تحقیق بررسی رابطه‌ عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه‌ی عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان رشته مشاوره مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی رابطه‌ی عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان رشته مشاوره  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : طرح پژوهش
مقدمه ۲
بیان مساله ۴
موضوع پژوهش ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
فرضیه‌های تحقیق ۱۰
تعاریف اصطلاحات و واژه‌ها ۱۱
فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق
مفهوم عزت نفس ۱۳
عزت نفس از دیدگاه روان‌شناسان ۱۴
عزت نفس از دیدگاه اسلام ۱۴
تعاریف عزت نفس ۱۶
عزت نفس بالا و عزت نفس پایین ۱۹
عزت نفس فردی و عزت نفس جمعی ۱۹
ابعاد عزت نفس ۲۰
نقش خانواده در شکل‌گیری عزت نفس : ۲۲
نقش خانواده در شکل‌گیری عزت نفس : ۲۲
مفهوم افسردگی ۲۳
افسردگی از دیدگاه اسلام ۲۶
تاریخچه‌ی افسردگی ۲۸
علائم افسردگی ۳۰
اختلال خلق ۳۱
اختلال فکر ۳۱
طبقه‌بندی افسردگی ۳۴
علل افسردگی ۳۶
عوامل ارثی افسردگی ۳۷
درمان افسردگی ۳۷
نظریه های مربوط به عزت نفس ۴۲
نظریه‌های مربوط به افسردگی ۴۵
مرور تحقیقات پیشین ۵۳
فصل سوم : روش پژوهش
همبستگی ۵۶
جامعه پژوهش ۵۸
نمونه پژوهش ۵۸
روش نمونه‌گیری ۵۸
ابزارهای پژوهش ۵۸
روایی و اعتبار ۵۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل
جداول ۶۱
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
آزمون فرضیه ۶۷
بحث در نتایج ۶۸
محدودیت‌های تحقیق ۷۰
پیشنهادات ۷۱
منابع ۷۲
پیوست ۷۴

منابع

۱٫ آزاد ، حسین ، (۱۳۷۷) . آسیب روانی(۲) ، انتشارات بعثت .
۲٫ احمدی ، سیداحمد ، (۱۳۷۱) . روانشناسی افسردگی ، ترجمه مهدی قراچه‌داغی ، تهران : نشر خاتون.
۳٫ اخوت ، ولی‌الله ، خلیلی ، احمد ، (۱۳۶۲) . افسردگی ، تهران : انتشارات رشد .
۴٫ اسلامی نسب ، علی ، (۱۳۷۳) ، روان‌شناسی اعتماد به نفس ، انتشارات مهرداد .
۵٫ بیابانگرد ، اسماعیل ، (۱۳۸۰) . روش‌های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان ، تهران : دفتر نشر و فرهنگ اسلامی .
۶٫ پورافکاری ، نصرت‌الله ، (۱۳۷۳) . فرهنگ جامع و روانشناسی ، روانپزشکی تهران : انتشارات فرهنگ معاصر .
۷٫ حق‌جو ، محمدحسین ، (۱۳۷۲) . افسردگی ، قم : انتشارات نهضت .
۸٫ خدایاری‌فرد ، محمد (۱۳۷۳) . مسائل نوجوانان و جوانان ، تهران : چاپ کیفی .
۹٫ خدایاری‌فرد ، محمد ، (۱۳۷۷) . مبارزه با افسردگی .
۱۰٫ دکتر برنرد ، دیوید ، (۱۳۷۱) . شناخت درمانی روانشناسی افسردگی ، ترجمه مهدی قرچه‌داغی ، تهران : انتشارات خاتون .
۱۱٫ رسولی ، رضا ، (۱۳۸۳) ، پایان نامه ، بررسی و مقایسه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شاهد (دختر و پسر) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
۱۲٫ روز نهان ، دیوید ، سلیگمن ، مارتین‌ای.پی ، (۱۳۸۶) . آسیب شناسی روانی (۲) ، ترجمه‌ی یحیی سید محمدی ، انتشارات ارسباران .
۱۳٫ ستوده ، هدایت ال … ، (۱۳۷۶) . روان‌شناسی اجتماعی ، تهران : انتشارات ، آوای نو .
۱۴٫ شاملو ، سعید ،(۱۳۷۰) . روان‌شناسی شخصیت ، تهران : انتشارات رشد .
۱۵٫ شریفی ، حسن پاشا ، شریفی ، نسترن ، (۱۳۸۰) . روش‌های تحقیق در علوم رفتاری ، تهران : سخن .
۱۶٫ صالحی‌خواه ، علی ، (۱۳۷۴) . افسردگی از دیدگاه اسلام و علم روز ، اصفهان : انتشارات فهمیده.
۱۷٫ فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی ، (۱۳۸۶) .
۱۸٫ فصلنامه مطالعات جوان ، (۱۳۸۶) . سازمان ملی جوانان .
۱۹٫ کاپلان ، هارولد ، سادرک بنیامین ، (۱۳۷۱) . خلاصه‌ی روانپزشکی ، ترجمه‌ی نصرت الله پورافکاری ، انتشارات ذوقی ، جلد دوم .
۲۰٫ کلمز ، هریس و همکاران ، (۱۳۸۳) . روش‌های تقویت عزت نفس نوجوانان ، ترجمه پروین علیپور ، مشهد : موسسه چاپ و انتشار آستان قدس رضوی .
۲۱٫ گنجی ، حمزه ، (۱۳۸۳) . بهداشت روانی ، تهران : انتشارات ارسباران .
۲۲٫ مجله‌ی پیوند ، (۱۳۷۱) . تهران : انتشارات تحریریه : انجمن اولیا و مربیان
۲۳٫ معاونت پرورشی وزارت آ‌موزش و پرورش ، (۱۳۷۲) . مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم جایگاه تربیت در آموزش ابتدائی ، تهران : انتشارات شقایق .
۲۴٫ منوچهریان ، پ ، (۱۳۶۸) . عقده‌ی حقارت . تهران : نشر امیرکبیر .
۲۵٫ مهریار ، امیرهوشنگ ، (۱۳۷۳). افسردگی ، تهران : انتشارات رشد .
۲۶٫ میرزابیگی ، علی ، (۱۳۷۱) . نقش نیازهای روانی ، بهداشت روانی ، آموزش و پرورش ، تهران : انتشارات اطلاعات .
۲۷٫ هارینگ تن ، ریچارد ، (۱۳۸۰) . ترجمه حسن تو زنده جانی ، نسرین کمالی ، انتشارات پیک‌نیک .

 

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی بین عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می‌پردازد . فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه بین عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان رابطه وجود دارد و برای بررسی فرضیه‌ی موردنظر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر به عنوان جامعه ی آماری و تعداد ۷۰ نفر آزمودنی به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند .

برای تعیین میزان عزت نفس و افسردگی آزمودنی‌ها از پرسشنامه‌های عزت نفس کوپراسمیت و افسردگی بک استفاده شده است .

پس از اجرای پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به بررسی معنی‌داربودن فرضیه پرداخته شد و برای معنی‌داری ضریب همبستگی از آزمون t استفاده گردید . نهایتاً چون t محاسبه شده t جدول در سطح معنادار بودن ۵% و با درجات آزادی (df=70-2=68) برابر با (۲)است چون نسبت t محاسبه شده (۰۳/۲) بزرگتر از t جدول (۲) است . بنابراین می‌توان گفت به احتمال ۹۵% بین افسردگی و عزت نفس رابطه وجود دارد

مقدمه

با توجه به اینکه در کلیه جوامع پیشرفته صنعتی و همچنین در اغلب مکاتب انسانگرای علمی و یا مکتب‌های انسان محور مذهبی مهمترین عامل رشد و توسعه بنیادی، جوانان بوده و کلیه برنامه ریزی‌های علمی در جهت پیشرفت علمی و اقتصادی جامعه با نگرش و تحلیل شرایط و امکانات  برنامه‌ریزی و توسعه رشد این قشر ممکن می‌شود ، از این جهت مطالعه ریز بینانه این قشر مهم محسوب می‌شود .

عزت نفس یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می‌دهد و به طور حتم روی سایر جنبه‌های انسان اثر می‌گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه‌های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه‌گذار بیماری‌های روانی گوناگون مانند افسردگی ، کمرویی ، پرخاشگری ، ترس و … شود . (بیابانگرد ، ۱۳۸۰                                                                                                     ، ص ۱۰) .

 عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در تمام یا چیزهایی که ازاء ناشی می‌شود به دست می‌دهد (شاملو ،۱۳۷۰،ص ۷۰) .

عزت نفس و افسردگی از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه‌ی اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است . برنچ (۱۹۶۷) وارگو (۱۹۷۲) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل افسردگی نام می‌برند . کوپراسمیت (۱۹۶۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس ، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می‌کنند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی‌گیرند (بیابانگرد، ۱۳۸۰،ص۲۹ )

 افسردگی یکی از بیماری‌های خلفی می‌باشد که در آن خلق بیمار پایین و افسرده است . خلق افسرده و بی‌علاقگی یا بی‌لذتی از علائم کلیدی افسردگی هستند . افسردگی یکی از معضلاتی است که جسم و روح انسان حتی در بعضی مواقع جوامع انسانی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد . و از فرد افسرده انسانی با خلقیات نامتعادل می‌سازد . که از جمله آن خلقیات می‌توان به انزواطلبی ، بی‌اعتمادی ، خمودگی ، کسالت اشاره کرد . اختلال افسردگی در همه اقشار جامعه رخ می‌دهد و به دلیل تغییرات غلط ار علائم افسردگی که اکثراانراواکنش قابل توجیح نسبت به استرس ،ضعف اراده،یاتلاش جهت کسب نفع ثانویه می‌دانند که چنین برخوردی مانع از آن است که افراد افسرده بتوانند درمان‌های لازم را بگیرند ، که نهایتاباعث پیشرفت و عوارض ناشی از آن می‌شود .

