تحقیق بررسي عوامل مؤثر در رعايت ارگونومي و نقش آن در بهبود ايمني


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسي عوامل مؤثر در رعايت ارگونومي و نقش آن در بهبود ايمني صنعتي شركت خوش طعم اصفهان   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 95  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسي عوامل مؤثر در رعايت ارگونومي و نقش آن در بهبود ايمني صنعتي شركت خوش طعم اصفهان   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پيشگفتار     1
فصل اول : كليات تحقيق
1-1مقدمه     4
2-1 تبيين موضوع تحقيق     5
3-1 اهميت و ضرورت تحقيق    6
4-1 اهداف تحقيق     8
5-1 فرضيات تحقيق     8
6-1 سابقة علمي موضوع تحقيق     9
7-1 محدوديت هاي تحقيق     10
8-1 تعريف واژه ها     10
فصل دوم : ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه     13
2-2 تعريف ارگونومي     14
3-2 ارگونومي چه مي كند     17
4-2 ارگونومي براي بهره وري ، ايمني و آسايش     20
5-2 وضعيت ارگونومي در كشورهاي صنعتي     24
6-2 وضعيت ارگونومي در كشورهاي در حال رشد     25
7-2 ارتباط ارگونومي با طراحي     27
8-2 نقش اطلاعات در طراحي     29
9-2 بررسي محل و وضعيت كار از ديدگاه ارگونومي     31
10-2 اهميت دادن به تعميرات و نگهداري ماشين آلات از ديدگاه ارگونومي     33
11-2 توجه به ارگونومي در انتقال فن آوري ( تكنولوژي ) مناسب     35
1-11-2 توجه به انتقال تكنولوژي در سطح خرد     38
2-11-2توجه به انتقال تكنولوژي در سطح كلان     43
12-2 استروسرهاي گرما ، رطوبت و سر و صدا در بهره وري سازمان     44
13-2 عوارض ارگونومي و اثرات اقتصادي آن     48
فصل سوم : روش تحقيق
1-3 مقدمه     57
2-3 روش تحقيق     58
3-3 نوع پژوهش     59
4-3 جامعه پژوهش     60
5-3 معرفي شركت خوش طعم اصفهان     60
6-3 نمونه آماري پژوهش     61
7-3 روش گردآوري اطلاعات و نوع وسيله جمع آوري     62
8-3 متغير هاي تحقيق     62
9-3 روش تجزيه و تحليل داده ها     63
10-3 روشهاي آماري     65
11-3 خلاصه     67
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها
1-4 مقدمه     69
2-4 عمليات آماري     70
3-4 آزمون فرضيات     71
4-4 يافته هاي تحقيق     89
فصل پنجم  خلاصه و نتايج و پيشنهادات
1-5  مقدمه     84
2-5 خلاصه تحقيق     85
3-5 نتايج  تحقيق     87
4-5 نتيجه گيري نهايي     89
5-5 پيشنهادات    91

پيشگفتار

فلسفة وجودي سازمان انجام كار است . هر سازمان براي اهداف خاصي بوجود آمده است . اهداف سازمان مشخص مي كند كه چه مجموعه كارهايي بايد انجام گيرد ، ولي انجام كارها و اينكه در عمل چه كارهايي با چه كيفيتي انجام گيرد ، متأثر از عوامل داخلي و خارجي اثر گذار بر سازمان است . رشد و توسعه از مهمترين مباحثي است كه توجه كشورهاي درحال توسعه را بخود معطوف داشته است ، محدوديت منابع انرژي و نيروي انساني كارآمد و رقابت فشرده ميان كشورهاي مختلف ، زمينة دستيابي به راههايي كه بتوانند آنان ر هر چه سريعتر به سر منزل مقصود برساند ، ذهن بسياري از انديشمندان اين جوامع را بخود مشغول كرده است .

هر كدام از اين كشورها به سبب تنوع برخوداري از منابع و مختصات اقليمي و سياســي راههــاي مختلفــي را برگزيـده اند و هر كدام به فراخور حال خود به ميزاني از بهره وري دست يافته اند ، ولي با گذشت زمان اين مطلب وضوح بيشتري يافته است كه اگر به انسان بيش از ساير عوامل توجه شود ، توفيق در ارتقاي بهره وري نيز بيشتر خواهد بود . برخي از صاحبنظران در ارتقاء بهره وري نقش كليدي و محوري را براي انسان قائل شده اند ، چرا كه  تنها انسان است كه با افزايش بهره وري انگيزه ها مي تواند كميت و كيفيت كار خود را ارتقاء داده ، طرح هاي جديد ارائه و با خلاقيت خود مشكلات را از پيش راه بردارد ، بر نيــروي كار خود بيفزايد و راه هاي كاهش هزينه را نيز بيابد و در حقيقت عاملي است كه مي تواند تغييراتي در خود و محيط اطراف بوجود آورد . بديهي است كه سرمايه گذاري براي ارتقاء دانش نيروي انساني موجود ، افزايش نيروي انساني كارآمد ، بكارگيري مناسب نيروي انساني و مديريت صحيح نيروي انساني ، از جمله مواردي است كه در مباحث مديريت منابع انساني مورد توجه عميق قرار مي گيرد و به افراد به عنوان منابع كليدي براي دستيابي به اهداف و مقاصدشان بنگرند . تحقيق حاضر نيز كه در بارة بررسي عوامل مؤثر در رعايت ارگونومــي و نقش آن در بهبــود ايمنـي صنعتي شركت خوش طعم در اين راستا مي باشد .

ادبيات تحقيق

مقدمه

پيشرفت تكنولوژي در قرن گذشته و به ويژه از جنگ جهاني دوم به بعد در رشد اقتصادي و پيشرفت اجتماعي جهان صنعتي اثر چشمگير داشته است . بي ترديد پيشرفت تكنولوژي علاوه بر ارتقاء سطح زندگاني بشر در كاهش شديد بسياري از منابع حوادث ، آسيب ها و تنش كاري ، نقش برجسته اي داشته است . با اين حال تكنولوژي پيشرفته به همراه خود منابع جديدي از آسيب و تنش ناشي از كار را به همراه آورده است . پيچيدگي تكنولوژي جديد با تعبير ماهيت كار ، سازمان كار و نظام توليد  بر نيروي كار ، توقعات بسيار زيادي را تحميل كرده است . در نتيجه نوع مشكلات كار نيز دوشادوش دگرگوني هاي تكنولوژي تغيير كرده است . از اين گذشته ، رقابت در بازارهاي جهاني سبب تحميل چالش هاي بيشتر در حوزة بهره وري و كيفيت فرآورده ها شده است و براي موفقيت در اين چالش ها حضور نيروي كار داناتر ، با مهارتها ، نرمش پذيري ها و انگيزه هاي بيشتر كه خودگردان باشد ، ضرورت پيدا كرده است . از اين رو شركتهاي پيشرو از رويكرد تكنولوژي ـ مدار به رويكرد انسان ـ مدار تغيير جهت داده اند . آنها انسان را عامل اصلي همة پيشرفت ها مي دانند . اين برداشت ، حاكي از اهميت نقش و جايگاه تكنولوژي در روند توسعه است . بطوريكه پذيرش و كاربري تكنولوژي سبب اطمينان از سازگاري آن با كاربران و محيط عمليات گشته و ايمني و اثر بخشي را به همراه بياورد . ما به شرطي مي توانيم عملكرد را بهينه كرده و به بهره وري بيشتر و تأمين بهداشت و سلامت كاركنان برسيم كه اصول ارگونومي را در طراحي ، عرضه و استفاده از تكنولوژي منظور كنيم .دانش ارگونومي با شناسايي و بررسي انسان آغاز شده و به توانايي ها و محدوديت هاي جسماني و رواني او مي پردازد ، سپس حاصل چنين مطالعات و بررسي ها را در طراحي و ايجاد سيستم هاي صنعتي ، ماشين آلات و ابزارهايي كه انسان روزانه با آنها كار مي كند ، بكار مي برد . [1]

2-2-ارگونومي :

