تحقیق بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول : طرح تحقیق   ۱
مقدمه   ۲
بیان مسئله   ۵
فرضیه پژوهش   ۶
پرسش پژوهش   ۶
هدف کلی پژوهش   ۶
اهمیت و ضرورت پژوهش   ۷
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها   ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق   ۱۰
مقدمه   ۱۱
سیر تحول اندیشه مدیریت   ۱۳
نظریه های کلاسیک   ۱۵
نظریه مدیریت علمی   ۱۵
نظریه های مدیریت اداری   ۱۶
مدیریت بوروکراتیک   ۱۷
نظریه های نئوکلاسیک   ۱۸
نگاره ۱-۲ – عناصر بوروکراسی مورد نظر وبر   ۱۸
مطالعات هاثورن   ۱۹
نهضت روابط انسانی   ۲۰
جدول ۱-۲ تئوری Y,X   ۲۱
نظریه های موقعیتی و اقتضایی   ۲۲
نظریه اقتضایی فیدلر   ۲۴
شکل ۱-۲- دستاوردهای الگوی فیدلر   ۲۶
نگرش اقتضایی   ۲۷
رهبری و مدیریت، تفاوت ها و شباهت ها    ۳۰
تخصص و تجربه در مدیریت   ۳۲
مدیریت اسلامی   ۳۳
پایان نامه ها   ۳۵
فصل سوم: روش اجرای پژوهش   ۳۶
مقدمه   ۳۷
روش پژوهش   ۳۷
متغیرهای مستقل و وابسته   ۳۷
جامعه آماری   ۳۸
شیوه نمونه گیری   ۳۸
ابزار جمع آوری داده ها   ۳۹
پایایی و روایی ابزار تحقیق   ۳۹
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش   ۴۱
مقدمه   ۴۲
الف – توصیف داده ها   ۴۲
جدول ۱-۳- داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها   ۴۴
ضریب همبستگی با روش نمره های اصلی   ۴۷
تفسیر و بیان نتیجه   ۴۷
ب – تجزیه و تحلیل داده ها    ۴۷
فصل پنجم: نتایج پژوهش   ۴۸
خلاصه پژوهش   ۴۹
پایایی و روایی ابزار تحقیق   ۵۲
تجزیه و تحلیل داده ها    ۵۳
محدودیت ها و مشکلات پژوهش   ۵۴
پیشنهادها    ۵۵
منابع و مآخذ   ۵۶
پیوست ها   ۵۷

منابع و مآخذ

۱- ایمانی، محمد تقی و همکاران، ۱۳۸۳،« مدیریت: از آغاز تا پست مدرن»،تهران انتشارات فرهنگ سبز

۲- پرهیزگار، کمال، ۱۳۸۲، « تئوریهای مدیریت»، تهران ، انتشارات آگاه

۳- پاول هرسی و بلانچارد، ترجمه دکتر علاقه مند، ۱۳۸۳،«مدیریت رفتار سازمانی» تهران، انتشار امیر کبیر

۴- خلیلی شورینی، سهراب، ۱۳۷۶، «تئوریهای رهبری سازمانی» تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۵- شریفی، حسن پاشا، ۱۳۸۰،« روشهای تحقیق در علوم رفتاری»، تهران،‌انتشارات سخن

۶- فقهی فرهمند، ناصر، ۱۳۸۲،«مدیریت پایای سازمان» تبریز، انتشارات فروزش.

۷- فقهی فرهمند، ناصر، ۱۳۸۱،«مدیریت پویای سازمان»،تبریز، انتشارات فروزش.

۸- فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ۳۱و۳۲و۳۶٫

۹- فصلنامه مطالعات مدیریت به شماره ۴۱و۴۲و۱۳۸۳

۱۰-فیضی، طاهره، ۱۳۸۳،«مبانی سازمان و مدیریت» انتشارات دانشگاه پیام نور

۱۱- محمد زاده، عباس، ۱۳۷۵، « رفتار سازمانی : نگرش اقتضایی» انتشاررات دانشگاه علامه طباطبایی.

مقدمه

مدیربودن کار ساده ای نیست. در حقیقت، شغل مدیران غالباً به علت درخواست های متفاوت و گاه متناقض و فشار کاری که به آنان وارد می کند تنش بسیاری را سبب می گردد. هر روزه مدیران درگیر مسائل کارکنان، تولید، امور مالی، بازاریابی و حسابداری و غیر آن هستند.

