تحقیق بردگان از جاهلیت تا اسلام «تحلیل و بررسى تاریخى»


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بردگان از جاهلیت تا اسلام «تحلیل و بررسى تاریخى»  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بردگان از جاهلیت تا اسلام «تحلیل و بررسى تاریخى»  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۵
مقدمه    ۶
۱٫ بردگى در جاهلیت    ۷
۱ – ۱٫ اسباب وعوامل بردگى در جاهلیت    ۷
۱ – ۱ – ۱٫ اسارت در جنگ    ۷
۱ – ۱ – ۲٫ تجارت    ۸
۱ – ۱ – ۳٫ فقر    ۹
۱ – ۱ – ۴٫ بدهکارى    ۹
۱ – ۱ – ۵٫ سرقت (آدم ربایى)    ۱۰
۱ – ۲٫ رفتار با بردگان درجاهلیت    ۱۰
۱ – ۲ – ۱٫ جایگاه اجتماعى بردگان    ۱۰
۱ – ۲ – ۲٫ نقش بردگان در اقتصاد    ۱۲
تجارت    ۱۲
کشاورزى    ۱۲
چوپانى    ۱۳
صنعت    ۱۳
۱ – ۲ – ۳٫ استفاده نظامى از بردگان    ۱۴
۱ – ۲ – ۴٫ سوءاستفاده جنسى از بردگان    ۱۴
۱ ۲ ۵٫ تنبیه و شکنجه بردگان    ۱۵
۱ – ۲ – ۶٫ آزاد کردن بردگان در عصر جاهلى    ۱۶
۱ – ۲ – ۷٫ «ولاء» و گونه هاى آن در عصر جاهلى    ۱۷
۱٫ ولاء رق    ۱۷
۲٫ ولاء عتق    ۱۷
۲٫ بردگى از نظر اسلام    ۱۸
۲ـ۱٫ موانع لغو دفعى بردگى    ۱۹
۲ ۲٫ اقدامات رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در حذف نظام برده دارى    ۲۰
۲ ۲ ۱٫ مبارزه بنیادین با برده دارى    ۲۰
۲ ۲ ۲٫ محدود کردن اسباب و عوامل بردگى    ۲۱
۲ ۲ ۳٫ گشودن درهاى آزادى به روى بردگان (عتق)    ۲۳
۲ ۲ ۴٫ شیوه اسلامى بهترین راه کار در امر بردگى    ۲۶
الف) آزادى مطلق    ۲۷
ب) آزادى مشروط    ۲۸
ج) اعدام و قتل همه اسرا در همه موارد    ۲۹
د) نگهدارى اسیران در زندان ها    ۲۹
ه ) بردگى خصوصى با مدت معین    ۳۰
و) بردگى خصوصى بى مدت    ۳۰
۲ ۲ ۵٫ مقابله به مثل و مجازات کفار حربى    ۳۱
نتیجه    ۳۴
کتاب نامه    ۳۵

منابع

۱٫ قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازى.

۲٫ نهج البلاغه، ترجمه وتحقیق محمددشتى.

۳٫ ابطحى، سید محمدعلى موحد، تهذیب المقال، قم، ابطحى، ۱۴۱۲ق.

۴٫ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، دار احیاء الکتب العربیه، ۱۳۷۸ق.

۵٫ ابن اثیر جزرى، محمد، النهایه فى غریب الحدیث و الأثر، تحقیق طاهر احمد زاوى و…، چاپ چهارم: قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۴٫

۶٫ ابن الاثیر، اسدالغابة فى معرفة الصحابه، بیروت، دار المعرفه، ]بى تا[.

۷٫ ابن حجر عسقلانى، احمد بن على بن محمد، الاصابه فى تمییز الصحابه، تحقیق عادل احمد عبد الموجود، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.

۸٫ ابن سعد، الطبقات الکبرى، بیروت، دار بیروت، ۱۴۰۵ق.

۹٫ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، تحقیق جمعى از اساتید نجف اشرف، ]بى جا[، ۱۳۷۶ق.

۱۰٫ ابن عساکر، ابوالقاسم على بن الحسن بن هبة الله شافعى، تهذیب تاریخ دمشق الکبیر، تحقیق عبد القادر بدران، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۴۰۷ق.

۱۱٫ ابن کثیر، البدایه و النهایه، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۴۰۸ق.

۱۲٫ ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، چاپ اول: قم، نشر ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.

۱۳٫ احمدى میانجى، على بن حسینعلى، مکاتیب الرسول، چاپ اول: قم، دارالحدیث، ۱۴۱۹ق.

۱۴٫ اربلى، على بن عیسى بن ابى فتح، کشف الغمة فى معرفة الائمه، چاپ دوم: لبنان، دار الاضواء، ۱۴۰۵ق.

۱۵٫ ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، شرکت سهامى کتاب هاى جیبى، ۱۳۵۴٫

۱۶٫ اسکندرى، محمدحسین، قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام، چاپ اول: قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۳۷۹٫

۱۷٫ القرطبى، ابى عمر یوسف بن عبدالله محمدبن عبدالله البر، الاستیعاب فى معرفة الاصحاب، تصحیح على محمد معوض، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۹۹۵م.

۱۸٫ امام خمینى، سید روح الله موسوى، تحریر الوسیله، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۹ق.

۱۹٫ انصارى، فاضل، العبودیة، الرق و المرأه بین الاسلام الرسولى و الاسلام التاریخى، دمشق، الاهالى للتوزیع، ۲۰۰۱م.

۲۰٫ بحرانى، الحدائق الناضره، تحقیق محمدتقى ایروانى، قم، انتشارات اسلامى جامعه مدرسین، ]بى تا[.

۲۱٫ جبعى عاملى، زین الدین (شهید ثانى)، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه، تصحیح مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامى، چاپ ششم: ]بى جا[، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامى، ۱۳۷۱٫

۲۲٫ جعفریان، رسول، سیره رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، چاپ اول: ]بى جا[، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۳٫

۲۳٫ جعفرى، محمدتقى، حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب، تهران، دفتر خدمات حقوقى بین المللى جمهورى اسلامى ایران، ۱۳۷۰٫

۲۴٫ جمعى از نویسندگان، تفسیر نمونه، زیر نظر ناصر مکارم شیرازى، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۵۳٫

۲۵٫ جواد على، المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دار العلم للملایین، بغداد، مکتبة النهضه، ۱۹۷۶م.

۲۶٫ جوده، جمال، اوضاع اجتماعى و اقتصادى موالى در صدر اسلام، ترجمه مصطفى جبارى و مسلم زمانى، تهران، نشر نى، ۱۳۸۲٫

۲۷٫ حتى، فیلیپ، تاریخ عرب، ترجمه محمد سعیدى، تهران، زوار، ۱۳۵۲٫

۲۸٫ حرانى، حسین بن شعبه، تحف العقول، ترجمه احمد جنتى، تهران، علمیه اسلامیه، ۱۳۶۳٫

۲۹٫ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشیعه، تحقیق مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ دوم: قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ ق.

۳۰٫ حسنى، عبدالجلیل یوسف، المرأة عند شعراء صدر اسلام، قاهره، دارالثقافیه للنشر، ۱۴۱۸ق.

۳۱٫ حسینى طباطبایى، مصطفى، بردگى از دیدگاه اسلام، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامى، ۱۳۷۲٫

۳۲٫ زیدان، جرجى، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه على جواهرکلام، تهران، امیرکبیر، ۱۳۳۳٫

۳۳٫ سخاوى، ابى الخیر محمد بن عبدالرحمن، الفخر المتوالى فى من انتسب الى النبى من الخدم و الموالى، کویت، غراس، ۲۰۰۲م.

۳۴٫ سید اهل، عبدالعزیز، زین العابدین على بن الحسین(علیه السلام)، ترجمه حسین وجدانى، ]بى جا[، کتابفروشى محمدى، ۱۳۳۵٫

۳۵٫ شیح طوسى، محمدبن حسن، التبیان فى تفسیرالقرآن، تحقیق احمدحبیب قصیر عاملى، چاپ اول: مکتبة الاعلام الاسلامى، ۱۴۰۹ق.

۳۶٫ شیخ صدوق، علل الشرایع، نجف، مکتبة الحیدریه، ۱۳۸۶ق.

۳۷٫ شیخ صدوق، محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى، کتاب من لا یحضره الفقیه، تحقیق على اکبر غفارى، چاپ دوم: قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ق.

۳۸٫ شیخ طوسى، ابى جعفر محمدبن الحسن بن على، المبسوط فى فقه الامامیه، تصحیح محمدتقى کشفى، تهران، المکتبة المرتضویه، ۱۳۸۷ق.

۳۹٫ شیخ طوسى، الاستبصار، تحقیق سید حسن خراسانى، چاپ چهارم: قم، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳٫

۴۰٫ شیخ مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان عکبرى بغدادى، الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد، تحقیق مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، دار المفید، ]بى تا[.

۴۱٫ صالحى شامى، محمد بن یوسف، سبل الهدى و الرشاد فى سیرة العباد، تحقیق عادل احمد عبد الموجود و دیگران، چاپ اول: بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.

۴۲٫ طباطبایى، سید محمدحسین، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوى همدانى، قم، جامعه مدرسین، ]بى تا[.

۴۳٫ طباطبایى، سید محمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، قم، مؤسسه نشر اسلامى، ۱۴۰۲ ق.

۴۴٫ طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تحقیق لجنة من العلماء و المحققین الاخصائیین، بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، ۱۴۱۵ق.

۴۵٫ طبرى، ابن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق جمعى از علما، بیروت، مؤسسه الاعلمى، ۱۸۷۹م.

۴۶٫ طبرى، محمد بن جریر، جامع البیان فى تأویل اى القرآن (تفسیر طبرى)، تحقیق صدقى جمیل عطار، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.

 

چکیده

موضوع بردگى از نظر اسلام همواره از موضوعات مهم و بحث برانگیز درحوزه اندیشه اسلامى، بهویژه در باب حقوق بشر است. موضوع بردگى در اسلام بسیار پردامنه و ابعاد و جوانب گوناگون فقهى، فکرى و تاریخى دارد. تبیین عللو انگیزه هاى پذیرش و الغاى تدریجى بردگى در اسلام با مقایسه تطبیقى میان وضعیت بردگان در دوران جاهلیت و اسلام موضوع اصلى بخش نخست این نوشتار است. در ادامه به تبیین تاریخى رفتار و برخورد پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله)با بردگان واقداماتى که موجب حل این معضل ریشه دار اجتماعى و بهبود وضع بردگان شد خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدى: بردگى، برده دارى، جاهلیت، اسلام و رسول خدا(صلى الله علیه وآله).

مقدمه

موضوع «بردگى در اسلام» گرچه به دلیل عدم کارآیى آن در ساحت عمل به موضوعى فراموش شده در پژوهش هاى اسلامى تبدیل شده و از گردونه اجتهادهاى نوین فقهى خارج شده است، اما از آن جا که موضوع حساس تاریخى است پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان به آن توجه داشته و گاه دستاویزى براى عیب جویى و شبهه افکنى دشمنان کج اندیش و مخالفان اسلام قرار گرفته است.

برخى با نادیده انگاشتن سهم اسلام در مبارزه فکرى و عملى با برده دارى و تلاش وسیع و پى گیر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در حل این معضلِ ریشه دار اجتماعى، مبارزه تدریجى اسلام با برده دارى و پذیرش اجبارى آن را در موارد خاص به طرفدارى همه جانبه اسلام از برده دارى تفسیر کرده اند، بهویژه رفتار حاکمان و دولت هاى ظالمى که به نام اسلام بر مردم حکومت مى کرده اند را نیز به پاى اسلام نوشته و انتقاد خود را از دولت هاى اسلامى متوجه اصل دین اسلام کرده اند. حال آن که اگر واقعیات و شرایط اجتماعى عصر ظهور اسلام به خوبى تبیین شود و به سابقه بسیار طولانى برده دارى در میان ملت ها و دولت ها و بدرفتارى با بردگان در جهان توجه شود، به تلاش وسیع اسلام در حل این معضل اجتماعىِ تاریخ بشر و تحول در وضع زندگى و خوشبختى بردگان پى خواهیم برد.

در این نوشتار ابتدا به بررسى مسئله بردگى در جامعه پیش از اسلام خواهیم پرداخت و نوع رفتار و رویکرد به بردگان را در جامعه جاهلى بیان خواهیم کرد و سپس به تلاش اسلام در مبارزه با برده دارى و دلایل الغاى تدریجى آن خواهیم پرداخت.

۱٫ بردگى در جاهلیت

برده دارى با سابقه بسیار طولانى در میان تمام ملل و اقوام و کشورهاى جهان باستان رایج و متداول بود و پس از آن نیز همواره ادامه یافت. در مناطق تمدن خیز شبه جزیره عربستان، بهویژه جنوب آن که خاستگاه تمدن ها و حکومت هاى کهن بوده، نظام برده دارى از سوى حاکمان اجرا مى شده است. علاوه بر این، مجاورت عربستان با حکومت ایران و روم که از دولت هاى برده دار آن دوره بودند و هم چنین سکونت قبایل یهودى و مسیحى در عربستان که برده دارى ازاصول فرهنگى اجتماعى آن ها بود، در آشنایى مردم عرب با برده دارى بى تأثیر نبوده است. به هر حال، جامعه جاهلى، جامعه اى برده دار بوده و سیستم اقتصاد برده دارى بر آن حاکم بوده است.

۱ – ۱٫ اسباب وعوامل بردگى در جاهلیت

بردگى مانند سایر پدیده هاى اجتماعى، معلول علت واحدى نیست، بلکه عوامل متعدد فکرى، اجتماعى، اقتصادى، قانونى و… در پیدایش این پدیده، نقش داشته است. برخى از این عوامل نه تنها زمینه ساز پیدایش بردگى در تاریخ بوده، بلکه عامل بقاى آن در جهان معاصر نیز به شمار مى آید. در میان عوامل متعدد بردگى، چند عامل در جزیرة العرب پیش از اسلام رایج و فراگیرتر بود که به مهم ترین آن ها اشاره مى کنیم:

۱ – ۱ – ۱٫ اسارت در جنگ

جنگ از شاخصه هاى عرب جاهلى به حساب مى آید؛ نزاع میان قبایل به صورت سنتى جارى در میان عرب درآمده بود و به طور دائم، ذهن آنان را به خود مشغول مى کرد. بسیارى از جنگ هاى عرب، ریشه در فقر اقتصادى و کمبود منابع تولید، از جمله آب و چراگاه داشت. زندگى در بادیه و ضرورت تعلیف احشام و اغنام اقتضا داشت تا قبیله در مکان هایى اقامت گزیند که از نظر زیستى، شرایط آماده داشته باشد. اقوام عرب براى حفظ جان خود و به دست آوردن آب و غذا دست به جنگ مى زدند. البته عوامل دیگرى، نظیر برترى طلبى، کسب افتخار و شرف و مسائلى چون عشق به دختران یک قبیله و… نیز از عوامل جنگ و درگیرى در جاهلیت بود.۲

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.