تحقیق بررسي رابطه‌ي شيوه‌هاي فرزندپروري با خود كارآمدي و سلامت رواني دانش‌آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسي رابطه‌ي شيوه‌هاي فرزندپروري با خود كارآمدي و سلامت رواني دانش‌آموزان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 42  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسي رابطه‌ي شيوه‌هاي فرزندپروري با خود كارآمدي و سلامت رواني دانش‌آموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چكيده   1
مقدمه   3
پيشينه پژوهش   6
جامعه و نمونه پژوهش   14
ابزارهاي پژوهش   16
سوالات پژوهش   19
فرضيه‌هاي تحقيق   20
يافته‌های پژوهش   20
بحث و نتیجه‌گیری   26
منابع   31

منابع

احدي، حسن ؛ جمهري، فرهاد (1378). روانشناسي رشد نوجواني و بزرگسالي. تهران: چاپ بنياد.

احدي، حسن ؛ محسني، نيكچهر (1371). روانشناسي رشد مفاهيم بنيادي در روانشناسي كودك. تهران: نشر بنياد.

اكبري، رسول (1382). بررسي شيوه‌هاي رويارويي با تنيدگي رواني (استرس) و رابطه آن با سلامت رواني در دانش‌آموزان متوسطه سراب. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز.

ايرواني، محمود ؛ ايزدي، مريم (1378). بررسي ارتباط بين سبكهاي اسنادي و وضعيت سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان. مجله دانش‌پژوه، شماره اول، پاييز، ص 7 تا 20.

بيرامي، منصور (1378). خانواده و آسيب‌شناسي آن. تبريز: انتشارات آيدين.

دهقاني، عبدالله (1379). مقايسه بين شيوه‌هاي فرزندپروري و خودتنظيمي تحصيلي و تاثير بر موفقيت در درسهاي فارسي و رياضي دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز.

راثي، مهدي (1382). بررسي رابطه گرايش ديني با عزت‌نفس و خودكارآمدي در بين دانش‌آموزان سال سوم دبيرستان شهر تبريز. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز.

رضايي (1375). رابطه بين شيوه‌هاي فرزندپروري مادران (اقتدار منطقي، آزادگذاري و استبدادي) با بلوغ اجتماعي دانش‌آموزان پايه‌هاي اول، دوم و سوم مدارس راهنمايي اداره آموزش و پرورش منطقه 6 تهران. پايان‌نامه كارشناسي دانشگاه تربيت معلم.

سيف، علي اكبر (1380). روانشناسی پرورشی. تهران: نشر آگاه.

شاملو، سعيد (1372). بهداشت رواني. تهران: انتشارات رشد.

شريفي، علي (1382). بررسي رابطه بين سلامت عمومي با رضايت شغلي كاركنان شركت توليد برق نيروگاه شهر تبريز در سال 81. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز.

علي نيا كروثي، رستم (1382). بررسي رابطه مفهوم خودكارآمدي و سلامت رواني دانش‌آموزان مقطع دبيرستان پايه سوم شهر بابل. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه.

غفوري، منصور (1376). بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت، مركز كنترل، خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان سال سوم دبيرستانهاي تبريز. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز.

فطين حور، شهاب (1374). بررسي رابطه اختلالات رفتاري فرزندان با شيوه‌هاي فرزندپروري مادران در بين دانش‌آموزان پسر كلاسهاي چهارم و پنجم ابتدايي شهر اردبيل. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم.

كاپلان، هارولد؛ سادوك، بنيامين (1370). خلاصه روانپزشكي علوم رفتاري ـ روانپزشكي باليني. ترجمه نصرت‌الله پورافكاري. تبريز: انتشارات ذوقي.

كريم‌زاده، منصور (1380). بررسي رابطه مفهوم خود (تحصيلي و غيرتحصيلي) و خودكارآمدي تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان دختر شهر تهران (گرايشهاي رياضي فيزيك و علوم انساني). پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.

ماسن، پاول و همكاران (1377). رشد و شخصيت كودك. ترجمه مهشيد ياسايي، چاپ دوازدهم، تهران: نشر مركز.

مايلي، ميترا (1382). بررسي رابطه كارآيي خانواده با بهداشت رواني دانش‌آموزان شهر اراك. وزارت آموزش و پرورش، شوراي تحقيقات استان مركزي.

محرابي، شهربان (1383). مقايسه ميزان اختلالات رواني دختران نوجوان با توجه به شيوه‌هاي فرزندپروري والديــن در دبيرستانهاي شهرستان جيرفت. پايان‌نامـــه كارشناسي ارشــد دانشگاه علامه.

مقيمي فام، پريسا (1379). بررسي رابطه خود اثربخشي با ويژگيهاي شخصيتي و اثربخشي تدريس دبيران شهر مراغه در سال تحصيلي 79-78. پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز.

