تحقیق بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در بین دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در بین دانش آموزان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۷صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در بین دانش آموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده          ز
فصل اول(کلیات پژوهش)               ۱
مقدمه          ۲
بیان مسئله       ۴
ضرورت واهمیت تحقیق                  ۶
اهداف تحقیق       ۸
فرضیه های تحقیق    ۸
متغیرهای تحقیق    ۸
تعاریف نظری       ۸
تعاریف عملیاتی    ۹
فصل دوم(پیشینه پژوهش)                  ۱۰
شخصیت ومفهوم آن    ۱۱
ضرورت مطالعه وشناخت شخصیت               ۱۳
نظریه های شخصیت(شخصیت ورویکرد روانکاوی)         ۱۴
نظریه تحلیلی یونگ    ۱۵
نظریه پویایی روانی –اجتماعی                  ۱۶
نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان               ۱۸
نظریه اسلام درباره شخصیت انسان               ۲۰
الگوی شخصیت    ۲۱
پایداری شخصیت    ۲۲
تغییردرشخصیت    ۲۳
شخصیت سالم       ۲۴
ساختارشخصیت    ۲۶
همسانی شخصیت    ۲۹
تعریف سلامت روانی    ۳۰
تاریخچه سلامت روانی    ۳۰
کلیدسلامت روانی    ۳۲
چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟               ۳۲
اعتمادبه نفس،کلیدسلامت روانی               ۳۳
نظریه های سلامت روانی                  ۳۴
۱-الگوی گوردون آلپورت                  ۳۴
۲-الگوی کارل راجرز    ۳۵
۳- الگوی کارل گوستاو یونگ               ۳۵
۴-الگوی ویکتورفرانکل                  ۳۶
۵- الگوی اریش فروم    ۳۶
۶-الگوی آبراهام مزلو    ۳۷
۷-الگوی فریتس پرلز    ۳۸
تحقیقات انجام شده درزمینه سلامت روان وویژگی های شخصیتی      ۳۸
فصل(روش تحقیق)    ۴۲
روش تحقیق       ۴۳
جمعیت هدف       ۴۳
روش نمونه برداری وتعدادآنها                  ۴۳
ابزاراندازه گیری    ۴۳
روش جمع آوری داده ها                  ۴۹
فصل چهارم(تجزیه وتحلیل آماری)               ۵۰
تجزیه وتحلیل آماری    ۵۱
جدول۱-۴نمرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان   ۵۳
جدول شماره ۲-۴محاسبه ضریب همبستگی از راه اعدادخام(دختران)   ۵۵
جدول ۳-۴ محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان      ۵۷
جدول ۴-۴ مرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان پسرمقطع سوم دبیرستان      ۵۸
جدول ۵-۴ محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام(پسران)      ۶۰
جدول ۶-۴ محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزانپسرمقطع سوم دبیرستان          ۶۲
جدول ۷-۴ محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی               ۶۴
جدول۸-۴ محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی         ۶۶
جدول۹-۴محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی         ۶۸
چدول شماره ۱۰-۴ نمرات سلامت روان دانش آموزان دختر وپسرمقطع سوم دبیرستان                   ۶۹
جدول شماره ۱۱-۴ محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی         ۷۲
فصل پنجم (بحث ونتیجه گیری)                  ۷۳
بحث ونتیجه گیری       ۷۴
محدودیتهای تحقیق       ۷۶
پیشنهادات پژوهش       ۷۶
منابع ومآخذ          ۷۷
پیوست الف- پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(کامل)         ۷۹
پیوست ب- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)            ۹۹

منابع و مأخذ

۱-آزاد  حسین.(۱۳۷۵).آسیب شناسی روانی.تهران.انتشارات بعثت.

۲- اتکینسون ،ریچارد اس،اتکینسون،ریتال،هیلگارد ارنست ن،(۱۳۸۲).زمینه روانشناسی.(ترجمه محمدتقی براهنی….ودیگران)؛تهران:رشد.

