تحقیق بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در زمینه قوانین ازدواج


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد (اراک)در زمینه قوانین ازدواج   ((با تأکید بر حقوق زوجیت ))   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد (اراک)در زمینه قوانین ازدواج   ((با تأکید بر حقوق زوجیت ))   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۴
فصل اول۵-۲۷
مقدمه ۶
تاریخچه مطالعاتی ۷-۱۲
بیان مسئله ۱۳-۱۴
چارچوب نظری۱۵-۲۱
فرضیات ۲۲
حدود مطالعاتی ۲۳
اهداف مطالعاتی ۲۴-۲۵
تعریف اصطلاحات۲۶-۲۷
فصل دوم۲۸-۶۴
وضعیت زن در دوران پیش از تاریخ ۲۹-۳۴
الف:زن در یونان۳۱-۳۲
ب:زن در اروپا ۳۲-۳۴
۱-زن انگلستان ۳۲-۳۳
۲-زن در استرالیا۳۳-۳۴
۳-زن در روسیه قدیم ۳۴
وضعیت حقوقی زن و مرد در دین مبین اسلام۳۴-۳۵
از چه زمانی به حقوق زنان در ایران وجهان پرداخته شد ۳۵-۳۶
تاریخچه حقوقی زن در ایران۳۶-۵۴
۱-نقش زن در جامعه ایران باستان۳۶-۳۹
۲-زن در دوران قاجار ۴۰-۴۳
الف: ازدواج در دوره ی قاجار ۴۰-۴۲
ب:دوران مشروطه۴۲-۴۳
۳- زن دوران پهلوی۴۴-۴۸
الف:وضعیت زنان در دوران پهلوی اول۴۴-۴۵
وضعیت جنبش زنان در دوره پهلوی اول۴۴-۴۵
ب:وضعیت زنان در دوران پهلوی دوم۴۵-۴۸
۴-وضع حقوقی زن در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب ۴۹-۵۴
مکتب فمینیسم۵۵-۶۴
فصل سوم۶۵-۶۷
روش تحقیق ۶۶
رسش وتحقیق ۶۷
فن تحقیق ۶۶
طرح تحقیق ۶۷
زمان تحقیق ۶۷
حجم نمونه ۶۷
فصل چهارم ۶۸-۶۹
تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق ۶۹
شرح روشها و تکنیکهای آماری ۷۰-۷۱
بررسی و تحلیل توصیفی متغیر های کلیدی تحقیق ۷۸-۸۰
تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیات پژوهشی ۸۱-۹۶
فصل پنجم ۹۷-۱۰۱
برخی از نتاج قابل توجه ۹۸
محدودیت ها ۹۹
پیشنهادات ۱۰۰-۱۰۱

 

مقدمه

زنان به عنوان نیمی  از جمعیت فعال هر کشوری همواره خواستار بهره  مندی از حقوق مساوی در مقایسه با نیمه دیگر پیکره انسانی مردان بوده اند که با رشد تمدن های انسانی نوع ونگرش جوامع بشری به این قشر از اجتماع تغییر کرده به طوریکه امروز در جهان توجهات خاصی به ایشان مبذول شده ومعیار ومیزان این توجهات در قوانین ومصوبات حقوقی هر کشور نمودار می باشد .

لذا این تحقیق نیز در نظر دارد با توجه به نکات فوق به بررسی عوامل، اجتماعی اقتصادی موثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد (اراک)در زمینه قوانین ازدواج (با تأکید بر حقوق زوجیت )بپردازد. به همین منظور با استفاده از روش پیمایشی وابزار پرسشنامه ومصاحبه به مطالعه این موضوع می پردازد  .

تاریخچه مطالعاتی:

ضمن عنایت به موضوع تحقیق که درباره بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد (اراک)در زمینه قوانین ازدواج (با تأکید بر حقوق زوجیت )  می باشد این تحقیق در نظر دارد با رجوع به منابع پژوهشی محققین پیشین ،آن دسته از تحقیقاتی را که به نوعی با موضوع مورد مطالعه در ارتباط است،مورد بررسی قرار دهد.

(۱)     بررسی میزان آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق خانوادگی زنان به استناد قانون مدنی حمایت خانواده با توجه با تأثیر نظام قشربندی اجتماعی خانواده هایشان .۱

فرضیه های این تحقیق اشاره به مواردی از قبیل :

۱)احتمالاً تفاوت در میزان آگاهی افراد مورد برسی ،نسبت به حقوق خانوادگی زنان با تفاوت در نقش جنسی آنان در رابطه است.

۲)احتمالاً تفاوت افراد مورد بررسی در میزان آگاهی نسبت به حقوق خانوادگی زنان با تفاوت در قشر اجتماعی خانواده هایشان در رابطه است.

۳)احتمالاً نگرش دانشجو نسبت به حقوق خانوادگی زنان جنبه مردسالانه دارد.

روش نمونه گیری :

روش نمونه گیری استفاده شده  در این تحقیق تلفیقی از سه روش نمونه گیری سهمیه ای، تصادفی سیستماتیک وموازی می باشد.

جامعه آماری:

جامعه آماری مورد نظر زنان ومردان ۲۵۱۳ نفری که دانشجویان دانشکده  علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بوده اند .

نتیجه گیری تحقیق:

این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بین نقش جنسی ومیزان آگاهی از حقوق خانوادگی زنان ارتباط وجود دارد وهمچنین از این بررسی بیان شده که شغل وگروه شغلی پدران در میزان آگاهی فرزندان دختر نسبت به وضعیت حقوقی  وخانوادگی زنان ارتباط وجود دارد وهمچنین بین تحصیلات مادر وپدر ومیزان آگاهی فرزندان دختر نسبت به وضعیت حقوقی وخانوادگی زنان ارتباط وجود دارد در این پایان نامه نیز اشاره شده است که نگرش دانشجویان نسبت به حقوق خانوادگی زنان از جنبه مردسالارانه برخوردار است.

(۲)بررسی وشناخت عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در خانوده وارائه راهکارهای تعدیل خشونت۱

در این تحقیق ۳ فرضیه اساسی مورد بررسی قرار گرفته است این سه فرضیه عبارت است از :

۱)مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقاءآگاهی های اجتماعی زنان کسب حقوق خودشان در جامعه می باشد.

۲)رفع ناهماهنگی میان فرصت های دو جنسیتی که می تواند با عث کاهش خشونت علیه زنان شود.

۳)طرح وتصویب اقدامات وسرمایه گذاری های فرهنگی دولت که می تواند به عنوان یک عامل موثر در کاهش خشونت علیه زنان باشد .

روش نمونه گیری :

در این تحقیق که به روش پیمایشی است  واز ابزار پرسشنامه استفاده شده است.

جامعه آماری :

جامعه آماری این بررسی ۲۰۰ نفر از میان کلیه زنان متاهل ساکن در شهرک های (قدس ،شهید بهشتی )اراک انتخاب شده بود.

نتیجه گیری تحقیق :

در این پژوهش اشتغال واستقلال مالی داشتن زنان در اجتماع را به عنوان یک راهکار مناسب در جهت خشونت زدایی دانسته شده است ونیز رفع مشکلات خانوادگی یکی دیگر از راهکارهای مناسب در جهت خشونت زدایی اعلام شده واقدامات وسرمایه گذاری های فرهنگی دولت هم به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش خشونت علیه زنان در این تحقیق اشاره شده است.

(۳)بررسی عوامل مؤثر بر دارخواست طلاق زنان تحصیل کرده اراک ۱

فرضیه های مورد بررسی در این تحقیق عبارت اند از:

۱-    آیا تفاوت عقاید در طلاق زنان موثر است.

۲-    آیا تصور از مشکلات پس از طلاق در طلاق زنان تحصیل کرده مؤثر است .

۳-    آیا تفاوت تحصیلات در طلاق زنان تحصیل کرده مؤثر است .

بیان مسئله :

شناخت فرآیند دانستن است وآگاهی فرآیند سازماندهی ،تغییر وتفسیر وارتباط اطلاعاتی است که از سوی حواس جمع آوری می شود وآگاهی یکی از وجوشناخت است.استراتژی انسان برای بقا در کرهٴزمین ،همواره با انطباق بامحیط وتسلط بر آنها همراه بوده است این روند با رشد تمدن وگسترش زندگی اجتماعی به کمک آگاهی از مناسبات زندگی جمعی ادامه داشته است در عصر جدید شکل بندی خانواده به عنوان اولین اصلی ترین نهاد ساختار اجتماعی دگرگون شده است ولذا آگاهی های حقوقی در امر ازدواج به جهت نظارت بر خانوده از ضروریات تطابق وتسلط بر تنظیم های دنیای مدرن است وعدم اطلاع از مسائل حقوقی نیز به همراه خود بسیاری از مشکلات اجتماعی را پدیدار می سازد وطبیعی است که چنین وضعیتی نمی توان انتظار جامعه ای سالم روبه رشد وتوسعه یافته را داشت زیرا که صلاح ورستگاری جامعه در شناخت واجرای صحیح قوانین ودستورات آن می باشد اگر مردان وزنان نسبت به حقوق ووظایف خود آگاه باشند هر کدام حقوق دیگری را محترم شمرده ودر انجام وظایف خود مصر باشند آن وقت جامعه سالم خواهد بود .در مسیر کمال وترقی گام خواهد گذاشت .چراکه اموز علی رغم تغییرات وسیع اجتماعی وتنظیم قوانین جدید از میان برداشته  شدن بسیاری از محدودیتهای حقوقی وقانونی زنان هنوز هم ما شاهد وضعیت نامطلوب در زمینه تضییع اجتماعی حقوق زنان هستیم۱

چنانچه  خانم مهرانگیز کار در کتاب حقوق سیاسی زنان مطرح نموده است۲ :

((کسانی که در شرایط حساس کنونی سخن گفتن درباره حقوق زن را وجهه ی همت خود قرار داده اند بر پایهٴ این خوش بینی حرکت می کنند که شاید آنچه مجموعهی قوانین ایران منشأ ومبنای تقابل زن ومرد شده است مورد بازنگری قرار گرفته وتعادل جایگزین آن بشود به سخن دیگر صاحب این قلم وبسیاری دیگر از شیفتگان برابری ،با هدف ایجاد تعادل در جامعه رهرو این راه پرخطر شده اند در حال حاضر با پژوهشگران حقوق زن به گونه ای برخورد می شود که گویا می خواهند زن ومرد را در مقابل یک دیگر   قرار دهند وآتش جنگ جنسی را برافروزند بنیان خانواده را متزلزل کنند حاصل آنکه به مواقع چنین نیست وآتش افروز جنگ جنسی ،آن دسته از قوانین است که در ظرف زمانی ومکانی امروز ایران نمی گنجد ،تقابل رودررویی زن ومرد ناشی از عملکرد این قوانین است)).

چارچوب نظریه :

از آنجایی که این تحقیق به بررسی عوامل اجتماعی, اقتصادی مؤثر بر آگاهی حقوقی زنان کارمند در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد (اراک)در زمینه قوانین ازدواج (با تأکید بر حقوق زوجیت )لذا محقق درصدد است که این تحقیق در شاخه ی جامعه شناسی حقوق جستجو وکاوش نماید از این رو برخی از دیگاه های نظری قابل بحث وپیگیری خود را به شرح ذیل بیان می دارد .

رفتارگرایی:

طرفداران این دیگاه بر وقایع عینی وقابل مشاهده تاٴکید  می کنند ودرصدد شناخت پدیده های انسانی همچون پدیده های جهان طبیعت بر می آیند این نحله ابعاد ذهنی وارزشی پدیده های حیات انسان را ناچیز می شمارند ویا مورد غفلت قرار می دهند.۱

بنابراین می توان گفت بر طبق نظر رفتارگرایان برای شناخت اندیشه واعتقادات زنان باید شاخص های عینی وعملی رفتار ناشی از آن اعتقادات را مد نظر قرار داده وبه عبارت دیگر برای مطالعه آگاهی حقوق زنان باید معرفهای قابل مشاهده رفتار زنان مورد توجه قرار گیرد چرا که نوع نگرش وباور زنان نسبت به حقوقشان ومیزان ادراک وآگاهی آنان از وضعیت شان در گفتار ،کردار ورفتار آنها متجلی خواهد بود .

کنش اجتماعی پارسنز :

در سیستم اجتماعی پارسنز انسان کنشگری آگاه است که می تواند در زندگی اجتماعی با ارزیابی موقعیت ها به تصمیم گیری وگزینش های فردی مبادرت ورزد ولی با این شرط که انتخابها وگزینش های او از میان مجموعه- ای صورت می گیرد که جامعه بر آن توافق دارد مجموعه ای قبلا به عنوان قرادادهای اجتماعی ،ارزش ها و اعتقادات تدوین گردیده است به عبارت دیگر پارسنز انسان را انتخابگر محدود وبسته به راههای موجود             می داند که باید اهدافش را از بین داده های مورد توافق جامعه انتخاب کند در غیر این صورت فردی ناهنجار غیر نرمال وبیمار تلقی می شود که باید اصلاح شود.۱

پارسنز می افزاید :مرحله تحصیلات ومواجعه با دنیای تخصص های حرفه ای وشناخت های تخصصی برای جوانان به ناچار برای عمیق تر وماندگاری از اشخاص  با تحصیلات غیر دانشگاهی به ارمغان می آورد.

 بر اساس نظریه کنش اجتماعی پارسنز می توان نیجه گرفت که زنان آگاهی حقوقی خود را طوری اتخاذ

می کنند که موارد موافق جمعی ودرمحدودی ارزش های وهنجارهای اجتماعی حاکم در جامعه آنان است . بر اساس کنش اجتماعی پارسنز انسان در زندگی اجتماعی با ارزیابی موقعیتها به تصمیم گیری وگزینش های فردی مبادرت می ورزد ولی با این شرط که انتخاب ها وگزینش های او از میان مجموعه ای صورت می گیرد که جامعه بر آن توافق دارد.

نظریه فمنیستی :

پژوهش های فمنیستی درباره کنش های متقابل زنان ومردان نشان می دهد که این کنش های متقال اجتماعی غالباً تحت تاٴثیر این واقعیت قرار دارند که از نظر ساختاری تابع مردانی اند که با آنها از طریق هم گروهیهای تصادفی ، معاشقه  ،زناشویی  ،رابطه خانوادگی وکار دستمزدی  ،کنش متقابل دارند .هرگونه برابری فیمابینی یا تسلطی که زنان به گونه فردی می توانند در چهارچوب این فراگرد کنش متقابل  به دست بیاورند تحت الشعاع این  الگو های ساختاری که شایع ترین آنها نهاد جنسیت است  ،قرار می گیرد .الگوبندی ساختار نابرابری جنسی در سطح کلان  ،بافت چنان پیچیده ای از تار وپود  کنش های متقابل میان  زنان ومردان دارد که تنها بر تقسیم کار گسترده این الگو  تأثیر می گذارد ومشخص می کند که چه کسی طرح های را باید تعیین کند وچه کسی باید آنها را به اجراء بگذارد  ،بلکه جزئییات فراگردی آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. همان جزئییاتی که در اعمل اقتدار واحترام درترتیب های نشسته برخاست  ،صورتهای مخاطب قراردادن وگفتگو  ،تماس های چشمی ونظارت بر زمان ومکان  ،غالبا تجلی پیدا می کنند.

فمنیست ها استدلال می کنند که کنش متقابل در سطح فرد  ، در بستر وتحت نفوذ ساختار کلان انجام می گیرند کنش ها وروابط روزانه ی زنان در زمینه ای از فهم همگانی یا نهادمند تجربهٴ روزانه اتفاق می افتند  ، یا همچنان که گفته شد ،لایحه ی ساختارمند وکلانی از ایدئو لوژی وجود دارد که با بی اهمیت  جلوه دادن آرمان پردازی ویا نامرئی ساختن فعالیت وتجربه زنان واقعیت وجودی آن ها را مخدوش وخراب می کند . این ایدئولوژی الگوی معنا هایی را که به فعالیت ها وکنش متقابل نسبت داده می شود تعیین می کند. تحقیقات فمنیستی نشان   می دهد که زنان بیشترین آزادی را در ساختن معانی ترسیم کننده تجاربشان با دیگران  ، زمانی در اختیار دارند که در ارتباط نزدیک با زنان دیگری قرار می گیرند که در موقعیت آن ها به سر می برند.

فمنیست نخست استدلال می کنند که یک فرهنگ پدر سالا را نه تحت تسلط مرد  ، دیگری تعمیم یافته یک رشته از هنجارهای اجتماعی مرد سالارانه ای را نشان می دهد که زنان را وادار  می سازند تا  خودشان را ((کمتر)) ویا ((فرو پایه تر ))از مردان در نظر بگیرند.هر چقدر که یک زن درادراک دیگری تعمیم یافته ای که برداشتهای مسلط اجتماع را منعکس می سازد توفیق بیشتری داشته باشد ،  امکانات احترام به خود وخودیابی اش را بیشتر از بین می برد .جامعه شناسان فمنیست می گویند که زنان خود را چنان تحت الشعاع منزلت محدود زنانه شان

 می یابند که تصور فرا فکنی طرح های شخصی آنها در جامعه مگر به گونه نصری بی معنا می گردد.وانگهی  ،  زنان نمی توانند جهان را به گونه ای تحت تسلط قرار دهند که با منافع شخصی شان سازگا گردد. آن ها طوری اجتماعی می شوند که جهان حیاتی را به عنوان مکانی در نظر می گیرند که در آن یک فرد باید میان انواع منافع کنشگران دیگر تعادل برقرار کند.۱

براساس این دیدگاه زنان در فعالیت های روزانه شان تحت تاثیر این واقعیت قرار دارند که از نظر ساختاری تابع مردانی اند که با آن ها از طریق معاشقه زناشویی رابطه خانودادگی وکار دستمزدی کنش متقابل دارند.زنان بیشترین آزادی رادر ساختن معانی ترسیم کننده تجاربشان با دیگران زمانی در اختیار دارند که در ارتباط نزدیک با زنان دگیری قرار می گیرند که در موقعیت آنها به سر می برند.

فمنیست ها استدلال می کنند که یک فرهنگ پدر سالارانه تحت تسلط مرد دیگری تعمیم یافته یک رشته از هنجارهای اجتماعی مردسالارانه ی را نشان می دهند که زنان را وادار می سازند تا خودشان را کمتر ویا فرومایه تر از مردان در نظر بگیرند.

عوامل اجتماعی شدن گیدنز :

اجتماعی شدن عبارت از جریانی است که انسان در طی آن هنجارهای اجتماعی را یادگرفته وبا آنها تطبیق پیدا می کند عوامل اجتماعی شدن از منظر گیدنز شامل ۱- خانوده –والدین ۲- روابط همسالان ۳- مدارس ۴- رسانه ها همگانی ۵-تحصیل های کاری ۶- گروه های محلی وعضویت داوطلبانه در انجمن ها می باشد .۲

خانواده:

در جوامع امروز اجتماعی شدن بیش از همه در یک زمینه کوچک خانوادگی رخ می دهد بیشتر کودکان نخستین سالهای زندگی خود را در درون یک واحد خانوادگی شامل مادر  ، پدر وشاید یک یا دو فرزند دیگر سپری    می کنند .تفاوتها خانواده معمولاً یکی از عوامل عمده اجتماعی شدن از دوران کودکی تا نوجوانی وپس از آن است که به صورت یک سلسله مراحل پی در پی رشد وتکامل نسل ها را به یک دیگر مربوط می سازد . منطقه وطبقه اجتماعی خانوادگی که فرد در آن متولد می شود بر الگوهای اجتماعی شدن به شدت تاٴثیر می گذارند .

روابط همسالان:

یکی دیگر از عوامل اجتماعی شدن گروه همسالان است.افرادی که دردرون یک مجموعه سنی خاص قرار      می گیرند معمولا در برابر زندگیشان ارتباطات نزدیک ودوستانه برقرار می کنند. نظریه های مید وپیاژه هر یک به حق براهمیت روابط همسالان تأکید می ورزند . پیاژه به ویژه بر این واقعیت تأکید می کند که روابط همسالان دموکراتیک تر از روابط میان کودک وپدر ومادرش است.  پیاژه خاطرنشان می سازد که والدین به واسطهٴ قدرتشان قادرند (به درجات متفاوت)قواعد رفتار را به فرزندان شان تحمیل کنند.برعکس  ،در گروه های همسالان  ،کودک زمینه ٴکنش متقابل را کشف می کند ،که در آن می تواند قواعد رفتار را مورد آزمون وکاوش قرارداد.گروه های غیر رسمی افرادی که در سنین مشابهی هستند در محل کار یا در حوزه های دیگر معمولاًدر شکل دادن به نگرش ها ورفتارها افراد اهمیت پایداری دارند .


۱ زرد چقائی ,فاطمه  ,پایان نامه کارشناسی ارشد , بررسی میزان آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق خانوادگی زنان به استناد قانون مدنی حمایت خانواده با توجه با تاثیر نظام قشربندی اجتماعی خانواده هایشان,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ۱۳۷۸

۱ علی آبادی  فراهانی ,سمیه ,پایان نامه کارشناسی , بررسی وشناخت عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در خانوده وارائه راهکارهای تعدیل خشونت ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک  ۱۳۸۴

۱ فضلی ,آیت , پایان نامه کارشناسی , بررسی عوامل مؤثر بر دارخواست طلاق زنان تحصیل کرده اراک , ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک۱۳۸۲

۱ متولیان, سید مهدی , پایان نامه کارشناسی ارشد, بررسی الگوهای رفتاری زنان تهرانی در قبال خشونت همسرانشان,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 ۱۳۸۴-۱۳۸۳

۱ مطهری , استاد مرتضی, ((نظام حقوقی زن در اسلام ))تهران , انتشارات صدر  ,۱۳۷۶

۱ عبادی , شیرین ,حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران ,۱۳۸۱

۱ یزد خواستی ,بهجت  ,((زنان وتغییرات اجتماعی))تهران ,انتشارات مانی ,۱۳۷۲

۲ کار,مهرانگیز ((حقوق سیاسی زنان در ایران ))تهران, انتشارات روشنفکران ومطالعات زنان ,۱۳۷۶

۱ ساروخانی,باقر ,((روش تحقیق در علوم اجتماعی ))تهران,پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی,۱۳۸۳

۱ ریتزر, جورج ,((نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر))ترجمه,محسن ثلاثی,تهران,انتشارات علمی   ,۱۳۸۴

۱ ریتزر ,جورج ((نظریه های جامعه شناسی در دوان معاصر ))ترجمه, محسن ثلاثی, تهران,انتشارات  علمی, ۱۳۸۴

۲ گیدنز,آنتونی((جامعه شناسی ))ترجمه,منوچهر صبوری ,تهران, انتشارات  نی

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تأثیر ازدواج
 • مقاله ازدواج و آثار آن
 • پاورپوینت ازدواج و طلاق
 • تحقیق مطالبات حقوقی زنان از دیدگاه سه گروه از نخبگان
 • تحقیق علل افزایش سن ازدواج در جوانان گروه سنی ۲۶ تا ۳۵ سال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.