ارگونومي از دو كلمه يوناني ارگوس ( Ergos  ) به معني كار و نوميك  (Nomikos  ) به معني قانون گرفته شده است و در فارسي به « قوانين طبيعي كار » ترجمه شده است . دانش ارگونومي از دسته علومي است كه از بدو پيدايش انسان و آغاز تلاش خستگي ناپذير وي براي غذا و اسكان مطرح بوده است . اما به سبب سادگي شيوة زيست انسان و محدود بودن تجهيزات و ابزار آلات كاربردي ، تا قبل از پيدايش ماشين و قرار گرفتن انسان در كنار آن ، ابعاد ارگونومي آن چنان اهميت و وسعتي نداشته تا به صورت مبحثي مستقل آورده شود . [2]

علم ارگونومي در اوايل جنگ جهاني اول مورد توجه قرار گرفت . اما به طور كلــي پس از جنگ جهاني دوم زاده شد . در سال 1929 قبل از جنگ جهاني دوم ، كميته اي به نام « كميتة بهداشت صنعتي » بوجود آمد و از اين زمان بود كه علم بهداشت صنعتي ودر كنار آن ارگونومي رشد كرد .

گذشت زمان و پيشرفت دامنة علوم درزمينه هاي مختلف و پيوند ناگسستني انسان با ماشين و وسايل صنعتي ، نياز بشر را به اين دانش بيش از پيش كرده است . در ارگونومي سعي بر آن است كه با در نظر گرفتن مجموعه اي از معلومات و شناخت علمي از انسان ، وظايف كار ، پست كار ، ابزار و ماشين آلات و سيستم توليد به گونه اي طراحي شود كه انسان بتواند با حداكثر راحتي ، ايمني و حداقل اشتباه و كمترين خستگي  فكري و فيزيكي با بيشترين بازدهي ، كارها را انجام دهد .

در اين راستا تعاريف متعددي از ارگونومي به عمل آمده است . مناسب ترين تعريفي كه مي توان به آن اشاره كرد عبارت است از : بررسي ، سنجش ، اندازه گيري و سازمان دادن كار به منظور ارتقاي سطح فعاليت هاي انسان ، اعم از فعاليت هاي جسماني يا تكنيكي .

از طرف سازمان بين المللي كار I.L.D  واژه ارگونومي به معني « مناسب كردن كار و شغل براي انسان » تعريف شده است .

ارگونومي علمي است چندگانه كه در آن انسان به عنوان يك طرف كار ، سيستم بــه عنوان طرف ديگر و محيط به عنوان عامل سوم با هدف تطابق سيستم با انسان مطرح مي شود .

در نتيجه ، دامنة عمل ارگونومي همانند ساير علوم محدود نيست و مرز مشخصي ندارد ، به طوريكه مي توان اجزاي آن را به قرار زير تقسيم بندي كرد . [3]

3-2-ارگونومي چه مي كند :

بطور كلي هر جا كه كار باشد ، هر جا كه ابزار كاري باشد ، هر جا كه محيط كاري مطرح باشد ، مفاهيم ارگونومي هم مطرح است . بنابر اين ارگونومي هميشه و همه جا همراه انسان است . ارگونومي دانش جواني است كه در افزايش بهره روي و بالا بردن سطح تندرستي كاركنان به ياري انسان مي شتابد . ارگونومي رابطة متقابل انسان ، محيط ، ماشين و ابزار را مورد بررسي قرار مي دهد ودر پي بهينه كردن تناسب آنها با يكديگر بر مي آيد . ارگونومي يعني مطالعة علمي انسانها در ارتباط با محيط و ابزار كارشان . ارگونومي عبارت است از كاربرد اطلاعات علمي موجود در باره انسان ( روشهاي علمي كسب چنين اطلاعات ) براي حل مشكلات طراحي ابزار ها وسايل . ارگونومي علم مطالعة كارآيي و عمل انسان است و ويژگي ها و توانايي هاي ارگانيسم انساني را مورد بررســي و تحقيق قــرار مــي دهــد و از اين طريق شرايط تطبيق كار با انسان را فراهم مي آورد. ارگونومي دانشي است كه در حقيقت از رابطة عام و موثر انسان و ابزار و محيط سخن مي گويد و مي كوشد تا با شناخت تعامل اين سه عامل ، بيشترين بهره وري را براي اهداف تكاملي مقولة كار در سيستم پيچيدة تكنولوژي امروزي آشكار سازد . وظيفة مهم دانش ارگونومي اين است كه تعيين كند كدام قسمت از فشارهاي كاري انسان كه در وضعيت جديد ناشي از تغيير شرايط تكنيكي ايجاد شده است حذف يا تابع اين وضعيت شود و چگونه مي توان از توانايي هاي خاص انسان در اين زمينه به بهترين نحو استفاده كرد .

در علم ارگونومي انسان به عنوان يك ارگانيسم زنده در نظر گرفته مي شود كه در وضعيت هاي كاري مختلف بوسيلة عوامل خارجي « مكانيكي ـ حياتي » و عوامل داخلي « بيومكانيكي ـ حياتي » به نياز هاي يك شغل يا كار پاسخ مي دهد . انسان در ديدن ، شنيدن ، جذب و فهم و درك مسايل ، حمل كردن بار ، نگهداشتن بار ، حركت هاي جسماني مختلف بكار بردن وسايل و … داراي محدوديت است . مخصوصاً در هنگام كار با ماشين آلات مختلف و پيچيدة صنعتي امروزي مقدار هضم و جذب اطلاعات بسيار مهم است . حجم زياد اطلاعات انسان را گيج و مبهوت مي كند و تصميم گيري و عكس العمل به موقع و صحيح را از او سلب مي كند . لازم است به اين موضوع بطور بسيار جدي برخورد شود كه قابليت هاي انسان براي ديدن ، فهميدن ، گرفتن . جذب ، هضم اطلاعات و تصميم گيري به موقع هنگام كار در پشت ابزار و ماشين آلات چقدر است . اشتباهات انساني و عدم قابليت انساني و عدم قابليت انسان در تجزيه و تحليل اطلاعات در پشت دستگاه ها ( نظير كار خلبانان يا مأموران برج مراقبت و كنترل فرودگاه ها ) باعث بروز خطا و در نتيجه سرنگون شدن هواپيما يا تصادم هواپيما و ايجاد فاجعه هاي بزرگ مي شود،  و كوچكترين اشتباه در تصميم گيري به فاجعه و نابودي كامل انسانها و اتلاف ميزان سرمايه زياد مي انجامد .

با گسترش وسيع تكنولوژي ، دانش جديد مهندسي عوامل و ملاحظات انساني  (ارگونومي ) كه در نيمة دوم قرن حاضر شكل گرفت . در جهت رفع مسايل و مشكلات عديده سيستمهاي « انسان ـ ماشين » قواعد و دستورالعملهاي علمي را تجويز مي كند و در واقع نياز انسان را به مقابله با خطرات تكنولوژي و ابزار زندگي امروزي تأمين مي كند . اين قواعد در وهلة اول با تأكيد بر روي انسان به منظور بكار گيري مناسب توان فكري و فيزيكي و با توجه به شناسايي كامل محدوديت هاي او همراه است . متعاقباً سيستم هاي صنعتــي را ايمــن مي سازد و در نهايت باعث افزايش باز دهي و استاندارد شدن اين سيستم ها مي شود .[4]

امروزه متخصصان ارگونومي در هر يك از شاخه هاي اين علم درتلاش هستند تا كاري را كه به اشخاص محول مي شود به صورتي طراحي كنند و شرايطي ايجاد نمايند كه فرد ، كار را به قدر كفايت مطلوب به پايان برساند .

بايد دانست كه منظور از بازدهي و راندمان مطلوب تنها رضايت بخش بودن آنچه كه در كوتاه مدت انجام مي گيرد نيست ، بلكه بايد به سلامت كارگر در دراز مدت نيز توجه شود و كار به صورتي در نظر گرفته شود كه در آينده روي كارگر تأثير زيان آور نداشته باشد و درآن خطر بروز حادثه به حداقل ممكن كاهش يابد . در نظر گرفتن اصول ارگونومي در كار و زندگي روزمره نه تنها باعث حفظ سلامت نيروي انساني و كارآمد در جوامع بشري مي شود ، بلكه مانع تحميل بسياري از هزينه هاي مالي بر اقتصاد كشورهاي فقير خواهد شد . كم كردن زمان انجام كار ، حذف حركات اضافي در روند كار ، شيوة ارتباط با محيط بيروني ، موازنه هزينه و تقاضا ، بهينه سازي محيط كار و زندگي ، صرفه جويي در مصرف انرژي و در يك كلام ارتقاي سطح سلامت انسان و شكوفايي اقتصادي ، همه و همه از جمله مسائلي است كه با شناخت صحيح از اين دانش نوين مي توان به آنها دست يافت . [5]

4-2-ارگونومي براي بهره وري ، ايمني ، بهداشت و آسايش :

اقتصاد دانان بهره وري يك سازمان يا مؤسسه را به عنوان نسبت داده به ستاده تعريف مي كنند . اين نسبت ، نسبت مقــدار اجنـاس يا خدمات توليد شده به مقادير هزينه هايي است كه صرف توليد يا انجام خدمات شده ، پيشرفت هاي علم ارگونومي در طراحي محيط كار ، هم از طريق افزايش بازده نيروي كار هر فرد و هم از طريق كاهش هزينه هاي غير مستقيم كار كه از طريق غيبت هاي ناشي از بيماري ، تغيير شغل و غيره ايجاد مي شود ، اين علم را از توانايي بالقوه براي افزايش بهره وري برخوردار كرده است.[6]

در بسياري از صنايع ، ارگونومي عمدتاً وسيله اي براي كاهش شيوع بسيار زياد آسيب هاي شغلي و كاهش ميزان حق بيمه گزاف دانسته شده و بكار گرفته مي شود . [7]

عدم شناخت و كاربرد علم ارگونومي روزانه عوارض جسماني بسياري را از قبيل مچ درد ، كمر درد ، ارتوروز ونيز ناراحتي هاي رواني ايجاد مي كند كه هدف از ارگونومي تقليل اين فشارهاي كاري و خستگي و فرسودگي بدن كه بيهوده براثر نوع كار و محيط كار ايجاد مي شود ؛ و بالاخره تطبيق وسايل و دستگاهها متناسب با وضع صحيح بدن انسان است .  مهمترين موضوع در دانش ارگونومي عبارت است از تطبيق كار با كارگر ، به گونه اي كه رضايت او را جلب كرده و ايجاد ناراحتي و خستگي نكند . در بدو امر هدف ارگونومي حمايت و حفاظت از كارگر ( نيروي انساني ) است نه ازدياد محصول ( افزايش كارآيي ) .


[1] – هوشنگ ، شه نواز . (بهمن  1378 ) ارگونومي و انتقال تكنولوژي . ترجمة فضل الله اميني . مجلة تدبير ، شماره 100.

[2] -رجب ، رشيدي . ( فروردين و ارديبهشت 1373 ) . ارگونومي . مجله صنعت و ايمني ، شماره 35 .

[3] – رجب ، شيدي . ( فروردين و ارديبهشت 1373 ) . ارگونومي . مجله صنعت و ايمني ، شماره 35 .

[4] – دكتر عارفه ، فدوي . ( مهر 1377 ) . ارگونومي و بهره وري . مجله تدبير ، شمارة 86 .

[5] -رجب ، رشيدي . ( فروردين و ارديبهشت 1373 ) . ارگونومي . مجله صنعت و ايمني ، شماره 35 .

[6] – استفن ، فيزنت . ارگونومي و طراحي كار . ترجمة علي پور قاسمي ، مجلة صنعت و ايمني ، شماره 72 .

[7] – مارتين ، علاندر . (         ) مهندسي عوامل انساني در صنعت و توليد ، ترجمة عليرضا چوبينه .

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت انتخاب ميز كامپيوتر
 • پرسشنامه ارگونومی
 • مقاله ارگونومي و اهميت آن در جامعه
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی