تحقیق بررسي تاثير آموزش فلسفه به كودكان بر پرورش مهارت‌هاي استدلال دانش‌ آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسي تاثير آموزش فلسفه به كودكان بر پرورش مهارت‌هاي استدلال دانش‌ آموزان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 51  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسي تاثير آموزش فلسفه به كودكان بر پرورش مهارت‌هاي استدلال دانش‌ آموزان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چكيده    4
مقدمه    5
بیان مسئله    8
فرضيه پژوهش    9
سوالات تحقيق    10
تعاريف و اصطلاحات    10
آموزش فلسفه به كودكان    10
مهارت استدلال    10
ادبيات و پیشینه تحقیقات    13
1- شروع كار    16
2- هدايت بحث    19
عوامل پرورش دهنده تفكر    33
معلم : دعوت به تفكر    34
محيطي براي تفكر    37
جامعه آماري    39
ابزار پژوهش    39
روش تحقیق    39
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    40
یافته های تحقیق    42
بحث و نتیجه گیری    47
منابع    50

منابع

فارسي

اسميت، فيليپ.( ) فلسفه آموزش و پرورش. ترجمه: سعيد بهشتي (1377). مشهد: آستان قدس رضوي

جهاني، جعفر(1381). نقد و بررسي مباني فلسفي الگوي آموزشي تفكر انتقادي ماتيوليپمن.

شعباني، حسن(1382). روش تدريس پيشرفته. تهران: انتشارات سمت

فيشر، رابرت(2001) آموزش تفكر به كودكان. ترجمه: مسعود صفايي مقدم و افسانه نجاريان(1385). اهواز: رسش

قائدي، يحيي(1383). آموزش فلسفه به كودكان. تهران: انتشارات دواوين

كم، فيليپ(1993). داستان‌هاي فكري (جلد اول) ترجمه: احسانه باقري(1379) تهران: انتشارات اميركبير

مايرز: چت(1942). آموزش تفكر انتقادي، ترجمه: خدايار ابيلي(1380). تهران: انتشارات سمت

لاتين

Allen, Terry . (1998). Doing Philosophy with children. Journal of Thinking, 7(3).

Cummings, Nancy perry. (1981). Analytical thinking for children: Review of the Research. Journal of Analytic Teaching, 2(1), 28-26.

Danial, M.F. (1998). P4c in pre service Teacher Education. Journal of Analytic teaching, 19(1), 20-13.

Fisher, R.(1995). Teaching children To Learn. Lonfon: Blank well/ Simon and Schuster/Stanley Thornes.

Fisher,R. (1998). Teaching Thinking. Philosophical inquiry in the classroom.

London: Continum.

Harter,s. (1980). The Perceved competence scale for children. Journal of child Development, 51. 235-218.

Hymer, B. (2002).Final Report of the Research in IAPC. Montclair state university.

Iorio, John and et al. (1984). Philosophy for chilsren Program. Journal of thinking, 3(2), 35-28.

Jackson and Deutsch. (1987). Where we are now. Journal of Thinking, 6(2).

Lipman,M.(1980). Philosophy in the classroom. Temple University Press.

Lipman , M.(1988). Critical thinking what can it be? Journal of Educational leadership. 40.(1).

Malmhester,M. (1999). The 6 Years long savedish project. Besttt in the word in thinking, As Partly presented at the ICPIC congress.

Montes, Madrid and Maria, Elena. (2001). Juchitan de los Ninos. Abstract in IAPC.Montclair state university.

Paul,R. (1985). McPeck,s Mistakes. Journal of Formal logic, 7(1).

Shipman, Virginia and cohn, Sanford.J. (1983). The New Jersey Test of Reasoning Skills. Institute for the Advancement of philosophy for children.

Splitter, Laurance and A.M sharp.(1995). Teaching for better thinking , The classroom community of inquiry. Melborn, Acer.

Sprod, Tim. (1997). What is a community of inquiry?. Journal of Critical thinking Across the Disipline, 17(1).

چكيده

اين پژوهش به منظور بررسي تاثير آموزش فلسفه به كودكان بر پرورش مهارت‌هاي استدلال دانش‌آموزان مدرسه بيهق وسينا شهرمشهد انجام شده است. نمونه اصلي اين پژوهش شامل 20 نفر معلم راهنمايي  بود كه به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي تحليل داده‌ها از نرم افزار SPSS  استفاده شد. ابزار جمع‌آوري داده‌ها در اين پژوهش پرسشنامه بود. ارزيابى اعتبار صورى و محتوايى مقياس اين پژوهش با دقت نظر و مشاوره با چند تن از استادان ، كارشناسان در زمينه آموزش فلسفه صورت پذيرفت. با استفاده از نرم افزار SPSS ضريب پايايى آزمون 77% محاسبه گرديد.فرضيه اصلي اين پژوهش تاثير برنامه آموزش فلسفه به كودكان بر پرورش مهارت‌هاي استدلال دانش‌آموزان راهنمايي است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه اجراي آموزش فلسفه  در كلاس درس مي‌تواند بر پرورش  مهارت‌هاي استدلال دانش‌آموزان تاثير مثبتي بگذارد. نتايج اين پژوهش با يافته‌هاي تحقيقات انجام شده در خارج از كشور هماهنگ است.

 واژگان كليدي: آموزش فلسفه به كودكان، ، مهارت‌هاي استدلال

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

يكي از تعاريف مقبول آموزش آن است كه آموزش براي برطرف كردن نيازهاي مختلف انسان در طول زندگي‌اش به كار مي‌رود. اين نيازها وجوه گوناگون دارند. اگر بپذيريم كه يكي از نيازهاي اساسي انسان، بر حسب حيوان ناطق بودنش‌، تفكر است بايد بپرسيم كه جاي آموزش تفكر در نظام‌هاي آموزشي ما در كجاست؟

در موضوعات درسي موجود مثل ادبيات، تاريخ، جغرافي، فيزيك، روان‌شناسي و مانند آن شيوه‌هاي تفكر و يا تمرين تفكر به دانش‌آموزان آموخته نمي‌شود و عمدتا نظام آموزش در چنين مباحثي حفظ محور و يا آشنايي با ابزار و تسلط بر آن است. آنچه به دست دانش‌آموز مي‌آيد در واقع همان جمع‌آوري اطلاعات  يا داده‌هاست.

انديشمنداني كه در باب مساله آموزش نگراني داشته‌اند مقوله آموزش تفكر در نظام آموزشي را مورد توجه قرار داده و به برخي راه‌حل‌ها رسيده اند.

شايد در نگاه اول گمان رود كه فلسفه براي كودكان آموزش انديشه‌هاي فيلسوفاني چون كانت و هگل و ماركس و… به كودكان يا دانش‌آموزان است. در حالي كه اين مقوله اساسا هدفي مجزا از آموزش انديشه‌هاي فلسفي به دانش‌آموزان دارد. ضمن اين كه اين مقوله در پي درمان آموزش غير فلسفي فلسفه به دانش‌آموزان نيز هست.

چرا كه بسيار پيش مي‌آيد كه اتفاقا كلاس درسي كه فلسفه نام دارد به هر چيزي جز كلاس فلسفه به ماهو فلسفه شباهت دارد. مراد آن است كه در دوران كنوني و در نظام آموزشي ما فلسفه، درس تاريخ فلسفه يا تاريخ فيلسوفان است و نه آنچه كه به اصطلاح «فلسفيدن» مي‌توان ناميد.
از همين رو پيشتر اشاره شد كه مقصود اين روش غير از آموزش ايده‌هاي فيلسوفان به دانش‌آموزان است بلكه مساله فيلسوف كردن آنهاست. واضح است كه فيلسوف شدن، نه به معني كانت و هگل شدن بلكه به معني داشتن توانايي انديشه، تحليل، نقد و تصميم‌گيري است. يعني محقق شدن دانش‌آموز و توانايي او براي بحث.

بحثي كه هم به لحاظ منطقي و هم به لحاظ محتوايي غني باشد. چرا كه تفكر هم مانند ساير امور ديگر تمريني هم هست. يعني براي تفكر بايد دست به دامن تمرين و تجربه هم شد. آنچه نظام آموزش معاصر به دانش‌آموز ياد مي‌دهد اين است كه وقتي او را به عرصه جامعه مي‌فرستد، اساسا فاقد قدرت تحليل، تفكر، و شناخت است. تابع منطقي چنين امري، بحران‌هاي زندگي شخصي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، زيست محيطي و مانند آن است.

حتي تفكر و گزاره‌هاي مربوط به آن، به صورت تقليدي به دانش‌آموز، آموزانده مي‌شود. براي اثبات صحت اين امر، كافي است كه سوالي واحد را از دانش‌آموزان مختلف بپرسيم؛ شايد اكثر جواب‌هاي آنها مشابه باشد. اما بايد توجه داشت، يكساني جواب بدان معنا نيست كه آنها داراي تفكر مشابه هستند بلكه از آن روست كه آنان اساسا خود نمي‌انديشند، بلكه محفوظات و مسموعات خود را دوباره تكرار مي‌كنند.

اين بدان معناست كه جامعه و افراد آن حتي در تفكر هم مقلد باشند و اين بزرگترين آسيبي است كه به پيكره جامعه بشري وارد مي‌شود. با گذر از اين مقدمه، بحث آن است كه فلسفه براي دانش‌آموزان، گرچه هنوز در كشورهاي مختلف جهان در حال خوديابي و طي مراحل رشد خود است و در ايران نيز گام‌هاي اوليه خود را برميدارد، اما در يك جمله ساده عبارت است از متفكر كردن خود دانش‌آموز نه ارائه تفكر تقليدي به او.

 

بیان مسئله

 

فلسفه برای کودکان  گرایش نوپایی است که در دهه هفتم سده بیستم میلادی ظهور کرد و در سی و پنج سال اخیر مورد اقبال عام قرار گرفت و بسط و توسعه فراوان یافت. رایجترین روی آورد در فلسفه برای کودکان، رهیافت لیپمن است. تربيت انسان‌هاي صاحب انديشه بايد نخستين هدف تعليم و تربيت باشد.( ليپمن , 1382 ) . جهتگیری عمده فلسفه برای کودکان در روی آورد رایج آن (یعنی رهیافت لیپمن و پیروانش)، افزایش مهارت تفکر منطقی است. اندرسون (1977) و هارتر‌ (1980)[1] بر نقش اساسي جستجوي معنا در شناخت تاكيد مي‌ورزند و معتقدند دانش‌آموزان بايد به طور فعال تلاش كنند، اطلاعات جديد را با دانسته‌هاي قبلي خود وحدت بخشد و آن‌‌چه را مهم و با ارزش است استنباط و انتخاب كنند و به طور راهبردي درباره يادگيري خود بينديشند. فلسفه، مطالعه تفكر از طريق تحليل، استدلال و به كارگيري منطق را مورد تاكيد قرار داده است. از ديرباز تاكنون در خصوص اين‌كه فلسفه چيست؟ پاسخ‌هاي مختلفي ارائه شده است كه با جمع‌بندي اين پاسخ‌ها مي‌توان آن‌ها را در دو دسته جاي داد. دسته‌اي فلسفه را مجموعه‌اي از آراء و عقايد فيلسوفان درباره موضوعات فلسفي مي‌دانند و دسته دوم فلسفه را عبارت از عمل فلسفي در نظر مي‌گيرند و فيلسوف را كسي مي‌دانند كه به طور فلسفي انديشه مي‌كند. سقراط به عنوان آغازگر فلسفه به معناي حقيقي، فلسفه را برابر فلسفيدن مي‌دانست. هدف اصلی برنامة لیپمن، تبدیل دانش آموزان به کاوشگرانی ماهر و جوان است. مراد از کاوشگر بودن، جستجوگر فعال و پرسشگر مُصّر بودن، هوشیاری دایمی برای مشاهده ارتباطات و اختلافات، آمادگی همیشگی برای مقایسه، مقابله و تحلیل فرضیه‌ها، تجربه مشاهده، سنجش و امتحان است (لیپمن، 1993، ص682). بنابراین در برنامه لیپمن، کلاس درس به یک جامعه پژوهشگر، بمنظور کاوش مشترک  تبدیل می‌شود و کودکان با کار گروهی مهارت تفکر منطقی خود را افزایش می‌دهند. توجه به انگیزه لیپمن در ایجاد فلسفه برای کودکان، تصور وی را از آن نشان می‌دهد. لیپمن بعنوان استاد فلسفه با مشکل فقدان   یا نقصان قدرت استدلال، قضاوت و داوری نزد دانشجویان خود روبرو شد و از 1960 تا 1970م مطالعات فراوانی را در تحلیل این مشکل و رفع آن سامان داد. از نظر وی عامل و ریشه عمده این وضعیت را در دوره کودکی و سنین 11 تا 12 سالگی باید جست.در برنامة لیپمن، کودکان بطریق آموزش در عمل ، یاد می‌گیرند که در مقام داوری و قضاوت به ملاک سنجش نیاز دارند و رد و اثبات نظریه‌یی بدون دلیل، اخلاقی و مقبول نیست. بنابراین در رهیافت وی، تلاش فلسفه برای کودکان، معطوف به تربیت کودکان بصورت محققانی است که از توانایی اندیشه ورزی روشمند و اخلاق پژوهش گروهی برخوردارند (امی و قراملکی، 1384). فلسفه برای کودکان در رهیافت لیپمن، برنامه‌ای برای آموزش تفکر نقادانه و خلاق در درک ماهیت موضوعات فلسفی میان کودکان با تاکید بر سه محور خود اصلاحگری، داشتن حساسیت معقول نسبت به زمینه و داوری بر پایه اعتماد بر ملاکهاست.

و این در حالی است که در کشور ما سخن از آموزش فلسفه به کودکان هنوز امری بدیع و تازه می نماید . لذا به نظر می رسد که برای انجام هر چند آزمایشی این طرح در جامعه ما راه نسبتا درازی در پیش داریم .

فرضيه پژوهش

1-   ﺁموزش فلسفه بر روي مهارت هاي استدلال دانش آموزان تاثير مثبت دارد.

2-   آموزش فلسفه باعث تقويت روحيه همكاري در دانش آموزان مي شود.

سوالات تحقيق

1-       عواملي كه باعث بالا رفتن قدرت استدلال و داوري دانش آموزان مي شود چيست؟

2-       آيا مي توان تفكر خلاق را به دانش آموزان آموزش داد؟

3-       راههاي آموزش روشمند كردن تفكر كودكان چيست ؟

تعاريف و اصطلاحات

آموزش فلسفه به كودكان

يكي از بارزترين اهداف آموزش فلسفه  توجه به تفكر در فرايند آموزش و  تربيت انسان‌هاي صاحب انديشه است . دانش‌آموزان بايد به طور فعال تلاش كنند، اطلاعات جديد را با دانسته‌هاي قبلي خود وحدت بخشند و آنچه را مهم و با ارزش است استنباط و انتخاب كنند و به طور راهبردي درباره يادگيري خود بينديشند.

مهارت استدلال

كودكان كافي نيست كه صرفاً آنچه را كه به آنها  گفته مي‌شود به حافظه سپرده و سپس به ياد بياورند بلكه آنها بايد موضوع موردنظر را آزموده و تجزيه و تحليل كنند. مهارت خواندن براي فهميدن، جستجوي مساله، فهم قضاوت‌ها و احكامي كه صادر مي‌شوند، سؤال كردن، انسجام فكري پيدا كردن، مشاهده تناسب‌ها، ارتباط برقرار كردن بين امور مورد مطالعه، تمركز پيدا كردن روي مساله مورد بحث، طبقه‌بندي كردن، ارائه دليل، فرموله كردن معيارها و استفاده ازآنها ، نگاه كردن به امور از منظر وسيع‌تر، استفاده از مثال، تحليل جملات و عبارات، مطالعه و ادراك پيش‌فرض‌ها، كشف جانشين‌ها، دريافت دلالت‌ها، تعميم دادن، گوش دادن فعال.


[1] ََAnderson , Harter

ادبيات و پیشینه تحقیقات

 

از دهه هشتاد، آموزش مهارت‌هاي استدلال و الگوي آموزش فلسفه به كودكان از بعد عملي و تجربي مورد توجه قرار گرفت و تحقيقات زيادي بر روي آن به عمل آمد كه اينك چكيده‌اي از نتايج اين تحقيقات مرور مي‌گردد.

مطالعه‌ي جكسون و دويچ[1]‌(17) (1987) كه بر روي 1000 دانش‌آموز ابتدايي در ناحيه هاوايي انجام گرفت نشان داد كه عملكرد دانش‌آموزاني كه در كلاس آموزش فلسفه شركت كرده‌اند در آزمون مهارت‌هاي استدلال نيوجرسي بالاتر از گروه كنترل و افرادي بود كه در چنين كلاس‌هايي شركت نكرده بودند.

فيلدز[2]‌(18) (1995 به نقل از جهاني، 1380) مطالعه‌اي بر روي دانش‌آموزان انگليسي انجام داد كه نتيجه به دست آمده از اين تحقيق نيز مؤيد عملكرد بهتر دانش‌آموزان شركت كننده در كلاس فلسفه در آزمون استدلال نسبت به گروه كنترل بود. آلن[3]‌(19) (1988) در تحقيقي بر روي 23 دانش‌آموز به عنوان گروه تجربي، نشان داد اين دانش‌آموزان كه در كلاس‌هاي برنامه آموزش فلسفه به كودكان شركت كرده بودند در مقايسه با گروه كنترل در زمينه‌هاي درك مطلب خواندن و تفكر انتقادي عملكرد بهتري داشته‌اند. كامينگز[4]‌(20) (1981) در تحقيقي بر روي 32 دانش‌آموز امريكايي پايه پنجم ابتدايي در دو گروه تجربي و كنترل (هر گروه 16 نفره) با استفاده از پيش آزمون و پس آزمون، نشان داد كه رويكرد فلسفي مي‌تواند در بهبود مهارت‌هاي استدلال منطقي و انتقادي سودمند باشد. دانيل‌[5](21) (1998) در تحقيقي به بررسي برنامه فلسفه براي كودكان و اثرات آن بر تفكر انتقادي دانش‌آموزان پرداخت. نتايج نشان دهنده آن بوده است كه در طي يك دوره آموزشي بين 9 تا 15 هفته (هفته‌اي 2 ساعت) دانش‌آموزاني كه در اين دوره شركت كرده


[1] Jackson and Deutsch

[2] Fields

[3] Allen

[4] Cummings

[5] Denial

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی