تحقیق بررسی تأثیر فعالیت‌های فوق برنامه در رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی تأثیر فعالیت‌های فوق برنامه در رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه    مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی تأثیر فعالیت‌های فوق برنامه در رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه    ۱
۱-۲- بیان مساله    ۲
۱-۳- اهمیت  و ضرورت موضوع تحقیق    ۵
۱-۴- اهداف تحقیق    ۷
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق    ۷
۱-۶- متغیرهای تحقیق    ۸
۱-۷- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    ۹

فصل دوم: مبانی نظری  تحقیق
۲-۱- مقدمه    ۱۲
۲-۲- مفهوم فعالیت‌های فوق برنامه    ۱۲
۲-۳- ویژگی‌های فعالیت‌های فوق برنامه در مقایسه با فعالیت‌های رسمی    ۱۵
۲-۳-۱- رشد و تکامل شخصیت    ۱۸
۲-۳-۲- تسهیل رشد و تکامل اجتماعی     ۱۹
۲-۳-۳- تکمیل و غنی سازی برنامة تحصیلی    ۱۹
۲-۳-۴- کمک به بهداشت روانی    ۲۱
۲-۴- نقش فعالیت‌های فوق برنامه در رشد شخصیت نوجوانان    ۲۲
۲-۴-۱ رشد هوشی    ۲۲
۲-۴-۲- رشد اجتماعی    ۲۳
۲-۴-۳- رشد اخلاقی    ۲۴
۲-۵- تعریف رشد و تحول در روانشناسی رشد    ۲۵
۲-۶- اصول رشد    ۲۶
۲-۷- نظریه امیل دورکیم    ۲۷
۲-۸- نظریه رشد اریکسون    ۳۰
۲-۸-۱-مرحله ۱ رشد روانی- اجتماعی: اعتماد در برابر بی‌اعتمادی    ۳۲
۲-۸-۲- مرحله ۲ رشد روانی- اجتماعی: خودگردانی و اتکاء به نفس در برابر شرم و شک    ۳۲
۲-۸-۳- مرحله ۳ رشد روانی- اجتماعی: ابتکار در برابر گناه    ۳۳
۲-۸-۴- مرحله ۴ رشد روانی- اجتماعی: کوشایی در برابر حقارت    ۳۴
۲-۸-۵- مرحله ۵ رشد روانی- اجتماعی: هویت در برابر گم‌گشتگی    ۳۴
۲-۸-۶- مرحله ۶ رشد روانی- اجتماعی: تعلّق در برابر انزوا    ۳۵
۲-۸-۷- مرحله ۷ رشد روانی- اجتماعی: فعالیت در برابر رکود    ۳۶
۲-۸-۸- مرحله ۸ رشد روانی- اجتماعی: یکپارچگی در برابر ناامیدی    ۳۶
۲-۹- ژان پیاژه    ۳۷
۲-۹-۱- مفاهیم مهم نظریه پیاژه    ۳۹
۲-۹-۲- مراحل تحول روانی از دید پیاژه    ۴۰
۲-۱۰- زیگموند فروید    ۴۱
۲-۱۱- ویژگی‌های نوجوانِ از نظر اجتماعی رشد یافته    ۴۵
۲-۱۲- توصیه‌هایی جهت تقویت رشد اجتماعی در نوجوانان    ۴۶
۲-۱۳- عواملی که باعث طرد نوجوان از اجتماع می گردد    ۴۷
۲-۱۴- پیشینه تحقیق    ۴۸

فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- جامعه آماری تحقیق    ۵۰
۳-۲- حجم نمونه    ۵۰
۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات    ۵۰
۳-۴- روش تحقیق    ۵۰
۳-۵- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    ۵۱
۳-۶- تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها    ۵۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه    ۵۷
۴-۱- نتایج توصیفی و یک متغیره پژوهش    ۵۷
۴-۲- آمار استنباطی    ۶۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱- بحث و نتیجه‌گیری    ۸۰
۵-۲- بحث فرضیه‌های تحقیق    ۸۱
۵-۳- محدودیت‌های تحقیق    ۸۳
۵-۴- پیشنهادات    ۸۴
منابع و مآخذ    ۸۵

ضمائم
پرسشنامه‌ها    ۸۹

فهرست جداول
عنوان    صفحه
جدول (۴-۱): توزیع فراوانی مدرسه تحصیلی دانش‌آموزان    ۵۷
جدول (۴-۲): توزیع فراوانی سطح تحصیلی دانش‌آموزان    ۵۸
جدول (۴-۳): توزیع پراکندگی سن دانش‌آموزان    ۵۹
جدول (۴-۴): توزیع پراکندگی میزان شرکت در فعالیت‌های مذهبی    ۶۱
جدول (۴-۵): توزیع پراکندگی میزان شرکت در فعالیت‌های هنری    ۶۲
جدول (۴-۶): توزیع پراکندگی میزان شرکت در فعالیت‌های علمی    ۶۴
جدول(۴-۷): توزیع پراکندگی رشد اجتماعی دانش‌آموزان    ۶۵
جدول (۴-۸): توزیع فراوانی عضویت در تشکل‌های دانش‌آموزی    ۶۷
جدول (۴-۹): ضریب همبستگی شرکت در فعالیت‌های مذهبی و رشد اجتماعی    ۶۹
جدول (۴-۱۰): ضریب همبستگی شرکت در فعالیت‌های هنری و رشد اجتماعی    ۷۲
جدول (۴-۱۱): ضریب همبستگی شرکت در فعالیت‌های علمی و رشد اجتماعی    ۷۵
جدول (۴-۱۲): رشد اجتماعی به تفکیک عضویت یا عدم عضویت در تشکل‌های دانش‌آموزی    ۷۷

فهرست نمودارها
عنوان    صفحه
نمودار (۴-۱): توزیع فراوانی مدرسه تحصیلی دانش آموزان    ۵۸
نمودار (۴-۲): توزیع فراوانی سطح تحصیلی دانش آموزان    ۵۹
نمودار (۴-۳): توزیع  پراکندگی سنی دانش آموزان    ۶۰
نمودار (۴-۴): توزیع پراکندگی میزان شرکت در  فعالیت‌های مذهبی    ۶۲
نمودار (۴-۵): توزیع فراوانی میزان شرکت در فعالیت‌های هنری    ۶۳
نمودار (۴-۶): توزیع فراوانی میزان شرکت در فعالیتهای علمی    ۶۵
نمودار (۴-۷): توزیع فراوانی میزان رشد اجتماعی دانش آموزان    ۶۶
نمودار (۴-۸): توزیع فراوانی عضویت در تشکل‌های دانش‌آموزی    ۶۸
نمودار (۴-۹): نمودار و خط رگرسیون میزان فعالیت‌های مذهبی و رشد اجتماعی    ۷۱
نمودار (۴-۱۰): نمودار و خط رگرسیون میزان فعالیت‌های هنری و رشد اجتماعی    ۷۴