مهرابي هنرمند، مهناز؛ نجاريان، بهمن، ؛ بحريني، شهناز (1379). رابطه شيوه‌هاي فرزندپروري با سلامت رواني و همــاهنگي مولفه‌هاي خودپنداشت. مجله روانشناسي اهواز، سال چهارم، شماره 1.

ميرصدوقي، حسين (1378). بررسي رابطه بين سبك‌هاي اسناد علمي سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان. پايان‌نامه كارشناسي ارشد؛ دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تبریز.

ناصري، حسين (1382). بررسي رابطه خوداثربخشي با سلامت رواني دانش‌آموزان موفق و ناموفق مراكز متوسطه شبانه‌روزي پسرانه. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز.

نيسي، عبدالكاظم؛ نجاريان، بهمن ؛ پورفرجي، فرج (1380). مقايسه عملكرد تحصيلي، سلامت رواني و جسماني دانش‌آموزان پسر دبيرستاني با توجه به نقش حمايت اجتماعي. مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اهواز، شماره 3 و 4، ص 86-67.

هرگنهان، بي آر و السون، ميتو اچ. (1382). مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي يادگيري. ترجمه علي‌اكبر سيف. تهران: نشر دوران.

هيبتي، خليل (1381). بررسي شيوه‌هاي فرزندپروري والدين و رابطه آن با شيوه‌هاي مقابله با استرس دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم دبيرستان‌هاي شهر زرقان. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز.

يعقوبخاني غياثوندي، مرضيه (1372). رابطه محيط خانواده و پيشرفت تحصيلي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز.

Bandura, A. (1997). Self – efficacy: The exersice of control. New york: Freeman.

Glasgow, K. l.; Dornbusch, S. M.; Troger, D. L., Steinberg, L., &  Ritter P. L (1997). Parenting styles, adolescent’s attributions and educational outcomes in nine heterogeneous high schools. Child Development. vol. 68, N3. pp 507-529.

Hardy, D. F., Power; T. G & Jaedicke, S (1993). Examining the relation of parenting to childrens coping with every day stress. Child Development, vol. 64, p:18-48.

Jennings, K. D. and Abrew, J. A. (2004). Self – efficacy: 18 month-old toddlers of depressed and nondepressed mother. Applied Develoment psychology. vol 25, p. 133-143.

Karademas, C. E. and Azizi, K. A. (2004). The stress process, self efficacy expectations and psychological Health. Personality and Individual Differences. vol. 37 p. 1033-1043.

Katanin, S. et al. (1997). Childhood temprement and mother’s child rearing attitude. European Journal of personality. Vol 11 p. 249-265.

Kim, Y. H., (2003). Correlation of Mental Health problem with psychological constructs in Adolescents. International Journal of Nursing studies. vol. 40, p. 115-124.

Muris, P (2002). Relationships between Self – efficacy and symptoms of anexiety disorders and depression in a normal adolecent sample. Personality and Individual Differences 32. pp 337-348.

Pagres, F (1996). Self-efficacy bliefs in academic setting. Journal Review of Educational. Reaserch vol 66. No 4.pp 543-578.

Pervin. L. A. & O. P. John (2001). Personality: theory & Research, 8th ed. New york: wileg.

Pintrich, P. R. and De Groot, E. V. (1990). Motivation and self – regulated learning. Journal of Educational psychology. vol, 82 p. 33-40.

Rey, J. M. and plop, J. M. (1990). Quality of percieved parenting in positional and conduct Disorder Adolescents. Journal of American Academy of child and Adolescents psychiatn. 29 p. 382-389.

Schank, D. M. and Pajaris, F. (2002). The Development of Academic self – Efficacy. Sandiago: Academic press.

Schwarzer, R., & Fuchs, R (1995). Chaging risk behaviors and adopting Health behaviors: Therole of self-efficacy beliefs. In A. Bandura (ED) Self-Efficacy in Changing Societies. Pp 259-288. New york, combridge university press.

Shick, D. T. L. (1999). Parental and Maternal Influences on the psychological well being of chines Adaleseents. Gentic, social and pschological Monographs, vol 123 Issue 3, p. 269-297.

چكيده

مقاله‌ي حاضر به بررسي رابطه‌ي شيوه‌هاي فرزندپروري با خود كارآمدي و سلامت رواني دانش‌آموزان پايه‌ي دوم دبيرستان‌های شهرستان‌ مهاباد در سال تحصيلي 84-1383 پرداخته است. اين تحقيق از نوع پيمايشي ـ همبستگي است. حجم نمونه موردمطالعه شامل 360 نفر، كه 193 پسر و 167 دختر و از نوع نمونه‌گيري تصادفي چندمرحله‌اي مي‌باشد. جمع‌آوري اطلاعات به وسيله‌ي پرسشنامه شيوه‌هاي فرزندپروري شيفر، خود كارآمدي شرز و همكاران و سلامت عمومي گلدبرگ و هيلر انجام شده است. یافته‌ها نشان داد که: بين خود كارآمدي دانش‌آموزاني كه والدين آنها شيوه‌هاي فرزندپروري متفاوتي داشته‌اند، تفاوت معني‌داري وجود دارد. سلامت رواني دانش‌آموزاني كه شيوه‌هاي فرزندپروري متفاوتي را تجربه كرده‌اند، بصورت معني‌داري باهم تفاوت دارد. بين سلامت رواني و خود كارآمدي رابطه مثبت و معني‌داري وجود دارد. بين سلامت رواني دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معني‌داري وجود ندارد. شيوه فرزندپروري دانش‌آموزان با توجه به رشته تحصيلي آنها متفاوت است. خود كارآمدي دانش‌آموزان در رشته‌هاي مختلف متفاوت نمي‌باشد. دانش‌آموزاني كه در رشته‌هاي مختلف تحصيل مي‌كنند از نظر سلامت رواني تفاوت معني‌داري باهم ندارند. بين دانش‌آموزان دختر و پسر از نظر خود كارآمدي تفاوت معني‌داري وجود ندارد.

واژه‌های كليدی: شيوه‌هاي فرزندپروري، خود كارآمدي، سلامت رواني

 


مقدمه

ارتباط والدين و فرزندان از جمله موارد مهمي است كه سال‌ها نظر صاحب‌نظران و متخصصان تعليم و تربيت را به خود جلب كرده است. خانواده نخستين پايگاهي است كه پيوند بين كودك و محيط اطراف او را به وجود مي‌آورد. كودك در خانواده پندارهاي اوليه را درباره‌ي جهان فرا مي‌گيرد، از لحاظ جسمي و ذهني رشد مي‌يابد، شيوه‌هاي سخن گفتن را مي‌آموزد، هنجارهاي اساسي رفتار را ياد مي‌گيرد و سرانجام نگرش‌ها، اخلاق و روحياتش شكل مي‌گيرد و به عبارتي اجتماعي مي‌شود (اقليدس؛ نقل از هيبتي، 1381).

هر خانواده‌اي شيوه‌هاي خاصي را در تربيت فردي و اجتماعي فرزندان خويش به كار مي‌گيرد اين شيوه‌ها كه شيوه‌هاي فرزندپروري ناميده مي‌شوند متأثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و غيره مي‌باشد (هاردي و همكاران، 1993).

شيوه‌هاي فرزندپروري به عنوان مجموعه يا منظومه‌اي از رفتارها كه تعاملات والد ـ كودك را در طول دامنه‌ي گسترده‌اي از موقعيت‌ها توصيف مي‌كند و فرض شده است كه يك جو تعاملي تأثيرگذار را به وجود مي‌آورد. شيوه‌هاي فرزندپروري يك عامل تعيين‌كننده و اثرگذار است كه نقش مهمي در آسيب‌شناسي رواني و رشد كودكان بازي مي‌كند. بحث در مورد هريك از مشكلات فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش‌ها، رفتارها و شيوه‌هاي فرزندپروري تقريباً غيرممكن است. هرچند روانشناسان و نظريه‌پردازان بر نقش والدين و شيوه‌هاي فرزندپروري تأكيد مي‌كنند،‌ تحقيقات خيلي كمي در مورد شيوه‌هاي فرزندپروري و آسيب‌شناسي رواني كودك به عمل آمده است (عليزاده و آندرايس؛ نقل از محرابي، 1383).

تأثير محيط خانواده بر رشد كودك اغلب به وسيله‌ي مشاهده تعامل والد ـ فرزند مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مشاهدات معمولاً ويژگي‌هاي رفتاري والدين به وسيله‌ي دو بعد ارزيابي شده است: الف) پذيرش (گرمي)، شامل حمايت و پرورش عاطفه‌ي مثبت بين والدين و كودك مي‌باشد. ب) كنترل، شامل آن دسته از رفتارهاي والدين است كه رفتار كودك خود را هدايت مي‌كنند مانند: راهنمايي و كنترل، بازدارنده يا تسهيل‌كننده (پل كنين و همكاران؛ نقل محرابي، 1383).

نظريه‌هاي روانشناختي متعددي در خلال سال‌ها سعي كردند تا رفتار آدمي را تبيين كنند. نظريه‌ي شناختي اجتماعي نيز يكي از اين نظريه‌هاست. در سال 1986 بندورا اين نظريه را در مورد عملكرد آدميان مطرح كرد كه در آن نقش باورهاي خود را در شناخت، انگيزش، عاطفه و رفتار آدمي برجسته نمود. بندورا معتقد است كه افراد يك نظم «خود» را مي‌پرورانند كه آنها را قادر مي‌سازد تا بر تفكرات، احساسات و اعمالشان مهار داشته باشند (نقل از علي نيا كروثي، 1382).

بندورا با ديدگاه‌هايي كه به عوامل دروني موثر بر رفتار توجه مي‌كنند و عوامل محيطي را ناديده مي‌گيرند، مخالفت مي‌كند و از ديدگاه‌هايي كه انسان را پاسخ‌دهنده منفعل به رويدادهاي محيطي مي‌دانند نيز انتقاد مي‌كند.

از نظر بندورا شخص، محيط و رفتار شخص برهم تأثير و تأثر متقابل دارند و هيچ كدام از اين سه جزء را نمي‌توان جدا از اجزاي ديگر به عنوان تعيين‌كننده‌ي رفتار انسان به حساب آورد. بندورا اين تعامل سه‌جانبه را جبر متقابل يا تعيين‌گري متقابل ناميده است (نقل از سيف، 1380).

 
 

بطور كلي، پژوهش‌ها نشان مي‌دهند كه روش‌هاي تربيتي والدين اثرات طولاني بر رفتار، عملكرد، انتظارات و در نهايت بر شخصيت افراد در آينده دارند. مثلاً والدين سختگير و ديكتاتور مانع پيشرفت و خلاقيت كودك مي‌شوند. والديني كه اجازه نمي‌دهند كودك ابراز وجود كند مانع بروز استعدادهاي بالقوه او مي‌شوند و در نتيجه اين قبيل كودكان در آينده افرادي روان آزرده و پرخاشگر خواهند شد (نقل از مهرابي‌زاده هنرمند و همكاران، 1379). با توجه به اينكه شيوه‌هاي فرزندپروري والدين، نحوة تربيت والدين را به كودكان منتقل مي‌كنند و اين امر در شكل‌گيري شخصيت فرد مؤثر است و نيز نظر فرد نسبت به خود مي‌تواند بر سلامت روان تأثير زيادي داشته باشد اين پژوهش به بررسي شيوه‌هاي فرزندپروري، خود كارآمدي و سلامت رواني دانش‌آموزان شهرستان مهاباد پرداخته تا به سوالات و فرضيه‌هاي تحقيق پاسخ دهد.

 

پيشينه پژوهش

با توجه به سه متغير مهم تحقيق يعني شيوه‌هاي فرزندپروري، خود كارآمدي و سلامت روان در اين قسمت به بررسي نظرات ارائه شده و تحقيقات انجام يافته مي‌پردازيم:

تحقيقات معاصر در شيوه‌هاي فرزندپروري از مطالعات «بامريند» روي كودكان و خانواده‌هاي آنان نشأت گرفته است. استنباط بامريند از شيوه‌هاي فرزندپروري بر روي يك رويكرد تيپ‌شناسي بنا شده است كه بر روي تركيب اعمال فرزندپروري متفاوت، متمركز است. تفاوت در تركيب عناصر اصلي فرزندپروري (مانند گرم بودن، درگير بودن، درخواست‌هاي بالغانه، نظارت و سرپرستي) تغييراتي در چگونگي پاسخ‌هاي كودك به تاثير والدين ايجاد مي‌كند (دارلينگ و استينبرگ؛ به نقل از گلاسكو، 1997).

شيفر از جمله كساني است كه در اين زمينه پژوهش‌هايي انجام داده است. او براساس مشاهداتي كه از تعامل كودكان 1 تا 3 ساله با مادرانشان انجام داد، طرح يك طبقه‌بندي براساس دو جنبه رفتار والديني يعني آزادي ـ كنترل (سهل‌گيري در مقابل سخت‌گيري) و سردي ـ گرمي (پذيرش در مقابل طرد) ارائه نمود. او نتيجه گرفت كه مادران پذيرنده يا طردكننده مي‌توانند سخت‌گير يا آسان‌گير باشند. اين دو بعد اساساً اشاره به سطوح حمايت عاطفي دارد كه والدين در مورد كودكانشان به كار مي‌برند و نيز اشاره به كنترلي دارد كه والدين در مورد كودكان خود اعمال مي‌كنند. بدين ترتيب از تركيب اين دو بعد، الگوهاي مختلف رفتار والدين شكل مي‌گيرند. به طور كلي بسياري از رفتارهاي والدين مي‌توانند در چنين مدل چهاربعدي قرار گيرند (يعقوبخاني غياثوندي، 1372).

40,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مقايسه سطح افسردگي و سلامت روان دانشجويان
 • تحقیق بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري و سلامت عمومي در بين نوجوانان
 • تحقیق رابطه هوش هيجاني با سلامت رواني در بين دانشجويان دختر و پسر
 • تحقیق تأثير هوش هيجاني بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي از دبيرستان به دانشگاه
 • مقاله تلافات زناشويي عامل خطرساز براي اختلالات رواني
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی