تحقیق بررسی آزمون شخصیتی کرنل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی آزمون شخصیتی کرنل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی آزمون شخصیتی کرنل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
فصل اول   ۴
( زمینه تحقیق  )   ۴
بحث های اساسی موضوع   ۵
تعریف رفتار انحرافی   ۵
انحراف نخستین   ۷
انحراف ثانوی   ۷
انحراف فردی   ۸
انحرافات گروهی   ۸
تعریف جرم   ۹
تعریف آزمون   ۱۰
طبقه بندی آزمونها   ۱۲
استاندارد بودن   ۱۶
تعریف اعتبار   ۱۸
اعتبار یابی محتوا   ۲۱
تحلیل سوالهای آزمون   ۲۵
روش کودر – ریچاردسون   ۲۵
روش    ضریب آلفا   ۲۶
طرح ریزی پرورش تست    ۲۶
همبستگی سوال با کل آزمون   ۲۹
ماسبه ی ضریب تمییز سوال   ۳۰
آزمونهای شخصیت   ۳۰
پرسشنامه ها یا آزمونهای عینی شخصیت   ۳۲
اندازه گیری شخصیت   ۳۳
ارزشیابی پرسشنامه ی شخصیت   ۳۸
هدف اساسی پژوهش   ۴۳
اهمیت تحقیق   ۴۳
مروری بر ادبیات پژوهشی   ۴۴
سوابق تاریخی سنجش شخصیت   ۴۴
نظریه فشار ساختاری   ۵۰
نظریه انتقال فرهنگی   ۵۱
نظریه برچسب   ۵۳
نظر اسلام در مورد گرایش انسانها به کارهای خلاف   ۵۵
دینی – حدیث   ۵۷
دینی – تفسیر قرانی   ۵۸
نکته ادبی   ۶۰
سوالات تحقیق   ۶۰
تعاریف عملیاتی   ۶۱
خلاصه ای از شیوه ی اجرا   ۶۱
فصل دوم   ۶۳
روش تحقیق   ۶۳
روش تحقیق   ۶۳
جمعیت هدف و روش نمونه برداری :   ۶۴
محیط پژوهش   ۶۵
ابزار تحقیق   ۶۶
تدابیر تامین اعتبار آزمایش :   ۷۱
شیوه ی اجرا   ۷۳
تحلیل داده ها   ۷۵
تنظیم داده ها در spss :   ۷۶
توصیف آماری :   ۷۸
شاخص همبستگی هر سوال با نمره ی ملاک :   ۷۸
آزمون همخوانی مجذور کا ( خی دو ):   ۸۰
آزمون دو جمله ای :   ۸۱
روش برآورد اعتبار :   ۸۲
فصل سوم   ۸۴
یافته های تحقیق   ۸۴
سوالهای تحقیق   ۸۴
مدل های آماری بکار رفته   ۸۵
یافته های توصیفی کل آزمودنیها برای سوال ۸۷   ۸۵
جدول ( ۱ )   ۸۶
مقایسه ی انتخایهای دختران با پسران برای سوال ۸۷   ۸۸
جدول ( ۲ )   ۸۸
مقایسه امتیازهای ۰ با ۱ برای سوال ۸۷   ۸۹
تحلیل اعتبار ( همگونی درونی )   ۹۰
فصل چهارم   ۹۴
بحث و نتیجه گیری   ۹۴
سوالهای تحقیق   ۹۴
تفسیر سوال ۸۷ پرسشنامه   ۹۵
خلاصه   ۹۸
فهرست منابع و ماخذ   ۱۰۱
پیوست   ۱۰۳

فهرست منابع و ماخذ

آناستازی ، آن . ( ۱۹۸۰ ) روان آزمایی .( ترجمه محمد تقی برهانی ) . تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ۱۳۷۹

اتابکی ، پرویز . ( ۱۳۷۴ ) . برگزیده شرح آثار سعدی . تهران : فرزان

ثرندایک ، رابرت آل . ( ۱۳۶۹ ) . روان سنجی کاربردی (ترجمه حیدر علی هومن) . تهران : انتشارات دانشگاه تهران . ( تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ۱۹۸۲ )

ثرندایک رابرت آل . ( ۱۳۶۶ ) . روان سنجی کاربردی . ( ترجمه حید علی علی هومن ) . تهران : انتشارات دانشگاه تهران . ( تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ۱۹۱۷) . شماره مسلسل ۲۶۳۳

