تحقیق بررسی عوامل مؤثر در رعایت ارگونومی و نقش آن در بهبود ایمنی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی عوامل مؤثر در رعایت ارگونومی و نقش آن در بهبود ایمنی صنعتی شرکت خوش طعم اصفهان   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر در رعایت ارگونومی و نقش آن در بهبود ایمنی صنعتی شرکت خوش طعم اصفهان   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پیشگفتار     ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه     ۴
۲-۱ تبیین موضوع تحقیق     ۵
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق    ۶
۴-۱ اهداف تحقیق     ۸
۵-۱ فرضیات تحقیق     ۸
۶-۱ سابقة علمی موضوع تحقیق     ۹
۷-۱ محدودیت های تحقیق     ۱۰
۸-۱ تعریف واژه ها     ۱۰
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه     ۱۳
۲-۲ تعریف ارگونومی     ۱۴
۳-۲ ارگونومی چه می کند     ۱۷
۴-۲ ارگونومی برای بهره وری ، ایمنی و آسایش     ۲۰
۵-۲ وضعیت ارگونومی در کشورهای صنعتی     ۲۴
۶-۲ وضعیت ارگونومی در کشورهای در حال رشد     ۲۵
۷-۲ ارتباط ارگونومی با طراحی     ۲۷
۸-۲ نقش اطلاعات در طراحی     ۲۹
۹-۲ بررسی محل و وضعیت کار از دیدگاه ارگونومی     ۳۱
۱۰-۲ اهمیت دادن به تعمیرات و نگهداری ماشین آلات از دیدگاه ارگونومی     ۳۳
۱۱-۲ توجه به ارگونومی در انتقال فن آوری ( تکنولوژی ) مناسب     ۳۵
۱-۱۱-۲ توجه به انتقال تکنولوژی در سطح خرد     ۳۸
۲-۱۱-۲توجه به انتقال تکنولوژی در سطح کلان     ۴۳
۱۲-۲ استروسرهای گرما ، رطوبت و سر و صدا در بهره وری سازمان     ۴۴
۱۳-۲ عوارض ارگونومی و اثرات اقتصادی آن     ۴۸
فصل سوم : روش تحقیق
۱-۳ مقدمه     ۵۷
۲-۳ روش تحقیق     ۵۸
۳-۳ نوع پژوهش     ۵۹
۴-۳ جامعه پژوهش     ۶۰
۵-۳ معرفی شرکت خوش طعم اصفهان     ۶۰
۶-۳ نمونه آماری پژوهش     ۶۱
۷-۳ روش گردآوری اطلاعات و نوع وسیله جمع آوری     ۶۲
۸-۳ متغیر های تحقیق     ۶۲
۹-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها     ۶۳
۱۰-۳ روشهای آماری     ۶۵
۱۱-۳ خلاصه     ۶۷
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه     ۶۹
۲-۴ عملیات آماری     ۷۰
۳-۴ آزمون فرضیات     ۷۱
۴-۴ یافته های تحقیق     ۸۹
فصل پنجم  خلاصه و نتایج و پیشنهادات
۱-۵  مقدمه     ۸۴
۲-۵ خلاصه تحقیق     ۸۵
۳-۵ نتایج  تحقیق     ۸۷
۴-۵ نتیجه گیری نهایی     ۸۹
۵-۵ پیشنهادات    ۹۱

پیشگفتار

فلسفة وجودی سازمان انجام کار است . هر سازمان برای اهداف خاصی بوجود آمده است . اهداف سازمان مشخص می کند که چه مجموعه کارهایی باید انجام گیرد ، ولی انجام کارها و اینکه در عمل چه کارهایی با چه کیفیتی انجام گیرد ، متأثر از عوامل داخلی و خارجی اثر گذار بر سازمان است . رشد و توسعه از مهمترین مباحثی است که توجه کشورهای درحال توسعه را بخود معطوف داشته است ، محدودیت منابع انرژی و نیروی انسانی کارآمد و رقابت فشرده میان کشورهای مختلف ، زمینة دستیابی به راههایی که بتوانند آنان ر هر چه سریعتر به سر منزل مقصود برساند ، ذهن بسیاری از اندیشمندان این جوامع را بخود مشغول کرده است .

هر کدام از این کشورها به سبب تنوع برخوداری از منابع و مختصات اقلیمی و سیاســی راههــای مختلفــی را برگزیـده اند و هر کدام به فراخور حال خود به میزانی از بهره وری دست یافته اند ، ولی با گذشت زمان این مطلب وضوح بیشتری یافته است که اگر به انسان بیش از سایر عوامل توجه شود ، توفیق در ارتقای بهره وری نیز بیشتر خواهد بود . برخی از صاحبنظران در ارتقاء بهره وری نقش کلیدی و محوری را برای انسان قائل شده اند ، چرا که  تنها انسان است که با افزایش بهره وری انگیزه ها می تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقاء داده ، طرح های جدید ارائه و با خلاقیت خود مشکلات را از پیش راه بردارد ، بر نیــروی کار خود بیفزاید و راه های کاهش هزینه را نیز بیابد و در حقیقت عاملی است که می تواند تغییراتی در خود و محیط اطراف بوجود آورد . بدیهی است که سرمایه گذاری برای ارتقاء دانش نیروی انسانی موجود ، افزایش نیروی انسانی کارآمد ، بکارگیری مناسب نیروی انسانی و مدیریت صحیح نیروی انسانی ، از جمله مواردی است که در مباحث مدیریت منابع انسانی مورد توجه عمیق قرار می گیرد و به افراد به عنوان منابع کلیدی برای دستیابی به اهداف و مقاصدشان بنگرند . تحقیق حاضر نیز که در بارة بررسی عوامل مؤثر در رعایت ارگونومــی و نقش آن در بهبــود ایمنـی صنعتی شرکت خوش طعم در این راستا می باشد .

ادبیات تحقیق

مقدمه

پیشرفت تکنولوژی در قرن گذشته و به ویژه از جنگ جهانی دوم به بعد در رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی جهان صنعتی اثر چشمگیر داشته است . بی تردید پیشرفت تکنولوژی علاوه بر ارتقاء سطح زندگانی بشر در کاهش شدید بسیاری از منابع حوادث ، آسیب ها و تنش کاری ، نقش برجسته ای داشته است . با این حال تکنولوژی پیشرفته به همراه خود منابع جدیدی از آسیب و تنش ناشی از کار را به همراه آورده است . پیچیدگی تکنولوژی جدید با تعبیر ماهیت کار ، سازمان کار و نظام تولید  بر نیروی کار ، توقعات بسیار زیادی را تحمیل کرده است . در نتیجه نوع مشکلات کار نیز دوشادوش دگرگونی های تکنولوژی تغییر کرده است . از این گذشته ، رقابت در بازارهای جهانی سبب تحمیل چالش های بیشتر در حوزة بهره وری و کیفیت فرآورده ها شده است و برای موفقیت در این چالش ها حضور نیروی کار داناتر ، با مهارتها ، نرمش پذیری ها و انگیزه های بیشتر که خودگردان باشد ، ضرورت پیدا کرده است . از این رو شرکتهای پیشرو از رویکرد تکنولوژی ـ مدار به رویکرد انسان ـ مدار تغییر جهت داده اند . آنها انسان را عامل اصلی همة پیشرفت ها می دانند . این برداشت ، حاکی از اهمیت نقش و جایگاه تکنولوژی در روند توسعه است . بطوریکه پذیرش و کاربری تکنولوژی سبب اطمینان از سازگاری آن با کاربران و محیط عملیات گشته و ایمنی و اثر بخشی را به همراه بیاورد . ما به شرطی می توانیم عملکرد را بهینه کرده و به بهره وری بیشتر و تأمین بهداشت و سلامت کارکنان برسیم که اصول ارگونومی را در طراحی ، عرضه و استفاده از تکنولوژی منظور کنیم .دانش ارگونومی با شناسایی و بررسی انسان آغاز شده و به توانایی ها و محدودیت های جسمانی و روانی او می پردازد ، سپس حاصل چنین مطالعات و بررسی ها را در طراحی و ایجاد سیستم های صنعتی ، ماشین آلات و ابزارهایی که انسان روزانه با آنها کار می کند ، بکار می برد . [۱]

۲-۲-ارگونومی :

ارگونومی از دو کلمه یونانی ارگوس ( Ergos  ) به معنی کار و نومیک  (Nomikos  ) به معنی قانون گرفته شده است و در فارسی به « قوانین طبیعی کار » ترجمه شده است . دانش ارگونومی از دسته علومی است که از بدو پیدایش انسان و آغاز تلاش خستگی ناپذیر وی برای غذا و اسکان مطرح بوده است . اما به سبب سادگی شیوة زیست انسان و محدود بودن تجهیزات و ابزار آلات کاربردی ، تا قبل از پیدایش ماشین و قرار گرفتن انسان در کنار آن ، ابعاد ارگونومی آن چنان اهمیت و وسعتی نداشته تا به صورت مبحثی مستقل آورده شود . [۲]

علم ارگونومی در اوایل جنگ جهانی اول مورد توجه قرار گرفت . اما به طور کلــی پس از جنگ جهانی دوم زاده شد . در سال ۱۹۲۹ قبل از جنگ جهانی دوم ، کمیته ای به نام « کمیتة بهداشت صنعتی » بوجود آمد و از این زمان بود که علم بهداشت صنعتی ودر کنار آن ارگونومی رشد کرد .

گذشت زمان و پیشرفت دامنة علوم درزمینه های مختلف و پیوند ناگسستنی انسان با ماشین و وسایل صنعتی ، نیاز بشر را به این دانش بیش از پیش کرده است . در ارگونومی سعی بر آن است که با در نظر گرفتن مجموعه ای از معلومات و شناخت علمی از انسان ، وظایف کار ، پست کار ، ابزار و ماشین آلات و سیستم تولید به گونه ای طراحی شود که انسان بتواند با حداکثر راحتی ، ایمنی و حداقل اشتباه و کمترین خستگی  فکری و فیزیکی با بیشترین بازدهی ، کارها را انجام دهد .

در این راستا تعاریف متعددی از ارگونومی به عمل آمده است . مناسب ترین تعریفی که می توان به آن اشاره کرد عبارت است از : بررسی ، سنجش ، اندازه گیری و سازمان دادن کار به منظور ارتقای سطح فعالیت های انسان ، اعم از فعالیت های جسمانی یا تکنیکی .

از طرف سازمان بین المللی کار I.L.D  واژه ارگونومی به معنی « مناسب کردن کار و شغل برای انسان » تعریف شده است .

ارگونومی علمی است چندگانه که در آن انسان به عنوان یک طرف کار ، سیستم بــه عنوان طرف دیگر و محیط به عنوان عامل سوم با هدف تطابق سیستم با انسان مطرح می شود .

در نتیجه ، دامنة عمل ارگونومی همانند سایر علوم محدود نیست و مرز مشخصی ندارد ، به طوریکه می توان اجزای آن را به قرار زیر تقسیم بندی کرد . [۳]

۳-۲-ارگونومی چه می کند :

بطور کلی هر جا که کار باشد ، هر جا که ابزار کاری باشد ، هر جا که محیط کاری مطرح باشد ، مفاهیم ارگونومی هم مطرح است . بنابر این ارگونومی همیشه و همه جا همراه انسان است . ارگونومی دانش جوانی است که در افزایش بهره روی و بالا بردن سطح تندرستی کارکنان به یاری انسان می شتابد . ارگونومی رابطة متقابل انسان ، محیط ، ماشین و ابزار را مورد بررسی قرار می دهد ودر پی بهینه کردن تناسب آنها با یکدیگر بر می آید . ارگونومی یعنی مطالعة علمی انسانها در ارتباط با محیط و ابزار کارشان . ارگونومی عبارت است از کاربرد اطلاعات علمی موجود در باره انسان ( روشهای علمی کسب چنین اطلاعات ) برای حل مشکلات طراحی ابزار ها وسایل . ارگونومی علم مطالعة کارآیی و عمل انسان است و ویژگی ها و توانایی های ارگانیسم انسانی را مورد بررســی و تحقیق قــرار مــی دهــد و از این طریق شرایط تطبیق کار با انسان را فراهم می آورد. ارگونومی دانشی است که در حقیقت از رابطة عام و موثر انسان و ابزار و محیط سخن می گوید و می کوشد تا با شناخت تعامل این سه عامل ، بیشترین بهره وری را برای اهداف تکاملی مقولة کار در سیستم پیچیدة تکنولوژی امروزی آشکار سازد . وظیفة مهم دانش ارگونومی این است که تعیین کند کدام قسمت از فشارهای کاری انسان که در وضعیت جدید ناشی از تغییر شرایط تکنیکی ایجاد شده است حذف یا تابع این وضعیت شود و چگونه می توان از توانایی های خاص انسان در این زمینه به بهترین نحو استفاده کرد .

در علم ارگونومی انسان به عنوان یک ارگانیسم زنده در نظر گرفته می شود که در وضعیت های کاری مختلف بوسیلة عوامل خارجی « مکانیکی ـ حیاتی » و عوامل داخلی « بیومکانیکی ـ حیاتی » به نیاز های یک شغل یا کار پاسخ می دهد . انسان در دیدن ، شنیدن ، جذب و فهم و درک مسایل ، حمل کردن بار ، نگهداشتن بار ، حرکت های جسمانی مختلف بکار بردن وسایل و … دارای محدودیت است . مخصوصاً در هنگام کار با ماشین آلات مختلف و پیچیدة صنعتی امروزی مقدار هضم و جذب اطلاعات بسیار مهم است . حجم زیاد اطلاعات انسان را گیج و مبهوت می کند و تصمیم گیری و عکس العمل به موقع و صحیح را از او سلب می کند . لازم است به این موضوع بطور بسیار جدی برخورد شود که قابلیت های انسان برای دیدن ، فهمیدن ، گرفتن . جذب ، هضم اطلاعات و تصمیم گیری به موقع هنگام کار در پشت ابزار و ماشین آلات چقدر است . اشتباهات انسانی و عدم قابلیت انسانی و عدم قابلیت انسان در تجزیه و تحلیل اطلاعات در پشت دستگاه ها ( نظیر کار خلبانان یا مأموران برج مراقبت و کنترل فرودگاه ها ) باعث بروز خطا و در نتیجه سرنگون شدن هواپیما یا تصادم هواپیما و ایجاد فاجعه های بزرگ می شود،  و کوچکترین اشتباه در تصمیم گیری به فاجعه و نابودی کامل انسانها و اتلاف میزان سرمایه زیاد می انجامد .

با گسترش وسیع تکنولوژی ، دانش جدید مهندسی عوامل و ملاحظات انسانی  (ارگونومی ) که در نیمة دوم قرن حاضر شکل گرفت . در جهت رفع مسایل و مشکلات عدیده سیستمهای « انسان ـ ماشین » قواعد و دستورالعملهای علمی را تجویز می کند و در واقع نیاز انسان را به مقابله با خطرات تکنولوژی و ابزار زندگی امروزی تأمین می کند . این قواعد در وهلة اول با تأکید بر روی انسان به منظور بکار گیری مناسب توان فکری و فیزیکی و با توجه به شناسایی کامل محدودیت های او همراه است . متعاقباً سیستم های صنعتــی را ایمــن می سازد و در نهایت باعث افزایش باز دهی و استاندارد شدن این سیستم ها می شود .[۴]

امروزه متخصصان ارگونومی در هر یک از شاخه های این علم درتلاش هستند تا کاری را که به اشخاص محول می شود به صورتی طراحی کنند و شرایطی ایجاد نمایند که فرد ، کار را به قدر کفایت مطلوب به پایان برساند .

باید دانست که منظور از بازدهی و راندمان مطلوب تنها رضایت بخش بودن آنچه که در کوتاه مدت انجام می گیرد نیست ، بلکه باید به سلامت کارگر در دراز مدت نیز توجه شود و کار به صورتی در نظر گرفته شود که در آینده روی کارگر تأثیر زیان آور نداشته باشد و درآن خطر بروز حادثه به حداقل ممکن کاهش یابد . در نظر گرفتن اصول ارگونومی در کار و زندگی روزمره نه تنها باعث حفظ سلامت نیروی انسانی و کارآمد در جوامع بشری می شود ، بلکه مانع تحمیل بسیاری از هزینه های مالی بر اقتصاد کشورهای فقیر خواهد شد . کم کردن زمان انجام کار ، حذف حرکات اضافی در روند کار ، شیوة ارتباط با محیط بیرونی ، موازنه هزینه و تقاضا ، بهینه سازی محیط کار و زندگی ، صرفه جویی در مصرف انرژی و در یک کلام ارتقای سطح سلامت انسان و شکوفایی اقتصادی ، همه و همه از جمله مسائلی است که با شناخت صحیح از این دانش نوین می توان به آنها دست یافت . [۵]

۴-۲-ارگونومی برای بهره وری ، ایمنی ، بهداشت و آسایش :

اقتصاد دانان بهره وری یک سازمان یا مؤسسه را به عنوان نسبت داده به ستاده تعریف می کنند . این نسبت ، نسبت مقــدار اجنـاس یا خدمات تولید شده به مقادیر هزینه هایی است که صرف تولید یا انجام خدمات شده ، پیشرفت های علم ارگونومی در طراحی محیط کار ، هم از طریق افزایش بازده نیروی کار هر فرد و هم از طریق کاهش هزینه های غیر مستقیم کار که از طریق غیبت های ناشی از بیماری ، تغییر شغل و غیره ایجاد می شود ، این علم را از توانایی بالقوه برای افزایش بهره وری برخوردار کرده است.[۶]

در بسیاری از صنایع ، ارگونومی عمدتاً وسیله ای برای کاهش شیوع بسیار زیاد آسیب های شغلی و کاهش میزان حق بیمه گزاف دانسته شده و بکار گرفته می شود . [۷]

عدم شناخت و کاربرد علم ارگونومی روزانه عوارض جسمانی بسیاری را از قبیل مچ درد ، کمر درد ، ارتوروز ونیز ناراحتی های روانی ایجاد می کند که هدف از ارگونومی تقلیل این فشارهای کاری و خستگی و فرسودگی بدن که بیهوده براثر نوع کار و محیط کار ایجاد می شود ؛ و بالاخره تطبیق وسایل و دستگاهها متناسب با وضع صحیح بدن انسان است .  مهمترین موضوع در دانش ارگونومی عبارت است از تطبیق کار با کارگر ، به گونه ای که رضایت او را جلب کرده و ایجاد ناراحتی و خستگی نکند . در بدو امر هدف ارگونومی حمایت و حفاظت از کارگر ( نیروی انسانی ) است نه ازدیاد محصول ( افزایش کارآیی ) .


[۱] – هوشنگ ، شه نواز . (بهمن  ۱۳۷۸ ) ارگونومی و انتقال تکنولوژی . ترجمة فضل الله امینی . مجلة تدبیر ، شماره ۱۰۰٫

[۲] -رجب ، رشیدی . ( فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۳ ) . ارگونومی . مجله صنعت و ایمنی ، شماره ۳۵ .

[۳] – رجب ، شیدی . ( فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۳ ) . ارگونومی . مجله صنعت و ایمنی ، شماره ۳۵ .

[۴] – دکتر عارفه ، فدوی . ( مهر ۱۳۷۷ ) . ارگونومی و بهره وری . مجله تدبیر ، شمارة ۸۶ .

[۵] -رجب ، رشیدی . ( فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۳ ) . ارگونومی . مجله صنعت و ایمنی ، شماره ۳۵ .

[۶] – استفن ، فیزنت . ارگونومی و طراحی کار . ترجمة علی پور قاسمی ، مجلة صنعت و ایمنی ، شماره ۷۲ .

[۷] – مارتین ، علاندر . (         ) مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید ، ترجمة علیرضا چوبینه .

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت انتخاب میز کامپیوتر
 • پرسشنامه ارگونومی
 • مقاله ارگونومی و اهمیت آن در جامعه
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.