تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس  با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس  با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: موضوع پژوهش
پیش درآمد
مقدمه    ۳
بیان مسئله    ۷
هدف های پژوهش    ۹
اهمیت و ضرورت مسئله    ۹
فرضیه های پژوهش    ۱۱
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها    ۱۱
فصل دوم: پیشینه پژوهش    ۱۲
پیش درآمد
تعریف روان شناسی    ۱۷
تعریف اختلال روانی و انواع آن    ۱۷
طبقه بندی اختلالات شخصیت براساسDSM-IV    ۱۸
اختلال شخصیت اجتنابی    ۱۹
علایم مربوط به جنس، سن و فرهنگ خاص    ۲۱
شیوع، دوره تشخیص افتراقی    ۲۲
هراس اجتماعی    ۲۳
مفهوم بازداری یا وقفه    ۲۳
تعریف بازداری    ۲۴
بازداری ارتباطی    ۲۴
تعریف کمرویی    ۲۵
نگرشی بر مبانی نظری کمرویی    ۲۸
تحقیقات تحولی در زمینه کمرویی    ۳۴
رابطه کمرویی با بعضی از اختلال های روانی    ۳۷
رابطه کمرویی با فعالیت های اجتماعی    ۳۸
کمرویی در دختران و پسران    ۴۰

تحقیقات انجام شده در ایران    ۴۴
تحقیقاتی در مورد علل کمرویی    ۴۵
رابطه کمرویی با جنسیت    ۴۸
تاریخچه عزت نفس    ۴۸
نگرشی بر مبانی نظری عزت نفس    ۵۴
اهمیت عزت نفس    ۵۸
علل پیدایی خود،خود پنداره و عزت نفس    ۵۹
کنترل خود و عزت نفس    ۶۱
رابطه بین منبع کنترل و عزت نفس    ۶۳
رابطه بین عزت نفس، افسردگی،وخلاقیت    ۶۴
تاثیر گروه همسالان در عزت نفس    ۶۴
چگونگی روابط همسالان    ۶۵
رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت نفس    ۶۵
ابعاد حمایت اجتماعی    ۶۶
فواید عزت نفس زیاد برای نوجوانان    ۶۶
سه شرط عزت نفس    ۶۷
رابطه عزت نفس وپیشرفت تحصیلی    ۶۸
تحقیقات انجام شده درایران    ۶۹
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    ۷۳
رهنمودهای کلی    ۷۶
فصل سوم: روش پژوهش
پیش درآمد
جامعه تحقیق    ۸۰
روش نمونه گیری ونمونه آماری مورد مطالعه    ۸۰
طرح تحقیق    ۸۰
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه
ابزار پژوهش    ۸۱
روش اجرای تحقیق    ۸۴
روش آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها    ۸۵
فصل چهارم: یافته های پژوهش
پیش درآمد
مقدمه    ۸۸
توصیف داده ها    ۸۸
خلاصه    ۱۰۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
پیش درآمد
مقدمه    ۱۰۶
تعبیر و تفسیر یافته ها    ۱۰۷
محدودیت ها    ۱۱۰
پیشنهادها    ۱۱۱
کاربردهای عملی    ۱۱۱
خلاصه پژوهش    ۱۱۳
منابع و ماخذ    ۱۱۵

فهرست منابع و ماخذ

۱-آزاد،حسین(۱۳۷۱). روان شناسی مرضی کودک(چاپ سوم).تهران: انتشارات پاژنگ.

۲-افروز، غلامعلی(۱۳۷۶). روان شناسی کمرویی و روشهای درمان(چاپ سوم).تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

۳-امینی، سهیلا(۱۳۷۶). بررسی میزان شیوع و علل کمرویی در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی            شهریار،پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

۴-انجمن روانپزشکی آمریکا(۱۹۹۴). راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی(چاپ اول). ترجمه محمدرضا نائینیان و همکاران: تهران انتشارات دانشگاه شاهد.