حسینی ، سید صالح . ( گرد آورنده ) گلچینی از آثار اهل بیت ( ع ) ۱۵۰۰ حدیث در ۳۰۰ موضوع اعتقادی ، اخلاقی ، علمی ، اجتماعی ، سیاسی (؟) شهاب الدین نوبت چاپ اول زمستان ۱۳۸۳

سخاوت ، جعفر . ( ۱۳۷۴ ) . جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ( ؟) انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ نهم ، خرداد ( ۱۳۸۲ )

ستوده ، هدایت الله . ( ۱۳۱۹ ) . آسیب شناسی اجتماعی . ( جامعه شناسی انحرافات ) ویرایش دوم ، تهران : آوای نور ، ۱۳۸۱

سیف ، علی اکبر ( ۱۳۷۶ ) . روشهای اندازه گیری و سنجش ارزشیابی آزمون . تهران : نشر دوران . چاپ سوم .

شریفی ، حسن پاشا . ( ۱۳۷۹) . اصول روان سنجی و روان آزمایی . چاپ ششم . تهران :رشد

شریفی ، حسن پاشا . ( ۱۳۲۵ ) . ارزشیابی شخصیت . تهران : دانشگاه پیام نور ۱۳۸۰ – چاپ اول مهر ۱۳۷۵ – چاپ ششم بهمن ۱۳۸۰

شریفی ، حسن پاشا و نسترن شریفی ( ۱۳۲۵ ) . روشهای تحقیق د علوم رفتاری . تهران : سخن ۱۳۸۰

شکلتون و یویان وکلیوفلچز (؟) . تفاوتهای فردی ( ترجمه یوسف کریمی و فرهاد جمهری ) ویرایش دوم . تهران : فاطمی .

کوئن ، بروس . ( ۱۹۳۸ ) مبانی جامعه شناسی .( ترجمه و اقتباس غلام حسین توسلی ، رضا فاضلی ) . تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) چاپ اول ۱۳۷۲ – چاپ دوازدهم ۱۳۸۲ .

مکارم شیرازی ، آیت الله ناصر و جمعی از همکاران (؟) تفسیر نمونه جلد ۱۵ . (؟) نشر داراکتب الاسلامیه . چاپ هشتم پاییز ۱۳۷۰

چکیده

عنوان این تحقیق « بررسی آزمون شخصیتی کرنل »  می باشد . آزمون بر روی ۵۰۷ نفر از دانشجویان این دانشگاه به عنوان نمونه صورت گرفت . که از این بین ۱۸۹ دختر و ۳۱۸ پسر برای بررسی مقیاس های بالینی انتخاب گردیده اند . در اجرای آزمون ابتدا از آزمودنیها خواسته شده با فاصله ای از هم بنشینند . آزمونگر توضیحاتی درباره ی آزمون و نحوه تکمیل پرسشنامه ارائه داد . بعد از جمع آوری اوراق توضیحی درباره ی علت تحقیق ارائه شد و آزمون بعد از تحلیل سوال و تعیین همبستگی هر سوال با نمره ملاک و کل آزمون درباره ی سوال ۸۷ مشخص شد که سوال در کل آزمون دارای قدرت تشخیص بالایی نیست و بر اعتبار کل آزمون کمک چندانی نمی کند ولی به مقیاس فرعی انحراف اجتماعی – روانی مشکل زا کمک می کند . پس بهتر است در مجموعه سوال ها به شکل تجدیدنظر باقی بماند و یا به کلی از مجموعه سوالات حذف شود .

مقدمه

هدف اصلی ما در این تحقیق تست سازی است . در صورتیکه یک آزمون از لحاظ اجرایی قدرت بالایی داشته باشد دارای چند خصیصه است . این تستها در فرهنگ و جوامعی جدا از فرهنگ و جامعه ما تهیه شده است . بنابراین برای میزان کارایی و کاربرد آن در جامعه کنونی و عصر حاضر باید آنها را هنجار یابی کرد . مساله ای که باید در مورد سوال و کل آزمون در نظر داشت چگونگی وضعیت سوالهای در شرایط حاضر ساختار سوال و مهمتر از همه اعتبار سوال و قدرت تشخیص سوال می باشد . اجرا به این صورت بود که ابتدا از آزمودنیها خواستیم با فاصله مناسبی از هم بنشینند و توضیحاتی در مورد نحوه ی پاسخگویی به سوالات به آنها ارائه دادیم و اگر در حین پاسخگویی ابهامی وجود داشت پاسخ می دادیم سپس پرسشنامه ها در اختیار آزمودنی قرار می گرفت . بعد از پاسخ گویی پاسخنامه ها جمع آوری شدند . با استفاده از تحلیل داده ها و تعیین همبستگی سوال با سایر سوالات و تعیین قدرت تشخیص سوال و در نهایت با استفاده از مجذور کا ( خی دو ) نتایج را بدست می آوریم . همان طور که بیان شد سوال ۸۷ در کل آزمون قدرت اعتبار بالایی نداشت و کمک چندانی به کل آزمودنی نمی کند ولی به مقیاس فرعی انحراف اجتماعی – روانی مشکل زا کمک می کند و بهتر است سوال از آزمون حذف شود .

به عنوان پیشنهاد پژوهشی می توان این را از روش تحلیل آماری مورد بررسی قرار داد، ما نمونه خود را از میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر انتخاب کردیم که نتایج فوق بدست آمد و شمامی توانید این آزمون را بر روی دانشجویان بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر یا اینکه دانش آموزان دبیرستان اجرا کنید . و نتایج را با توجه به شرایط تحلیل کرده و مورد بررسی قرار دهید .


بحث های اساسی موضوع

در این تحقیق هدف اصلی ما تست سازی و آزمون سازی است . اینکه یک آزمون از لحاظ اجرایی قدرت بالایی داشته باشد باید از چند صفت و خصوصیت برخوردار باشد . از آنجایی که تست های حاضر در جوامعی غیر از جوامع ما و فرهنگی غیر از فرهنگ ما ساخته شده است ، برای اینکه به این نکته پی ببریم که تستهای موجود آیا در حال حاضر و شرایط موجود قابل استفاده هستند یا نه به خصوصیات چند از این آزمونها اشاره کرد، به عنوان مثال وضعیت سوال ها در شرایط حاضر ، نوع جمله بندی و ساختار سوال و مهمتر اعتبار و قدرت تشخیص سوال می باشد و بررسی همگونی درونی ، ثبات ، بررسی شاخص مقبولیت سوال ها ، ضریب تشخیص سوال ها رابطه هر سوال با جنسیت و نمره ی ملاک برای رسیدن به این هدف ضروری است.

 

تعریف رفتار انحرافی

بروس کوئن ، ترجمه توسلی و فاضل ( ۱۳۸۰ ) می نویسد : انحراف هر گونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از گروه های مشخص درون جامعه منطبق و سازگار نباشد . انحراف دوری جستن و فرار از هنجار هاست و هنگامی رخ می دهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمی کند .

ما معمولاً انحراف را به رفتاری که جنبه منفی دارد مانند بزهکاری یا نارحتی درونی اطلاق می کنیم اما فردی که قدم فراتر از معیارهای جامعه می گذارد نیز می تواند رفتارش انحراف محسوب شود .

رفتار انحرافی و عمل منحرف با توجه به هنجارهای موجود در فرهنگ تعریف می شود . رفتار و عملی که ممکن است در یک موقعیت خاص قابل قبول باشد ، ممکن است در جاهای دیگر ناروا و غیر قابل قبول باشد . برای مثال افسر پلیسی که به یک قاتل فراری تیراندازی می کند و سر انجام ( برای دفاع از خود)  او را می کشد ممکن است بهدلیل شجاعتش مدال لیاقت یا افتخار بگیرد . در مقابل فردی جنایتکار که هنگام دزدی به شخصی تیر اندازی کند و او را بی دلیل بکشد در معرض شدید ترین مجازاتهایی را که در قانون پیش بینی شده است قرار می گیرد . هر دوی این اعمال انحراف محسوی می شود زیرا هر دوی آنها با هنجارها مغایرات دارد ( ص ۲۱۵ )

انحراف نخستین

کوئن ، ترجمه توسلی و فاضل ( ۱۳۸۰ ) می نویسد : در پاره ای موارد فرد به اعمال انحرافی دست می زند ، اما این انحراف ممکن است گذرا و تصادفی باشد . به این نوع حالات خاص ، انحرافات نخستین و یا ابتدایی می گویند . فرد وقتی که به لحاظ اجتماعی قابل قبول شناخته می شود که سبک و شیوه ی زندگیش تحت تسلط الگوی انحرافی قرار نگرفته باشد چنین شخصی مسلماً خویشتن را یک فرد منحرف نخواهد دانست .

مثال ۲ ) شخصی که بر حسب تصادف یک بار حساب مالیاتی خود را دستکاری می کند و یا در رانندگی بیش از حد مجاز سرعت می رود . از مواد مخدر یا الکل استفاده می کند یا دزدی کوچکی می کند به یک انحراف ابتدایی دچار شده است . ( صص ۲۱۶-۲۱۵ )

 انحراف ثانوی

بروس کوئن ، ترجمه توسلی و فاضل ( ۱۳۸۰ ) می نویسد : در مرحله ی بعدی یا مرحله ی اصلی انحراف ، فرد به طور مشخص ، رفتار انحرافی از خود نشان می دهد و در دید عموم مردم فرد منحرفی مسوب می شود . جامعه به چنین اشخاصی به چشم فرد غیر قابل قبول و نامطلوب نگاه می کند ( ص ۲۱۶ )

انحراف فردی

بروس کوئن ، ترجمه توسلی و فاضل ( ۱۳۸۰ ) می نویسد  وقتی فردی به تنهایی از هنجارهای خود ، فرهنگ خود منحرف می شود و در واقع این گونه هنجارها را مطرود می داند . چنین فردی را مشمول انحرافات فردی می شناسیم .

انحرافات گروهی

بروس کوئن ، ترجمه توسلی و فاضل ( ۱۳۸۰ ) می نویسد : گروهی از افراد که به صورت دسته جمعی بر خلاف هنجارهای مورد قبول جامعه عمل می کند عمل آنها انحراف گروهی نامیده می شود . تعداد بی شماری از انحرافات گروهی در داخل خرده فرهنگ منحرف جامعه اتفاق می افتد . لازم استتاکید شود که در چنین موقعیتی ، فرد در واقع منطبق با هنجارای خرده فرهنگ عمل می کند و این خرده فرهنگ است که هنجارهای جامعه را طرد کرده است . می توان گفت که تعیین یک خط فاصل قابل قبول از لحاظ اجتماعی و قانونی بین مسئولیت های فردی و مسئولیت های گروهی کار بسیار دشواری است .

تعریف جرم

ستوده ( ۱۳۸۱ ) می نویسد : تعریف جرم کار آسانی نیست ، گفته اند جرم عملی است که نظم اجتماعی را بر هم می زند اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل می کند .

۱-   منظور از نظم چیست ؟

۲-   منظور از اجتماع کدام اجتماع است ؟

۳-   تشخیص این امر با کیست ؟

از این رو مشخص می شود که چرا قانونگذاران از تعریف جرم سرباز می زنند . دورکیم [۱] جامعه شناس فرانسوی می گوید : « هر عملی کهدر خور مجازات باشد جرم است » به بیان دیگر هر فعل و یا ترک فعلی که نظم ، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد « جرم » محسوب می شود .

تعریف عملی و حقوقی جرم و مجرم چنین است : « جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف مقررات قانونی و رسمی کشور باشد . » ( صناعی ، ۱۳۴۱ ) . ( ص ۶۵ )

تعریف آزمون

شریفی ( ۱۳۷۳ ) می نویسد : آزمون وسیله ای است عینی و استاندارد شده که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار یا خصایص آدمی به کار می رود . در این تعریف مراد از عینی آن است که روش اجرا نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون بر اساس قواعدی معین و مشخص صورت می گیرد و قضاوت و نظر شخصی در آنها بی تاثیر است . برای هر آزمون دستورالعمل خاصی در مورد نحوه ی اجرا ، طول مدت آزمایش ، دستورهای شفاهی و نحوه ی ارائه ی مثال ها و روش تفسیر نمره ها تهیه می شود .

اصطلاح استاندارد شده بدین معناست که آزمون قبلاً در مورد گروه نمونه ای از افراد مورد نظر در بوته ی آزمایش گذاشته شده و نتایج پژوهشهای مربوط به آن از راه روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روایی [۲] و اعتبار [۳] آن تعیین شده است . به علاوه دارای جدول نرم [۴] یا هنجارهایی است که نمره های خام آزمون بر مبنای آنها تعبیر و تفسیر می شوند . مقصود از نمونه ای از رفتار یا خصایص آن است که در هر آزمون نمونه های کوچکی از رفتار یا خصایص فرد که به دقت انتخاب شده است مورد مشاهده و اندازه گیری قرار می گیرد . همچنان که یک متخصص شیمی برای تعیین مواد محلول در آب قطره ای از آن را مورد آزمایش قرار می دهد . روان شناس نیزمثلاً برای اندازه گیری استعداد ریاضی یک فرد مثلاً می تواند نمونه هایی از توانایی وی در حل مسائل ، محاسبات کمی و یا استدلال ریاضی مورد مطالعه قرار دهد . معرف بودن محتوای آزمون و قدرت تشخیص و پیش بینی آن بسته به این است که ماهیت و تعداد پرسش های آزمون با چه دقتی از میان پرسشهای ممکن انتخاب شده و تا چه اندازه نمونه های واقعی رفتار مورد نظر را مور سنجش قرار می دهد . به عنوان مثال هر گاه در یک تحقیق معلوم شود که بین نمره هایی که گروهی از آزمودنیها با پاسخ به پرسش های یک آزمون استعداد فنی بدست می آورند و میزان موفقیت آنان در مشاغل فنی همبستگی معنی دار وجود دارد ، در این صورت گفته می شود  که آزمون مذکور دارای قدرت تشخیص و پیش بینی است . به همین دلیل است که گفته می شود مواد آزمودنیها باید که با رفتارهای مورد پیش بینی مشابهت داشته باشد .  علاوه بر موارد بالا باید به این نکته مهم اشاره کنیم که نتایج هر آزمون تنها در مورد گروهی از افراد یا جامعه ای معتبر است که این آزمون قبلاً در مورد افراد نمونه ای استاندارد شده باشد که از نظر خصایص و متغیر های موثر در نتایج آزمون کم و بیش مشابه گروه یا جامعه ی مورد نظر باشد . یکی از متغیر های بسیار موثر در نتایج آزمونهای اجرا شده عامل فرهنگی است .

نتایج آزمودنی که بر اساس عوامل فرهنگی حاکم بر جوامع غرب استاندارد شده است نمی تواند در مورد کودکان و نوجوانان ایرانی از اعتبار و روایی کافی برخوردار باشد ، مگر اینکه پرسشهای آن با شرایط فرهنگی ایران تطبیق داده شود و بررسی ها و تحلیل های آماری لازم در مورد نتایج حاصل از اجرای آزمون درباره ی گروه های نمونه ای از کودکان و نوجوانان ایرانی انجام گیرد . ( صص ۲۹و ۲۸ )

طبقه بندی آزمونها

شریفی ( ۱۳۷۳ ) می نویسد : آزمونها را بر حسب ملاک های متفاوت می توان به انواع مختلف طبقه بندی کرد . در اینجا انواع آزمونها را بر اساس برخی از ملاک ها طبقه بندی می کنیم .

۱-   آزمونهای استاندارد شده در برابر آزمونهای معلم ساخته

آزمونهای استاندارد شده بر اساس دستورالعمل های خاص و به شیوه ی یکسان اجرا ، نمره گذاری و تفسیر می شوند . برای تفسیر نمره ی آزمودنی در آزمون استاندارد شده ، نرم ها یا هنجارهایی بر اساس عملکرد گروه نمونه وسیعی از آزمودنیها فراهم شده است که نمره ی آزمودنی با آن مقایسه و موقعیت او نسبت به گروه نرم تعیین می شود . آزمونها معلم ساخته برای ارزشیابی غیر رسمی از آموخته ها و تواناییهای دانش آموزان یک کلاس تهیه می شوند . آزمونهای معلم ساخته فاقد نرم یا هنجار محاسبه شده برای مقایسه عملکرد آزمودنیهاست .