۳-بنادرخشان،همایون.(۶۱)کلیدسلامت روانی.نشریه :موفقیت

۴-حسینی،ابوالقاسم.(۱۳۷۱).اصول بهداشت روانی.مشهد:انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

۵-دلاور،علی.(۱۳۸۱).احتمالات وآمارکاربردی در روانشناسی وعلوم تربیتی .تهران:رشد.

۶-ستوده،هدایت الله.(۱۳۸۱).آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)(ویرایش ۲).تهران :آوای نور.

۷-سیف ،علی اکبر.(۱۳۸۲).روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی وعلوم تربیتی .تهران :نشردوران.

۸-شعائری نژاد،علی اکبر.(۱۳۷۴).روان شناسی رشد(ویرایش؟).تهران .اطلاعات

۹- شولتس،دو آن.(۱۳۶۹).روانشناسی کمال- الگوهای شخصیت(ترجمه گیتی خوشدل).تهران:نشرنو.

۱۰-شاملو،سعید.(۱۳۸۳).بهداشت روانی(ویرایش ۲).تهران:رشد.

۱۱-صادقی ،منصوره السادات ،مظاهری،محمدعلی.(۱۳۸۴).اثر روزه داری برسلامت روان.مجله روانشناسی ،ش ۶،ص ۲۹۲ .

۱۲-کریمی،یوسف.(۱۳۷۹).روانشناسی شخصیت .تهران:موسسه نشرویرایش.

۱۳-گروه مطالعات روانشناختی (۱۳۷۶).به نقل ازگلدبرگ(۱۹۷۲)وهیلر(۱۹۷۹).

۱۴- گروسی،محمد.(؟).ارزیابی شخصیت .انتشارات ،

۱۵-میلانی فر،بهروز.(۱۳۷۳).بهداشت روانی .انتشارات رشد.

۱۶-مهرابی،نادر.(۱۳۸۳).بررسی میزان سلامت روانی وتنیدگی درمعتادان،قاچاقچیان موادمخدروافرادعادی،مجله روانشناسی،ش ۲،ص۱۷۳٫

۱۷-محی الدین ،ملک.(۱۳۸۲).بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی(درونگرایی ،برونگرایی،هیجان طلبی)دروابستگی به نیکوتین .پایان نامه کارشناسی.

۱۸-هاشم زاده،ایرج،اورنگی،مریم،وبهره دار،محمدجعفر.(۱۳۷۸).بررسی میزان استرس شغلی ورابطه آن باسلامت روان درکارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز،چهارمین گنگره سراسری استرس بیمارستان حافظ شیراز.

۱۹-یوسفی،فائق،ویوسفی ،محمدحسین.(۱۳۷۸).بررسی سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان شهرسنندج وعوامل مرتبط باآن .دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

شخصیت ومفهوم آن

         صاحبنظران حوزه شخصیت وروان شناسی ازکلمه شخصیت تعریفهای گوناگون ارائه داده اندازنظرریشه ای ،گفته شده است که شخصیت که برابر معادل کلمهPersonaluty یاPersonalite  فرانسه است درحقیقت ازریشه لاتین Persona گرفته شده است که به معنی نقاب یاماکسی بودکه دریونان و روم قدیم بازیگران تئاتر برچهره می گذاشتند.این تعبیر تلویحاًاشاره به این مطلب داردکه شخصیت هرکس ماکسی است که اوبرچهره خودمی زندتاوجه تمیز اوازدیگران باشد.

