تحقیق ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی (مطالعه موردی: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد)  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی (مطالعه موردی: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                     ۱
۱-۱- مقدمه    ۲
۱-۲- بیان مسأله    ۲
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق    ۴
۱-۴- اهداف پژوهش    ۵
۱-۵- سوالات پژوهشی    ۶
۱-۶- قلمرو پژوهش    ۶
۱-۷- روش انجام پژوهش    ۶
۱-۸- شرح واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق    ۷

فصل دوم: بررسی مفاهیم و ادبیات پژوهش                                                             ۹
۲-۱- مقدمه فصل    ۱۰
۲-۲- کیفیت خدمت    ۱۰
۲-۲-۱- تعریف خدمت    ۱۰
۲-۲-۲- کیفیت خدمت و رضایتمندی    ۱۲
۲-۲-۳- سنجش کیفیت خدمات، مدل کیفیت خدمت     ۱۴
۲-۳- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌    ۱۶
۲-۳-۱- مقدمه    ۱۶
۲-۳-۲- تارخچه تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌    ۱۷
۲-۳-۳- تعریف تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌    ۱۹
۲-۳-۴- ویژگی‌های تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌    ۲۳
۲-۳-۵- کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌    ۲۴
۲-۳-۶- منافع حاصل از پیاده‌سازی تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌    ۲۵
۲-۳-۷- رویکرد تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌ به عنوان بخشی از یک سیستم کیفی فراگیر    ۲۶
۲-۳-۸- انواع رویکرد تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌    ۲۸
۲-۳-۸-۱- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌ در سیستم     ۲۹
۲-۳-۸-۲- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌ در طرح محصول    ۳۰
۲-۳-۸-۳- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌ در فرایند    ۳۲
۲-۳-۸-۴- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌ در خدمات    ۳۳
۲-۳-۹- طبقات تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌    ۳۴
۲-۳-۱۰- مراحل اجرای رویکرد تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌    ۳۴
۲-۴- تحلیل پوششی داده‌ها    ۴۱
۲-۴-۱- مقدمه    ۴۱
۲-۴-۲- تارخچه تحلیل پوششی داده‌ها    ۴۲
۲-۴-۳- تعریف تحلیل پوششی داده‌ها    ۴۴
۲-۴-۴- دو ویژگی اساسی برای مدل تحلیل پوششی داده‌ها    ۴۷
۲-۴-۴-۱- ماهیت الگوی مورد استفاده    ۴۸
۲-۴-۴-۲- بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده    ۴۸
۲-۴-۵- مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها    ۴۹
۲-۵- نظریه فازی    ۵۰
۲-۵-۱- مقدمه    ۵۰
۲-۵-۲- نظریه فازی    ۵۰
۲-۵-۳- اعداد فازی و عملیات جبری    ۵۲
۲-۵-۳-۱- اعداد فازی نوع LR    ۵۳
۲-۵-۳-۲- اعداد فازی مثلثی    ۵۴
۲-۵-۳-۳- اعداد فازی ذوزنقه ای    ۵۵
۲-۶- پیشینه تحقیق    ۵۵
۲-۶-۱- کیفیت خدمات    ۵۵
۲-۶-۲- کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن‌    ۶۱
۲-۶-۳- تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن     ۶۴
۲-۶-۴- تحلیل پوششی داده‌ها     ۷۷
۲-۷- خلاصه¬ی فصل و نتیجه¬گیری    ۷۹
فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق                                                                         ۸۰
۳-۱- مقدمه    ۸۱
۳-۲- روش تحقیق    ۸۱
۳-۳- الگوریتم تحقیق    ۸۲
۳-۳-۱- شناسایی آیتم‌های شکست کیفیت خدمات    ۸۳
۳-۳-۲- تکنیک دلفی فازی    ۸۶
۳-۳-۳- انتخاب خبرگان    ۸۹
۳-۳-۴- تکمیل پرسشنامه رویکرد تحلیل شکست و آثار آن    ۸۹
۳-۳-۵- طراحی مدل‌های ریاضی ارزیابی ریسک‌های شناسایی شده در محیط فازی    ۸۹
۳-۳-۵-۱- اولویت‌بندی آیتم‌های شکست با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها    ۹۰
۳-۳-۵-۲- اولویت‌بندی آیتم‌های شکست با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها در محیط فازی    ۹۵
۳-۳-۶- حل مدل    ۱۰۲
۳-۳-۷- ارائه راهکارهای پیشنهادی    ۱۰۲
۳-۴- روش‌های گردآوری اطلاعات    ۱۰۲
۳-۵- پایایی و روایی ابزارهای جمع¬آوری داده¬ها    ۱۰۳
۳-۶- قلمرو تحقیق    ۱۰۵
۳-۶-۱- قلمرو زمانی تحقیق    ۱۰۵
۳-۶-۲- قلمرو مکانی تحقیق    ۱۰۶
۳-۷- جامعه آماری    ۱۰۶
۳-۸- معرفی شرکت پیشگامان کویر یزد    ۱۰۶
۳-۹- معرفی خطوط اشتراک دیجیتال    ۱۰۸
۳-۱۰- روش‌ها و تکنیک‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها    ۱۰۹
۳-۱۱- خلاصه¬ی فصل و نتیجه¬گیری    ۱۱۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                  ۱۱۱
۴-۱- مقدمه    ۱۱۲
۴-۲- شناسایی آیتم‌های شکست کیفیت خدمات حوزه DSL    ۱۱۲
۴-۳- تجمیع نظرات افراد تیم تحلیل شکست و آثار آن    ۱۱۸
۴-۴- ارزیابی ریسک‌های شناسایی شده در محیط فازی    ۱۲۳
۴-۴-۱- ریسک کلی هریک از آیتم‌های شکست در حالت ریسک جمع‌پذیر برای مجموعه برش آلفا    ۱۲۳
۴-۴-۲- رتبه‌بندی آیتم‌های شکست برای مقادیر آلفا در ریسک جمع‌پذیر براساس کارایی فاصله‌ای    ۱۲۹
۴-۴-۳- ریسک کلی هر یک از آیتم‌های شکست در حالت ریسک افزاینده برای مجموعه برش آلفا    ۱۳۴
۴-۴-۴- رتبه‌بندی آیتم‌های شکست برای مقادیر آلفا در ریسک افزاینده براساس کارایی فاصله‌ای    ۱۴۰
۴-۵- مقایسه نتایج به‌دست آمده از دو روش ریسک جمع‌پذیر و ریسک افزایشی    ۱۴۴
۴-۶- خلاصه¬ی فصل و نتیجه¬گیری    ۱۴۴

