تحقیق باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه «نگاهی بر تفاوت‌های دیدگاهی بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی»


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه «نگاهی بر تفاوت‌های دیدگاهی بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی» مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه «نگاهی بر تفاوت‌های دیدگاهی بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی» نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش   ۵
ابزار پژوهش   ۶
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها   ۷
یافته‌های پژوهش   ۷
نتیجه‌گیری   ۱۵
منابع   ۱۸

منابع

ـ سجادیان، ایلناز و گل‌پرور، محسن، «روابط ساده و چندگانه باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با وضعیت روانی افراد»، روان‌شناسی معاصر، ش ۱(۳)، ۱۳۸۷، ص ۴۲-۳۳٫

ـ گل‌پرور، محسن، «تفاوت زنان و مردان در ارتباطات جهت‌گیری ارزشی شخصی و علاقه‌مندی به پول با باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه». علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ش ۵، اسفند، ۱۳۸۵، ص ۶۲-۴۵٫

ـ گل‌پرور، محسن، «ساختار عاملی پرسش‌نامه رابین و پپلاو: تمایزی بر باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه»، مقاله در مرحله چاپ در فصلنامه روان‌شناسی و دین، ۱۳۸۸٫

ـ گل‌پرور، محسن، و دیگران، «رابطه بین باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با پرخاشگری»، روان‌شناسان ایرانی، ش ۱۸، زمستان، ۱۳۸۷، ۱۳۶-۱۲۷٫

ـ گل‌پرور، محسن و جوادی، سارا، «الگوی ارتباطی بین باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران با شاخص‌های بهداشت روانی: الگوی معادلات ساختاری»، اصول بهداشت روانی، ش ۸، تیر، ۱۳۸۶، ۱۲۲-۱۰۹٫

ـ گل‌پرور، محسن و عریضی، حمیدرضا، «مقایسه نگرش زنان و مردان اصفهانی نسبت به دنیای عادلانه برای زنان و مردان»، پژوهش زنان، ش ۱۶، زمستان، ۱۳۸۵، ص ۱۱۴-۹۵٫

ـ گل‌پرور، محسن و عریضی، حمیدرضا، «مقایسه باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران بر مبنای متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل و وضعیت مسکن»‌ پژوهش‌نامه تربیتی، ش ۱۶، پاییز، ۱۳۸۷، ص ۱۵۸-۱۲۹٫

ـ گل‌پرور، محسن و دیگران، «رابطه باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران با سلامت عمومی، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکار»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی، ش ۹(۳۲)، بهار، ۱۳۸۶، ۶۸-۳۹٫

-Brockner, J., & Adsit, L, The moderating impact of sex on the equity satisfaction relationship: A field study. Journal of Applied Psychology, 71, 1986, P.585-590.

-Callan, M.J, & Others, Foregoing the labor for the fruits: The effect of just world threat on the desire for immediate monetary rewards. Journal of Experimental Social Psychology, 45, 2009, P.246-249.

-Christopher, A.M, Protestant ethic ideology: its multifaceted relationships with just world beliefs, social dominance orientation, and right-wing authoritarianism. Personality and Individual Differences, 45, 2008, P.473-477.

-Dalbert, C, A just and an unjust world: structure and validity of different world beliefs. Personality and Individual Differences, 30, 2001, P.561-577.

-Durm, M., & Stowers, D, Just world beliefs and irrational beliefs: a sex difference? Psychological Reports, 83, 1998, P.328-330.

-Furnham, A, Belief in a just world: Research progress over the past decade. Personality and Individual Differences, 34, 2003, P.795-817.

-Furnham, A., & Procter, E, Belief in a just world: review and critique of the individual difference literature. British Journal of Social Psychology, 28, 1989, P.365-384.

-Hafer, C, Investment in long-term goals and commitment to just means drive the need to believe in a just world. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 2000, P.1059-1073.

-Kulik, C.T., & Others, Understanding gender differences in distributive and procedural justice. Social Justice Research, 9, 1996, P.351-369.

-Lerner, M.J, The justice motive: some hypotheses as to it origins and forms. Journal of Personality, 45, 1977, P.1-32.

-Lerner, M.J., Miller, D.T, Just world research and the attribution process: looking back and ahead. Psychological Bulletin, 85, 1989, P.1030-1051.

-Leventhal, G.S., & Lane, D.W, Sex, age, and equity behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 15, 1970, P.312-316.

-Long, G.T., & Lerner, M.J, Deserving the personal contract, and altruistic behavior by children. Journal of Personality and Social Psychology, 29, 1974, P.551-556.

-Loo, R, Belief in a just world: support for independent just world and unjust world dimensions. Personality and Individual Differences, 33, 2002, P.703-711.

-O’Connor, W., Morrison, T., McLead, L., & Aderson, D, A meta-analytic reriew of the relationship between gender and belief in a just world. Journal of Social Behavior and Personality, 11, 1996, P.141-148.

-Rubin, Z., & Peplau, A, Belief in a just world and reactions to another’s lot. Journal of Social Issues, 22, 1973, P.73-93.

-Rubin, Z., & Peplau, A, Who believes in a just world? Journal of Social Issues, 31, 1975, P.65-89.

چکیده

این پژوهش با هدف بیان تفاوت‌های گروه‌های جمعیت‌شناختی مختلف دربارة دنیای عادلانه و ناعادلانه انجام شده است. جامعة آماری تحقیق حاضر را زنان و مردان ۱۷ سال به بالای شهر اصفهان در سال ۱۳۸۵ تشکیل دادند. گروه نمونة پژوهش متشکل از ۱۵۰۰ نفر بود که از طریق نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از مناطق شرق، غرب، جنوب و شمال شهر نمونه‌گیری شده‌اند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسش‌نامة باور به دنیای عادلانه رابین و پیلاو می‌باشد. داده‌های حاصل از پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل واریانس یک‌راهه، آزمون تعقیبی شفه و آزمون t گروه‌های مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که در گروه‌های سنی مختلف، گروه‌های ۵۱ سال و بالاتر و ۴۱ تا ۵۰ سال در مقایسه با گروه‌های سنی پایین‌تر، دنیا را عادلانه‌تر و گروه ۲۱ تا ۳۰ سال در مقایسه با گروه ۳۱ تا ۴۰ سال و ۴۱ تا ۵۰ سال دنیا را ناعادلانه‌تر می‌پنداشتند.

کلیدواژه‌ها: باور به دنیای عادلانه، باور به دنیای ناعادلانه، سن، تحصیلات، جنسیت، شغل، وضعیت تأهل.

 

مقدمه

به رغم نظریة دنیای عادلانه،۱ انسان‌ها نیاز دارند تا دنیای محل زندگی خود را دنیایی تصور کنند که در آن افراد آنچه که شایستگی‌اش را دارند، به‌دست می‌آورند.۲ چنین باوری که دارای حمایت‌های پژوهشی در فرهنگ‌ها و ملل مختلف است،۳ بدین معناست که دستاوردهای خوب و بدی که عاید انسان‌ها می‌شود ـ یعنی پاداش‌ها و تنبیه‌ها ـ به شکلی تصادفی توزیع نشده‌اند؛ بلکه حاصل تلاش و شایستگی افراد است. دربرابر باور به دنیای عادلانه، باور به دنیای ناعادلانه،۴ است. رابین و پپلاو۵ در مجموعه نظریه‌پردازی‌های اولیة خود، باور به دنیای عادلانه را سازه‌ای۶ تک‌بعدی، امّا پیوستاری معرفی کردند. در یک سوی این پیوستار، باور به دنیای عادلانه و در سوی دیگر آن باور به دنیای ناعادلانه قرار دارد. با این حال، مطالعات بعدی نشان داده‌اند که باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه دو سوی یک پیوستار نیستند و باید آنها را دو پدیده مستقل از یکدیگر در نظر گرفت.۷ به‌هرحال، باور به دنیای ناعادلانه، یعنی اینکه دنیایی که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند، دنیای مبتنی بر نظم نیست؛ بلکه بی‌نظمی به توزیع دستاوردها و نتایجی که از زندگی در دنیا عاید افراد می‌شود، تسلط دارد.۸ گستردگی باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه، زمینه جدی را برای مطالعات مربوط به پیامدهای این نوع باورها فراهم ساخته است. بنا بر پژوهش‌هایی که تا کنون در داخل و خارج از ایران انجام شده است، باور به دنیای عادلانه با افسردگی، اضطراب، تمایل به خودکشی، نارسایی کارکرد اجتماعی، رفتارهای پرخاشگرانه و خصومت و تمایل به سوءظن و بدگمانی رابطة منفی، و با سلامت عمومی و بهزیستی انسان‌ها رابطة مثبت دارد.۹ دربرابر، باور به دنیای ناعادلانه، با تمایل به خصومت و پرخاشگری و سوءظن و بدگمانی مرتبط است.۱۰

به دلیل پیامدهایی که باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه برای سلامتی و بهزیستی انسان‌ها در دنیا دارد، بسیاری از پژوهش‌ها بر سیر رشدی و تحول این باورها متمرکز شده‌اند. به‌طور خلاصه، نتایج حاصل از پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که رشد و تحول باور به دنیای عادلانه (و به احتمال زیاد باور به دنیای ناعادلانه) هنگامی آغاز می‌شود که انسان‌ها از دوران کودکی خود، پی می‌برند که با به تأخیر انداختن نیازهای خود می‌توانند به منافع بلندمدت‌تر و مطلوب‌تری دست یابند.۱۱ این یافته‌ها بدان معناست که شایسته‌ بودن انسان‌ها برای آنچه از زندگی در دنیا عایدشان می‌شود، بخشی حاصل تعامل‌های آنها و بخشی حاصل پذیرش این باور است که برای دستیابی به نتایج بهتر، لازم است افراد از تمایلات زودگذر خود بگذرند. هرچه این نتیجه‌گیری که ماهیت شناختی دارد، در افراد نیرومندتر باشد، نیرو و توان بالاتری برای هدایت انسان‌ها خواهد داشت. از طرف دیگر، چنین باوری شبیه یک قرارداد شخصی بین فرد و دنیا عمل می‌کند. این قرارداد به انسان‌ها این توان را می‌دهد تا اهداف بلندمدت خود را با اطمینان دنبال کنند؛ زیرا عاقبت سرمایه‌گذاری برای آینده که مبتنی بر تلاش و شایستگی افراد است، برای آنها دستاوردهای مورد نیاز را فراهم خواهد ساخت. با گذر از دوران کودکی اولیه و بالغ‌تر شدن انسان‌ها، به تدریج تجربیات آنها زمینة ارزیابی درستی و نادرستی این باورها را فراهم خواهد ساخت. در واقع، پس از دوران کودکی و نوجوانی، بخشی از آنچه که موجب توجه افراد به درستی باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه خواهد شد، متغیرهای موقعیتی و فردی یا همان متغیرهای جمعیت‌شناختی است. آن‌گونه که خواهید دید، مطالعات انجام‌شده بر نقش متغیرهایی نظیر سن، جنسیت، نژاد، موقعیت اقتصادی و اجتماعی و امثال آن به نتایج یکدست و همسویی نینجامیده است.

در فراتحلیلی که اوکونور، موریسون، مک‌لود و اندرسون۱۲ با استفاده از ۳۳ مطالعه انجام دارند، بدین نتیجه رسیدند که مردان کمی بیش از زنان به دنیای عادلانه باور دارند؛ اما مطالعة درم و استاورز۱۳ تفاوتی بین زنان و مردان در باور به دنیای عادلانه نشان نداده است. در ایران، گل‌پرور و عریضی۱۴ در بررسی جزئی باور به دنیای عادلانه برای زنان و مردان، به این نتیجه دست یافتند که بین زنان و مردان در مواردی تفاوت وجود دارد. در واقع، نتایج حاصل از پژوهش یادشده به این شکل است که زنان در سطح تک‌تک پرسش‌های مربوط به باور به دنیای عادلانه برای زنان و مردان، مانند اینکه زنان مطابق آنچه که شایستگی‌اش را دارند در دنیا دستاورد نصیب‌شان نمی‌شود، با مردان دارای تفاوت دیدگاه هستند. در پژوهش‌های خارج از ایران، موارد مقایسه‌ای مانند مقایسة افراد شهری و روستایی، افراد شاغل در برخی مشاغل محدود، افراد سیاه‌پوست و سفید‌پوست و افراد وابسته به فرهنگ‌هایی نظیر آمریکای لاتین دیده می‌شود؛ اما از مقایسه بین گروه‌های تحصیلی، گروه‌های سنی، گروه‌های شغلی و افراد مجرد و متأهل کمتر استقبال شده است. این امر موجب شده است تا در حوزة باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه، دربارة نقش فراگیر متغیرهای جمعیت‌شناختی مختلف خلأ دانش و اطلاعات وجود داشته باشد. بخشی از خلأ دانش در این حوزه در ایران، توسط پژوهش گل‌پرور و عریضی۱۵ برطرف شده است. با این حال، به پژوهش‌های بیشتری در این حوزه نیاز است.

پژوهش گل‌پرور و عریضی۱۶ بیانگر آن است که بین زنان و مردان در باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران، برحسب نمره‌های کلی حاصل از پرسش‌نامه‌های پژوهش ـ و نه بر اساس تک‌تک پرسش‌ها ـ تفاوت وجود ندارد. در مقابل، بین افراد ۱۷ تا ۲۱ سال و افراد ۴۲ سال و بالاتر، در باور به دنیای عادلانه برای خود تفاوت وجود دارد. تفاوت مزبور به این شکل است که افراد جوان‌تر در مقایسه با افراد مسن‌تر، دنیا را مکانی عادلانه‌تر برای خود می‌بینند. افراد دارای تحصیلات راهنمایی و فوق‌دیپلم نیز در مقایسه با افراد دارای تحصیلات لیسانس، باور نیرومندتری به دنیای عادلانه دارند؛ اما افراد مجرد و متأهل با یکدیگر در باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران تفاوتی نداشته‌اند. در مقایسة‌ گروه‌های شغلی، تنوع قابل توجهی در باور به دنیای عادلانه گزارش شده است. برای نمونه، مشاغلی که شرایط شغلی‌شان سخت و نیروبر است، در مقایسه با کسانی که از شرایط شغلی بهتری برخوردارند دنیا را ناعادلانه‌تر ارزیابی می‌کنند. همین وضعیت در مورد افرادی که دارای منزل رهن و اجاره‌ای هستند نیز دیده می‌شود.

چنان‌که شواهد اولیة ارائه‌شده از داخل ایران نشان می‌دهد، برخی از متغیرهای جمعیت‌شناختی توان بالقوه‌ای برای ایجاد تغییر یا تفاوت در حوزة باور به دنیای عادلانه دارند. متأسفانه هیچ‌گونه شواهدی که در آن باور به دنیای ناعادلانه از نظر متغیرهای جمعیت‌شناختی مقایسه شده باشد، در دسترس قرار نگرفت. به باور محققانی چون کالیک، آمبروز و مک‌کون،۱۷ دلایل نظری که برخی از متغیرهای جمعیت‌شناختی می‌توانند زمینه‌ساز تفاوت در دیدگاه‌های معطوف به دنیای عادلانه شوند، به تفاوت در تمایل به نفع شخصی۱۸ یا سوگیری خودمدارانه۱۹ بازمی‌گردد. در واقع، اینکه متغیرهایی نظیر جنسیت، سن، نژاد، شرایط شغلی،‌ وضعیت تأهل، وضعیت مسکن و امثال آن می‌تواند جهت و ماهیت باور به دنیای عادلانه را تحت تأثیر قرار دهند، به این حقیقت بازمی‌گردد که برای هر یک از انسان‌ها که به یکی از طبقات یا زیرگروه‌های این متغیرها تعلق دارند، نفع تصوری خاصی با توجه به شرایط خاص خودشان مطرح است.۲۰ آنچه در جهت این منافع ‌باشد، به طور طبیعی افراد را به سوی باور به دنیای عادلانه و چنان‌که در جهت این منافع نباشد، به سوی باور به دنیای ناعادلانه سوق می‌دهد.۲۱ دومین بعد نظری که به تبیین تفاوت در دیدگاه‌های معطوف به عدالت در بین گروه‌های متعلق به طبقات متغیرهای جمعیت‌شناختی مختلف قادر می‌باشد، تأکیدهای متمایز بر اشکال، ‌ابعاد و اصول مختلف مطرح برای عدالت است.۲۲ برای نمونه، این احتمال همواره مطرح بوده و هست که افراد به دلایل شخصی خاص، نظرشان به عدالت جلب شود. برای مثال، لونتال و لین۲۳ در پژوهش خود پی بردند که زنان و مردان برای قاعدة انصاف در حوزة عدالت ارزش متفاوتی قائل هستند. این نتیجه در پژوهش‌های داخل کشور نیز تا اندازه‌ای به‌دست آمده است.۲۴ به‌ هرحال، در حوزة تفاوت در دیدگاه‌های گروه‌های جمعیت‌شناختی مختلف در باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه محدودیت پژوهشی و خلأ دانش وجود دارد. به معنای دیگر، کسب بینش دقیق‌تر به نقش این متغیرها، به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. این پژوهش نیز به همین منظور انجام شده است. فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر است:

فرضیه ۱: گروه‌های سنی مختلف در باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با یکدیگر تفاوت دارند.

فرضیه ۲: گروه‌های تحصیلی مختلف در باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با یکدیگر تفاوت دارند.

فرضیه ۳: گروه‌های شغلی مختلف در باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با یکدیگر تفاوت دارند.

فرضیه ۴: زنان و مردان در باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با یکدیگر تفاوت دارند.

فرضیه ۵: افراد مجرد و متأهل در باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با یکدیگر تفاوت دارند.

روش

روش پژوهش حاضر، پس‌رویدادی است که در آن باور به دنیای عادلانه و ناعادلانة گروه‌های سنی، جنسی، تحصیلی، شغلی و وضعیت تأهل و مسکن با یکدیگر مقایسه شده است.

جامعة آماری پژوهش را همة زنان و مردان ۱۶ سال به بالای ساکن شهر اصفهان در مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب تشکیل داده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که در این مناطق چهارگانه، بیش از یک میلیون نفر شرایط شرکت در این پژوهش را داشته‌اند.

نمونة پژوهش حاضر را ۱۵۰۰ نفر تشکیل داده‌اند که ۷۴۸ نفر از آنها مرد و ۷۵۲ نفر آنها زن بوده‌اند. این تعداد گروه نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای از سطح خیابان‌ها و کوچه‌ها، به ویژه از طریق مراجعه به درب منازل نمونه‌گیری شده‌اند. شیوه نمونه‌گیری بدین صورت بوده است که تعدادی از دانشجویان به مثابه مجریان پرسش‌نامه از مناطق مختلف شهر اصفهان انتخاب شدند و سپس تعدادی پرسش‌نامه در اختیار آنها قرار گرفت تا در منطقة مسکونی خودشان آن را اجرا کنند. از هر منزل، حداکثر سه نفر که دارای شرایط سنی ۱۶ سال به بالا بوده‌اند، برای پاسخ‌گویی به پرسش‌نامه‌های پژوهش انتخاب شدند. در مجموع، از هر خیابان اصلی بین ۷۵ تا ۸۰ نفر نمونه‌گیری شدند.

ابزار پژوهش

 

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی رابطه رضامندی‌زناشویی (بر اساس ‌معیارهای‌ دینی) با عوامل جمعیت‌شناختی؛ تحصیلات،طول مدت ازدواج،سن ازدواج و تفاوت سنی
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.