تحقیق بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی الیس و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی الیس و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی الیس و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
رفتار ـ اراده ـ نگرش ـ اعتقاد   ۴
روش تحقیق   ۶
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری   ۶
ابزار اندازه‌گیری   ۶
الف ـ پرسش‌نامه‌های چهار عاملی باورهای غیرمنطقی اهواز ( ۴IBT-A)   ۶
ب ـ پرسش‌نامه پرخاشگری باس(BAQ)   ۶
یافته‌های تحقیق   ۷
الف ـ یافته‌های توصیفی   ۷
ب ـ یافته مربوط به فرضیه پژوهش   ۸
بحث و نتیجه‌گیری   ۹
انتظار تأیید از دیگران   ۱۱
زیاده از خود انتظار داشتن   ۱۱
سرزنش کردن   ۱۱
واکنش به ناکامی   ۱۲
بی‌مسئولیتی عاطفی (کنترل هیجانی(۴۴   ۱۲
نگرانی زیاد توأم با اضطراب (توجه مضطربانه(۴۷   ۱۲
اجتناب از رویارویی با مسائل (مشکلات(   ۱۳
وابستگی   ۱۳
درماندگی نسبت به تغییر   ۱۴
کمال‌طلبی (کمال‌گرایی(   ۱۴
منابع   ۱۶

منابع

الیس، آ. و‌هارپر، ر، زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروزبخت، تهران، رشد، ۱۳۸۳٫

استادیان، مریم، «اثربخشی مشاوره گروهی بر عزت نفس و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، واحد علوم و تحقیقات خوزستان.

تقی‌پور، م، «باورهای غیرمنطقی و آشفتگی‌های روانی»، بهداشت جهان، ش۳، دوره ۱۲،۱۳۷۷٫

جورج، آر.ال. و کریستیانی، تی. اس. روان‌شناسی مشاوره (مشاوره‌ها، نظریه‌ها و کاربردها و اهداف و فرآیندهای مشاوره و روان‌درمانگری)، ترجمه رضا فلاحی و محسن حاجیلو، تهران، رشد، ۱۳۷۷٫

شفیع‌آبادی، ع. و ناصری، غ. ر، نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۵٫

عبادی، غ و معتمدین، م، «بررسی ساختار عاملی آزمون باورهای غیرمنطقی جونز در شهر اهواز»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی، سال هفتم.

عبادی، غ و معتمدین، م، «نقش باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز»، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، سال چهارم، شماره ۱۴، ۱۳۸۶٫

عزتی‌راد، م، «بررسی باورهای هنجاری کودکان و نوجوانان شهر شیراز درباره پرخاشگری و رفتارهای پرخاشگرانه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا(س)، ۱۳۷۸٫

علیپور بهبهانی، ح، «بررسی رابطه رضایت زناشویی و خودپنداره در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اهواز. ۱۳۸۵٫

قائمی، ع، سازندگی و تربیت دختران، تهران، انجمن اولیاء و مربیان، ۱۳۸۰٫

مشاک، ر، «مقایسه باورهای غیرمنطقی، حمایت اجتماعی و اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر دارای مادران شاغل و غیرشاغل دبیرستان‌های شهر اهواز»،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ۱۳۸۵٫

Ellis, A, Rational-Emotive Therapy. In Four Psychotherapies, edited by R. Corsini, PP. 167-206. Itasca, III: Peacock, 1970.

Ellis, A, Humanistic psychotherapy. The rational– emotive approach,New York: Crown and MC Graw- Hill, 1973.

Haree, R., & Lamb, R, The Encyclopedic Dictionary of Psychology. Oxford, England: Basil Blackwell, 1983.

Hart, K; Turner, et al., Life stress and anger: Moderating effects of type an irrational beliefs. Available at, 2002.

Kerjcie, R. V., & Morgan, D. W, Determining sample size for research. Activities, Educational and Pasychological Measurments, 30, 1970.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی الیس و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ و نمونه آن را ۱۸۰ نفر از این دانش‌آموزان که به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شده، تشکیل می‌دهد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌اند از: پرسش‌نامه باورهای غیرمنطقی و پرسش‌نامه پرخاشگری. طرح پژوهش از نوع همبستگی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی، نظیر میانگین و انحراف معیار، از روش آمار استنباطی همانند ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داده است که بین باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان در سطح ۰۰۰۱/۰> p رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

کلید واژه‌ها: نظریه عقلانی ـ عاطفی و رفتاری الیس، باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری.

 

مقدمه

در دیدگاه عقلانی ـ عاطفی، افکار انسان‌ها بر احساسات و رفتارهای آنها تأثیر می‌گذارد و حتی آنها را به وجود می‌آورد. احساسات بر افکار و رفتار، و رفتار بر افکار و احساسات تأثیر می‌گذارد، بنابراین برای تغییر دادن یکی از این سه عامل باید دست کم یکی از دو عامل دیگر را تغییر داد.۱

الیس در اختلالات عاطفی اصل A-B-C را بنیان نهاد که بر اهمیت کنترل شناختی بر حالات عاطفی تأکید می‌کند. این اصل با این نظر پدیدارشناختی همسو است که ادراک فرد از یک رویداد، چگونگی پاسخ رفتاری او را تعیین می‌کند.۲

دیدگاه الیس مبتنی بر این واقعیت است که حوادث و اتفاقاتی که برای انسان رخ می‌دهد بیشتر تحت تأثیر عوامل علت و معلول خارج و فراسوی اراده و اختیار فرد است. البته الیس بر این باور نیز می‌باشد که انسان امکاناتی دارد که هرچند دشوار به نظر می‌رسند، اما چنانچه او اقدام لازم را به عمل آورد می‌تواند آینده خود را کنترل کند و به شکلی دلخواه در آورد. به رسمیت شناختن توانایی تعیین‌کننده انسان در شکل دادن به رفتار و تجربه‌های عاطفی‌اش در تئوری شخصیت دیدگاه درمان عقلانی- عاطفی رفتار به ترتیب A-B-C تشریح شده است.۳

به نظر الیس وقتی حادثه فعال‌کننده‌ای (A) برای فرد اتفاق می‌افتد، او براساس تمایلات ذاتی خود ممکن است دو برداشت متفاوت و متضاد (B) داشته باشد: یکی افکار، عقاید و باورهای منطقی و عقلانی۴ (rB) و دیگری افکار، عقاید و برداشت‌های غیرعقلانی و غیرمنطقی (iB). در حالتی که فرد تابع افکار و عقاید عقلانی و منطقی باشد، به عواقب منطقی (rC) دست خواهد یافت و شخصیت سالمی‌خواهد داشت و در حالتی که فرد تابع افکار و عقاید غیرمنطقی و غیرعقلانی باشد، با عواقب غیرمنطقی (iC) روبه‌رو خواهد شد که در این حالت، او فردی مضطرب و غیرعادی است که شخصیت ناسالمی‌ دارد.۵

(A) عبارت است از وجود یک واقعیت، رخداد یا رفتار و نگرش مشخص دیگر. (B) تعریف فرد یا تعبیر و تفسیر فرد از A می‌باشد و (C) واکنش فرد است؛ یعنی ناکامی‌ها و آشفتگی‌های عاطفی که تصور می‌شود به طور مستقیم در پی پدیده A به وجود آمده و پیامدهای آن است. تشخیص دادن و شناخت درست این ارتباط‌ها می‌تواند به احتمال تغییر و به کنترل درآوردن شخص از نگرش‌ها و رفتارش درباره واکنش‌های خود در برابر شرایط و اوضاع و احوال زندگی منجر شود. بدین سان هرچند تجربه‌های برانگیزنده ممکن است منشأ و سرچشمه رنج زیاد انسان شوند، ولی این باورها و عقاید غیرمنطقی ماست که مشکل آفرین بوده و برای مدت‌ها موجب ناراحتی ما می‌شوند.