بیان مسئله

عزت نفس یک شاخص بسیار مهم در شخصیت افراد است . عزت نفسب به مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می‌دهیم و فکر می‌کنیم دیگران برای ما قائل هستند گفته می‌شود.

تحقیقات نشان می‌دهد که بین تهدید روانی و عزت نفس رابطه معکوس وجود دارد وقتی عزت نفس افزایش می‌یابد شدت ، تکرار تهدید روانی کاهش می‌یابد .

باید اضافه کنیم افرادی که عزت نفس پایین دارند می‌کوشند تا موفقیت‌ها را به بیرون نسبت دهند و شکست‌ها را به درون مربوط نمایند . زیرا آنها عزت نفس پایین دارند . سبک های اسنادی افسردگی را به کار می‌برند . اولین کسی که در زمینه آسیب شناسی روانی عزت نفس سخن گفت زیگموند فروید بود . به اعتقاد او اگر اعتماد به نفس آسیب ببیند امراض روانی بسیاری متوجه انسان می‌شود . به اعتقاد فروید اختلالات روانی را باید روی اعتماد به نفس بنا کرده تعریف نمود . و علامت شناسی و سبب شناسی را از این اصول تعیین نمود . در پهنه هستی آدمی آن سیمانی که تکه‌تکه موزائیک‌های وجود آدمی را به یکدیگر متصل می‌کند ، اعتماد به نفس است هرگاه این سیمان و پیوند دهنده اجزاست شدو درهم ریخت شخصیت از هم می‌پاشد و سرانجام فرو می‌ریزد . با یک تقسیم بندی کوچک از اختلال در عزت نفس می‌توان از اختلالات شخصیتی ، نوروزها که بیماری‌های خفیف روانی هستند و سایکوزها (بیماری‌های شدید روانی هستند) نام برد ، که در این پژوهش مجال بحث در مورد اختلالات شخصیتی و سایکوزها وجود ندارد و به دلیل ارتباط پژوهش با نوروزها فقط به بررسی آنها می‌پردازیم .

نوروزها بیماری واقعی اعتماد به نفس هستند و اولین آن افسردگی می‌باشد . افسردگی و اعتماد به نفس هیچ کدام مقدم بر دیگری نیستند و به صورت چرخه‌ای عمل می‌کنند . تمامی افرادی که اعتماد به نفس پایین دارند ، کاندیدای افسردگی هستند .

بنابراین اگر والدین کودک را با اعتماد به نفس پایین تربیت کردند ، علاوه بر ابتلا به اختلالات شخصیت احتمال ابتلا به افسردگی بیشترین درصد را دارد .

عکس‌العمل افراد مختلف نسبت به استرس‌ها مختلف است . نظیر اضطراب افسردگی ، انزوا ، مشکلات بدنی و … افرادی که اعتماد به نفس پایین دارد نسبت به استرس عکس‌العمل افسردگی را نشان می‌دهند. افراد افسرده حتی هنگامی که با موفقیت زیادی مواجه می‌شوند تجربه موفقیت در آنها به افزایش اعتماد به نفسشان نمی‌شود . شیوه اسنادی آنها سبب ابقاع عزت نفس پایین و احساس درماندگی در آنها می‌شود. و شواهد مهمی وجود دارد مبتنی بر اینکه کودکان افسرده شیوه اسنادی افسرده‌ساز مشابه بزرگسالان را تجربه می‌کند .(جانی ، کمالی ،۱۳۸۱، ص۷)

تحقیقات نشان می‌دهد که میان نشانه‌های افسردگی در کودکان و بزرگسالان مشابهت‌هایی وجود دارد. معمولان کودکان افسرده مانند بزرگسالان افسرده ، عزت نفس پایین مشکلاتی در تمرکز و توجه و روابط ضعیف با همسالان و گوشه‌گیری اجتماعی را تجربه می‌کنند که این نشانه‌ها در مورد دانشجویان دانشگاه‌ها نیز صادق است . دانشجویان به اقتضای سن و موقعیتی که در آن قرار دارند ، در معرض ابتلا به انواع اختلالات عاطفی می‌باشند . بیشتر آنان برای نخستین بار دور از خانواده خود زندگی می‌کنند آنان باید خود را با اوضاع و احوالی که مستلزم انواع رفتارهای سازشی جدید تطبیق دهند .

علاوه بر آن گرچه دانشگاه‌ها ، دانشجویان خود را از بین مستعدترین و پیشرفته‌ترین دانش‌آموزان دبیرستان‌ها انتخاب می‌کنند ولی تحصیل در سطح دانشگاه بسیار مشکل‌تر و رقابت‌انگیزتر است. و بسیاری از دانشجویان که همواره جزء بهترین‌های کلاس خود بودند ، نمی‌توانند تصور مقامی نازلتررا در دانشگاه تحمل کنند .

دانشجویان غالباً مطمئن نیستند که کدام خط مشی را می‌خواند . آنان ممکن است در بازه پولی که والدین آنها برای تحصیلاتشان می‌پردازند احساس گناه نموده حتی هنگامی که هیچ آرمان روشنی درباره کیفیت زندگی آینده خود ندارند برای موفقیت بیشتر احساس اجبار کنند .

افزون بر آن ممکن است افراد کمی باشند که آنان بتوانند برای کمک یا پشتیبانی نزد آنان بروند . دوستان قدیمی آنان در حال بازگشت به خانه و خانواده خود هستند و تلاش برای یافتن دوستان جدید ممکن است موجب اضطراب و در نتیجه احساس انزوا و تنهایی شدید در آنها بشود .

اغلب دلایلی که در مورد افسردگی دانشجویان ذکر شد ناشی از فقدان یا کمبود عزت نفس است وضعیتی که در آن فرد ارزش کمی برای خود قائل است ، اعتمادی به خود ندارد و خود را نسبت به دیگران در موقعیت پایین می‌پندارد (مجله تربیت ، ۱۳۷۹ ، ص ۵۰) .

با این تفاصیل این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بین عزت نفس افراد با افسردگی آنها می‌تواند ارتباط وجود داشته باشد ؟

موضوع پژوهش :

بررسی رابطه عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

ضرورت و اهمیت مساله :

یکی از مهمترین و اساسی‌ترین نیازهای یک شخص رشد یافته ، دانستن عزت نفس است. خصوصاً این نیاز مبرم بشری در دوره جوانی ، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند . زیرا جوان دارای سطح بالای عزت نفس موثرتر می‌آموزد ، روابط سودمندتری برقرار می‌کند ، بهتر می‌تواند از فرصت‌ها استفاده کند و مولد و خودکفا باشد .

به عکس جوانی که عزت نفس کمتری دارد ، به آسانی تحت تاثیر دیگران قرار می‌گیرد ، خود را ناتوان و بی‌ارزش می‌پندارد ، از امکانات و استعدادهای خود ارزیابی ضعیفی دارد و در امور مختلف زود ناامید می‌شود و این عوامل فرد را بیشتر مستعد افسردگی می‌کند .

روانشناسان در دهه‌های اخیر در بررسی اختلالات عاطفی و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که بسیاری از اختلالات و آسیب‌ها ، در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش و عدم احساس کنترل و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت‌های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب و عدم عزت نفس ریشه دارد .

بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی‌های روزافزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی آماده‌سازی افراد به خصوص نسل جوان جهت رویارویی و افزایش اعتماد به نفس امری ضروری به نظر می‌رسد . در همیت راستا ما در این پژوهش سعی داریم به این مسئله پی ببریم که آیا بین عزت نفس و افسردگی دانشجویان رابطه وجود دارد ؟

آیا دانشجویانی که دارای عزت نفس بالا هستند به مراتب از دانشجویانی که دارای عزت نفس پایین هستند کمتر دچار افسردگی می‌شوند و بالعکس .

فرضیه تحقیق :

با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان رشته مشاوره است ، بنابراین فرضیه‌زیر مدنظر بوده است :

۱)         بین عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان ارتباط وجود دارد .

 تعاریف اصطلاحات و واژه‌ها : (عملیاتی و نظری)

تعاریف مفهومی واژه‌ها :

عزت نفس : عزت نفس به قضاوت شخص پیرامون ارزش خویشتن اطلاق می‌گردد و عبارت است از ارزیابی وارزشیابی مداومی که شخص نسبت به ارزشمندی خویشتن خود دارد (ترجمه گنجی ،۱۳۸۳،ص۱۰)

افسردگی : افسردگی حالتی است که بر کیفیت خلق شخص تاثیر عمیق دارد و نحوه ادراک او را از خویش و محیطش دگرگون می‌سازد (اکبری ، ۱۳۸۰، ص ۴۰) .

تعاریف عملیاتی واژه‌ها :

عزت نفس : منظور از عزت نفس نحوه‌ای است که آزمودنی در پرسشنامه کوپراسمیت بدست آورده است.

افسردگی : نحوه بدست آمده در رابطه با پاسخ‌دهی به تعداد ۲۱ ماده از تست بک از طرف آزمودن‌ها است.

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پرسشنامه عزت نفس
 • پاورپوینت بزهکاری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.