منابع و مآخذ

۱٫احمدی،سید احمد و قاسمی،ابوالقاسم(۱۳۷۶)،تاثیر مهارت های اجتماعی بر رشد اجتماعی شبه خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی استان اصفهان
۲٫احمدی ، سید احمد (۱۳۷۴). روان شناسی نوجوانان و جوانان .تهران ،انتشارات اولیا و مربیان
۳٫احمدوند ، محمد علی و سیامک مهجور (۱۳۷۹). آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی دانشگاه پیام نور .تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور
۴٫ادیب ، یوسف(۱۳۸۲)، طراحی الگوی مناسب ،برنامه ی درسی مهارت های زندگی برای دوره تعلیم و تربیت عمومی .
۵٫بیابانگرد،اسماعیل،(۱۳۷۸)،اوقات فراغت(اهمیت،برنامه ها و توصیه ها)،مجله پیوند شماره ۲۳۹-۲۳۷
۶٫بیرو،آ.، ۱۳۶۷،فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر ساروخانی،انتشارات کیهان،تهران،چاپ اول
۷٫حاجی حسین نژاد،غلامرضا،(۱۳۸۵)،لذت یادگیری،تهران،انتشارات آمیتیس
۸٫روشه،گی.، (۱۳۷۴)،مقدمه ای بر جامعه شناسی عمومی(کنش اجتماعی)،ترجمه هما زنجانی زاده،مشهد،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
۹٫ریتزر،جورج.،(۱۳۸۴)،نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،ترجمه محسن ثلاثی
۱۰٫ساروخانی،باقر.، ۱۳۸۰،درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی،انتشارات کیهان،تهران،چاپ سوم
۱۱٫سلجوقی ، محمد (۱۳۸۳)،فعالیتهای فوق برنامه (رشته علوم تربیتی )، خدمات فرهنگی کرمان
۱۲٫شاهد ، علی (۱۳۷۸) – فعالیتهای فوق برنامه در بوته نقد .تهران، انتشارات اولیا و مربیان
۱۳٫شعاری نژاد ، علی اکبر ، (۱۳۷۰ )– نفش فعالیتهای فوق برنامه در تربیت نوجوانان . انتشارات اطلاعات.
۱۴٫شکوهی . غلامحسین (۱۳۷۴)، تعلیم و تربیت و مراحل آن . انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.
۱۵٫صنیعی،محمد حسن،(۱۳۷۲)،بررسی تاثیر فوق برنامه های معنوی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اداره کل آموزش و پرورش مرکزی
۱۶٫عباسی ، لطف الله ،(۱۳۷۳)،بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان  عضو کانون فرهنگی و تربیتی و ارتباط آن با برنامه های کانون معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش
۱۷٫علاقه بند،علی.،(۱۳۸۶)،جامعه شناسی آموزش و پرورش،تهران،نشر روان
۱۸٫فضلی خانی ، منوچهر و همکاران( ۱۳۸۲ ). راهنمای تهیه و تدوین فعالیت های ممکن و فوق برنامه . مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
۱۹٫فرزام نیا ، مجتبی( ۱۳۸۱) .بررسی و شناسایی نقش عوامل درون سازمانی . طرح پژوهشی
۲۰٫قائمی،علی،(۱۳۷۳)، تربیت و بازسازی کودکان،تهران،انتشارات گام نو
۲۱٫کوزر،لوئیس.،(۱۳۸۵)،زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی،ترجمه محسن ثلاثی،تهران،انتشارات علمی
۲۲٫گیلک، مهناز(۱۳۸۲) . نشریه پیوند انجمن اولیا و مربیان آموزش مهارت زندگی از طریق فعالیت مکمل و فوق برنامه
۲۳٫ لواسانی . فتحعلی ۱۳۸۳ ، مهارت زندگی (جزوه چاپ نشده ) معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
۲۴٫میر جوادی کرمانی ۱۳۸۱ ، بررسی عوامل مؤثر در پایین بودن سطح مهارت های زندگی دانش آموزان طرح پژوهشی .
۲۵٫نیک پور ، ریحانه ۱۳۸۳ . آشنایی با برنامه آموزش . انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیگیری سازمان بهزیستی کشور .
.
۲۶٫وایتزمن،الیس(۱۳۷۱)،رشد اجتماعی،ترجمه سیما نظری، تهران : انتشارات انجمن اولیا ومربیان

1-1مقدمه

امروز در همه ی نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی اولویت و دغدغه خاطر مدیران و اعضای سازمان بحث نیروی انسانی، و توجه به این عامل مهم تاثیر گذار در روند فعالیت های فوق برنامه است و از طرفی بقاء و دوام هر جامعه ای به تعلیم و تربیت نیروی انسانی آن ارتباط دارد وبرآورده نمودن و یا تا حدی ارضاء نمودن نیازهای به حق افراد جامعه از عواملی است که بر رشد و شکوفائی وافزایش بازده آن جامعه و میزان تحقق بالای اهداف می انجامد. از این رو  تعلیم و تربیت اثربخش مستلزم شناخت رشد و تکامل انسانهاست(شعاری نژاد،۶۷:۱۳۷۰) . در نظام  آموزش وپرورش ما مدرسه ها فقط تامین کننده ی تعداد ظاهری نیروی انسانی جامعه نیستند بلکه باید بگوییم مدارس تامین کننده ی نیروی انسانی کیفی جامعه اند و شادی دانش آموزان به نوعی مطالبات مردم از محیط زندگی خود است. عواملی که می تواند این سرمایه ی ملی را برای رشد بهینه و کیفی آماده کند، مهارت های رفتاری  در قالب فعالیت های فوق برنامه است که در محیط آموخته می شودو نه فقط در محفوظات علمی (ادیب،۹۶:۱۳۸۲). درنظام آموزشی علاوه برآنچه به دروس رسمی مربوط می شود،برای فراگیران امکان پرداختن به فعالیت های دیگری وجوددارد که به طورکلی زیر عنوان فعالیت های فوق برنامه خوانده می شود. در خیلی از اوقات نوجوانان در حین شرکت در فعالیت های فوق برنامه، نقش های جامعه آینده شان را بازی می کنند و  رشد می یابند و از این طریق در ذهن و روح و روان شان زمینه ای ایجاد می شود که بتوانند با جامعه ارتباط خوبی داشته باشند: این فعالیت های فوق برنامه نه فقط برای وقت گذرانی آن ها است بلکه این فعالیت ها منشا احساسات و علایق درونی شان می شود. از این رو از طریق همین فعالیت‌های فوق برنامه می توان نوجوانان ها را شناخت (نیک پور،۸۴:۱۳۸۳).

ازآنجاییکه اینگونه فعالیت ها پیوسته درحال پیشرفت وتحول است اثرات متفاوتی بر رشد نوجوان دارد لذا در این تحقیق سعی ما بر این است که رابطه بین فعالیت های فوق برنامه و رشد اجتماعی نوجوانان را بررسی کنیم.

۱-۲- بیان مساله

فعالیت های فوق برنامه فعالیتی است غیر اجباری. دومازدیه می نویسد: «فعالیت های فوق برنامه، فعالیت هایی را در بر می گیرد که شخص به میل خود ،خواه برای استراحت، خواه برای تفریح و خواه برای گسترش اطلاعات آموزش شخصی، یا مشارکت آزاد اجتماعی و یا کاربرد توانش در خلاقیت در زمانی فارغ از تعهدات شغلی، خانوادگی و اجتماعی انجام می دهد»

(ساروخانی،۲۰۳:۱۳۶۷).

به اعتقاد فریر: سهیم ساختن شاگردان در امور مدرسه یکی از اصولی است که امروزه متداول گشته. مدرسه ها فقط تامین کننده ی تعداد ظاهری نیروی انسانی جامعه نیستند بلکه باید بگوییم مدارس تامین کننده ی نیروی انسانی کیفی جامعه اند و رشد اجتماعی دانش آموزان به نوعی مطالبات مردم از محیط زندگی خود است. عواملی که می تواند این سرمایه ی ملی را برای رشد بهینه و کیفی آماده کند، مهارت های رفتاری است که در محیط آموخته می شود نه در فقط محفوظات علمی  عدم آگاهی بین واقعیت ها تجاهل به این واقعیت ها منجر به آن می شود، که یک فاصله ی ذهنی بین قشر دانش آموز و نظام آموزشی ما می شود.(حاجی حسین نژاد ، ۱۳۸۴ :۱۱). هدف اساسی همه ی فعالیتهای فوق برنامه در مدرسه ، این است که انگیزه ها و محرکهای لازم برای ادامه رشد و تکامل طبیعی و سالم دانش آموزان  فراهم شود و امکان کسب دانش و مهارتهای ضروری و اندیشهای مطلوب برای بهره مندی از زندگی سالم اجتماعی مهیا گردد برای رسیدن به هدفهای  مذکور می توان از فعالیتهای فوق برنامه کمک گرفت زیرا از طریق فعالیتهای رسمی و محدود به کلاس ، که معمولاً کم و کیف آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش تعیین و بر مدارس ابلاغ می شود تمام هدفهای فوق تحقق نمی یابند. فعالیت های فوق برنامه یکی از وسایلی است که نوجوان برای بیان و اظهار «خود» در آن شرکت می کند. آلفرد آدلر روان شناس معروف می گوید که «هرگز نباید به فعالیت های فوق برنامه به عنوان روشی برای وقت کشی نگاه کرد». اریکسون می گوید:« فعالیت های فوق برنامه عملکرد خود است. کوششی جهت هماهنگ کردن فرآیندهای جسمی و اجتماعی با خویشتن.» پیاژه به این نکته اشاره می کند: «فعالیت های فوق برنامه اساسا یکی ساختن واقعیت با خود است اگر بتوانیم حضور نوجوان در این نوع فعالیت ها را درک کنیم مسلما قادر خواهیم بود که افکار و عواطف آنها را بشناسیم (وایتزمن،۳۸:۱۳۷۱). شخصیت هر فرد که نمایانگر وحدت و هویت در حال تکامل  اوست پیوسته تحت تأثیر عوامل گوناگون  قرار دارد و اگر این عوامل ، سودمند و مفید باشند شخصیت از سلامت لازم برخوردار خواهد شد و اگر با سودمند باشند به اختلال شخصیت منجر خواهد شد

