تحقیق بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

فصل اول
۱ـ۱) مقدمه طرح    ۱
۲-۱) تعریف موضوع    ۲
۳-۱) هدف تحقیق    ۴
۴-۱) استفاده کنندگان از تحقیق    ۴
۵-۱) فرضیه های تحقیق    ۵
۶-۱) قلمرو تحقیق    ۵
۷-۱) روش تحقیق    ۶
۸-۱) اندازه گیری متغیرها    ۷
۹-۱) تشریح مسائل فصول بعد    ۹
فصل دوم
۱-۲) مقدمه   ۱۰
۲-۲) اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری سرمایه گذاران واعتبار دهندگان    ۱۱
۳-۲) صورت گردش وجوه نقد    ۱۲
۱-۳-۲) مقدمه   ۱۲
۲-۳-۲) اهداف ارائه صورت گردش وجوه نقد    ۱۳
۳-۳-۲) ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی    ۱۴
۴-۲- مطالبی در مورد وجوه نقد    ۱۶
۱-۴-۲) مفهوم وجه نقد ومعادل وجه نقد    ۱۶
۲-۴-۲) ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد   ۱۷
عمده ترین کاربردهای وجوه نقد آزاد ( موارد استفاده )    ۱۹
۵-۲) فرصتهای سرمایه گذاری  (IOS)   ۲۱
۶-۲) خط مشی بدهی ونقش آن در تصمیمات اقتصادی   ۲۲
۱-۲) تحققات انجام شده در داخل کشور   ۲۵
۲-۲ ) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    ۲۸
سایر تحقیقات    ۴۲
فصل سوم
۱-۳) مقدمه   ۴۵
۲-۳) جامعه آماری وانتخاب نمونه   ۴۵
۳-۳ )تعریف عملیاتی متغیرها   ۴۷
۱-۳-۳) جریان نقد آزاد   ۴۷
۲-۳-۳) فرصتهای سرمایه گذاری   ۴۸
۴-۳) روش و نحوة جمع آوری اطلاعات   ۵۰
۵-۳) شاخص سازی برای تست رابطه بین میزان بدهی وجریان نقد آزاد   ۵۰
۶-۳) روشهای آماری   ۵۱
۱-۶-۳) مقدمه   ۵۱
۲-۶-۳) مؤلفه های اصلی و ماتریس همبستگی    ۵۱
۳-۶-۳) مدل رگرسیون    ۵۴
فصل چهارم
۱-۴)مقدمه   ۵۹
۲-۴) آزمون فرضیه ها    ۶۰
۱-۲-۴) آزمون فرضیه اول    ۶۰
۲-۲-۴) آزمون فرضیه دوم   ۶۵
فصل پنجم
۱-۵) خلاصه    ۷۰
۲-۵) نتیجه گیری تحقیق    ۷۱
۱-۲-۵) نتایج فرضیه اول    ۷۱
۲-۲-۵)نتایج فرضیه دوم    ۷۲
۳-۵) پیشنهادات    ۷۲
۱-۳-۵)پیشنهادهایی در رابطه باموضوع تحقیق    ۷۲
۲-۳-۵)ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی   ۷۳
۴-۵ ) محدودیتهای تحقیق    ۷۵
منابع فارسی    ۷۷
منابع لاتین    ۷۹

منابع فارسی :

۱-    سجادی نژاد ـ حسن « اصول دفتر داری و حسابداری بازرگانی» جلد ۵ ص ۲۷۶ صال  ۱۳۴۶ .

۲-    پارسائیان  دکتر علی ، مدرس  ـ احمد « حسابداری میانه»  ، جلداول انتشارات فرزانه سال  ۱۳۷۹ .

۳-  صادق نیا ـ محسن ،« رابطه بین وجوه نقد حاصل ازعملیات و سود عملیاتی در بورس  ۷۵-۷۲ » پایان نامه دوره کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر نوروش  ۱۳۷۶ .

۴-    پارسائیان ـ دکتر علی « سیاست تقسیم سود ، رشد وتعیین ارزش شرکت » تحقیقات مالی شماره ۳ تابستان  ۱۳۷۳ .

۵-    مهرانی ـ کاوه « چارچوبی برای تجزیه وتحلیل سیاستهای تقسیم سود » مجله حسابدار سال شانزدهم شماره  ۱۴۴ ص  ۷ .

۶-    عین آبادی ـ جواد « مدیریت نقدینگی در شرکتهای بزرگ »مجله حسابدار سال هفدهم شماره ۱۴۷ ص ۹۲ .

۷-   فرقاندوست – کامبیز ، وفادار –عباس  « گردش و جوه نقد از دیدگاه تئوری »  بررسی حسابداری و حسابرسی شماره  ۲۰ و۲۱ سال  ۱۳۷۱٫

۸-    عالی ور – عزیز« صورت گردش وجوه نقد » مجله حسابدار شماره نهم و دهم .

۹-    فجرک ـ علی « حسابداری  میانه ۲ » انتشارات پیام نور سال ۱۳۷۵ .

۱۰-بزرگ نیا- ابوالقاسم ، ارقامی – ناصر « آمار چند متغیره کاربردی » سال ۱۳۷۰٫

۱۱-آذر- دکتر عادل ، مومنی – دکترمنصور « آمار و کاربرد آن در مدیریت » جلد دوم سال ۱۳۷۷ .

منابع لاتین :

۱-    Sawn D. Howton-Shelly Howton-StevenB. Perfect “The market Reaction to straight Debt issues: the effects of free cashFlow” journal of Finance research vol xx1, No 2 summer  ۱۹۹۸ P219.

2-    Ferdinand A.gul-Burch T. Kealey “nivestment opportunity set and corporate Debt and dividend policies of koreancompanies” review of Quantitative finance and Accounting, 10-1999 P 401.

3-    Ferdinand A Gul-Judy S.L.Tsui “A test of the free cash flow and debt monitoring hypotheses: Evidence from audit princing” Journal of Accounting and Economics 4-1998 P 219.

4-    Vidhan K. Goyal- Kenneth Lehn-stanko Racic “grow opportunity and corporate Debt policy: the case of the U.S.Defense industry” Hong kong university of science and technology,may 2001.

5-    Sanjay Kallapur-Mark A. tromBley “The assocation between investment opportunityset proxies and realized growth” Journal ofbusiness Finance and Accounting 26(3),(4) April/may 1999.

6-    Bikki Jaggi-Ferdinand A Gul “Ananalysis of joint effects of investment opportunity set , Free cash flow and size on corporate Debt policy” reviewe of Quantitative Finance and Accounting 12(1999):P371.

7-    Time Adam-vidhan K.Goyal “The investment opportunityset and its proxy variables : theory and Evidence” Hong Kong university of scince and technology-April 2000.

8-    CPA Journal Jan2002,Vol.72 issue1.P36. “Deffining Free cash flow”

 

1-2) مقدمه

سیستم اقتصادی یک جامعه ، تا حد زیادی ، به تعداد کثیری از واحدهای تجاری ،‌صنعتی که در آن فعالیت می کنند ،‌بستگی دارد .این واحدهای تجاری ـ صنعتی نیز برای تأمین مالی فعالیتها و پروژه های توسعه خود ، به جلب سرمایه اشخاص حقیقی یا حقوقی متکی میباشند .

سرمایه گذارن با سرمایه گذاری وجوه نقد در واحدهای تجاری ، مخاطرات ومزایای مورد انتظار را تقبل می کنند . حال این سئوال برای سرمایه گذاران مطرح می شود که باید در چه واحدهایی سرمایه گذاری کنند ؟  برای درک ودانستن اینکه در چه واحدهایی سرمایه گذاری کنند ، نیاز به اطلاعاتی دارند که وضعیت موجود و وضعیت آتی شرکت را منعکس کنند . این اطلاعات توسط سیستم حسابداری فراهم می شود که هدف اولیه آن ارائه اطلاعات مفیدی است که سرمایه گذاران و سایرین بتوانند براساس آن زمان واحتمال خطر جریانهای نقدی آتی راارزیابی کنند . از آنجا که استفاده کنندگان اهداف متفاوتی        دارند ، اما هدف مشترکی رادنبال می کنند و آن اینست که براساس اطلاعات گذشته بتوانند آینده راپیش بینی کنند و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند .

یکی از صورتهای مالی در سیستم حسابداری صورت جریانات نقدی است که به سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان وسایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی فعلی و آینده کمک می کند، تا بتوانند مبلغ، زمان بندی ومیزان اطمینان یا عدم اطمینان جریانهای نقد آتی را ارزیابی کنند۱ .

این توجه به علاقه سرمایه گذاران وبستانکاران در قالب دریافتهای نقدی از محل سرمایه گذاریها یا اعطای وام به شرکت مربوط می شود ، زیرا سرمایه گذاران بیشتر در شرکتهایی مایلند سرمایه گذاری کنند که از نظر توان ایجاد وجوه نقد وضعیت بهتری داشته باشند .

۲-۲) اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری سرمایه گذاران واعتبار دهندگان :

برای سرمایه گذاران واعتبا ردهندگان  و سایر کسانی که تمایل به ارزیابی جریانهای نقدی بالقوه آتی شرکت دارند‌، نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است . منظور از نقدینگی نزدیک به نقد بودن دارائیها و بدهیهاست .

استفاده کنندگان منطقی و عقلائی همواره در برداشتن پرده ابهامات فراروی خود و دست یافتن به دلایل روشن به منظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی و با صرفه تلاش می کنند تا به اطلاعات مناسبی دست یابند .

چرا که آنها به جهت منتفع شدن و کسب سود همواره درصدد هستند تا جریانهای نقدی ورودی فعالیتهای خود را از جریانهای خروجی وجه نقدی که درگیر این فعالیتهاست فزونی بخشند .به هر حال ،سرمایه گذاران وبستانکاران به اطلاعاتی درمورد جریانهای نقدی (دخل وخرج ) و تحلیل وضعیتهای نقدینگی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری نیاز دارند که براساس آن ،تصمیمات لازم را در انجام یا اجتناب از انجام سرمایه گذاری جدید و یا اعتبار دهی و همچنین واگذاری یا نگهداری سرمایه گذاریهای قبلی اتخاذ نمایند .بدین ترتیب علل ورود و خروج وجه نقد به یک واحد انتفاعی رادر واقع میتوان بازتاب       تصمیم گیریهای مدیریت در مورد برنامه ریزیهای کوتاه مدت  ودراز مدت عملیات وطرحهای سرمایه گذاری و تامین مالی دانست .

از طرفی دیگر سرمایه گذاران واعتبار دهندگان ،‌جهت وام دهی و سرمایه گذاری در واحدهای انتفاعی توجه خاصی به نحوة ورود و خروج وجه نقد و بطور کلی جریانات نقد مازاد (آزاد ) موجود در شرکتها دارند‌، زیرا توان وقابلیت دسترسی به وجه نقد ، یکی از منابع مهم برای تصمیم گیریها  و قضاوت درباره واحدهاست .

۳-۲) صورت گردش وجوه نقد :

۱-۳-۲) مقدمه

از صورتهای مالی ،‌ترازنامه وسود زیان هر یک تا حد معینی و به روشی ناقص ، درباره جریانهای نقدی شرکت ، در طی یک دوره ، اطلاعاتی ارائه می کنند . ولی هیچ یک از این صورتهای مالی نمی تواند خلاصه ای کامل درباره تمام جریانهای نقد ورودی و خروجی ، یا منابع ومصارف نقد طی یک دوره را ارائه کند . برای تامین این نیاز ،‌هیأت استانداردهای حسابدرای مالی ، واحدهای اقتصادی را ناگزیر می کند که صورت جریانهای نقدی ارائه نمایند۱ .

 

۲-۳-۲) اهداف ارائه صورت گردش وجوه نقد :

واحدهای انتفاعی ، وجوه نقد خود را اساساً برای دستیابی به وجوه نقد بیشتر در منابع غیر نقدی سرمایه گذاری می کنند . آزمون موفقیت یا شکست عملیات یک واحد انتفاعی در درازمدت ، میزان فزونی یا کاستی وجوه نقد برگشت شده از سرمایه گذاری نسبت به وجوه نقد بکار رفته در سرمایه گذاری را نشان می دهد . پس از ارزیابی موفقیت مورد انتظار از یک واحد انتفاعی در پدید آوردن گردش مساعد وجوه نقد . یکی از عوامل مهم و موثر بر قیمتهای نسبی بازار سهام آن واحد انتفاعی شمرده می شود .