۵-ادیب،نسترن(۱۳۷۴).بررسی و نقش مشاوره گروهی در بالا بردن عزت نفس نوجوانان؛ پایان نامه به راهنمایی عبدالله شفیع آبادی.

۶-ابراهیمی قوام،صغری(۱۳۷۰). بررسی سطوح اضطراب  عزت نفس کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند. پایان نامه به راهنمایی دکتر حسن احدی.

۷-استنهاوس،گلن. کلیدهای تربیت کودکان. کلیدهای پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان(چاپ اول) ترجمه ناهید آزادمنش(۱۳۷۸). انتشارات صابری.

۸-بیابانگرد؛ اسماعیل(۱۳۷۰).بررسی رابطه بین مفاهیم منابع کنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستانهای تهران: پایان نامه به راهنمایی دکتر علی اکبر سیف.

۹-بیابانگرد، اسماعیل(۱۳۷۸).روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان(چاپ پنجم) انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان.

۱۰-بنیامین سادوک و هارولدکاپلان(۱۹۹۰). چکیده روانپزشکی بالینی(چاپ سوم). ترجمه نصرت الله پورافکاری. تهران: انتشارات آزاد.

۱۱-بحرانی، محمود(۱۳۷۲).بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه گروهی از دانش آموزان متوسطه شیراز. پایان نامه به راهنمایی علی اکبر حسینی.

۱۲-بهرامی،فاطمه(۷۴-۱۳۷۵).مقایسه روشهای جرأت آموزی به دانش آموزان کم جرأت دختر دبیرستانی با شیوه های مشاوره گروهی و مشاوره فردی در شهر اصفهان. پایان نامه به راهنمایی عبدالله شفیع آبادی.

۱۳-پالاهنگ،حسن(۷۶-۱۳۷۷). بررسی تاثیر روان شناختی و عزت نفس کودکان،محل نگهداری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. محل تامین اعتبار آموزش عالی.(پایان نامه).

۱۴- ثابت؛ مهرداد(۱۳۷۵). بررسی عملی بودن اعتبار، روایی ونرم یابی تست عزت نفس کوپراسمیت در مناطق۱۹گانه تهران. پایان نامه به راهنمایی حیدرعلی هومن.

۱۵-خادمیان. ملیحه السادات(۱۳۷۲). بررسی رابطه نگرشهای تربیتی با عزت نفس دانش آموزان. پایان نامه به راهنمایی دکتر پروین کدیور.

۱۶-دادستان، پریرخ(۱۳۷۶). روان شناسی مرضی تحولی(چاپ سوم). تهران: انتشارات سمت.

۱۷-دوسن. توماس(۱۳۷۳). چاره کمرویی(چاپ اول). ترجمه محمد حسین سروری.تهران: انتشارات آسیا.

۱۸-دبیلوو،جیمز. روان شناسی رشد. ترجمه دکتر حمزه گنجی. پائیز(۱۳۷۷). انتشارات بعثت.

۱۹-دلاو،علی(چاپ دوم)۱۳۷۶٫ مقدمه ای بر احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.

۲۰-راس، آلن(۱۳۷۶). رشد معلم(شماره۳).ترجمه امیرهوشنگ مهریار.

۲۱-زارع،حسین(۱۳۷۶). بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، جنسیت و عزت نفس. پایان نامه به راهنمایی دکتر پروین کدیور.

۲۲-زاغری، تفرشی، منصوره(۱۳۷۴).بررسی ارتباط سطح عزت نفس با رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان مدارس راهنمایی دولتی مناطق منتخب شهر تهران، پایان نامه به راهنمایی فاطمه فشندی.

۲۳-زیمباردو،فیلیپ(۱۳۷۵). چرا خجالت می کشیم(چاپ اول). ترجمه توراندخت مالکی. تهران: انتشارات علمی.

۲۴-سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی،الهه(۱۳۷۶). روش های تحقیق در علوم رفتاری(چاپ اول). تهران: انتشارات آگاه.

۲۵-سیف، سوسن؛ لطف آبادی حسین و کدیور، پروین(۱۳۷۰)روان شناسی رشد(چاپ اول). تهران: انتشارات سمت.

۲۶-شاریته، ژان(۱۳۶۹). کمرویی و راههای درمان(چاپ اول). ترجمه هوشنگ، رزم آزما، تهران: نشر صنوبر.

۲۷- شفیع آبادی،عبدالله و ناصری،غلامرضا(۱۳۷۲). نظریه های مشاوره و روان درمانی(چاپ دوم). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

۲۸-شکرکن،حسین و همکاران(۱۳۷۲). مکتبهای روان شناسی و نقد آن(جلد دوم،چاپ اول). تهران:انتشارات سمت.

۲۹-شیلینگ،لوئیس(۱۹۸۴). نظریه های مشاوره(چاپ اول).ترجمه خدیجه آرین.تهران: انتشارات اطلاعات.

۳۰- صالحی حذردی، جواد(۷۲-۱۳۷۳). اثر تعدد نقش و احساس رضایت از آن بر میزان عزت نفس و فشار روانی در دبیران زن. پایان نامه به راهنمایی دکتر علی دلاور.

۳۱- عبادتی،حمیده(۱۳۷۶). بررسی عملی بودن، اعتبار  روایی ونرم یابی مقیاس کمرویی استنفورد. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

۳۲-غریب رضایزدی، عصمت(۱۳۷۲). بررسی علل و عوامل موثر در کمرویی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در استان یزد در سال تحصیلی۷۲-۷۱٫وزارت آموزش وپرورش،شورای تحقیقات.

۳۳-فلسفی نژاد، محمدرضا(۱۳۷۲). بررسی تاثیر عزت نفس در سازگاری رفتاری دانش آموزان۱۲ تا۱۸ ساله با محیط کلاس در شهرستان قم، پایان نامه به راهنمایی مهرناز شهرآرای.

۳۴-کریمی،عبدالرسول(۱۳۷۵). بررسی رابطه بین عزت نفس و هویت یابی در نوجوانان۱۵ تا۱۸ ساله در شهر تهران. پایان نامه به راهنمایی شکوه نوابی نژاد.

۳۵-گنجی، حمزه(۱۳۷۱). روان شناسی عمومی(چاپ اول). تهران: انتشارات بعثت.

۳۶-منصور، محمود(۱۳۷۲). روان شناسی ژنتیک(چاپ دوم). تهران: انتشارات ژرف.

۳۷- منصور، محمود؛ دادستان،پریرخ وراد،مینا(۱۳۶۵). لغت نامه روان شناسی(چاپ اول) تهران: انتشارات ژرف.

۳۸-مرویان حسینی،رضا(۱۳۷۵). مقایسه مشکلات روانی،رشد اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان با اختلالات خواندن و نوشتن با دانش آموزان عادی. پایان نامه به راهنمایی شکوه نوابی نژاد.

۳۹- مهدویان، علی رضا(۱۳۷۴). بررسی ارتباط پیشرفت تحصیلی با مرکز کنترل و عزت نفس در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

۴۰-مزلو، آبراهام اچ(۱۹۷۰). انگیزش و شخصیت(چاپ دوم).ترجمه احمدرضوانی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

۴۱-نجاریان، بهمن(۷۴-۱۳۷۵). ساخت و اعتباریابی مقدماتی پرسشنامه اضطراب امتحان و بررسی رابطه اضطراب امتحان با اضطراب معمولی و عزت نفس، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، عملکرد تحصیلی و انتظارات معلم در دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی شهرستان اهواز.

 

 چکیده:

پژوهش حاضر،به بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل۶۰ دانش آموز کلاس اول دبیرستان از دبیرستانهای شهر اراک می باشد که این تعداد شامل۳۰ دانش آموز دختر و۳۰ دانش آموز پسر است که مشغول به تحصیل بوده اند.

فرضیه های پژوهش عبارتند از:

۱-بین کمرویی و عزت نفس دختران رابطه منفی وجود دارد.

۲-بین کمرویی و عزت نفس پسران رابطه منفی وجود دارد.

۳-بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دختران  رابطه منفی وجود دارد.

۴-بین کمرویی وپیشرفت تحصیلی پسران رابطه منفی وجود دارد.

۵-بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دختران رابطه مثبت وجود دارد.

۶-بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران رابطه مثبت وجود دارد.

داده ها از طریق پرسشنامه مقیاس کمرویی که تهیه کننده و محقق آن راحله سموعی کارشناس ارشد روان شناسی و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت جمع آوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

برای بررسی پیشرفت تحصیلی نیز معدل نیمسال اول دانش آموزان مورد استفاده  قرار گرفت.

-بین کمرویی و عزت نفس دختران همبستگی مثبت وجود دارد. پس فرضیه اول  رد می شود.

-بین کمرویی و عزت نفس پسران همبستگی مثبت وجود دارد. پس فرضیه دوم رد می شود.

-بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دختران همبستگی مثبت وجود دارد. پس فرضیه سوم رد می شود.

-بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی پسران همبستگی مثبت وجود دارد. پس فرضیه چهارم رد می شود.

-بین عزیت نفس و پیشرفت تحصیلی دختران همبستگی مثبت وجود دارد.ولی همبستگی آنها ناچیز است.

-بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران همبستگی مثبت وجود دارد. پس فرضیه فوق تایید می شود.

مقدمه

اهمیت عزت نفس و کمروئی[۱] برای کسانیکه با کودکان و نوجوانان سروکار دارند امری روشن است مشکل است بتوان ارتباط نزدیکی با کودکان و نوجوانان داشت ولی از باورهای مهم آنان در مورد خودشان نباید غافل بود. اخیرا به نظر می رسد که عزت نفس یک موضوع عموم پسند باشد که مقبولیت آن همچنان در حال افزایش است. کتابهای مختلف برای والدین، معلمان،مشاوران و خودکودکان و نوجوانان،بر نیاز به داشتن،«عزت نفس مثبت» تاکید دارند. مدارس به پذیرش مسئولیت در مورد کودکانی که نیاز به احساس ارزش مثبت دارند پرداخته اند و از آزمونهای استاندارد شده عزت نفس و برنامه های کلاسی خاصی استفاده می کنند تا به افزایش باورهای«خود ارزشمندی» در کودکان کمک نمایند چنین برنامه هایی سئوالات بسیاری را در زمینه چگونگی کار با کودکانی که از عزت نفس پائین تری برخوردار هستند مطرح می سازد. وقتی که در مورد عزت نفس کودکان و نوجوانان می اندیشیم بدیهی است که آشفته و سردگم شویم، آنچه که شناخت و درک مسئله را مشکل می سازد این نکته است که آیا عزت نفس پائین سبب بوجود آمدن مسائل و دشواریها در زندگی نوجوانان می شود و یا مشکلات موجود در زندگی آنان موجب پائین بودن عزت نفس درآنان می گردد؟ در عمل ممکن است شناسایی کودکانی که مشکلاتی در رابطه با عزت نفس دارند، دشوار باشد. بیشتر ناکامیها از این پرسش ناشی می شود؛ برای کمک به کودکان و نوجوانانی که ازعزت نفس پائین برخوردار هستند چه کار می توان کرد؟

از روزی که افراد بشر زندگی فردی را رها کردند، و گرد هم جمع شدند تا در پرتو یک زندگی اجتماعی از امنیت و آسایش بیشتری برخوردار شوند همواره در راه ایجاد روابط بین فردی و سازگاری اجتماعی با مشکلاتی مواجه بوده اند چه بسا کسانیکه به دلیل ناتوانی در ایجاد روابط اجتماعی با سرخوردگی و یاس از پیوندهای عاطفی به انزوا و تنهایی روی می آورند.«بدون تردید در دنیای پیچیده امروز، فراوانی ناراحتیها در بخشهای ناشی از مشکلات ارتباطی و سازگاری اجتماعی، به مراتب بیش از بیماریهای قلبی است! در واقع در بسیاری از موارد ناراحتیهای قلبی،خود، نتیجه فشارهای عاطفی و روانی و روابط ناسالم یا ناموفق بین فردی است»(افروز۱۳۷۶ ص۱۹).

یکی از مسایل و معضلات موجود در ایجاد روابط عاطفی و بین فردی، که در سالهای اخیر مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت، روان شناسان و مشاوران خانواده قرار گرفته است، پدیده کمرویی[۲] است.

در گذشته کمرویی را به عنوان صفت پسندیده ای می دانستند که یک فرد می توانست آن را دارا باشد. و معمولا آن را با صفات پسندیده ای چون شرم و حیاء اشتباه می گرفتند اما امروز کمرویی و داشتن احساس ناخوشایند در موقعیت های بین فردی مشکلی است که می توان از آن به عنوان یک معلولیت اجتماعی نام برد که می تواند مشکلات جدی را در راه اجتماعی شدن و سازگاری اجتماعی افراد مبتلا به آن ، بوجود آورد.

«معمولا درهر جامعه ای، درصد قابل توجهی از افراد، با این اختلال رفتاری و عامل بازدارنده رشد شخصیت اجتماعی مواجه هستند. در بسیاری از مواقع، کمرویی اصلی ترین مانع شکوفایی قابلیتها و خلاقیت ها و ایفای مسئولیت هاست.»(افروز،۱۳۷۶ص۱۱).

در جامعه ما نیز کمرویی و پائین بودن عزت نفس یکی از مشکلاتی است که بسیاری از افراد به ویژه جوانان و نوجوانان دچار آن هستند. در بررسیهایی که از تنوع مشکلات رفتاری گزارش شده به هسته های مشاوره به عمل آمده روشن می گردد که مشکل رفتاری انزوا طلبی، کمرویی، و عزت نفس منفی و پائین رقم بالایی را به خود اختصاص داده، در حالیکه در سنین نوجوانی ، تمایلات اجتماعی در نوجوانان رشد بیشتری پیدا      می کند و آنها دوست دارند که با هم جمع شوند(غریب رضا۱۳۷۲).

عزت نفس نیز برهمه سطوح زندگی اثر می گذارد. درحقیقت بررسیهای گوناگون روان شناسی حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود نیازهای گسترده تر نظیر نیاز به آفریدن،پیشرفت ویا درک استعداد بالقوه محدود می ماند.(محمدخواه۱۳۷۹).

اعتماد به نفس یک احساس عاطفی و عشق و محبتی است که شخص براساس ارزش و اهمیتی که برای خود قابل است نسبت به خود احساس می کند. این احساس ظریف و دقیق معمولا از دوران کودکی آغاز می شود و تحت تاثیر تربیت، فرهنگ و جامعه تقویت می شود. بسیار دشوار خواهد بود این احساس به ما توانایی دهد که خود را علیرغم اشتباهات و شکستهایمان با اهمیت و با ارزش دانسته و مورد قبول و تایید قرار دهیم.ضعف این احساس موجب می شود که باور کنیم در صورتی قابل تایید هستیم که از همه جهت کامل و بی نقص باشیم بنابراین همواره احساس بی ارزشی کرده و تلاش می کنیم به طریقی خود را بهبود بخشیم اما به چه طریقی؟

اعتماد به نفس رابطه ای باقوای ذهنی،هوش و استعداد ندارد و مسئله ای کاملا متفاوت است چه بسیار افراد دانشمند هنرمند و متفکری که به سهولت و محبوبیت جهانی دست یافته ولی از ضعف اعتماد به نفس در رنج و عذاب بوده اند.افرادی که دارای محبوبیت فوق العاده ای بوده اند ولی مشخصاً خود را دوست نداشته اند.

«ترجمه ژیلا نینوایی»

در کمرویی نیز همین موارد ذکر می شود. جذب گروهی و پذیرفته شدن در جمع دوستان،برای نوجوانان اهمیت فراوانی دارد لذا هر گونه انزوا و کناره گیری در دوره نوجوانی مخصوصا زمانی که این حالات طولانی گردد باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته وریشه یابی گردد.«کمرویی رفتاری است که در نوجوانی بسیار فراوان است، نوجوان جرات نمی کند که با یک ناشناس صحبت کند، در مقابل گروهی از افراد سخن بگوید،در یک فعالیت ورزشی یا فرهنگی مورد علاقه اش شرکت کند ویا تلفن کند، و گاهی این کمرویی جنبه انتخابی دارد مثلا نوجوان فقط در برابر نوجوان جنس مخالف،در چهارچوب آموزشگاهی یا در مقابل بزرگسالان دچار کمرویی می شود. در زیربنای این کمرویی معمولا می توان یک زندگی خیال پردازنه غنی را مشاهده کرد. ترس وافر نوجوان این است که خیالبافیهایش توسط شخص دیگری، کشف یا حدس زده شود. بخصوص هنگامی که شخص، موضوع اصلی خیالپردازیهای او باشد»(مارسلی وبراکونیه؛۱۹۸۴به نقل از دادستان،۱۳۷۶ ص۴۰۲).

کمرویی نوجوان بیشتر با احساس گنهکاری یا شرمساری توام است. گنهکاری از امیال جنسی یا پرخاشگرانه ای که به سوی یکی از اطرافیان جهت دارد، ناشی می شود و شرمساری از ترسهایی برمی خیزد که با شخص نوجوان مرتبطند. به عنوان مثال«بدشکلی هراسی» با کمرویی همراه است و این« بدشکلی هراسی» [۳]ها ازنظر نوجوان،توجیه کننده کمرویی وی هستند(مثلا به دلیل جوشهای صورت با دیگری حرف نمی زند). در اغلب موارد کمرویی در خلال نوجوانی باقی می ماند و به نظر می رسد که با ورود به زندگی فعال دوره بزرگسالی،خود به خود کاهش می یابد(مارسلی و براکونیه۱۹۸۴؛به نقل از دادستان،۱۳۷۶).

اما گاهی نیز کمرویی فرد شدید می شود و احتمالا مساعدترین وضع را برای ابتلا به بیماریهای روانی شدید تر مانند افسردگی شدید و حتی اسکینروفرنی بوجود                  می آورد.(شارتیه،۱۳۶۹).

در نهایت باید گفت که هر چند همه کودکان منزوی و فاقد اعتماد به نفس به بیماریهای روانی دچار نمی شوند به هر حال این حقیقت که عده ای از نوجوانان کمرو و فاقد عزت نفس به بزرگسالانی افسرده و بی کفایت از نظر اجتماعی تبدیل خواهند شد،دلیل کافی برای توجیه این مساله است.

بیان مسئله

انسان ذاتاً با طبیعت اجتماعی و گرایش به جمع آفریده شده است . به همین دلیل بدون ارتباط متقابل با دیگران ، زندگی برایش مشکل است. هر چند ممکن است بعضی از نیازهای انسان بدون ارتباط با دیگران برآورده شود، در عین حال بسیاری از نیازها هستند که فقط از طریق تعامل با دیگران ارضاء می شود.

«در دنیای پیچدة امروز، یعنی در عصر ارتباطات سریع و پیوندهای اجتماعی، ضرورت هر چه بیشتر تعاون و همکاریهای ملی و همفکریهای علمی، حضور فعال فرهنگی و احاطه بر زنجیر علوم، فنون و تکنولوژی برتر، بدون تردید پدیده کمرویی یک معلولیت اجتماعی است » ( افروز ۱۳۷۶، ص ۱۱ )

حال می توانیم پدیده کمرویی را به عزت نفس ربط دهیم. کسی که خود را باور داشته باشد مطمئناً بهتر می تواند ابراز وجود کند. کمرویی از جمله پدیده هایی است که در هر جامعه ای در بین افراد به چشم می خورد. پس آیا می توانیم آن را ناشی از عزت نفس پائین در بین افراد بدانیم؟ میزان قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به رغم میل خویش، ناخواسته خودشان را در حصاری از کمرویی محبوس می کنند و به همین دلیل قادر به شکوفا کردن استعداد و خلاقیت های خویش و سودبردن از ظرفیت ها و قابلیت های ارزشمند خویش نیستند.

مطابق نظریة هویت اجتماعی، خود پنداره دو جنبه متفاوت دارد.

(تجفل،۱۹۸۲،ترنر،۱۹۸۶) : یکی هویت فردی است که مشتمل بر باورهای فرد در مورد مهارتها و توانایی هایش می باشد و دیگری هویت اجتماعی(آنچه که آن را هویت جمعی و گروهی می نامیم) که عبارت است از جنبه ای از خود پنداره افراد که از آگاهی آنان از عضویت در یک گروه یا چند گروه اجتماعی، توام با ارزش و اهمیت عاطفی که به هر عضو تعلق می گیرد ناشی می شود (تجفل،۱۹۸۵،ص۲۵۵)

در حالیکه هویت افراد به ویژگیهای شخصی فرد نسبت داده میشود که خود در آنها عضویت دارد . دانش آموزی که در مدرسه حالت پرخاشگری دارد، معمولا زودتر شناسایی گشته و معلمین و اولیا درصدد رفع ودرمان وی بر می آیند. ولی دانش آموزی که در مدرسه حالت انزوا و گوشه گیری دارد، به علت اینکه برای دیگران مزاحمتی ایجاد نمی کند، کمتر اولیا به فکر رفع و درمان رفتار اینگونه دانش آموزان هستند. از طرفی چون این گونه دانش آموزان نمی توانند مشکل خود را با شخص دیگری درمیان بگذارند و برای پژوهش هایی که در آینده در این خصوص انجام می پذیرد و از طرفی نقطه آغازی باشد برای پژوهشگرانی که قصد دارند در زمنه مسایل روان شناختی به تحقیق و مطالعه بپردازند تا با پژوهش های گسترده در رابطه با ابعاد دیگر این مسأله، نتایج عملی و نظری پرباری بدست آورند.

هدفهای پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر این است که به بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان بپردازد تا از این طریق مشخص شود که آیا رابطه ای بین میزان کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی   دانش آموزان دختر و پسر وجود دارد.

همچنین این پژوهش در پی آن است تا از طریق یافته هایی که بدست می آورد،اطلاع دقیقی(هر چند محدود به مقطع تحصیلی و موقعیت جغرافیایی خاص) راجع به کم و کیف مشکل کمرویی و عزت نفس پائین به ما بدهد تا بتوان از این طریق اولیاء، مربیان، متخصصان تعلیم و تربیت روان شناسان و پژوهشگران را که تاکنون به دیده اغماض به این مسایل نگاه کرده و آن را مورد بی توجهی و غفلت قرار داده اند را نسبت به اهمیت آن آگاه کند.

اهمیت و ضرورت مسأله

 پرداختن به مساله کمرویی و عزت نفس و مبانی روان شناختی آنها از این رو حایز اهمیت است که همه ما به گونه ای تجاربی از کمرویی و عزت نفس مثبت یا منفی را داشته ایم. مثلا نکته مهم در کمرویی این است که بعضی ها در همه شرایط و موقعیت های اجتماعی به کمرویی قابل توجهی دچار می شوند و چنانچه کمرویی این گونه افراد به موقع تشخیص داده نشود و درمان نگردد ممکن است آثار نامطلوبی به همراه داشته باشد و رشد شناختی، عاطفی روانی و اجتماعی افراد را بطور جدی متاثرکند پس باید کمرویی هر چه زودتر شناسایی شده و مورد پیشگیری و درمان واقع شود، چون در غیر این صورت، کمرویی می تواند بصورت نوعی بیماری روانی (روان نژندی)[۴] درآید.

اهمیت اعتماد به نفس نیاز اصلی و اساسی، در زندگی و داشتن احساس خوب، در مورد خودمان است ما نیاز داریم که خود را از نظر جسمی-فکری- احساس و عاطفه انسان خوب و با ارزش بدانیم، چنین احساسی انگیزه و محرک ما برای توفیق در انجام همه اموری است که در زندگی به عهده می گیریم همچنین احساس محرک ما برای زندگی است، این احساس را که از آن به عنوان اعتماد به نفس یاد می کنیم نیازی قطعی واساسی است. برای تشخیص کمرویی وعدم اعتماد به نفس باید دید که این مشکل در میان چه افرادی شایع تر است، از آنجا که تحقیق حاضر در نظر دارد مساله کمرویی و عزت نفس را  با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان بررسی کند تا مشخص شود که کمرویی و عدم عزت نفس در بین کدام گروه  بیشتر است و یا بالعکس اهمیت و ضرورت پرداختن به مسأله‌آشکار می گردد .

در مورد ضرورت و اهمیت نظری این تحقیق می توان گفت که با توجه به اینکه در رابطه با مسأله کمرویی و عزت نفس در ایران، تحقیقات گسترده ای صورت نگرفته است و راجع به افرادی که دچار چنین مشکلاتی هستند اطلاعات اندکی در دست است لذا انتظار آن می رود که نتایج تحقیق حاضر بتواند به دانش و آگاهی ما در این زمینه افزوده و پیشینه ای باشد برای افراد کمرو و فاقد عزت نفس که به رغم توانائیهایی که دارند، کمتر می توانند استعدادهای خود را بروز دهند و در نتیجه نمی توانند پاداشهای مثبت از اطرافیان دریافت نمایند. لذا در یک دور معیوب کناره گیری از اجتماع قرار می گیرند به دلیل معضلات و مشکلاتی که پدیده کمرویی و عزت نفس منفی در زندگی فرد مبتلا بوجود می آورد لازم است که هر چه سریعتر گامهای موثری در راه پیشگیری و درمان آنها برداشته شود. اما ابتدا لازم است که کمرویی و میزان عزت نفس را در افراد تشخیص داد تا بتوان تحقیقات گسترده ای در رابطه با این دو پدیده صورت گیرد پژوهش حاضر در نظر دارد تا به بررسی رابطه میزان کمرویی وعزت نفس با سطح پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان بپردازد.

فرضیه های پژوهش

۱-   بین کمرویی و عزت نفس دختران رابطه منفی وجود دارد

۲-    بین کمرویی و عزت نفس پسران رابطه منفی وجود دارد

۳-    بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی دختران رابطه منفی وجود دارد

۴-    بین کمرویی و پیشرفت تحصیلی پسران رابطه منفی وجود دارد

۵-    بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دختران رابطه مثبت وجود دارد

۶-    بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران رابطه مثبت وجود دارد


۱-self-worth and shyness

1-shyness

1-Dysmorphophobia

1.Neurotic

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز
 • پرسشنامه عزت نفس
 • پرسشنامه عزت نفس سازمانی
 • پاورپوینت بررسی ارتباط عزت نفس و جو سازمانی با انگیزه پیشرفت پرستاران در بیمارستان
 • مقاله عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.