تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر با تأکید بر قرآن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر با تأکید بر قرآن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر با تأکید بر قرآن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
پیشینة بحث   ۴
روش   ۵
جامعه و نمونه آماری   ۵
ابزارگردآوری اطلاعات   ۵
اعتبار و پایایی آزمون   ۶
گروه کنترل و آزمایش   ۶
خلاصه جلسات آموزشی   ۷
جلسة اول   ۷
جلسه دوم   ۷
جلسه سوم   ۷
جلسه چهارم   ۷
جلسه پنجم   ۷
جلسه ششم   ۷
جلسه هفتم   ۸
جلسه هشتم   ۸
جلسه نهم   ۸
جلسه دهم   ۸
یافته‌های پژوهشی   ۹
نتیجه‌گیری   ۱۰
پیشنهادات کاربردی:   ۱۱
منابع   ۱۶

منابع

احسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، قم، سیدالشهداء†، ۱۴۰۳ق.

اسلامی، عبدالله، «تعریف مثبت اندیشی»، دلتای مثبت، ش ۱۰، ۱۳۸۷، ص ۱۰ و ۱۱٫

اشرفی، منصور، «خوش بینی و درک خوبی‌ها»، مکتب اسلام، ش ۱، ۱۳۸۷، ص ۲۳-۲۱٫

تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، غررالحکم و دررالکلم، ترجمة سیدهاشم رسولی محلاتی تهران، نشر دفتر فرهنگ، ۵۱۰ق.

ثابتی، محمدرضا، راه و رسم زندگی «مثبت نگری»، دلتای مثبت، ش ۱۰، ۱۳۸۷، ص ۶۱-۵۱٫

خدایاری فرد، محمد، «کاربرد مثبت نگری در روان درمانگری با تأکید بر دیدگاه اسلامی»، روان شناسی و علوم تربیتی، سال پنجم، ش ۱، ۱۳۷۹، ص ۱۶۴-۱۴۰٫

خدایاری فرد، محمد، و دیگران، «روان درمانگری و توانبخشی زندانیان و بررسی اثربخشی آن در زندان رجایی شهر»، روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تحقیق و پژوهش به سفارش شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان اداره کل سازمان زندان‌‌های استان تهران، سال دوازدهم، ۱۳۸۶، ص ۴۵-۲۳٫

سلیگمن، مارتین، خوش بینی آموخته شده، ترجمه قربانعلی خدایی، تهران، چنار، ۱۳۸۶٫

عرب نوکندی، رحمت الله، کلید سعادت، قم، عصر رسانه، ۱۳۸۲٫

غباری بناب، باقر، مشاوره و روان درمانگری با رویکرد معنویت، تهران، آوران، ۱۳۸۸٫

فانی، رضا، «چرا برخی نیمه خالی لیوان را می‌بینند»، دلتای مثبت، ش ۱۰، ۱۳۸۷، ص ۲۶ و۲۷٫

کویلیام، سوزان، مثبت اندیشی و مثبت گرایی، ترجمه فریده براتی سده و افسانه صادقی، تهران، رشد، ۲۰۰۳٫

کار، آلن، روان شناسی مثبت علم شادمانی و نیرو‌های انسانی، ترجمه حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند، تهران، سخن، ۱۳۸۵٫

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ترجمة خسروی، تهران، المکتبه الاسلامیه، ۱۴۰۳ق.

موحد، احمد، بررسی رابطة علی بین نگرش‌‌های مذهبی، خوش بینی، سلامت روانی و سلامت جسمانی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۸۲٫

نیک‌رو، طیبه، بررسی اثر بخشی گشتالت درمانی بر افزایش امید به زندگی و عزت نفس زنان بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان بهبهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز، ۱۳۸۷٫

Achat, H., & Cohen, L, optimism and depression as prediction of physichal and mental health functioning: the Normative Aging Study. Ann be have med vol. 22, 2000, p.127-130.

Alberto, J. & Joyner, B, Hope, optimism, and self-care among Better Breathers Support Group members with chronic obstructive pulmonary disease. Applied Nursing Research, 2008, V21, I.4 , p.212-217.

Cathrine, C. L., Bulter, J. R. & Koopman, L, Supportive expressive group therapy and distress in patient with metastatic breast cancer. Journal of Medical psychology, 2001, v.122, N.1, p.52-57.

Ho, M. Y., et al, The role of meaning in life and optimism in promoting well-being. The Chinese University of Hong Kong: Shatin, University of Macau, China, 2009.

