تحقیق بررسی رابطه فرصتهای سرمایه گذاری بر رشد سود شرکت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه فرصتهای سرمایه گذاری بر رشد سود شرکت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی رابطه فرصتهای سرمایه گذاری بر رشد سود شرکت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۸
تبیین موضوع ۱۰
اهمیت موضوع ۱۱
هدف تحقیق ۱۲
استفاده‌کنندگان از تحقیق ۱۳
فرضیه های تحقیق ۱۳
قلمرو تحقیق ۱۴
روش تحقیق ۱۴
ویژگیهای نمونة تحقیق ۱۵
تعریف عملیاتی متغیرها ۱۵
فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS) 15
ارزش دفتری سهام عادی ۱۶
ارزش بازار سهام عادی ۱۶
رشد سود ۱۷
واژه های کلیدی ۱۷
پیشینه تحقیق ۱۹
بخش اول – مبانی نظری ۲۱
ماهیت سرمایه‌گذاری ۲۱
چرا سرمایه‌گذاری می‌کنیم ؟ ۲۱
فرصت های سرمایه‌گذاری (IOS ) 22
ماهیت فرصتهای سرمایه‌گذاری ۲۴
نگاهی گذرا بر فرصتهای سرمایه‌گذاری ۲۵
شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری ۲۸
اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری ۲۸
عوامل خارجی تأثیر گذار بر فرصتهای سرمایه‌گذاری ۲۹
الف – عدم اطمینان ۲۹
ب- عرصه سرمایه‌گذاری جهانی ۳۰
راهبرد تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری ۳۲
ارتباط فرصتهای سرمایه‌گذاری با اثر اهرمی ۳۳
فرصتهای سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر هزینه و سود ۳۴
فرآیند اجرایی و استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری ۳۶
فرآیند ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS) 36
ارزیابی جریانات نقدی و فرصتهای سرمایه‌گذاری ۳۷
ارزیابی فرصتهای سرمایه‌گذاری ۳۸
الف) روشهای تنزیلی ۳۹
ب) روشهای غیر تنزیلی ۳۹
ج) روشهای ترکیبی نظیر دوره برگشت سرمایه تعدیل شده ۴۰
تصویب اجرای فرصتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده‌ ۴۰
نظارت و کنترل فرصتهای سرمایه‌گذاری ۴۱
سود ۴۱
علت اهمیت سود برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ۴۳
اهمیت سود برای سرمایه‌گذاران ۴۵
۱- تأثیر سود در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ۴۵
۲-علت اهمیت سود برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ۴۷
نقش سود در شرکت ۴۹
نگرش کارگزاران نسبت به سود ۵۰
فواید سود برای سرمایه‌گذاران ۵۴
مفهوم سود در گزارشگری مالی ۵۵
مفاهیم سود در سطوح مختلف تئوری ۵۸
مفاهیم سود در سطح تئوری ساختاری ۵۸
الف ) روش معاملات ۵۸
ب ) روش فعالیت ها ۵۹
مفاهیم سود در سطح تئوری تفسیری ۵۹
مفاهیم سود در سطح تئوری انعکاسی ۶۰
الف ) سود به عنوان معیاری جهت پیش بینی ارزش بازار و یا وجود نقد آتی : ۶۰
ب ) سود به عنوان معیاری جهت تصمیم‌گیری مدیریت ۶۱
اهداف گزارشگری سود ۶۱
مزایای سود حسابداری ۶۲
انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری ۶۳
تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۴
فرضیه‌های فرعی ۶۵
فرضیه اصلی ۶۵
فرضیه فرعی اول ۶۶
فرضیه فرعی دوم ۶۷
فرضیه فرعی سوم ۶۹
نتایج فرضیه دوم ۷۳
پارامترهای مدل ۷۴
۲-۲) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۷۸
۱- فردیناند و بارچ (۱۹۹۹) ۷۸
۲- ویدهان، کنت لن و استانکو (۲۰۰۱) ۸۰
۳- سان جی‌و مارک (۱۹۹۹) ۸۴
۴- بی‌کی جگی و فردیناند (۱۹۹۹) ۸۶
۵- شلی‌ها و تون، شاندها و تون، پرفکت (۱۹۹۸) ۸۶
معادله رگرسیون برآورد شده ۹۲
۶- فردیناند و تی‌سوی (۱۹۹۸) ۹۳
۷- تسانگاراکیس (۱۹۹۶) ۹۴
ارزش بازار سهام ۹۴
اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (ناخالص) ۹۴
روش تحقیق ۹۶
۲-۳)معرفی فرضیه‌های تحقیق ۹۶
۳-۳)تعریف عملیاتی متغیرها ۹۸
۱-۳-۳)فرصتهای سرمایه‌گذاری ۹۸
ارزش دفتری اموال،تجهیزات،ماشین آلات ۹۸
جمع ارزش بازار سهام عادی ۹۸
سود هر سهم ۹۸
۲-۳-۳)رشد سود ۹۹
۴-۳)جامعه آماری و اتخاب نمونه ۱۰۰
۵-۳)فرآیند استخراج اطلاعات ۱۰۱
۶-۳)روشهای آماری ۱۰۲
۲-۶-۳)مدل رگرسیون ۱۰۲
۳-۶-۳)تحلیل رگرسیون استنباط آماری ۱۰۳
۴-۶-۳)همبستگی ۱۰۶
۵-۶-۳)آزمون معنی‌دار بودن r 109
7-3)خلاصه فصل ۱۱۰
نتایج آماری ۱۱۱
آمار توصیفی ۱۱۲
آمار استنباطی ۱۱۳
اندازه گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS) 113
جدول همبستگی پیرسن ۱۱۵
آزمون فرضیات ۱۱۶
خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۵
خلاصه تحقیق ۱۲۶
فرضیه اصلی ۱۲۷
فرضیه های فرعی ۱۲۷
خلاصةنتایج تحقیق ۱۲۸
استنتاج نتایج ۱۲۹
فرضیة فرعی اول ۱۲۹
فرضیة فرعی دوم ۱۲۹
فرضیة فرعی سوم ۱۳۰
محدودیتهای تحقیق ۱۳۱
پیشنهادات ۱۳۲
پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق ۱۳۲
پیشنهادات در ارتباط با تحقیقات آتی ۱۳۳
منابع فارسی ۱۳۴
منابع لاتین ۱۳۵

 

 

 

منابع فارسی :

۱)      تهرانی ،دکتر رضا. نوربخش ـ عسگر« مدیریت سرمایه‌گذاری»، انتشارات : نگاه دانش، ‌سال  ۱۳۸۲٫

۲)   رضوانی راز، کریم ،« بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و میزان بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، به راهنمایی :دکتر حمید حقیقت، ۱۳۸۳٫

۳)   هدایتیان، مهدی « سود حسابداری وتأثیر آن بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پایان نامةدورةکارشناسی ارشد به راهنمایی :احسانی، ۱۳۷۴٫

۴)   حجازی، رضوان « بررسی اثر سود بر قیمت وحجم سهام در بورس اوراق بهادار تهران » پایان نامة دورةکارشناسی ارشد به راهنمایی: علی جهانخانی، ۱۳۷۵٫

۵)   زمانپور، علیرضا« بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه‌گذاری و سیاستهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران « پایان نامةدوره کارشناسی ارشد، به راهمایی دکتر قائمی، ۱۳۸۳٫

۶)      شاهمرادی، مسعود« ارتباط بین سودهای حسابداری وبازده سهام » پایان نامه دورة‌کارشناسی ارشد به راهنمایی محمد رضا نیکبخت، ۱۳۸۰٫

۷)      مهرانی، کاوه« چهارچوبی برای تجزیه وتحلیل سیاستهای تقسیم سود، مچلة حسابدار، سال شانزدهم، شمارة ۱۴۴، صفحة ۷٫

