تحقیق اوقات فراغت دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق اوقات فراغت دانشجویان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق اوقات فراغت دانشجویان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۵
۱-۱- مقدمه    ۷
۲-۱ بیان مسأله    ۹
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق    ۱۰
۴-۱ اهداف تحقیق    ۱۰
۱-۴-۱ اهداف فرعی    ۱۱
۵-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات    ۱۱
۱-۵-۱ اوقاعت فراغت    ۱۱
۲-۵-۱ اوقات فراغت در لغت    ۱۱
۳-۵-۱ فراغت در لغت    ۱۲
۴-۵-۱ موفقیت در لغت    ۱۳
۱-۶- فرضیات تحقیق    ۱۳
۱-۲ پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور    ۱۶
۲-۲ پژوهش های انجام شده در خارج از کشور    ۲۲
۱-۳ بررسی آراء و اندیشه‌های صاحبنظران    ۲۶
۱-۱-۳ نظریات رایزمن    ۲۸
۲-۱-۳  نظریات فلوئید هاوس    ۳۱
چهارچوب تئوریک    ۳۴
۳-۱-۳تئوری های رفتار Behaviour teories    ۳۴
۴-۱-۳ تئوری انگیزه goal  theorie    ۳۵
۵-۱-۳ تئوری طبقات    ۳۵
۶-۱-۳ تئوری مربوط به رابطه‌ی فراغت و بازی    ۳۶
مدل عملی تحقیق    ۳۶
روش تحقیق    ۳۸
جامعه‌ی آماری    ۳۸
شیوه‌ی نمونه‌گیری    ۳۸
سنجش پایایی    ۳۹
تحلیل تک متغیره    ۴۱
تحلیل های دو متغیره    ۴۴
در اوقات فراغت چه می توان کرد؟    ۴۵
روش و محل بررسی    ۴۶
گروه نمونه آماری و روش نمونه گیری    ۴۷
نتایج بررسی    ۴۷
الف – فعالیتهای اوقات فراغت دانشجویان    ۴۷
ب – آرزوهای دانشجویان برای گذران اوقات فراغت    ۴۹
مشکلات دانشجویان برای گذران اوقات فراغت    ۵۱
چند پیشنهاد    ۵۲
نتیجه گیری    ۵۴
فهرست منابع    ۵۵
پرسشنامه    ۵۷

فهرست منابع

۱ـ صافی، قاسیم، تحقیقی در زمینه کاربرد زمان فراغت دانشجویان دانشگاه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ (۱۳۵۴) خوشه شریفیان، محمود.

۲ـ چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت بین نوجوانان و جوانان.

۳ـ رفیع‌پور، فرامرز، جامعه‌ی روستایی و نیازهای آن، پاییز ۱۳۶۴، انتشارات تهران.

۴ـ نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر تألیفات جورج رتیزر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی ۱۳۷۴٫

۵ـ فرهنگ عمید، عمیدحسن، چاپخانه سپهر، تهران ۱۳۷۴٫

۶ـ تورکیلدسن، جرج، اوقات فراغت، ترجمه‌ی عباس اردکانیان، انتشارات نوربخش ۱۳۸۲٫

۷ـ دو مازیه، ژوزف، ۰زمان فراغت از دیدگاه تاریخی و جامعه شناسی ترجم م آدینه، مجله فرهنگ و زندگی، شماره ۱۲، ۱۳۵۲٫

۸ـ رفیع‌پور، فرامرز کدوکاوها و پنداشته‌ها، شرکت‌ سهامی، انتشار، چاپ پانزدهم، ۱۳۶۴).

۹ـ رفیع‌پور، فرامرز، جامعه‌ روستایی و نیازهای آن ـ شرک سهامی انتشارات پاییز (۱۳۶۴)

۱۰ـ مجری، علی‌اکبر، بررسی میزان مطالعه‌ی غیردرسی دانشجویان دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی و عومل موثر بر آن، طرح پژوهشی بهار ۱۳۸۱٫

۱۱ـ پزشکیان، نسری، رابطه‌ی گذراندن فراغت با بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تریت (پایان‌نامه‌ی نامه‌‌ی کارشناسی) ۱۳۵۴٫

۱۲ـ اسدی، علی: فراغت، تعاریف، دیدگاه‌ها، سمینار ملی رفاه اجتماع کمیته گذرن اوقات فراغت، سازمان برنامه و بودجه، اسفند ۱۳۵۲٫

۱۳ـ ساروخانی، باقر: جامعه‌شناسی ارتباطات، موسسه اطلاعات انتشارات تهران ۱۳۷۱٫

چکیده

چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان، موضوع تحقیق حاضر است. این تحقیق توصیفی است و به روش میدانی انجام گرفته و حاوی نتایج زیر است: عمده فعالیتهای دانشجویان عبارت است از: مطالعه مطبوعات،۹۳%; گوش دادن به رادیو، ۳۳%، رفتن به سینما، اندکی از دانشجویان. اهم آرزوهای دانشجویان، پرداختن به فعالیتهای فرهنگی، هنری، سیاسی و ورزشی است. عمده مشکلات دانشجویان برای گذران اوقات فراغت عبارت است از: مشکلات مادی، اجتماعی، خانوادگی و تربیتی.

محقق برای گذران بهتر اوقات فراغت دانشجویان امور زیر را پیشنهاد می کند:

نمایش فیلمهای مورد علاقه جوانان، تامین خوابگاه در نزدیکی مراکز عمومی، ایجاد مراکز ورزشی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، ایجاد جذابیت در برنامه های رادیویی مناسب جوانان و توسعه کار دانشجویی.

کلید واژه ها:

 ۱- اوقات فراغت ۲- دانشجویان ۳- فعالیتهای دانشجویان ۴-آرزوهای دانشجویان ۵- مشکلات دانشجویان.

۱-۱- مقدمه:

 یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است. فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.

برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده  فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: ۱ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،۱۹۹۶ صفحه۹۲)

۲ـ از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است.

(دومازیه،۱۳۷۲،صفحه۵۶)

چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند.(فکوهی، ناصر ۱۳۸۲). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه،  کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت در بین جوانان و نوجوانان ،شریفیان، مسعود، صفحه ۵)

۲-۱ بیان مسأله

اوقات فراغت بخشی از ساعات زندگی روزمره ی انسانهاست که فارغ از کار و تعهدات شغلی به آن می پردازند. همچنین به زمانهایی اطلاق می شود که افراد کار ضروری برای انجام ندارند و معمولا در این مواقع جهت تفریح و سرگرمی و رفع خستگی تمایل به انجام فعالیت های فرحبخش  و نشاط آور دارند. در تحقیق حاضر اوقات فراغت در محدوده ی جوانان مطرح می شود. چرا که نزدیک به ۲ میلیون نفر از جوانان آینده ساز کشور را قشر دانشجو تشکیل می دهند. و این دانشجویان در فردایی نه چندان دور به عنوان مدیر، پزشک ، معلم و … به کار و فعالیت می پردازند. پس طبیعیست که نحوه گذراندن اوقات فراغت این قشر نسبت به دیگر افراد جامعه حساسیت و اهمیتی مضاعف پیدا کند. به طور کلی می توان گفت که در عین حال که کار کرد اوقات فراغت در وجوه رفع خستگی و تفریح و سرگرمی اموری غیر قابل انکار هستند، عنایت به کارکرد دیگر آن که باعث پیشرفت تحصیلی نیز شود حائز اهمیت ویژه ای است. البته باید در نظر داشت که این کارکرد مورد انتظار اوقات فراغت است و چه بسا که گذران اوقات فراغت به گونه ای باشد که خلاف چنین انتظاری رخ نماید.

سوال های اساسی که در این پژوهش مطرح می شود بدین قرارند:

۱-    انواع  فعالیت های فوق برنامه ی دانشجویان در طول سال تحصیلی چیست؟

۲-    نوع فعالیت ها چه تأثیری بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد؟

۳-    انگیزه ی دانشجو ازانجام فعالیت های فوق برنامه چیست؟

۴-    میزان رضایت دانشجویان از این فعالیت ها به چه میزان است؟

۵-    پایگاه اجتماعی دانشجویان چه تأثیری بر میزان و نوع این فعالیت ها دارد؟

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

از آن‌جا که مقوله‌ی فوق برنامه یک پدیده‌ی دوسویه است از یک طرف در نظر عده‌ای معمولاً زمانی‌که به فعالیت‌های فوق برنامه اختصاص داده می‌شود در برنامه‌ی جوانان سهم عمده‌ای دارد و همچنین بازتاب‌های متفاوتی دارد. فعالیت‌های فوق برنامه اعم ازآ موزشی و غیرآموزشی در برنامه‌ی جوانان قرار می‌گیرد. بحث بر سرتأثیر این فعالیت‌ها بر موفقیت تحصیلی است. یعنی این‌که چگونه این فعالیت‌ها می‌توانند منجر به موفقیت یا عدم موفقیت در تحصیل شوند. با توجه به این‌که رویکرد آموزش سنتی معمولاً به گونه‌ای بود که فعالیت‌های فوق برنامه‌ها محدود و اصولاً زمانی بر آن قائل نمی‌شود و در سال‌های اخیر توجه به این فعالیت‌ها در برنامه‌های آموزشی بیشتر شده است، بررسی اصولی این فعالیت‌‌ها و تأثیر آن‌ها بر تحصیل راهگشا می‌نماید. عده‌ای معتقدند زمانی‌که معمولاً به این کلاس ها اختصاص داده می‌شود. گاهاً سبب کم‌کاری در برنامه‌‌های آموزشی اصلی می‌شود و بنابراین به این فعالیت‌ها به صورت معمولاً مکمل می‌نگرد بلکه حتی دلایلی هستند که در جای خود قابل بحث است و با ذکر این دلایل معتقد به تأثیر این فعالیت‌ها بر عملکرد تحصیلی جوانان هستند. با توجه به ا ین جریان دو سویه سعی شده است تا در این پژوهش با تعبیراتی فعالیت‌ها و نشان دادن آن با عملکرد تحصیلی به تأثیر آن بر موفقیت یاعدم موفقیت در تحصیل پی‌ببریم.

۴-۱ اهداف تحقیق

در این پژوهش هدف اصلی:

تأثیر فعالیت‌های فوق برنامه بر موفقیت‌های تحصیلی دانشجویان است.

۱-۴-۱ اهداف فرعی

۱ـ بررسی انگیزه‌ها و علل شرکت یا عدم شرکت دانشجویان در فعالیت‌های فوق برنامه

۲ـ تعیین میزان رضایت دانشجو از فعالیت‌های فوق برنامه

۳ـ تعیین نوع فعالیت‌های فوق برنامه انجام شده در طول سال تحصیلی

۴- توصیف ارتباط بین جنسیت، وضع تأهل، دوره‌ی تحصیلی،‌ سکونت، پایگاه اجتماعی، رضایت فردو انگیزه وی با فعالیت‌های فوق برنامه

۵-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات

تعریف اسمی

۱-۵-۱ اوقاعت فراغت

اوقات فراغت را می‌توان مهمترین و دلپذیرترین اوقات آحاد بشر دانست. این اوقات مستعد است که برای مومنان لحظه‌های نیایش با معبود، برای عالمان دقایق تعمق و تفکر و برای هنرمندان زمان ساختن ابداع باشد و در عین حال برای عده‌ای نیز این اوقات به جای فراغت ملال‌آورترین لحظه‌هاست.

(شریفیان، محمود،چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت بین نوجوانان وجوانان،ص۵)

۲-۵-۱ اوقات فراغت در لغت

واژه‌ی اوقات فراغت خود از دو کلمه‌ی اوقات و فراغت ترکیب شده است و ضروریست که قبل از بیان تعریف مفهوم آن به معنای لغوی این دو کلمه اشاره‌ای داشته باشیم.

اوقات در لغت: اوقات را در لغت به معنی جمع کلمه‌ی وقت، هنگام‌ها، روزه‌گارها، ساعات و ازمنه. (مین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۴۰۴)

و در فرهنگ عمید اوقات به معنی: جمع وقت، هنگام‌ها، گاه‌ها و زمان‌ها آورده شده است. (۳) (عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص ۱۷۳)

دکتر محمد معین معانی بیشتر و دقیق‌تری برای وقت بیان نمود است که عبارتند از تعدادی از زمان که برای امری فرض شد.

ـ مقداری از زمان که برای امری فرض شد.

ـ هنگام

ـ عهد، عصر

ـ فصل

ـ موقع، مقام (معین، محمد فرهنگ فارسی، ج ۴، ص ۵۰ـ۴۴)

در میان معانی که برای وقت بیان شده است زمان بیشترین کاربرد و نزدیک‌ترین مفهوم را به وقت دارد (نشان می‌دهد). در زمان پدیده‌ای‌ست که همه‌ی موجودات عالم هستی متأثر و نیازمند به آن هستند از خلقت و آفرینش آن‌ها گرفته تا مرگ و نیستی.

۳-۵-۱ فراغت در لغت

فراغت در لغت به معنی آسودگی و آسایش است و معمولاً در مقابل اشتغالات و درگیری‌های روزمره که نوعاً موجب خستگی می‌شود به کار می‌رود. (شریفیان، معسود چگونگی پرداختن فعالیت‌های فراغت بین نوجوان و جوانان، ص ۳)

در تعریف دیگری آمده است که:

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق کیفیت گذران اوقات فراغت در بین جوانان
 • تحقیق تأثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر
 • تحقیق نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به آن
 • تحقیق جایگاه اوقات فراغت در مدیریت زمان نوجوانان و جوانان
 • تحقیق شهر تهران و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.