Lee, V., Cohen, S. R., , etal, Meaning-making intervention during breast or colorectal cancer treatment improves self-esteem, optimism, and self-efficacy. Social Science & Medicine, ۲۰۰۶, V.62, Is12, P.3133-3145.

Miller, J. F. & Powers. M, Development of an instrument to measure hope . Nursing Cousins Research, V.37, 1988.

Peterson, C. & Seligman, M, Values in Action (VIA) classification of strengths.http://www.positivepsychology.org/taxonomy.htm, 2001.

Peterson, The future of optimism. American Pcychologists, V.55, 2000, p.44-55.

Scheier, M., Carver, C. & Bridges, M, Optimism, pessimism and psychological well-being. In E. Chang (ed.), optimism and pessimism: Theory, Research and Practice. Washington, DC: American Psychology Association, 2000.

Snyder, C. R, Handbook of Hope. Orlando FL: Academic Press, 2000.

Snyder, C. R. & Lopez, J, Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press, 2002.

Spiegel, D., Bloom, J. R. & Gotthehi, E, Family environment as of predictor of adjustment to metastatic breast carcinoma, Journal of psychology, V.103, 1997, V.102-105.

Taylor, S. and Brown, J, Positive illusions and well-being revisited: separating fact from fiction.Psychological Bulletin, 1994, V.116, p.7-21.

Taylor, S., Kemeny, M., etal., Psychological resources, Positive illusions and health. American Psychologists, V.55, 2000, p.99-109.

Taylor, S., Dickerson, S. & Cousino Klein, L, Toward a biology of social support. In C. R. Snyder and S. Lopez. (eds), Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press, 2002.

Tracy, M, Effect of future writing and optimism on health behavioral medicine, V.43, 2001, p.20-37.

Trunzo, JJ. & Pinto, B M, Social support as a mediator of optimism and distress in breast Cancer Survivors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, V.71, 2003 , p.805-811.

Vandervelden, R. J., Grievink, K, L., & dijkand, D, The association between dispositional optimism and mental health problems among disaster victims and comparsion group: A prospective study. Journal of affective disorders, 2006.

Wong, S. & Lim ,T, Hope versus optimism in Singaporean adolescent: Contribution to depression and life satisfaction. Psychological Studies Academic Group, National Institute of Education, Nan Yang Technological University, 1 Nan Yang Walk, Singapore 637616, Republic of Singapore, 2009.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر شهر اهواز پرداخته است. نمونه آماری پژوهش ۵۰ نفر بود که به روش تصادفی خوشه‌ای و تصادفی ساده انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم گردید. برای گردآوری داده ها، از پرسش‌نامه امیدواری میلر استفاده شد که ضریب پایایی آن به شیوة آلفای کرونباخ (۹۱/ ۰ r=) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌های آزمون، از روش آماری تحلیل کواریانس یک متغیر استفاده گردید. سطح معناداری برای تأیید فرضیة پژوهش ۰۵/۰=α در نظر گرفته شد. یافته‌‌های پژوهش نشان دهد که، کاربرد مثبت نگری با تأکید بر آیات قرآن بر افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر شهر اهواز مؤثر بوده(۰۰۰۱/۰ P=) و تأثیر آموزش مورد نظر، با توجه به نتایج آزمون پیگیری، از ثبات لازم برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها: مثبت‌اندیشی، خوش‌بینی، مثبت‌نگری، امیدواری.

 

مقدمه

دربارة روان شناسی اسلامی، به ویژه روان درمانگری از دیدگاه قرآن، تاکنون مطالعة علمی و مدوّنی صورت نگرفته است. در حالی که قرآن و سایر منابع اسلامی، زمینه‌‌های مناسبی برای انجام چنین مطالعه‌های هستند. هدف اصلی شیو‌های توصیه شده در قرآن، یاری رساندن به انسان، به منظور برخورداری از روح و روان سالم است تا بتواند با توسل به بهترین راه‌‌های ممکن، با مشکلات مقابله کند و با امید به الطاف بیکران الهی به آرامش نایل آید. نگرش صحیح نسبت مسائل و ناکامی‌ها، موهبتی است که به واسطه آن، آدمی در برخورد با نمونه‌‌های به ظاهر موزونِ خلقت، زیبایی و توانایی را در آن‌ها می‌بیند و حتی در زشتی‌ها نیز زیبایی‌ها را جست وجو می‌کند. قرآن کریم با هدف کاهش فشار وارده بر انسان، در رویارویی با مصایب و حوادث، شیوه‌ها و عملکرد‌هایی را آموزش می‌دهد تا با دستیابی به نتایج مطلوب، امیدواری به آیند‌های روشن را کسب نماید. یکی از زمینه‌هایی که در دیدگاه روان درمانگری اسلامی، از جایگاه ویژ‌ه‌ای برخوردار است، مثبت نگری می‌باشد.۱۴۵ «مثبت نگری» را می‏توان، استفاده کردن از تمامی ظرفیت‌های ذهنی مثبت و نشاط انگیز و امیدوار کننده در زندگی، برای تسلیم نشدن در برابر عوامل منفی ساختة ذهن و احساس‌های یأس‏آور ناشی از دشواری ارتباط با انسان‌ها و رویارویی با طبیعت دانست. به عبارت دیگر، مثبت نگری را می‏توان «خوش‏بینی» نسبت به جهان، انسان، و خود برشمرد.۱۴۶