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها                                                                 ۱۴۶
۵-۱- مقدمه    ۱۴۷
۵-۲- نتایج و یافته‌های تحقیق    ۱۴۷
۵-۳- مزایای الگوریتم پیشنهادی    ۱۴۹
۵-۴- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در اولویت‌بندی آیتم‌های شکست کیفیت خدمات DSL    ۱۵۱
۵-۵- پیشنهاداتی برای مدیران سازمان    ۱۵۱
۵-۶- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق    ۱۵۲
۵-۷- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی    ۱۵۲
۵-۸- خلاصه¬ی فصل و نتیجه‌گیری    ۱۵۳
منابع و مآخذ                                                                                             ۱۵۴
منابع و مآخذ فارسی    ۱۵۵
منابع و مآخذ لاتین    ۱۵۷

فهرست شکل¬ها
شکل ۲-۱- سیستمی با DMUهای مختلف    ۴۶
شکل ۲-۲- عدد فازی مثلثی    ۵۴
شکل ۲-۳- عدد فازی ذوزتقه ای    ۵۵
شکل ۲-۴- الگوریتم پیشنهادی    ۶۷
شکل ۲-۵- فلوچارت رویکرد پیشنهادی    ۷۴
شکل ۳-۱- الگوریتم اجرای روش دلفی فازی    ۸۷
شکل ۳-۲- ماتریس ریسک آیتم‌های شکست برای مقادیر آلفا    ۱۰۰
شکل ۳-۳- ماتریس ریسک درجه ارجحیت آیتم‌های شکست برای مقادیر آلفا    ۱۰۱

فهرست جدول¬ها
جدول ۲-۱- مقیاس درجه‌بندی شدت    ۳۷
جدول ۲-۲- مقیاس درجه‌بندی وقوع    ۳۸
جدول ۲-۳- مقیاس درجه‌بندی کشف    ۳۹
جدول ۳-۱- عبارات کلامی و اعداد فازی ارزیابی فاکتورهای ریسک    ۹۵
جدول ۳-۲- میزان آلفای کرونباخ برای رخداد    ۱۰۴
جدول ۳-۳- میزان آلفای کرونباخ برای شدت     ۱۰۴
جدول ۳-۴- میزان آلفای کرونباخ برای کشف    ۱۰۴
جدول ۴-۱- اختلاف میانگین دیدگاه‌های خبرگان حاصل از پرسشنامه اول و دوم    ۱۱۲
جدول ۴-۲- میانگین دیدگاه‌های خبرگان برای هریک از آیتم‌های شکست    ۱۱۴
جدول ۴-۳- اختلاف میانگین دیدگاه‌های خبرگان حاصل از پرسشنامه اول و دوم در خصوص فاکتور رخداد    ۱۱۸
جدول ۴-۴- اختلاف میانگین دیدگاه‌های خبرگان حاصل از پرسشنامه اول و دوم در خصوص فاکتور شدت    ۱۲۰
جدول ۴-۵- اختلاف میانگین دیدگاه‌های خبرگان حاصل از پرسشنامه اول و دوم در خصوص فاکتور کشف    ۱۲۱
جدول ۴-۶- میانگین دیدگاه‌های خبرگان حاصل از پرسشنامه دوم    ۱۲۲
جدول ۴-۷- محاسبه مجموعه برش آلفا   برای آیتم‌های شکست کیفیت خدمات DSL    ۱۲۳
جدول ۴-۸- محاسبه مجموعه برش آلفا   برای آیتم‌های شکست کیفیت خدمات DSL    ۱۲۵
جدول ۴-۹- ریسک کلی هر یک از آیتم‌های شکست در حالت ریسک جمع‌پذیر برای مجموعه برش آلفا    ۱۲۷
جدول ۴-۱۰- محاسبه    برای     ۱۳۰
جدول ۴-۱۱- نتایج محاسبه   و اولویت‌بندی آیتم‌های شکست    ۱۳۱
جدول ۴-۱۲- نتایج رتبه‌بندی آیتم‌های شکست    ۱۳۲
جدول ۴-۱۳- محاسبه مجموعه برش آلفا  برای آیتم‌های شکست کیفیت خدمات DSL    ۱۳۴
جدول ۴-۱۴- محاسبه مجموعه برش آلفا   برای آیتم‌های شکست کیفیت خدمات DSL    ۱۳۶
جدول ۴-۱۵- ریسک کلی هر یک از آیتم‌های شکست در حالت ریسک افزاینده برای مجموعه برش آلفا    ۱۳۸
جدول ۴-۱۶- محاسبه   برای      ۱۴۰
جدول ۴-۱۷- نتایج محاسبه   و اولویت‌بندی آیتم‌های شکست    ۱۴۱
جدول ۴-۱۸- نتایج رتبه‌بندی آیتم‌های شکست    ۱۴۳
جدول ۴-۱۹- نتایج همبستگی    ۱۴۴
جدول ۵-۱- نتایج رتبه‌بندی آیتم‌های شکست    ۱۴۹

 

منابع و مآخذ:

منابع و مآخذ فارسی

آذر، عادل (۱۳۷۹).  تحلیل پوششی داده‌ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه‌ای تطبیقی. فصلنامه مطالعات مدیریت ، ۲۸-۲۷ ، ۱۴۶-۱۲۹٫
اصغرپور، محمدجواد (۱۳۸۲). تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازی‌ها با نگرش تحقیق در عملیات. دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.
بازرگان، عباس (۱۳۸۰). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار. ۱۶۹-۱۶۶٫
بست، جان (۱۳۸۱). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری.( ترجمه شریفی و طالقانی). تهران: انتشارات رشد.
جعفری، نیلوفر و منتظر، غلامعلی (۱۳۸۷). استفاده از روش دلفی فازی برای تعیین سیاست‌های مالیاتی کشور. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، ۸، ۱۱۴-۹۱٫
خورشیدی، عباس و قریشی، حمیدرضا (۱۳۸۱). راهنمای تدوین رساله و پایان‏نامه تحصیلی (از نظریه تا عمل). تهران: یسطرون.
دبیری، غلامرضا، غدیری ثانی، مهدی و ودایع خیری، حیدر (۱۳۸۱). آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن: مفاهیم و روش پیاده سازی . تهران: امور مهندسی مرغوبیت، آموزش ساپکو. ۱۰۰-۲٫
دلاور، علی (۱۳۷۶). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد. ۱۰٫
رضایی، کامران، سیدی، مجید و نوری، بهروز (۱۳۸۴). تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن . تهران: آتنا. ۹۵-۱۲٫
رضایی نژاد، عبدالرضا (۱۳۷۸). پژوهشی در مدیریت کیفیت فراگیر . تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. ۱۰۴٫
روستا، احمد، ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید ( ۱۳۸۳). مدیریت بازاریابی . تهران: سمت. ۲۲۷٫
زاهدی، شمس السادات و بی‌نیاز، جواد (۱۳۸۷). سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت قطارهای مسافری رجاء . نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، ۱(۱)، ۸۲-۶۵٫
زنجیرچی، سید محمود و صیادی تورانلو، حسین (۱۳۸۹). عارضه‌یابی و مسیریابی بهبود کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، ۲(۴).
سجادی، علی اکبر (۱۳۷۸). نقش رضایت مشتری درتجارت . مدیریت، ۲۲٫ ۴۸-۴۵٫
سرمد، زهره ، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۲). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه. ۷۹٫
سکاران، اوما (۱۳۸۰). روش‌های تحقیق در مدیریت (ترجمه صائبی، محمد و شیرازی، محمود). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. ۲۴-۱۲۳٫
طاهری، ابوالقاسم (۱۳۷۶). روش تحقیق و مأخذشناسی (رشته مدیریت). تهران: پیام نور. ۹۳٫
طلوع، مهدی، سهرابی، بابک و نالچیگر، سروش (۱۳۸۸). ارایه روشی نوین برای اولویت بندی پروژه‌های سیستم اطلاعاتی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها: مطالعه موردی وزارت بازرگانی، علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات) (ویژه نامه ریاضی)، ۱۹(۷۴/۲)، ۱۸-۱٫
قصیری، کیوان و پیشداد، سارا (۱۳۸۵). سنجش کیفیت خدمات واحد فناوری اطلاعات همراه با مطالعه موردی در صنعت حمل و نقل. فصلنامه دانش مدیریت، ۱۹(۷۴)، ۹۰-۷۱٫
کاتلر، فیلیپ و امسترانگ، گری (۱۳۷۹). اصول بازاریابی (ترجمه پارسائیان، علی). تهران: نشر ادبستان.
کومار، کریشان (۱۳۷۴). روش‌های پژوهش در کتابداری و اطلاع‌رسانی (ترجمه رهادوست، فاطمه و خسروی، فریبرز). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. ۴۷-۱۹٫
کیوی، رمون و کامپنهود، لوک وان (۱۳۷۵). روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی) (ترجمه نیک‌گهر، عبدالحسین). تهران: فرهنگ معاصر. ۱۵۷٫
ملکی، علیرضا ، ظهور، علیرضا ، عبادی فرد آذر، فربد ، رضائی، کامران و عبادیان، محمود (۱۳۸۹). طراحی و مدل سازی یک ساختار یکپارچه‌ی رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و گسترش عملکرد کیفی در مراکز خدمات درمانی. فصلنامه پایش ، ۹(۲)، ۱۳۰-۱۱۷٫
مهدوی، عبدالمحمد (۱۳۸۶). طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک. فصلنامه مدرس علوم انسانی.
مهرگان، محمدرضا (۱۳۸۳). مدل­های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان­ها (تحلیل پوششی داده­ها). تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
مؤمنی، منصور (۱۳۸۵). مباحث نوین تحقیق در عملیات. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
نادری، عزت الله و نراقی، مریم سیف (۱۳۷۸). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی. تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر. ۱۵۹
نیکوکار، سمیرا، کتابی، سعیده و معظم، الهام (۱۳۸۹). ارایه یک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان‌ها. مدیریت اطلاعات سلامت (ویژه نامه)،۷، ۶۱۱-۶۰۱٫
ونوس، داور و صفائیان، میترا (۱۳۸۱). بازاریابی خدمات بانکی. تهران: نشر نگاه دانش. ۵۸-۵۹٫
همدانیان، حمید رضا (۱۳۸۹). راه اندازی سرویس ADSL در مجتمع امام علی یزد. (پایان نامه دوره کارشناسی). دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر، یزد.

