci. Technology.82:107- 120.

103Miller.S.M.1992-The role of Acacia aneura in Animal production.web site

104-Minakowski, D.,et.al-1996-Nutritive value of faba bean hulls for ruminants.Institute of animal nutrition and feed management.

105-Min.B.R.,et.al,2003-The effect of condenced tannin on the nutrition and health of ruminants fed fresh temperate forages..Anim. feed sci. and technology.106:3-19. a.review

106-Min.B.R.,et.al,2003.The effect of short- term consumption of a forage containing condensed tannins on gastro- intestinal nematode parasite infections in grazing wether goats. Small Ruminant Research .

107Mishra.A.S,et.al,2000 .Effect of sodium hydroxide and alkaline hydrogen   peroxide treatment on physical and chemical characteristics   and IVOMD of mustard straw.Animal feed science and Technology:      ۸۴٫۲۵۷-۲۶۴٫

۱۰۸-Mueller-Harvey-I-2001-Analysis of hydrolysable tannins.Anim.Feed sci.Technology. 91:3-20.a review.

109-Ngwa.A.T.,Nsahlai.I.V.,IJI.P.A.2002-Effects of Supplementing veld hay with a dry meal or silage from pods of Acacia sieberiana with or without Wheat bran on voluntary intake,digestibility.excretion of purine derivatives,nitrogen utilization,and weight gain in south African Merino sheep.livestock production science .77:253-264

110- Norton. B. W., (2000). The significance of tannins in tropical Animal production.

111-Nsa hlai. I. V., Osuji. P. O., Umunna. N. N. 2000.Effect of form and quality of feed on the concentrations of Purina derivatives in urinary spot samples, daily microbial N Supply and predictability of  intake. Animal feed. Sci Technology. 85, 223-238.

112-Olsen,K.M.,Janne.C.Daly,Gregory.Tanner.The effect of cotton Condensed tannin on the Efficiency of the cry1Ac &-endotoxin of Bacillus Thuringiensis.

113-Othmer.K.,– Encyclopedia of chemical Technology. Second Edition- volume
10- Glycolic Acid.

114Owen.J.B.1991.Cattle feeding.

115- Palmer. B., Jones. R. J. 2000. In vitro digestion studies using 14c-labelled polyethylene glycol (PEG): the effect of sample pretreatment on dry matter and nitrogen digestibility as well as  PEG binding of calliandra calothyrsus. Anim feed sci. Technology 86, 149-155.

116-Palmer. B, Jones. R. J. 2000- The effect of PEG addition in vitro on dry matter and nitragen digestibility of calliandra calothysus and leucaena leucocephala leaf. Anim feed sci. Technology 85: 259- 268.

117- Palmer.B.,et.al,2000-The effect of sample drying conditions on estimates of condensed tannin and fibre content,dry matter digestibility,nitrogen digestibility and PEG binding of calliandra calothyrsus.Anim.Feed sci.Technology .87:29-40

118-Palmer.B.,Mcsweeney.C.S.,2000.Tannins in calliandra calothyrsus: Effect of polyethylene glycol (PEG) and an Evaluation of 19 Accessions. In:broker,J.D.(ED.), Tannins in livestock and human nutrition.Proceedings of the international workshop,Adelaide,Australia,May 31-June 2.1999. ACIAR Proceedings No.92,pp.36-39.

119-Pell,A,N, et.al, 2000. Tannins: Biological activity and bacterial tolerance. In: Brooker.J.D.(ED.)Tannins in livestock and human nutrition. Proceedings of the international workshop,Adelaide,Australia,May 31-June 2.1999. ACIAR Proceedings No.92,pp.111-116.

120Priolo.A,Ben salem.H, Atti.Nefzaoui.A. 2002. Polyethylene glycol in concentrate or feedblacks to deactivate condensed tannins in Acacia- cyanophylla  Lindl. Foliage.
2. Effects on meat quality of Barbarine lambs. Anim. scie. 75: 137- 140.

121-Provenza.F.D., et.al, 2000. Self- regulation of intake of polyethylene glycol by sheep fed diets varying in tannin concentration J.Anim. Sci. 78. 1206-1212.

122-Raisin-1999- Apadana corporation web siter Persian- Nuts.Htm.

123-Readel.et.al:2001.Tannins from mimosoid legumes .Economic.Botany vol : 55-218-222

124-Reed.J.D.1995-Nutritional toxicology of tannins and related polyphenols in frage legumes.J.Anim.Sci.73;1516-1528

125-Reed.J.D.,et.al, 1985. Gravimetric determination of soluble Phenolics including tannins from leaves by precipitation with trivalent ytterbium. J. sci. food Agric. 36: 255- 261

126-Reidl,K.M.,Hagerman,A.E.2002- Tannin–protein complexes as radical scavengers and radical sinks.J.Agric.Food.Chem.49:4917-4923

127- Riipi. M, et.al. 2002. Seasonal changes in birch leaf chemistry: are there trade-offs between leaf growth and accumulation of phenolics? Oecologia 130: 380-390.

128-Rodrigues.M.A.M.et.al. 2002.Digestion kinetic parameters from an in vitro gas production method as predictors of voluntary intake of forage by mature ewes. Anim. feed. Sci. Technology 95: 133- 142.

129-Rogers.ph, 1999. Poisoning in cottle and sheep by urea, nitrates and nitrites: Sources, toxic doses, treatment and prevention- web- site.Grange research home page.

130-Rossi.F.,et.al,2003-Rumen degradation and intestinal digestibility of rumen protected amino acids:Comparison between in situ and in vitro data.Anim.Feed sci. and Technol.108:223-229

 ۱۳۱-Rymer. C., Given S. D. I, 2002. Relationships between patterns of rumen fermentation measured in sheep and is situ degradability and the in vitro gas production profile of the diet. Anim feed sci. technology 101: 31- 44.

132-Saffarzadeh: A, Vincze. L., Csapo. J. 1999- Determination of the chemical composition of acorn (Quercus branti), Pistacia atlantica and pistacia Khinjuk seeds as non- conventional feedstufts. Acta Agraria Raposvariensis. Vol 3 No 3: 59- 69.

133-Sandoval castro.C.A.,et.al,2000 Comparison of charcoal and polyethylene glycol (PEG) for neutralizing tannin activity with an in vitro gas production technique.

134-Sandoval castro C.A.,et.al,2003. In vitro Gas production and Digestibility of Mucuna BEAN. Tropical and subtropical agroecosystems, 1: 77-80

 ۱۳۵-Sawell.H.B.-1993.Urea  supplments for Beef cattle. Department of animal sciences. Httm. pp.1-11. G.2071.

136-Schofield.P.,Mbugua.D.M.,Pell.A.N.2001.Analysis of condensed tannins:Anim.Feed sci.Technology.91:21-40 .a review

137-Schroeder.J.M.1999-By-products and regionally available alternative feedstuffs for dairy Cattle .Extension dairy specialist ,NDSU animal and range sciences- NDSU Extension service.AS-1180.

138Seng sokerya .,Preston.T.R.2003.Effect of grass or cassava foliage on growth and nematode parasite infestation in goats fed low or high protein diets in confinent.Livestock research for rural development.15-(8).

139-Seymour. G. Taylor. J., and Uucker. G. 1993- Biochemistry of fruit ripening. Chapter 6: Grape: pape 189- 221-

140-Silani kove.N, Gilboa. N. Perevolotsky. A., Nitsan.z .1995. Effect of foliage tannins on feeding activity in goats. Agriculture research organization the volcani center israel, No, 1715.

141-Silanikove. N, Gilboa. N., Nitsan. 2. 2001.Effect of condensed tannins in carob leaves (Ceratonia siliqua) on rumen volume and passage rate of liquid and particular matter along the digestive tract in goats.Small.Rum.Res. 40: 95-99.

142-Silanikove.N.,Perevolotsky.A.,Provenza.F.D.,2001-Use of tannin-binding chemicals to assay for tannins and their negative postingestive effects in ruminants.Anim.Feed sci.and Technol.91:69-81.a review.

143-Sreerangaraju. G., U. Krishnamootrhy, M. M. Kailas 2000- Evaluation of Bengal gram (Cicer avientinum) husk as a source of tannin and its interference in rumen and post- rumen nutrient digestion  in sheep. Anim.feed sci.Technology 85, 131- 138(short communication).

144-Steinezen.marcia,Waghorn,G.C., Douglas.G.B., 1996- Digestibility and effects of condensed tannins on degestion of sulla (Hedysarm coronarium) when fed to sheep. New Zealand Journal of Agricultural Research vol 399 215-221.

145-Steingass, H, -1983- Bestimmung des energetischen futterwertes von wirstschaftseigenen futtermitteln aus des gabildung bei der pansenfermentation in vitro.Hohenheim,Univ,Fak.IV,Diss.

146-Stern.M.D.,Bach.A.,Sergio.C.,1997.Alternative techniques for measuring nutritive digestion in ruminants.J.Anim.sci.75:2256-2276

147- SZE-TAO.et.al.1989.Processing effects on walnut(Juglans regia L.) tannins. Htm

148-Thu.N.V.2001.Effect of urea – molasses- mineral. Supplementation on in vivo insitu and in vitro feed digestibility of swamp buffaloes.Paper presented at national workshop on swamp buffalo development.Proceeding Buffalo-workshop-2001

149Tilley. J. M. A Terry. R. A. 1963. A two stage technique for the in vitro digestion of forage crops. Journal of the British Grassland society. 18: 104-111.

150-Toshiyuki fukuda,Hideyuki Ito,Takashi yohida.2003.Antioxidative polyphenols from walnuts(Juglans regia l.).phytochemistry 63:795-801

-Tlobs,P.N.1988-The rumen microbial ecosystem.

151-Trater.A.M.,Titgemeyer.E.C.,Drouillard.J.N.,2003 .Effects of proccesing Factors on in vitro ammonia release from cooked malasses blocks containing  urea. Anim. Feed. Sci.Technology-107:173-190.

152-Valentin. S. F.,et.al, 1999. Comparison of the in vitro gas production technique and the nylon bag degradability technique to measure short- and long-trem process of degradation of maize silage in dairy cows. Anim feed sci. Technology 78: 81-99.

 ۱۵۳-Villalba J.J, provenza F. D, 2002. Polyethylene glycol influences selection of foraging location by sheep consuming quebracho tannin. J Anim. Sci. 80: 1846- 1851.

154Villalba.J.J,Provenza.F.D,Banner.R.E.,2002-Influence of macronutrients and polyethylene glycol on intake of a quebracho tannin diet by sheep and goats.J.of Anim.Sci. 80: 3154-3164.

155-Waghorn,G.C..Shelton.I.D.,1997-Effect of condensed tannins in lotus corniculatus on the nutritive value of pasture for sheep. J.Agric.Sci.(Camb.).128:365-372.

156-Waterman.P.G.,Mole.S. 1994-Analysis of phenolic plant metabolites. Black well scientific publication, Oxford, Uk.

157-Wina. E., Tangendjaja. B,and palmer. B.1997. Free and bound tannin. analysis in legume forage.Research institute for animal production.Indonesia.Htm.

158-Zahedifar. M. 1996. Novel uses of lignin and hemicellulosic  sugars from Acid- Hydrolysed lignocellulosic Material .Tesis sub mtted for the degree of Doctor of phisiology in the U. Aberdeen.

چکیده :

پوش کشمش حاصله از کارخانجات کشمش پاک کنی یکی از مهمترین تولیدات فرعی انگور و فراورده های آن در ایران می‌باشد که شامل ساقه، ساقه چه های خوشه انگور، و مقداری کشمش است. ارزش تغذیه ای این محصول به علت وجود ترکیبات تاننی، بعنوان عامل ضد تغذیه ای، پائین بوده و توصیه میشود که به تنهایی مورد استفاده حیوان نشخوار کننده قرار نگیرد.

تانن ها گروهی از پلیمرهای فنولی هستند که قادر به ایجاد پیوند هیدروژنی با پروتئین ها بوده و باعث مهار و جلوگیری از چسبندگی باکتری به ذرات غذایی میشوند.از روشهای افزایش مصرف و کاهش اثرات ضد تغذیه ای تانن استفاده از پلی اتیلن گلیکول (PEG) و اوره میباشد.

تولید گاز به روش آزمایشگاهی یکی از روشهای ارزیابی تخمیر شکمبه و ارزش غذایی نمونه های خوراکی در نشخوار کنندگان به شمار میرود.

بنابراین جهت ارزیابی تأثیر PEG  و اوره بر ارزش تغذیه ای پوش کشمش حاوی تانن دو آزمایش طراحی شد. آزمایش اول به صورت مستقیم بر روی حیوان انجام گرفت.

در این تحقیق ۱۲ رأس گوسفند نر نژاد سنجابی (میانگین وزن ۶۶/۰± ۲۶) با استفاده از طرح آزمایشی کاملا تصادفی برای آزمون اثر چهار جیره شامل پوش کشمش حاوی صفر درصد،۳% اوره، ۵% اوره، و ۵%PEG+ 5% اوره بر اساس ماده خشک پوش کشمش، مورد استفاده قرار گرفت. ترکیب شیمیایی پوش کشمش، میزان مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، افزایش وزن روزانه، ابقاء نیتروژن و میزان تانن اندازه گیری شدند.

در آزمایش دوم میزان گاز تولیدی نمونه های خوراک در مدت ۹۶ ساعت  و قابلیت هضم ماده خشک(IVDMD) و ماده آلی( IVOMD) و نیز تأثیر میزان نمونه(mg 200 و mg300) و اندازه ذرات (mm 1 و mm 3) بر میزان گاز تولیدی ارزیابی شد.

میزان ماده خشک، خاکستر، پروتئین خام و فیبر خام پوش کشمش به ترتیب۸۵ % ، ۷% ، ۶/۸ %  و ۴/۱۳ %  به دست آمد.

میزان کل ترکیبات فنولی قابل استخراج و کل ترکیبات تاننی قابل استخراج با روش تغییر یافته  ماکار و همکاران (۱۹۹۲) به ترتیب ۹/۱۳ % و ۳/۲ %  به دست آمد.افزودن PEG و اوره در تیمار چهارم باعث افزایش معنی دار مصرف، قابلیت هضم و روند افزایش وزن روزانه نسبت به تیمارهای دیگر شد(۰۵/۰ P<).

قابلیت هضم ظاهری پروتئین  با استفاده از PEG از ۵/۲۰- %، ۲۹/۵۵ %، ۴۲/۶۳% در تیمار اول، دوم و سوم، به ۶۱/۷۸ در صد در تیمار چهارم افزایش پیدا کرد (۰۵/۰P<).

افزایش وزن روزانه در تیمار چهارم (۱/۱۱۳g/d) نسبت به تیمار شاهد(۸۱/۱۴۸-g/d) افزایش معنی دار یافت (۰۵/۰P<). PEG باعث کاهش معنی دار TEPH و TET در باقیمانده خوراک نسبت به تیمار های دیگر شد (۰۵/۰P<).

میزان گاز تولیدی تیمار چهارم در مدت ۹۶ ساعت انکوباسیون نسبت به تیمار های دیگر افزایش یافت اگرچه این تفاوت در کل دوره انکوباسیون، در سطح احتمال ۹۵ % معنی دار نشد، لیکن در مدت ۰-۳ و ۳-۶ ساعت انکوباسیون باعث افزایش معنی دار گاز تولیدی، نسبت به تیمارهای دیگر گردید
(۰۵/۰P<). افزودن میزان نمونه از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلی گرم باعث افزایش معنی دار گاز تولیدی در  تمام تیمارها در مدت ۹۶ساعت انکوباسیون شد(۰۵/۰P<). افزایش اندازه ذرات از ۱به ۳میلیمتر، میزان گاز تولیدی را در تمام تیمارها کاهش داد. PEG باعث افزایشIVOMD و IVDMD در تیمار چهارم شد ولی این افزایش معنی دار نبود. PEG باعث کاهش میزان T/2 نسبت به تیمارهای دیگر شد.

نتایج این تحقیق نشان داد که وجود ترکیبات تاننی در پوش کشمش باعث کاهش مصرف، قابلیت هضم، افزایش وزن روزانه و ابقاء نیتروژن در گوسفندان (In vivo) و افزایش تخمیر،IVOMD و IVDMD (In vivo) شده و عمل آوری جیره توسط PEG و اوره (تیمار چهارم) باعث کاهش و مهار اثرات منفی آن می‌شود.