بررسی آیات قرآن کریم نشان می‏دهد که اغلب تأکیدها بر خوبی‏ها، درستی‏ها و نقاط قوت افراد است و ضعف و کژی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پروردگار عالم با تأکید به توانایی‏ها و ظرفیت بشر می‏فرماید: «و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینى خواهم گماشت»(بقره:۳۰)؛ «پس وقتى آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده درافتید»(حجر:۲۹)؛ یا «ما امانت الهى و بار تکلیف‏ را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم، پس، از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند، ولى‏ انسان آن را برداشت»(احزاب:۷۲)؛ «به راستى انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم»(تین:۴). ارزش مثبت اندیشی آنگاه معلوم می‌شود که بدانیم امید و نشاط در سایة خوش‌بینی حاصل می‌شود. پیشوایان دین این نکته را در روایات خود تأکید کرده و بزرگان و فقها نیز بابی مستقل برای آن گشوده‌اند.۱۴۷ امام علی† می‌فرماید: «خوش گمانی، از بهترین صفات انسانی و پربارترین مواهب الهی است.»۱۴۸«خوش‌بینی، مایة آرامش قلب و سلامت دین است.»،۱۴۹ « خوش بینی اندوه را سبک می‌کند.»،۱۵۰ «کسی که به مردم خوش گمان باشد، محبت آن‌ها را به سوی خود جلب خواهد کرد.»۱۵۱ در کتاب شریف بحارالانوار آمده است: «روزی حضرت عیسی† با حواریون از جایی می‏گذشت. لاشة سگ مرد‌های را دیدند. هر یک از حواریون از بوی تعفن آن اظهار ناراحتی می‏کرد و چیزی می‏گفت. نوبت به حضرت عیسی† که رسید، فرمود: «به دندان‏‌های سفید این سگ توجه کنید که چه‌قدر براق است».۱۵۲

این روش برخورد مثبت با موضوعات، آموزشی است به انسان‏ها که همیشه نیمه پر لیوان را ببینند و همه چیز را با نگاهی مثبت و سازنده بنگرند.۱۵۳ آموزه‌های قرآنی بر این مطلب تأکید ‌دارند که افراد جامعه ایمانی در امور خویش، نه تنها مثبت و شایسته عمل می‌کنند، بلکه دربارة سایر افراد دیگر جامعه نیز نگاهی مثبت داشته و اعمال و رفتار آنان را بر امور هنجاری مثبت تفسیر می‌کنند. اسلام برنمی‌تابد که فردی نسبت به دیگری نگرش و بینشی منفی داشته باشد.۱۵۴آنگاه که قرآن مؤمنان را از بسیاری از گمان‌ها درباره دیگران منع می‌کند، که مراد، گمان سوء است؛ نه گمان خوب(حجرات:۱۲)؛ زیرا انسان در قرآن به حسن ظن و گمان نیکو، تشویق شده است. (نور:۱۲) همچنین پیامبر اکرمˆ می‌فرماید: «خداوند با نگاهی خوش بینانه با قضایا برخوردکردن را دوست می‌دارد.».۱۵۵

«امید» نیز از جمله مقوله‌‌های مهم در اسلام می‌باشد. چنان که خداوند همواره انسان را به امیدواری و خوش بین بودن به نظام زندگی دعوت کرده و آینده روشنی را برای او ترسیم می‌کند. بر عکس، یأس و ناامیدی را بسیار قبیح و زشت شمرده، آن را دومین گناه کبیره قلمداد می‌کند؛ زیرا سبب یأس از لطف، رحمت و اعتقاد نداشتن به قدرت و کرم بی پایان الهی می‌شود. در قرآن کریم آمده است: گفت: چه کسى ـ جز گمراهان ـ از رحمت پروردگارش نومید مى‏شود؟»(حجر:۵۶) و «از رحمت خدا نومید مباشید، زیرا جز گروه کافران کسى از رحمت خدا نومید نمى‏شود.»(یوسف:۸۷) یأس و ناامیدی از مغفرت خداوند، همچنین سبب جرأت بر جمیع گناهان می‌گردد؛ زیرا فرد بر این باور است که مورد عذاب قرار خواهد گرفت. پس چرا خود را از لذایذ و شهوات دنیا محروم نماید.۱۵۶

مطالعات آینده‌نگر و گذشته‌نگر در مورد مثبت‌نگری و امیدواری، نشان می‌دهد که افراد دارای سبک تبیینی خوش بینانه، به عبارت دیگر، افراد مثبت نگر، در مقایسه با افراد دارای سبک تبیینی بدبینانه، کم‌تر احتمال دارد که به هنگام رویارویی با رویداد‌های استرس زای عمدة زندگی، به ضعف سلامت جسمانی یا افسردگی و ناامیدی دچار شده و یا به خودکشی دست بزنند. همچنین معلوم شده که بین خوش‌بینی، امید و سلامت، همبستگی معناداری وجود دارد. خوش‌بینی و امید با شاخص‌‌های آسیب شناختی روانی فعلی شخص و به طور کلی، با افسردگی موجود در وی به طور خاص، همبستگی منفی دارند. خوش بینی و امید، سلامت جسمی و روانی را، آن گونه که با انواع شاخص‌ها، از جمله سلامت خودگزارشی، پاسخ مثبت به مداخله‌‌های پزشکی، سلامت ذهنی، خلق مثبت، نیرومندی ایمن شناختی، کنار آمدن مؤثر(ارزیابی مجدد، حل مسئله، اجتناب از رویداد‌‌های استرس‌زای زندگی، جستجوی حمایت اجتماعی) و رفتار ارتقا دهندة سلامت مشخص شده‌اند، پیش بینی می‌کند.۱۵۷

افراد مثبت‌نگر سالم‌تر و شادترند و دستگاه‌‌های ایمنی آنان بهتر کار می‌کند .آن‌ها با بهره گیری از راهبرد‌های کنار آمدن مؤثرتر مانند ارزیابی مجدد و مسئله گشایی، با تنیدگی‌‌های روانی بهتر کنار می‌آیند. همچنین به نحوهِ فعال از رویداد‌های تنیدگی زای زندگی پرهیز می‌کنند و شبکه‌‌های حمایت اجتماعی بهتری را پیرامون خود می‌سازند. سبک‌‌های زیستی سالم تری دارند که آنها را از ابتلای به بیماری حفظ می‌کنند. اگر هم چنین افرادی بیمار شوند، به توصیه‌‌های پزشکی بهتر عمل می‌کنند. آنان این توصیه‌ها را با الگو‌های رفتاری مناسب دنبال می‌کنند که بهبودی را سرعت می‌بخشد. از روی خوش بینی اوایل بزرگسالی، می‌توان سطح سلامت جسمانی و روانی افراد را در اواخر دوره بزرگسالی و در فاصله ۳۵ سال پیش بینی کرد.۱۵۸