      در زبان عامه شخصیت به معانی دیگری به کارمی رود؛مثلاً،وقتی گفته می شودکه هرکسی باشخصیت است ؛یعنی اینکه او دارای ویژگیهایی است که می تواندافراددیگر راتحت نفوذ خودقراردهدیامتانت و وقارویژه ای دارد.همین طوردرنقطه مقابل آن بی شخصیت به معنی داشتن ویژگیهای منفی است که البته بازهم دیگران راتحت تأثیرقرارمی دهد،امادرجهت منفی.همچنین کلمه شخصیت درعرف به عنوان چهره مشهوروصاحب صلاحیت در حوزه های مختلف به کارمی رود،همچون شخصیت سیاسی،شخصیت علمی،شخصیت هنری وازاین قبیل.اما در روان شناسی ،شخصیت به مفهوم متفاوت ازآنچه ذکرشده تعریف می شودو روان شناسان هرکدام تعریفهای متعددی ازشخصیت و مفهوم آن داشته اندکه به ذکرتعدادی ازآن هاپرداخته می شود.

      کاتل[۱] درتعریف شخصیت چنین می گوید«شخصیت چیزی است که اجازه پیش بینی رفتارشخص رادرشرایط و اوضاع و احوال معین به فردمی دهد».

«شخصیت مجموعه تفکیک ناپذیرآن خصایص بدنی ونفسانی است که شناخته دوستان نزدیک شخص یابه عبارت دیگر،آن نقاب یا ماسکی است که فردبرای سازش بامحیط ،که درحقیقت نوعی بازیگری درصحنه زندگی است،به چهره خود نهاده است»(ایزدی به نقل ازکریمی،۱۳۵۱).

      تعریف شلدون ازشخصیت این است که «شخصیت سازمان پویای جنبه های ادراکی وانفعالی وارادی وبدنی فرد وآدمی است».

      شخصیت مجموعه ای پایدارازویژگیها وگرایشهاست که مشابهت وتفاوتهای رفتارروان شناختی افراد(افکار،احساسات واعمال)راکه دارای تداوم زمانی بود.وممکن است به واسطه فشارهای اجتماعی وزیست شناختی موقعیتهای بلاواسطه شناخته شوندیابه آسانی درک نشوند،مشخص می کند(مدی به نقل ازکریمی،۱۹۷۲).

        شخصیت عبارت است ازالگوهای رفتاروشیوه های تفکرکه سازگاری فرد بامحیط راتعیین         می کنند(آتکینسون وهیلگارد به نقل ازکریمی،۱۹۹۳).

      اگر وجوه مشترک تعاریف فوق درنظرگرفته شوددیده می شودکه اولاً همه آنهابه یک رشته ازویژگیها وخصوصیات جسمی و روانی اشاره دارند.

      ثانیاً درهمه تعریفها به مسئله تمایز،افتراق ومشخص کردن فردازافراددیگربه طورتلویحی اشاره شده است پس می توان گفت که شخصیت عبارت است ازمجموعه ویژگیهای جسمی ،روانی،رفتاری که هرفرد را ازافراددیگر متمایزمی کند(کریمی،۱۳۷۹).

ضرورت مطالعه وشناخت شخصیت

      شناخت شخصیت ،ویژگیها،چگونگی شکل گیری ،عوامل مؤثر درایجادشخصیت ومسائلی ازاین قبیل از یک جنبه ارضای حس کنجکاوی ومیل به شخصیت جویی رادرانسان بدنبال داردزیرا این شناخت نوعی خودشناسی است وشخص هنگام مطالعه موضوعهای ذکرشده غالباً آن دانسته هاراباخود مقایسه کرده وتطبیق می دهد واحتمالاً بااین شناخت نوعی طبقه بندی انجام می دهدیعنی خود رادریکی ازتیپهای شخصیتی قرارمی دهدیاخودرا دارای ویژگیهای شخصیتی خاص می بیند.ازسوی دیگراین شناختها واطلاعات به شخص امکان       می دهدکه درارتباط متقابل بادیگران موضع گیریهای مناسب وآگاهانه داشته باشد.اگرازجنبه دیگری هم به این شناخت بنگریم می بینیم که داشتن اطلاعات ودانش لازم درباره شخصیت تنهابه کارعادی دانستن برخی رفتارهادرمراحل مختلف رشدشخصیت نمی آیدبلکه این دانش درپیشگیری یااقدام اجتماعی درموردبروزاختلالها ونابسامانیهای شخصیتی نیزمی تواندبه کمک فردبیایدوچنانچه اختلالهایی بروز کندبااستفاده ازدانش روان شناسی شخصیت می توان چاره جویی کردوازوخیم ترشدن اوضاع جلوگیری نمود(کریمی،۱۳۷۹).

 

 نظریه های شخصیت

شخصیت و وریکردروانکاوی

       به عقیده فرویدآنچه سبب فعالیت وپویائی انسان می شودانرژی کلی حیات است که ازدوبخش سازنده ومخرب تشکیل می شود.بخش سازنده همان نیروی زندگی[۲] است که درخدمت انگیزه صیانت ذات بوده ومی کوشدزندگی ماراحفظ کند(لیبیدو[۳]).درمقابل این نیرو،محرک مرگ[۴] قرارداردکه همواره سعی داردمارابه سوی مرگ سوق دهد.این انگیزه شخص رابه سوی خودازادی ،خودکشی ورفتارهای پرخاشگرانه سوق می دهد.

      ساختارشخصیت انسان ازنظرفرویددارای سه وجه مشخص است:

الف- نهاد[۵]:مرکب ازغرائز،تمایلات وخواسته های مشخص است.اصرارنهادبرارضای بدون قیدوشرط این غرائز وتمایلات است.به عبارت دیگر ،نهادتابع اصل لذت است .همه کس نهادرادرهنگام تولدباخودبه  همراه داردودرتمام طول زندگی خودنیزآنرا باخود به همراه دارد.

       امابایدتوجه داشت که نهادهمیشه منبع شرّ وبدی نیست بلکه نهاداست که مارابه رفع نیازهایی چون گرسنگی،تشنگی ،گریزازمخاطرات ونظایرآنها برمی انگیزدوبه فعالیت وا        می دارد.البته نهادجنبه های منفی وخواسته های نامعقول وغیرمعقول نیزدارد،امادراین زمینه هانهادغالباً بامن ومن برتردرتعامل است وعمدتاًتحت کنترل آنهاقراردارد.

ب- من[۶] یاخود:گفتیم که نهادتابع هیچ قید وبندی نیست وارضای صرف تمایلات ونیازها را  می طلبد.ازسوی دیگرجامعه ومحیط نیزمی تواندپای بندنبودن به هیچ اصلی رابپذیرد.بنابراین وجه دیگری ازشخصیت فرددراینجا واردعمل می شودکه تابع اصل واقعیت است .یعنی ازیکسوبه ارضای خواسته هاوتمایلات همت می گماردوازسوی دیگر این ارضاء رادرچارچوب مقررات وضوابط قابل اجتماعی تحقق می بخشد.

ج- من برتریافراخود[۷] :فراخود درحقیقت نقطه مخالف وضدنهاداست یعنی هراندازه نهادکوشش به ارضای بدون چون وچرای غرائز وتمایلات دارد،فراخود سعی درمحدود کردن ومحروم کردن ماازهمه لذتها وارضای نیازهادارد.محتوای فراخود که درنظریه فرویدمعادل وجدان اخلاقی است،عبارت ازایده آلهای انسانی واخلاقی وحربه کنترل وسانسور شخصیت است.توجه فراخود به کمال است نه لذت وخوشی (کریمی،۱۳۷۸).

نظریه تحلیلی یونگ

       یونگ برای افرادانسانی،برحسب آنکه بیشترمتوجه عالم درون باشند،یاعالم بیرون ،دوتیپ شخصیتی قائل است .گروه اول را درون گرا[۸] وگروه دوم را برون گرا[۹] می نامددرتعریف برونگرایی یونگ می گوید«وقتی توجه به امورواشیاء خارج چنان شدیدباشدکه افعال ارادی وسایراعمال اساسی آدمی صرفاً معلول مناسبات اموروعوامل بیرونی باشدونه حاصل ارزیابی ذهنی،این حالت برون گرایی خوانده می شود.برعکس شخص درونگراغالباًمتوجه عوامل درونی وذهنی است وزیرنفوذاین عوامل قراردارد.تردیدی نیست که او شرایط و اوضاع واحوال بیرونی رامی بیند.اماعوامل وعناصر ذهنی دراوبرتری ومزیت دارندوحاکم براحوال ورفتاراوهستند.»

علاوه براین دوتیپ شخصیتی ،یونگ برای آدمی چهارکارکرد[۱۰] نیزقائل است که عبارتندازاحساس[۱۱] ،شهود[۱۲] ،عاطفه[۱۳] وتفکر[۱۴] ،که ترکیب آنها بادوتیپ ذکرشده جمعاً هشت تیپ شخصیتی ایجادمی کندیعنی برونگرای احساسی،درون گرای عاطفی وبرون گرای متفکر،درون گرای متفکر.یونگ این گروهها راباروشهای بالینی وبااستفاده از روان درمانی به دست آورده است(کریمی،۱۳۷۸).

نظریه پویایی روانی اجتماعی (کارن هورنای)

      هورنای درسال ۱۸۸۵ میلادی درآلمان به دنیاآمدودرسال ۱۹۵۲ میلادی درآمریکا فوت کرد.اودراصل ازپیروان فرویدبود،ولی بسیاری ازنظریات اوراتغییر داد.هورنای پس ازسالها مطالعه وبررسی به این نتیجه رسیدکه انگیزه اصلی رفتارانسان ،احساس امنیت[۱۵] است.اگرفرد درابطه بااجتماع وبه خصوص کودک در رابطه باخانواده احساس امنیت خودرا ازدست بدهد،دچاراضطراب اساسی[۱۶] می شود.

      هورنای اضطراب اساسی راعبارت می داند ازاحساس منزوی شدن ،بیچارگی وبی پناهی در دنیایی که بالقوه خطرناک وترسناک است.عواملی که ازطرف جامعه وبه خصوص خانواده درکودک ایجاداحساس ناامنی می کند،عبارتند از تسلط زیاد،به خصوص خانواده درکودک ایجاد احساس ناامنی می کند،عبارتندازتسلط زیاد،بی تفاوتی ،رفتاربی ثبات ،عدم احترام برای احتیاجات کودک ،توجه ومحبت بیش ازحعدم گرمی وصمیمیت کافی،تبعیض،محافظت شدید ،واگذاری مسئولیت زیادویاعدم آن ،پرخاشگری وخشونت برای کسب احساس امنیت ،کودک درمقابل این عوامل روشهای مختلفی ازخود نشان می دهدوهمانهارافرامی گیرد.این رفتارها نوع شخصیت ومنش اوراتشکیل می دهند.

       به نظر هورنای ،نیازهای روانی افرادرامی توان به سه دسته تقسیم کرد:

الف)نیازبه رفتن به سوی مردم[۱۷] ؛که خودشامل چندنوع ،ازجمله نیازبه محبت می شود.

ب)نیازبه دورشدن ازمردم[۱۸] ؛مانندمیل به استقلال.

ج)نیازبه مخالفت بامردم[۱۹] ؛مانندنیازبه قدرت.

هرکدام ازاین الگوها ،جهت بینش وعمل فردنسبت به خود ودیگران راتعیین می کند.عدم تعادل واختلال دراین سه نوع نیاز،ناهنجاریها رابوجود می آورد.انسان ناسالم ازنظرروانی کسی است که در دوران زندگی وبه خصوص دردوران پراهمیت کودکی ،بامشکلات عدیده وشدید اجتماعی روبروبوده است .این مشکلات سبب به هم ریختن توازن سه الگوی نیازهای زندگی می شود(شاملو،۱۳۷۷).

نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان

      بودائیسم که بین آئین های اخلاقی ازنظرقدمت،طولانی ترین تاریخچه راداردتوسط مؤسس آن گائوتامابودا[۲۰] (۴۳۸ تا ۵۳۵ قبل ازمیلاد مسیح)ارائه شد.

       درفلسفه بودا،آنچه رامی توان نزدیک به مفهوم شخصیت دانست .مفهوم «آتا[۲۱]»است که در روانشاسی غربی «خویشتن»نامیده می شود.البته بااین تفاوت اصلی که ازدیدگاه  آتا ،خویشتن ثابت ومداومی درانسان وجود ندارد.وشخصیت انسان ،مجموعه ای ازخصوصیات ،جریانات وحالات گذراوناپایدارجداازهم هستند.آنچه «خویشتن»راتشکیل می دهند،مجموعه است ازقسمت های مختلف بدن ،تفکر،احساس،خواهش ها،ادراکات،حافظه وامثال آن.

      به عقیده ابهیدهاما،شخصیت انسان مانندرودخانه ای است که شکل و موجودیت کلی آن ثابت است،ولی وجود آن دائماً جریان وتغییر می یابدوحتی یک قطره آن نیزمانند لحظه قبل نمی ماند.

       ما ممکن است «خویشتن »رامجموعه ای ازتفکر،ادراکات ،خاطرات واحساسات بدانیم؛ولی همه این پدیده ها ،قسمتی ازیک مجموع سیال،متحرک ودائم التغییراست .ازاین دیدگاه ،هیچ عملکردی ازعمل کننده،هیچ ادراکی از ادراک کننده وهیچ واقعیت موجودی ،جدااز آگاهی وهشیاری انسان وجود ندارد.

      مطالعه شخصیت دربودائیسم براساس مفاهیم پیچیده ای مانندنهاد،ناخود آگاه وفراخودقرارنگرفته است؛بلکه برپایه بررسی یک سلسله ازوقایع استواراست.واقعه اساسی موردمطالعه ،رابطه موجود بین یک وضع روانی فردمانندخواسته یامیل،ویک عامل خارجی مانندیک تابلوی نقاشی یاغذای مطبوع،است.وضع روانی یک فرددائماًازیک لحظه به لحظه دیگردرحال تغییراست.

      شناخت عوامل روانی ،کلیدشناسایی کاما[۲۲]است.کاما یکی ازمفاهیم اساسی دربودائیسم است.لغت کاما درابهیدهاما یعنی «انگیزه هرعمل انسان یک حالت یاوضع روانی است که زیربنای آن عمل خاص قرارمی گیرد.»ازاین دیدگاه ،رفتارانسان دراصل نه خوب است ونه بد،طبیعت خوب یابدبستگی داردبه انگیزه یانیت فکری که برآن اساس بوجودآمده است.به طورکلی ،آنچه انسان انجام می دهد،محصول نحوه تفکرخوداواست.

انواع اصلی شخصیت مطابق ابهیدهاما عبارتنداز:

تیپ حسی[۲۳]- فردی که چنین تیپی دارد،مؤدب ومهربان است.رعایت حال دیگران رامی کند.درزندگی منظم ،تمیزوباهدف است.
تیپ نفرت انگیز[۲۴] – فردی باچنین تیپی ،عجول،خشن،بی توجه به دیگران ،عصبانی،پرسروصدا،بی نظم،حسودوعیب جواست.
تیپ هذیانی- فردی باتیپ هذیانی ،بسیاربی نظم وترتیب،کثیف،تنبل،بی توجه به خوراک وپوشاک ،تلقین پذیر،متلون،مضطرب،نادم وبی اراده است.


نظریه اسلام درباره شخصیت انسان

       ازدیدگاه اسلام ،انسان مخلوقی است که هنگام زاده شدن،بالقوه کمالاتی داردکه می تواندبه آنهافعلیت بخشدوهمچنین فطرتی حیوانی داردکه براثرافراط وتفریط درآن ،سبب ایجاد دشواریهایی برای خود ودیگران می شود.انسان ازنظرساختمان جسمی،تمایلات غریزی ،شهوات وخواسته هایش،شبیه سایرحیوانات است؛ولی ازسه بعدباآنها وجه تمایزعمیقی داردکه عبارتنداز:

داشتن ارداک،کشف خود وجهان خود وداشتن جهان بینی.
وجود عوامل وجاذبه هایی که برانسان احاطه دارند.
آزادی انتخاب ،تحت تاثیر محیط وجاذبه های آن قرارگرفتن وتسلط برآنها.

الگوی شخصیت

       اصطلاح «الگو»(Pattern) به معنای طرح یاشکل بندی یاهیأت (Configuration)است.به نظرسیستم های روانی- فیزیکی سازندگان شخصیت فردکاملاًبا همدیگربستگی دارندوشخصیت درواقع،محصول تعامل یاتفاعل آنهاست.دومؤلفه مهم الگوی شخصیت عبارتنداز:هسته یا«خودپنداری»و ویژگی ها(traits)که تحت تاثیرهسته می باشند.

       درباره «خودپنداری»قبلاًسخن گفتیم واشاره کردیم که خودپنداری واقعی مفهومی است که هرکس خویشتن دارد و می داندکیست وچیست.وشخص به وسیله روابطش بادیگران و واکنش های آنها نسبت به او آن رادرمی یابدیعنی پی می بردواقعاً کیست.خودپنداری آرمانی تصویری است که شخص دوست داردآن باشد.هرکدام ازاین دونوع خودپنداری دارای جنبه بدنیروان شناختی است.

      جنبه بدنی مفهومی است که شخص ازظاهرش،جنس خود،اختصاصاتش ،اهمیت بدنش دررابطه بارفتارش ،و وجهه ای که بدنش درچشم دیگران به اومی بخشد، دارد.جنبه روان شناختی مفهوم یامفاهیمی است که شخص ازتوانایی ها وناتوانانی خود،ارزش،وروابطش بادیگران دارد.ابتدااین دوجنبه ازهم جداهستندولی بتدریج با بزرگ شدن کودکان آن دوباهم ترکیب می شوند.

      ویژگی ها صفات ویژه رفتاریاالگوهای سازگارندازقبیل واکنش های شخصی به ناکامی ها،شیوه های برخوردبامشکلات،رفتارپرخاشگرودفاعی ورفتارکناره گیری ازدیگران.ویژگیهاتحت تاثیرخودپنداری قرارمی گیرندوباآن ترکیب می شوند.ویژگیهادوخاصیت برجسته دارند:فردیت که درتغییرکلیت یک ویژگی خاص دیده می شودتادرویژگی مخصوص آن شخص .مانند الگوی رفتاری که ازیک فردفقط دریک موقعیت ظاهرمی شودنه درمواردمشابه دیگر.وهمسانی که شخص درموقعیت های همانندوتحت شرایط همسان تقریباًبه یک شیوه رفتارمی کند.(شعاری نژاد،۱۳۷۴).

پایداری شخصیت


[۱] -Cattell

[2] – eros

[3] – libido

[4] -thanatos

[5] -Id

[6] -ego

[7] -super ego

[8] -Introvert

[9] – Extrovert

[10] -Function

[11] -sensing

[12] -intuition

[13] -feeling

[14] -thinking

[15] -security

[16] -Basic Anxiety

[17] -Moving  toward people

[18] Moving away from people

[19] -Goving a gainst people

[20] -Gautama Buddha

[21] -Atta

[22] -Kamma

[23] -Sensual

[24] -Hateful

100,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سلامت روانی
 • مقاله سلامت روان و بیماریهای مزمن جسمی
 • مقاله تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان
 • تحقیق مقایسه سطح افسردگی و سلامت روان دانشجویان
 • پایان نامه مقایسه سلامت روان شاعران با سایر افراد غیرشاعر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.