تحقیق بررسی رابطه بین میزان دین‌داری والدین با خشونت میان فردی فرزندان پسر دبیرستانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین میزان دین‌داری والدین با خشونت میان فردی فرزندان پسر دبیرستانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه بین میزان دین‌داری والدین با خشونت میان فردی فرزندان پسر دبیرستانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش تحقیق   ۴
ابزار اندازه‌گیری   ۴
پرسش‌نامه ویژگی‌های اجتماعی جمعیت‌شناختی   ۴
پرسش‌نامه خشونت میان‌فردی   ۵
پرسش‌نامه دین‌داری والدین   ۶
یافته‌های تحقیق   ۷
یافته‌ِهای توصیفی   ۷
تحلیل یافته‌ها   ۹
بحث و نتیجه‌گیری   ۱۴
منابع   ۱۶

منابع

بازرگان، زهرا؛ صادقی، ناهید و غلامعلی لواسانی، مسعود، «بررسی وضعیت خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران: مقایسه نظرات دانش آموزان و معلمان»، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، شماره ۱، ۱۳۸۲، ص ۱-۲۸٫

پورچیت ساز، مرضیه، «مقایسه عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهر یزد ناحیه ۲»، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، یزد،۱۳۸۲٫

توسل، غلام عباس و فاضل، رضا، «تأثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی و رفتار والدین بر اثر بخشی خشونت تلویزیونی بر رفتار کودکان»، مجله جامعه شناسی ایران، شماره ۳، ۱۳۸۲، ص ۹۸-۱۲۰٫

زارعی، امین، «عوامل مؤثر بر خشونت دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۹٫

سجادی، حمیرا، «بررسی عوامل مرتبط با خشونت شوهران علیه زنان در خانواده در مراجعین به دادگاه خانواده شهر تهران سال ۱۳۸۲»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران، ۱۳۸۲٫

فاضلی نیا، فرزانه، «نقش خانواده و مدرسه در آسیب زایی اجتماعی نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، ۱۳۸۰٫

کاپلان، پاول. اس، روان­شناسی رشد، ترجمه مهرداد فیروزبخت، چاپ اول، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۱٫

گیدنز، آنتونی، جامعه­شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، ۱۳۷۳٫

گلچین، مهری، «ارتباط عملکرد خانواده با برخی ویژگی­های روانی نوجوانان دختر و پسر»، پژوهش در علوم پزشکی، ش ۶، ۱۳۸۰، ص ۳۰۰-۳۰۲٫

محسنی تبریزی، علیرضا، «مبانی نظری و تجربی وندالیسم: مروری بر یافته­های یک تحقیق»، نامه علوم اجتماعی، ش ۱۶، ۱۳۷۹، ص ۱۹۷-۲۲۳٫

مسرور شلمانی، آسیه، «روابط درون خانواده و تأثیر آن بر رفتار نابهنجار نوجوانان ۱۴-۱۸ سال»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، ۱۳۸۱٫

مشکانی، محمدرضا و مشکانی، زهرا السادات، «سنجش تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان(آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی)»، مجله جامعه شناسی ایران، ش ۲، ۱۳۸۱، ص ۳-۲۵٫

ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی نظریه­ها و دیدگاه­ها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱٫

Dennis, V. A. et al., Adolescent problem behavior: the influence of parents and peers”. Behaviour Research and Therapy, v 37 , 1999, p 217-230.

Duncan, O. D. et al., Occupation & Social Status.Glencoe, IL, Free press, 1961.

Declyen, M. et al., “Fathers and preschool behavior problems”, Developmental Psychology, v 34, 1998, p 264-275.

Nam, B. C. & Powers, M. G., The Socioeconomic Approach to Status Measurement, Houston, Cap & Gown. 1983.

Prinz, R. J. et al.,”Multivariate assessment of conict in distressed and nondistressed mother-adolescent dyads”, Journal of Applied Behavior Analysis, v 12, 1979, p 691-700.

Webster- Stratton,C. & Dahl, R. W., Conduct Disorder. In M. Hersen & R.T. Ammerman (Eds), Advanced Abnormal Child Psychology, Hillsdale, New jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 1995.

Smith, C., & Faris, R., Religion and American Adolescent Delinquency, Risk Behaviors and Constructive Social Activities, A research report of the national study of youth and religion. 2002.

Gillett, M. S.& Kyle, S., “Parental and religious influences on adolescentempathy and antisocialbehavior among latino and Euro-American youth: an investigation of mediating and moderating effects”, Teses for the Degree of Doctor of Philosophy, faculty of texas tech university, 2006.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین دین‌داری والدین با خشونت فرزندان پسر دبیرستانی انجام شده است. این پیمایش با استفاده از ابزار پرسش‌نامه روی ۳۸۵ نفر از دانش آموزان پسر دبیرستان­های شهر یزد که با روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده‌اند، صورت یافته است.

همان‌طور که نتایج نشان داده است، بین دین‌داری والدین و خشونت فرزندان رابطه منفی و معناداری وجود داشته و هر چه دین‌داری والدین بالاتر رفته، خشونت فرزندان کاهش یافته است. میزان این همبستگی در مورد رابطه دین‌داری پدر با خشونت فرزند معنادارتر بوده است. بنابراین، تقویت باورهای دینی در والدین می‌تواند نقش مؤثری در کاهش رفتارهای انحرافی، چون خشونت ایفا کند.

کلید واژه‌ها: دین‌داری، والدین، خشونت میان فردی، پسران نوجوان، یزد.


 

مقدمه

خشونت۱ عملی آسیب­رسان است که فرد برای پیشبرد مقاصد خویش به کار می­برد و صرفاً جنبه فیزیکی(بدنی) ندارد، بلکه ممکن است ابعاد روانی (فحاشی، تحقیر، منزوی کردن، داد و فریادزدن و …)، اقتصادی (شکستن وسایل) وحتی جنسی (آزار و مزاحمت جنسی و تجاوز) نیز داشته باشد.۲ در تقسیم­بندی دیگری آن را به چهار نوع فیزکی (نسبت به انسان، اعم از درون فردی و میان فردی و خشونت نسبت به اشیا و اموال، اعم از اموال شخصی یا عمومی)، کلامی، ترکیبی (ترکیبی از دو نوع قبلی) و اجتماعی (سرپیچی از مقررات) تقسیم کرده‌اند.۳

افراد به دلایل گوناگون، از جمله تضاد منافع، با یکدیگر درگیری­های خشونت‌آمیز داشته و دارند. اما در جامعه امروز خشونت به شکل­های مختلف آن به معضل اجتماعی رو به رشد و به عنوان بخشی از رفتار معمولی تبدیل شده است.۴ گسترش دامنه خشونت و پرخاشگری، به ویژه در سال­های اخیر در جامعه ایران یکی از جدی­ترین آسیب­های اجتماعی به شمار می­رود.۵ خشونت را می­توان به طور روز­افزونی در برخوردهای بین افراد (خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده و جامعه و حتی قتل، همسرکشی و کودک­آزاری، اهانت به دیگران و خشونت علیه اموال و …) در جامعه مشاهده کرد و ما هر روز شاهد تظاهر آن در محیط مدرسه، زمین ورزشی، خانه و خیابان و امثال آن هستیم.۶

تردیدی وجود ندارد که وجود خشونت در جامعه می­تواند آسیب­های جدی جسمی و روانی را به افراد و خسارت­های بزرگی را به اموال وارد آورد و هنگامی که اشاعه یابد می­تواند آسیب­های عمیقی را بر روابط اجتماعی وارد سازد.۷ اما باید این نکته را خاطرنشان کرد که توجه به مسئله­ خشونت در بین نوجوانان، اهمیت ویژه­ای دارد، چرا که از یک طرف، نوجوانان بخش اعظمی از اوقات روز خود را در مدرسه می­گذرانند و دانش آموزی که در محیط مدرسه تحت خشونت­های کلامی یا بدنی قرار گیرد یا اینکه آن‌را مشاهده کند دچار احساس ناامنی و بیزاری از مدرسه می­شود، و این امرخود را به تدریج به صورت افت تحصیلی یا ترک تحصیل نشان می­دهد.۸ از طرف دیگر باید گفت که شخصیت آدمی در سنین کودکی و نوجوانی تحت تأثیر نهادها و عوامل اجتماعی شدن (خانواده، مدرسه، هم‌سالان، رسانه­های جمعی و …) شکل می­گیرد و این نهادها در ایجاد پیوند با جامعه و درونی کردن ارزش‌های آن در افراد، بسیار مؤثرند.۹ هیرشی۱۰ معتقد است که رفتارهای انحرافی (از جمله خشونت) زمانی واقع می­شوند که پیوند فرد و جامعه ضعیف یا گسسته شود. در واقع، هرچه پیوند افراد با جامعه بیشتر باشد احتمال کج‌رفتاری کمتر خواهد بود. در این میان، خانواده و جامعه دو عامل مهم در ایجاد این پیوند هستند.۱۱ اما این نکته را نیز باید خاطر نشان کرد که نهاد خانواده عامل اصلی اجتماعی­شدن در دوران طفولیت است و بدهی است که در سنین نوجوانی تنها معدودی از نوجوانان ممکن است به سادگی و بی­چون و چرا بینش والدین خود را بپذیرند،۱۲ چرا که نوجوانی آغاز ورود به جامعه وسیع­تر و استقلال از والدین و کاهش ارتباط با آنهاست.۱۳ این امر، نقش والدین را حساس‌تر و دشوارتر از قبل خواهد ساخت و آنها باید با وجود این استقلال­طلبی به تربیت و درونی ساختن هنجارهای جامعه در نوجوان بپردازند. نظارت و عملکرد درست یا نادرست خانواده و والدین در این دوران حساس، نقش مهمی بر فرایند جامعه­پذیری نوجوان و رشد رفتار بهنجار یا نابهنجار در او دارد و روابط والدین و عملکرد خانواده با رشد رفتاری نوجوان ارتباط دارد.۱۴

نای۱۵ معتقد است خانواده از طریق چهار عامل به تقویت پیوند اجتماعی نوجوان با جامعه و در نتیجه، کاهش رفتارهای انحرافی می‌پردازد. از جمله عواملی که نای آنها را در جامعه‌پذیری توسط خانواده مهم می‌داند، عبارت‌اند از:

نظارت غیر مستقیم: به این صورت که نوجوان به دلیل بستگی و وابستگی عاطفی که با خانواده خود دارد، سعی می­کند طبق میل آنها رفتار کند و کاری نکند که باعث رنجش و ناراحتی آنها شود. به اعتقاد نای نوجوانانی که به والدین و خانواده خود دلبستگی بیشتری دارند، کمتر به رفتارهای انحرافی، از جمله خشونت روی می­آورند.۱۶ پژوهش­ها نشان می­دهد خانواده­های سردی که خیلی از فرزندانشان انتقاد می‌کنند و رابطه صمیمی با آنها ندارند، کودکان بزهکار تولید می­کنند.۱۷ بنابراین، وابستگی عاطفی اعضای خانواده به همدیگر، روی رفتارهای مسئله­دار نوجوانان مؤثر است.۱۸

نظارت غیر مستقیم: تنبیه نوعی محدودیت مستقیم از جانب خانواده است.۱۹ پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در بیشتر موارد، پدر و مادرهای بزهکاران یا خیلی سخت‌گیری و تنبیه می­کرده‌اند و یا خیلی سهل­گیر بوده و کنترل نداشته‌اند.۲۰ بنابراین، میزان کنترلی که والدین روی فرزندان اعمال می­کنند در بروز رفتارهای مسئله­دار نوجوانان مؤثر است.۲۱

ارضای نیازها، تأمین زندگی و فراهم کردن امکانات موفقیت برای نوجوان: خانواده­هایی که در انجام این امر توانایی کمتری دارند کمتر می­توانند از نوجوانان خود انتظار هم‌نوایی داشته باشند. نای معتقد است فروپاشی خانواده کم اهمیت­تر از خوشحالی و خوشبختی خانواده است. خانواده‌ای که پر از تشنج و اختلاف است می­تواند نقش مهمی در کج‌رفتاری نوجوان بازی کند. اما نوجوانی که در خانواده طلاق گرفته، ولی آرام زندگی کند وضعیت بهتری دارد.۲۲پژوهش­ها نشان می­دهد خانواده­هایی که ناسازگاری و درگیری زیادی دارند، بیشتر دارای فرزندانی پرخاشگر و متجاوز به حقوق دیگران­اند.۲۳

اما مهم‌ترین عامل از نظر نای، نقش خانواده در نظارت یا کنترل درونی است؛ به این طریق که خانواده به ایجاد وجدان، یعنی درونی کردن هنجارها، ارزش‌ها و نیز احساس شرم و گناه در صورت ارتکاب به کج‌رفتاری می­پردازد.۲۴ با توجه به تأکید آموزه‌های دینی بر مدارا و سازش با دیگران و همچنین تأکید بر احترام متقابل، باورهای دینی می­توانند نقش مؤثری در کاهش انحرافات و از جمله خشونت داشته باشند. به نظر می­رسد والدینی که دین‌داری یا تعهدات دینی بالاتری دارند، تعهد به دستورات اخلاقی دین را به فرزندان خود نیز انتقال داده و باعث افزایش نیروی کنترل درونی در آنها می­شوند.

این نکته در تحقیقات مختلف نیز بررسی شده است. فاضل‌نیا(۱۳۸۰) به این نتیجه رسیده است که فقدان باورهای مذهبی در خانواده نقش مؤثری در رفتارهای آسیب­زای اجتماعی نوجوانان کانون اصلاح و تربیت دارد.۲۵ مشکانی(۱۳۸۱) نیز به این نتیجه رسیده است که باورها و نگرش­های مذهبی و اخلاقی نقش تعیین کننده­ای در تعیین شدت بزهکاری دارند.۲۶ مسرور شلمانی(۱۳۸۱) بین اعتقادات مذهبی خانواده و رفتار بزهکارانه، همبستگی معکوسی مشاهده کرده است. اسمیت و فاریس (۲۰۰۲) نیز نقش مذهب و حضور در تشکل­های مذهبی را در کاهش انحرافاتی چون سوء استفاده از مواد، مصرف دارو، دزدی، مسائل مدرسه و خشونت و امثال آن معنادار نشان داده‌اند.۲۷ البته در این میان، تحقیقات گیلت و کلی(۲۰۰۶) در تحقیقات خود، رابطه معناداری بین دین‌داری و رفتارهای انحرافی مشاهده نکرده‌اند.۲۸

بنابر این، طبق نظر نای و همچنین نتایج برخی از پژوهش­ها، خانواده و باورهای مذهبی و اخلاقی آن، نقش مؤثری در رفتار افراد دارند. به این منظور، پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخ سؤال است که آیا خشونت نوجوانان پسر با دین‌داری والدین در ارتباط است؟

روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی بوده و این پژوهش از نوع مقطعی می­باشد که با تکنیک پرسش‌نامه خود اجرا انجام شده است. همچنین واحد تحلیل آن، فرد (دانش‌آموز) می­باشد و سطح تحلیل، خرد است.

جامعه آماری این تحقیق، دانش­آموزان پسر دبیرستان­های شهر یزد بوده است که در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ در دبیرستان­های دولتی و غیر انتفاعی مشغول به تحصیل بوده­اند. ۳۸۵ نفر از دانش­آموزان به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده‌اند. در مرحله اول، از میان دو ناحیه آموزش و پرورش شهرستان یزد ناحیه یک به طور تصادفی انتخاب شده است. در مرحله دوم، از میان مدارس متعدد ناحیه یک، تعداد پنج مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. در مرحله سوم، از میان کلاس‌های متعدد هر مدرسه، چهار کلاس به صورت تصادفی انتخاب شده و در نهایت، دانش‌آموزان کلاس تمام شماری شده‌اند.

ابزار اندازه‌گیری

پرسش‌نامه ویژگی‌های اجتماعی جمعیت‌شناختی

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بهزیستی از دیدگاه دین و روان‌شناسی
 • تحقیق بررسی رابطه دین‌داری و میزان شادمانی در بین دانشجویان به تفکیک جنسیت و وضیعت تاهل
 • تحقیق بررسی رابطه دین‌داری و اضطراب مرگ در بین دانشجویان و طلاب
 • مقاله خشونت و تناسب مجازات
 • مقاله بررسی جامعه شناسانه خشونت و پرخاشگری تماشاگران در ورزشگاهها
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.