پیشینة بحث

در تحقیق هو، چنگ و چنگ(۲۰۰۹) بر دانشجویان دانشگاه چینی شاتین در هنگ کنگ، ونگ و لیم (۲۰۰۹) بر ۳۳۴ دانش‌آموز دبیرستانی در سنگاپور، آلبرتو و جوینر(۲۰۰۸) بر بیماران مزمن انسداد ریوی، وندرولدن، گریوینک و دیجکاند(۲۰۰۶) بر قربانیان بلایای طبیعی، ترنزو و پینتو(۲۰۰۳) بر زنان مبتلا به سرطان سینه، همچنین اچت و کهن(۲۰۰۰)، بر بیماران مبتلا به سرطان کلیه و افراد میانسال، موحد(۱۳۸۲) بر دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، مشخص گردید که رابطة مثبتِ معناداری بین «خوش بینی» و «امید به زندگی» وجود دارد.۱۵۹ نتایج تحقیق لی، کهن، ادگار، آندریا وگوگنان(۲۰۰۶) نشان داد، آموزش خوش‌بینی به صورت طرح وقایع سخت زندگی گذشته و تعدیل آن‌ها با تعین اهداف مثبت برای آینده، بر افزایش خود اثربخشی و امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه و رودة بزرگ مؤثر است.۱۶۰ در پژوهش‌هایی که توسط کاترین، بالتر و کوپمن(۲۰۰۱) بر روی بیماران دارای تومور بدخیم صورت گرفت، مشخص گردید بیمارانی که به طور هفتگی در جلسات حمایتی با دستورالعمل‌هایی چون بیان هیجانات و تجربیات مثبت و آموزش در مورد چگونگی عملکرد تومور شرکت کردند، بهبودی‌‌های مؤثرتری نسبت به گروه کنترل داشتند و طول مدت زنده ماندن آنان نیز به طور معناداری افزایش یافت.۱۶۱ همچنین یافته‌‌های پژوهش تراسی(۲۰۰۱)، که به بررسی اثربخشی نوشتن در مورد یک آینده مثبت، بر افزایش خوش بینی و سلامت رفتار زنان آلوده به ویروس ایدز پرداخت، نشان می‌دهد که نوشتن در مورد آیندة مثبت موجب افزایش خوش بینی و امید در افراد گروه آزمایش گردید. نتایج حاکی از آن بود که مداخلات نوشتاری جهت دار آینده‌نگر، یک روش نویدبخش جهت افزایش امید به درمان و کاهش درد، رنج و بدبینی دراین بیماران است.۱۶۲ در تحقیقات طولی که به مدت ۱۰ سال متوالی توسط اشپیگل، بلوم و گوتهی(۱۹۹۷) بر بیماران سرطانی انجام گرفت، مشخص گردید که درمان‌‌های حمایتی همرا با تشویق بیماران برای بیان احساسات مثبت، زمان زنده ماندن این بیماران را به طور قابل توجهی افزایش داده است.۱۶۳ تیلر و براون(۱۹۹۴) هم در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که گرایش و پرداختن به جنبه‏‌های مثبت وجود خود، با بهداشت روانی و سلامت شخص سازگارتر است.۱۶۴ مطالعات توسط اسدالهی(۱۳۸۶) تأثیر درمان‌‌های شناختی، با تکیه بر درمان عقلانی ـ عاطفی الیس و خوش بینی سلیگمن، بر کاهش ناامیدی و افسردگی دانش آموزان دبیرستان‌‌های دخترانه شهر تهران را به شکل معناداری نشان داد.۱۶۵ خدایاری فرد و همکاران(۱۳۸۶) همچنین در تحقیقاتی، تأثیر آموزش مثبت‌نگری به عنوان بخشی از شیوه‌‌های درمانی بر اساس آموزه‌‌های دینی بر زندانیان رجایی شهر را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که شیوه‌‌های درمانی همزمان با تأکید بر آموزه‌‌های دینی و آموزش مثبت نگری در تمامی زیر مقیاس‌‌های سلامت عمومی، به جز زیر مقیاس وسواس اجباری، روابط فردی، ترس مرضی و روان‌پریشی تأثیر معناداری داشته است. مطالعات پیگیرانه نیز نشان داد که پس از گذشت ۹ ماه از آزادی مددجویان بهره‌گیرنده از مداخلات آموزشی، هیچ یک از آنان به مراکز تأدیبی در زندان‌ها بازنگشته‌اند و این در حالی است که اعضای گروه کنترل در این مدت حدود ۱۵ درصد بازگشت به زندان داشته اند.۱۶۶

بنا بر آنچه تا کنون بیان شد و با توجه به این‌که در دنیای لجام گسیخته کنونی، که مادیات همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است، عواطف انسانی، احساسات، نوع دوستی به فراموشی سپرده شده، چیزی جز پشتوانه معنوی، مثبت اندیشی، امیدواری، تغییر و تحول درونی نمی‌تواند بشر را از این همه نابسامانی، از هم گسیختگی و از هم پاشیدگی‌‌های روانی نجات دهد(کویلیام۱۶۷،۲۰۰۸).۱۶۸ به خصوص زنان جامعه که توجه به سلامت جسمانی و روانی آنان بسیار اهمیت بوده و برخورداری از روحیة امیدوار، سرزنده و شاداب می‌تواند تأثیر بسزایی در نحوة کارکرد و فعالیت آنان داشته و به نوبه خود، موجبات شادی نسل بعد را فراهم کند. در این میان، زنان بدون همسر، که علاوه بر به دوش کشیدن بار مسئولیت مردان و تأمین هزینه‌‌های زندگی، باید نگاه تلخ جامعه به خود را متحمل شوند، بیشتر در معرض آسیب بوده و اغلب، دچار سرخوردگی، یاس و ناامیدی می‌گردند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری با تأکید بر آیات قرآن بر افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر صورت گرفته است.

روش

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.