۱-۱- مقدمه :

نشخوار کنندگان کوچک، یکی از منابع عمده تولید چرم ، پشم ، گوشت و شیر در دنیا محسوب می‌شوند که از آنها می‌توان در امرار معاش و نگهداری سیستم‌های مزرعه‌ای استفاده کرد (۱۶).

 نشخوار‌کنندگان به علت طبیعت خاص شکمبه قادر به استفاده از محصولات فرعی زراعی و فراورده‌های فرعی کارخانجات و صنایع کشاورزی (BPF)[1] ، برای تامین نیازهای نگهداری، رشد و تولید می‌باشند (۱۳۳). محصولات فرعی ، غیرقابل استفاده برای انسان بوده و توسط حیوانات دیگر مورد مصرف قرار نمی گیرد(۱۸). دامهای مزرعه‌ای، عامل تبدیل فراورده های غیرقابل مصرف انسان، به مواد خوراکی پرارزشی مانند پروتئین و چربی محسوب می‌گردند. نیاز روزانه هر فرد بالغ به مواد پروتئینی به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، یک گرم می‌باشد، که حداقل باید ۲۵ درصد آن پروتئین حیوانی باشد (۴). در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری محصولات فرعی کارخانجات و باقیمانده محصولات کشاورزی بطور عمده‌ای تولید شده که برای تغذیه حیوانات مناسب می‌باشد (۱۲۵). از طرف دیگر محدودیت زمینهای قابل کشت، تخریب مراتع و فرسایش شدید خاک، کاهش مقدار آبهای قابل استحصال و عدم برنامه‌ریزی صحیح، ضرورت‌شناسایی و استفاده از مواد خوراکی موجود و افزایش جمعیت‌دامی را موجب می‌شود(۱۲۵،۱۸،۴).

 به این دلیل در کشورهای در حال توسعه علی رغم داشتن ۷۰ درصد جمعیت گاو و گاومیش، ۶۰ درصد جمعیت گوسفند و بز و خوک جهان، فقط قادر به تامین ۴/۱ مقدار شیر و کمتر از ۲/۱ مقدار گوشت مورد نیاز می‌باشند (۴).

مصرف سرانه مواد پروتئینی مردم کشور ایران از مقدار استاندارد جهانی کمتر است. بطور مثال مصرف سرانه گوشت قرمز در ایران ۱۷ کیلوگرم است که با مقدار مصرف سرانه مطلوب یعنی ۵/۳۶ کیلوگرم تفاوت زیادی دارد (۴).

دسترسی ناکافی به جیره با کیفیت بالا، و عدم ثبات کیفی و کمی جیره ، عمده‌ترین مشکل در کشورهای در حال توسعه می‌باشد.یکی از مشکلات جدی در این کشورها  رشد بالای جمعیت بوده که باعث افزایش نیازمندی به محصولات حیوانی میشود. بنابراین امنیت غذایی آینده ایجاب می‌کند برای اطمینان بیشتر، از غذاهایی که غیرقابل استفاده برای انسان می‌باشد، در جیره حیوانات به کار گرفته شود
(۱۸).

منابع غذایی عمده‌ترین عامل محدود کننده پتانسیل ژنتیکی حیوانات محسوب می‌شوند. در کشورهای در حال توسعه ، محصولات فرعی کارخانجات ،نقش اساسی در تأمین مواد غذایی حیوانات، ایفا می‌کنند(۶۸،۲۳). در منطقه خاور میانه نیز، ضایعات و محصولات فرعی کارخانجات، در تغذیه نشخوار کنندگان از اهمیت‌زیادی برخور دار هستند (۸۵). بعنوان مثال میزان تولید ضایعات‌کشمش نسبت به محصول اصلی۰۶/۰ به ۹۶/۰ میباشد. میزان تولید انگور ۲۰۱ هزار تن و ضایعات آن ۱۲۰۰۰ تن در سال می‌باشد. در این مناطق نزدیک به ۹۹ میلیون گوسفند و بز، ۱۰۴ میلیون گاو، ۲۰۲ میلیون گاو شیری وجود دارد ( ۴۳).تولید این حیوانات پائین بوده اگر چه داده‌های آزمایشگاهی،حکایت از پتانسیل تولیدی بالای این حیوانات دارد (۸۵).

 در بیشتر مناطق بخصوص مناطق گرمسیری، آمریکای لاتین و کشورهای جنوب اروپا، تولیدات حیوانی گران بوده و به علت آب و هوای نامناسب و محدودیت منابع غذایی، مواد غذایی گیاهی از جمله بوته‌ها و سرشاخه‌های گیاهان[۲]، برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد (۹۶). باقیمانده محصولات کشاورزی بخصوص کاه‌ها نقش عمده در این نواحی ایفا می‌کنند. بعنوان مثال در هندوستان، باقیمانده محصولات ۴۰% از جیره را تشکیل می‌دهند. در غرب آمریکا نیز ۲۰% جیره گاوهای شیری از محصولات فرعی تشکیل می‌شود (۱۰۷). در شمال آفریقا، ۷۰-۶۰% تولیدات و ۴۰% کل مواد غذایی قابل دسترس حیوان از این گیاهان تأمین می‌شود. ارزش غذایی این گیاهان از نوعی به نوع دیگر متفاوت بوده و به بلوغ گیاه بستگی دارد.بعنوان مثال کاسوارینا کریستارا [۳] ۲۹ در صد  و آتریپلکس نیومولاریا[۴]، ۶۹ در صد برای گوسفند و بز قابل هضم است (۹۶). ضایعات محصولات کشاورزی بسیار متنوع بوده و ارزش غذایی بسیار پر دامنه و متنوع را دارا میباشند. برخی از این محصولات دارای ترکیبات فنلی مانند تانن‌ها میباشند که باعث میشود ارزش بالقوه غذایی این جیره ها قابل بهره برداری توسط حیوان نباشد (۹۷،۴). در نواحی گرمسیری، ‌علت کمبود تولیدات حیوانی،ناکافی بودن و عدم کیفیت لازم مواد خوراکی می‌باشد (۱۲۵،۱۰۹،۶۸،۵۳). سرشاخه گیاهان بعنوان مهمترین منبع علوفه‌ای برای نشخوارکنندگان محسوب می‌شو‌د که بیشتر این گیاهان شامل مقدار زیادی تانن می‌باشند (۵۳).

در بیشتر مناطق جهان این گیاهان نقش عمده در تغذیه حیـوانات نشـخوار کنـنده بازی می‌کنـند(۹۷). حیوانات اهلی در بیشتر مناطق دنیا مانند جنوب شرقی آسیا، متکی به چرا همراه یا بدون فراوری می‌باشند. بعلاوه ۶۰ در صد میزان خوراک بزهای مناطق نیمه خشک هندوستان، از برگهای درختان و بوته‌های حاوی تانن تشکیل می‌شود (۲۲).

در کوههای زاگرس، در منطقه‌ای به وسعت حدود ۴ هکتار ، چند نوع پسته وحشی و ۴ نوع بلوط از جنس کوئرسوس[۵] ، یافت می‌شود که حاوی مواد ضد تغذیه‌ای از جمله تانن میباشند (۱۳۲). در نواحی خشک و نیمه خشک ،بخصوص جنوب آفریقا ، بیشتر غذای نشخوار کنندگان را گیاهی از جنس آکاسیا تشکیل میدهد که شامل تانن می‌باشد (۱۰۹،۶۰،۲۵،۲۴).

تأمین فراورده‌های دامی مستلزم برنامه‌ریزی‌های علمی و عملی مبتنی بر واقعیات و امکانات کشور می‌باشد. منابع خوراک دام کشور شامل مراتع، مزارع، باغات و مازاد کارخانجات وابسته کشاورزی است. در این راستا لازم است به مواردی از قبیل اصلاح و بازسازی مراتع طبیعی کشور، افزایش سطح زیر کشت علوفه، گسترش مراتع مصنوعی و استفاده از منابع خوراکی جدید و ارزان قیمت مانند فراورده‌های فرعی زراعی و صنایع کشاورزی، توأم با تکنولوژی صحیح در کاربرد منابع فوق توجه کافی مبذول گردد (۴).

در سالهای اخیر فراورده‌های فرعی محصولات زراعی و صنایع کشاورزی در جهان بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است.از طرف دیگر مصرف فراورده‌های فوق، بخصوص مواد خشبی همراه با مواد خوراکی دیگر یا بصورت فرایند شده، نتیجه‌اش افزایش بازده و بهبود ارزش غذایی فراورده‌های فرعی زراعی و صنایع کشاورزی است. بهره ‌برداری از این مواد خوراکی در حال حاضر می‌تواند ضمن تأمین قسمتی از کمبود مواد خوراکی شرایط تغذیه‌ای دامهای کشور را بهبود بخشد و از وابستگی به واردات مواد خوراکی دامی بکاهد (۴).

ارزش تغذیه‌ای چنین محصولاتی (BPF) ، نه تنها به قابلیت هضم، بلکه به مصرف اختیاری حیوان نیز بستگی دارد. خوشخوراکی، تغییرات فصلی، و قابل دسترس بودن عواملی هستند که میزان مصرف اختیاری را تغییر میدهند (۱۲۵). غنی سازی محصولات فرعی باعث افزایش کیفیت و کاهش هزینه میگردد (۴۱). بنابراین برای هر چه بهتر کردن و بالا بردن کیفیت محصولات در تغذیه دام، اطلاع دقیق از کمیت ، فصل قابل دسترسی‌، ارزش تغذیه‌ای و محل آنها مهم به نظر می‌رسد. به علت کمبود نیتروژن و فیبری بودن چنین محصولاتی، نیاز به فراوری برای افزایش ارزش تغذیه ای، احساس می‌شود (۱۲۵). تکمیل جیره توسط نیتروژن ، انرژی و مواد معدنی ، به روشهای فیزیکی و شیمیایی، برای افزایش ارزش تغذیه‌ای انجام می‌گیرد.باید توجه کرد که روشهای بهبود این محصولات باید عملی و اقتصادی بوده ، و تا حد امکان از وسایل موجود استفاده شده و از بکارگیری وسایل گران و جدید اجتناب گردد (۸۵).

۲-۱- شناخت گوسفند

۲-۱۱- شناخت گوسفند از نظر رده‌بندی

نشخوارکنندگان از نظر نوع، اندازة بدن، شکل و رنگ متفاوت بوده و از نظر محیط زیست و شرایط آب و هوایی و نوع تغذیه نیز مختلف می‌باشند.

گوسفند از نظر رده‌بندی در رده پستانداران جفت‌دار، زیر رده آنگولاتا[۱] (حیوانات سم‌دار)، راسته آرتریو داکتیلا[۲] (زوج سمان)، زیر راستة رومینانتیا[۳] (نشخوار کننده حقیقی)، خانواده بوویده[۴] (نشخوار کننده شاخ‌دار)، جنس اویس[۵] و گونه اویس ائریس قرار دارد.کلمة نشخوار کننده از کلمه لاتین رومینار۶، به معنی جویدن متداوم ، گرفته شده است (۳۸).

 

۲-۱-۲ اهمیت حیوان نشخوار کننده

در بین حیوانات گیاهخوار، نشخوارکنندگان، بخصوص پستانداران از اهمیت بسزایی برخوردارند. برخی حیوانات نظیر گوسفند، بز و گونه‌های دیگر از سرشاخه گیاهان(گیاهان‌چوبی) یا علوفه‌ها تغذیه می‌کنند. طبیعت و نوع معده و قسمتهای دیگر دستگاه گوارش تأثیر عمده ای بر نوع مصرف می‌گذارد
(۳۸). این حیوانات می‌توانند از گیاهان و علوفه‌هایی تغذیه کنند که ارزان بوده و در مناطق گوناگونی تولید می‌شوند. این اهمیت شاید بدین علت باشد که مراتع قسمت کمی از سطح زمین را تشکیل داده بطوریکه تنها ۱۰% از سطح زمین قابل کشت بوده و بیشتر مناطق ،غیرقابل کشت، کویر و یا کوه می‌باشد. حیوانات نشخوار کننده بالغ بر ۷۵۰٫۰۰۰ سال پیش توسط انسان اهلی شدند و نقش مهمی را در کشاورزی و در کنار جوامع بشری ایفا کردند (۳۸).گوسفند حداقل ۱۱۰۰۰ سال پیش اهلی شده است و از نظر اندازه ، جثه و بهره‌دهی فراوان (تولید گوشت، شیر، پشم و غیره) و قابلیت رام شدن از اهمیت زیادی برخوردار است.

 بزرگترین اهمیت حیوان نشخوار کننده مصرف و هضم علوفه‌های غنی از سلولز، و کربوهیدراتهای فیبری است که برای حیوانات دیگر غیرقابل استفاده است (۳۸). در ایران، بالغ بر ۲۸ میلیون رأس گوسفند وجود دارد که ۲۴% تولید شیر را به خود اختصاص داده است که از نظر تولید گوشت نیز مهم می‌باشند (۱۰).

 

۲-۲- خصوصیات شکمبه

۲-۲-۱- محیط شکمبه

کیسه ماهیچه‌ای بزرگی است که از دیافراگم تا محوطه لگنی کشیده شده و سمت چپ محفظه شکمی را اشغال می‌کند. بیشترین ظرفیت معده چهار قسمتی نشخوارکنندگان را شکمبه تشکیل می‌دهد و بیشترین تخمیر در این قسمت انجام می‌گیرد (۳۸).

حجم مایع شکمبه گوسفند بالغ ،۳/۵ لیتر یا ۱۳ درصد وزن بدن را تشکیل میدهد (۳۸). دمای آن نیز ۳۸ تا ۴۲ درجه سانتیگراد بوده که قسمتی از آن در طول تخمیر و عمده آن در نتیجه متابولیسم هموترمیک تولید می‌شود. عبور مواد از شکمبه بستگی به جریان مایع و اندازه ذرات دارد. خروج ذرات کوچک و محلول ۱۰ تا ۲۴ ساعت طول  می‌کشد در صورتی که ذرات بزرگتر و میکروارگانیسم‌های متصل به آن می‌تواند ۳-۲ روز در شکمبه بماند (۱۴۱،۳۸،۵).

۲-۲-۲- میکروارگانیسمهای شکمبه

میکروارگانیسم‌ها شامل باکتریها، پروتوزوآها و قارچهای بی‌هوازی می‌باشند. حیوان نشخوار کننده برای هضم مواد غذایی به این فاکتورها وابسته است. حیوان ، شرایط فیزیولوژیکی مورد نیاز آنها را فراهم می‌سازد و از طرف دیگر محصولات نهایی میکروبی و بیوسنتزی آنها را برای رفع نیازهای غذایی خود مورد استفاده قرار میدهد (۳۸). یک گروه از ارگانیسم‌ها خوراک اولیه را مورد تخمیر قرار میدهند و گروه دیگر از محصولات گروه اول استفاده می‌نمایند.محصولات نهایی توسط گروه دوم تولید شده و فاکتورهای ضروری برای تکمیل چرخه گروه اول را نیز فراهم می‌سازند.

ترکیب گازی شکمبه از مخلوط ۲۵% دی اکسیدکربن، ۲۷ % متان، ۷% ازت، ۶% اکسیژن، ۲/۰ % ئیدروژن و ۱/۰% سولفید ئیدروژن تشکیل شده است (۷۵).

کمیت  و کیفیت باکتریهای شکمبه تحت تأثیر ترکیب شیمیایی جیره تغییر می‌کند. در یک جیره نرمال، کل میزان باکتریها از ۱ تا ۱۰ میلیون در هر میلی‌لیتر شکمبه متغیر است و اندازه آن می‌تواند از ۱ تا ۳۰-۲۵ میکرومتر باشد. بیشتر باکتریها بی‌هوازی بوده و در شرایط هوازی از بین می‌روند و PH مورد نیاز برای رشد باکتریها ، ۶ تا ۹/۶ و دمای لازم ۳۹ درجه سانتیگراد می باشد که با شرایط شکمبه‌، مطابقت دارد.بیشترین تأثیر سمیت تانن بر میکروارگانیسم ها ،در باکتریهای ‌استرپتوکوکوس بویس[۶]، بوتیری ویبریو فیبروسولونس[۷]، فیبروباکترسوکسینوژنز[۸]، رومینوباکتر آمیلوفیلوس[۹]، و پرووتلا رومینوکولا[۱۰] دیده می‌شود (۷۵).

۲-۲-۲-۱-باکتریهای تجزیه کننده سلولز

۲-۲-۲-۱-۱فیبروباکتر سوکینوژنز

 مهمترین باکتری سلولوتیک در شکمبه گاو و گوسفند می‌باشد. بی‌هوازی بوده و اندازه آن
۴/۰-۳/۰×۲-۱ میکرومتر  و میزان آن ۱۰۸-۱۰۷ در هر میلی لیتر مایع شکمبه می‌باشد. چسبندگی این باکتری به سطح ذرات غذایی اختصاصی بوده و بستگی به سطح پروتئینی سلول دارد. مکانیسم‌های مهار کننده هضم غذا در شکمبه مانند تانن‌های غیرقابل هیدرولیز (CTs) (بعنوان مثال پلیمرهای لوکوآنتوسیانیدین[۱۱] و هیدروکسی فلاوان ال[۱۲]) پیوند هیدروفوبیک و هیدروژنی با پروتئین ایجاد کرده و باعث مهار و جلوگیری از چسبندگی باکتری به ذرات غذایی و مهار هیدرولیز سلولز در شکمبه می‌شوند.این باکتری قادر به تخمیر سلولز، سلوبیوز و گلوکز و تشکیل اسید استیک و اسید سوکسینیک بعنوان محصول نهایی تخمیر و کمی اسید فورمیک می‌باشد. باکتریوم جهت رشد، به اسید های چرب اشباع شاخه دار و بدون شاخه ، ویتامین ها ، آمونیاک و دی اکسید کربن نیاز دارد (۷۵).

۲-۲-۲-۱-۲- رومینوکوکوس فلاوو فاشین[۱۳]

یکی از مهمترین و گسترده ترین باکتری تجزیه کننده سلولز در شکمبه می باشد.ابن باکتری، قادر به هیدرولیزسلولز،گزیلان و سلوبیوز میباشد.محصول نهایی تخمیر ،اسید استیک ، اسید سوکسینیک ،مقدار کمی اسید فورمیک ،اسید لاکتیک و گاز هیدروژن است.جهت رشد به اسید های چرب بلند زنجیر و آمونیاک نیاز دارد.وجود کربوهیدراتهای سریع التخمیر در محیط کشت، باعث کاهش تجزیه سلولز می شود (۷۵).

۲-۲-۲-۱-۳-رومینوکوکوس آلبوس[۱۴]

خصوصیت این باکتری به فلاووفاشین شباهت دارد.محصول نهایی تخمیر از استات، اتانول، اسید فورمیک، اسید لاکتیک و گازهای هیدروژن و دی اکسید کربن تشکیل میشود.اسید چرب بلند زنجیر و آمونیاک بعنوان منبع نیتروژن ، برای رشد این باکتری ضروری است(۷۵).

۲-۲-۲-۱-۴- کلاستریدیوم[۱۵]

بی هوازی بوده و در انواع مختلف وجود دارد. کلاستریدیوم لاکهدیا[۱۶] از نظر تجزیه سلولز مهم نمی‌باشد. در محیط کشت نیازی به مایع شکمبه برای رشد نداشته، در نتیجه در غذای مخلوط نشخوارکننده یا یونجه رشد میکند. سلولز، سالیسین ،نشاسته، ساکاروز، مالتوز، سلوبیوز وگلوکز را تخمیر کرده باعث تولید استات، فورمات، بوتیرات، اتانول، دی اکسید کربن و هیدروژن میشود. نوع لانگیسپورم[۱۷] در شکمبه گاوی که از جیره غنی از علوفه تغذیه میکند، دیده میشود. محصول نهایی تخمیر، اسید استیک، اسید فورمیک، اتانول، دی اکسید کربن و هیدروژن می باشد (۷۵).

۲-۲-۲-۱-۵-یو باکتریوم سلولو سولونس[۱۸]

 میزان این باکتری در شکمبه گاو تغذیه شده با علوفه یونجه ،۵۰ در صد کل باکتری سلولوتیک را تشکیل میدهد.یوباکتریوم قادر به تولید هیدروژن سولفید، کاتالاز، واتانول نبوده و اوره را هیدرولیز نمیکند.برخی از یوباکتریوم ها اسید لاکتیک را به لاکتات تخمیر می‌کنند. در حالیکه گونه های دیگر فورمات، بوتیرات ، لاکتات، هیدروژن، دی اکسید کربن و پروپیونات تولید می‌کند (۷۵).

 

۲-۲-۲-۲- باکتریهای تجزیه کننده همی سلولز

بیشتر باکتریهایی که سلولز را  هیدرولیز میکنند، قادر به هیدرولیز همی سلولز نیز می باشند.چند نوع باکتری که همی سلولز را بیشتر از سلولز مورد هیدرولیز قرار می دهند بدین شرح اند (۷۵).

۲-۲-۲-۲-۱-بوتیری ویبریوفیبروسولونس

 قادر به هیدرولیز سلولز نمی باشد. بی‌هوازی بوده، اندازه آن ۶/۰-۴/۰× ۵-۲ میکرومتر می‌باشد و به تعداد ۱۰۸> در هر میلی لیتر شکمبه حیوان تغذیه شده با یونجه، موجود است.بیشترین رشد آن در دمای
۳۰-۴۵ درجه سانتیگراد می‌باشد.و باعث تولید دی‌اکسیدکربن، هیدروژن، اسید بوتیریک و اسید فورمیک و اسید لاکتیک از گلوکز، در ۱/۵ =  PH ، می‌شود.علاوه بر گلوکز، د- گزیلوز،ال- آرابینوز، گالاکتوز، فروکتوز، مالتوز، سلوبیوز، دکسترین، اینولین، سالیسین و پکتین را تخمیر می‌کند. برای رشد به بیوتین، اسید فولیک، پیریدوکسال، هسیتیدین، ایزولوسین، متیونین، لیزین، لوسین، تیروزین، والین و سیستئین نیاز دارد.به دی اکسید کربن  نیاز نداشته و بطور عمده در شکمبه حیواناتی که علوفه مصرف می‌کنند، دیده می‌شود (۷۵).

۲-۲-۲-۲-۲-ترپونما برایانتی[۱۹]

به میزان ۴/۰- ۱۰۸×۲  در هر میلی لیتر مایع شکمبه وجود دارد. قادربه تخمیر ال-آرابینوز،
د-گزیلوز، د- سلولوز، د-گالاکتوز، د- مانوز، سلوبیوز، لاکتوز و ساکاروز میباشد. محصول نهایی تخمیر از استات، فورمات و سوکسینات تشکیل شده است.برای رشد به ایزو بوتیرات، متیل بوتیرات، پیریدوکسال، اسید فولیک، نیاسین، آمید، بیوتین و ویتامین نیاز دارد (۷۵).

یوباکتریوم یونیفورم،یوباکتریوم زیلوفیلوم،کوپروکوکوس یوتاکتوس نیز در گروه باکتریهای تجزیه کننده همی سلولز قرار دارند. یوباکتریوم یونیفورم و یوباکتریوم زیلافیلوم در تعداد کمی از مایعات شکمبه وجود دارند (۷۵).

۲-۲-۲-۳-باکتریهای تجزیه کننده نشاسته

۲-۲-۲-۳-۱-استرپتوکوکوس بویس

معمولاًبی‌هوازی بوده ولی برخی از آنها فاکولتاتیو و برخی نیز قادر به تحمل اکسیژن می‌باشند. در شکمبه گاو و گوسفند و دیگر نشخوارکنندگان ،بخصوص هنگام مصرف جیره غنی از نشاسته، به میزان ۱۰۸> دیده می‌شود. در PH اسیدی (۵/۴-۴) فعال بوده و باعث تولید اسید از گلوکز، فروکتوز، لاکتوز ، ساکاروز، گالاکتوز، مالتوز، رافینوز و سالیسین می‌شود.باعث تولید اسید لاکتیک از گلوکزشده، بنابراین میتواند باعث اسیدوز گردد. برای رشد به آمونیاک بعنوان منبع نیتروژنی نیاز دارد.نشاسته، مالتوز،گلوکز، سلوبیوز و فروکتوز  باعث تحریک باکتری و تولید آمیلاز می شوند.با وجود نشاسته و مالتوز بعنوان منبع انرژی ،آمیلاز بیشتری ، نسبت به وقتی که گلوکز منبع انرژی باشد، تولید می شود (۷۵).

۲-۲-۲-۳-۲-رومینوباکترآمیلوفیلوس [۲۰]

 باکتری هیدرولیز کننده نشاسته بوده در شکمبه به مقدار زیاد موجود است.و لیکن در بین باکتریهای تجزیه‌کننده نشاسته اهمیت چندانی ندارد (۷۵).باعث تولید اسید از نشاسته و گلیکوژن می‌شود. محصول نهایی تخمیر شامل اسید سوکسینیک، مقدارکمی اسید فورمیک و اسید استیک  می‌با‌شد. در = PH 7/5-5/5 فعال بوده و برای رشد احتیاج به دی اکسید کربن ، سدیم و آمونیاک دارد
(۷۵).

۲-۲-۲-۳-۳- رومینوباکتررومینوکولا[۲۱]

از شکمبه گاو و گوسفند جدا شده است.باعث تخمیرنشاسته، مالتوز، دکسترین، انولین، مالتوز، ساکاروز، سالیسین، زایلان و زایلوز میشود.محصول نهایی تخمیر شامل اسید استیک و اسید سوکسینیک می باشد. برای رشد به گلوکز،مواد معدنی، ویتامینهای گروه B، اسید های چرب فرار، متیونی ، دی اکسید کربن،آمونیاک، پپتید، دمای۳۹-۳۰درجه‌سانتیگراد و مایع شکمبه جهت‌تأمین مواد مغذی، نیاز دارد(۷۵).

۲-۲-۲-۴-باکتریهای تجزیه کننده پروتئین

حدود ۶۰ تا ۷۰ در صد پروتئین جیره در شکمبه، به آمینواسیدها، پپتیدها و سپس به آمونیاک شکسته می‌شود و حدود ۳۰ تا ۳۵ در صد فعالیت پروتئاز توسط باکتری انجام می‌گیرد. تاکنون باکتری که فقط به پروتئین بعنوان منبع انرژی نیاز داشته باشد گزارش نشده است. بیشتر باکتریهای پروتئولتیک شکمبه، نظیر باکتریوآمیلوفیلوس، باکتریو رومینوکولا، بوتیری ویبریوفیبروسولونس، باکتری تجزیه کننده نشاسته و همی سلولز می‌باشند. باکتریهای دیگری که توانایی پروتئولیز دارند شامل گونه‌های یوباکتریوم، لاکنوسپیرا[۲۲]، سلنوموناس[۲۳]، سوکسینوویبریو[۲۴] می‌باشند. وجود همزمان برخی باکتریها در شکمبه باعث هیدرولیز سریعتر پپتید میگردد. بعنوان مثال هیدرولیز کازئین هنگام وجود سلنوموناس رومینانتیوم و استرپتوکوکوس بویس خیلی سریعتر انجام می‌شود. باکتریهای مهم تجزیه‌کننده سلولز مانند فیبروباکتر سوکسینوژنز، رومینوکوکوس‌آلبوس و رومینوکوکوس فلاوو فاشین قادر به هیدرولیز پروتئین نیستند(۷۵).

۲-۲-۲-۵- باکتری تجزیه کننده اوره

عمده اوره موجود در شکمبه از جیره، بزاق یا دیواره شکمبه منشاء می‌گیرد. تجزیه اوره به آمونیاک سریع بوده و توسط اوره‌آز انجام می‌گیرد. فعالیت اوره آز توسط نیکل جیره، اوره و آمونیاک تحریک میشود. باکتری‌های فاکولتاتیو مانند استرپتوکوکوس، استافیلوکوکوس، میکروکوکوس[۲۵] و پروپیونی باکتریوم[۲۶]نسبت به باکتری‌های بی‌هوازی نظیر باکتریوئیدها، رومینوکوکوس، بوتیری ویبریو و سلنوموناس، فعالیت اوره‌آز بیشتری دارند (۷۵).

 

۲-۲-۲-۶-باکتری تجزیه کننده تانن

تجزیه تانن‌ها در شکمبه به علت اینکه پلیمر فنولی هستند معمول نیست. تانن‌ها در غلظت پائین به علت مهارد- آمیناسیون و محافظت پروتئین‌ها از تجزیه‌پذیری باکتریها در شکمبه، مفید می‌باشند .اما در غلظت بالا به علت تشکیل پیوندهای پروتئین – تانن غیرقابل حل، بر تخمیر شکمبه و تجزیه پذیری فیبر اثر مهار کنندگی دارند. در مطالعات اخیر آنزیم استرپتوکوکوس بویس نوعI  [۲۷] از سکوم برخی همه چیزخواران[۲۸] و گوزن جدا شده است که قادر به تجزیه کمپلکس اسید تانیک- پروتئین میباشد. از طرف دیگر نوع دیگر استرپتوکوکوس کاپرینوس[۲۹] در شکمبه شتر و بز وحشی[۳۰] تغذیه شده با آکاسیای غنی از تانن دیده شده است (۷۵). باکتری استرپتوکوکوس کاپرینوس، بی هوازی  بوده ، در محیط کشت حاوی ۵/۲ % تانن قادر به رشد می‌باشد ولی از کربن تانن برای رشد استفاده نمی‌کند.گلوکز، نشاسته، سلوبیوز، گالاکتوز، مانوز، لاکتوز، فروکتوز، مالتوز، رافینوز و اینولین بعنوان منبع کربن استفاده میشود. محصول نهایی تخمیر گلوکز، عمدتاً اسید ال – لاکتیک[۳۱] بوده و اتانل و استات نیز دیده می شود (۷۵).

۲-۲-۳-PH شکمبه

با وجود اینکه تخمیر غذا در شکمبه باعث افزایش قابل ملاحظه در غلظت اسیدها می‌گردد ، PH مایع شکمبه نسبتاً ثابت و بسته به ماهیت جیره در محدوده ۷-۶ باقی می‌ماند. PH  شکمبه بستگی به تولید اسیدها ، جذب و عبور مواد از شکمبه ، قابلیت بافری بزاق ، وخوراک دارد (۳۸٫۵).

۲-۳-مصرف اختیاری

تولیدات دامی با افزایش مصرف یا هضم و متابولیسم مناسب و کافی  زیاد می شود. متأسفانه اطلاعات دقیق درباره چگونگی کنترل مصرف در نشخوارکنندگان بعلت کمپلکس پیچیده و متفاوت بودن مصرف بین حیوانات، ناکافی به نظر می‌رسد. عوامل متعددی به مرکز سیری پیام فرستاده و باعث سیری می‌شوند. برخی پیامها ممکن است باعث خاتمه مصرف یک وعده شوند، اما برخی باعث تأخیر سیری می‌شوند. فاکتور شروع و خاتمه هر وعده توسط کنترل کوتاه مدت (انبساط شکمبه و نگاری) روی مصرف ایجاد می‌شود. تعداد وعده‌های اختیاری (بدون توجه به اینکه مصرف غذا بالا و پایین باشد) توسط کنترل بلندمدت کنترل می‌شود که بوسیله تغییر فعالیت مراکز گرسنگی و سیری در مغز و بوسیله گیرنده‌ها و اعصاب انجام می‌گیرد (۴۸).

۲-۳-۱-عوامل مؤثر بر مصرف اختیاری

۱-عوامل حیوانی

۲-عوامل تغذیه‌ای

۳- عوامل محیطی

 

۲-۳-۱-۱-عوامل حیوانی

۲-۳-۱-۱-۱-عوامل ژنتیکی

 اگرچه تفاوتهای مشخصی بین نژادهای مختلف و دو رگها وجود دارد، اثر نژاد هنگامی که وزن هم در نظر گرفته می‌شود مهمتر می‌گردد. لکن همانطور که انتظار داریم برخی نژادها نسبت به جثه‌اشان، بیشتر از نژادهای دیگر مصرف می‌کنند. در هلشتاین آمریکایی و فریزین مصرف غذا به مقدار زیادی به تفاوتی که در وزن بدن است مربوط می‌شود(۱۱۴).

۲-۳-۱-۱-۲-جثه و وزن

 اگرچه مصرف غذا با وزن بدن مرتبط است ولی عوامل مؤثر دیگری وجود دارد که باعث می‌شود در تشخیص فرم دقیق این ارتباط دچار مشکل شویم. در اغلب گونه‌ها از موش گرفته تا فیل میزان مصرف غذا ارتباط مستقیم با وزن بدن نشان می‌دهد. فرمول زیر نشان می‌دهد که دو برابر شدن وزن باعث کمتر از دو برابر شدن مصرف می‌گردد (۱۱۴).                                                         ۷۵/۰W 09/0 =I[32]

 

۲-۳-۱-۱-۳- سن

 ارتباط مصرف با سن اول کم بوده بعد به حداکثر مقدار خودش در بلوغ جنسی می‌رسد.در مطالعه ای، در گاوهای جوانی که به طور پایدار با غذای آزاد تغذیه می‌کردند، مصرف غذا با افزایش سن، افزایش پیدا کرد .این موضوع به وزن  نیز بستگی دارد. بطوریکه همراه با افزایش سن ، وزن افزایش مییابد. علاوه بر آن به عوامل دیگری مانند ظرفیت شکمبه و جنس حیوان نیز بستگی دارد (۱۱۴).

 

۲-۳-۱-۱-۴- ظرفیت شکمبه 

معده پیچیده حیوانات نشخوار کننده مواد را برای تخمیر میکروبی ذخیره کرده و یک ظرفیت فیزیکی ایجاد می‌کند که باعث تأثیر بر میزان مصرف، سرعت هضم و عبور ذرات مواد غذایی می‌شود. بطوریکه آسیاب کردن علوفه و کاهش اندازه ذرات مواد غذایی، باعث افزایش نسبت خروج مواد از شکمبه شده و باعث افزایش مصرف اختیاری می‌شود (۱۴۱،۴۸). در نشخوار کنندگان ظرفیت شکمبه عامل محدود کننده مصرف به شمار می‌رود. فوربس (۱۹۹۵)[۳۳] نشان داد که افزایش حجم ارگانهای شکمی، چربی یا رحم آبستن روی شکمبه فشار آورده میزان مصرف را کم می‌کند که باعث کاهش شیرة هضمی و در ادامه کاهش فعالیت میکروبی می‌شود.لازم به ذکر است که ظرفیت شکمبه برای نگهداری مواد هضمی و تأثیر آن بر مصرف تنها یکی از فاکتورهای کنترل کننده مصرف در نشخوار کنندگان به شمار می‌آید
(۴۸).

 

۲-۳-۱-۱-۵-تولید

 گاوهای پر تولید تمایل به مصرف بالا دارند. حیواناتی که سریع می‌خوردند، غذای بیشتری مصرف کرده، در نتیجه تولید بیشتری دارند (۴۸). از طرف دیگر مرحلة آبستنی و شیردهی نیز بر این عوامل تأثیرگذار می‌باشد. سطح مصرف اطراف زایمان به علت کاهش ظرفیت و حجم شکمبه، کم می‌شود بطوریکه فوربس(۱۹۹۵)، نشان داد میشهای آبستنی که غذای پلت شده کامل داشتند  ۱۵ گرم در دقیقه غذا خوردند که این میزان در دوران شیردهی به ۲۰ گرم ، و بعد از شیر گیری به ۳۰ گرم در دقیقه، افزایش پیدا کرد.

۲-۳-۱-۲ – عوامل تغذیه‌ای

۲-۳-۱-۲-۱-اسیدهای چرب فرار[۳۴]

حیوانات نشخوار کننده انرژی را بصورت VFA جذب می‌کنند.در آزمایشی، دانشمندان با تزریق سدیم پروپیونات به ورید کبدی گاوهای در حال رشد باعث کاهش مصرف شدند (۴۸). در مطالعه‌ای با تزریق پروپیونات و استات به شکمبه مصرف کاهش پیدا کرد که می‌تواند به کاهش PH و در نتیجه کاهش مصرف مرتبط باشد. گیرنده‌های موجود در موکوس شکمبه به تأثیرات شیمیایی مانند PH ، VFA و اسمولالیتی حساس می‌باشند(۴۸).

اگرچه برخی دانشمندان عنوان کردند که احتمال اینکه VFA نقش اصلی در محدود کردن اندازه یا نسبت وعده‌های اختیاری نشخوار کنندگان داشته باشد، وجود ندارد (۴۸).

۲-۳-۱-۲-۲-پروتئین‌ها

اگر غلظت پروتئین در حد نرمالی باشد، مصرف تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد ولی اگر میزان آن کم و زیاد شود مصرف کاهش پیدا خواهد کرد. کمبود پروتئین در نشخوار کنندگان باعث افت فعالیت میکروفلور شکمبه و در نتیجه کاهش تجزیه سلولز می‌شود. اگر کاهش پروتئین جیره حاد باشد، برای هر حیوان اهلی، کاهش در مصرف اتفاق خواهد افتاد. مکمل اوره نتایج متفاوتی را در آزمایشات گوناگون بر میزان مصرف ایجاد کرده است. بطوریکه در برخی مطالعات باعث افزایش مصرف و در برخی بدون تأثیر عمل کرده است (۴۸).

علاوه بر این، غذایی که آمینواسیدهای ضروری موجود در جیره‌اش بطور گسترده‌ای متفاوت با نیاز حیوان باشد بعنوان یک غذای کم پروتئین باعث کاهش مصرف می‌شود. چنین عدم تعادلی با استفاده از مکمل اسید آمینه یا تزریق آن به دستگاه گوارشی بهبود می‌یابد.

علاوه بر تأمین نیتروژن برای میکروارگانیسم‌ها، جیره باید پروتئین کافی داشته باشد تا از تجزیه‌پذیری در شکمبه در امان مانده(UDP) [35]در دسترس حیوان قرار گیرد.در آزمایشی مکمل بعد شکمبه‌ای کازئین، باعث افزایش مصرف شد و رشد و تولید را افزایش داد (۴۸).

۲-۳-۱-۲-۳-قابلیت هضم

 بین مصرف علوفه و قابلیت هضم آن رابطه مثبت وجود دارد. بطوریکه در مطالعه‌ای غذای با قابلیت هضم ۵۰۰ گرم در کیلوگرم، ۱۰ کیلوگرم در روز خورده شد و غذایی با قابلیت هضم ماده خشک ۶۰۰ گرم در کیلوگرم، ۱۲ کیلوگرم مورد مصرف قرار گرفت و نشان داده شد که حد مشخصی برای قابلیت هضم که بالاتر از آن توسط کنترل متابولیکی تنظیم می‌شود وجود ندارد (۴۸).

عواملی‌مانند ترکیب جیره، فرایند‌کردن ، و آماده نمودن غذا ، قابلیت هضــم را تغییر میدهند (۶).

۲-۳-۱-۲-۴-سرعت هضم

 زمان باقی ماندن غذا در شکمبه و خصوصیات تجزیه‌پذیری، سرعت هضم را تعیین می‌کند. با طولانی‌تر شدن زمان باقی ماندن در شکمبه، غذا تا حد ممکن هضم می‌شود (بالقوه قابل تجزیه). اما فاکتورهایی مانند سطح تغذیه، گوناگونی زمان باقی ماندن و قابلیت هضم را باعث می‌شود (۴۸).

سرعت تجزیه علوفه‌ها در شکمبه متکی به فعالیت میکروبهای شکمبه می‌باشد که گاز تولید می‌کنند. تجزیه‌پذیری در شکمبه پیش‌بینی کننده مفیدی برای مصرف بوده و نوع فرایند جیره، میزان آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مطالعه‌ای افزایش سطح کاه در جیره گاو گوشتی، باعث کاهش مصرف ماده خشک روزانه شد. اما غنی‌سازی با آمونیاک باعث افزایش مصرف کاه از ۳۵۰ به ۴۵۰ گرم، به ازاءکیلوگرم وزن متابولیکی شد. بطوریکه استفاده از آمونیاک سرعت تجزیه بخش قابل حل را زیاد کرد.

 در نتیجه ، افزایش سرعت تجزیه‌پذیری یا جریان مواد از شکمبه مصرف اختیاری را بالا می‌برد (۴۸).

۲-۳-۱-۲-۵-انرژی

 برای هر سطحی از عملکرد حیوان ، یک غلظت ME وجود دارد که می‌تواند در یک علوفه منعکس شود. نسبت و غلظتی از انرژی که به حیوان نشخوار کننده اجازه مصرف را می‌دهد، مقدار غذایی است که شامل ME مطابق با نیازهای حیوان باشد. اگر مقدار نیاز برای مواد مغذی پایین باشد غذایی با ME پایین استفاده می‌شود. بطوریکه حیوان مصرف را تا جایی که مصرف ME ثابت بماند کنترل می‌کند (۴۸).

مصرف ماده خشک با افزایش غلظت ME کم می‌شود که کنترل متابولیکی نام دارد.  بطور کلی در جیره‌های پرانرژی که سریع هضم می‌شوند ، محدودیت فیزیکی معنی پیدا نمی‌کند و حیوان مصرفش را بر طبق نیازهای انرژی‌اش کنترل می‌کند. البته تأکید می‌شود که استفاده از چربی برای افزایش مصرف انرژی بعلت تداخل در فعالیت تخمیر شکمبه ، روش مناسبی نمی‌باشد (۴۸).

۲-۳-۱-۲-۶-اندازة ذرات

کاهش اندازة ذرات باعث کاهش زمان باقی ماندن در شکمبه می‌شود. آسیاب کردن  جیره میزان مصرف غذا را بالا می‌برد اگر چه قابلیت هضم بعلت سرعت عبور بالا و افت زمان هضم، کاهش می‌یابد.با کاهش دادن اندازة ذرات غذا، بازده مواد مغذی قابل جذب (مصرف × قابلیت هضم) زیاد شده، عملکرد حیوان بهبود پیدا می‌کند. لاکن تأثیر آسیاب کردن برای علوفه‌های با قابلیت هضم پائین، حداکثر است
(۱۴۱،۴۸).

۲-۳-۱-۲-۷-فیبر جیره

آزمایشات مختلف نشان داده اند که دیواره سلولی با تأثیر بر شکمبه و نگاری، بر مصرف غذا اثر میکند. بین مصرف علوفه‌ها و NDF ، یا دیواره سلولی رابطه منفی وجود دارد. سطح NDF رابطه معکوسی با قابلیت هضم و از طرف دیگر رابطه مثبتی با زمان باقی ماندن در شکمبه نشان می‌دهد.

لگینین غیرقابل هضم بوده و رابطه منفی با قابلیت هضم دارد اما رابطه‌اش با مصرف ثابت نیست. سلولز و همی سلولز بوسیله میکروارگانیسم‌های شکمبه قابل تجزیه هستند اما سرعت هضم و زمان لازم متفاوت بوده بنابراین ارتباط روشنی بین نسبت فیبر و مصرف اختیاری وجود ندارد(۴۸).

۲-۳-۱-۲-۸-خوشخوراکی و طعم غذا

خوشخوراکی شامل بویایی و حواس زبانی- حلقی است. اما شامل تغییرات هضمی‌اش نمی‌شود. طعم غذا مرتبط با تشخیص مزه بوده و علاوه بر این نشخوار کنندگان برخی قسمت جیره را بیشتر ترجیح می‌دهند. به نظر فوربس(۱۹۹۵) نمی‌توان تعریف دقیقی برای خوشخوراکی عنوان کرد اگر چه ممکن است بعنوان احساسی در نظر گرفته شود که موقع غذا دادن به حیوان دست میدهد. تخمین خوشخوراکی به روشی برمی‌گردد که بیان کند چه مقدار از مصرف جیره مربوط به تفاوتهای هضمی و چه مقدار به خوشخوراکی مربوط است. بنابراین این فاکتور کمتر مورد اهمیت قرار می‌گیرد (۴۸).

در مطالعه ای، ارتباطی بین ترکیبات تانن موجود در۲۷ نوع لوکائنا[۳۶] و خوشخوراکی مشاهده نشد
(۱۱۰). بطورکلی در مطالعات In vivo خوشخوراکی کم اهمیت‌ترین عامل تعیین‌کننده مصرف است(۴۸).

۲-۳-۱-۲-۹- مواد معدنی و ویتامین‌ها

کمبود مواد ضروری باعث کاهش مصرف می‌شود (۱۱۴).نه تنها کمبود مواد معدنی بلکه افزایش آن نیز بعلت ایجاد مسمومیت باعث کاهش مصرف می‌شود. در مطالعات گوناگون افزایش یا کاهش کلسیم و سدیم از حد اپتیمم باعث کاهش مصرف شده است. کاهش ویتامین‌ها نیز باعث کاهش مصرف می‌شود
(۴۸).

 

۲-۳-۱-۲-۱۰- آب

مصرف ماده خشک بیشتر، نیاز به مصرف آب را افزایش می‌دهد. بطوریکه مصرف آب رابطة مستقیم با ماده خشک خورده شده دارد. عمده‌ترین وظیفة آب کمک به هضم و متابولیسم غذا می‌باشد. بنابراین مصرف آب شدیداً تحت تأثیر مصرف غذا قرار می‌گیرد. محدودیت آب نیز باعث کاهش مصرف می‌شود. در آزمایشی بی‌آبی به مدت دو روز، باعث کاهش قابل ملاحظه‌ای در میزان مصرف گوسفندان شد (۴۸).

۲-۳-۱-۳-عوامل محیطی

۲-۳-۱-۳-۱-دما

افزایش دما ، بالاتر از حد آستانه تحمل حیوان، باعث کاهش مصرف می‌شود. استرس گرمایی باعث کاهش حرکت شکمبه، نگاری، مصرف و سرعت عبور مواد هضمی میشود. برعکس، استرس سرما، باعث افزایش این عوامل می‌شود. بطوریکه سرعت عبور افزایش می یابد و میزان مصرف، در شرایطی که محدودیت فیزیکی عامل محدود کننده مصرف است، زیاد می‌شود (۴۸).

حیوانات نشخوار کننده همراه با تغییر شرایط محیطی، در انتخاب جیره تغییر ایجاد می‌کنند. متابولیسم پروتئین و رشد، عامل تولید گرما بوده و باعث ایجاد خطا در پیش‌بینی میزان مصرف می‌گردند (۴۸).

 

۲-۳-۱-۳-۲- طول روز

با افزایش طول روز، گوسفندان غذای بیشتری مصرف می کنند. مدت غذا خوردن حیوان بستگی به این موضوع دارد که حیوان هنگام مصرف غذایش را ببیند. گاو غذای بیشتری را در طول روز می‌خورد ولی اگر اواسط روز گرم باشد حیوان غذایش را در شب مصرف می‌کند (۴۸).

۲-۳-۱-۳-۳- فضا

از عوامل دیگر مؤثر در مصرف، تعداد حیوان و فضا می‌باشد. با هر  ۱/۰ مترمربع کاهش در فضا، مصرف اختیاری ۵۰ گرم در روز، کاهش می‌یابد.پیشگویی مصرف معمولاً بسیار مشکل است، چون عکس‌العمل بین حیوان و جیره و کلاً وضعیتی که حیوان در آن قرار می‌گیرد مصرف را تغییر می‌دهد
(۴۸).

۲-۴- شناخت برخی مواد در جیره گوسفند


[۱] -Ungulata

[2] -Arterio doctyla

[3] -Ruminantia

[4] -Bovidae

[5] -Ovis

6-Ruminar

1- Streptococus bovis

2-Butyrıvibria Fibrisolvens

[8]– Fibrobacter succinogenes (Bacteroides-s)

[9]– Bacteroides amylophylus

[10] – Prevotella ruminicola

6-  Leucoanthocyanidin

7-  Hydroxyflaranolis

1- Ruminococcus Flavefaciens

2-Ruminococcus albus

3- Clostridium

4-C.Lochheadii-

5 -C.Lingisporum

1-Eubacterium cellulosolvens (Cillobacterium cellulosolvens)

1- Treponema bryantii

[20]–  Bacteroides amylophylus(Ruminobacter amylophilus)

[21] – Bacteroids ruminicola (Ruminobacter ruminicola)

2- Lachnospira

3-  Selenomonas

4-Succinivibrio

1-Micrococcus

2 – Propionibacterium

[27] – Streptococus bovis typeI

 [۲۸] – Omnivores

 [۲۹] – Streptococus caprinus

 [۳۰] – Ferals

 [۳۱]– L- Lactic acid

 ۱-Intake

[33]– Forbes.J.M.(1995)

1-Volatile fatty acids

[35]– Undegradable protein

[36]-Leucaena

[1]–  by product feedstuff

1 -Foliage

[3] -Casuarina  cristara

[4] -Atriplex nummularia

[5] -Quercus genus

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.