 

منابع و مآخذ لاتین

 

Akan, P. (1995). Dimensions of Service Quality: a study in Istanbul. Managing Service Quality, 5(6), 39-43.
Almannai, B., Greenough, R., & Kay, J. (2008). A Decision Support Tool based on QFD and FMEA for the Selection of Manufacturing Automation Technologies. Robotics & Computer-Integrated Manufacturing, 24(4), 501-507.
Al-Momani, A. H. (2000). Construction Delay: a Quantitative Analysis. International Journal of Project Management, 18.
Assaf, S., Alkhalil, M., & Al-Hazmi, M. (1995). Causes of Delay in Large Building Construction Projects. Journal of Management in Engineering, 11.
ASSIAInc. (2011). Perfecting the Last Mile: Advanced DSL Management.
Badri, M. A., Abdulla, M., & Al-Madani, A. (2005). Information Technology Center Service Quality : Assessment and Application of SERVQUAL. International Journal of Quality & Reliability Management, 22(8), 819-848.
Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, w. w. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30, 1078- 1092.
Barney, R. B. (2001). The benefits of integrated, quantitative risk management. Paper presented at the 12th Annual International Symposium of the International Council on Systems, Australia, Engineering.
Batson, J. (1997). Managing service marketing. London: Dryden press.
Beach, R., Muhlemann, A. P., Price, D. H. R., Paterson, A., & Sharp, J. A. (2000). A Review of Manufacturing Flexibility. European Journal of Operational Research, 122, 41-57.
Ben-Daya, M., & Raouf, A. (1996). A Revised Failure Mode and Effects Analysis Model. International Journal of Quality & Reliability Management, 13(1), 43-47.
Bevilacqua, M., Braglia, M., & Gabbrielli, R. (2000). Monte Carlo Simulation Approach for a Modified FMECA in a Power Plant. Quality and Reliability Engineering International, 16(313-324).
Biggs, P., & Kelly, T. (2006). Broadband pricing strategies. 8(6), 3-14.
Bordogna, G., & Pasi, G. (1993). A fuzzy Linguistic Approach Generalising Boolean Information Retrieval: a Model and its Evaluation. Information Systems, 44, 70-82.
Bowles, J. (2004). An Assessment of PRN Prioritization in a Failure Modes Effects and Criticality Analysis. Journal of the IEST, 47, 51-56.
Bowles, J. B., & Peláez, C. E. (1995). Fuzzy Logic Prioritization of Failures in a System Failure Mode, Effects and Criticality Analysis. Reliability Engineering and System Safety, 50, 203-213.
Bowlin, W. F. (1998). Measuring Performance: an Introduction to Data Envelopment Analysis. Journal of Cost Aanalysis, 17.
Braglia, M., Frosolini, M., & Montanari, R. (2003). Fuzzy Criticality Assessment Model for Failure Modes and Effects Analysis. International Journal of Quality & Reliability Management, 20(4), 503-524.

چکیده

کیفیت خدمات در تمامی‌ صنایع خدماتی به عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت‌پذیری در بازار مورد توجه قرار گرفته‌است‌. هدف از این تحقیق، ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی است که به شناسایی آیتم‌های شکست کیفیت خدمات می­پردازد. جامعه­ی آماری در این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان فنی شرکت­ تعاونی پیشگامان کویر یزد طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۹ بوده و روش گردآوری داده­های این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه است. اطلاعات جمع­آوری شده در نرم­افزار لینگو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که بر مبنای رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌ها، ۳۲ آیتم شکست کیفیت خدمات حوزه DSL شناسایی و رتبه‌بندی شد. رتبه‌بندی آیتم‌های شکست نشانگر این بود که افت سرعت خط به دلیل اوج ترافیک، پهنای باند محدود شرکت زیرساخت و یا به دلیل ویروسی بودن سیستم مشترک و مشکل خط داخلی مشترک دارای برترین اولویت می‌باشد.

کلمات کلیدی: کیفیت خدمات، تحلیل شکست و آثار آن، تحلیل پوششی داده‌ها، منطق فازی

پیشگفتار

در قرن حاضر، تحولات جدید باعث شده است تا بخش خدمات با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کند؛ به طوری که براساس آمارهای موجود، نزدیک به ٧٠ % از حجم نیروی کار در بخش خدمات مشغول به کار هستند (Batson, 1997). با توجه به اهمیت بخش خدمات، تعالی کیفیت خدمات در این بخش نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، به نحوی که ارائه خدمات با کیفیت از چالش‌های مهم قرن حاضر در سازمان‌های خدماتی به شمار می رود (Brooks et al., 1999).

مدل‌های موجود کیفیت خدمات، بر وضع موجود عناصر کیفی در مؤسسات تمرکز نموده و در نهایت با استفاده از تحلیل شکاف، مهم‌ترین عناصر را شناسایی می‌نمایند که می‌تواند بهبود کیفیت را در پی داشته باشد. اما رویکرد مناسب‌تر می‌تواند پیش‌گیری از بروز خطاهای کیفی در سیستم باشد. با این حساب شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی این شکست‌ها به نظر رویکرد مناسبی در راستای ارتقای کیفیت خدمات از طریق پیش‌گیری از نارضایتی مشتریان نهایی می‌باشد (زنجیرچی، صیادی تورانلو، ۱۳۸۹).

 

بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی برای شرکت­ تعاونی پیشگامان کویر یزد در ۵ فصل تدوین شده است.

در فصل اول این تحقیق با عنوان کلیات تحقیق، پس از تعریف مسأله­ی موجود، اهمیت موضوع، اهداف پژوهش و کاربردهای حاصل از انجام تحقیق ارائه شده و در ادامه روش تحقیق، نحوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها، جامعه آماری مورد نظر تعیین می‌شود.

فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه­ی تحقیق می‌باشد که از شش بخش به شرح ذیل تشکیل شده است:

 

بخش اول مقدمه‌ای بر این فصل را شامل می‌شود.

بخش دوم به بررسی مفاهیم و تعاریف کیفیت خدمت پرداخته است. سپس مدل کیفیت خدمت تشریح می‌شود.

در بخش سوم این فصل به بررسی تاریخچه، مفاهیم، تعاریف، مزایا و مراحل اجرای رویکرد تحلیل شکست و آثار آن پرداخته شده است.

در بخش چهارم این فصل تاریخچه، مفاهیم، تعاریف رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها ارائه شده است.

مروری بر نظریه فازی بخش‌ پنجم این فصل را به‌خود اختصاص می‌دهد.

پیشینه‌ی پژوهش کیفیت خدمات، کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن، تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌ها در بخش ششم ارائه شده است.

در فصل سوم جامعه‌ی آماری، روش تحقیق، ابزار گردآوری داده‌ها و پایایی و روایی آن، قلمرو موضوعی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تکنیک‌های مورد استفاده در این پژوهش تشریح شده است.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده در فصل چهارم آورده شده است.

در نهایت نیز، نتیجه‌گیری و پیشنهادات فصل پنجم تحقیق را به خود اختصاص می‌دهد.

۱-۱- مقدمه

این فصل به بررسی کلیات انجام تحقیق می‌پردازد. در این راستا، ابتدا مسأله تحقیق بیان شده و سپس ضرورت انجام پژوهش و اهداف پژوهش بیان می‌شود. در ادامه نیز فرضیات، قلمرو و روش تحقیق و همچنین جامعه‌‌ی آماری آن معین می‌شود. در نهایت نیز محدودیت‌های پژوهش بیان شده است.

۱-۲- بیان مسأله

 فزونی سهم خدمات بر تولید در اقتصاد جهانی از یک سو و سلائق متغیر مشتریان در کنار رقابت شدید و پیچیده از سوی دیگر، سازمان‌ها را ناگزیر از حرکت به سمت تکنیک‌های به‌روز‌ و دقیق در حوزه کیفیت خدمات سوق داده است.

در تمامی‌ صنایع خدماتی، کیفیت خدمات به عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت‌پذیری در بازار مورد توجه قرارگرفته‌است‌(Kandampully and Duddy, 1999) . تمرکز بر کیفیت از دهه ۱۹۴۰ تم ثابت و حاکم در تفکر مدیریت بوده است. در ابتدا شرکت‌ها درحوزه‌های تولید و بازرسی از کنترل کیفیت استفاده می‌کردند، اما از اواسط دهه ۱۹۵۰ کنترل کیفیت به تمام سازمان‌ها کشیده شد و به ابزاری برای مدیریت مبدل گشت(Jiang et al., 2007) . کیفیت خدمات بر تعامل میان کاربران و فراهم‌آورندگان خدمات و همچنین فاصله‌ی میان انتظارات کاربر و درک نحوه‌ی ایجاد خدمات تأکید دارد (Hernon, 2002).

مدل‌های موجود کیفیت خدمات، بر وضع موجود عناصر کیفی در مؤسسات تمرکز نموده و در نهایت با استفاده از تحلیل شکاف، مهم‌ترین عناصر را شناسایی می‌نمایند که می‌تواند بهبود کیفیت را در پی داشته باشد. اما رویکرد مناسب‌تر می‌تواند پیش‌گیری از بروز خطاهای کیفی در سیستم باشد که علاوه بر تنزل کیفیت، وفاداری و تعهد مشتریان فعلی را به شدت تهدید نموده و استفاده‌ی آن‌ها از خدمات را متوقف می‌نماید. بنابراین لازم است تا این خطاها که به نوعی شکست در برآوردن سطح کیفی مناسب قلمداد می‌شوند، شناسایی و به شیوه‌ای مدون و علمی مورد ارزیابی قرار گیرند تا مسیر بهبود کیفی از حساس‌ترین مرحله‌ی خود به سلامت گذر نماید. با این حساب شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی این شکست‌ها به نظر رویکرد مناسبی در راستای ارتقای کیفیت خدمات از طریق پیش‌گیری از نارضایتی مشتریان نهایی می‌باشد (زنجیرچی، صیادی تورانلو، ۱۳۸۹). در این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل شکست و آثار آن، تلاش می‌شود تا متدولوژی مناسبی توسعه داده شود.

هدف اصلی تحلیل‌ حالات‌ شکست‌ و‌ آثار‌ آن کشف و اولویت‌بندی حالات بالقوه شکست با محاسبه‌ی شاخص درجه اولویت‌ ریسک  می‌باشد‌(Segismundo et al., 2008) . هر چه مقدار این شاخص بالاتر باشد، شکست مورد‌نظر بحرانی‌تر بوده و اقدامات اصلاحی مرتبط با آن در اولویت بالاتری قرار خواهند داشت. بنابراین این تکنیک می‌تواند اقداماتی را برای کاهش شانس وقوع خطاها و شکست‌ها فراهم آورد و نیز همچنین به کاربران کمک می‌کند که ویژگی‌های کلیدی طراحی و فرایند را که نیاز به کنترل ویژه دارند مشخص نماید(McDermott et al., 1996) . با این وجود عدد اولویت ریسک به دلایل زیادی نظیر آنچه در ادامه آمده است، بطور وسیع مورد انتقاد واقع شده است:  (Bowles, 2004; Snakar and Prabhu, 2001; Ben-Daya and Raouf, 1996; Braglia et al.,2003, Chang et al., 2001; Glichrist, 1993; Pillay and Wang, 2003)

• ترکیاب مختلفی از رخداد، شدت و کشف ممکن است دقیقاً مقدار مشابهی عدد اولویت ریسک تولید نمایند. در صورتی‌که مقدار ریسک پنهان آن‌ها ممکن است کلاً متفاوت باشد. برای مثال اگر دو ترکیب متفاوت با مقادیر ۲، ۳، ۲ و ۳، ۱ و ۴ به ترتیب بیانگر رخداد، شدت و کشف باشند، مقدار عدد اولویت ریسک، برای هر دو ترکیب برابر با ۱۲ است. با این وجود مقدار ریسک پنهان این دو ترکیب لزوماً یکسان نیست. این امر ممکن است منجر به اتلاف منابع و زمان شود و در بعضی مواقع یک اتفاق با ریسک بالا ممکن است مورد توجه قرار نگیرد.

• اهمیت نسبی رخداد، شدت و کشف مدنظر قرار نمی‌گیرد. به‌طوری‌که فرض می‌شود سه عامل ریسک داری اهمیت یکسانی می‌باشند. در صورتی‌که چنین چیزی را نمی‌توان در مورد کاربرد عملی رویکرد تحلیل شکست و آثار آن در نظر گرفت.

علی‌رغم این واقعیت که تلاش زیادی جهت پیشرفت عدد اولویت ریسک انجام شده است، اما روش‌های پیشرفته نیازمند تشخیص و تعیین پیشاپیش وزن‌های فاکتور ریسک یا صرف‌نظر کردن کلی از آنها است. از سویی به این علت که حالت‌های شکست متفاوت، دارای نتایج متفاوتی هستند، وزن‌های فاکتور ریسک را نمی‌توان به آسانی تعیین کرد. لذا تعیین یک مجموعه ثابت از وزن‌های فاکتور ریسک برای همه حالت‌های شکست ممکن است نامطلوب باشد. به عبارت دیگر استفاده از مجموعه‌های مختلف از وزن‌های فاکتور ریسک برای حالت‌های شکست مختلف در زمانی که تعداد حالت‌های شکست آ‌ن‌قدر زیاد است که آن‌ها را نمی‌توان اولویت‌بندی کرد، انتخاب بهتری است(Wang et al., 2009) . در این راستا چین و همکارانش در سال ۲۰۰۹ یک مدل تحلیل پوششی داده‌ها برای رویکرد تحلیل شکست و آثار آن ارائه دادند که نسبت به مدل ‌های بررسی شده، از نظر محاسباتی راحت‌تر و کاربردی‌تر نیز می‌باشد. از سویی، به طور معمول می‌دانیم که در فرایند سنجش کیفیت خدمات اکثر سنجه‌های کیفیت به صورت ذهنی، کیفی و متغیرهای کلامی بیان می‌شوند. بنابراین سنجش آیتم‌های شکست کیفیت خدمات توسط شیوه‌های قطعی و غیر فازی می‌تواند مورد انتقاد قرار گیرد. همچنین فاکتورهای ریسک به آسانی قابل ارزیابی دقیق نیستند، به‌طوری‌که با بهره‌گیری از مفاهیم فازی، ارزیابی‌کنندگان می‌توانند عبارات کلامی را به صورت عباراتی با زبان طبیعی محاوره‌ای برای ارزیابی فاکتورهای ریسک برای هریک از آیتم‌های شکست به کار برند و با مرتبط ساختن این عبارات با توابع عضویت مناسب، تحلیل‌های مناسب‌تر و دقیق‌تری را بر روی امتیازات آیتم‌ها اعمال نمایند.

