تحقیق بررسی سلامت روانی بین معلولین ورزشکار و معلولین عادی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی سلامت روانی بین معلولین ورزشکار و معلولین عادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی سلامت روانی بین معلولین ورزشکار و معلولین عادی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: بیان مسئله
مقدمه ۱
طرح مسأله ۳
اهمیت و ضرورت ۴
اهداف پژوهش ۶
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
سلامت روانی ۷
نشانه‌های سلامت روانی ۷
اصول سلامت روانی ۸
نظریه‌ها و تئوریها ۹
تئوری روانکاوی کلاسیک ۹
تئوری آلفرد آدلر ۱۰
اریک فروم ۱۱
تئوری راجرز و مفهوم خود ۱۳
نظریه بندورا ۱۳
نظریه فروید ۱۴
نظریه آلبرت الیس ۱۴
نظریه‌هایی در مورد تربیت بدنی ۱۵
مکتب زیست‌گرایی ۱۷
مکتب رفتارگرایی ۱۷
مکتب بوم‌شناسی ۱۷
مکتب روانکاوی (تحلیل روانی) ۱۸
مکتب انسانگرایی ۱۸
نظریه پزشکان ۱۹
معلول کیست؟ ۲۰
تعاریف مبتنی بر الگوهای ستنی و محلی ۲۱
تعاریف مرتبط با عملکردها و فعالیتها ۲۳
تعریف مبتنی بر قوانین رسمی ۲۴
نقش خانواده در سلامت روانی معلولین ۲۵
ماهیت معلولیت ۲۶
تعریف نقص ۲۷
شیوع، بروز و عوامل معلولیت‌زا ۲۸
اجزای ترکیب کننده سلامت ذهنی و روانی ۲۸
جنبه‌های شخصی و اجتماعی ۲۹
وضعیت اجتماعی و اقتصادی معلولین ۳۰
وضعیت معلولین در جهان کنونی ۳۲
انجمن حمایت معلولان ایران (I.R.S) 33
اریابی روانی ۳۴
نگرش جامعه نسبت به افراد معلول ۳۴
تعریف ورزش ۳۵
ورزش و اجتماعی شدن ۳۶
بهداشت روانی ۳۷
عوامل مؤثّر بر بهداشت روانی ۳۷
ابعاد بهداشت روانی ۳۸
معلولیت و تأثیرات روانی ناشی از تغییرات فیزیکی ۳۹
برنامه‌های معلولین ۴۰
پیشینه خارجی ۴۲
پیشینه داخلی ۴۳
تعریف مفاهیم و واژگان ۴۷
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۴۸
فرضیه‌ها ۵۰
متغیّرها ۵۰
فصل سوم:
مقدمه ۵۱
تعریف مفهومی متغیر‌ها ۵۳
تعریف علمیاتی متغیّرها ۵۴
روش پژوهش ۵۵
جامعه‌آماری ۵۵
نمونه‌گیری و نحوه‌ی گزینش آن ۵۵
حجم نمونه ۵۶
روشها و ابزار جمع‌آوری ۵۶
مشخصات فرم اصلی پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q) 56
اعتبار و روایی پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q) 58
روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۰

فصل چهارم:
الف) بخش توصیفی ۶۱
ب) بخش استنباطی ۶۹

فصل پنجم:
پیشنهادات پژوهشی ۷۹
پیشنهادات ۷۹
محدودیتها ۸۰
تحلیل فرضیه‌ها ۸۱
جدول (۱-۳): جدول توصیفی متغیرها ۵۲
جدول (۱-۴): فراوانی بر حسب جنس ۶۱
جدول (۲-۴): فراوانی بر حسب تحصیلات ۶۲
جدول (۳-۴): فراوانی بر حسب نوع معلولیت ۶۳
جدول (۴-۴): فراوانی بر حسب علت معلولیت ۶۴
جدول (۵-۴): فراوانی بر حسب وضعیت اقتصادی ۶۵
جدول (۶-۴): فراوانی بر حسب سنوات ورزشی ۶۶
جدول (۷-۴) فراوانی بر حسب وضعیت ورزش ۶۷
جدول (۸-۴): فراوانی بر حسب سن ۶۸

نمودار (۱-۴): فراوانی بر حسب جنس ۶۱
نمودار (۲-۴): فراوانی بر حسب تحصیلات ۶۲
نمودار (۳-۴): فراوانی بر حسب نوع معلولیت ۶۳
نمودار (۴-۴): فراوانی بر حسب علت معلولیت ۶۴
نمودار (۵-۴): فراوانی بر حسب وضعیت اقتصادی ۶۵
نمودار (۶-۴): فراوانی بر حسب سنوات ورزشی ۶۶
نمودار (۷-۴) فراوانی بر حسب وضعیت ورزش ۶۷
نمودار (۸-۴): فراوانی بر حسب سن ۶۸

 

منابع:

– آزاده، حسین. (۱۳۷۲) آسیب شناسی روانی (۱). انتشارات بعثت تهران.

– احدی، حسن، بنی جمالی، شکوه السادات. (۱۳۷۳). بهداشت روانی و سلامت روانی.

– اسلامی نسب، علی. (۱۳۷۲). روانشناسی جانبازی و معلولیت، نشر سیف علی شاه، تهران.

– اقبالی، مسعود. (۱۳۸۴). بهداشت و ورزش، نشر بامداد کتاب، تهران.

– پاشا شریفی، حسن، شریفی، نسترن. (۱۳۸۰). روش تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات سخن، چاپ دوم،تهران.

– پناهی، پروین. (۱۳۸۲). مکث، نشر یاران، تبریز.

– دبورا آ. وست و چارلز، بوچر. (۱۳۸۱) مبانی تربیت بدنی و ورزش ( مترجم، آزاد- احمد). نشر تهران نور.

– دلاور، علی. (۱۳۷۹). مبانی نظری وعلمی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی، انتشارات رشد، تهران.

– روزنهان، دیوید و سیلگمن، مارتن. (۱۳۸۱). آسیب‌شناسی روانی (مترجم، سید محمدی- یحیی). انتشارات ساوالان، تهران.

– ستوده، هدایت وبهاری، سیف ا… . (۱۳۸۱). آسیب‌شناسی خانواده، انتشارات ندای آریانا، تهران.

– شاملو، سعید. (۱۳۸۲). آسیب‌شناسی روانی، انتشارات رشد، تهران.

– شاملو، سعید. (۱۳۸۲). بهداشت روانی، انتشارات رشد، تهران.

– شفیع آبادی، عبدا… . (۱۳۸۰). نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، نشر دانشگاه تهران.

– شولتز، دوان و شولتز، سیدنی. (۱۳۸۴). نظریه شخصیت (مترجم، محمدی- یحیی). نشر ویرایش، تهران.

– عبدلی، بهروز. (۱۳۸۴). مبانی روانی- اجتماعی تربیت بدنی و ورزش.

– فتاحی، سید حمید. (۱۳۷۶). بهداشت روانی، نشر ارسباران، تهران.

– لاری‌ای، هجل- دانیل جی زیگلار. (۱۳۷۹). نظریه‌های شخصیت (مترجم، عسگری- علی). دانشگاه ‌آزاد اسلامی ساوه.

– ماهنامه علمی، تحلیلی و آموزشی ورزش، بهمن ۱۳۸۵، شماره ۲۲۹٫

– میرخانی، سید مجید. (۱۳۷۸). مبانی توانبخشی (۱)، نشر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

– میلانی فر، بهروز. (۱۳۷۴). بهداش روانی، ناشر تهران.

– میلانی فر، بهروز. (۱۳۷۰). بهداشت روانی، نشر قومس.

چکیده:

در تحقیق حاضر، بررسی میزان سلامت روانی در بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میزان سلامت روانی از پرسشنامه  استفاده شد. تعداد ۱۶۰ نفر که شامل ۸۰ نفر معلول و ۸۰ نفر ورزشکار معلول شهرستان تبریز بودند در نمونه تحقیق شرکت کردند.

متغیرهای این تحقیق شامل جنس، تحصیلات، نوع معلولیت، وضعیت اقتصادی، سنوات ورزشی، وضعیت ورزش، سن می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل و توصیف متغیرها از روشهای آماری استفاده گردید و برای به دست آوردن همبستگی بین متغیر‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T برای دو گروه مستقل، روش کامپیوتری SPSS و آنالیز واریانس استفاده شده است.

در این پژوهش، ۷ فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج زیر حاصل گردید:

فرضیه‌ی ۱) سلامت روانی معلولین ورزشکار بیشتر از معلولین غیر ورزشکار است

فرضیه‌ی ۲) بین جنس و سلامت روانی ورزشکاران معلول رابطه معناداری وجود ندارد.

فرضیه‌ی ۳) بین سن و سلامت روانی ورزشکاران معلول رابطه‌ای وجود ندارد.

فرضیه‌ی ۴) میزان سلامت روانی بین معلولین ورزشکاران با توجه به نوع معلولیت آنها متفاوت نیست.

فرضیه‌ی ۵) میزان سلامت روانی ورزشکاران معلول با توجه به میزان تحصیلات آنها متفاوت نیست.

فرضیه‌ی ۶) بین وضعیت اقتصادی ورزشکاران معلول و سلامت روانی آنها رابطه‌ای وجود ندارد.

فرضیه‌ی ۷) میزان سلامت روانی ورزشکاران معلول با توجه به مدت زمانی که به فعالیت ورزشی مشغول هستند متفاوت نیست.

مقدمه:

همه روز میلیونها نفر به فعالیت‌های ورزشی، به صورت‌های گوناگون اعم از قهرمانی، آمادگی جسمانی و یا به صورت شرکت در کلاسهای ورزشی و غیره می‌پردازند. پدیده ورزش و تحرک بدنی مفید، اثرات سودبخشی برای خود شخص دارد. و از آنجایی که هر فرد زیر مجموعه‌ای از خانواده و جامعه‌ می‌باشد بطور غیرمستقیم فواید اجتماعی نیز دربر خواهد داشت. (هاشمی نوربخش،).

مردم جوامع ابتدایی درباره‌ی تربیت بدنی مانند جهان معاصر فکر نمی‌کردند در جوامع بدوی و یا در فرهنگ باستانی ملل مشرق زمین، برنامه‌های تربیت بدنی سازمان یافته‌ای وجود نداشت از نظر جسمانی در زندگی مردم بدوی با وجود ضرورت فعالیتهای جسمانی متنوع برای ساکت نشستن در یک گوشه الزام و اجباری وجود نداشت و اساساً بخش لاینفک زندگی روزمره را تشکیل می‌داد.

کشورهای زیادی در زمانهای قدیم به تربیت بدنی روی آوردند که از جمله چین، هندوستان، ایران، یونان و… بود. تربیت بدنی ورزش در یونان باستان دوران طلایی را پشت سر گذاشته است.

پس از بروز جنگ جهانی، تعداد افراد معلول رو به فزونی نهاد و در این میان افرادی بودند که با اصابت گلوله و ترکش و… دچار آسیب شدند.

بعد از انقلاب، جنگ تحمیلی ضررهای جبران ناپذیری زد. بیشترین این ضررها، ضررهای جانی و مالی بود. در این بین افرادی بودند که به دلیل عواقب جنگ، دچار نقص عضو یا معلولیت شدند، جنگ ظاهری به اتهام رسیده است ولی ساختن روبنای تخریب شده، اماکن، شهرهای آسیب دیده، زیربنای آسیب‌های انسانی بخصوص در مورد جانبازان و معلولان سالیان دراز به طول خواهد آنجامید. (اسلامی نسب، ۱۳۷۲).

متأسفانه در جامعه شاهد آن هستیم که سالانه تعدادی دیگر از افراد به دلایل گوناگون از طریق تصادفات جاده‌ای، محیط کار و… دچار معلولیت می‌شوند باید بپذیریم که معلولیت جزء لاینفک هر جامعه است و تا این لحظه هیچ ادعایی مبنی بر کاهش آن به اثبات نرسیده است. با این همه این تفاسیر دنیای پرشور و هیجان جوانی همه روزه شاهد حوادث و شهرت طلبی‌هایی هستیم که پیامد آن از دست دادن حیات یا رسیدن به معلولیت است. بنابراین اگر بپذیریم که معلولیت از جامعه حذف نخواهد شد و این قشر به هر دلیل در این جامعه زندگی خواهند کرد. پس ضروری است که به نیازهای آنها توجه شود. یکی از این نیازها پرداختن به ورزش است. در حال حاضر، نقش و جایگاه ورزش بر هیچ ‌کس پوشیده نیست، ورزش علمی تجربی است و فعالیتهای گوناگونی را دربر می‌گیرد مهمترین هدف آن در «سلامت‌بخشی» است. روان شناسی نیز خود علمی تجربی است. مصداق‌های بسیار متفاوت و قلمرو علمی بسیار گسترده‌ای هم دارد، از آنجایی که ورزش چه برای ورزشکار و چه برای ورزش دوست رفتارهای خاصی را به همراه دارد. نکته قابل توجه این است که موضوع توسط چه شخصیت علمی برای چه سطحی از ورزش و برای چه منظوری پرداخته می‌شود.

در جهان امروز با گسترش رشته‌های ورزشی از یک طرف و افزایش انواع معلولیت از طرف دیگر لزوم ابداع و به کارگیری شیوه‌های نو و بهتر جهت ورزش معلولین بیش از پیش احساس می‌شود. طبیعتاً معلول دچار یک سری بحرانهای روحی است. ورزش به مثابه یک فعالیت درمانی- تفریحی، علاوه بر پر کردن اوقات فراغت می‌تواند جنبه‌های متفاوت جسمانی، روانی، اجتماعی را در فرد معلول تقویت نماید. آثار و عوارض ثانویه عارضه را کاهش یا درمان کند.

در این  نوشتار سعی بر آن است که میزان سلامت روانی معلولان ورزشکار را با معلولان عادی را بررسی کنیم تا ببینیم آیا بین سلامت روانی و ورزش رابطه  وجود دارد یا نه؟

 و با شناخت علل و مشکلات معلولان و ارائه راه حلهای پیشنهادی در این زمینه برای بهتر شدن وضعیت سلامت و ورزش معلولان گامی مؤثر برداریم.

بیان مسئله:

مسئله بررسی علمی معلولیت سالهاست مورد توجه محققین و کارشناسان امور روانی و اجتماعی قرار گرفته است. متخصصین رشته‌های مختلف خاصه روان‌شناسان، جامعه شناسان هر یک از زوایای مختلف، به این مشکل اجتماعی نگریسته و سعی نموده‌اند تا در ریشه یابی این بیماری دشوار که بهداشت روانی خانواده‌ها و در مفهوم وسیع‌تر اجتماع را مورد تردید قرار داده است کمک‌های ارزنده‌ای بنماید. این مسأله بخصوص در مورد  معلولین جنگ‌های جهانی … مشهود بوده بررسیهای مختلفی از این جنبه در مورد آنان انجام گرفته است.

در اجتماع رقابت‌آمیز کنونی بسیاری از افراد نمی‌توانند به هدف اصلی و نهایی خود که همانا موفقیت کامل در زندگی است برسند چنین ناتوانی‌هایی اغلب موجب احساس شکست می‌گردد زیرا اجتماع، موفقیت را با تشویق و تحسین فراوان و شکست و ناکامی را با احساس پستی و حقارت پاداش می‌دهد. از دست دادن سلامت فیزیکی طبعاً با ناکامی بیشتر توأم بوده و بگونه‌ای سلامت روانی فرد را مورد تهدید و هجوم قرار می‌دهد که گاه سبب پیدایش حس حقارت دائمی یا افسردگی می‌شود. بررسیهای بسیاری از مراحل اولیه تمدن بشر در دست است و حالی از آن می‌باشد که معلولیت به عنوان یک مشکل اجتماعی از نظر محققین همیشه مورد توجه بوده است.

 


ضرورت و اهمیت تحقیق:

سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد. جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی‌توانند بقاء و استمرار خود را حفظ کند بیماری وناتوانی روابط انسانی را مختل و در نتیجه اساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می‌سازد. پس طبیعی است که علم طب با هدف دستیابی به اطلاعات جدید همواره در حفظ سلامت و بهبود سلامت جامعه تلاش می‌کند. حفظ سلامت جسمانی افراد یک جامعه یعنی جلوگیری از شیوع، ریشه کن ساختن بیماریهایی که باعث از کار افتادن یا نابودی انسان می‌شود.

افراد معلول از این قاعده مستثنی نیستند. از یک طرف افراد معلول دارای محدودیت‌‌های حرکتی به دلیل معلولیت جسمی هستند و از طرف دیگر نوع معولیت آنان را از پرداختن به بعضی از فعالیتهای ورزشی باز می‌دارد. پس مقوله فعالیتهای بدنی و ورزش در ارتباط با افراد معلول از دو جنبه حائز اهمیت است. جنبه اول موضوع درمانی است و هدف آن تأمین سلامتی است و جنیه دیگر پیشگیری از مبتلا شدن به مشکلات و بیماریهای ثانوی است.

در بحث دیگر سلامت روانی به نحوه‌ی تفکر، احساس، عمل اشخاص بستگی دارد بطور کلی افرادی که از سلامت روانی برخوردار هستند، نسبت به زندگی نگرش مثبت دارند، آماده برخورد با مشکلات هستند در مورد خود و دیگران احساس خوبی دارند، در محیط کار و روابطشان مسئولیت‌پذیر می‌باشند. زیرا وقتی از سلامت روانی برخوردار باشیم انتظار بهترین چیزها را در زندگی  داریم و آماده برخورد با هر حادثه‌ای هستیم ممکن است این سوال در ذهن شما پیش بیاید که چرا باید در مورد سلامت روانی بدانیم، بدون تأمّل می‌توان گفت ما با آموختن ویژگیهای سلامت روانی بهتر می‌توانیم به روح و روان متعادل و شاد دست یابیم. سلامت روانی در بسیاری از موارد مانند سلامت جسمی است و باید به آن توجه کافی داشت. (آزاده، ۱۳۷۲).

اهمیت سلامت روانی، سلامت جسم و روان از این نظر حائز اهمیت است که رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امروزه ثابت شده است که بسیاری از عوامل روانی و تغییرات محیط زندگی که با فشار روانی همراه هستند عوامل به وجود آورنده بیماری جسمانی و یا تشدید کننده تظاهرات این بیماریها می‌باشند. با به خطر افتادن سلامت جسمانی واکنشهای روانی نیز در افراد به وجود می‌آید.

همچنین مشکلات روانی می‌تواند تبعاتی بصورت بیماری شبه جسمانی (مانند کسی که از شدت فشارهای روانی قدرت تکلم خود را از دست می‌دهد) و یا بیماریهای روان تنی (مانند زخم معده و فشار خون عصبی) داشته باشد. بنابراین سلامت جسم و روان از لحاظ بروز رفتارهای عادی و طبیعی رفتارهای منطبق با ملاکهای اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

 


اهداف پژوهش:

در بیان اهداف  معمولاً، هدفها به دو قسمت تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

اهداف کلی و اهداف جزئی که هدفهای جزئی شاخه‌ها‌ی تجزیه شده هدف کلی پژوهش می‌باشند.

در تحقیق مذکور هدف کلی عبارت است از:

بررسی میزان سلامت روانی در بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار

اهداف جزئی نیز عبارتند از:

۱- تعیین رابطه بین سلامت روانی معلولین ورزشکار با سن.

۲- تعیین رابطه بین سلامت روانی معلولین ورزشکار با میزان تحصیلات.

۳- تعیین رابطه بین سلامت روانی معلولین ورزشکار با وضعیت اقصادی.

۴- تعیین رابطه بین سلامت روانی معلولین ورزشکار با جنس.

۵- تعیین رابطه بین سلامت روانی معلولین ورزشکار با نوع معولیت

۶- مقایسه میزان سلامت روانی معلولین مادرزادی و معلولینی که بر اثر سانحه دچار معلولیت شدند.

۷- ارائه پیشنهادات لازم برای گرایش معلولین به ورزش.

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سلامت روانی
 • مقاله سلامت روانی
 • تاثیر قرآن بر سلامت روانی
 • تحقیق آموزش سالمندان در سلامت روانی
 • تحقیق هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.