مدیران به هنگام طرح مشکلات محل کار خود، اغلب اوقات چنین سؤالاتی را طرح می کنند:

چرا کارکنان بیشتر از این کار نمی کنند؟ چرا این همه مشکلات ارتباطی وجود دارد؟ چگونه می توان رضایت شغلی را در میان کارکنان افزایش داد؟ چگونه می توان رهبری مؤثرتری داشت و …

چنین سؤالاتی منعکس کننده نگرانی مدیرانی است که می خواهند رفتاری مؤثرتر با افراد و گروههای کاری داشته باشند. هم چنین، سؤالات بیانگر عدم شناخت کافی مدیران از طبیعت افراد در حین انجام کار است.

مدیریت به شکل سنتی از دیرباز وجود داشته است،‌در حالیکه بررسی آن به صورت یک نظام و رشته علمی به قرن حاضر باز می گردد. یکی از علل تأخیر در پیدایش نظام علمی مدیریت فقدان سازمانهای بزرگ تا اوائل قرن گذشته بوده است. علت دیگر اینکه مدیریت جزء قلمرو اقتصاد پنداشته می شد.

اگر چه قدمت کارکرد مدیریت به قدمت تاریخ بشر است و همانطور که اشاره شد از حدود دو قرن گذشته مطالعاتی در زمینه مدیریت به عمل آمده است مهمترین مطالعات مدیریت مربوط به اوائل قرن بیستم است که بصورت خلاصه در بخش ادبیات تحقیق به آنها اشاره خواهد شد.

سیر تحول اندیشه مدیریت

از زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود همواره در کارهای دسته جمعی و گروهی نیاز به هماهنگی، رهبری و دربسیاری موارد برنامه ریزی و سازماندهی پیدا کرد. در هر زمینه ای که برای تحقق اهداف دسته جمعی نیاز به همکاری پیدا می شد، رهبری باید گروه را در جهت هدف هدایت می کرد. البته نحوه انتخاب رهبر در جوامع مختلف متفاوت بوده است، ولی واقعیت این است که بدون وجود اندیشه مدیریت از بدو زندگی اجتماعی انسانها، یا از بدو تاریخ، عمل مدیریت وجود داشته است. لوحهای گلی بازمانده از سومریها، که قدمتی ۵۰۰۰ ساله دارد، نشان می دهد که آنان موجودیهای انبارهای خود را در آنها یادداشت و آنها را در معابد نگاهداری می کرده اند. شاید این لوحها اولین آثار مدون عمل مدیریت در تاریخ باشد.

بررسی تاریخ ملل باستانی مانند مصر، چین، ایران ، روم و یونان نشان می دهد که بدون وجود سیستم منظمی از اعمال سازمان یافته و نظامدار و بدون مدیریتی دقیق امکان اداره امپراطوریهای عظیم در این سرزمینها، اجرای سیستمهای آبیاری و کشاورزی منظم برای آبادانی سرزمینهای آنها، تدارک و آماده سازی ارتشهای عظیم و توفیق آنها در جنگهای طولانی و بزرگ، ساختن آثار معماری بسیار عظیم و دقیق و زیبا، اجرای نظامهای کنترل و نظارت در سرزمینهای بسیار وسیع، اجرای سیستمهای ارتباطی دقیق و سریع و پیاده کردن شیوه های دقیق برای تجارت بین الملل و بسیاری امور دیگر امکان پذیر نبوده است. دانش علمی مدیریت در این دوران از نسلی به نسل دیگر منتقل و یا به طور تجربی آموخته می شد.

در قرون وسطی (سالهای بین ۴۷۶-۱۴۵۰) با رشد نظامهای فئودالی سازمانهای غیرمتمرکز حکومتی به وجود آمد اما فقط در قلمرو کلیسا شالوده سازمانهای بزرگ، منظم و کاملی پایه ریزی شد و بعد از این دوره تاریخ مدیریت به اداره ارتشهای بزرگ و خدمات اجباری نظام در دنیای مغرب زمین بستگی پیدا می کند.

با از بین رفتن نظامهای فئودالی و پیدایش انقلاب صنعتی در اواخر قرن هیجدهم، عقلایی کردن مدیریت ضرورت یافت. انقلاب صنعتی که از انگلستان آغاز شد به سرعت به دیگر کشورهای اروپا اشاعه یافت و نیاز به ایجاد سازمانهای عمومی، بازرگانی و صنعتی وسیع تر به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای سیاسی ‌، اقتصادی و اجتماعی کشورها بیش از پیش محسوس شد.

یکی از ثمرات انقلاب صنعتی استفاده از ماشین به جای نیروی کارگر و ماشینی کردن تولید بود که باعث شد زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع صنعتی اروپا و آمریکا دگرگون شود، شهرنشینی گسترش یابد و جوامع صنعتی به دلیل تولید انبوه به دنبال بازارهای جدید مصرف باشند و به سبب تشکیل سازمانهای بزرگ و نیاز به سرمایه های کلان، سازمانها مالکان متعدد بیابند، مدیریت از مالکیت منفک و در نتیجه برای دستیابی سازمانها به بازدهی و کارآیی بیشتر، تخصص مدیریت و ضرورت تفکر علمی در مدیریت مطرح شود.

نظریه های کلاسیک

قدیمی ترین نظریه مدیریت، نظریه سنتی (کلاسیک) است. این نظریه به سه شاخه اصلی مدیریت علمی، مدیریت اداری و مدیریت بوروکراتیک تقسیم می شود. این شاخه ها در دوره زمانی معینی (۱۹۰۰-۱۹۵۰) و توسط سه گروه جدا از هم که به ترتیب اهل آمریکا، فرانسه و آلمان بودند پدید آمده و گسترش یافته است.

نظریه مدیریت علمی

یکی از نگرشهای اولیه در بررسی مدیریت، مدیریت علمی بود. افراد مختلف، از جمله فرانک و لیلیان گیلبرت،‌ هنری گانت، و هارینگتون امرسون در شکل گیری آن سهیم بودند در حالیکه نام فردریک تیلور بیشتر با این مکتب مرتبط شده است[۱]. تیلور در اوائل زندگی علاقه ای به کارایی و بهره وری پیدا کرد. طبق این روش، مدیر نقش برنامه ریز و هماهنگ کننده را ایفا می کند. اشتیاق وی به استقرار نظام پاره کاری برای انگیزه اقتصادی تمامی کارکنان است. به عبارت دیگر، وی فرض را بر این اصل گذاشت که پاداشهای مالی نخستین وسیله ای است که کارگران را به ارائه بازدهی بیشتر سوق می دهد.

مدیریت علمی سریعاً در تفکر بازرگانی رسوخ پیدا کرد و تخصص گرایی و تولید انبوه را تسهیل نمود. تیلور منتقدانی نیز داشت. اتحادیه های کارگری، سر به مخالفت با مدیریت علمی برداشتند زیرا هدف آنرا بدست آوردن بازده بیشتر از کارگران می دانستند. مع الوصف مدیریت علمی شالوده اندیشه مدیریت معاصر را تشکیل داده است.

نظریه های مدیریت اداری

کانون توجه نظریه مدیریت علمی تنها بر سطح عملیاتی سازمانها متمرکز بوده و صاحب نظران دریافتند که اداره سازمانها با مدیریت سطح عملیاتی متفاوت است در این زمینه بررسی هایی انجام شده و در یکی از این بررسی ها فعالیتهای سازمانهای تجاری به شش دسته تقسیم شده است: فعالیتهای فنی، بازرگانی، مالی، امنیتی، حسابداری، مدیریتی.

با توجه به اهمیت توانایی مدیریتی در عملکرد سازمان به این نکته توجه شد که مدارس و دانشگاهها که مهارتهای فنی را ترویج می کنند از مدیریت غافل اند. علت عدم توجه مدیران و دانشگاهها به مدیریت را نداشتن نظریه مدیریت می دانستند. قبل از طرح نظریه مدیریت اداری عقیده بر این بودکه «مدیران مادرزاد مدیر هستند» و نیازی به تربیت خاص برای مدیر شدن ندارند ولی این نظریه تأکید دارد که مدیریت نیز مهارتی مانند همه مهارتهاست و می توان با توجه به اصول مدیریت آن را به دیگران آموزش داد.

اصول مدیریت عبارت است از:

تقسیم کار،‌ اختیار، انضباط، وحدت فرماندهی، وحدت جهت، اولویت منافع عمومی بر منافع خصوصی، جبران خدمات کارکنان، تمرکز، سلسله مراتب، نظم، انصاف، ثبات شغلی و استخدامی، ابتکار و روحیه کار گروهی.


مدیریت بوروکراتیک

بوروکراسی روشی است برای سازماندهی و هر گاه بحث درباره بوروکراسی مطرح می شود سازمانهای بزرگی که به طور نظام یافته کار می کنند به ذهن متبادر می شود. به نظر برخی صاحب نظران، بوروکراسی شکل ایده آلی برای سازماندهی است که فعالیتهای سازمانهای بزرگ را به گونه ای هدایت می کند که بیشترین تولید یا خدمت مؤثر حاصل شود. مدیریت بر چنین سازمانی (مدیریت بوروکراتیک) دارای هفت مشخصه به شرح زیر است:

– قوانین مقررات، غیرشخصی بودن، تقسیم کار، ساختار سلسله مراتبی، تعهد برای کار مادام العمر، ‌ساختار اختیار و منطقی بودن و بر مشهورترین نمودار ساختار بوروکراتیک را پیشنهاد کرد که به گمان وی در تمامی سازمانها مصداق دارد. با وجودی که امروزه واژه بوروکراسی عموماً به مفاهیم کاغذ بازی ، تشریفات و عدم انعطاف اطلاق می شود، مدل بوروکراسی وی مبتنی بر منطق، تعقل و کارایی است. عناصر بوروکراسی ایده آل و بر در نگاره ۱-۲ آمده است.

نظریه های نئوکلاسیک

با بهره گیری از نظریه های کلاسیک، بر کاربرد مطالعات علمی برای تعیین بهتر و سریع تر شیوه های تولید و کارایی بیشتر طرحهای سازمانی و مدیریت تأکید می شد. در این دوران پیشرفت فناوری بسیار سریع و زیاد بود و پیشرفتهای اجتماعی مناسب با پیشرفتهای فناوری نبود. مشاغل روز به روز بیشتر تخصصی می شدند. مدیران بیشتر حرفه ای شدند، ولی ضعف عمده در این دوره و این نوع نگرش مدیریت سلب انسانیت از اعضای سازمان بود، زیرا کارگر بدون انگیزه و استعداد فرض می شد که می توانستند مانند ماشین او را از نظر علمی تحت نفوذ درآورند.

چون انسان همیشه الگوهای پیش بینی شده یا قابل انتظاری را دنبال نمی کند، مدیریت از عدم تحقق اهداف و پایین بودن کارایی تولید عاجز شد. به همین جهت در پی راه چاره ای برای حل مسایل سازمانی برآمد و براساس یافته های تجربی و علمی، عامل انسانی و تأثیر رفتار مؤثر عوامل انسانی در تحقق اهداف سازمانی اهمیت یافت. تکوین این نظریه ها با مطالعات هاثورن [۲] آغاز شد.

مطالعات هاثورن

تحقیقات هاثورن بین سالهای ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۲ در صنایع وسترن الکتریک انجام شد. چندین محقق در این تحقیقات مشارکت داشتند که مشهورترین آنها التون مایو[۳] ، فریتز روتلیسبرگر[۴]، اعضای هیئت علمی دانشگاه هاروارد ویلیام دیکسون[۵]،‌رییس اداره تحقیقات روابط عمومی کارکنان هاثورن بودند.

تحقیق اصلی در هاثورن،بررسی تأثیر میزان نور بر بازدهی کاربود، محققان هاثورن دریافتند که عنصر انسانی در محل کار مهمتر از آن است که قبلا تصور می شد. آزمایش نور مبین این بود که بازدهی ممکن است افزایش یابد. صرفاً به این خاطر که کارکنان برای ملاحظات خاص انتخاب شده بودند و احتمالاً احساس برتری می کردند. این بررسی ها نشان داد که فرآیندهای فردی و اجتماعی مهمتر از آن هستند که به بوته فراموشی سپرده شوند و پذیرفته شدن توسط دیگران و مورد اهمیت واقع شدن مهمتر از کسب پول اضافی است.

نهضت روابط انسانی


[۱] – Frank and Lilian Gilbreths, Henry Gentt, Harrington Emerson, Fredrik W.Taylor

[2] – Howthorn

[3] – Elton Mayo

[4] – Fritz Roethlis berger

[5] – William Dickson

65,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اخلاق مدیریت و مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی
 • تحقیق بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران
 • مقاله مدیریت اسلامی
 • مقاله نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.