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق

هر روزه دامنه کاربرد فعالیت‌های مدیریت کیفیت به وسیله بخش صنعت و خدمات گسترش می‌یابد؛ به طوری که در برخی موارد از کیفیت به عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمان‌ها یاد می‌شود و این امر در بخش خدمات بیشتر به چشم می‌خورد. کیفیت خدمات در تمامی‌ صنایع خدماتی به عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت‌پذیری در بازار مورد توجه قرارگرفته‌است‌.

سازمان­های امروزی از روش­ تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌ها استفاده می‌کنند و مطمئن می‌شوند که محصولی بدون عیب و قابل رقابت به بازار عرضه می‌کنند. با استفاده از این ابزار کارآمد، می­توان حالات بالقوه خرابی در سیستم، فرایند، محصول و خدمت را شناسایی و اولویت­بندی کرد، اقدامات لازم برای حذف یا کاهش میزان وقوع حالات بالقوه خرابی را تعریف و تعیین کرد و در نهایت، نتایج تحلیل­های انجام شده را با هدف تهیه مرجعی کامل برای حل مشکلات آتی، به ثبت رساند (دبیری و همکاران ،۱۳۸۱).

رویکرد تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌ها رویه‌‌ای است که به کمک آن ساختاری مناسب برای ارزیابی و به روز کردن طراحی و توسعه‌ی فرایند و همه‌ی سیاست‌های داخل سازمان شکل می‌گیرد. هدف از رویکرد تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن‌ها پیشگیری از وقوع مشکل است. به بیانی دیگر، با بهینه سازی فرایندها و محصولات مبالغ زیادی از هزینه‌ها کاهش می‌یابد (Barney, 2001).

با توجه به توصیفات فوق، بزرگ‌ترین مسأله‌ای که باعث شد محقق بر روی این موضوع متمرکز شود نقش بسیار مهم و حیاتی است که کیفیت خدمات در تمامی‌ صنایع خدماتی ایفا می‌کند. در این بین کمبود و خلاء انجام تحقیقات در مورد ادغام تکنیک تحلیل شکست و آثار آن با مباحث کیفیت خدمات و به دست آوردن تجربیات آن در سازمان‌های ایرانی احساس می‌شود که در این تحقیق به این مهم پرداخته خواهد شد. علاوه بر این سازمان‌های دیگر می‌توانند از تجارب به دست آمده در شرکت‌ تعاونی پیشگامان کویر یزد، در مورد نحوه‌ی اولویت‌بندی آیتم‌های شکست کیفیت خدمات، الگوبرداری و با به کارگیری مدل، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی نمایند.

۱-۴- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش بر آن است که با استفاده از تکنیک تحلیل‌ حالات‌ شکست‌ و‌ آثار‌ آن در محیط فازی مقادیر اعداد اولویت ریسک را محاسبه نموده و جهت تعیین وزن فاکتورهای ریسک از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شود و با تلفیق دو تکنیک مذکور، یک اولویت‌بندی منطقی از آیتم‌های شکست ارائه شود.

۱-۵- سؤالات پژوهشی

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌های فازی در شرکت پیشگامان کویر یزد می‌باشد. در همین راستا سؤالات پژوهشی زیر مطرح می‌گردد:

۱٫ آیتم‌های شکست کیفیت خدمات در شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد کدامند؟

۲٫ رتبه بندی آیتم‌های شکست کیفیت خدمات با استفاده از رویکرد تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل پوششی داده‌ها در محیط فازی چگونه است؟

۱-۶- قلمرو پژوهش

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.