تحقیق بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش تحقیق   ۶
جامعه و نمونه آماری   ۶
ابزار اندازه گیری   ۶
الف. پرسش‌نامه نگرش سنج مذهبی   ۷
ب. پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد (OHI)   ۸
ج. پرسش‌نامه سلامت روانی (SCL-25)   ۹
یافته‌های تحقیق   ۱۰
الف. یافته‌های توصیفی   ۱۰
ب. یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش   ۱۱
نتیجه‌گیری   ۱۳
منابع   ۱۵

منابع

_ آرین، خدیجه و دیگران، «بررسی رابطه بین دینداری و روان درستی ایرانیان مقیم کانادا». رساله دکتری، دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی ایران، تهران، ۱۳۸۷٫

_ آهنگر، طلعت، «دعا و نیایش و تأثیر آن بر بهداشت روان»، پایان نامه‌کارشناسی رشته روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۷۳٫

_ خوش کنش، ابوالقاسم و کشاورز افشار، حسین، «بررسی رابطه شادکامی و سلامت‌روانی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز»، ارائه شده در دومین همایش ملی روان‌شناسی و جامعه، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۸۶، ص ۴۳٫

_ خدایاری فرد، محمد و غباری بناب، باقر، «تهیه مقیاس اندازه‌گیری اعتقادات و نگرش مذهبی دانشجویان»، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ۱۳۷۳٫

_ شریفی، طیبه، «بررسی رابطه نگرش مذهبی با افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، سلامت عمومی و شکیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اهواز»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ۱۳۸۱٫

_ عناصری، مهریار، «بررسی رابطه بین سلامت روان و شادکامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان»، ارائه شده در دومین همایش ملی روان‌شناسی و جامعه، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۸۶، ص ۵۵٫

_ طهماسبی‌پور، نجف و کمانگیری، مرتضی، «بررسی ارتباط نگرش مذهبی با میزان اضطراب، افسردگی و سلامت روانی گروهی از بیماران بیمارستان‌های شهدای ۷ تیر و مجتمع حضرت رسول اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله»، پایان‌نامه دکتری پزشکی، ۱۳۷۵٫

_ نجاریان، بهمن و داوودی، «ایران، ساخت و اعتباریابی SCL-25 (فرم کوتاه مدت SCL-90-R)»، روان‌شناسی، ش ۱۸، ۱۳۸۰، ص ۱۴۹- ۱۳۶٫

_ نجفی، مصطفی و دیگران، «بررسی رابطه نگرش مذهبی، پاسخ‌های مقابله‌ایی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد»، ، ۱۳۷۷٫

_ ویلیام جیمز، دین و روان، ترجمه مهدی قائمی، قم، نشر دارالفکر، چ دوم، ۱۳۶۷٫

_ وهاب‌زاده، عبدالوهاب، «اعتقادات دینی و نقش آن در کاهش اضطراب»، ارائه شده در اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، ۱۳۸۰٫

_ یزدانی، فضل‌الله و آزاد، حسین، «بررسی رابطه نگرش دینی، سبک‌های مقابله‌ای و شادکامی در دختران و پسران دبیرستانی اصفهان در سال تحصیلی ۸۲-۸۱»، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی، ش ۱۶، تابستان، ۱۳۸۲، ص ۴۶-۲۹٫

-Argyle, M. & Lu, The Social Psychology of Work (2nd edu). Harmond Worth: Penguin, 1998.

-Buss, D.M, The evolution of happiness. American Psychologist, 2000, 55(1), P.15-23.

-Byrd, K. R., Lear, D. & Schwenka, S, Mysticm as a predictor of subjective well-being. International Journal for the psychology of Religion, 2000, 10(4) P.259-269.

-Carnzaro, S. J. Horaney, F. & Creasy, G, Hassels, Coping and depressive symptoms in an elderly community sample. Journal of Counseling Psychology, 1995, 3, P.295-265.

-Diener, E., & Lucas, E. R, Subjective emotional well-being. Handbook of Emotions (2 nd Ed) New York: Guilford. 2000, P.325-337.

-Diener, E., & Suh, E., & Oishi, S, Recent finding on subjective well being. Indiana Journal of Clinical Psychology, March, 1997. P.300-304.

-Francis, L. J., Jones, S. H. & Wilcox, C, Religiosity and happiness: during adolescence, young asulthood and later life. Journal of Psychology and Christian, 19, 2000, P.245-257.

-Lewis, C. A, Cultural stereotype of the effects of religion on mental health. British Journal of Medical Psychology, 2001, 74, P.359-367

-Maltby. J. Lewis, C. A. & Day. L, Religious orientation and psychological well-being. British Journal of Health psychology, 1999, 4, P.363-378.

-Murphy, P. E; Ciarrocchi, J. W; Piedmont, R. L; Cheston, S. Peyrot, M, Loyola college in Maryland. Fitchett, G. Rush-Presbytarian – St. Lukes Medical center. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2000, Vol 68(6), P.1102-1106.

-Myers, D. G, Thefunds, friends, and faith of happy people, American Psychologist, 2000, 55, P.56-67.

-Nix. G., Ryane. R. M., Manly. J. B., & Deci, E. L, Revitalization through self-regulation: the effects of outonomous versus controlled motivation on Happiness and vitality. Journal of EXP. Soc. Psychology, 1999, 35, P.265-284.

-Pargament, K; Smith, B. W. Koening. H & Perez, L, Positive and Negative religious coping with major life stressors, Journal for the Scientific of Religion, 2002, P.705-707.

-Reiss, S, Secrets of Happiness. Psychology Tobay, 2001, 34, P.50-55.

-Roberts, K. A, A Sociological overview: mental health impliucation of religio- cultural megatrends in the United States in Pergment. K. T. Maton, I and Hess, R. E (Editors), 1992.

-Ryan, R. M., & Deci, E. L, Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, Social development, and well-being. American Psychologist, 2000, 55, P.68-78.

-Suchman. A. L. & Mathews, D. A, What makes the doctor-patient relationship therapeutic: exploring the comexional dimension of patient care. Annals of Internal medical, 1988, P.125-130.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان تدوین یافته و از میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷، ۱۸۰ نفر (۹۰ دانشجوی دختر و ۹۰ دانشجوی پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ایی انتخاب شده‌اند. ابزار این پژوهش، پرسش‌نامه نگرش‌سنج مذهبی، پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد و پرسش‌نامه سلامت روانی (SCL-25). طرح پژوهش از نوع همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر روش‌های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش آمار استنباطی همانند ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نگرش مذهبی و شادکامی دانشجویان این دانشگاه در سطح ۰۰۰۱/۰ p< رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین نگرش مذهبی و سلامت روانی آنان رابطه مثبت معناداری مشاهده شد.

کلید واژه‌ها: نگرش مذهبی، شادکامی، سلامت روانی، دانشجویان دختر و پسر.

 

مقدمه

مطالعات تاریخی گواه آن است که نیایش و دعا به عنوان یک واقعیت موجود در جهان هستی، از بدو خلقت انسان مطرح بوده است و مردم برای نیل به کمال از آن استفاده می‌کرده‌اند. امروزه روان‌شناسان دریافته‌اند که دعا، نماز و داشتن ایمان محکم، تشویش، نگرانی، یأس و ترس را برطرف می‌سازد. قرآن کریم می‌فرماید: «الا بذکر الله تطمئن القلوب»؛ (رعد: ۲۸) آگاه باشید که با ذکر و یاد خدا، دل‌های شما آرامش می‌یابد و احساس امنیت می‌کنید.

دین به شکل خاصی در هر فرهنگ شناخته شده‌ایی وجود دارد.۱ دین را می‌توان از دیدگاه آیین‌ها، شخصیت‌های نمادین و انواع دعاها بررسی کرد. فرد دیندار به نوعی با یک منبع الهی و منبع آفرینش، که بر زندگی بشر و امور طبیعی تأثیر دارد، ارتباط برقرار می‌کند. ویلیام جمیز۲ در کتاب «دین و روان» چنین می‌گوید: دین عبارت است از: اعتقاد به این که نظم نامرئی در چیزهای این جهان است و بهترین کار این است که، خود را با این نظم هماهنگی دهیم. و یا احساسات و اعمال و تجارب انسان در خلوت با آن چه که آن را خدا می‌داند.۳ همچنین دین یک واقعیت مشخص عینی است که مورخان آن را مطالعه می‌کنند.

شادکامی، که هدف مشترک انسان‌هاست و همه در تلاش برای رسیدن به آن می‌باشند،۴ ارزشیابی افراد از خود و زندگیشان است. این ارزشیابی‌ها، ممکن است جنبه شناختی داشته باشد، مانند قضاوت‌هایی که در مورد خشنودی از زندگی صورت می‌گیرد و یا جنبه عاطفی که شامل خلق و هیجاناتی است که در واکنش به رویدادهای زندگی ظاهر می‌شود. بنابراین، شادکامی از چند جزء تشکیل یافته که عبارت است از: خشنودی از زندگی، خلق و هیجانات مثبت و خوشایند و فقدان خلق و هیجانات منفی.۵

افراد شادکام افکار و رفتارهایی دارند که سازگار و کمک کننده می‌باشد. این‌گونه افراد با دیدگاهی روشن به امور می‌نگرند. دعا و نیایش دارند. به طور مستقیم برای حل مسائل از خود تلاش نشان می‌دهند و به موقع از دیگران کمک می‌طلبند. از سوی دیگر، افراد غیرشادکام، بدبینانه فکر و عمل می‌کنند. در خیالات فرو می‌روند. خود و دیگران را سرزنش می‌کنند و از کار کردن برای حل مشکلات اجتناب می‌ورزند.۶

ویلسون۷ به نقل از داینر و لوکاس۸ با مرور شواهد تجربی در مورد همبسته‌های شادکامی دریافت که فرد شادکام فردی است سالم، فرهیخته، برون گرا، مذهبی، خوش بین و باهوش.۹

یکی از موارد مؤثر بر شادکامی، که به عنوان حمایت کننده عاطفی و وسیله‌ایی برای تفسیر مثبت رویدادهای زندگی می‌باشد، نگرش دینی است. افراد با گرایش دینی و این عقیده که در جهان مقصد والایی وجود دارد، می‌توانند شادکامی خود را ارتقا بخشند.۱۰

به طورکلی، نظریه‌پردازان دیگری وجود دارند که راه رسیدن به شادکامی و خوشبختی روان‌شناختی را در پرتو توجه به ارزش‌ها و هدف‌های معنوی، نیازهای بنیادی، معنادار بودن و هدفمندی زندگی، عشق و علایق دینی و الهی می‌دانند.۱۱ شواهد تجربی فراوانی وجود دارد که حاکی از رابطه مثبت معنادار بین نگرش دینی، و شادکامی می‌باشد.۱۲

فرانسیس۱۳ و همکاران۱۴ با هدف بررسی رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در نوجوانان، به کمک مقیاس شادکامی آکسفورد گزارش داده‌اند که، بین شادکامی و نگرش دینی رابطه ضعیف، اما معناداری وجود داشته است. در مطالعه‌ایی دیگر بیرد۱۵ و همکاران۱۶ چهار عامل شادکامی و رابطه آن را با تعهد دینی مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که تعهد دینی، پیش‌بینی کننده شادکامی است. مطالعات بوهنلین۱۷ به نقل از لوئیس؛۱۸ هالاهمی و آرجیل۱۹ به نقل از مالتبی و همکاران؛۲۰ کارنزارو و همکاران۲۱ نشان دهنده رابطه مثبت معنادار بین شادکامی و خوشبختی با نگرش و باورهای دینی است. یزدانی و آزاد۲۲ به بررسی رابطه بین نگرش دینی، سبک‌های مقابله‌ایی و شادکامی در دختران و پسران دبیرستانی اصفهان، در سال تحصیلی ۸۲ـ۸۱ پرداخت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، بین نگرش دینی با شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نظام‌نامه سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی را این‌گونه تعریف می‌کند: «سلامت روانی حالت کامل آسایش و کامیابی زیستی روانی اجتماعی است و صرف فقدان بیماری یا معلولیت نمی‌باشد. سلامت روانی در مفهوم عام خود نیز به سلامت فکر و تعادل روانی و دارا بودن خصوصیات مثبت روانی اطلاق می‌گردد. همچنین در مفهوم تخصصی، خود رشته‌ای از بهداشت است که افراد تحصیل کرده و دارای مهارت و تجربیات خاص با اتخاذ روش‌های علمی آن را به مردم آموزش می‌دهند.۲۳

نقش دین در بهداشت و شفا بخشی از قرون بسیار دور شناخته شده است. در طول هزاران سال مذهب و پزشکی در مداوا و کاهش رنج‌های انسان شریک بوده‌اند.۲۴ مانسون۲۵ (۱۹۹۸) با مرور جامعی از بررسی‌ها، دعا را یکی از رفتارهای مذهبی مرتبط با سلامت و تندرستی گزارش می‌دهد.۲۶

میرز،۲۷ در پژوهشی اثرات مذهب را در ارتقا بهداشت روانی گزارش داده است. مورفی۲۸ و همکاران باور و اعمال مذهبی را با سطوح پایین افسردگی و افرادی، که تحت شرایط فشارزای روانی هستند، مرتبط دانسته‌اند. نتایج تحقیق پارگامنت۲۹ و همکاران نشان می‌دهد افرادی که به طور مکرر دعا می‌کنند، کمتر از افسردگی و اضطراب رنج می‌برند.

نجفی و همکاران در بررسی رابطه مذهبی و پاسخ‌های مقابله‌ای و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نشان دادند که، بین نگرش مذهبی و سلامت روانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این امر حکایت از بالا بودن همیشگی بین نگرش مذهبی و سلامت روانی دارد.۳۰

وهاب‌زاده به بررسی رابطه بین اعتقادات دینی و میزان اضطراب دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران پرداخت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، در گروهی میانگین نمره اضطرب بالا بود، میانگین نمره اعتقادات مذهبی بسیار پایین بود. همچنین در که آیا بین نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان رابطه وجود دارد؟

بنابراین، با توجه به هدف پژوهش و پیشینه پژوهشی، فرضیه‌های زیر مورد آزمون قرار گرفتند:

۱٫ بین نگرش مذهبی و شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان رابطه مثبت وجود دارد.

۲٫ بین نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان رابطه مثبت وجود دارد.

 

روش تحقیق

25,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مطالعة رابطه بین انجام فریضه نماز و سلامت عمومی در بین دانشجویان
 • تحقیق مقایسه نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر
 • تحقیق بررسی رابطه نگرش مذهبی با نگرش به تقلب دانشجویان
 • تحقیق آموزش سالمندان در سلامت روانی
 • تحقیق هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.