یکی از عوامل بسیار مهم در رشد و تکامل  شخصیت دانش آموزان ، فعالیتهای فوق برنامه  هستند مشروط بر اینکه درست انتخاب و تنظیم و اجرا شوند. چون دانش آموزان  در این  گونه فعالیتها، بیش از کلاس رسمی درس ، علاقه نشان می دهند و عهده دار مسئولیت  می شوند و از آزادی  بیشتری برخوردارند ، تأثیر گذاری فعالیتهای فوق برنامه در آنان بسیار چشمگیر است . دانش آموزان در فعالیتهای فوق برنامه بیشترین نقش را ایفاء می کنند و شخصاً و یا با دیگران به انجام عملی دست می زنند . در حالی که در فعالیتهای رسمی کلاس ، معلم بیش از دانش آموزان  نقش دارد و کوشش می کند ، که خود یکی از معایب  تعلیم و تربیت است(شعاری نژاد،۹۵:۱۳۷۴) .

موقعیت دانش آموز در ایفای نقشهای متنوع ، رضایت خاطر و لذت را برای او فراهم می سازد و این خوشحالی موجبات رشد عاطفی ، پرورش استعدادها و علائق او را تدارک می بیند فعالیت های فوق برنامه در رشد اجتماعی نوجوانان تاثیر چشمگیری دارد. نوجوانان اغلب از طریق شرکت در فعالیت های فوق برنامه یاد می گیرند که چگونه از طریق این نوع فعالیت ها یکدیگر را قبول داشته باشند. مفهوم همکاری، پیروزی بر گروه رقیب، شکست، همچشمی و برتری طلبی اغلب در فعالیت های فوق برنامه و گروهی به رشد لازم می رسد. از طرف دیگر نوجوان در ضمن بازی با رفتار بزرگسالان و نقشی که خود او در آینده باید ایفا کند آشنا می شود و قدرت جسمانی-کلامی، ذهنی و استعداد خود در برقراری ارتباط با دیگران را گسترش می دهد.حال اگر این فعالیت های فوق برنامه وجود نداشته باشدوهمچنین اگر نهاد های متولی فعالیت های فوق برنامه در بحث اجتماعی شدن و رشد نوجوانان با یکدیگر هماهنگی و همکاری نداشته باشند و انجام کامل و درست فرآیند اجتماعی شدن و رشد اجتماعی  را نتوانند تضمین کنند،آن موقع آسیب ها و ناهنجاری هایی که عمدتا از تخطی از قراردادها و فرهنگ جامعه پدید می آید در رفتارهای افراد ضد اجتماع یا زیر پا گذارندگان قواعد اجتماعی ظاهر می شود(ساروخانی،۴۰۵:۱۳۸۰). اگر نوجوانان نتوانند  خود را با این گونه اجتماعات هماهنگ سازند ومفید واقع گردن و مورد قبول اجتماع دوستان و همسالان قرار نگرفته و از گروه رانده می شوند مهمترین حالات و عللی که نوجوان را از اجتماع دور می کند عبارتند از :

۱-   کمرویی و گوشه گیری  – عدم همکاری و انجام مهارتهای اجتماعی – عدم سازگاری – اختلاف و عدم تحصیلات و معلومات عمومی:  که با توجه به این موارد و تلاش در جهت شناخت راهکار های اصلاح و بر خورد منطقی و درست با آنها کمک بزرگی به نو جوانان خواهد شد تا به موقع   رفع  و انان  به توانمندیهای لازم در این زمینه ها نائل  خواهند امد و   رشد اجتماعی آنان سیر طبیعی و عادی خود را طی کرده و به عافیت از این دوران  گذر خواهند کرد . حال با عنایت به مباحث مطرح شده پرسش اصلی این تحقیق اینست که فعالیت های فوق برنامه چه تاثیری بر رشد اجتماعی نوجوانان پسر مقطع متوسطه شهر ارومیه دارند؟

۱-۳-اهمیت  و ضرورت موضوع تحقیق

هدف اصلی فعالیت های فوق برنامه، اجتماعی کردن یا آماده ساختن دانش آموزان برای حضور موثر در جامعه و درک به موقع و هماهنگ ساخت ها، کارکردها و فرهنگ جامعه جهت نشان دادن عملکرد معقول اعم از واکنش ها، رفتار یا کنش در جهت رفع نیازها و رسیدن به اهداف جمعی است. انجام فعالیت های فوق برنامه با رشد اجتماعی نوجوان رابطه دارد. بدیهی است که  از طریق این نوع فعالیت ها نوجوانان نقش های جامعه آینده شان را بازی می کنند و در طی فرایند اجتماعی شدن رشد می یابند و شخصیت آنان شکل می گیرد. این فعالیت های فوق برنامه ممکن است با گسترش تکنولوژی و ورود رایانه به مدارس شکل جدید تری به خود گیرد. در جامعه ای چون کشور ما از یک سو و به تبع آن  شهر ارومیه از سوی دیگر، فعالیت های فوق برنامه تحت تاثیر شرایط جهانی، ملی، مذهبی و قومی- محلی می باشد. اگر نهادهای  متولی مسئول این  فعالیت های فوق برنامه دچار نوعی روزمرگی و فعالیت های متعارض گردند ؛ارزش ها و رفتار های متعارض ناشی از این کانون های متعدد می تواند به بحران هویتی و رفتاری بیانجامد. در جامعه امروز ایران علی الخصوص شهر ارومیه نیز بحث فعالیت های فوق برنامه با توجه به درصد جمعیت بالای نوجوانان مساله ای مهم است. به نظر می رسد، این لزوم توجه زمانی دارای اهمیت دو چندانی می شود که پدیده های نوین و جدیدی چون جهانی شدن، ماهواره و گسترش ارتباطات جامعه را سخت تحت تاثیر خود قرار داده است. لذا بر این اساس، مدیریت فرهنگی – اجتماعی  و آموزشی جامعه می بایست توجه لازم را به ماهیت و جایگاه فعالیت های فوق برنامه در توسعه فرهنگی- اجتماعی  و رشد اجتماعی نوجوانان و جوانان را داشته باشد. همچنین اگر نهاد های متولی فعالیت های فوق برنامه در بحث اجتماعی شدن و رشد نوجوانان با یکدیگر هماهنگی و همکاری نداشته باشند و انجام کامل و درست فرآیند اجتماعی شدن و رشد اجتماعی  را نتوانند تضمین کنند، آن موقع آسیب ها و ناهنجاری هایی که عمدتا از تخطی از قراردادها و فرهنگ جامعه پدید می آید در رفتارهای افراد ضد اجتماع یا زیر پا گذارندگان قواعد اجتماعی ظاهر می شود. توجه برنامه ریزی اجتماعی به این نهادها و موارد و تشخیص به موقع اشتباهات احتمالی در عملکردها می تواند از میزان نا هنجاری های آینده جامعه تا حد زیادی بکاهد. هدف اساسی همه ی فعالیتهای فوق برنامه در مدرسه ، این است که انگیزه ها و محرکهای لازم برای ادامه رشد و تکامل طبیعی و سالم دانش آموزان  فراهم شود و امکان کسب دانش و مهارتهای ضروری و اندیشهای مطلوب برای بهره مندی از زندگی سالم اجتماعی مهیا گردد برای رسیدن به هدفهای  مذکور می توان از فعالیتهای فوق برنامه کمک گرفت زیرا از طریق فعالیتهای رسمی و محدود به کلاس ، که معمولاً کم و کیف آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش تعیین و بر مدارس ابلاغ می شود تمام هدفهای فوق تحقق نمی یابند .لذا در راستای عملی انجام تحقیقات علمی که این پژوهش نوعی از آن در سطح یک شهرستان است ضرورت دارد.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی تأثیر فعالیتهای فوق برنامه در رشد اجتماعی دانش آموزان  پسرمقطع متوسطه شهر ارومیه

اهداف جزئی:

۱- تبیین ارتباط بین میزان شرکت در فعالیت های مذهبی و رشد اجتماعی دانش آموزان

۲- تبیین ارتباط بین میزان شرکت در فعالیت های علمی  و رشد اجتماعی دانش آموزان

۳- تبیین ارتباط بین عضویت در تشکل های  دانش آموزی و رشد اجتماعی دانش آموزان

۴- تبیین ارتباط بین میزان شرکت در فعالیت های هنری و رشد اجتماعی دانش آموزان

۱-۵ فرضیه های تحقیق

۱٫      بین میزان شرکت در فعالیت های مذهبی و میزان رشد اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

۲٫      بین میزان شرکت در فعالیت های علمی و میزان رشد اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

۳٫       میزان رشد اجتماعی دانش آموزان بر اساس عضویت آن ها در تشکل های دانش آموزی متفاوت است.

۴٫      بین میزان شرکت در فعالیت های هنری و میزان رشد اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

۱-۶ متغیرهای تحقیق

الف) متغیر وابسته:

 متغیر وابسته در این تحقیق رشد اجتماعی دانش آموزان می باشد که مقیاس سنجش این متغیر در سطح فاصله ای می باشد.

ب) متغیرهای مستقل:

متغیر های مستقل در این تحقیق عبارتند از : ۱- میزان شرکت در فعالیت های مذهبی که مقیاس سنجش این متغیر در سطح فاصله ای می باشد

۱-   میزان شرکت در فعالیت های علمی  که مقیاس سنجش این متغیر در سطح فاصله ای می باشد

۲-   عضویت در تشکل های دانش آموزی که مقیاس سنجش این متغیر به صورت اسمی چند حالته خواهد بود

۳-      میزان شرکت در فعالیت های هنری که مقیاس سنجش این متغیر در سطح فاصله ای می باشد

 

۱-۷تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف فعالیتهای فوق برنامه:

فعالیت های فوق برنامه فعالیتی است غیر اجباری. دومازدیه می نویسد: «فعالیت های فوق برنامه، فعالیت هایی را در بر می گیرد که شخص به میل خود، خواه برای استراحت، خواه برای تفریح و خواه برای گسترش اطلاعات آموزش شخصی، یا مشارکت آزاد اجتماعی و یا کاربرد توانش در خلاقیت در زمانی فارغ از تعهدات شغلی، خانوادگی و اجتماعی انجام می دهد» (ساروخانی،۲۰۳:۱۳۶۷).

در تعریف عملیاتی این متغیر از شاخص هایی چون میزان حضور در مساجد و فعالیت های مذهبی،میزان شرکت در فعالیت های علمی،عضویت در تشکل های دانشجویی و میزان شرکت در فعالیتهای هنری،حضور در کتابخانه، حضور در مراکز ورزشی حضور در سینما و تئاتر، حضور در اماکن هنری ، حضور در مسجد و حسینیه و حضور در کارگاه های آموزشی و فنی استفاده شده است.

تعریف رشد اجتماعی

رشد عبارت است از کلیه تغییرات کمی و کیفی در طول زندگی. رشد اجتماعی طی فرآیند جامعه پذیری حاصل می شود که طی آن نوجوان اعتماد به نفس،حس مسئولیت پذیری،احساس سودمند بودن،استقلال طلبی،امید به آینده،رعایت نظم و ترتیب را فرا گرفته و در خود درونی نماید (ساروخانی،۱۴۳:۱۳۶۷).. در تعریف عملیاتی این متغیر از شاخص هایی چون اعتماد به نفس،حس مسئولیت پذیری،احساس سودمند بودن،استقلال طلبی،امید به آینده،رعایت نظم و ترتیب و مشارکت اجتماعی دانش آموزان استفاده شده است.

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان
 • مقاله همسالان و نقش آنها در رشد اجتماعی و یادگیری کودک
 • تحقیق بررسی تاثیر تحصیلات مادر بر رشد اجتماعی دانش آموزان
 • مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان
 • تحقیق رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.