همچنین الیس دو عامل دیگر را نیز بیان می‌کند: (D)6؛ یعنی بحث کردن و (E)؛ یعنی اثرات. درمانگران و مشاوران باید با مراجعان خود به بحث و گفت‌وگو بپردازند تا غیرمنطقی بودن افکار آنان را روشن سازند. این بحث کردن باید به گونه‌ای پیش برود که بیمار یا مراجع تحت تأثیر قرار گرفته و از اثرات بحث مثبت مشاور به عقاید منطقی دست یابد و به رضایت خاطر و شادی برسد. برخی از لغزش‌ها و اشتباه‌های فکری مراجع به این شرح هستند:۱٫ نادیده گرفتن مثبت‌ها؛ ۲٫ بزرگ کردن موارد منفی؛ ۳٫ کلی‌گویی کردن و تعمیم‌دادن.۷

باورهای غیرمنطقی الیس عبارت‌اند از:

۱٫ انتظار تأیید از دیگران؛

۲٫ زیاده از خود انتظار داشتن؛

۳٫ سرزنش کردن؛

۴٫ واکنش به ناکامی؛

۵٫ بی‌مسئولیتی عاطفی( کنترل هیجانی)؛

۶٫ نگرانی زیاد تؤام با اضطراب (توجه مضطربانه)؛۸

۷٫ اجتناب از رویارویی با مسائل (مشکلات)؛

۸٫ وابستگی؛

۹٫ درماندگی نسبت به تغییر؛۹

۱۰٫ کمال‌طلبی (کمال‌گرایی)

 

رفتار ـ اراده ـ نگرش ـ اعتقاد

بدیهی است که وجود باورها و اعتقادات نادرست، نگرش بیمارگونه و حاکمیت جبر بر روان، بروز رفتاری بیمارگونه و پرخاشگرانه را در پی‌خواهد داشت. وجود بین اعتقاد و رفتار و یا بین نگرش و رفتار تعادل روانی انسان را خدشه‌دار می‌سازد. از دیدگاه مدل‌های شناختی که در شناخت و درمان افسردگی و پرخاشگری به تفصیل درباره آن بحث شده است، وجود باورهای غلط در ذهن انسان است که او را گرفتار این بیماری می‌کند و بدیهی است اصلاح این باورها در فرآیند شناخت درمانی، محور درمان را تشکیل می‌دهد. حال، انتظار از یک جهان‌بینی صحیح این است که به انسان شناخت واقعی از خود، خدا، جهان و جامعه بدهد. در جهان‌بینی الهی نخستین و مهم‌ترین اصل، احساس نیاز انسان به خداوند است. اگر در این اصل اولیه، غفلت یا تردید وجود داشته باشد نمی‌توان انتظار داشت که بنای شخصیت انسان صحیح و استوار پایه‌گذاری شود. انسانی که احساس بی‌نیازی کند به تکبر و استکبار نفس مبتلا می‌شود و در پی آن دچار خودبزرگ‌بینی می‌گردد و در نتیجه، رابطه خود را با منبع فیض قطع می‌کند. همچنین انسان‌های دیگر را برده خود می‌داند، روحیه انتقادپذیری را از دست می‌دهد، عیب‌های خود را نمی‌بیند و پرتوقع می‌شود. چنین فردی بسیار آسیب‌پذیر می‌باشد و وجود او را تضاد و کشمش فرا می‌گیرد. قرآن آرامشی را که ایمان در نفس مؤمن ایجاد می‌کند، چنین توصیف می‌فرماید: «آری آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک نیامیختند امنیت مال آنهاست و آنها هدایت یافتگانند».(انعام:۸۲).

اصولاً آرامش و استقرار امنیت نفس، برای مؤمن محقق می‌شود، زیرا ایمان راستینش به خدواند او را به کمک و حمایت و نظر لطف خداوندی امیدوار می‌سازد. مؤمن در عبادت و کارهایی که برای رضای خدا انجام می‌دهد همواره به خداوند نظر دارد و به همین دلیل احساس می‌کند که خداوند همواره با اوست و به او کمک می‌کند. مؤمنی که حقیقتاً به خدا ایمان دارد از هیچ چیز در این دنیا نمی‌هراسد، چون می‌داند که تا خدا نخواهد هیچ انسانی یا قدرتی در دنیا قادر نیست به او ضرری برساند یا خیری از او منع کند. بنابراین از فقر و تنگدستی نمی‌ترسد و می‌داند که تنها خدواند متعال روزی‌دهنده و صاحب قوت و قدرت است.

مؤمن واقعی از مرگ نمی‌هراسد و به آن با دیدی واقع‌بینانه می‌نگرد، زیرا می‌داند که هیچ گریزی از آن نیست و هر انسانی اجلی معین دارد و آنگاه که اجلش فرا رسد یارای به تأخیر انداختن آن را ندارد. او از گرفتار شدن به امراض یا پیش آمدن حوداث ناگوار باکی ندارد، زیرا عقیده دارد که حوادث خوب و بد، آزمایشی از طرف خداوند است، تا معلوم شود چه کسانی هنگام شادی سپاس می‌گویند و به وقت گرفتاری و خشم، صبر پیشه می‌کنند.۱۰

پرخاشگری در زندگی انسان آن چنان رایج بوده است که اصولاً بشر آن را بدیهی تلقی می‌کرده است و نخستین پژوهش‌های علمی در باب آن به عنوان پدیده‌ای ناخوشایند، بیش از یکصد سال قدمت ندارد. گرچه ۲۵۰ تعریف متفاوت از پرخاشگری ارائه شده است، اما ویژگی کلی پرخاشگری که مورد قبول اکثریت باشد این است که:

۱٫ رفتار پرخاشگرانه باید از طرف فرد مورد پرخاشگری به صورت منفی ادراک شود.

۲٫ در رفتار پرخاشگرانه باید قصد و نیت، آزار رساندن باشد.

با توجه به این دو ملاک، پرخاشگری به رفتاری اطلاق می‌شود که به طور عمدی موجب آزار فیزیکی یا روانی دیگران شود.۱۱

هارت، تورنر، هیتز، کاردوزو و پاراز۱۲ به منظور بررسی تأثیر آموزش مدل حادثه فعال‌کننده- باورها- پیامد بر باورهای غیرمنطقی تیپ شخصیتی A، با استفاده از ابزارهای مناسب اندازه‌گیری، استرس زندگی و میزان خشم آزمودنی‌ها را در ۱۳۸ دانشجو اندازه‌گیری کردند. آموزش‌ها تأثیر تعدیل باورهای غیرمنطقی بر خشم را بیشتر از تأثیر آن بر استرس زندگی نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که تأثیر تعاملی مدل حادثه فعال‌کننده- باورها- پیامد بر خشم در مقایسه با تأثیر آن بر استرس زندگی، قابل ملاحظه است . همچنین آنان رابطه معناداری بین باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری مشاهده کردند.

معتمدین و عبادی۱۳ در پژوهشی با عنوان «نقش باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز» به این نتیجه رسیدند که بین باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری، رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

عزتی راد۱۴ در پژوهشی با عنوان بررسی باورهای هنجاری کودکان و نوجوانان شهر شیراز درباره پرخاشگری و رفتارهای پرخاشگرانه دریافت که نوجوانان با افزایش سن، تمایلشان به پرخاشگری بیشتر می‌شود و بروز رفتارهای پرخاشگرانه در آنها افزایش می‌یابد. همچنین نوع باورهای آنها بر میزان پرخاشگری آنها تأثیر می‌گذارد.

پژوهش‌های گذشته نشان داده‌اند که بین باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. از این‌رو، در تحقیق حاضر، پژوهشگر در پی یافتن پاسخ این مسئله است که آیا بین باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان رابطه وجود دارد؟

بنابراین با توجه به هدف پژوهش و پیشینه پژوهشی، فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفت.

بین باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان رابطه مثبت وجود دارد.

روش تحقیق

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی تطبیقی جهت‌گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.