۲- آزمونهای گروهی در برابر آزمونهای فردی

آزمون فردی آزمونی است که توسط یک اجرا کننده ی تعلیم دیده هر بار در مورد یک آزمودنی اجرا می شود . آزمایش کننده واکنش های آزمودنی را به سوال های شفاهی و تکالیف تعیین شده در آزمون ثبت و رفتارهای دیگر او در موقعیت اجرای آزمون رانیز یادداشت می کند . آزمون وکسلر، استنفورد پینه و رورشاخ و آزمون اندریافت موضوع [۵] ، از جمله آزمونهای فردی نیز محسوب می شود . از سوی دیگر آزمونهای گروهی به آزمونهایی گفته می شود که در هرجلسه ی آزمایش در مورد گروهی از آزمودنیها اجرا می شود ، مانند آزمون ریون [۶] . ( ص ۲۹ )

 ۳- آزمونهای سرعت در برابر آزمونهای قدرت

آزمونهای سرعت آزمونهایی هستند که آزمودنی باید در زمانی محدود و معین ، هر اندازه که می تواند به سوال های آن پاسخ بدهد .  آزمون قدرت آزمونی است که در آن آزمودنی باید در زمانی نسبتاً زیاد، وسعت دانش و میزان درک و فهم و مهارت خود را در پاسخ دادن به پرسشها نشان دهد .سوال های آزمون قدرت بر خلاف آزمون سرعت از آسان به مشکل تنظیم می شود . در آزمونهای سرعت سطح دشواری همه سوال هاتقریباً یکسان است .

۴-   آزمونهای عملی[۷] در برابر آزمونهای کاغذ مدادی

آزمونهای عملی مستلزم آن است که آزمودنی اشیاء را دستکاری کرده ، قطعاتی را به هم وصل می کند ومهارت خود را در انجام یک کار عملی نشان می دهد. در آزمونهای کاغذی مدادی آزمودنی باید که پاسخهای خود به سوال های آزمون را با علامتی در پاسخنامه یا روی برگهای آزمون مشخص کند و یا که به صورت کتبی بنویسد .

 ۵-   آزمونهای عینی در برابر آزمونهای ذهنی

در آزمونهای عینی ، قضاوت آزمایش کننده در نمره گذاری بی تاثیر بوده و یااثر کمی دارد . در آزمونهای ذهنی ، نمره گذاری پاسخهای آزمودنی تا حد زیادی از قضاوت آزمایش کننده تاثیر می پذیرد .

۶-   آزمونهای ملاک مرجع[۸] در برابر آزمونهای گروه مرجع[۹]

در آزمونهای ملاک مرجع عملکرد هر آزمودنی با یک ملاک مشخص و بدون توجه به عملکرد سایر افراد گروه مقایسه و درباره ی وی قضاوت می شود . در آزمونهای گروه مرجع یا نرم مرجع عملکرد هر آزمودنی یا متوسط عملکرد اجزای گروه نرم مثلاً گروه همسالان آزمودنی مقایسه و تفسیر می شود .

۷-   آزمونهای وابسته به فرهنگ در برابر آزمونهای نابسته به فرهنگ

آزمونهای وابسته به فرهنگ به آزمونهایی گفته می شود که بر اساس مشخصات یک فرهنگ خاص ساخته شده و پاسخ دادن به سوال های آن مستلزم آشنایی آزمودنی با آن فرهنگ است . آزمون نابسته به فرهنگ به آزمونی گفته می شود که پاسخ دادن به سوالات آن مستلزم آشنایی با فرهنگ خاصی نیست . فراخنای حافظه برای یادآوری اعداد یک رقمی پس از یک بار شنیدن آنها نمونه ای از آزمون مستقل از فرهنگ به شمار می رود .

۸-   آزمونهای کلامی در برابر آزمونهای غیر کلامی

آزمونهای کلامی با توانایی آزمودنی در به کار بردن زبان گفتاری ، شنیداری و یا نوشتاری رابطه دارد . آزمون غیر کلامی ، آزمونی است که در اجرای آن نقش زبان به حداقل ممکن کاهش می یابد . مانند آزمون مکعب های کهس . [۱۰] که در آن آزمودنی باید با استفاده از سطوح رنگی مکعب های تصاویر هندسی خاصی را بسازد . آزمونهای غیر کلامی ممکن است از نوع آزمونهای عملی باشند . ( صص ۳۱-۳۰ )

استاندارد بودن


[۱]- Durkhiem

[2] – ralidaty

[3] – reliability

[4] – norm

[5] – Thematic apperception test ( T.A.T )

[6]- Ravin

[7] – performance test

[8]- criterion – refrenced – tests

[9] – group – refrenced – tests

[10] – kohs

110,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.