تحقیق بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول   ۱
دوره پیدایش نظریه های مکتب کلاسیک   ۱
نظریه بورد کراسی   ۱
فصل دوم:   ۲
بررسی سبکهای مدیریت   ۶
دوره پیش از مدیریت علمی   ۶
دوره پیدایش نظریه های مکتب کلاسیک   ۷
نظریه بوردکراسی   ۸
نظریه اداری   ۹
نظریه مدیریت علمی   ۱۰
نظریه نوین ( تحلیل سیستمی سازمان )   ۱۳
نظریه اقتضا درسازمان ومدیریت   ۱۴
مهارتهای مدیر   ۱۴
فصل چهارم   ۱۵
ب) برنامه ریزی اموزشی ودرسی   ۱۹
ح-روابط اجتماعی وفرهنگی در مناسبت انسانی   ۱۹
ج)ایجاد وانجام تغییرات   ۲۰
هه  ) میا نجی و یاور در حل مشکلا ت ، بحرانها ، تعا رضات   ۲۱
ز)مشاوره،راهنمایی تحصیلی،شغلی،تربیتی دانش اموزان   ۲۲
امور دانش آموزان   ۲۵
امور کارکنان آموزشی   ۲۶
روابط مدرسه واجتماع   ۲۶
تسهیلات و تجهیزات   ۲۷
اموراداری ومالی   ۲۷
مفهوم سه بعدی مدیریت آموزشی   ۲۷
مدیریت آموزشی   ۲۹

مفروضات نظریه‌های جدید مدیریت   ۳۲
روشهای تدریس   ۳۳
روشهای نوین تدریس (روش آزمایشی و گردش علمی و شیوه نمایشی)   ۳۳
فصل سوم   ۳۵
امکانات فیزیکی   ۳۵
فصل چهارم   ۴۰
امکانات پرسنلی   ۴۰
فصل پنجم   ۴۱
تعریف بودجه   ۴۲
ضرورت آشنایی با بودجه   ۴۲
هزینه‌های آموزشی   ۴۳
هزینه منابع نیروی انسانی   ۴۴
وظایف مدیران در زمینه مسایل امور مالی دبیرستان   ۴۴
از جمله وظایف مالی مدیران می‌توان زیر اشاره کرد:   ۴۴
منابع تأمین بودجه و اعتبارات مورد نیاز مدرسه   ۴۶
هزینه سرانه:   ۴۶
کمک‌ها و هدایای خاص مردمی:   ۴۷
کمک‌های خاص اولیاء:   ۴۷
پرداخت واحد آموزش در سال   ۴۸
فصل ششم   ۵۰
شیوه مدیریت دبیرستان   ۵۰
بررسی تعداد ساعات دروس   ۵۳
برخی از دستورالعمل‌های دبیرستان فرقانی   ۵۵
شیوه‌های ناظم مدرسه   ۵۶
روشهای تدریس معلمین دبیرستان فرقانی   ۵۷
مهارتهای گفتاری معلمان در دبیرستان   ۵۸
مهارت غیر گفتاری معلمان (دبیران)   ۵۹
روشهای ارزشیابی آموزشی   ۶۰
مشخصات ظاهری سئوالات امتحانی دبیرستان فرقانی   ۶۳
مشخصات محتوایی:   ۶۳
انواع سئوالات:   ۶۳
راهبردهای ارزشیابی از کارکنان و برنامه‌های آموزشی   ۶۴
سطح قبولی دانش‌آموزان دبیرستان فرقانی   ۶۷
فصل هفتم   ۶۸
فعالیت فرهنگی دبیرستان   ۶۸
جلسات انجمن اولیاء و مربیان در دبیرستان فرقانی   ۶۹
فعالیت‌های فرهنگی دبیرستان فرقانی:   ۷۰
فصل هشتم   ۷۳
تجزیه و تحلیل   ۷۳
انتقاد و پیشنهاد   ۷۵
الف – ترکیب اعضا   ۷۷
ب- شرح وظایف انجمن اولیاومربیان اموزشگاه   ۷۸
تقویم اجرایی انجمن اموزشگاه   ۸۱
نتیجه گیری و ارائه پبیشنهادات :   ۸۹
منابع:   ۹۱

منابع:

– راهبردهایی در مدیریت آموزشگاهی                       دفتر آموزش عمومی

– مقدمات مدیریت آموزشی                                   دکتر علی علاقه‌بند

– اصول مدیریت آموزشی                                      دکتر علی علاقه‌بند

– آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی، متوسطه             دکتر عذرا دبیری اصفهانی

فصل اول

دوره پیدایش نظریه های مکتب کلاسیک

در ا.واخرسال ۱۸۰۰ میلادی مجموعه ای ازمفاهیم تازه درباره سازمان وهم اکنون به عنوان نظریه کلاسیک شناخته شده است به گونه ای وسیع گسترش یافت تا ثیر نظریه کلاسیک سا زمان هم اکنون نیز با رز وبرجسته است چندان اثار ان دربسیاری از سازمانهای پیچیده مشا هده می شود درواقع مفا هیم کلا سیک سازمان در مقیاس وسیعی ازسازمانهای بزرگ وپیچده مصداق پیدا میکند تا ثیر بسزایی درتکا مل تمدن نوین داشته است نظریه کلاسیک سازمان را سا ختاری ازروابط قدرت نقش ماه فعا لیتها وارتباط تلاش بین افراد وجود دارد تعریف میکند بطور کلی طبق این نظریه سازمان یک ساختار مکانیستی بیروح وغیرقابل انعطاف است نظریه کلاسیک درسه مسیرتحول یافت بورد کراسی اداری ومدیریت علمی اساس این سه جریان با فرضیات مشابهی پایه ریزی شده وتاثیر علمی اساس انها یکسان است همچنین هر سه جریان در مقطع زمانی رشد وتوسعه یافتند (۱۹۵۰ –۱۹۰۰میلادی ) در اینجا این سه نظریه را به افتخارشرح می دهیم ( گوئل کهن ۱۳۷۱)

نظریه بورد کراسی

برای جاوگیری ازهرج ومرج حفظ ساختار نظم وثبا ت درسازمانهای گوناگون سیاسی نظامی تجاری یا فرهنگی بورد کراسی پدید امده وبرای نخستین بار توسط ماکس وبر طرح سند ازبورد کراس تعاریف مختلفی بعمل امده است بعضی ان را معادل دیوا نسالاری می دانند بعضی ان را حکومت مقامات اداری نامیده اند بطورکلی بورد کراسی عامل نظم ترتیب سازماندهی وبرنامه ریزی است بشرط انکه به عامل انسانی دران توجه بیشتری میشود بی تردید عناصربورد کراسی جزیی حیاتی ازسازمانهای فرهنگی دولتی تجاری ودیگرسا زمانهای نوین وپیچیده امروزی را تشکیل می دهنداین عناصرتوضیح دهنده یک بورد کراسی کا مل یا ایده ال هستند مهمترین این عناصربصورت زیرخلاصه میشوند ۱- ایجاد سلسه مراتب اداری ۲-استخدام کارکنان متخصص بنابر اصول شایستگی کارکنان ۴- تدوین قوانین ومقررات وایین نا مه های اجرایی ۵- اختیارقدرت قانونی ورعایت اصول روابط رسمی در جریانات اداری جنبه های منفی بوردگراسی عبارتند از ۱- خشکی وانعطاف ناپذیری ۲- -شخصیت ۳ – جا بجا یی اطراف

فصل دوم:

نیاز به مدیریت ورهبری در همه زمینها ی فعالیت اجتما عی      محسوس وحیاتی است این نیاز بویژه در نظامهای اموزش وپرورش اهمیت بسیارداردزیراآموزش وپرورش نقش اساسی از لحاظ گردش امور جامعه وتداوم وبقای ان برعهده دارد ورهبری ومدیریت اثر بخش لازم تهیه واجرای برنامه های آموزشی وپرورشی نتیجه  بخش وکیفی است.درنیم قرن اخیر       شیوه های مدیریت ورهبری درنظام های آموزشی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است .طرح نظرات واندیشه های جدیدومتفاوت از سوی صاحب نظران رشته های مدیریت واموزش وپرورش از یک سو ونیازبهبودکیفی عمل کردها ونتایج اموزش وپرورش از سوی دیگر ضرورت وامنیت تحول ودگرگونی تکنولوژی ومدیریت اموزشی را به مرور برگردانندگان نظا مهای اموزشی اشکار کرده است امروزه تقریبا در همه نظا مها ی اموزش وپرورش نگرش مثبتی نسبت به امر اموزش وبازاموزی معلمان و مدیران اموزشی و ترویج و به کار گیری روشها ی موثر اموزشی ومدیریت ملا حظه می شود د ر کشورما توجه به مسئله مدیریت اموزشی تقریبا از سی سال پیش ابتدا از طریق ارائه دروس وسپس ایجاد رشته های تحصیلی دا نشگاهی دراین زمینه اغا ز گردید اخیرا درپی گسترش روز افزون نظا م ا موزشی ضرورت بهسازی کیفیت نتایج آموزشی مسئله مدیریت ورهبری دراموزش و پرورش را بیش ا ز پیش اهمیت بخشیده است مع هذا با ید اعتراف کرد مدیریت اموزشی هنوز جایگاه شا یسته خود را در نظا م اموزشی احراز ننموده است در ارتبا ط با مسا ئل مد یریت اموزشی جز مختصری مطا لعات اما ری با توصیفی تحقیق در خور اعتنایی دردست نیست مطا لعه تطبیقی تا ریخ مدیریت اموزشی درنظا مها ی اموزش وپر ورش کشورها به وضوح نشان می دهد در اموزش و پرورش نیز مثل سا یر زمینه ها ی فعا لیت اجتما عی تحول اندیشه های مدیریت اموزشی در سه مر حله ا تفاق افتا ده است می توا ن انها را مراحل – انسانی و اداراکی نامید

مدیریت آموزشی در هرکشوری در فرا گرد شکل گیری و تحول خود در مرحله اول به جز ئیات امور مسا ئل و مشکلا ت روز مره رو شها ی انجام کار نهید و اجرای ضوابط واستا ندارهای فنی واداری پردا خته مها رتها ی فنی را مشکل گشا ی مدیریت میداند کا فی نبودن این شیوه مد یریت در مرحله دوم موجب عطف توجه به مسا ئل کا رگردیده تا کید به انگیزه های فردی وروابط انسانی و از این رو ترویج مها رتها ی انسانی کا ر حلال مشکلا ت مدیریت تلقی می کند ودر مرحله سوم مدیریت اموزشی به کل نظا م وا جزا وروابط پیچیده درونی وبرونی ان توجه کرده به مطالعه و درباره پیچیدگیها ی سا زمانها ی اموزش می پردا زد وبا توضیح وتبین وا قعیات سا زما نها ی امو زش امر مدیریت ورهبری درسطح مختلف نظام اموزشی امرمدیریت ورهبری درسطوح مختلف نظا م اموزشی را به مدلها ونظریه های علمی استوار میسازد

تعا ریف مدیریت

ظهورسازمانهای ا جتماعی وگسترش روز افزون انها یکی ازخصیصه های بارزتمدن بشری است ما درعصری زندگی میکنیم شاید بهتربا شد ان را عصر سا زمان نامید زیرا معمولا درسازمان ( بیمارستان ) متولد می شویم سند موجودیت ( شنا سنا مه ) خود را از سا زمان (اداره امار ثبت احوال ) میگر یم وبرای اموزش به سازمان ( کورکستان دبیرستان دبیرستان دانشکاه وغیره می رویم سپس اغلب عضو سازمان ( ادارات دولتی بنگاههای خصوصی شرکتهای زراعی وغیره ) می شویم وحتی بعدازفوت نیز ابطا ل سند مو جودیت وصدور جواز – با سا زما ن ( اداره امار وثبت احوال وشهرداری ) خواهد بود به این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی وزمانی وویژگیها و نیا زها ی خاص هر جامعه هر روز بر تکا مل وتوسعه این سازمان ها افزوده میشود بدیهی است هرسا زمان اجتما عی برای نیل به اهدافی طراحی شده وبا تو جه به سا ختا رش نیا زمند نوعی مدیریت است گفتینی است ظهور پد یده اداره کردن مربوط به روزگار اخیرنیست بلکه از دیرباز شد متوجه شده است برای رسیدن به هدف لازم است به بسیج امکا نات ورهبری این امکانات بسوی ان حرف شخص اقدام کند البته با ید توجه داشت شیوه رهبری و مدیریت در هر تمدنی بستگی به سا خت فرهنگی ان تمدن دارد مد یریت را به گونه های متفا وت تعریف کرده اند صا حب نظری مد یریت – اجزای امر بوسیله دیگران توصیف کرده و برنقش دیگران وقبول هدف از سوی انان تاکیدورزیده ا ست گروهی دیگرمدیریت را علم دهد هما هنگی کوشسها – اعضای سا زمان واستفا ده از منا بع برای نیل به هدف رفتن توصیف کرده اند برخی مدیریت را درقا لب اجزای وظا یفی مدیریت را تصمیم گیری دانست واین وظیفه را بهترین وا صیلترین نقش مدیر قلمداد نموده است عالم دیگری برنقش های مدیر ا ز دید گاه تا زه تری نگریسته وبرای مدیر وظایف ونقشها ی چون رهبری سا زمان منبع  اطلاعاتی عامل تصمیم گیری وروابط با سا یر سازما نها برشمرد ه است.

بررسی سبکهای مدیریت

دوره پیش از مدیریت علمی

سازمان اداری پدیده ای نو ظهور نیست بلکه از هما ن اغاززندگی اجتماعی بشروجود داشته است زیرا هر نوع زندگی اجتماعی خواه ونا خواه تصادم واصطکاک میان افراد بشرومیان منافع انان را افتضا می کنداز این رو تقریبا طبیعی بنظر می رسد اجتماعات اولیه بشرنوعی مقررات را برسرنوشت خود حاکم کرده باشند براساس این قوانین اولیه یک سلسه اداب ورسوم ابتدایی دیگر بود شالوده سازمانهای اجتماعی و اداره اموراین سازمانها ریخته شد ریشه بسیاری ازمبا حث اداری عصر حاضر را شاید بتوان درعمق مبا حث اداری این دوران مقدماتی از تاریخ مبا حث بشرجستجوکرد متاسفانه تاریخ اداره امور سازمانهای اجتماعی دردوره های اولیه زندگی ملل انقدرها نوشته شده است اما ازخلال تاریخ تمدن بشرمی توان تا حدودی به نوع فعالیتهای اداری پی برد بسیاری ازشیوه های رهبری جدید با هدف تامین منا فع سا زمان اجتماعی وتضمین موفقیت رهبران سازمانی مورد توجه زعمای صدراسلا م بوده است

دوره پیدایش نظریه های مکتب کلاسیک

در اواخر سال ۱۸۰۰ میلا دی مجموعه ای ازمفاهیم تازه درباره سازمان وهم اکنون به عنوان نظریه کلاسیک شناخته شده است به گونه ای که وسیع گسترش یا فت تا ثیرنظریه کلا سیک سازمان هم اکنون نیز بارز وبر جسته است چندان اثار ان دربسیاری ازسازمانها ی پیچیده مشاهده میشود درواقع مفاهیم کلاسیک سازمان درمقیاس وسیعی از سازمانهای بزرگ وپیچیده مصداق پیدا می کند تاثیر بسزایی درتکامل تمدن نوین داشته است نظریه کلاسیک  سازمان را ساختاری ازروابط قدرت نقش ماه فعالیتها وارتباطاتی بین افراد وجود دارد تعریف می کند بطورکلی طبق این نظریه سازمان یک ساختار مکانیستی بیروح وغیرقابل انعطاف است نظریه کلاسیک درسه مسیر تحول یافت بورد کراسی اداری ومدیریت علمی اساس این سه جریان دریک م فرضیات مشابهی پایه ریزی شده وتاثیر عملی انها یکسان است همچنین هرسه جریان دریک مقطع زمانی رشد وتوسعه یافتند(۱۹۵۰ –۱۹۰۰ میلادی )در اینجا این سه نظریه را به افتضا ر شر ح می دهیم ( گوئل کهن ۱۳۷۱ )

 نظریه بوردکراسی

برای جلوگیری ازهرج و مرج حفظ ساختارونظم وثبات درسازمانهای گوناگون سیاسی نظا می تجاری یا فرهنگی بورد کراسی پدید امده وبرای نخستین بار توسط ماکس وبرمطرح سندازبوردکراسی تعاریف مختلفی بعمل امده است بعضی انرا معادل دیوانسالاری میدانند بعضی ان را حکومت مقامات اداری نامیده اند بطوری کلی بورد کراسی عامل نظم ترتیب سازماندهی وبرنامه ریزی است بشرط انکه به عامل انسانی دران توجه بیشتری میشود بی تردید عناصر بورد کراسی جزیی حیاتی ازسازمانهای فرهنگی دولتی تجاری ودیگرسازمانهای نوین وپچیده امروزی راتشکیل میدهند این عناصر توضیح دهنده یک بورد کراسی کامل یا ایده ال هستند lil

 مهمترین این عناصر بصورت زیل خلاصه می شوند ۱- ایجاد سلسه مراتب اداری ۲-استخدام کا رکنان متخصص بنا براصول شایستگی کاردانی وصلا حیت شی ۳- رعایت تطابق اصل تخصص با اصل تقسیم کا ردراستخدام کارکنان ۴- تدوین قوانین ومقررات وایین نامه های اجرایی ۵- اختیاروقدرت قانونی ورعایت اصول روابط رسمی درجریانات اداری جنبه های منفی بورد کراسی عبارتند از ۱- خشکی وانعطاف ناپذیری ۲- جمود شخصیت ۳- جابجایی اطراف

۱-  محدودیت های موجود درطبقه بندی ۵- خود جاودانگی وساخت امپراطورگونه ۶- هزینه های سرسام اور ۷- نگرانی واضطراب عملکرد ها وجنبه های مثبت بورد کراسی عبارتند از ۱- تخصص گرایی ۲- ساختار قوانین ومقررات حاکم به سازمان ) ۳- پیش بینی ازطریق قوانین مقررات ودیگر عناصربورد کراسی ۴- رفتار عقلایی ۵- دموکراسی یا مردم سا لاری

نظریه اداری

نظریه اداری دومین جز ازنظریه های کلاسیک سازمان ومدیریت به شمارمی رود مونی ویلی دوتن از پیشگامان نظریه پرداز اداری می با شندانها درتشریح رابطه اشکار بین اصول مدیریت وبورد کراسی می نویسند سازمان درشکل رسمی اش مفهوم فرمان راندن ونظم وترتیب دارد ویک را وروش برنامه ریزی شده ودستوری است نظریه بورد کراسی ونظریه اداری هردو بروظیفه مداری ۰ عقلایی بودن برخورد اصولی سلسه مراتب وحرفه گرایی پا فشاری می کنند همچنین نظریه اداری عمان جنبه های منفی بورد کراسی را نیز دارد بنابراین در گسترده وسیع بو رد کراسی ونظریه اداری را می توان یکی دانست البته باید توجه داشت این دوجریان فکری به صورت جداگانه وتا حدودی مستقل از یکدیگررشد کرده اند نظریه پردازان اداری افرادی حرفه ای وباتجربه در مقاطع گوناگون مدیریت بودند ؟ اهداف و نیات اصلی آنان شخص کردن اصول ومفاعیم علمی سازمانهای رسعی بود. اگر نظریه پردازان بورد کراسی میگفتند یک سازمان چگونه باید باشد نظریه پردازان اداری روش وچگونگی رسیدن به ساختار عملی ان سازمان رابیان می کردند دربورد کراسی تاکیدروی سازمان است ودر – نظریه پردازان اداری بیشتربه مدیریت سازمان توجه دارند اکثریت عناصرموجود درنظریه اداری درراستای طراحی وسازمان دادن اجزای پراکنده شکل گرفته اند .

نظریه مدیریت علمی

مدیریت علمی سومین عنصرنظریه کلاسیک به شمار می اید توسعه ان درحدود سال ۱۹۰۰ میلادی اغازشد وبسرعت مورد استفاده قرارگرفت نظریه مدیریت علمی تقریبا همزمان با تعیم مفهوم بورد کراسی ونظریه اداری مطرح شد وباید توجه داشت هر سه جریان فکری ازیک سو با همدیگرسازگار واز سوی دیگر مکمل یکدیگرند وبطورکلی دیدگاههای مشترکی درباره ملیت افراد وسازمانهایشان دارند تاکید هرسه جریان به تحفص وساخت سازمان سلسه مراتب ووظیفه استواراست اما به هرحال اصول ومبنای تجزیه وتحلیل هریک از سه دیدگاه متفاوت است مدیریت علمی برتجزیه وتحلیل فیزیکی کار تاکید می ورزد درحالیکه بورد کراسی ونظریه اداری برساخت وفرایند سازمان انسانی تکیه دارد به عبارت دیگر مدیریت علمی یک نظریه خرد است درحالیکه بورد کراسی ونظریه اداری یک نظریه کلان است —سهم را درپیشرفت وگسترش مدیریت علمی دارد سیستم تیلور بنام مدیریت علمی معروف است شامل دو عنصر اساسی است اول کشف تجربی بهترین طریقه اجرای هر عمل واجرای متشکله ان تعیین مدت زمان لازم برای انجام عمل تشخیص بهترین ابزار را داراست لازم برای انجام عمل وچگونگی بکار بردن آنها در مرحله یعنی از پیشرفت فنون ودرنهایت تعیین بهترین طریقه جریان کار وتوالی اجرای عملیات دوم تقسیم کار بین مدیران وکارکنان به نخوی مسئولیت کشف بهترین روش اجرای عملیات وطرحریزی آنها تهیه ابزارادوات لازم قرار دادن مواد ووسایل مورد نیازدردسترس کارکنان به مقدار مطلوب ودرزمان ومکان مناسب وصدور دستورات وایجاد تسهیلات مورد لزوم دیگر به عهده مدیران باشد به نظرتیلورفایده اساسی کار برد سیتم مذگوربالابردن سطح تولید است با جلوگیری ازاتلاف وقت کارکنان وصرفه جویی در کار ماشین ووسایل تولید ازطریق حذف عملیات زاید وهماهنگی امور مختلف تولید حاصل میشود مدیریت علمی درواقع فلسفه یعنی است ازمجموعه اصول زیل برجود امده است ۱- ایجادعلم واحدی برای اجرای روش غیر علمی متد اول ۲- انتخاب کارکنان طبق روشهای علمی وتعلیم واموزش انان ۳- همکاری صمیمانه مدیربا کارکنان به منظور اطمینان برتطابق نتایج کارشان با اصول وموازین علمی ۴- تقسیم تقریبا مساوی کار ومسئولیت بین مدیران وکارکنان براساس منطق هدف نهایی مدیریت علمی پرورش هریک ازکارکنان به حداکثرظرفیت تولیدی است محدود یتهای مدیریت علمی عبارت است ازعدم توجه به احساسات وعواطف انسانها ونقش گروه دررفتار سازمانی محدودیتهای اعتقاد به وجود بهترین راه انجام کار پاداش مالی به عنوان موثرترین عامل بوجود اورند انگیزه تاکید بیش از حد روی روش علمی عدم توجه تضاد وبرخوردهای سازمانی

دوره پیدایش نظریه نئوکلاسیک ( نهضت روابط انسانی ) نظریه نئوکلاسیک را اغلب نهضت روابط انسانی می نامند همچنان ازنام ان پیداست این نظریه برپایه نظریه کلاسیک بنا شده است به زبان ساده این نظریه همان نظریه کلاسیک اصلاح شده کاملترشده ویا به عبارتی توسعه یافته است فرض اساسی درنظریه جدید این است روی جنبه های اجتماعی وروانشناسی کارکنان به عنوان افراد وگروههای کاری بایدتاکید شود باتوجه به این عوامل تعریفی نظریه نئوکلاسیک ازیک سازمان ارائه می دهد رامی توان به صورت زیل بیان کرد سازمان عبارت است ازمجموعه گروههای انسانی اهداف مشترکی دارند نهضت روابط انسانی با بررسیهای وسیع درکارخانه ها شورن وابسته به شرکت وسترن الکتریک دراواخردهه ۳۰- ۱۹۲۰ تا اوایل دهه ۴۰ –۱۹۳۰ درشیکاگو به عمل امد وبه بررسیهای ماشورن معروف است اغازشد حاصل بررسیهااینگونه بود انگیزش دررفتارخردی وگروهی کارکنان موثرواقع میشود یکی ازمهمترین نتایج حاصل ازتحقیقات مزبورشناسایی اهمیت تاثیر سیستم اجتماعی دستگاه درازیاد کارایی است به عبارت دیگر این بررسیها نشان داد ازدیاد کارایی فقط به رفتارخردی مربوط نمی شود بلکه چکونگی روابط جمعی افراد درگروهها ی متشکل عامل بسیا ر موثری درافزایش بهره وری به شمار می رود از این رو برای نخستین باروجود سازمان غیررسمی دردرون سازمان رسمی به شناخته شد

نظریه نوین ( تحلیل سیستمی سازمان )

این نظریه ضمن توجه به همه عناصر سازمان کل سازمان واجزای تشکیل دهنده ان را بایک دید فراگیر می نگرد نظریه پردازان جدید سازمان رابه عنوان یک سیستم وفاق پذیریا سازگار مورد توجه قرار می دهند بقای ان وابسته به تعدیل خود درمقابل تغییرات محیط خارج است براساس این دیدگاه بین سازمان ومحیط خارج ان یک وابستگی متقابل وجود داشته وامکانات هریک به دیگری بستگی دارد اصول وضوابط نظریه مدرن ریشه درزمینه های مطالعاتی متعددی دارد دراین نظریه برخود پویای عناصرمتشکله سازمان بایکدیگرونیز برخورد ان باسازمانهای دیگروهمچنین بامحیط سازمان مورد تاکید قرارمی گیرند نظریه سیستمی سازمان رابدین ترتیب تعریف می کند ویک سا زمان عبارت است ازفرایندی ساختاری دراین فرایند اجرا برای اهدافی معین تماس متقابل با یکدیگر قراردارند نظریه های جدید سازمان مدیریت اگر چه پیش از سال ۱۹۵۰ میلادی نیز کم وبیش مورد توجه قرار گرفته بود لیکن بطورعمده ازدهه ۱۹۵۰ میلادی به بعد به پیشرفت وسیع ودامنه داری نائل امد ویژگیهای نظریه نوین ( تحلیل سیستمی سازمان ) بطور اختصار عبارت است از۱- بینش سیستمی ۲- پویایی ۳- سطوح وابعاد چند جانبه ومتقابل ۴- تعدد انگیزشها ۵- احتمال پذیری ۶-تعددریشه ها ی علمی ۷- توصیفی بودن ۸- تعدد متغیرها ۹- وفاق وسازگاری

نظریه اقتضا درسازمان ومدیریت

حرکت به سوی سیستمهای بازتر باعث طرح دیدگاه طراح موقعیتی یااقتضا درسالهای ۱۹۷۰ میلادی شد این نظریه براین باوراست مطلوبترین راه کار درگروه یک راه حل خاص نیست بلکه شرایط وموقعیت عای مختلف راه حل های مختلفی را میطلبد وبصورت اگرانگاه مطر ح می شود بطور کلی طبق این نظریه سبک مدیریت مدیران تابع شرایط وموقعیت (محیطی رشد وبلوغ کارکنان و ) است

مهارتهای مدیر

رابرت کاتز مهارتهای مورد نیاز مدیران را بصورت فنی انسانی وادراکی طبقه بندی کرده است (علا قه بند ۱۳۷۲ ) مهارت به تواناییهای قابل پرورش شخص درعملکرد وایفای وظایف منعکس می شود اشاره می کند بنا براین منظورازمهارت توانایی کاربرد موثردانش وتجربه شخصی است ضابطه اصلی مهارت داشتن اقدام وعمل موثردرشرایط متغیراست مهارت فنی توانایی دراجرای وظایف خاص لازمه ان ورزیدگی در کاربرد فنون وابزارویژه وشایستگی عملی دررفتار وفعالیت است مهارت فنی گویند مهارت انسانی توانایی قدرت تشخیص درزمینه ایجاد محیط تفاهم وهمکاری واجرای کار بوسیله دیگران فعالیت موثر به عنوان عضوگروه درک انگیزه های افراد وتاثیر گذاری بررفتار انان را مهارت انسانی گویند مهارت ادارکی توانایی درک پیچیدگیهای کل سازمان وتصور همه عناصرواجرای تشکیل دهنده کار وفعالیت سازمانی به صورت یک واحد (سیستم ) را مهارت ادراکی گویند

فصل چهارم

90,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.