تحقیق بررسي تاثير خدمات مشاوره در دوره آموزشي متوسطه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسي تاثير خدمات مشاوره در دوره آموزشي متوسطه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 110  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسي تاثير خدمات مشاوره در دوره آموزشي متوسطه   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول ( مقدمات وکليات )
چکيده1
مقدمه 4
اهميت و ضرورت مطالعه 6
بيان مساله 8
اهداف تحقيق 9
سوال کلي 10
فرضيه 10
تعريف اصطلاحات11
فصل دوم ( ادبيات تحقيق )
مرور مطالعاتي در ايران13
مرور مطالعاتي در خارج 18
تاريخجه راهنمايي در جهان21
برنامه راهنمايي ومشاوره بعد از انقلاب  23
راهنمايي ومشاوره در اسلام 25
عوامل موثر در پيدايش نهضت راهنمايي 28
نظريه هاي مهم راهنمايي ومشاوره 31
تعاريف مشاوره 45
انواع مشاوره 49
فنون مشاوره 51
لزوم مشاوره در آموزش وپرورش 52
راهنمايي در دبيرستان 14 تا 18 سالگي 53
مقايسه راهنمايي و شماوره و روان درماني54
آشنايي با پاره اي از مشکلات رفتاري دانش آموزان 56
فهرست فعاليتها و وظايف مشاور در دبيرستان 60
فصل سوم ( روش تحقيق )
مقدمه 61
روش تحقيق 64
جامعه آماري64
روش نمونه گيري تحقيق65
حجم نمونه روش آماري ابزار تحقيق 65
متغييرهاي تحقيق68
فصل چهارم ( تجزيه و تحليل داده ها )
مقدمه69
جداول        72-94
تجزيه و تحليل داده هاي سوال پژوهشي شماره 195
نمودار شماره 1
تجزيه و تحليل داده هاي سوال پژوهشي شماره 296
نمودار شماره 2
تجزيه و تحليل داده هاي سوال پژوهشي شماره 397
نمودار شماره 3
تجزيه و تحليل داده هاي سوال پژوهشي شماره 498
نمودار شماره 4
تجزيه و تحليل داده هاي سوال پژوهشي شماره 599
نمودار شماره 5
فصل پنجم ( نتيجه گيري )
نتيجه گيري 100
پيشنهادات 102
محدوديتهاي تحقيق 102
منابع 104
پرسشنامه105

منابع

1)شفيع آبادي.عبدا…(نظريه هاي مشاوران وروان درماني.مرکزنشر دانشگاهي 1384.

2)بروس کوئن . مباني جامعه شناسي , ترجمه دکتر غلامعباس توسلي و رضا فاضل ,  انتشارات سمت . 1370

3) حسيني – سيد مهدي – اصول روش هاي راهنمايي و مشاوره – انتشارات دانشگاه آزاد 1371 .

4)حسيني- سيد مهدي – راهنمايي تحصيلي و قسمت هاي مختلف آن انتشارات رشد 1370

5) نوابي نژاد – شکوه – راهنمايي مشاور . انتشارات معاصر. 1373

6) اردبيلي – يوسف – اصول و فنون راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش . انتشارات بعثت. 1372

7) شريفي–حسن پاشا–روشهاي تحقيق درعلوم رفتاري,انتشارات رشد 1366

8)براهني–محمدتقي–مباني آزمون هاي رواني-انتشارات دانشگاه تهران.1356

9)نبوي–بهروز-مقدمه اي پرورشهاي تحقيق درعلوم اجتماعي–انتشارات فروردين 1354

مقدمه

(1) شکي نيست که به موازات گسترش اجتماع و پيچيدگي نهادهاي آن مشکلاتي بروز مي کند و چيزهاي نوي ضرورت مي يابد که قبلا نيازي بدان احساس نفي شده است مثلا در جوامع پيچيده روابط اجتماعي سست که مي شود افراد همبستگي عاطفي خود را که در پاره اي موارد مي تواند مشکل گشاي ناراحتي هاي روحي باشد از دست مي دهد .

در نهاد خانواده به علت افزايش سطح گرفتاريهاي مشغلي پدر و مادر مسئوليت هر يک از افراد خانواده در امور مربوط به خود روابط خانواده و علايق و وابستگي عاطفي آنها با يکديگر نيز قدرت و شدت خود را از دست مي دهد و والدين کمتر فرصت مي کنند به درد و دل فرزندان خود گوش دهد . در نتيجه انتظار والدين از مدرسه و نظام تعليم و تربيت جامعه بالا مي رود و والدين بيش از بيش مي خواهند که مدرسه پاره اي از مسئوليتهايي آنها را با اهداف خدمات ويژه اي به عهده بگيرند .

اگر نظام آموزش و پروش کشور را به عنوان دو بال يک پرنده قلمداد کنيم که يک بال آن فرايند آموزش و تنوع آن و بال ديگر فرايند پرورش با هم اهميت و تقدم آن را در بر گرفته باشد مي توان گسترده کار مشاور را در نظام جديد آموزش متوسطه بازيافت و فراتر از همدانيها نقشي است که مشاور به عنوان يک عنصر موثر در نظام جديد آموزشي دارد .

 

اهميت و ضرورت مطالعه

(1) براي يادگيري علائق و استعدادهاي دانش آموزان و به منظور ايجاد ارتباط مطلوب با محيط راهنمايي شغلي انتخاب رشته مناسب تحصيلي و حل مشکلات و مسائل عاطفي رواني دانش آموزان وجود فردي بعنوان مشاور در مدارس کاملا ضروري به نظر مي رسد در اين طريق وزارت آموزش و پرورش اقدام به ترتيب و تعليم مشاوراني کرده است که حداقل در سطح دبيرستانها بتوانند به ارشاد و راهنمايي دانش آموزان در زمينه هاي مختلف بپردازند و خدمات مشاوره اي ارائه دهند .

از آنجا که مشاوره از ديرباز انسانها به دلايل گوناگون مورد نياز بوده وتنها اختصاص به دانش آموزان نداشته است لذا در هر زمان با ساختارهاي متفاوت ومتناسب با ضرورتهاي عصر خود وجود داشته است در حال حاضر نيز رشد شتابان جوامع بشري درزمينه هاي علمي ,تکنولوژي و فرهنگي و گسترش پديده هايي چون مهاجرت , فرهنگ , فقر و پي آمدهاي آسيب زاي آنها نيازبه مشاوره به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير مطرح مي سازد .

در کشور ما علاوه به عوامل بالا دلايل متعددي وجود دارد که مبين ضرورت توجه به خدمات مختلف راهنمايي و مشاوره در نظام آموزش و پرورش است از جمله دلايل عبارتند از : افزايش جمعيت بويژه جواني جمعيت و نياز مبرم آنها به خدمات راهنمايي و مشاوره و افزايش دانش آموزان در مدارس توزيع نامتعادل دانش آموزان در شاخه ها و رشته هاي تحصيلي , علت تحصيلي در دوره هاي مختلف تحصيلي .

فلذا ضرورت و اهميت پرداختن به اين موضوع مهم ملا اصلي پژوهش حاضر و انگيزه هاي اصلي پژوهشگر و ارائه آن مي باشد .

بيان مسئله

با اجراي نظام آموزش در دبيرستان هاي براي راهنمايي دانش آموزان به رشته هاي مختلف تحصيلي و حل مسائل و مشکلات رواني , عاطفي , اجتماعي , و اخلاقي آنان وجود مشاوران بيش از بيش احساس شد و مقرر گرديد در همه دبيرستانهاي مشاوران حضور داشته باشند تا بتوانند نسبت به راهنمايي تحصيلي دانش آموزان اهتمام ورزند با توجه به اينکه تاکنون پيرامون موضوع پژوهشهاي تقريبا نزديک به آن انجام شده اما از آنجا که در زمان گذشته و مکان ديگري صورت گرفته اند و نتايج  بعضي ديگر از تحقيقات نشان دهنده عدم موفقيت مشاورين در حل مشکلات تحصيلي , شغلي ها , شخصي و خانوادگي دانش آموزان است و با وجود مشکلات دانش آموزان در زمينه هاي مختلف تحصيلي , شغلي , شخصي و خانوادگي و ضرورت توجه به اين مشکلات محقق و به درستي تاثير خدمات مشاوره اي به عملکرد دانش آموزان و نيز سنجش نظر دانش آموزان در ميزان موفقيت عملکرد مشاوران در حل مشکلات آنان در شهر اراک است .

اهداف تحقيق

با توجه به اهميت وجودي مشاوره در آموزش و پروش و نيز نقش آن در تامين نيروي انساني ماهر و متخصص کشور اهدافي  که در اين تحقيق دنبال مي شوند عبارتند از :

1) شناسايي نقش مشاوره در دبيرستانهاي نظام جديد شهر اراک.

2) دست يابي به نظرات دانش آموزان دبيرستاني در رابطه با نقش مشاوره به منظور شناخت در زمينه موضوع تحقيق.

3) دست يابي به ميزان نقش مشاوران در شناخت استعدادهاي دانش آموزان .

4) دست يابي برميزان تشکيل وتاثير مشاوره فردي وگروهي توسط مشاورين .

سوال تحقيق

آيا بين دانش آموزان و مشاوران در شناخت و رفع مشکلات اخلاقي – خانوادگي – تحصيلي وجود دارد ؟

بيان فرضيه

1) بين مشاوران و دانش آموزان ارتباط معناداري وجود دارد .

2) بين مشاوران و دانش آموزان در شناخت و رفع مشکلات اخلاقي – خانوادگي و تحصيلي رابطه معنا داري وجود دارد .

3) دانش آموزان مشاور را در هدايت تحصيلي خود موفق مي دانند

4) دانش آموزان مشاوران را در شناخت مشاغل به آنها موفق مي دانند

5) دانش آموزان مشاوران در تشکيل جلسات فردي و گروهي در مدرسه موفق مي دانند .

 تعريف اصطلاحات

(1) مشاور ( counseling) : مشاور در آموزش و پرورش فردي است که با مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي در يکي از رشته هاي راهنمايي و مشاوره , روان شناسي و يا علوم تربيتي که با ابلاغ رسمي اداره متبوع در دبيرستانهاي مقطع متوسطه مشغول به انجام وظيفه باشد .

2) مشاوره ( counseling)

(2) مشاوره تعاملي بين مراجع و مشاور است که بدان وسيله به مراجع کمک مي شود تا پس از شناخت خويش تصميمات معقول و مقبولي اتخاذ کند .

3) راهنمايي

(3) راهنمايي کمک و ياري کردن به فرد است تا بتواند با علم و اگاهي تصميات درست بگيرد .

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تجربیات مدون آموزشی اهمیت مشاوره در حل معضلات دانش آموزان
 • مقاله راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي
 • مقاله بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
 • مقاله بررسي تأثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان
 • مقاله مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی