تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده :   ۱
فصل اول : کلیات   ۳
تعریف موضوع :   ۳
هدف و علت انتخاب موضوع :   ۴
استفاده کنندگان از تحقیق :   ۵
قلمرو تحقیق :   ۵
فرضیه ها :   ۶
روش تحقیق :   ۶
الف ـ روش گردآوری اطلاعات :   ۶
متغیرها :   ۷
Size  : اندازه شرکت   ۷
Return : بازده هر سهم شرکت   ۸
DPS : سود نقدی ناخالص هر سهم   ۸
روشهای آماری مورد  استفاده  :   ۸
پیشینه تحقیق :   ۹
فصل دوم : پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی   ۱۲
ارزش دفتری سهام  (BOOK VALUE) :   ۱۳
ارزش بازارسهام  (Market Value) :   ۱۴
تعداد سهام :   ۱۴
منابع تغییر درحقوق صاحبان سهام   ۱۵
قیمت سهام :   ۱۷
مدلهای تعیین ارزش سهام عادی :‌   ۱۹
مدل بدون رشد :   ۲۰
مدل با رشد :   ۲۱
تجزیه و تحلیل اساسی در ارزیابی سهام :   ۲۳
مرحله اول تجزیه و تحلیل اقتصادی :   ۲۳
مرحله دوم عوامل مطلوب یک صنعت در تجزیه و تحلیل اساسی عبارتند از :   ۲۴
مرحله سوم تجزیه و تحلیل شرکت :   ۲۵
نحوه تعیین قیمت در بورس تهران   ۲۷
اندازه شرکت و نظرات گوناگون :   ۲۸
الف ) ارزش بازار سهام شرکت  :   ۲۸
ب  ) جمع فروش سالیانه شرکت :   ۲۹
ج   ) جمع کل دارایی ها :   ۲۹
بخش دوم  ) بازده سهام :   ۳۰
قیمت سهام شرکت به دو عامل بستگی دارد :   ۳۰
تجزیه و تحلیل ریسک :   ۳۱
در معادله فوق :   ۳۱
اندازه گیری بازده و ریسک یک پرتفوی از سرمایه گذاری :   ۳۵
روشهای محاسبه بازده سهامداران :   ۳۶
چند روش برای محاسبه بازده پیشنهاد شده است که عبارتند از :   ۳۶
۱ ) روش سود برقیمت  :   ۳۷
۲ ) روش پیش بینی سود نقدی :   ۳۷
۳ ) روش بازده کل ( واقعی )  :   ۳۸
Return :  بازده هر سهم شرکت   ۳۹
سود نقدی :   ۴۰
مزایای حق تقدم :   ۴۰
مزایای سود سهمی :   ۴۱
تفاوت نرخ ابتدا و پایان دوره :   ۴۲
بخش سوم ) پیشینة تحقیق :   ۴۴
جکوبس و لوی در تحقیقی بدنبال یافتن سئوالات زیر بودند :   ۴۹
فصل سوم : روش تحقیق   ۵۵
جامعه و نمونه آماری :   ۵۵
اطلاعات مورد نیاز :   ۵۶
فرضیه های تحقیق :   ۵۶
اندازه گیری متغیرهای تحقیق :   ۵۷
الف ) اندازه شرکت :   ۵۷
Size : اندازه شرکت   ۵۷
ج   )  بازده سهام شرکت :   ۵۸
روش های آماری تحقیق :   ۵۸
آزمون  استقلال ( جدول توافقی ):   ۶۱
منحنی آزمون استقلال در شکل ذیل دیده می شود :   ۶۴
آزمونهای مدلهای رگرسیونی :   ۶۵
۱ ـ آزمون معنی دار بودن کلی رگرسیون مرکب ( آزمون  F   )   ۶۵
آزمون F به صورت زیر انجام شده است :   ۶۵
۲ ـ بررسی میزان ضریب تعیین (R2)   ۶۶
۳ ـ ضریب همبستگی معمولی   :   ۶۶
۴ ـ ضریب همبستگی جزئی   :   ۶۷
۵ ـ  تحلیل باقیمانده ها :   ۶۷
۱ـ۵ـ نرمال بودن باقیمانده ها   ۶۷
۲ـ۵ـ مجموع باقیمانده ها صفر باشد     ۶۷
۳-۵- بین باقیمانده ها همبستگی وجود نداشته باشد   ۶۸
۴-۵- ثابت بودن واریانس   ۶۸
۵-۵- روش  معکوس (Back ward Method)   ۶۸
فصل چهارم : نتایج آماری   ۶۹
آمار توصیفی:   ۷۰
تبدیل باکس و کاکس :   ۸۲
۱ـ الف ) اندازه شرکت  ارزش بازار سهام می باشد.   ۸۹
خلاصه نتایج :   ۱۰۳
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   ۱۰۹
تفسیر نتایج :   ۱۰۹
محدودیت های تحقیق :   ۱۱۳
پیشنهادات تحقیق :   ۱۱۴
زمینه برای تحقیقات بعدی :   ۱۱۴
منابع فارسی :   ۱۱۶
منابع انگلیسی :   ۱۱۷
پیوست  ۱   ۱۱۸

