تحقیق بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایه اول


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق  بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایه اول مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق  بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایه اول نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

« مفهوم هوش » (۱) ۴
هوش کلی ۶
جنبه های مورد توجه روانشناسان ۶
هوش ۷
ویژگیهای هوش ۹
ویژگیهای عمومی هوش ۱۰
انواع هوش ۱۱
نظریه های معاصر هوش ۱۲
هوش اجتماعی ۱۳
هوش انضمامی ۱۳
هوش انتزاعی ۱۳
نظریه های مهم هوش ۱۴
۱- نظریه های عاملی ۱۴
الف : نظریة دو عاملی اسپیرمن ۱۵
ب : نظریه چند عاملی ترستون ۱۷
جدول توانائیهای ذهنی نخستین از دیدگاه ترستون ‹ ۲- ۱ › ۱۷
توانایی ۱۷
تعریف ۱۷
تحلیل عوامل ترستون ۱۸
ج ) : مدلهای سلسله مراتبی ۱۹
د : نظریة کتل دربارة هوش متبلور هوش سیال ۲۱
نظریة دو سطحی ۲– جنس۶ ۳ ۲۴
۲- نظریه های فرایند مداری هوش ۲۵
الف ) نظریه شناختی پیاژه در مورد هوش ۲۷
ب ) : نظریة بازنمایی برونر . ۳۰
رویکرد یا دیدگاه مؤلفه ای ۳۰
یک توانایی یا چند توانایی ۳۲
نظریه هوش گیلفورد ۳۴
هوش و وراثت ۳۶
تأثیرات محیطی ۴۱
خویشاوندی نسیی۱ و هوش ۴۴
تأثیرات فرهنگی دررشد کودک به دو دسته بزرگ تقسیم می شود . ۴۵
تأثیر طبقه اجتماعی ۴۵
توزیع هوش ۴۷
الف ) هوش ۴۹
تفاوتهای جنستی در عملکرد و هوش ۵۱
آیا بهرة هوشی ثابت است ؟ ۵۳
افراد تیز هوش و طبقه بندی تیز هوشان . ۵۴
ویژگیهایی که تیزهوشان در آنها برتری دارند ( در مقایسه با همسالان ) ۵۵
همبستگی هوش و حجم مغز ۵۶
تاریخچة پیدایش مقیاس اندازه گیری هوش . ۵۷
آزمونهای هوش ۶۰
آزمون هوش استانفورد – بینه : (فردی ) ۶۱
مقیاس جدید استنفورد – بینه : ۶۶
مقیاسهای هوش و کسلر ۶۸
آزمونهای گروهی هوش ۶۹
آزمون ریون ۷۱
مهد کودک ۷۵
تأثیر کودکستان در رفتار اجتماعی کودک ۷۸
تأثیر کودکستان در رشد مفاهیم ذهنی اطفال ۷۹
رفتار اجتماعی در سنین پیش از مدرسه ۷۹
واکنشهای عاطفی و متقابل اجتماعی ۸۰

 

 

« مفهوم هوش » (۱)

در طول دهه های گذشته تغییر بسیاری کرده است و برطبق دیدگاههای غالب و ارزشهای رایج روز در هر دوره ، تعیین شده است و ابزاری که برای اندازه گیری آن بکار رفته می رود همچنان در حال تغییر خواهد بود . هوش جنبه ای ازجنبه های گوناگون تفاوتهای فردی است که هنوز درچارچوب کامل قرار نگرفته است ، از جمله‌های ویژگیهای فردی فرآیندهای ذهنی هستند که مشاهده مستقیم این تفاوت در آنها بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن است و لذا ما فقط از روی اعمال که اشخاص انجام می دهند ، قادر هستیم که به نیروهای ذهنی آنها پی ببریم ، مثلاً : کودکی که مسائل را زودتر یاد می گیرد کودک با هوش نامیده می شود ، ولی کودک که نمی تواند به آن سرعت فرا گیرد وقتی مهارتهای ساده را هم به زحمت می آموزد ، از لحاظ توانائیهای ذهنی دارای هوش ضعیف است بدین معنی که هر دو کودک استعداد ذهنی دارند ولی این استعداد در اوّلی بیشتر از دوّمی است[۱] . ( اسدی ، ۷۴ )

هوش بر خلاف تصور عامه یک جوهر یا ملکه نیست بلکه متضمن اعمال واکنشهای ذهنی پیچیده ای است که در رفتار فرد ظاهر می شود . از همین روست که از هوش به خودی خود نمی توان تعریف جامعی ارائه دارد و سعی در تعریف ارائه هر تعریف مجددی از هوش ، نتیجه اش نامفهوم یا حداقل نارسا بودن تعریف است . لذا بسیاری از روان شناسان ، روش غیر مستقیم پیش گرفته و مثلاً از توضیح تفاوت میان هوش و عادت ، هوش وغریزه ، هوش و استعداد برای نشان دادن و جوه افتراقی آنها ، استفاده کرد ، و به تعریف معنا.ی آن نزدیک می شود و آن گاه این تعاریف کامل نشده را در هم ادغام کرده و با شناخت مجموعة ، این فعالیت ، به تصور کلی و مفهوم هوش نامحدودی نزدیک می شوند . شناختی که تنها از طریق تظاهراتش در رفتار میسر می شود .(اسدی ، ۷۴ )

هوش معمولاً در فهرست ویژگیهای فرد آمده و از جمله خصائص کم و بیش ثابت رفتار بشمار می رود . توصیف و اندازه گیری هوش قسمت عمدة وقت روانشناسان را به خود اختصاص داده است .

مطالعات آنان در این زمینه ارزش علمی و نظری دارد . ارزش علمی عبارت است از پی بردن به میزان کارآمدی افراد و تعیین اینکه ایشان تا چه حدودی و درچه قسمتهایی می توانند مفید واقع شده و موفقیت بدست آورند و ارزش نظری تحقیقات روانشناسان در مورد هوش این است که می توانند شناخت انسان را در مورد خودش بیشتر کنند و تا حدی موجب ارضای کنجکاوی او شوند ( آستانبوس ، ۷۴ )

وقتی ما از هوش انسان می گوئیم در واقع به رفتار و کردار او در موارد مختلف ، که از وضعیت هوش او حکایت می کند توجه داریم . ( آستانبوس ۷۴ )


هوش کلی :

هوش یعنی سازگاری فعال ، سازگاری آگاهانه در معنای وسیع کلمه ، نه سازگاری

منفعل. به عبارت دیگر هوش یعنی ایجاد اصلاحات در محیطی که خود با آن سازگار می شود . وقتی فرد هوش خود را بکار می گیرد که با موقعیتهای نسبتاً جدید و تازه باشد سازگار شود. ( مومنین ، ۷۴ )

می توان هوش کلی را بصورت زیر تعریف کرد :

توانایی سازگاری آگاهانه و فعال با موقعیتهای تازه یا نسبتاً تازه ای که خود با آن روبرو می شود . از آنجائیکه این موقعیتها ماهیت و پیچیدگی بسیار متغیری دارند بنابراین می توان پیش بینی کرد که انواع هوش نیز باید همان تنوع و پیچیدگی موقعیتها را داشته باشد ، زیرا به کمک انواع سازگاریها و به کمک انواع آزمونهایی که برای ما ارزشیایی عینی این سازگاریها ساخته می شود ، تعریف می گردند . ( مومنین ، ۷۴ )

 

جنبه های مورد توجه روانشناسان :

زمینه سازگاری : از آنجا که هوش بعنوان یک استعداد کلی سازگاری به حساب می‌آید ما می توانیم توجه خود را روی ماهیت نوع مسائل که باید حل شوند متمرکز کنیم در این صورت موارد زیر را در دست خواهیم داشت ؛

موقعیتهای ملموس

دنیای اجتماعی ، اشخاص ، انسانها .  بنابر این از هوش علمی و انتزاعی و اجتماعی صحبت خواهیم کرد .

هوش[۲] :

« در توانایی کسب ، بازیابی و استفاده از دانش به شیوه ای معنا دار ، درک و فهم ایده‌های عینی و انتزاعی و درک مناسبات بین اشیاء و ایده ها»   (مترجم ماهر،۱۳۷۱ )

هوش :  در هوش را می توان توانایی تشخیص برای « همگون سازی » [۳] معلومات واقعی یادآوری حوادث گذشته دور و نزدیک ، استدلال منطقی ساختن و پرداختن مفاهیم ، ( چه ارقام ، چه کلمات ) تبدیل مفاهیم انتزاعی به لفظی : به انتزاعی ، تحلیل و ساخت و دارای معنی با مسائل و تقّدم هایی که در یک موقعیت خاص مهم فرض می شوند ، تعریف کرد .             ( کاپلان سادوک ، ۱۳۷۵ )

ابینگهاوس[۴] :‌ « هوش عبارت است از قدرت ترکیب کردن مواد »      ( بیانی ، ۱۳۷۲ )‌

ثوراندایک۴ « هوش عبارت از قدرت ابزار عکس العملهای خوب از نقطه حقیقت و هوش معدل استعدادهاست »‌                                                  ( بیانی ، ۱۳۷۲ )

وکسلر۵ « هوش عبارت از مجموع یا کل استعداد فرد که دو را به انجام کار با هدف تفکری و به بر خورد موثر با محیط منجر می شود »‌                        ( بیانی ، ۱۳۷۲ )

پیاژه۶ : «‌ هوش پیشرفته ترین نوع سازش ذهنی است ، یعنی اینکه فرد در اثر تماس با محیط عناصر جدید را در محیط گرفته و به درون خود می برد وتوسط خویش بر محیط اثر می گذارد و در اصل این درون سازی و برون سازی سبب تعادل فردی می‌گردد . »                                                                  ( سیف ، ۱۳۷۵ )

من هوش را به صورتی از تعادل یابی تعریف می کنم که تمام ساختهای شناختی به سوی آن هدایت می شود .                                              ( سیف ، ۱۳۷۵ )

کتل۱ : « هوش به دوجزء  بزرگ که مکمل یکدیگرند تقسیم می شود؛ هوش متبلور ، هوش سیال

هوش متبلور۲ :  که بر آمده از محیط یادگیرهاست

هوش سیال۳ که وابسته به وراثت است وتوان بالقوة فردرا نشان میدهد .( بهرامی ،۱۳۷۷ )

ترمن۴ : › هوش استعداد و تفکر انتزاعی است »‌                ( شعاری نژاد ، ۱۳۷۰ )

اشترن۵ : « هوش ، استعداد عمومی فرد برای سازگاری عقلی با مسائل و اوضاع تازه‌‌زندگی است . »                                                 ( شعاری نژاد ، ۱۳۷۰ )

مولر۶ : «‌ هوش ، استعداد بینش در انسان و حیوان است »‌

کلوین۷ : « هوش ، استعداد یادگیری است . »

کروارد۸ : « هوش ، استعداد استفاده از تجربه های قبلی در مسائل تازه و پیش بینی مسائل بعدی است »

مان ۱ : « او هوش را استعداد یادگیری و مورد استفاده قرار دادن آموخته های خود در سازگاری با اوضاع تازه و حل مسائل جدید است . »‌

بینه۲ : « هوش ، ازچهار استعداد ترکیب شده است : فهم ، ابتکار ، انتقاد و استعداد توجیه فکر در جهت معین. »

اسپیرمن۳ : « هوش ، استعداد نظری عمومی است که در همه انواع فعالیتهای ذهنی موثر است .‌»

بورینگ ۴ : « هوش ، چیزی است که بوسیلة آزمونهای هوش اندازه گیری شده است .»

                                                                            (شعاری نژاد ، ۱۳۷۰ )

ویژگیهای هوش :

۱-   توانایی یادگیری سریع

۲-   انطباق با موقعیتهای جدید

۳-    به کار بردن استدلال انتزاعی

۴-    درک مفاهیم کلامی و ریاضی

۵-   انجام دادن تکالیفی که مستلزم درک روابط موجود باشد .  (مترجم ، یاسایی، ۱۳۷۳ )

دیوید وکسلرمؤلف مقیاس هوش و کسلر بزرگسالان و مقیاس هوش و کسلر برای کودکان هوش را چنین تعریف می کند :

« توانایی یکپارچه فرد را عمل کردن عامرانه ، تفکر منطقی و توانایی کنار آمدن با محیط به نحوی موثر »                                            ( پاشاشریفی ، ۱۳۷۷ )

 

ویژگیهای عمومی هوش :

بحث در جزئیات دیدگاه استربنرگ دربارة هوش از محدودة مطالب حاضر خارج است امّا می توان خلاصه ای از دیدگاه او را ارائه کرد . مؤلفه های مختلفی که اشترنبرگ  شناسایی کرده صورت سازمان یافته دارند و به صورت خوشه هایی با عناوین زیر عمل می کنند .

۱-   توانایی آموختن و بهره گیری از تجربه .

۲-    توانایی تفکر با استدلال به شیوة انتزاعی .

۳-    توانایی انطباق با نوسانات جهانی ، نا استوار و دائم التغییر .

۴-    توانایی برانگیختن خویش برای انجام سریع کارهایی که مشخص انجام آنرا ضروری تشخیص می دهد .

این چهار توانایی عمومی منجر به تحلیل مولفه ای از هوش نسیتند بلکه در بسیاری از تحلیهای عاملی آزمونهای هوش نیز به آن بر خوردیم .


[۱] – in telligence

[2] – in telligence                   ۲- Assimitate                  ۳- Abinghous

4- Corondag                        ۵- Weksleer                    ۶- piajet

 

1 – Catlel                     ۲- Christalised                         ۴- Flaeng

5- Terman                    ۵- shteran                                ۶- Kehler

7- caluin                      ۸- coddard

 

1– G –  Munn                           ۲- Binet

3 – spr  man                              ۴- E . G . Boring

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه هوش ازدحامی
 • مقاله هوش و خلاقیت
 • پایان نامه بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر کیفیت زندگی معلولان جسمی بزرگسال زن و مرد
 • تحقیق بررسی ارتباط بازی و رشد شناختی (هوش) در دانش‌آموزان
 • پایان نامه رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.