تحقیق بررسی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌‌شده سلیگمن و امنیت روانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌‌شده سلیگمن و امنیت روانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌‌شده سلیگمن و امنیت روانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
پرسش‌های پژوهش   ۵
روش پژوهش   ۵
جامعه آماری و حجم نمونه   ۵
روش نمونه‌برداری   ۵
ابزار پژوهش   ۶
۱٫ پرسش‌نامه خوش‌بینی اسلامی   ۶
۲٫ پرسش‌نامه خوش‌بینی ـ بدبینی سلیگمن۴۰   ۶
شیوه نمره‌گذاری کلی   ۷
۳٫ پرسش‌نامه ایمنی ـ ناایمنی مازلو (SII)52   ۷
روش نمره‌گذاری   ۸
یافته‌های پژوهش   ۸
تحلیل داده‌ها در ارتباط با سؤال و فرضیه اول و دوم پژوهش   ۸
تحلیل داده‌ها در ارتباط با سؤال و فرضیة سوم پژوهش   ۹
جنسیت   ۹
شغل   ۱۰
وضعیت تأهل   ۱۲
سن   ۱۳
سطح تحصیلات   ۱۷
* معنادار بودن میانگین در سطح (۰٫۰۵)   ۱۸
نتیجه‌گیری   ۱۹
تفسیر نتایج مربوط به سؤال اول و دوم و فرضیه اول و دوم پژوهش   ۱۹
تفسیر اوّل بر اساس مؤلفه‌های خوش‌بینی آموخته‌شدة سلیگمن   ۱۹
تفسیر دوم بر اساس مؤلفه‌های خوش‌بینی اسلامی   ۱۹
تفسیر سوم بر اساس عوامل ناایمنی و ایمنی روانی   ۲۰
تفسیر نتایج مربوط به سؤال و فرضیه سوم پژوهش   ۲۲
جنسیت   ۲۲
شغل   ۲۲
وضعیت تأهل   ۲۳
ســن   ۲۳
سطح تحصیلات   ۲۴
منابع   ۲۶

منابع

آقایی، اصغر و همکاران، « رابطه خوش‌بینی و بدبینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان»، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، ش ۳۳، پاییز ۱۳۸۶، ص ۱۳۰ـ۱۱۷٫

آمدی، عبدالواحد ابن محمد تمیمی، غررالحکم ودرالکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶،

بیانی، احمد، روش‌های تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روان‌شناسی، تهران، رهیافت، ۱۳۷۸،

جمالی زواره، نسرین،« بررسی رابطه کارایی خانواده با خوش‌بینی وسلامت روانی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهر زواره»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، ۱۳۸۷٫

حسن‌شاهی، محمد مهدی، « بررسی ارتباط میان خوش‌بینی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه»، فصلنامه اصول بهداشت روانی، ش ۱۵-۱۶، سال چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۸۱

حسینی‌زاده، سید مهدی، جوان و آرامش روان (به کوشش علی نقی فقیهی)، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۲٫

حسینی، سید مهدی، مشاوره قبل از ازدواج،چ پنجم، تهران، آوای نور.

خواجه‌امیری خالدی، هاله،« هنجار‌یابی آزمون خوش‌بینی ـ بدبینی سلیگمن بر روی دو گروه سنی ۲۵ ـ ۱۸ و ۴۵ ـ ۳۰ سال در شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، تهران، دانشگاه الزّهرا (دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی)، ۱۳۸۲٫

زینتی، علی، « بررسی تأثیر احساس ایمنی ـ ناایمنی بر حرمت خود طلاب پایه اول و هفتم در سال تحصیلی ۷۸-۷۷»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۷٫

سرایی، حسن، مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق، تهران، سمت، ۱۳۸۴٫

سلیگمن، مارتین و همکاران، کودک خوش‌بین، ترجمه فروزنده داورپناه، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۸۳٫

شاملو، سعید، بهداشت روانی، چ سیزدهم، تهران، رشد، ۱۳۷۸٫

شهنی ییلاق، شکرکن و موحد، « رابطه علی بین نگرشهای مذهبی، خوش‌بینی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز»،مجله علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه چمران اهواز، دوره سوّم، سال یازده هم، شماره‌های ۱ و ۲، ۱۳۸۳٫

عبادی، ندا و علی‌نقی فقیهی، « بررسی اثربخشی آموزش مثبت‌نگری در افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر شهر اهواز؛ با تأکید بر قرآن»، مجله روان‌شناسی و دین، ش دوم، سال سوم، تابستان ۱۳۸۹، ص۶۱ ـ ۷۴٫

عسکری، پرویز و همکاران، « رابطه اعتقادات مذهبی و خوش بینی با سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز»، فصلنامه یافته‌های نو در روان‌شناسی، ش دهم، سال چهارم، بهار ۱۳۸۸، ص۳۹-۲۷٫

عطاری، یوسفعلی و همکاران « بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوش‌بینی و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز»، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوّم، ش ۱، سال سیزدهم، بهار ۱۳۸۵، ص۱۱۰-۹۳٫

فروم، آلن؛ درون‌های ناآرام، ترجمه علی زنجیره‌ای، چاپ اوّل، تهران، نشر اوحدی، ۱۳۷۸٫

گروسی، سعیده و دیگران،« بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت)»، فصلنامه دانش انتظامی، دوّم، سال نهم، ۱۳۸۵٫

کجباف، محمد باقر و دیگران، « هنجاریابی، پایایی و روایی مقیاس خوش‌بینی و بررسی رابطه بین خوش‌بینی، خود‌تسلط‌یابی و افسردگی در شهر اصفهان»،فصلنامه مطالعات روان‌شناختی دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)، دوره‌ ۲، ش ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۸۵، ص۶۸-۵۱٫

مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی مهدی(عج)، قم، نسل جوان، ۱۳۵۷٫

نجاتی، محمد عثمان، حدیث و روان‌شناسی، ترجمه حمید رضا شیخی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۸۷٫

موسوی‌نسب، سید محمدحسین و همکاران، « خوش‌بینی ـ بدبینی و راهبردهای کنارآمدن: پیش‌بینی سازگاری روانشناختی در نوجوانان»، فصلنامه روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ش ۴ (پیاپی ۴۷)، سال دوازدهم، زمستان ۱۳۸۵، ص۳۸۰٫

نوری، نجیب الله، « بررسی رابطه بین خوش‌بینی سرشتی، خوش‌بینی از دیدگاه اسلام و رضایتمندی از زندگی»، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۸٫

نوری، نجیب الله، « بررسی رابطه میان انگیزه پیشرفت و خوش‌بینی»، فصلنامه روان‌شناسی در تعامل با دین، ش دوّم، سال اوّل، تابستان ۱۳۸۷٫

نیک‌منش، زهرا و یحیی کاظمی، « تأثیر الگوی آموزش خوش‌بینی به روش قصه‌گویی بر سبک‌اسناد کودکان»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روان‌شناختی، دوره دوّم، ش سوّم، پاییز ۱۳۸۷٫

ویلیام جیمز، دین و روان، ترجمه مهدی قائن، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۶٫

هومن، حیدرعلی، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، چ پنجم، تهران، پارسا، ۱۳۸۳٫

یونسی، سید جلال، « نقش اساسی معنا‌ شناختی حوادث در کاهش آسیب‌های روانی»، مجله حوزه و دانشگاه، ش ۴۱، زمستان ۱۳۸۳، ص۲۹-۸٫

Brandon, Eric A. (2006). The effect of age on optimism, CALIFORNIA STATE SCIENCE FAIR 2006 PROJECT SUMMARY, project Number S0304.

Conway, Francine; Magai, Carol; Springer, Carolin & Jones C. Optimism and pessimism as predictors of physical and psychological health among grandmothers raising their grandchildren, Journal of Research in personality, Volume 42, Issue 5, Otober ۲۰۰۸, pages 1352-1357.

Friedman, L. C., Nelson, D. V., Baer, P. E., Lane, M., Smith, F. E., & Dworkin, R. J. (1992). The relationship of dispositional optimism, daily life stress, and domestic environment to coping methods used by cancer patients. Journal of Behavioral Medicine, 15, 127–۱۴۱٫

Golin, S., Sweeney, P.D., & Schoeffer, D. E. (1981). The causality of causal attributions in depression: A cross-lagged panel correlational analysis. Journal of Abnormal Psychology, 90, 14-22

Luthans. F. & Youssef, C. M. (2007). Positive Organizational Behavior in the Workplace:The impact of hope, Optimism, and Resilience. Journal of Management. 2007; 33; 77r.

Maslow, A. H. (1952) The S-I Test: a measure of psychological security-insecurity, Palo Alto, Calif: consulting psychologists press

Peterson, C., Semmel, A., von Baeyer, C., Abramson, L. Y., Metalsky, G.I., & Seligman, M.E.P. (1982). The Attributional Style Questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 6, 287-299.

Reber. S. Ditionary of Psychology, Second.

Seligman, M. E. P & Csikszentmihalyi, M, (2000). Positive Psychology: An introduction, American Psychologist, 55, 5-14.

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219–۲۴۷٫

Smith T. W., Pope M. K., Rhodewalt F, Poulton J. L. (1989). Optimism, neuroticism, coping, and symptom reports: an alternative interpretation of the Life Orientation Test. J Pers Social Psychol; 56: 640–۶۴۸٫

Patton, Wendy; Bartrum, Dee A. and Creed, Peter A. (2004) Gender differences for optimism, self esteem, expectations and goals in predicting career planning and exploration in adolescents. International Jouanal for Educational and Vocational Guidance, Volum 4 (3), pages 193-209.

Steptoe, A., Reivich, K. and Seligman, M.E.P. (1993). Mozart’s Optimism: A study of explanatory style. The Psychologist, 69-71.

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌‌شدة سلیگمن و امنیت روانی است. در این پژوهش، از روش همبستگی استفاده شده است. ۳۰۰ نفر از طلبه‌ها و دانش‌پژوهان مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعةالمصطفی(ص) به صورت تصادفی انتخاب شدند که به سه پرسش‌نامه خوش‌بینی اسلامی نوری، خوش‌بینی ـ بدبینی سلیگمن و ایمنی ـ ناایمنی مازلو پاسخ دادند. نتایج به ‌دست آمده نشان می‌دهد که بین این سه متغیر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سطح دو‌ نوع خوش‌بینی و امنیت روانی بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی تفاوت معنادار پیدا می‌کند؛ مردان نسبت به زنان، دانش‌پژوهان نسبت به طلبه‌ها، افراد متأهل نسبت به افراد مجرد، از خوش‌بینی و امنیت روانی بالاتری برخوردارند. در بین چهار گروه سنّی (۲۰ـ۴۰)، گروه سنّی (۲۰ـ۲۵) از خوش‌بینی و امنیت روانی پایین‌تری برخوردارند.

واژگان کلیدی: خوش‌بینی آموخته‌شده، خوش‌بینی اسلامی، امنیت روانی، سبک‌تبیین، توجه‌ مثبت، تبیین مثبت، انتظار مثبت.


 

مقدمه

برخلاف روان‌شناسان پیشین که محور پژوهش‌ها و کارهای علمی‌شان را جنبه‌های منفی و مخرب افکار، باورها و احساس‌های انسان قرار داده و تمام سعی و تلاش‌شان را بر مدار جنبه‌های اختلال‌انگیز افکار و ابعاد بیمار‌گونه روان انسان متمرکز کرده و تمام وقت و انرژی‌شان را روی رفع و زدودن نشانه‌های بیماری‌های روانی هزینه می‌کردند، امروزه بسیاری از روان‌شناسان علاوه بر پرداختن به جنبه‌های مرضی و بیمار‌گونة روان انسان، به جنبه‌های مثبت افکار، باورها، احساس‌ها و رفتارهای انسان نیز توجه دارند.۱

در دهة اخیر، روان‌شناسان مثبت‌گرا بیشتر بر توانمندی‌ها، شایستگی‌ها و داشته‌های انسان تأکید کرده و بر این باورند که هدف روان‌شناسی باید بهبود و ارتقای سطح زندگی انسان و شکوفا کردن استعدادها و توانمندی‌های به ‌ودیعه نهاده شده در‌ درون انسان باشد. بر این اساس، روان‌شناسان مثبت‌گرا به جنبه‌های مثبت روانی انسان، نظیر مثبت‌اندیشی، خوش‌بینی، شادکامی، خلاقیت، هوش هیجانی، خردمندی، خود‌آگاهی و مانند آن پرداخته و سعی دارند تا با روش‌ها و نگاه علمی، حضور مؤلفه‌های مثبت را در ابعاد گوناگون زندگی انسان پر رنگ‌تر و چشم‌گیر‌تر جلوه دهند. در روان‌درمانی نیز از رویکردهای مثبت‌درمانی، امید‌درمانی و معنا‌‌درمانی بهره گرفته و سعی می‌کنند توجه انسان را به جنبه‌های مثبت وجودی و روانی‌اش معطوف سازند.۲

مفهوم خوش‌بینی از مفاهیم مطرح شده در روان‌شناسی مثبت است. اگرچه لازمه خوش‌بینی، تکرار جمله‌ها و عبارت‌های مثبت، نیرو‌‌‌دهنده و انگیزه‌بخش، نظیر «من هر روز گام‌های پیشرفت و ترقی را بر می‌دارم»، «هر روز در مسیر خوش‌بختی، سعادت و پیروزی سیر می‌کنم»، می‌باشد، اما در عین حال، خوش‌بینی چیزی بیش از این مسائل و عمیق‌‌‌تر از اینهاست. تلاش‌های پژوهشگران از چیزی ورای این گزاره‌های امیدوار‌کننده حکایت می‌کند. نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب‌اند که خوش‌بینی در چگونگی تفکر و تبیین افراد درباره علل رویدادها و حوادث ریشه دارد. هر فردی برای نسبت دادن پدیده‌ای به علتی معین، گرایش‌های خاص خود را دارد که از آن به سبک تبیین یاد می‌شود.۳

از مطالعه پژوهش‌های متعدد روان‌شناختی به‌دست می‌آید که خوش‌بینی با بسیاری از متغیرها، نظیر سلامت جسمانی،۴ سلامت روانی،۵ رضایت از زندگی،۶انگیزه پیشرفت،۷ امید به زندگی،۸ سازگاری با بیماری‌های مزمن جسمی،۹ راهبرد‌های مقابله با استرس۱۰ و مانند آن رابطه مثبت و معناداری دارد. امنیت روانی، از جمله متغیرهایی است که می‌تواند با خوش‌بینی رابطه داشته باشد.

مسلماً بسیاری از ما با واژه امنیت و مشتقات آن، نظیر امنیت روانی، امنیت شغلی، امنیت اجتماعی، امنیت جانی، امنیت ملی و مانند آن آشنا هستیم. امنیت، یکی از نیاز‌های اولیه و غریزی بشر بوده، چنان که از دیر‌باز یکی از دغدغه‌های اساسی بشر، تأمین امنیت در حوزه‌های مختلف زندگی بوده است. بسیاری از جنگ‌ها و صلح‌ها برای تأمین و حفظ امنیت رخ‌داده و می‌دهد. امنیت به دو بخش امنیت درونی و بیرونی دسته‌بندی می‌شود. امنیت درونی یا امنیت روانی، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای زندگی سالم هر فرد را تشکیل می‌دهد. با رشد صنعت و تکنولوژی و پیچیده‌شدن جوامع، روابط اجتماعی نیز دست‌خوش تغییرات شده و پیچیدگی‌های خاصی در آن پدید آمده است. همچنین متغیر‌های تأثیر‌گذار بر امنیت روانی، نظیر شغل، طبقه اجتماعی، امید به زندگی، سیاست، عشق، اعتبار اجتماعی و بسیاری از موارد دیگری که می‌توانند امنیت روانی افراد را تضمین یا مختل نمایند، ساحت‌ها و حوزه‌های گسترده‌ای را به ‌خود اختصاص داده‌اند. با توجه به اینکه امنیت اجتماعی لازم و ملزوم امنیت روانی یک جامعه است، نیاز جامعه سالم و انسانی به امنیت روانی برای رشد و تحول در ابعاد گوناگون زندگی، بیشتر از نیاز به آسایش و رفاه است، زیرا در سایه امنیت و آرامش روانی است که هر ‌هدف ابتدایی، متوسط و غایی قابل دسترسی و تحقق یافتنی است، از این‌رو، تأمین امنیت در همة ابعاد آن، به ویژه امنیت روانی و آرامش جمعی، مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت دولت‌ها و خواسته ملت‌ها و جوامع به شمار می‌رود.۱۱

مکاتب روان‌درمانی، اهداف اصلی خود را زدودن نشانه‌های اضطراب و پدید‌آوردن احساس امنیت روانی قرار داده‌اند. رویکردهای گوناگون روان‌درمانی با استفاده از روش‌ها و راهبردهای متفاوت، سعی و تلاش لازم را برای پیشگیری از ابتلا به اضطراب و افسردگی، مبذول داشته‌اند. برخی از رویکردهای جدید روان‌درمانی به تأثیر دین و ایمان نیز در سلامت و بهداشت روان اشاره کرده‌اند. ایمان به خدا از نگاه این دسته از روان‌شناسان، سر‌چشمه‌ای بیکران برای آرامش روانی قلمداد شده است که انسان را در برابر هر گونه اضطراب و نگرانی بیمه کرده و در برابر هر گونه فشار درونی و بیرونی به انسان مصونیت می‌بخشد.۱۲

دین اسلام خوش‌بینانه‌ترین نگرش و نگاه به خدا، انسان، جهان هستی و زندگی را فراروی بشر قرار می‌دهد. خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم انسان را به تفکر، تدبر و تعقل در مورد نشانه‌های انفسی و آفاقی، دعوت کرده و از او می‌خواهد که به یادآوری و توجه به ‌نعمت‌ها، زیبایی‌ها و شگفتی‌های جهان هستی بپردازد تا از این راه به مبدأ و خاستگاه این نعمت‌ها و زیبایی‌های وجودی پی برده، به او ایمان آورده، سرِ تسلیم و بندگی به درگاه پاکش ساییده و شکر‌گزار نعمت‌های او باشد. احساس امنیت واقعی فقط در سایه خدا‌باوری حاصل می‌شود، چون میل به احساس امنیت، زائیده ترس از محرک‌های واقعی یا خیالی است. اما فرد مؤمن و موحّد با استناد به دو منبع گران‌سنگ وحیانی (قرآن کریم) و نقلی (روایات)، به پدیده‌ها و رویدادهای اضطراب‌زا و نگران‌کننده زندگی اسناد منطقی می‌دهد؛ به این بیان که پاره‌ای از رویدادها را از جانب خداوند برای آزمایش خویش دانسته و برخی از آنها را محصول رفتارهای نابهنجار خویش در نظر گرفته و در برابر رویدادهای نوع اوّل، صبر و بردباری پیشه کرده و آنها را نردبان ترقی و تکامل مادی و معنوی خویش قرار می‌دهد. همچنین در برابر رویدادهای نوع دوم، احساس پشیمانی و ندامت کرده و درصدد تلافی و جبران بر می‌آید. انسان مؤمن، مشکلات و سختی‌ها را موقتی و قابل حل در نظر گرفته و در همه حال به ‌قدرت بی‌نهایت خداوند متعال متکی شده و به ‌او توکل می‌کند. همچنین با یادآوری، نیایش و توکل به ‌خداوند بر نگرانی‌ها فایق می‌آید.۱۳

پژوهش‌های متعدد۱۴ نشان داده‌اند که خوش‌بینی رابطه مستقیم و مثبتی با سلامت روانی دارد، زیرا خوش‌بینی، امنیت روانی را در پی دارد، و امنیت روانی به ‌نوبه خود بستر سلامت روانی را فراهم می‌کند، از این‌رو، افرادی که امنیت روانی دارند، از سلامت روانی نیز بهره‌مندند. بیشتر بیماری‌های روانی از ناامنیِ روانی سرچشمه می‌گیرند. فردی که به ‌طور مداوم از محرک‌های درونی و بیرونی احساس ناامنی، ترس و خطر می‌کند، سلامت جسمی و روانی او در معرض خطر واقع می‌شود، در بسیاری از موقعیت‌ها با پرخاشگری یا اضطراب واکنش نشان می‌دهد و در دنیای ذهنی او مدام کشمکش و حالت تدافعی وجود دارد. احساس نا امنی دائمی، متابولیسم بدن را به ‌هم می‌ریزد، زیرا دستگاه ایمنی بدن، توان محدود دارد و از تحمل تنش دائمی ناتوان است، در نتیجه، ادامه این وضع، فرد را به ‌سمت و سوی بیماری‌های جسمی و روانی سوق خواهد‌ داد. امنیت روانی باعث می‌شود که انسان احساس آرامش کند؛ به بیان دیگر، فردی می‌تواند احساس آسودگی و اطمینان کند که احساس تهدید نکرد و امنیت روانی داشته باشد.۱۵

دو دیدگاه عمده در مورد خوش‌بینی وجود دارد: ۱٫ خوش‌بینی سرشتی۱۶ که توسط کارور۱۷ و شییر۱۸ مطرح شده و پژوهش‌های مختلفی را به ‌سوی خود منعطف ساخته است؛ ۲٫ خوش‌بینی آموخته‌شده که سلیگمن آن را مطرح ساخته و یکی از جدیدترین دیدگاه‌ها در روان‌شناسی شناختی شمرده می‌شود که توانسته نظر بسیاری از افراد مشهور در روان‌شناسی معاصر، از جمله آلبرت الیس،۱۹ آیرون بک۲۰ و سایرین را به ‌خود جلب کند.۲۱

توجه به چند نکته، اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع مورد پژوهش حاضر را آشکار و روشن می‌سازد:

تحقیقات و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که متغیر خوش‌بینی رابطه مستقیم و معناداری با سلامت جسمی،۲۲ سلامت روانی،۲۳ سلامت معنوی،۲۴ سبک اسناد،۲۵ روابط نزدیک،۲۶ کارآمدی خانواده،۲۷ رضایتمندی از زندگی،۲۸ رضایت شغلی،۲۹ رضایت زناشویی،۳۰ سازگاری با تنش‌های زندگی۳۱ و مانند آن دارد. از جمله متغیرهایی که می‌توان درباره رابطه آن با خوش‌بینی بحث کرد، امنیت روانی است.

از سوی دیگر بزرگ‌ترین دستاورد ادیان الهی، به ‌ویژه دین اسلام، حفظ امنیت روحی و روانی انسان‌هاست. و بدیهی است که تأمین امنیت روانی در گرو تأمین و ارضای نیازهای غریزی، فطری و معنوی انسان است.

بیشتر روان‌شناسان، رویکرد مادّی به ‌انسان و زندگی دارند و محور پژوهش‌ها و مطالعاتشان جنبه‌های مادّی، زیستی و اجتماعی انسان است، از این‌رو، از جنبه‌های معنوی انسان غفلت کرده و در روش‌های گوناگون روان‌درمانی نیز به جنبه معنوی بیمار اهمیت نمی‌دهند.۳۲

مربیان و اساتید اخلاق اسلامی در بحث خوش‌بینی و بدبینی، بیشتر روی سوءظن و بدبینی متمرکز شده و روان‌شناسان مسلمان نیز آن گونه که باید و شاید به ‌جنبه‌های خوش‌بینی از دیدگاه اسلام نپرداخته‌اند، و نیز با توجه به اینکه روان‌شناسان غربی بیشتر درباره خوش‌بینی سرشتی بررسی و تحقیق کرده و به خوش‌بینی آموخته شدة سلیگمن۳۳ کمتر پرداخته‌اند، پژوهشگر ضرورت پرداختن به این موضوع را احساس نموده و درصدد بررسی رابطه بین خوش‌بینی اسلامی، خوش‌بینی آموخته‌شده سلیگمن و امنیت روانی۳۴ برآمده است.

پرسش‌های پژوهش

30,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی رابطه بین خوش‌بینی سرشتی و خوش‌بینی از دیدگاه اسلام با رضایت‌مندی از زندگی
 • پایان نامه بررسی سنجش امنیت اجتماعی و امنیت روانی در میان دانشجویان
 • پایان نامه رابطه و ارتباط عوامل موثر امنیت روانی و پذیرش اجتماعی در میان دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.