تحقیق بررسی تاثیر خدمات مشاوره در دوره آموزشی متوسطه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی تاثیر خدمات مشاوره در دوره آموزشی متوسطه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی تاثیر خدمات مشاوره در دوره آموزشی متوسطه   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول ( مقدمات وکلیات )
چکیده۱
مقدمه ۴
اهمیت و ضرورت مطالعه ۶
بیان مساله ۸
اهداف تحقیق ۹
سوال کلی ۱۰
فرضیه ۱۰
تعریف اصطلاحات۱۱
فصل دوم ( ادبیات تحقیق )
مرور مطالعاتی در ایران۱۳
مرور مطالعاتی در خارج ۱۸
تاریخجه راهنمایی در جهان۲۱
برنامه راهنمایی ومشاوره بعد از انقلاب  ۲۳
راهنمایی ومشاوره در اسلام ۲۵
عوامل موثر در پیدایش نهضت راهنمایی ۲۸
نظریه های مهم راهنمایی ومشاوره ۳۱
تعاریف مشاوره ۴۵
انواع مشاوره ۴۹
فنون مشاوره ۵۱
لزوم مشاوره در آموزش وپرورش ۵۲
راهنمایی در دبیرستان ۱۴ تا ۱۸ سالگی ۵۳
مقایسه راهنمایی و شماوره و روان درمانی۵۴
آشنایی با پاره ای از مشکلات رفتاری دانش آموزان ۵۶
فهرست فعالیتها و وظایف مشاور در دبیرستان ۶۰
فصل سوم ( روش تحقیق )
مقدمه ۶۱
روش تحقیق ۶۴
جامعه آماری۶۴
روش نمونه گیری تحقیق۶۵
حجم نمونه روش آماری ابزار تحقیق ۶۵
متغییرهای تحقیق۶۸
فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها )
مقدمه۶۹
جداول        ۷۲-۹۴
تجزیه و تحلیل داده های سوال پژوهشی شماره ۱۹۵
نمودار شماره ۱
تجزیه و تحلیل داده های سوال پژوهشی شماره ۲۹۶
نمودار شماره ۲
تجزیه و تحلیل داده های سوال پژوهشی شماره ۳۹۷
نمودار شماره ۳
تجزیه و تحلیل داده های سوال پژوهشی شماره ۴۹۸
نمودار شماره ۴
تجزیه و تحلیل داده های سوال پژوهشی شماره ۵۹۹
نمودار شماره ۵
فصل پنجم ( نتیجه گیری )
نتیجه گیری ۱۰۰
پیشنهادات ۱۰۲
محدودیتهای تحقیق ۱۰۲
منابع ۱۰۴
پرسشنامه۱۰۵

منابع

۱)شفیع آبادی.عبدا…(نظریه های مشاوران وروان درمانی.مرکزنشر دانشگاهی ۱۳۸۴٫

۲)بروس کوئن . مبانی جامعه شناسی , ترجمه دکتر غلامعباس توسلی و رضا فاضل ,  انتشارات سمت . ۱۳۷۰

۳) حسینی – سید مهدی – اصول روش های راهنمایی و مشاوره – انتشارات دانشگاه آزاد ۱۳۷۱ .

۴)حسینی- سید مهدی – راهنمایی تحصیلی و قسمت های مختلف آن انتشارات رشد ۱۳۷۰

۵) نوابی نژاد – شکوه – راهنمایی مشاور . انتشارات معاصر. ۱۳۷۳

۶) اردبیلی – یوسف – اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش . انتشارات بعثت. ۱۳۷۲

۷) شریفی–حسن پاشا–روشهای تحقیق درعلوم رفتاری,انتشارات رشد ۱۳۶۶

۸)براهنی–محمدتقی–مبانی آزمون های روانی-انتشارات دانشگاه تهران.۱۳۵۶

۹)نبوی–بهروز-مقدمه ای پرورشهای تحقیق درعلوم اجتماعی–انتشارات فروردین ۱۳۵۴

مقدمه

(۱) شکی نیست که به موازات گسترش اجتماع و پیچیدگی نهادهای آن مشکلاتی بروز می کند و چیزهای نوی ضرورت می یابد که قبلا نیازی بدان احساس نفی شده است مثلا در جوامع پیچیده روابط اجتماعی سست که می شود افراد همبستگی عاطفی خود را که در پاره ای موارد می تواند مشکل گشای ناراحتی های روحی باشد از دست می دهد .

در نهاد خانواده به علت افزایش سطح گرفتاریهای مشغلی پدر و مادر مسئولیت هر یک از افراد خانواده در امور مربوط به خود روابط خانواده و علایق و وابستگی عاطفی آنها با یکدیگر نیز قدرت و شدت خود را از دست می دهد و والدین کمتر فرصت می کنند به درد و دل فرزندان خود گوش دهد . در نتیجه انتظار والدین از مدرسه و نظام تعلیم و تربیت جامعه بالا می رود و والدین بیش از بیش می خواهند که مدرسه پاره ای از مسئولیتهایی آنها را با اهداف خدمات ویژه ای به عهده بگیرند .

اگر نظام آموزش و پروش کشور را به عنوان دو بال یک پرنده قلمداد کنیم که یک بال آن فرایند آموزش و تنوع آن و بال دیگر فرایند پرورش با هم اهمیت و تقدم آن را در بر گرفته باشد می توان گسترده کار مشاور را در نظام جدید آموزش متوسطه بازیافت و فراتر از همدانیها نقشی است که مشاور به عنوان یک عنصر موثر در نظام جدید آموزشی دارد .

 

اهمیت و ضرورت مطالعه

(۱) برای یادگیری علائق و استعدادهای دانش آموزان و به منظور ایجاد ارتباط مطلوب با محیط راهنمایی شغلی انتخاب رشته مناسب تحصیلی و حل مشکلات و مسائل عاطفی روانی دانش آموزان وجود فردی بعنوان مشاور در مدارس کاملا ضروری به نظر می رسد در این طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام به ترتیب و تعلیم مشاورانی کرده است که حداقل در سطح دبیرستانها بتوانند به ارشاد و راهنمایی دانش آموزان در زمینه های مختلف بپردازند و خدمات مشاوره ای ارائه دهند .

از آنجا که مشاوره از دیرباز انسانها به دلایل گوناگون مورد نیاز بوده وتنها اختصاص به دانش آموزان نداشته است لذا در هر زمان با ساختارهای متفاوت ومتناسب با ضرورتهای عصر خود وجود داشته است در حال حاضر نیز رشد شتابان جوامع بشری درزمینه های علمی ,تکنولوژی و فرهنگی و گسترش پدیده هایی چون مهاجرت , فرهنگ , فقر و پی آمدهای آسیب زای آنها نیازبه مشاوره به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح می سازد .

در کشور ما علاوه به عوامل بالا دلایل متعددی وجود دارد که مبین ضرورت توجه به خدمات مختلف راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش است از جمله دلایل عبارتند از : افزایش جمعیت بویژه جوانی جمعیت و نیاز مبرم آنها به خدمات راهنمایی و مشاوره و افزایش دانش آموزان در مدارس توزیع نامتعادل دانش آموزان در شاخه ها و رشته های تحصیلی , علت تحصیلی در دوره های مختلف تحصیلی .

فلذا ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع مهم ملا اصلی پژوهش حاضر و انگیزه های اصلی پژوهشگر و ارائه آن می باشد .

بیان مسئله

با اجرای نظام آموزش در دبیرستان های برای راهنمایی دانش آموزان به رشته های مختلف تحصیلی و حل مسائل و مشکلات روانی , عاطفی , اجتماعی , و اخلاقی آنان وجود مشاوران بیش از بیش احساس شد و مقرر گردید در همه دبیرستانهای مشاوران حضور داشته باشند تا بتوانند نسبت به راهنمایی تحصیلی دانش آموزان اهتمام ورزند با توجه به اینکه تاکنون پیرامون موضوع پژوهشهای تقریبا نزدیک به آن انجام شده اما از آنجا که در زمان گذشته و مکان دیگری صورت گرفته اند و نتایج  بعضی دیگر از تحقیقات نشان دهنده عدم موفقیت مشاورین در حل مشکلات تحصیلی , شغلی ها , شخصی و خانوادگی دانش آموزان است و با وجود مشکلات دانش آموزان در زمینه های مختلف تحصیلی , شغلی , شخصی و خانوادگی و ضرورت توجه به این مشکلات محقق و به درستی تاثیر خدمات مشاوره ای به عملکرد دانش آموزان و نیز سنجش نظر دانش آموزان در میزان موفقیت عملکرد مشاوران در حل مشکلات آنان در شهر اراک است .

اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت وجودی مشاوره در آموزش و پروش و نیز نقش آن در تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص کشور اهدافی  که در این تحقیق دنبال می شوند عبارتند از :

۱) شناسایی نقش مشاوره در دبیرستانهای نظام جدید شهر اراک.

۲) دست یابی به نظرات دانش آموزان دبیرستانی در رابطه با نقش مشاوره به منظور شناخت در زمینه موضوع تحقیق.

۳) دست یابی به میزان نقش مشاوران در شناخت استعدادهای دانش آموزان .

۴) دست یابی برمیزان تشکیل وتاثیر مشاوره فردی وگروهی توسط مشاورین .

سوال تحقیق

آیا بین دانش آموزان و مشاوران در شناخت و رفع مشکلات اخلاقی – خانوادگی – تحصیلی وجود دارد ؟

بیان فرضیه

۱) بین مشاوران و دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد .

۲) بین مشاوران و دانش آموزان در شناخت و رفع مشکلات اخلاقی – خانوادگی و تحصیلی رابطه معنا داری وجود دارد .

۳) دانش آموزان مشاور را در هدایت تحصیلی خود موفق می دانند

۴) دانش آموزان مشاوران را در شناخت مشاغل به آنها موفق می دانند

۵) دانش آموزان مشاوران در تشکیل جلسات فردی و گروهی در مدرسه موفق می دانند .

 تعریف اصطلاحات

(۱) مشاور ( counseling) : مشاور در آموزش و پرورش فردی است که با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از رشته های راهنمایی و مشاوره , روان شناسی و یا علوم تربیتی که با ابلاغ رسمی اداره متبوع در دبیرستانهای مقطع متوسطه مشغول به انجام وظیفه باشد .

۲) مشاوره ( counseling)

(2) مشاوره تعاملی بین مراجع و مشاور است که بدان وسیله به مراجع کمک می شود تا پس از شناخت خویش تصمیمات معقول و مقبولی اتخاذ کند .

۳) راهنمایی

(۳) راهنمایی کمک و یاری کردن به فرد است تا بتواند با علم و اگاهی تصمیات درست بگیرد .

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تجربیات مدون آموزشی اهمیت مشاوره در حل معضلات دانش آموزان
 • مقاله راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی
 • مقاله بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
 • مقاله بررسی تأثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان
 • مقاله مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.