۸)      آذر، عادل،. مومنی، منصور « آمار وکاربرد آن در مدیریت » جلد دوم، سال ۱۳۷۷٫

۹)      بزرگ نیا، ابوالقاسم ،‌« ارقامی ،‌آمار، چند متغیره کاربردی » سال ۱۳۷۰٫

۱۰)   نورش، ایرج. شیروانی، رضا، « فرهنگ حسابدری » ،‌انتشارات ایمان ،سال  ۱۳۷۷٫

۱۱)   پارسائیان، دکتر علی « سیاست تقسیم سود ،‌رشد وتعیین ارزش شرکت »  تحقیقات مالی شماره ۳، تابستان ۱۳۷۳٫

۱۲)

منابع لاتین :

۱-     Sawn D. Howton-Shelly Howton-StevenB. Perfect “The market Reaction to straight Debt issues: the effects of free cashFlow” journal of Finance research vol xx1, No 2 summer  ۱۹۹۸ P219.

2-     Ferdinand A.gul-Burch T. Kealey “nivestment opportunity set and corporate Debt and dividend policies of koreancompanies” review of Quantitative finance and Accounting, 10-1999 P 401.

3-     Ferdinand A Gul-Judy S.L.Tsui “A test of the free cash flow and debt monitoring hypotheses: Evidence from audit princing” Journal of Accounting and Economics 4-1998 P 219.

4-     Vidhan K. Goyal- Kenneth Lehn-stanko Racic “grow opportunity and corporate Debt policy: the case of the U.S.Defense industry” Hong kong university of science and technology,may 2001.

5-     Sanjay Kallapur-Mark A. tromBley “The assocation between investment opportunityset proxies and realized growth” Journal ofbusiness Finance and Accounting 26(3),(4) April/may 1999.

6-     Bikki Jaggi-Ferdinand A Gul “Ananalysis of joint effects of investment opportunity set , Free cash flow and size on corporate Debt policy” reviewe of Quantitative Finance and Accounting 12(1999):P371.

7-     Time Adam-vidhan K.Goyal “The investment opportunityset and its proxy variables : theory and Evidence” Hong Kong university of scince and technology-April 2000.

 

مقدمه

همة مردم به نوعی دارای ثروتی هستند ،که ناشی از ارائه خدمات آنان در بازار کار است، و در بیشتر مواقع تصمیم‌گیریهایی را در خصوص سرمایه‌گذاری خود انجام می‌دهند. و به دنبال حداکثر کردن بازده پس انداز خود از طریق سرمایه‌گذاری می‌باشند. لذا هر گونه اطلاعاتی که با استفاده از آن بتوان میزان رشد شرکت را پیش بینی نمود مورد توجه سهامداران قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاران نیز به دنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند۱٫ فرصتهای رشد نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می‌کند و پاداشی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در این میان سرمایه‌گذاران همیشه باید در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند زیرا آنچه باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه‌گذاری موجود است که جهت این امر می‌بایست سیاستهای مالی موثر بر ایجاد فرصتهای رشد را در واحدهای تجاری شناسائی کرد.امروزه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در کمترین زمان اطلاعات لازم را در دسترس استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد تا در تصمیم‌گیریها مورد استفاده قرار گیرد.

ارتقای آگاهیهای حرفه ای از دستاوردهای جدید در زمینه سرمایه‌گذاری همراه با توسعه تکنولوژی ارتباطات باعث شده است که تأمین کنندگان سرمایه وجوه خود را در شرکتهایی سرمایه‌گذاری کنند که امکان کسب سود بیشتری است؛ از این رو جریان وجوه (سرمایه )به صورتهای مختلف تحرکی بیش از پیش یافته و در سالهای اخیر انجام سرمایه‌گذاریها بشدت رشد یافته است و بیشترین تغییرات حسابداری نیز درهمین سالها ایجاد شده است. ساده انگاشتن این تغییرات به منزلة عقب ماندگی وعدم موفقیت در صحنه رقابت امروز می‌باشد و بیش از حد گمراه کننده و تضعیف کننده است. آنچه باعث موفقیت می‌گردد، استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه‌گذاری موجود است. که جهت این امر می‌بایست عوامل موثر بررشد سود شرکتها را شناسایی کرد.

میزان رشد سود یک شرکت از مهمترین معیارهای ارزیابی شرکتها توسط استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی جهت سرمایه‌گذاری می‌باشد. سودهای گزارش شده شرکت، مربوط به گذشته می‌باشند ولی با مطالعه آنها می‌توان نحوه فعالیتهای شرکت و میزان موفقیت آن را در آینده ارزیابی نمود. سرمایه‌گذاران می‌توانند با مطالعه اطلاعات گذشته حدس بزنند که در آینده وضعیت شرکت چگونه خواهد بود.

البته این تنها یک حدس و پیش بینی است و شاید وضعیت در آینده متفاوت با آنچه را که حدس زده اند باشد. بهرحال وجود اطلاعات مربوط درباره آینده بسیار با اهمیت است و این اطلاعات مربوط را بیشتر و بهتر از همه مدیریت می‌تواند در اختیار استفاده‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قرار دهد.

استفاده به موقع ومنطقی از فرصتهای سرمایه‌گذاری واحدهای تجاری تأثیر بسزایی درایجاد رشد سود شرکت دارد. این پژوهش بطور عمده برنقشی که فرصتهای سرمایه‌گذاری بر رشد سود ایفا می‌کند تأکید دارد.

تبیین موضوع

تحلیلگران مالی با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت وضعیت آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. یکی از مسائل مهم امروزی در تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی شرکتها بحث سودآوری و میزان سود شرکت است. میزان سوددهی  در تصمیم‌گیری نسبت به سرمایه‌گذاری در شرکت ها یک عامل بسیار مهم و حیاتی است .از طرفی یکی از عوامل موثر بررشد سود شرکتها  فرصتهای رشد می‌باشد.که فرصتهای رشد  نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت در سودآوری و سرمایه‌گذاری می‌باشد.

فرصتهای سرمایه‌گذاری در طی مراحل مختلف دارای چرخه عمر متفاوت است. وشرکتی که از انعطاف پذیری بالایی جهت استفاده از این فرصتها برخوردار باشد، چشم‌انداز روشنی از آینده‌آن متصور است. فرصتهای سرمایه‌گذاری از جمله عوامل مؤثر بر  رشد مناسب سود شرکت ها  می‌باشند. از طرفی اکثر قریب به اتفاق شرکتهای منحل شده بدلیل ضعف مالی و فقدان سودآوری به مرحلة انحلال کشیده شده اند. صورت حساب سود و زیان (به همراه اطلاعات موجود در سایر صورتهای مالی) ابزار انتقال اطلاعات برای ارزیابی میزان رشد سود شرکت و نتایج فعالیتهای مالی است.

بطور کلی سودآوری و افزایش رشد سود شرکت باعث می‌شود که ارزش بازار منابع شرکت نسبت به ارزش دفتری منابع بیشتر شود و درنتیجه توان بالقوه جذب سرمایه‌گذارایی های شرکت نیز بیشتر خواهد شد. یکی از گزارشات مالی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار میگیرد، صورت حساب سود و زیان است .با توجه به اینکه درایران مطالعه و پژوهش دراین زمینه کمتر انجام شده است در نظر داریم ارتباط بین فرصتهای سرمایه‌گذاری و رشد سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهیم .

در پژوهش حاضر، فرصتهای سرمایه‌گذاری یک متغیر غیر قابل مشاهده است که جهت اندازه گیری آن سه معیار محاسبه شده است. ابتدا رابطه هر کدام از این معیارها با رشد سود تست می‌شود ودرنهایت از این معیارها یک فاکتور مشترک تحت عنوان فرصتهای سرمایه‌گذاری بدست می‌آید که نشانة توانایی بالقوه شرکت جهت انجام سرمایه‌گذاریهای سودآور می‌باشد.

اهمیت موضوع

سود از جمله عناصر با اهمیت در اقتصادهای سرمایه مدار محسوب می‌شود. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود سهام، سنجش اثر بخشی مدیریت, وسیله ای برای پیش بینی و ارزیابی تصمیم‌گیری ها همواره مورد استفاده سرمایه‌گذاران، مدیران وتحلیل گران مالی بوده است .

 حداکثرسازی سود یکی از مهمترین اهداف هر واحد تجاری است. سرمایه‌گذاران به سود می اندیشند، سودی که متناسب باریسک سرمایه‌گذاری آنها  باشد. سود به عنوان ابزار پیش بینی برای تحلیل گران و سرمایه‌گذاران از جایگاه خاصی برخوردار است. در زمانیکه راه کارهای مناسب با توجه به محیط تجاری، برای مدیران واستفاده‌کنندگان اطلاعات مالی جهت ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری سودآور مشخص شود مطمئناً نتایج شگفت آوری بوجود می آورد که می‌تواند یک واحد تجاری را از مرز نابودی به مرز قدرت برساند. افراد در تجزیه و تحلیلهایی که انجام می‌دهند، امید دارند با توجه به فرصتهای سرمایه‌گذاری، بازده متناسب را بدست آورند. لذا فرصتهای سرمایه‌گذاری موفق باعث افزایش سود آوری و افزایش ثروت سرمایه‌گذارمی‌شود به علاوه انتظار می‌رود افراد با مطالعه درست فرصتهای سرمایه‌گذاری تا آنجایی که ممکن است از اشتباهات جلوگیری کرده و آگاهانه تصمیم‌گیری نمایند.

مطالب ذکر شده در بالا نشان دهندة اهمیت سود در شرکتهای ایرانی است به همین دلیل در این تحقیق می خواهیم  بدانیم که فرصتهای سرمایه‌گذاری چه تابر رشد سود شرکت.و افزایش ثروت سهامداران دارد.؟

هدف تحقیق :

هدف از انتخاب این موضوع بررسی رابطه ی فرصتهای سرمایه‌گذاری بر رشد سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد. باتصور اینکه شرکتها سعی در بوجود آوردن رشد سود با استفاده از  فرصتهای مذکور را دارند در نظر داریم با انجام این پژوهش تأثیر فرصتهای  سرمایه‌گذاری را بر روی رشد سود در شرکتهای ایرانی، طی یک دورة هشت ساله مورد بررسی قرار دهیم.

استفاده‌کنندگان از تحقیق :

رشته حسابداری  اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان را فراهم می‌نماید. نتایج این تحقیق می‌تواند جهت رفع نیازهای استفاده کنندگان مختلف که از درجات مختلف آگاهی , از فعالیتهای تجاری و نحوه ی حسابداری  برخوردارند کاربرد داشته باشد. با این حال اگر بخواهیم به مواردی از استفاده کنندگان تحقیق حاضر اشاره کنیم می‌توانیم موارد ذیل را نام ببریم :

۱-سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان.

۲-سازمان بورس اوراق بهادار

۳-دانشگاهیان و پژوهشگران حسابداری

۴-مدیران شرکتها

۵-تحلیل گران مالی و اقتصادی

فرضیه های تحقیق :

دراین تحقیق برای بررسی ارتباط بین فرصتهای سرمایه‌گذاری و رشد سود یک فرضیه اصلی و سه فرضیة فرعی در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل می‌باشد:

فرضیه اصلی : فرصتهای سرمایه‌گذاری با رشد سود  رابطه دارند.

فرضیه های فرعی عبارتند از :

فرضیة اول : نسبت ارزش دفتری دارائیهای بلند مدت به ارزش بازار دارائیها با رشد                 سود رابطه دارد.

فرضیة دوم : ارزش بازاربه ارزش دفتری سهام با رشد سود رابطه دارد.

فرضیة سوم : نسبت سود  به قیمت هر سهم با رشد سود شرکت رابطه دارد .

قلمرو تحقیق :

با توجه به اهمیت موضوع‌، قلمرو تحقیق از نظر زمانی ومکانی و موضوعی مورد توجه قرار گرفته است که بشرح ذیل می‌باشد :

قلمرو مکانی : قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق تأثیرفرصتهای سرمایه‌گذاری در ایجاد رشد سود شرکت می‌باشد.

روش تحقیق :

پژوهش حاضر دارای یک فرضیة اصلی و سه فرضیة فرعی می‌باشد که برای معیارهای فرصتهای سرمایه‌گذاری با استفاده از آمار توصیفی، میانه، میانگین را محاسبه نموده و سپس ماتریس همبستگی و مقادیر بردار ویژه برای ایجاد فاکتور مشترک که بیان کننده ارتباط بین معیارها است را محاسبه کرده ایم.

جهت فرضیه های فرعی اول ودوم و سوم برای هر یک از معیارهای فرصتهای سرمایه‌گذاری یک شاخص را بطور جداگانه محاسبه نموده و رابطه این شاخصها را با استفاده از مدل آماری رگرسیون مورد بررسی قرارداده ایم. در نهایت با استفاده از نتایج آزمون فرضیه های فرعی وهمچنین با استفاده از مدل آماری رگرسیون در مورد فرضیه اصلی، که درآن ارتباط بین فرصتهای سرمایه‌گذاری و رشد سود مورد بررسی قرار می‌گیرد نتیجه گیری شده است .

ویژگیهای نمونة تحقیق :

دراین تحقیق شرکتی به عنوان عضو نمونه انتخاب می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

۱-در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.

۲-اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکت، در طول دورة تحقیق در دسترس باشد.

۳-این شرکتها دارایی مولد دارند.

تعریف عملیاتی متغیرها :

فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS) :

برای محاسبه فرصتهای سرمایه‌گذاری از سه معیار بشرح ذیل استفاده می‌کنیم :

جمع ارزش بازار سهام عادی + جمع ارزش دفتری سهام عادی -جمع ارزش دفتری دارایی ها=ارزش بازار دارای ها

سود هر سهم در پایان سال

=

EPS

EP=

قیمت هر سهم در پایان سال

P

ارزش دفتری اموال، ماشین الات و تجهیزات

=

PPE

MBASSET=

جمع ارزش بازار سهام عادی + جمع ارزش دفتری سهام عادی -جمع ارزش دفتری دارایی ها

V

جمع ارزش بازار سهام عادی

=

MVE

MBEQUITY=

جمع ارزش دفتری  سهام عادی

BVE

 ارزش دفتری داراییهای بلند مدت: جهت محاسبه  ارزش دفتری داراییهای بلند مدت از ارزش ثبت شده داراییهای بلند مدت در تاریخ ترازنامه استفاده شده است.

 ارزش دفتری سهام عادی :

جهت محاسبه ارزش دفتری سهام عادی از ارزش ثبت شده حقوق صاحبان سهام در تاریخ ترازنامه استفاده شده است .

ارزش بازار سهام عادی :

ارزش بازار سهام عادی از ضرب آخرین قیمت بازار سهام هر شرکت مربوط به پایان سال مالی، در تعداد سهام آن شرکت بدست می‌آید.

رشد سود :

برای محاسبه رشد سود از تفاوت سود خالص سال جاری و سود خالص دورة قبل استفاده می‌شود و برای نسبی کردن آن مابه التفاوت را بر سود خالص دورة قبل تقسیم           می‌کنیم.

سود خالص سال قبل – سود خالص سال جاری

NI=

سود خالص سال قبل

سود خالص : جهت محاسبه سود خالص هر سال از سود گزارش شده  در صورت حساب سود زیان هر دوره استفاده می‌شود.


۱ -رضا تهرانی، عسگرنوربخش– مدیریت سرمایه‌گذاری،  ترجمه واقتباس، انتشارات نگاه ،چاپ اول ۱۳۸۲ .

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • تحقیق بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
 • مقاله بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.