تحقیق بررسی رابطه بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی در دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی در دانشجویان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی در دانشجویان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش پژوهش   ۴
یافته‌های پژوهش   ۸
نتیجه‌گیری   ۱۱
منابع   ۱۴

منابع

ـ آرگیل، مایکل، روا‌‌ن‌شناسی شادی، ترجمه مسعود گوهری انارکی و دیگران، اصفهان، جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، چ دوم، ۱۳۸۳٫

ـ جان‌بزرگی، مسعود، «جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان»، پژوهش در پزشکی، ش ۴، دوره۳۱، ۱۳۸۶، ص ۳۴۵-۳۵۰٫

ـ داودی‌کهکی، محمدرضا‌، شادابی و نشاط از دیدگاه آیات و روایات تفسیری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم، ۱۳۸۲٫

ـ دلاور، علی، روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، ویرایش، ۱۳۸۱٫

ـ ظهور، علی‌رضا و فکری، علی‌رضا، «وضعیت شادابی دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران»، ارمغان دانش، ش ۳، سال ۸، ۱۳۸۲٫

ـ علی‌پور، احمد، و دیگران، «شادکامی و کارکرد ایمنی بدن»، روان‌شناسی، ش ۱۵، ۱۳۷۹، ص۲۱۹-۲۳۳٫

ـ علی‌محمدی، کاظم و جان‌بزرگی، مسعود، «بررسی رابطه بین شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شادکامی روان‌شناختی و افسردگی»، روان‌شناسی در تعامل با دین، ش ۲، سال اول، ۱۳۸۷، ص ۱۳۱ـ۱۴۴٫

ـ علی‌محمدی، کاظم، شادکامی و ساخت آزمون آن از دیدگاه اسلام، با راهنمایی دکتر مسعود آذربایجانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم، ۱۳۸۸٫

ـ فتحعلی، محمود، «سعادت در فلسفه اخلاق»، معرفت، ش ۱۵، شماره ۱۵، ۱۳۷۴، ص۴۰-۴۶٫

ـ فرزادفر، منیر و دیگران، «تاثیر آموزش شادمانی به شیوه فوردایس بر کاهش افسردگی زنان بی‌سرپرست شهر اصفهان»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی، ش۳۰، ص ۳۹-۵۰٫

ـ قادری‌‌ بافی، محمد، مفهوم و جایگاه شادمانی در بیان قرآن و حدیث، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی و حدیث، با راهنمایی محمدعلی مهدوی‌راد، دانشگاه تربیت مدرس.

ـ کار، آلان، روان‌شناسی مثبت، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی‌زند، تهران: نشر سخن، ۱۳۸۵٫

ـ لیاقتدار، محمدجواد و دیگران، «هنجاریابی سیاهه شادکامی فوردایس ـ اصفهان در دانشجویان»، روان‌شناسی، ش ۴۶، سال۱۲، ۱۳۸۷، ص۱۸۳-۱۹۶٫

ـ مراد، سعید، نظریة السعادة عند فلاسفه الاسلام، تصدیر محمدعاطف العراقی، القاهره، مکتبة الأنجلو المصریة، ۱۹۹۲م.

ـ مرادی، مریم و دیگران، «شادمانی و شخصیت»، تازه‌های علوم شناختی، ش ۲، سال۷، ۱۳۸۴،ص ۶۰-۷۱٫

ـ مصباح، مجتبی، فلسفه اخلاق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ سوم، ۱۳۷۸٫

ـ نصوحی دهنوی، و دیگران، «رابطه بین میزان شادمانی و عوامل آموزشگاهی دانش آموزان دبیرستانی»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی، ش ۱۹و۲۰، ۱۳۸۳، ص ۳۳-۵۰٫

ـ هادیان‌فرد، حبیب، «احساس بهزیستی و فعالیت‌های مذهبی در گروهی از مسلمانان»، اندیشه و رفتار، ش۲۰، ص ۲۲۴-۲۳۲٫

ـ یزدانی، فضل‌الله، «بررسی رابطه بین نگرش دینی، سبک‌های مقابله‌ای و شادکامی در دانش آموزان دختر و پسر اصفهان»، مصباح ـ تعلیم و تربیت اسلامی، ش ۴۹، سال ۱۲، ۱۳۸۱، ص ۶۶-۸۴٫

Argyle, M. The Psychology of Happiness. USA & Canada: Rutledge, Taylor & Francis Group, 2001.

Blanchflower, David G & Oswald, Andrew J. Money, Sex and Happiness: An Empirical Study, Scandinavian Journal of Economics, Volume 106 Issue 3, Nov 2004, 393 – ۴۱۵ (۲۰۰۸ the editors of the Scandinavian Journal of Economics).

Boehn Julia K.& Lyubomirsky Sonja, The Promise Of Sustainable Happiness, 2009, 667-679(bi ja).

Cheng, Helen & Furnham, Adrian. Attribution Style and Personality as Predictors of Happiness and Mental Health, Springer Netherlands, 2001, 307-327.

Crossley, Adam & Langdridge, Darren. Perceived Sources of Happiness: A Network Analysis, Journal of Happiness Studies, 2005, Volume 6, Number 2, June, 107-135.

Demotteo. What Are The Differences Between Happiness And Self-Esteem? Springer Netherlands, 2005, 362-404.

Diener, Ed & Biswas-Diener. Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth, Blackwell, Garsington Road, Oxford ,2008.

Easterlin Richard A. The Economics of Happiness, Daedalus, 2004, V 133, p27+.

Liesbeth, Snoep. Religiousness and happiness in three nations: a research, Journal of Happiness Studies. 2008, 9:207–۲۱۱٫

Lu, Luo & Hu, Chia-Hsin. Personality, Leisure Experiences and Happiness, Journal of Happiness Studies, Volume 6, Number 3 / September, 2005, 325-342.

Lyubomirsky Sonja; Sheldon Kennon M And Schkade David. Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change, Riview of General Psycology, 2005, V 9,No 2,111-131.

Madigan Timothy, J. Godless Happiness, Free Inquiry. V 18, Summer 1998.

Myers, D.G & Diener, Ed. The Science of Happiness, Magazine article (Questia), The Futurist, 1997,V 31.1+.

Ott, Jan. The Nature Of martin’s Happiness, Journal of Happiness Studies (in press) 7:113–۱۲۸ _ Springer, 2006.

Paquette, Mary. The Science of Happiness, Perspectives in Psychiatric Care. 2006,V 42, 1+.

Schumaker, John F. Can religion make you happy, Free Inquiry. 1998 ,V 18, Issue: 3, 28+

Seligman, M. E. P ; Steen, A ; Parks, N & Peterson, C. Positive Psychology Progress, American Psychologist, 2005, 410-421.

Seligman, M. E. P. Can Happiness Be Taught? Daedalus, 2004,V 133, Issue: 2, , 80+.

Seligman, M. E. P. Can Happiness Be Taught? Daedalus, 2004,V 133, Issue: 2 , 80+.

Seligman, M. E. P; Rashid, T & Parks, A. C. Positive Psychotherapy, American psychologist, November 2006, 774-788.

چکیده

هدف پژوهش حاضر آزمون این فرضیه است که آیا می‌توان بر اساس منابع اسلامی ابزاری ساخت که شادکامی افراد را بسنجد؟ آیا بین آموزه‌های دینی (اگر به صورت شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تبدیل شوند) در حوزة شادکامی، با شادکامی روان‌شناختی رابطه‌ای وجود دارد؟ این پژوهش به بررسی این رابطه در ۱۴۳ نفر از دانشجویان مرد و زن مشغول به تحصیل در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه قم پرداخته است. بدین منظور، پرسش‌نامه‌ای از مؤلفه‌های شادکامی در آیات و روایات معصومین(علیهم‌السلام) تهیه، اعتباریابی و همراه با پرسش‌نامه شادکامی فوردایس در گروه نمونه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی گشتاوری پیرسون، آزمون لوین و تی مستقل، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی رابطة معنادار مثبت وجود دارد. بنابراین، این نتایج، می‌توان بر اساس منابع معتبر اسلامی ابزاری ساخت که شادکامی افراد مذهبی و غیرمذهبی را بسنجد. همچنین می‌توان مداخله‌هایی ترتیب داد تا سبک زندگی افراد افسرده به شکلی با تمرین مؤلفه‌های شادکامی دینی تغییر کند.

کلید واژه‌ها: اسلام، سنجش، شادکامی، شادکامی اسلامی، شادکامی فوردایس.

 

مقدمه

«شادکامی» از مهم‌ترین نیازهای روانی بشر است که تأثیر عمده‌ای بر شکل‌گیری شخصیت و سلامت روان دارد و همة انسان‌ها شادکامی را خود و برای افراد مورد علاقه‌شان می‌خواهند. از عهد باستان تا کنون به احساسات مثبت انسان از جمله شادکامی توجه شده است. افلاطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان اشاره می‌کند که عبارتند از: قوة عقل یا استدلال، احساسات و امیال. وی شادکامی را حالتی از انسان می‌داند که بین این سه عنصر، تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد. ارسطو معتقد است دست‌کم سه نوع شادمانی وجود دارد؛ در پایین‌ترین سطح، شادی را همان لذّت می‌داند؛ در سطح بالاتر شادی همان موفقیت و کامیابی است و نوع سوم شادی از نظر ارسطو، شادی ناشی از معنویت است. وی معتقد است شادکامی حقیقی از ارضای امیال حاصل نمی‌شود، بلکه از انجام چیزی که از لحاظ اخلاقی ارزش انجام دادن دارد، یعنی از تجلّی فضیلت حاصل می‌شود. به اعتقاد جرمی بنتام شادکامی غیر قابل تشخیص از لذّت‌های جسمانی بوده، عبارت است از فعالیت‌هایی که افزایش آنها موجب لذّت و کاهش درد و ناراحتی‌ها می‌شود. فارابی معتقد است سعادت دنیوی و اخروی انسان با تحقق چهار نوع فضیلت به دست می‌آید که عبارتند از: فضیلت‌های نظری، فضیلت‌های فکری، فضیلت‌های اخلاقی و صناعات عملی. وی راه رسیدن به سعادت را داشتن ملکات اخلاقی دانسته، و خلق نیکو را اعتدال یا حد وسط افراط و تفریط می‏داند.

برخی از پژوهش‌گران، شادکامی را حالت روانی مثبتی می‌دانند که با سطح بالای رضامندی کلی از زندگی، عاطفه مثبت و سطح پایین عاطفه منفی مشخص می‌شود. سلیگمن، رشید و پارک، مفهوم شادکامی را در سه مؤلفه جای داده است: الف) هیجان‌های مثبت (زندگی بانشاط)؛ ب) تعهد (زندگی درگیرانه یا زندگی خوب؛ ج) معناداری (زندگی با معنا). سلیگمن معتقد است بر اساس پژوهش‌های چند سال اخیر، ثابت شده است شادکامی عامل پدیدآورندة منافعی به مراتب بیشتر از صِرف احساس خوبی داشتن است؛ افراد شادکام، سالم‌تر و بسیار موفق‌ترند و درگیری و تعهد اجتماعی بیشتری دارند.

یکی از پرسش‌های اساسی دربارة شادکامی این است که آیا شادکامی حالتی است که به رویدادها و موقعیت‌های زندگی مربوط می‌شود یا به شخصیت فرد ارتباط دارد و یا اینکه نتیجة تعامل میان این دو است؟ بیشتر بررسی‌ها نشان می‌دهند که شادکامی یک ویژگی شخصیتی است. بررسی‌های شخصیتی در مورد شادکامی نشان می‌دهد که افراد شاد و ناشاد، نیمرخ‌های شخصیتی متمایز دارند. در فرهنگ‌های غربی، افراد شاد برون‌گرا و خوش‌بین هستند و از عزت نفس بالا و کنترل درونی برخوردارند. در مقابل، افراد ناشاد به سطوح بالایی از روان‌رنجوری گرایش دارند. همبستگی برون‌گرایی با شادکامی یا عاطفی بودن مثبت حدود ۷۰/۰ است اما همبستگی روان‌رنجورگرایی با عاطفی بودن منفی بیش از ۹/۰ است. ‌در پژوهشی که توسط مرادی، جعفری و عابدی در مورد «شادمانی و شخصیت» انجام شد، به ارتباط معنادار شادکامی با ابعاد شناختی، اجتماعی، هیجانی و جسمانی شخصیت اشاره شده است. در این پ‍‍ژوهش، کنترل درونی، خوش‌بینی و تفکر مثبت، هدف‌مندی، خلاقیت، ثبات هیجانی، عزت نفس، خودکارآمدی، برون‌گرایی، نوع‌دوستی، توافق اجتماعی، وظیفه‌شناسی، روابط مثبت با دیگران و سلامت سیستم ایمنی بدن به مثابه مؤلفه‌های شخصیتی مؤثر در شادکامی یاد شده است. این پژوهش‌گران بر این باورند که بین شادکامی و مؤلفه‌های یادشده، رابطة علّی و دوسویه برقرار است. برخی از پژوهش‌گران نیز شادکامی را متغیری شخصیتی می‌دانند که پایه‌ای زیست‌شناختی دارد. هیجان مثبت، رضایت از زندگی، نبود هیجان‌های منفی، روابط مثبت با دیگران، هدف‌مند بودن زندگی، رشد شخصیتی، دوست داشتن دیگران و طبیعت نیز شروط لازم برای رسیدن به شادکامی هستند. لوبومیرسکی و همکاران الگوی یکپارچه‌ای از شادکامی ارائه و عوامل شادکامی را از سه جنبه بررسی کرده‌اند: عوامل ژنتیکی (نقطه تنظیم)، شرایط محیطی و صفات شخصیتی (فعالیت‌ ارادی). بر اساس این پژوهش، عوامل ژنتیکی ۵۰% ، صفات شخصیتی ۴۰% و عوامل محیطی ۱۰% واریانس شادکامی را پیش‌بینی می‌کنند. لوبومیرسکی و همکاران معتقدند عوامل ژنتیکی، در طول زمان ثابت و پایدار، و در برابر نفوذ و کنترل مقاومند و تغییر در صفات شخصیتی به مراتب بیشتر از عوامل محیطی ظرفیت شادکامی را افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد، گسترده‌ترین پژوهش‌ در زمینة شادکامی روان‌شناختی را آرگیل (۲۰۰۱) انجام داده است. وی حاصل پژوهش‌هایش را در کتابی با عنوان روان‌شناسی شادی گزارش کرده است. همچنین در چند سال‌ اخیر، بخش زیادی از پژوهش‌های مربوط به شادکامی در نشریه‌های معتبر علمی مانند «مجلة مطالعات شادکامی» چاپ شده است.

به طور خلاصه، در پژوهش‌های مربوط به شادکامی چهار رویکرد کلی را می‌توان مشخص کرد:

۱٫ برخی مطالعات به بررسی مفهوم شادکامی پرداخته‌اند و اینکه آیا شادکامی یک صفت و ویژگی ذاتی و وراثتی است یا نه؛

۲٫ در برخی از این ‌پژوهش‌ها که شاید بیشترین سهم از مطالعات شادکامی را به خود اختصاص داده باشد، بررسی همبستگی و رابطة عوامل مختلف شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی و جمعیت‌شناختی با شادکامی مورد اهتمام بوده است؛

۳٫ در تعدادی از این بررسی‌ها سنجش میزان شادکامی افراد و تهیة ابزارهایی برای این منظور مورد توجه بوده است؛

۴٫ در بعضی پژوهش‌ها که در سال‌های اخیر بیشتر شده، بررسی عوامل مؤثر بر شادکامی و شیوه‌های افزایش شادکامی کانون توجه بوده است.

از سوی دیگر، پژوهش‌های انجام‌شده پیرامون شادکامی در اسلام بسیار اندک است و تنها به سه پژوهش می‌توان اشاره کرد: پژوهش نخست را قادری‌‌ بافی (۱۳۸۱) با عنوان «مفهوم و جایگاه شادمانی در بیان قرآن و حدیث» انجام داده است. نویسنده در این پژوهش به بررسی مفهوم شادمانی، شناسایی شادی، انواع شادی، جلوه‌های شادی در دنیا، توهم شادی، زمینه‌های ایجابی و سلبی و پیامدهای شادی پرداخته، نتیجه می‌گیرد که دین اسلام بر ایجاد زمینه‌ها و عوامل شادمانی و زدودن اندوه تأکید می‌کند و توجهی عمیق به این نیاز روانی انسان در کنار سایر نیازها دارد. پژوهش دوم توسط داوودی ‌کهکی(۱۳۸۲) با عنوان «شادابی و نشاط از دیدگاه آیات و روایات تفسیری» انجام شده است. در این پژوهش‌ که از نوع توصیفی ‌است، شناخت خالق، شناخت خود، شناخت صحیح هدف، عبادت، توجه به وعده‌های الهی از عوامل شادابی و حسد، نا امیدی، اختلاف و نفاق با عنوان موانع نشاط معرفی شده است. پژوهش سوم، پژوهش علی‌محمدی و جان‌بزرگی(۱۳۸۷) با عنوان «بررسی رابطه بین شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شادکامی روان‌شناختی و افسردگی» است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین شادکامی دینی و شادکامی روان‌شناختی رابطة معنادار مثبت برابر با ۵۳۲/۰ در سطح معناداری(۰۱/۰p<) و بین شادکامی دینی و افسردگی بک همبستگی منفی برابر با ۵۱۵ /۰ در سطح معناداری (۰۱/۰p<) به دست آمد.

با توجه به فقر پژوهش‌های تجربی یا شبه‌تجربی دربارة شادکامی در اسلام، پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش‌ها‌ پاسخ دهد که آیا بر اساس منابع معتبر اسلامی می‌توان ابزاری ساخت که شادکامی افراد را بسنجد؟ آیا بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی رابطه وجود دارد؟ و اینکه آیا بین نمره‌ زنان و مردان در اینجا تفاوت معناداری وجود دارد؟ همچنین به سهم متغیرهای جمعیت‌شناختی در پیش‌بینی نمرة شادکامی نیز خواهیم پرداخت. بنابراین، فرضیه‌های پژوهش عبارت خواهد بود از: ۱٫ بر اساس منابع معتبر اسلامی می‌توان ابزاری ساخت که شادکامی افراد را بسنجد؛ ۲٫ بین شادکامی اسلامی و شادکامی روان‌شناختی رابطه معنادار مثبت وجود دارد؛ ۳٫ بین نمرة زنان و مردان در نمرة شادکامی تفاوت معناداری وجود دارد.

روش پژوهش

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق سازوکارهای روان‌شناختی فرایند درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی
 • تحقیق تأثیر درمانگری اسلامی بر اختلال‌های برونی‌سازی‌شده در کودکان و نوجوانان
 • مقاله بررسی رابطه بین شادکامی با جهت گیری مذهبی و شادکامی روان‌شناختی و افسردگی در دانش پژوهان
 • مقاله تبیین روان‌شناختی الگوی انسان کامل
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.