منابع فارسی :

۱)   ماهنامه های حسابدار ، سالهای ۱۳۸۰-۱۳۷۰

۲)   تحقیقات مالی ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، سالهای  ۱۳۸۰-۱۳۷۲

۳)   سالنامه های بورس اوراق بهادار تهران ، سالهای  ۱۳۸۰-۱۳۷۶

۴)   ماهنامه های بورس  اوراق بهادار تهران ، سالهای  ۱۳۸۰-۱۳۷۶

۵)   گزارشهای هفتگی بورس اوراق بهادار تهران ،‌انتشارات سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ، سالهای  ۱۳۸۰-۱۳۷۶

۶)   جهانخانی . ع و پارسائیان  . ع ، مدیریت مالی ،‌جلد اول ، انتشارات سمت  ، ۱۳۷۳

۷)   جهانخانی . ع و پارسائیان . ع . مدیریت مالی ،‌جلد دوم  ، انتشارات سمت ،  ۱۳۷۳

۸)   جهانخانی . ع وپارسائیان . ع ، بورس اوراق بهاءدار ،‌انتشارات دانشگاه تهران ،‌ ۱۳۷۴

۹)   جهانخانی . ع وپارسائیان . ع ، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهاء دار ،‌انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ۱۳۷۶

۱۰)مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار فرهاد عبدالله زاده

۱۱)مدیریت مالی جلد اول ، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی ، سازمان حسابرسی ،‌چاپ ۱۳۷۲ .

۱۲)بررسی ارتباط بین بازده سهام و اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاء دار تهران .      نگارش : آقای فرشاد مؤمنی

منابع انگلیسی :

۱۳)Corporate Investment, Book-to-Market,Firm Size, and Stock

Returns:Empirical Evidence by : Christopher W.Aderson and Luis Garcia – Feijoo 2002.

14)Book-to-market ratios as predictors of market erturns by: pontiff, and Lawrence sehall 1998.

15)Firm Size, book-to- market ratio and security returns by :Barberm , Brad M. and John D.Lyon 1997.

16)Size and book –to – market factors in earnings and returns by : Fama, Eugene F. and  kenneth R.Freneh 1995.

17)The Relationship Between Securities Yield, Firm size , Earnings/ Price Rations And Tobin’s q’ by: Badrinath, S., Kini, O., 1996.

18)Does size Really Matter? Financial Analysts Journal, september/October 1997 by : Berk , B-y .

19)New Eevidence on size and price –to- Book Effects in stock Returns. Financid Analysts Jaurol Norember/December by:Gerald R.Jensen, Robert R Johnson and Jeffray M.Mercer. 1997

چکیده :

این تحقیق که به عنوان بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است ، کوشیده است تا ارتباط بین نسبت و اندازه با بازده سهام را ارزیابی نماید .نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  از تقسیم کل حقوق صاحبان سهام برقیمت سهام در تعداد سهام آخردوره بدست می آید، و اندازه شرکت از دو روش زیر بدست آمده است : ۱٫فروش خالص ۲٫ ارزش بازار سهام

 بازده سهام از تفاوت ارزش بازار هر سهم در طی یک دوره یکساله  و وجوه نقد حاصله از سود تقسیمی که برقیمت بازار اول دوره هر سهم تقسیم شده باشد ،بدست می آید .

به لحاظ اینکه بازده سهام یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی سهامداران می باشد در صورت تائید این ارتباط خواهیم توانست نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و اندازه شرکت  را به عنوان معیارهایی برای سنجش بازده و یا پیش بینی بازده شرکت استفاده نمائیم . دراین رابطه پس از جمع آوری اطلاعات ،با استفاده از جداول توافقی ( آزمون کای ـ دو ) و مدلهای رگرسیون خطی ارتباط بین متغیرها بررسی شد .

فرضیه ۱ : نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  با بازده سهام ارتباط دارد .

فرضیه ۲ : اندازه شرکت با بازده سهام ارتباط دارد .

نتایج نهایی که می توان از این تحقیق گرفت این است که :

۱) بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  با بازده  سهام ارتباط منفی ( معکوس ) مشاهده شد ولی این ارتباط آنقدر قوی نیست  که بتوان بوسیله متغیر مستقل نسبت  ، متغیر وابسته بازده را پیش بینی نمود.

۲) ارتباطی بین اندازه ( ارزش بازار )با بازده سهام مشاهده نشد .

۳) بین اندازه ( فروش ) با بازده سهام رابطه منفی ( معکوس ) بسیار ضعیفی مشاهده شد که نشان میدهد بین دو شاخص اندازه ( ۱ـ ارزش بازار  ۲ـ فروش ) معیار فروش از اهمیت بیشتری برخودار است .

فصل اول : کلیات

تعریف موضوع :

بورس به معنای بازار است که نام شخصی از اهالی بلژیک بوده است و مردم در مقابل خانه او به داد و ستد کالا و اوراق بهادار می پرداخته و از آن زمان تاکنون ( قرن پانزدهم میلادی )، بورس به بازار متشکل و سازمان یافته ای اطلاق می شود که در آن کالاهای مشخصی تحت ضوابط معین مورد معامله قرار می گیرند .

با نگاهی کوتاه به تاریخچه بورس در جهان ، مشخص می شود که  پانصد سال از تشکیل اولین بورس می گذردو کشور ما با تجربه ای بیست و چند ساله در ابتدای راه بوده و نیازمند فراگیری است تا پیشرفت مطلوب و سالمی را حاصل سازد .

پرداختن به امر تحقیقات و انجام تجزیه و تحلیل های همه جانبه مالی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی  در خصوص اوراق بهادار سرعت رشد و شکوفایی این بازار را که یکی از ابزارهای اصلی و پراهمیت در مقوله خصوصی سازی است تحقق می بخشد .

از طرفی در مملکت ما خریداران اوراق بهادار با مشکلات اساسی در تصمیم گیری در انتخاب سهام شرکتها روبرو می باشند ، لذا هر گونه تحقیقاتی که بتواند به سرمایه گذاران کمک کند تا آنان تصمیم بهینه خود را اتخاذ نمایند ،  مسلماً باعث پیشرفت مطلوب بازار سرمایه خواهد شد . بازده سهام شاخص مهمی برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل             می باشد این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران           می پردازد .

ارزش دفتری سهام ، کل حقوق صاحبان سهام منهای  ارزش سهام ممتاز  می باشد و ارزش بازار سهام از حاصلضرب تعداد سهام در قیمت بازار سهام آخر دوره بدست       می آید .

اندازه شرکت با دو شاخص جمع فروش و جمع ارزش بازار سهام و بازده سهام از تفاوت ارزش بازار هر سهم در طی دوره یکساله و وجوه نقد حاصله از سود تقسیمی که بر قیمت بازار اول دوره هر سهم تقسیم شده باشد،  بدست می آید.

هدف و علت انتخاب موضوع :

هدف و منظور از این تحقیق بررسی رابطه بین  نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و اندازه شرکت با بازده سهام می باشد، تا بتوان پاسخ سئوالات ذیل  را داد :

آیا نسبت  را می توان به عنوان معیار و یا شاخصی برای پیش بینی و برآورد میزان بازده سهام در نظر گرفت ؟
آیا اندازه شرکت را می توان به عنوان معیار و یا شاخصی برای پیش بینی و برآورد  میزان بازده سهام در نظر گرفت ؟
برای پیش بینی بازده سهام  اندازه شرکت مهمتر است یا نسبت  ؟
اگر ارتباطی بین نسبت  و اندازه شرکت با بازده سهام وجود دارد ، جهت این رابطه چیست ؟

رسیدن به اهداف فوق می تواند به تصمیم گیرندگان و کاربران در بورس اوراق بهادار مساعدت نماید تا تصمیم بهینه خود را اتخاذ نمایند .

استفاده کنندگان از تحقیق :

سرمایه گذاران و سهامداران
کارگزاران و مدیران بورس اوراق بهادار
مدیران واعضای هیئت مدیره  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
محققان ودانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت مالی

قلمرو تحقیق :

قلمرو تحقیق از نظر زمانی ، مکانی وموضوعی به شرح زیر می باشد :

قلمرو زمانی : این تحقیق از نظر زمانی برای سالهای  ۷۶ لغایت  ۸۰ برروی شرکتهای نمونه انجام شده است .

قلمرو مکانی :  محل انجام این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

قلمرو موضوعی : موضوع این تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و اندازه شرکت با بازده سهام است که با استفاده از اطلاعات موجود  در بورس اوراق بهادار تهران برروی شرکتهای نمونه آزمون           می شود .

فرضیه ها :

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام   با بازده سهام رابطه      دارد .
اندازه شرکت با بازده سهام رابطه دارد .

· نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  با بازده سهام رابطه ندارد H0 =
· نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  با بازده سهام رابطه دارد  H1 =
اندازه شرکت با بازده سهام رابطه ندارد
اندازه شرکت با بازده سهام رابطه دارد

روش تحقیق :

الف ـ روش گردآوری اطلاعات :

این تحقیق با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای انجام می پذیرد با استفاده از روش میدانی اطلاعات مربوط به ارزش دفتری ، ارزش بازار سهام ، فروش سالیانه شرکت ، سود نقدی سهام ، تعداد سهام شرکت و اطلاعات مربوط به تاریخ و میزان افزایش یا کاهش سرمایه گرد آوری می شود .

متغیرها :

نسبت  را با  X1 و اندازه شرکت را با  X2 و بازده سهام را با y نشان داده که بازده سهام  متغیر وابسته  ( y) و نسبت  و اندازه شرکت  (X1 , X2 ) متغیرهای مستقل می باشند .

اندازه شرکت =  یک بار اندازه شرکت ، فروش و بار دیگر ارزش بازار(حاصلضرب تعداد سهام در قیمت سهام آخر دوره ) در نظر گرفته می شود .

Size  : اندازه شرکت

N : تعداد سهام منتشر شده در پایان سال مالی شرکت

Pm : قیمت بازار هر سهم در پایان سال مالی شرکت

Annual sale : فروش سالیانه

بازده سهام : بازده سهام شرکت از تفاوت ارزش بازار هر سهم در طی دوره یکساله و کلیه وجوه نقد حاصله از سود تقسیمی که بر قیمت بازار اول دوره هر سهم تقسیم شده باشد ، محاسبه می گردد ، مطابق فرمول ذیل :

Return : بازده هر سهم شرکت

 :  درصد افزایش در تعداد سهام آخر دوره نسبت به اول دوره

 : درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها

 : درصد افزایش از محل مطالبات و‌آورده های نقدی

DPS : سود نقدی ناخالص هر سهم

 : قیمت بازار سهم در اول سال مالی

 :  قیمت بازار سهم در پایان سال مالی

X : درصد افزایش در تعداد سهام ( از محل مطالبات ، آورده های نقدی ، اندوخته ها ) قبل از تاریخ مجمع  عمومی سالیانه و تصویب سود نقدی

روشهای آماری مورد  استفاده  :

داده های موجود بصورت مقطعی سری زمانی هستند ( ۷۵ شرکت در ۵ سال ) ابتدا برای هر شرکت در هر سال مقادیر بازده (y) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ،‌ (X1) و اندازه  (X2) را محاسبه می نمائیم ، سپس به وسیله میانگین گیری روی  ۵ سال در مورد هر یک از سه متغیر فوق داده ها را به داده های مقطعی تبدیل می نمائیم.

تحلیل آماری عبارت خواهد بود :

از آزمون یک متغیره کای ـ دو برای سنجش ارتباط بین متغیرهای ۱ـ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام و بازده سهام ۲ـ اندازه شرکت ( ارزش بازار ـ فروش )و بازده سهام ۳ـ موارد ۱ و ۲ برای هر صنعت مورد استفاده قرار می گیرید.

از انجام یک رگرسیون خطی از متغیر وابسته  (Y) بر متغیرهای مستقل  (X2 , X1) که در آن علاوه بر محاسبه ضرایب معادله همبستگی های ساده ضریب تعیین و ضریب همبستگی چندگانه و ضریب همبستگی جزیی  در جهت رد یا پذیرش فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین مدل رگرسیون خطی بین سه متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار اندازه شرکت و بازده سهام بصورت سال به سال برازش می شود .

مدل رگرسیون خطی بین سه متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  ، اندازه شرکت و بازده سهام برای هر صنعت برازش می شود .

پیشینه تحقیق :

هاریس و مارستون در سال  ۱۹۹۵ تاثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  (BV/MV) را با بازده سنجیدند وتأثیر بتا را نیز آزمودند . ابتدا از تحقیقات فاما و فرنچ                        (Fama & Freneh) که دوره زمانی تحقیق آنها ۱۹۶۳ لغایت  ۱۹۹۰ می باشد استفاده کردند . فاما و فرنچ نتیجه گیری کرده بودند که بازده از طریق بتا توضیح داده نخواهد شد و آنان ترجیح داده بودند که از دو متغیر قابل اندازه گیری بنام اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده نمایند و تحقیقات آنان نشان داد که تأثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  (BV/MV) نقش بزرگتری در توضیح بازده سهام دارد که البته این  تأثیر ابتدا در آمریکا آزمون گردید ولی بعدها « چان و  هامو» (Chan & Hamae) تأثیر این دو عامل را در کشورهای دیگر مطالعه کردند واهمیت  BV/MV را در ژاپن پیدا کردند ، بعد از یک سری آزمایشات فشرده از دوره  ۸۸-۱۹۶۷ آنها نتیجه گرفتند که اهمیت زیادی بین بازده و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده جریانات نقدی در ژاپن  وجود دارد و تأثیر BV/MV از متغیرهای دیگر بیشتر است .

 تحقیقات بعدی نشان داد که تأثیر  به آمریکا و ژاپن محدود نمی گردد ، بلکه شواهد و تحقیقات دیگر در آلمان و فرانسه نیز تأثیر آن را تائید می کند . فاما و فرنچ بیان نمودند که  شرکتهایی که  بالاتری دارند ،‌ریسک بالاتری نیز دارند .

پونتیف و اسکال در سال  ۱۹۹۸ تأثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  را برروی بازده آزمون نمودند ، و همچنین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را برای پیش بینی بازده بکار بردند ،  بازده هم بصورت ماهانه وهم بصورت  سالانه برآورد گردیده است وسپس از میانگین موزون بازده به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که که یک ارتباط مثبت عمومی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و بازده وجود دارد ، موقعی که متغیرهای دیگر را به عنوان متغیر مستقل در نظر میگیریم ، توانایی پیش بینی این نسبت اهمیت آماری بیشتری برای توضیح بازده دارد .

صاحبان سرمایه ، سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و دیگر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه خرید و فروش و نگهداری سهام‌، اعطای  وام ،ارزیابی عملکرد مدیران ودیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی نیاز دارند .

دولت هم در تصمیم گیریهای مالی مختلف در سطح اقتصاد خرد و کلان به اطلاعات مالی و مدلها نیاز دارد . همه این تصمیمات ، سرنوشت  اداره منابع کمیاب اقتصادی کشور را رقم می زند و بنابراین در صورتی که تصمیمات ،آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات  شفاف و تحقیقات علمی نباشد‌، منابع اقتصادی هرز رفته واقتصاد کشور آسیب می بیند . به نظر میرسد مهمترین معیار برای تصمیم گیری در بورس ، بازده سهام می باشد ، بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است وبیشتر سرمایه گذاران بالفعل  و بالقوه شرکتها در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی های خود از آن استفاده می نمایند .

در صورتیکه ثابت شود نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  (BV/MV) و اندازه شرکت با بازده سهام در ارتباط است ، می توان نسبت (BV/MV) و اندازه شرکت را به عنوان معیاری تقریبی برای سنجش بازده سهام شرکت  در نظر گرفت .

فصل دوم : پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی

بخش اول  ) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام   :

بیشتر تحقیقات به اهمیت نقش (BV/MV) تاکید دارند .ارزش دفتری  BV از جمع  کل حقوق صاحبان سهام که در تراز نامه عنوان شده است حاصل می شود و ارزش بازار سهام  (MV) از ارزش بازار ( قیمت تابلو ) در تعداد  سهام بدست می آید . تاکنون تحقیقات زیادی برروی نسبت BV/MV انجام شده است از قبیل تحقیقات فاما و فرنچ و همچنین هاریس و مارستون در سال  ۱۹۹۵ و پونتیف و اسکال در سال  ۱۹۹۷ و اندرسن و گارسیا در سال  ۲۰۰۱ که در بخشهای بعدی در این باره توضیح داده خواهد شد .

شرکتهایی که نسبت  BV/MV بزرگتری دارند احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت ، زیرا با یک شوک در بازار مقدار MV مساوی  BV و یا نزدیک به  BV خواهد   شد . پس منطقاً می توان اینگونه حدس زد که   بزرگتر ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر است .

از دیدگاهی دیگر می توان عنوان داشت هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد می تواند نشانگر این موضوع باشد که مدت زمان زیادی از تأسیس شرکت گذشته و از آنجائیکه اکثر قریب به اتفاق  شرکتها به علت مسائل مالیاتی نمی خواهند دارائیها را تجدید ارزیابی نمایند لذا این موضوع باعث تفاوت فاحش بین MV و BV می شود  . شرکتی ، پس از گذشت سالیان زیاد شهرت کسب کرده در صورتیکه این حسن شهرت در دفاتر مالی ثبت نشده ولی در ارزش بازار خودش را نشان می دهد و باعث تفاوت ارزش دفتری با ارزش بازار سهام میشود . پس هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد محتملاً  شرکت قدرت مالی بیشتر و ریسک کمی دارد پس بالطبع بازده کمتری هم خواهد داشت .

ارزش دفتری سهام  (BOOK VALUE) :

یک معیار برای ارزش سهام ، می تواند ارزش  دفتری باشد که معرف خالص دارائیها می باشد . ارزش دفتری کل شرکت معمولاً به اندازه ارزش دفتری هر سهم اهمیت ندارد ، به ویژه هنگامی که بیش از یک نوع سهام منتشر شده باشد . ارزش دفتری یک سهم معمولاً با ارزش بازار آن برابر نیست زیرا ارزش دفتری سهام بر ارزش دارائیهای ثبت شده در       تراز نامه مبتنی است ، در حالی که ارزش بازار برمبنای ارزیابیهای سرمایه گذاران از ارزش متعارف دارائیهای  شرکت و نحوه عملیات آن تعیین می گردد .

محاسبه ارزش دفتری بسیار ساده است . اگر سرمایه شرکت کلاً از طریق انتشار سهام عادی تامین شده است جمع سرمایه برتعداد کل سهام  منتشر شده تقسیم می گردد . اگر سرمایه شرکت از طریق انتشار بیش از یک نوع سهم تامین شده باشد ، مانده حسابهای سهام ممتاز باید ابتدا از جمع سرمایه کسر و سپس ارزش دفتری سهام عادی محاسبه       گردد .

محاسبه ارزش دفتری سهام عادی براین فرض مبتنی است که مانده حساب سود انباشته کلاً به سهامداران عادی تعلق دارد . هر چند ، اگر سود سهام معوق برای سهام ممتاز با سود انباشته وجود داشته باشد‌، مقداری از سود انباشته متعلق به سهامداران ممتاز خواهد بود. بنابراین در صورت وجود سود سهام معوق ،  لازم است که ابتدا مبلغ این سود سهام از مانده سود انباشته کسر و سپس ارزش دفتری سهام عادی ( با احتساب مبلغ باقیمانده سود   انباشته ) محاسبه گردد . ۱

ارزش بازارسهام  (Market Value) :

ارزش بازار سهام به عنوان معیاری از ارزش سرمایه گذاری ، برای سهامداران حائز اهمیت است ،‌ارزش بازار کلیه سهام منتشر شده معرف ارزش جاری شرکت است .

تعداد سهام :

از آنجائیکه این احتمال وجود دارد که از واژه سرمایه توسط گروههای مختلف استنباطهای متفاوتی بشود آگاهی از معانی متفاوت مرتبط با سرمایه اهمیت دارد . از نظر قانون ، سرمایه آن بخش از حقوق مالی صاحبان سرمایه است که به لحاظ الزامات قانونی باید در واحد تجاری برای حمایت از منافع بستانکاران باقی بماند .

برداشت حسابداران از واژه سرمایه ، حقوق مالکانه صاحبان سهام است . حسابداران سپس حقوق مالکانه صاحبان سهام را به دو گروه :

سرمایه پرداخت شده
سرمایه  تحصیل شده

طبقه بندی می نمایند ، لازم به ذکر است سرمایه پرداخت شده اصطلاحی است که برای بیان جمع مبلغ پرداخت شده توسط صاحبان سهام عنوان می شود .

سرمایه تحصیل شده ، سرمایه ای است که اگر واحد تجاری بطور سود آور فعالیت کند ، تحصیل می شود و شامل تمامی سودهای توزیع نشده ای است که  در واحد تجاری سرمایه گذاری شده است ( تغییرات مثبت در مبلغ سرمایه اولیه ) ۱ .

نمودار۱ زیر تغییرات در حقوق صاحبان سهام را نشان می دهد :‌

منابع تغییر درحقوق صاحبان سهام

طبق قانون تجارت ، سرمایه شرکت سهامی را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد ( ماده  ۱۵۷ ) افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید برطبق ( ماده  ۱۵۸ ) قانون تجارت از روشهای زیرامکان پذیر است :

پرداخت مبلغ اسمی سهام به صورت نقد
تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به صورت سهام جدید
انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
تبدیل اوراق قرضه به سهام

افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند ( ماده  ۱۰۹ ) در مواردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن ارزش           اسمی سهام موجود صورت گیرد کلیه مبلغ افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود                  ( ماده  ۱۸۸ ) .

قیمت سهام :

بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند             سهام عادی ، اوراق قرضه ، اختیار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهای آتی                 (Future contract) مورد دادو ستد قرار می گیرد .

مهمترین وظیفه بورس اوراق بهادار ، ایجاد یک بازار کارآ و پیوسته برای اوراق بهادار است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهادار را به قیمت عادلانه ونزدیک به قیمت معامله قبلی مورد  معامله قرارداد . بنابراین بورس باید بتواند نقدینگی کافی را برای       سرمایه گذاران ایجاد کند . در چنین بازاری ، سرمایه گذاران خواهند توانست که اوراق بهادار خود را سریعاً به نقد تبدیل و یا دارائیهای نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند .

وظیفه مهم دیگر بورس ،‌تعیین قیمت اوراق بهادار است . قیمت در این بازار براساس  سفارشهای خرید  و فروش ( عرضه و تقاضا ) اوراق بهادار تعیین می شود  . تمام سفارشهای خرید و فروش اوراق بهادار از اقصی نقاط کشور به محل بورس ارسال و با توجه به حجم عرضه و تقاضا ، قیمت سهام تعیین می گردد .

یک بازار کارآ باید این امکان را فراهم آورد که براساس اطلاعات منتشر شده در      بازار ، اوراق بهادار مورد ارزیابی  قرار گیرد و آثار آن در قیمت اوراق بهادار منعکس        گردد ؛ به عبارت دیگر ، بورس اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد . در کشورهای دیگر ، شرکتهایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند برای عرضه سهام به عموم و تعیین ارزش سهام از خدمات موسسات تهیه سرمایه و یا بانکهای سرمایه گذاری  (Investment banking firm) استفاده می کنند .این موسسات که دارای تجربیات طولانی در تعیین ارزش سهام شرکتها هستند ، با توجه به اوضاع عمومی بازار سرمایه وتجزیه و تحلیل وضعیت مالی ودورنمای سودآوری شرکت و همچنین قیمت سهام شرکتهای مشابه ، اقدام به تعیین قیمت سهام می کنند . این موسسات علاوه بر تعیین قیمت سهام ، مسئولیت فروش و عرضه عمومی سهام را نیز به عهده دارند .

قیمت سهام شرکتهایی که سهام‌آنها برای اولین بار به عموم عرضه می شود به دلیل بالا بودن ریسک  و نگرانی مربوط به عدم سابقه قیمت معاملاتی و نامشخص بودن قابلیت نقدینگی معمولاً کمتر از قیمت سهام شرکتهای مشابهی که دارای سابقه طولانی معاملات  سهام هستند ، درنظر گرفته می شود . با توجه به اینکه در کشورهای دیگر مقررات خاصی در مورد افشای اطلاعات جامع در مورد شرکتهایی که سهامشان قرار است به عموم عرضه گردد وجود دارد ، این موسسات مسئولیت تهیه کتابچه اطلاعات مربوط به شرکت را نیز به عهده می گیرند . این اطلاعات توسط این موسسات تهیه و صحت و جامعیت آن توسط مراجع رسمی تائید می شود ودر نتیجه تا حدود زیادی اعتماد  مردم به سرمایه گذاری در سهام عرضه شده را افزایش می دهد .در ایران به علت نوپا بودن بازار سرمایه وعدم وجود بانکهای سرمایه گذاری ،‌مسئولیت تهیه قیمت پایه برعهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است  .

متأسفانه  عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت گذاری سهام و اعمال نظر نهادهای دولتی عرضه کننده سهام باعث گردیده که قیمت تعیین شده برای سهام ، ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد .

مدلهای تعیین ارزش سهام عادی :‌


۱ ـ حسابداری مالی ( نشریه شماره  ۸۱ )

 ۱  ـ کتاب حسابداری شرکت های سهامی ( نشریه شماره  ۹۴ )

۱  ـ حسابداری شرکت های سهامی ( نشریه شماره  ۹۴ )

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت سازمان بورس تهران
 • پاورپوینت بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • تحقیق بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.