سرمایه گذاران وسایر استفاده کنندگان عمدة اطلاعات مالی به خاطر شکل دهی به انتظارات منطقی خود از دورنمای دریافتهای نقدی و ارزیابی مخاطراتی که ممکن است باعث شود بین مبلغ یا زمان بندی این دریافتها با انتظاراتشان تفاوت ایجاد کند ، به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند آنان را در  ارزیابی دورنمای گردش وجوه نقد واحد انتفاعی که در آن ذیعلاقه اند کمک کند .این اطلاعات از طریق تهیه صورت گردش وجوه نقد در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد .

بطور کلی صورت گردش وجوه نقد می تواند اطلاعاتی را ارائه دهد که به همراه اطلاعات موجود در سایر صورتهای مالی استفاده کنندگان رابرای رسیدن به اهداف ذیل یاری دهد ۱٫

۱)     ارزیابی توان شرکت در ایجاد خالص جریانهای نقدی مثبت آتی

۲)     ارزیابی توانایی شرکت در مقابله با تعهدات وهمچنین نیاز شرکت به تامین مالی خارجی و پرداخت سود سهام .

۳)     درک تفاوت بین سود خالص  و جریانهای نقدی شرکت۲ .

۴)     تعیین اثر معاملات سرمایه گذاری و تأمین مالی طی دوره بر وضعیت مالی شرکت .

 

۳-۳-۲) ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی :

صورتهای مالی از جمله ابزارهای اصلی است که بوسیله آن اطلاعات مالی به افراد خارج از سازمان گزارش می شود .این صورتهای مالی ، سوابق شرکت را در قالب اعداد و ارقام و برحسب پول ارائه می کند . صورتهای مالی شامل ترازنامه‌، سود و زیان ،‌حقوق صاحبان سهام ( سرمایه‌) و گردش وجوه نقد است .

تا سال  ۱۹۷۱ میلادی تنها صورت سود وزیان وترازنامه  به عنوان صورت مالی تهیه ومنتشر می شد . ترازنامه ، اطلاعات مفید درباره دارائیها ،بدهیها وحقوق صاحبان سهام وارتباط بین آنها درمقطع زمانی پایان دوره مالی را فراهم می کند .

صورت سود وزیان ، نتایج حاصل از عملیات وبطور کلی عایدات یک شرکت را طی دوره نشان می دهد . اما هیچ یک ازاین دو صورت مالی ماهیت کلیه رویدادهایی را که طی یک دوره به وقوع پیوسته و باعث تغییر در وضعیت مالی واحد تجاری شده است به وضوح نشان نمی دهد . بنابراین از سال ۱۹۷۱ به بعد شرکتها به تهیه صورتی پرداختند که تغییرات در وضعیت مالی رانشان می دهد .دلیل ضرورت تهیه  جریان نقدی اینست که هیچ یک از صورتهای مالی دیگر مستقیماً اطلاعاتی درباره فعالیتهای جاری واحد انتفاعی در سه زمینه (عملیاتی ،سرمایه ای وتأمین مالی ) تصمیم گیری وهمچنین در مورد توازن گردش وجوه نقد مرتبط با آنها ارائه نمی دهد .اما صورت جریان نقدی رابطه تنگاتنگی با سایر صورتهای مالی دیگر دارد و به عنوان مکمل صورت سود و زیان وترازنامه می باشد .

زیرا که از طریق افشای جزئیات منبع وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی مکمل صورت سود وزیان می باشد زیرا رویدادهای مرتبط با درآمدهاوهزینه ها معرف اولین اقلام موثر برنقدینگی واحدهای انتفاعی است ۱واز طریق افشای رویدادها ، معاملات و مبادلات مربوط به گردش وجوه نقد که باعث تغییر در دارائیها ،بدهیها وحقوق صاحبان سهام شده ، مکمل ترازنامه است .

صورتهای مالی در مجموع بخاطر  تأمین اهداف گزارشگری مالی تهیه می شوند وبا یکدیگر مرتبط ومکمل یکدیگرندوهیچ یک از صورتهای مالی به تنهایی نمی تواند  از لحاظ تامین نیازهای اطلاعاتی برای یک تصمیم گیری مشخص ،کافی باشد .

۴-۲- مطالبی در مورد وجوه نقد :

۱-۴-۲) مفهوم وجه نقد ومعادل وجه نقد :

از آنجا که وجوه نقد معانی و تعاریف مختلفی دارد ودر مورد گردش وجوه مفهوم معمولی اصطلاحی وجوه با مفهوم خاصی که درحسابداری از آن استنباط می شود ، تفاوت دارد .

در اصطلاح عادی وجوه ،  جمع کلمه وجه به معنی پول است در حالیکه درحسابداری اصطلاح وجوه معنی وسیعتری داشته وشامل هر نوع پول نقد یا معادل آن است که به موسسه وارد ویا از موسسه خارج می شود و  به این ترتیب ، موسسه در نتیجه به عهده گرفتن تعهدات جدید وجوهی تحصیل می کند که به شکل پول نقد یا معادل آن وارد موسسه می شود ۱٫

براساس  FASB شماره  ۹۵ معادل وجه نقد عبارتست از سرمایه گذاری های کوتاه مدت بامیعان بسیار زیاد که دارای شرایط زیر باشند :

۱)     به سرعت می تواند به مبالغ مشخص وجه نقد تبدیل شود .

۲)  تاریخ سررسید آن چنان نزدیک است که مخاطره با  اهمیتی از لحاظ تغییر ارزش آن به دلیل تغییر نرخ مورد تضمین شده وجود ندارد .

به عنوان قاعده کلی تنها سرمایه گذاریهایی که تاریخ سررسید اولیه آن در فاصله سه ماه و یا کمتر است واجد شرایط طبقه بندی به عنوان معادل موجودی نقد می شوند۲ .

 

۲-۴-۲) ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد

زمانیکه  شرکتها برای افزایش  سرمایه  وارد بازار سهام می شوند ، آنها بر مبنای این احتمال فعالیت می کنند که توانایی ایجاد جریانات نقد آتی بیشتر برای سهامداران را خواهند داشت .

زمانیکه  این جریانات  نقد بطور مستقیم‌. معمولاً به  شکل سود تقسیمی ، پرداخت نشوند ، به این وجوه ، وجوه انباشته شده ( مازاد ) گفته می شود . بطوریکه این وجوه (سودها ) ممکن است که در فرصتهای سودآور بالقوه آتی مجدداً سرمایه گذاری شوند. وقتی که سهامداران به مدیران شرکت  اجازه انباشت  وجوه را می دهند ، برای مدیران فرصتهایی برای استفاده از وجوه بوجود می آید . مثلاً آنها می توانند این وجوه را در فرصتهای دارای ارزش افزودة بالا سرمایه گذاری کنند . از طرفی دیگر ممکن است که ، سودهای انباشته ( وجوه نقد مازاد )به عنوان یک ابزار تامین مالی برای شرکتها مورد استفاده قرار گیرد وتحت شرایط معین ، روش تأمین مالی داخلی ( از طریق وجوه مازاد ) می تواند از تأمین مالی خارجی کم هزینه تر باشد . بکارگیری روش تأمین مالی داخلی با استفاده از وجوه آزاد و با توجه به منافع آن بر تئوری جریان نقد آزاد۱ متمرکز است .

تئوری جریان نقد آزاد  (FCFT) افزایش در سود تقسیمی یا بدهی برای رشد شرکتها که جریان نقد آزاد دارند را پیشنهاد می دهند۲ .

شرکتهای در حال رشد که پروژه های با ارزش فعلی مثبت (NPV) زیادی دارند باید در تلاش برای ایجاد جریانات نقد آزاد بیشتر در یک دوره معین باشند ،زیرا که این شرکتها به سرمایه گذاری بیشتر نیاز دارند .برای تأمین مالی این پروژه ها‌، شرکتها می توانند سود تقسیمی را کاهش دهند یا از سرمایه گذاریهای فاقد ارزش افزوده صرف نظر کند .

هدف اساسی بررسی جریانات نقد آزاد که یک اصطلاح جدید برای همان جریانات نقد است به عنوان یک راهکار بهتر برای ارزیابی قدرت سود واقعی حاصل از استفاده دارایی ودر همان زمان برای اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران نگاه معتبرتری را فراهم        می کند . تحلیلگران براینکه جریانات نقد آزاد معیار خوبی برای ارزیابی قدرت سودآوری گذشته ،حال و آینده شرکتهاست ، اتفاق نظر دارند .اما در تجربه وتحلیل موضوعات ، جریانات نقد آزاد را بطور متفاوت تعریف می کنند۱ .

بطور کلی وجوهی که بعد از ایفای تعهدات جاری و انجام پرداختهای لازم برای ارائه فعالیتها از قبیل سود تقسیمی ، بازپرداخت‌ بدهی ها وسرمایه گذاری مجدد سرمایه جهت حفظ فعالیتهای عملیاتی در شرکت باقی می مانند ، تحت عنوان وجوه آزاد تعریف می شوند .

عمده ترین کاربردهای وجوه نقد آزاد ( موارد استفاده ) :

۱)     خرید سرمایه گذاریهای مورد نظر

۲)     بازپرداخت بدهی ها

۳)     خرید سهام ( خزانه )

۴)     افزایش نقدینگی

۵)     افزایش سود تقسیمی

و در نهایت در تجزیه و تحلیل جریان نقد آزاد می توان به پرسشهای ذیل پاسخ داد۱ :

۱)     آیا شرکت می تواند بدون روی آوردن به منابع تأمین مالی خارجی سود سهام پرداخت کند ؟‌

۲)     اگر فعالیتهای شرکت کاهش یابد ، آیا شرکت می تواند سطح سرمایه گذاریهای خود را کماکان حفظ کند ؟

۳)  برای سرمایه گذاریهای اضافی ،بازپرداخت بدهی ها ،خرید سهام خزانه یا بالا بردن نقدینگی شرکت چه مقدار جریان نقد آزاد وجود دارد ؟

جریان نقد آزاد شاخصی است که می تواند به بستانکاران وسهامدارن تصویر بهتری از انعطاف پذیری مالی شرکت ارائه  نماید و از دید آنها شرکتی دارای وضعیت مطلوب است که دارای جریان نقد آزاد بالایی باشد ، زیرا شرکت می تواند این وجوه را برای اجرای عملیات ، توزیع سود سهام‌، بازپرداخت بدهی وگسترش واحد انتفاعی بکار گیرد .

۵-۲) فرصتهای سرمایه گذاری  (IOS)

مدیریت هر شرکتی به برنامه ریزی مالی که فرآیند آثار کلی تصمیمات تأمین مالی وسرمایه گذاری است توجه خاصی دارند .برنامه ریزی مالی به مدیران کمک می کند که از غافلگیر شدن ، پیشاپیش جلوگیری کنندودرباره واکنشهای مناسب  نسبت به رویدادهای محتوم ،‌بررسی لازم را از قبل به عمل آورند .

هنگامی که تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری بطور یکجا و در کل مورد توجه قرار می گیرند لازم است آثار تصمیمات امروز بر فرصتهای آتی در نظر گرفته شوند.

بدون مدل برنامه ریزی مالی انجام چنین کاری امکان پذیر نخواهدبود. یکی ازموارد برنامه ریزی مالی تجزیه وتحلیل فرصتهای سرمایه گذاری است که به عنوان یک متغیر در این پژوهش مورد بررسی قرارمی گیرد .

اما پاسخ به این سئوال که در چه فرصتی ( پروژه ای ) سرمایه گذاری شود مهم است که از نظر تئوری پاسخ به آن مستلزم این است که :

۱)     منافع هزینه های مربوط به هر یک از فرصتها (راه حلها )برآورد گردد .

۲)   خالص ارزش فعلی هریک از راه حلها با بکارگیری نرخ تنزیل مناسب ( نرخ هزینه تامین مالی ) که انعکاسی از میزان مخاطره راه حل مربوط است محاسبه شود .

۳)     راه حلی که متضمن بیشترین مبلغ خالص ارزش فعلی است انتخاب گردد .

اما در موارد عملی ، روش خالص ارزش فعلی به ندرت مورد استفاده قرار              می گیرد . زیرا که در این روش ،تعداد زیادی از فرصتهای سرمایه گذاری باید ارزیابی شود که مقدور نمی باشد .یک واحد انتفاعی که فرصتهای سرمایه گذاری محدودی دارد ،گردش وجوه نقد قابل توجهی را از راه فعالیتهای عملیاتی بدست می آورد وسیاست توزیع سود سهام معتدلی را دنبال می کند ، که قاعدتاً باید منابع نقدی قابل ملاحظه ای را به شکل دارائیهای نقدی یا قدرت استقراض استفاده نشده در اختیار داشته باشد . از دیدگاه سرمایه گذاران که هدف آنان خرید شرکتهای در حال فعالیت و اعمال مدیریت بر آنها می باشند ، برای تعیین ارزش (سهام )شرکت روش مبتنی بر فرصتهای سرمایه گذاری ، مناسبترین روش و طبیعی ترین راه ارزشیابی است ۱٫

زیرا یکی از عواملی که ارزش شرکت به آن بستگی دارد ، فرصتهایی هستند که شرکت برای صاحبان خود ایجاد می کند تا آنان بتوانند ، در اقلامی ازدارائیها که بازدهی آنها از نرخ بازار بیشتر است سرمایه گذاری کنند .

۶-۲) خط مشی بدهی ونقش آن در تصمیمات اقتصادی


۱-     حسابدری میانه‌، جلد اول ـ ترجمه دکتر علی پارسائیان و احمد مدرس ـ انتشارات فرزانه سال  ۱۳۷۹

۱-     حسابداری میانه ، جلد اول ـ ترجمه دکتر علی پارسائیان واحمد مدرس ـ انتشارات فرزانه سال ۷۹

۱- رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و سود عملیاتی در بورس ۷۵-۷۲ محسن صادق نیا ـ به راهنمایی دکتر نوروش  kixointelmedinteaccounting sevenedition 1992

2-   بیانیه شماره ۹۵ هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی لازم دانسته است که جدول تطبیق سود خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی باید صرف نظر از بکارگیری روش مستقیم یا غیرمستقیم در گزارشگری خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی تهیه و به همراه صورت گردش وجوه نقد ارائه گردد.

صورت گردش وجوه نقد از دیدگاه تئوری، کامبیر فرقاندوست حقیقت ـ عباس وفادار ، بررسی حسابداری و حسابرسی ـ  ش۲۰ و ۲۱ سال  ۷۱

۱- In troduction manayment accounting horengren p e 75

1- اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی ، استاد حسن سجادی نژاد ، جلد ۵ ص  ۲۶ صال ۱۳۴۶

۲- Introduction to management accounting horegren … p.662

1- Free cash Frow theory

2- با داشتن جریانات نقد آزاد ، توزیع سود منجر به بالا رفتن ارزش شرکت می شود و از طرفی دیگراعتبار دهندگان  مایلند به شرکتهایی وام دهند که وجه آزاد بالاتری داشته باشند ، پس با داشتن این وجوه ، شرکت     می تواند بدهی خود را افزایش دهد ، زیرا از قدرت بازپرداخت بالایی برخوردار است .

۱- برای مثال ، تعریف این وجوه بر اساس استاندارد حسابداری بین المللی شماره ۷ (IAS7) : وجه نقد حاصل از عملیات منهای مخارج سرمایه ای موردنیاز برای حفظ ظرفیت فعلی تولید شرکت می باشد .

Defining free cash flow cpajournal 2002 vol 72

آقای راهول  (Rahool) در مقاله خود تحت عنوان سود انباشته به عنوان مکانیزم  خاص درمدلهای ورشکستگی این وجوه را بدین صورت تعریف می کند : وجوه مازاد از انجام مخارج عملیاتی ،‌سرمایه ای و پوشش پرداختهای مربوط به بدهیهاست .

Jurnal of Business Finance and Accounting 1998

1- حسابداری میانه ، جلد اول ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و احمد  مدرس ، انتشارات فرزانه سال ۱۳۷۹

 ۱- سیاست تقسیم سود ، رشد و تعیین ارزش شرکت ، تحقیقات مالی شماره  ۳ تابستان  ۷۳ ، ترجمه : دکتر علی پارسائیان

80,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • تحقیق مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.