تحقیق بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن در زمینه خود آزمایی سینه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن در زمینه خود آزمایی سینه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن در زمینه خود آزمایی سینه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : معرفی پژوهش
دلایل انتخاب موضوع
بیان مسأله
مروری بر مطالعات انجام شده در جهان
مروری بر مطالعات انجام شده در ایران
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف اختصاصی
سؤالات و پیش فرضها
متغیرهای بررسی و جدول متغیرها
تعریف واژه ها
فصل دوم : متدولوژی پژوهش
نوع پژوهش
تکنیک جمع آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
محیط پژوهش
زمان پژوهش
جامعة پژوهش
روش نمونه گیری پژوهش
نحوه اجرای پژوهش
روشهای آماری
برنامة جمع آوری اطلاعات
ملاحظات اخلاقی
پیش آزمایی تحقیق
مشکلات و محدودیت ها
فصل سوم : یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژوهش
جداول و نمودارها
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع مورد استفاده
پیوست ها و ضمائم

منابع داخلی:

v استنلی‌، کن‌. سرطان پستان و سرطان دهانة زهدان‌. ترجمه لطف ا… ضیایی‌، مجلة بهداشت جهان، شمارة اول، آبان ۱۳۶۹‌.

v اکبری، اسماعیل. حریرچی، ایرج. ادغام تشخیص زودرس سرطان سینه در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، مجله نبض، سال ششم، اسفند ۱۳۷۵‌.

v ایلخانی، مهناز. روشهای غربالگری در سرطان پستان‌. فصلنامة دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، سال ششم، شمارة‌ بیست و یکم‌، بهار ۱۳۷۵‌.

v برونر، سوارث. بیماریهای زنان و پستان، پرستاری داخلی و جراحی، ترجمة‌: دلاورخان، مرتضی و بیشه بان، پروانه. نشر بشری‌، ۱۳۷۷‌.

v پارک، ای‌. پارک، ک. درسنامة پزشکی پیشگیری و اجتماعی‌. ترجمة: شجاعی تهرانی حسین‌. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ۱۳۷۷‌.

v سید فاضل پور، سید فاطمه‌. بررسی مقایسه ای میزان آگاهی، نگرش دانشجویان سال آخر دبیری دانشکده های علوم و دانشجویان سال آخر پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه گیلان از خودآزمایی پستان سال ۱۳۷۲‌. فصل نامه دانشکده پرستاری و مامایی استان گیلان‌، سال ششم‌، شماره ۲۲‌، بهار ۱۳۷۶‌.

v سید فاطمی، نعیمه‌. تبریزی مقدم، فاطمه‌. بررسی دانش و نگرش دبیران زن در مورد غربالگری سرطان سینه. خلاصه مقالات اولین کنگره پیشگیری از بیماریهای واگیر، ۱۰-۷ آبان ۱۳۸۱، تهران، مرکز همایش های رازی‌.

v شوارتز، سمور. چکیدة اصول جراحی‌. ترجمة: زرگر، موسی‌.تهران، انتشارات دانش پژوه‌، ۱۳۷۲‌.

v عابد زاده، معصومه‌. بررسی دانش و نگرش و عملکرد ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت و درمان تهران در مورد معاینة‌ کلینیکی پستان‌. پایان نامة اخذ مدرک ارشد مامایی‌، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران‌، ۱۳۷۲‌.

v عزیزی، فریدون‌. اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران، انتشارات نشر اشتیاق‌، سال ۱۳۷۹‌.

v علی محمدی، محمد و دادخواه‌. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شهر اردبیل در مورد خودآزمایی پستان‌. مجلة آموزشی پژوهشی نسیبه ساری‌، دانشکده پرستاری و مامایی‌، سال دوم شماره سوم و چهارم، تابستان و پاییز ۱۳۸۱‌.

v غضنفری،‌ زهرا و همکاران‌. بررسی میزان آگاهی و نگرش آموزگاران زن شهر کرمان در زمینة خودآزمایی پستان‌. مجلة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان‌، سال دوم‌، شماره ششم، ۱۳۷۴‌.

v عمید‌، حسن‌. فرهنگ لغات عمید‌. انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، ۱۳۵۹‌.

v فقیه صفایی، سکینه‌. بررسی میزان و نحوه انجام خودآزمایی پستان در پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران‌. پایان نامه ارشد پرستاری‌، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌، تهران، ۱۳۷۳‌.

v قنبری خانقاه، عاطفه. بررسی ارتباط باور خویشتنداری و خویشتن پنداری با انجام خودآزمایی پستان در پرستاران بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. پایان نامه ارشد پرستاری‌، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۱‌.

v کمالی فرد، مهین‌. ملکوتی، جمیله. بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد کادر بهداشتی درمانی زن شاغل در مراکز بهداشتی شهر تبریز دربارة خودآزمایی پستان و پاپ اسمیر در سال ۱۳۸۱‌. خلاصه مقالات اولین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر‌، ۱۰-۷ آبان، تهران، مرکز همایش های رازی‌.

v راماچاندران، ل. دارمالینگهام، ت. آموزش بهداشت‌. ترجمة: شفیعی، فروغ و آذرگشب، اذن ا… ‌. انتشارات دانشگاه تهران‌، آبان ۱۳۷۰‌.

v ماهوری، خاطره و همکاران‌. بررسی میزان آگاهی و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شیراز در رابطه با غربالگری سرطان پستان‌. خلاصه مقالات اولین کنگره بیماریهای غیر واگیر،۱۰-۷ آبان، تهران‌، ۱۳۸۱٫

v هدایتی، گیتی افروز‌. بررسی میزان آگاهی زنان در مورد سرطان پستان و خودآزمایی پستانها و انجام آن‌. پایان نامة کارشناسی ارشد پرستاری‌، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران‌، تهران، ۱۳۶۱‌.


منابع خارجی:

v Bener A, Alwash R, Miller Cy Denic S‌. Dunn E V. Knowledge attitudes, and practices related to breast cancer screening: a survey of Arabic women‌. J Cancer Educ‌. ۲۰۰۱ winter 16(4): 215–۲۰‌.

v Budden-L‌. Young women’s breast self examination knowedge and practice‌. J– community– Health– Nurse‌. ۱۹۹۵; ۱۲(۱); ۲۳-۳۲٫

v Drakshyani– Devi– K; Venkata– Ramaih– p. teacher’s Knowledge and practice of breast self– examination‌. In dian– J– Med Sci 1994, 48 (12); 284-7.

v Harris DM , Miller JE‌. Davis DM “Racial diffrences in breast cancer screening. Knowledge and compliance”‌. J Nat ( Med Assoc‌. ۲۰۰۳ Aug: 95 ( 8 ): 693 – ۷۰۱‌.

v Marinho LA‌. Costa– Gurgel Ms‌. cecatt: JG, osis My‌. [Knowledge attitade and practice of breast self- examination in Health centers] [Article in portuguese]‌. Rev saude publica‌. ۲۰۰۳ oct: 37 (5): 576-82‌. Epub 2003 oct 09‌.

v S‌. Nevid , Jeffry and other‌. Helth in the new millennium‌. work publishers , Inc‌. ۱۹۹۸‌.

دلایل انتخاب موضوع

۱ – سرطان سینه دومین رتبه مرگ و میر را در میان زنان در سنین باروری دارد‌. سرطان سینه یک بیماری وخیم و کشنده است که در صورت عدم درمان مناسب مبتلایان را به کام مرگ خواهد کشید‌. با توجه به اینکه تنها راه حفاظت این نوع سرطان تشخیص سریع آن می باشد، خودآزمایی سینه به عنوان اولین و آسان ترین و کم هزینه ترین روش تشخیص زودرس سرطان سینه خصوصاً در کشور ما است‌. لذا آگاهی زنان خصوصاً در سنین شیوع سرطان سینه ضروری به نظر می رسد‌.

۲ – تحقیق در زمینه میزان آگاهی و عملکرد دبیران زن در زمینه خودآزمایی سینه در حد محدودی انجام گرفته است‌. امید است این مطالعه سرآغازی باشد برای مطالعات بعدی که توسط همکاران انجام می گیرد‌.

۳ – جامعه مورد پژوهش در اولویت و نیز در دسترس هستند‌.

۴ – موضوع تحقیق مشکلی را طرح می کند که قابل حل می باشد‌.

۵ – میزان هزینه این تحقیق در مقابل هزینه ها و مشکلات جسمانی، روانی و مرگ و میر ناشی از عدم تشخیص به موقع اندک است‌.

۶ – با انجام این بررسی در پی آن هستیم که با دستیابی به میزان آگاهی زنان در زمینة خودآزمایی سینه خلأهای آموزشی را پیدا کرده با طرح راهکارهای مناسب جهت بالا بردن سطح آگاهی زنان چراغی پیش روی آنان روشن کنیم‌.

۷ – نتایج بدست آمده از این تحقیق در جامعة مورد نظر کاربردی است و می تواند به عنوان مسائل بهداشتی در برنامه ریزیهای بهداشتی در اولویت قرار گیرد‌.


بیان مسأله

بیماری سرطان علی رغم دهها سال تحقیق مستمر هنوز یک معضل بزرگ برای بشر به شمار می شود هر ساله بیش از یک میلیون نفر به سرطان مبتلا شده و نیم میلیون نفر در اثر ابتلا به سرطان می میرند‌. سرطان مانند بسیاری از بیماریها موجب بروز اضطراب می شود‌. تأثیر فیزیولوژیک و روانی سرطان روی بیماران و خانوادة آنها منجر به تغییرات عمیقی در شیوه زندگی آنها می گردد‌. سرطان ممکن است برای برخی معنای مرگ و برای برخی دیگر مفهوم فلج شدن را داشته باشد‌. افسانه های بیان کننده بیماریهای بدخیم، اغلب باروری علاج ناپذیری بیماری متمرکز بوده، ایجاد نومیدی و یأس می کنند‌. علی رغم پیشرفتهای مهمی که در خصوص پیشگیری و درمان سرطان صورت گرفته و سبب شده میزان بقاء ۵ مساله تا تقریباً ۵۰% افزایش یابد هنوز سرطان به عنوان دومین علت مرگ و میر در دنیا مطرح است‌. ( عزیزی صفحه ۱۶۹ )

سرطان سینه شایعترین سرطان زنان در اکثر کشورهای دنیاست و در کشورهای توسعه یافته حدود  کل سرطانهای زنان را تشکیل می دهد‌.

ویکسون امریکایی در تأیید این مطلب می نویسد با وجود ۰۰۰/۵۷۰ مورد جدید سرطان سینه در سال در دنیا این سرطان به عنوان شایعترین سرطان در زنان مطرح است و از علل مهم مرگ و میر زنان ۴۵-۴۰ ساله محصوب می شود‌. (اکبری صفحة ۵-۳)

طی ۵۰ سال گذشته میزان بروز سرطان سینه به حد چشمگیری افزایش یافته است‌. بر اساس تحقیقات مؤسسه سرطان شناسی نیویورک امریکا میزان بروز سرطان سینه در گروههای مختلف سنی از اواسط دهة ۱۹۴۰ روبه افزایش است‌. در دهة ۱۹۷۰ احتمال بروز سرطان سینه در آمریکا به میزان ۱ نفر در هر ۱۳ خانم بود‌.

در سال ۱۹۸۰ این میزان به ۱ نفر از هر ۱۱ خانم و در سال ۱۹۹۲ به ۱ نفر از هر ۹ خانم افزایش یافت‌. و در حال حاضر ابتلا به سرطان سینه به ۱ نفر از هر ۸ خانم رسیده است‌. ( شوارتز صفحه ۱۹۷ )

در ایران بدلیل فراگیر نبودن مراکز ثبت وقایع حیاتی به خصوص سرطان در مورد میزان بروز و شیوع سرطان سینه و میزان مرگ و میر حاصل از آن اظهار نظر قطعی نمی توان کرد‌. در اکثر فعالیتهای محدود و غیرمحدودی که در مورد بررسی انواع ثبت شده سرطان طی چند دهة اخیر در کشور به عمل آمده، سرطان سینه شایعترین سرطان در بین زنان ایرانی می باشد‌. بر طبق تحقیقات به عمل آمده ایران از نظر شیوع سرطان سینه حداقل جزء مناطق کم شیوع نبوده و دارای شیوع متوسط است‌. میزان بروز این بیماری در ایران در حال افزایش است‌. طبق آمار بدست آمده از انیستیتو سرطان، سرطان سینه در ردیف دومین سرطان شایع در ایران است‌. در سال ۱۳۶۷ از میان ۱۸۷۶ مورد بیمار مبتلا به سرطان ۱۳۳۹ مورد سرطان سینه تشخیص داده شده است یعنی ۷% از مجموع کل سرطانهای موجود در ایران را سرطان سینه تشکیل می داده است‌. (عابدزاده صفحه ۱۵)‌

اثرات روحی، روانی و فیزیولوژیک ناشی از سرطان اهمیت پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان آن را هر چه بیشتر مشخص می سازد‌. سرطان بالاترین استرس را نه تنها در بیماران بلکه در همسران آنها و دیگر اعضاء خانواده ایجاد می کند‌. در مورد بیماران مبتلا به سرطان سینه بعد از برداشتن سینه، زنان بمدت یکسال فشار روانی و احساس شکست و نومیدی وافری را در زندگی خود تجربه می کند‌.

روش مقابله با سرطان سینه همانا در بخش اول، مجموعه اقداماتی است که منجر به کاهش عوارض خطر می گردد و همچنین از برنامه های غربالگری و تشخیص زودرس است‌. ( Nevid صفحه ۴۹۱ )

روشهای غربالگری جهت تشخیص زودرس سرطان سینه شامل خودآزمایی سینه BSE، معاینه بالینی توسط پزشک، CBE و ماموگرافی می باشد‌. انجمن امریکا به منظور تشخیص زودرس سرطان معایناتی بدین شرح پیشنهاد می کند:

۱ – خودآزمایی ماهیانه  سینه‌ها بوسیلة همة زنان بعد از ۲۰ سالگی‌.

۲ – انجام ماموگرافی در زنان در معرض خطر از ۵۰ سالگی بطور سالانه و ۲ بار معاینه بالینی توسط پزشک‌.

۳ – در سنین ۴۰-۲۰ سالگی معاینه توسط پزشک هر ۳ سال یکبار و انجام ماموگرافی پایه بین ۴۰-۳۰ سالگی‌.

۴ – در سنین ۴۹-۴۰ سالگی ماموگرافی و معاینه توسط پزشک ۳-۱ سال یکبار‌. (ایلخانی صفحة ۹-۳ )

تشخیص زودرس و درمان بیماریها عمده ترین مداخلات در مبارزه با بیماریها هستند هرچه زودتر بیماری شناسایی و درمان شود، از نظر پیش آگهی و پیشگیری از بروز موارد بیماری یا بروز ناتوانی دراز مدت بهتر است‌. اگر چه تشخیص زودرس به اندازه پیشگیری اولیه مؤثر و اقتصادی نیست ولی می تواند در کاهش میزان ابتلا و مرگ و میر بعضی از بیماریها مانند سرطان سینه، فشار خون و سرطان گردن رحم نقش مهمی داشته باشد‌. زنانی که در زمان تشخیص سرطان سینه در مرحلة موضعی بوده اند، حداقل بقاء ۵۰ ساله بعد از تشخیص داشته اند‌. (شجاعی صفحة ۱۵۷)

از آنجایی که ۹۵% سرطانهای سینه و ۶۵% سرطانهای ابتدایی سینه توسط خود زنان کشف می شود، اقدام سریع برای معاینه سینه و تشخیص زودرس این بیماری از اهمیت زیادی برخوردار است‌. باید همة زنان تشویق شوند تا سینه های خود را معاینه کنند‌. در بسیاری از کشورها به احتمال زیاد خود آزمایی سینه ها تنها روشی است که می توانند تا مدتها شمار زیادی از مردم را تحت پوشش قرار داد‌. خودآزمایی سینه یک روش بدون هزینه است که زنان باید برای تشخیص سرطان سینه انجام دهند‌. و در واقع مهمترین فواید آن، ارزان بودن و اجرای ساده آن در فواصل معین در منزل می‌باشد‌. (غضنفری صفحة ۷۹ – ۷۶)

کلید اصلی موفقیت برنامه های غربالگری سرطان، افزایش آگاهی زنان هر جامعه و مشارکت فعال آنان در برنامه های بیماریابی است‌. برای ایجاد تغییر رفتار یا به عبارت دیگر اطمینان از ادامه رفتار ایجاد آگاهی و گرایش، امری مفید و منطقی است‌. بسیاری از زنان به علت عدم اطلاع از روش صحیح خودآزمایی سینه از اجرای منظم این تکنیک سرباز می زنند‌. کارمندان بهداشتی موظفند که همراه با آموزش این تکنیک موجود از صحت یا عدم صحت اجرای این روش مطمئن شوند این امر موجب تقویت یک عادت بهداشتی صحیح در جامعه می گردد‌. ( اکبری صفحة ۵ )

با توجه به مطالب فوق و تجربه پژوهشگران به عنوان اعضاء تیم بهداشتی، نتایج بیانگر این مطلب است که اغلب افراد حتی کسانی که در معرض خطر هستند خودآزمایی سینه و معاینات دوره ای را انجام نمی دهند‌. لذا بر‌ آن شدیم تا میزان آگاهی و عملکرد گروهی از زنان جامعه، یعنی دبیران به عنوان زنان تحصیل کرده و زنانی که به دلیل درگیر بودن در مسائل آموزشی نقش کلیدی و مؤثری در آموزش مسائل بهداشتی به دانش آموزان دختر که محور زندگی آینده را می سازند، برعهده دارند را بسنجیم.

از آنجا که قدم اول در هر آموزشی، بررسی وضع موجود و برآورد سطح آگاهی جامعه مورد نظر می باشد و در هر برنامه ریزی آموزشی ارائه آمار جدید و مستند، اساسی و لازمه کار می باشد، امید است با به کارگیری نتایج این پژوهش در برنامه ریزیها و طرحهای کشوری، گامی در جهت ارتقاء سطح سلامت و افزایش کارایی زنان برداشته شود‌. و از طرفی انجام این تحقیق قبل از رسیدن به هر گونه نتیجه ای یک آموزش مقطعی است به امید اینکه حس کنجکاوی زنان ( دبیران ) را نسبت به سلامت خود بیشتر جلب نماید‌.


مروری بر مطالعات انجام شده در جهان:

Marinho  و همکاران در سال ۲۰۰۳ تحقیقی را در پرتغال انجام دادند‌. این تحقیق به منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در مورد خودآزمایی سینه در میان مراجعه کنندگان تحت نظر مراکز بهداشتی انجام شده است‌.

روشها: در بررسی KAP ( آگاهی، نگرش و عملکرد ) ۶۶۳ زن از ۱۳ مرکز بهداشتی شهری بطور تصادفی انتخاب شدند‌. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه بود‌.

نتایج: نتایج نشان داد که آگاهی و عملکرد در مورد خودآزمایی سینه به ترتیب در ۴/۷% و ۷/۱۶% مناسب ( کافی ) بود اگر چه نگرش در ۹/۹۵% از زنان مصاحبه شونده مناسب بود‌.

مطالعه نشان داد که ۱/۵۸% زنان مصاحبه شونده فراموشی را مهمترین دلیل عدم انجام خودآزمایی سینه ذکر کرده اند. نتیجه اینکه زنان تحت مراقبت مراکز بهداشتی که به عنوان نمونه در این مطالعه انتخاب شدند، آگاهی و عملکرد نامناسب در مورد خودآزمایی سینه داشتند ضمناً نگرش آنها در این مورد هم خوب بود‌.

Harris و همکاران در سال ۲۰۰۳ در آمریکا تحقیقی را دربارة تفاوتهای نژادی در پذیرش پیشنهادات غربالگری سرطان سینه انجام دادند که این پژوهش را بر روی زنان سفید پوست و سیاه پوست انجام دادند‌.

روشها: داده ها از بیش از ۴۵۰۰ زن از ۱۹۹۲ National Health Interview survay گرفته شد که این نمونه از جمعیت پایه گرفته شده بود‌.

از رگرسیون لجستیک برای برآورد ارتباط آگاهی از خودآزمایی سینه، ماموگرافی و معاینات بالینی و پذیرش و پیروی از آنها استفاده شد‌.

نتایج: زنان سیاه پوست نسبت به زنان سفید پوست احتمال کمتری داشت که از
تست های غربالگری سرطان سینه آگاه باشند و آنها را استفاده کنند‌. اگر چه در میان زنانی که از تست های غربالگری آگاه بودند زنان سیاه پوست پذیرش و پیروی بیشتری داشتند‌.

تفاوت های اقتصادی – اجتماعی برای معاینات بالینی بیشتر از خودآزمایی سینه بود‌.

Bener و همکاران در سال ۲۰۰۱ یک پژوهش مقطعی در مورد سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد در ارتباط با غربالگری سرطان میان زنان عرب انجام دادند‌.

روشها: از روش نمونه گیری آسان استفاده شد و نمونه ها از ۱۷۵۰ زن ۶۵-۴۰ ساله انتخاب شدند‌ که به هر دلیل به PHC ( مراقبت های بهداشتی اولیه ) توجه داشته و تحت مراقبت مراکز بودند‌. ۱۷۵۰ زن انتخاب شدند که ۱۴۴۵ نفر اعلام همکاری کردند و ۷۸ نفر به دلیل داشتن سوابق و تاریخچة سرطان سینه از نمونه حذف گردیدند‌. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود‌.

نتایج: خودآزمایی توسط ۷/۱۲% جامعه مورد بررسی انجام می شد‌. معاینات بالینی توسط ۸/۱۳% و ماموگرافی توسط ۳/۱۰% افراد انجام می‌شد‌. آگاهی راجع به غربالگری سرطان سینه در جامعة مورد بررسی پایین بود در واقع زنان کمتر آموزش دیده بودند و تقاضای غربالگری هم توسط حرفه های مربوط به بهداشت کم بود‌.

Ng.Fung.Chow در سال ۲۰۰۰ تحقیقی را تحت عنوان بررسی عملکرد دربارة خودآزمایی سینه در بین زنان در معرض خطر در هنگ کنگ انجام دادند با توجه به اینکه میزان بروز سرطان سینه در هنگ کنگ در حال افزایش بود‌، خودآزمایی سینه به عنوان یک ابزار غربالگری مخصوصاً میان خویشاوندان درجة یک قربانیان سرطان سینه در حال همه گیری شدن است‌.

روش ها: مطالعه مقطعی بود و در اینجا پرسشنامه برای ۳۳۰ نفر از خویشاوندان درجه یک بیمارانی که سرطان سینه داشتند و تحت مراقبت دپارتمان جراحی دانشگاه هنگ کنگ بودند ارسال گردید‌.

نتایج: ۱۱۰ آزمایش شونده به پرسشنامه ها با حساسیت ۳۳%‌ پاسخ دادند‌. متوسط سن پاسخگویان ۳۷ سال بود‌. فقط ۵۷ زن ( ۵۲% ) این عمل را انجام می دادند‌. کسانی که BSE را انجام می دادند آگاهی خوبی از BSE داشتند‌‌(۰۱/۰P<). 40% از افراد که BSE را انجام می دادند، آگاهی‌شان را در مورد BSE بواسطة کسانی که معاینه بالینی را برایشان انجام داده بودند بدست آورده بودند و متوسط دوره های عملکردشان ۲/۳ سال بود‌.

۶۸% از افراد تحت بررسی BSE را بطور کامل انجام می دادند و میزان اعتماد بالای ۳۵% بود‌. ۱۳ فاکتور که احتمالاً به کامل و مطمئن بودن BSE ارتباط دارند مورد مطالعه قرار گرفت‌.

تنها فاکتوری که بطور معنی داری قطعاً کامل بودن BSE را تعیین می کرد، زمان صرف شده برای هر آزمون بود (۰۰۲/۰P=)‌. یک عملکرد کامل به زمان بیشتری نسبت به یک عملکرد ناقص نیاز دارد‌. ( به ترتیب ۶۰/۶ دقیقه و ۹۶/۲ دقیقه )‌. نتیجه اینکه بیش از نیمی از FDR ها ( خویشاوندان درجه یک کسانی که سرطان سنیه داشتند) BSE را انجام می دهند و اکثراً هم BSE را  کامل انجام می دادند اما آنها دریافتن موارد غیر طبیعی در یافته هایشان مطمئن نیستند‌.

به هر حال تنها آنهایی که یک انگیزه و قصد قوی برای انجام خودآزمایی دارند و موانع فکری کمتری برای عدم انجام BSE دارند به خودآزمایی شان بیشر مطمئن هستند‌.

Budden در دپارتمان علوم پرستاری در استرالیا در سال ۱۹۹۵ در رابطه با میزان آگاهی و عملکرد از خودآزمایی سینه پژوهشی انجام داد‌.

روشها: جامعة مورد پژوهش از میان زنان جوان انتخاب شد که ۶۵ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه پرستاری نمونة پژوهش را تشکیل می دادند‌. این تحقیق توصیفی بود و نمونه ها بین سنین ۴۵- ۱۷ سال قرار داشتند که میانگین سن ۱۹ سال بوده است‌. اطلاعات با استفاده از یکسری سؤالات انفرادی جمع آوری شده و بوسیلة روشهای آماری مورد تجزیة و تحلیل قرار گرفت‌.

نتایج: نتیجه تحقیق نشان داد که ۹۹% از نمونه در یکسال قبل، از خود آزمایی سینه آگاهی داشته اند و آن را انجام داده بودند‌. تعداد کمتر از نصف  (۴۴% ) از این شرکت کنندگان نیز سینه هایشان را مرتب معاینه می کردند که این مسأله به عنوان یک خودآزمایی منظم قابل توجه است‌.

بین سابقة خانوادگی سرطان سینه و خودآزمایی مرتب سینه ارتباط خاصی پیدا نشد‌. درصد بالایی از نمونه ها ( ۷۷% ) زمانهای تأکید شده برای خودآزمایی سینه را در رابطه با قاعدگی شناسایی کردند‌. اگر چه فقط ( ۳۷% ) از شرکت کنندگان خودآزمایی را در این زمان انجام می دادند‌. تفاوتهای بین زمانهای توصیه شده جهت خودآزمایی سینه و روزهای قاعدگی در زمانی که شرکت کنندگان خودآزمایی را انجام دادند دیده می شد‌. این تحقیق نشان داد که ۴۵% از شرکت کنندگان برای اطلاعات بیشتر در مورد خودآزمایی سینه از پزشکان سؤال می کنند‌. ۳۶% از شرکت کنندگان برای اطلاعات بیشتر در مورد خودآزمایی سینه به مراکز بهداشتی درمانی منطقه ای مراجعه می کنند‌.

Drakshyani – Devi – K; venkata – Ramaiah-p در رابطه با میزان آگاهی و عملکرد خودآزمایی سینه در سال ۱۹۹۴ تحقیقی را در دپارتمان علوم بهداشتی دانشگاه سوئیس انجام دادند‌.

روشها: اطاعات از طریق مصاحبه جمع آوری شد‌. نمونه ها را ۱۰۰ نفر معلم مدرسه و دانشگاه تشکیل می دادند که سؤالاتی در رابطه با آگاهی و عملکرد خودآزمایی سینه پرسیده شد‌. داده ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‌.

نتایج: نتایج نشان داد اگر چه ترس از سرطان سینه شایع است، آگاهی و عملکرد از BSE خیلی کم بوده و به طور منظم پیگیری نمی شود‌.

– پاتیسا و همکاران در سال ۱۹۹۲ مطالعه ای تحت عنوان آگاهی و رفتار خودآزمایی سینه در پرسنل زن حرفه های بهداشتی یونانی که در مراکز مراقبت اولیه بهداشتی کار می کردند، انجام دادند‌. هدف از این مطالعه تعیین آگاهی پرسنل زن حرفه های بهداشتی یونانی در مورد سرطان سینه و خودآزمایی سینه و تعیین تکرار خودآزمایی سینه توسط این پرسنل بوده است‌.

کل نمونه ۲۶۸ نفر بودند که در مراکز مراقبت بهداشتی کار می کردند‌. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود‌.

نتایج نشان دادکه ۵/۳۵% زنان فقط با سه مرحله از ۹ مرحلة اساسی خودآزمایی سینه آشنا بودند اکثریت آنها فقط ۶ مرحله از آن را دانسته و در کل آگاهی واحدهای مورد پژوهش از خودآزمایی سینه و سرطان سینه در حد پاینی بود‌.

۴/۲۲% از شرکت کنندگان خودآزمایی سینه را در طی سال قبل انجام داده بودند و فقط ۷/۳۴% آن را بطور منظم انجام می دادند‌. از زنانی که نمره آگاهی بالاتری داشتند رفتار مثبت تری از خودآزمایی سینه را گزارش کردند‌.


مروری بر مطالعات انجام شده در ایران

– علی محمدی و داده خواه در سال ۱۳۸۱ پژوهشی را تحت عنوان بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شهر اردبیل در مورد خودآزمایی سینه انجام دادند‌.

روشها: این بررسی توصیفی – تحلیلی بود در این پژوهش ۱۵۰ زن ۲۰ تا ۵۰ ساله با روش نمونه گیری خوشه ای سیستماتیک انتخاب شدند و آگاهی، نگرش و عملکرد آنان درباره خودآزمایی سینه از طریق مصاحبه حضوری مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات حاصله با استفاده از آمار توصیفی و استباطی آنالیز گردید‌.

نتایج: زنان سرطان سینه را می شناختند‌. آگاهی آنها از روش صحیح خودآزمایی سینه، متوسط ( ۷/۴۴% ) بود و بین آگاهی با سن، وضعیت تأهل و سابقة معاینة قبلی سینه ارتباط آماری معنی داری وجود داشت‌. ۵۲% زنان به نقش خودآزمایی سینه در شناسایی زودرس این سرطان اعتقاد داشتند‌.

نگرش کلی آنها نسبت به خودآزمایی سینه، مثبت ( ۳/۵۱% ) بود و بین آگاهی و نگرش ارتباط آماری معنی دار وجود داشت‌. ۱۸% از افراد تحت مطالعه تاکنون حداقل یکبار معاینة ‌سینه را انجام داده بودند و عملکرد کلی آنان در زمینه خودآزمایی سینه ضعیف (۷/۴۶% ) بود‌.

از میان افراد مورد بررسی ۱۸% آنها قبلاً اطلاعاتی در مورد معاینة سینه کسب کرده بودند و مهمترین منبع کسب اطلاعات آنها وسایل ارتباط جمعی ( ۳/۳۳% ) و گروه پزشکی (۹/۲۵ % ) بود‌.

۵۸% زنان از زمان شروع خودآزمایی آگاه نبودند‌. ۷/۴۰% نمونه ها از فواصل مناسب و ۷/۳۰% از زمان مناسب انجام خودآزمایی اطلاع داشتند‌.

۷/۴۴% آگاهی متوسط، ۱۴% آگاهی خوب داشتند‌. نتایج همچنین نشان داد میزان آگاهی « خوب » در زنان با سابقة معاینة ۷/۴۵% و بیشتر از زنان بدون معاینه ( ۳ /۴% ) بوده و این رابطه از نظر آماری معنی دار بود. میزان آگاهی در زنان متأهل بیشتر از زنان مجرد بود‌. ( ۵/۱۶% در مقابل ۳/۸% ) و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود‌. همچنین بین سن و آگاهی از خودآزمایی سینه نیز همبستگی مثبت وجود داشت که از نظر آماری نیز معنی دار بود‌.

علی رغم اینکه ۷/۵۲% زنان مورد مطالعه نسبت به ضرورت خودآزمایی سینه آگاه بودند، تنها ۷/۱۰% زنان، خودآزمایی سینه را بطور صحیح و ماهانه و ۴/۳۷% گهگاه و بدون رعایت نظم خاصی انجام می دادند‌. ۱۸ درصد زنان حداقل یک بار معاینة سینه را انجام داده بودند و تنها ۷/۱۴% زنان جهت لمس سینه ها از نوک ۳ انگشت وسط استفاده می کردند‌. ۷/۱۴% نسبت به خودآزمایی سینه عملکرد ضعیف و تنها ۶/۱۰درصد عملکرد خوب داشتند‌.

– کمالی فرد و ملکوتی تحقیقی را تحت عنوان بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کادر بهداشتی درمانی شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر تبریز دربارة خودآزمایی سینه و پاپ اسمیر در سال ۱۳۸۱ انجام دادند‌.

روشها: این مطالعه با روش توصیفی بوده، با نمونه گیری آسان،‌ تعداد ۵۰ نفر از بین زنان شاغل در رشتة بهداشتی درمانی زنان مامایی مراکز آموزشی درمانی شهر تبریز انتخاب شدند‌.

ابزار: ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود‌.

نتایج: نتایج بیانگر آن است که سطح آگاهی نمونه ها در اکثریت موارد متوسط بوده، نگرش اکثریت نمونه ها به پاپ اسمیر و خودآزمایی سینه مثبت بوده و لی متأسفانه عملکرد اکثریت قریب به اتفاق موارد ضعیف بوده است‌.

– ماهوری و همکاران پژوهشی را تحت عنوان بررسی میزان آگاهی و عملکرد زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان شیراز در رابطه با غربالگری سرطان سینه در سال ۱۳۸۱ انجام دادند‌.

روشها: جمعیت تحت مطالعه نمونه تصادفی مشتمل بر ۱۰۰۰ زن ۳۵ ساله و بالاتر مراجعه کننده به ۱۰ مرکز بهداشتی – درمانی شهرستان شیراز بودند‌. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بود‌.

نتایج: بر اساس نتایج حاصله میزان آگاهی و عملکرد کلی افراد در زمینه روش های مختلف غربالگری سرطان سینه به ترتیب ۴۵% و ۷/۲۸% محاسبه شد‌. سن افراد تحت مطالعه با میزان آگاهی ایشان نسبت به روش های مختلف غربالگری سرطان سینه ارتباط معکوسی نشان داد(۰۰۰۱/۰ P<)‌.

افرایش سطح تحصیلات، وجود سابقة فامیلی بیماریهای سینه، وجود سابقة‌ فامیلی سرطان سینه با افزایش میزان آگاهی و عملکرد زنان در این زمینه همراه بود‌ (۰۰۰۱/۰P<)‌.

– سید فاطمی و تبریزی مقدم پژوهشی را تحت عنوان بررسی دانش و نگرش دبیران زن در مورد غربالگری سرطان سینه در سال ۱۳۸۰ انجام دادند‌.

ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود‌. در این مطالعه نمونه گیری به شکل سرشماری انجام گرفته و کلیة دبیران زن به عنوان واحدهای پژوهش انتخاب شدند که تعدادی از آنها تمایل به همکاری نشان ندادند و در پایان  ۱۹۰ دبیر زن مورد مطالعه قرار گرفتند‌.

نتایج: یافته ها در مورد دانش دبیران نشان داد که ۵/۶۱% دارای دانش متوسط از عوامل خطرساز سرطان هستند و ۵/۴۰% از خودآزمایی سینه دانش متوسط داشتند‌. در زمینة نگرش اکثریت واحدها ( ۲/۹۵% ) از نگرش مثبت نسبت به انجام خودآزمایی سینه برخوردار بودند‌.

در این تحقیق منظور از روشهای غربالگری سرطان سینه ۳ روش ماموگرافی،  معاینات کلینیکی و خودآزمایی سینه می باشد‌.

– غضنفری و همکاران در سال ۱۳۷۴ پژوهشی در شهر کرمان انجام دادند‌. هدف از این پژوهش تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد آموزگاران زن در زمینة خودآزمایی سینه بود‌. تحقیق به روش توصیفی انجام شد‌.

روشها: نمونه های پژوهش را ۲۰۰ نفر آموزگار زن تشکیل می دادند و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود‌.

میانگین سنی افراد شرکت کننده ۴/۳۷ سال بود‌. اکثریت واحدهای مورد پژوهش (۵/۴۳% ) دارای مدرک دیپلم بودند‌.

نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که ۶% از آموزگاران خودآزمایی سینه را نمی شناختند و از آگاهی کافی برخوردار نبودند‌. در زمینه عملکرد جامعة مورد پژوهش، نتایج نشان داد که اکثریت ( ۵/۶۸% ) واحدهای مورد پژوهش خودآزمایی سینه را اصلاً انجام نمی دادند و دلیل آن را فکر نکردن به آن ذکر می نمودند‌. نتایج بدست آمده در زمینه نگرش واحدهای مورد پژوهش نشان داد که نمونه ها از نگرش مطلوبی نسبت به خودآزمایی سینه برخوردار هستند‌. در این تحقیق بین آگاهی و نگرش و سطح تحصیلات هیچگونه ارتباطی وجود نداشت‌.

– فقیه صفایی در سال ۱۳۷۳ نیز تحقیقی در زمینه میزان و نحوه انجام خودآزمایی سینه در پرستاران شاغل بیمارستهای دانشگاه های علوم پزشکی در تهران انجام داد‌. پژوهش به روش توصیفی انجام شد‌.

روشها: نمونه های تحقیق را ۲۷۰ نفر پرستار زن تشکیل می دادند‌. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود‌. اکثر واحدهای مورد پژوهش دارای مدرک لیسانس، متأهل و در گروه سنی ۲۹-۲۵ سال بودند‌. هیچ یک از نمونه ها، مبتلا به سرطان سینه نبوده و یا توده ای در سینة‌ خود نداشتند‌.

نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که ۱/۷۴% از نمونه ها خودآزمایی را انجام می دادند و ۹/۳۵% از انجام آن خودداری می کردند‌. همچنین نتایج نشان داد که تنها ۲۲% از واحدهای مورد پژوهش با فواصل زمانی یک ماهه مبادرت به انجام خودآزمایی می‌نمودند‌. ۵/۵۳% از نمونه های مورد پژوهش یک هفته پس از شروع قاعدگی، خودآزمایی را انجام می دادند‌.

نتایج تحقیق همچنین نشان داد که بین سن نمونه ها و امتیاز بدست آمده از نحوه انجام خودآزمایی ارتباط معکوس وجود دارد‌، به علاوه کسانی که در اقوام درجه ۱ آنها افراد مبتلا وجود داشتند بیشتر به انجام خودآزمایی مبادرت می نمودند‌.

– سید فاضل پور پژوهشی را تحت عنوان بررسی مقایسه ای میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان سال آخر دبیری، دانشکده های علوم وابسته به دانشگاه گیلان و دانشجویان سال آخر پرستاری، دانشکده های پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان از خودآزمایی سینه در سال ۷۲ انجام داد‌. هدف این تحقیق تعیین تفاوت بین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان سال آخر دبیری دانشکده های علوم وابسته به دانشگاه گیلان و دانشجویان سال آخر پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان از خودآزمایی سینه انجام گرفت‌. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه از ۶۰ دانشجوی سال آخر دبیری و ۵۵ دانشجوی سال آخر پرستاری جمع آوری گردید‌. نتایج نشان داد که اکثریت دانشجویان سال آخر پرستاری دارای آگاهی زیادی از خودآزمایی سینه بودند‌. در حالی که اکثریت دانشجویان سال آخر دبیری از آگاهی کمی در خصوص این خودآزمایی برخوردار بودند‌. همچنین نتایج نشان داد که هیچکدام از واحدهای مورد پژوهش در دو گروه، نگرش منفی نسبت به خودآزمایی سینه نداشتند  و اکثریت دانشجویان سال آخر پرستاری دارای نگرش مثبت بودند در حالیکه اکثریت دانشجویان سال آخر دبیری دارای نگرش بی تفاوت نسبت به خودآزمایی سینه بودند‌. همچین اکثریت واحدهای مورد پژوهش در هر دو گروه از عملکرد بدی در خودآزمایی سینه برخوردار بودند اما کمتر از نیمی از دانشجویان سال آخر پرستاری از عملکرد متوسط برخوردار بودند‌. این تحقیق یک مطالعة زمینه ای است‌.

– قنبری خانقاه در سال ۱۳۷۱ تحقیقی به منظور ارتباط باور پنداشتی و خویشتن پنداری با انجام خودآزمایی سینه در پرستاران شاغل شهر تهران انجام داد‌. مطالعه به روش توصیفی انجام شد و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود‌. نمونه ها را ۱۲۰ نفر پرستار شاغل در بخش های مخلتف بیمارستاهای دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل می دادند که میانگین سنی آنها ۳/۳۳ سال بود‌. حدود نیمی از واحدهای مورد پژوهش متأهل و اکثراً دارای مدرک تحصیی کارشناسی با سابقة کار بالینی و بدون تاریخچة مثبت خانوادگی بودند‌.

نتایج: نتایج نشان داد که ۸/۴۵% واحدهای مورد پژوهش به ندرت، ۵/۱۲% یکبار در ماه، ۶/۶% چند بار در ماه و ۵% هر ۶ ماه یکبار مبادرت به انجام خودآزمایی سینه می نمودند، در حالی که ۳۱% از نمونه ها تاکنون خودآزمایی سینه را انجام نداده بودند‌. در این تحقیق دلیل اصلی عدم انجام خودآزمایی سینه فکر نکردن به آن ذکر شده است‌. اکثریت واحدهای مورد پژوهش نداشتن وقت کافی را دلیل اصلی عدم آموزش خودآزمایی به بیماران ذکر کرده اند‌.

– هدایتی در سال ۱۳۶۱ تحقیقی تحت عنوان بررسی میزن آگاهی خانم ها در مورد سرطان سینه، خودآزمایی سینه و عملکرد خودآزمایی سینه در آنها را انجام داد‌. پژوهش به روش توصیفی انجام گرفت و نمونه های آن را ۵۸ نفر از زنان ملاقات کننده بیماران  در بیمارستانهای مختلف شهر تهران تشکیل می دادند که به روش تصادفی انتخاب شدند‌.

ابزار: اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده بود‌.

نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که ۰۳/۳۱ درصد از نمونه ها خودآزمایی سینه را انجام داده و ۰۷/۶۲ درصد خودآزمایی را انجام نمی دادند‌. ۷/۰ پاسخ دهندگان به سوال مربوط پاسخ نداده بودند‌. در مورد تأثیر سطح سواد و تحصیلات در انجام یا عدم انجام خودآزمایی سینه نتایج نشان داد که عامل سواد و سطح تحصیلات نمونه ها در انجام یا عدم انجام خودآزمایی مؤثر نبوده در مورد آگاهی نسبت به خودآزمایی سینه و سرطان سینه نتایج بدست آمده نشان داد که واحدهای مورد پژوهش از اطلاعات ضعیفی برخوردار بودند همچنین نتایج نشان دادکه سطح آگاهی زنان در انجام خودآزمایی سینه مؤثر بوده است‌.

 

نتیجه گیری محقق در پایان پژوهش حاکی است که تنها عاملی که باعث انجام خودآزمایی سینه ها بوده است بالاتر بودن سطح اطلاعات واحدهای مورد پژوهش بوده و عواملی چون سن، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات بر روی اطلاعات نمونه‌ها در مورد خودآزمایی سینه و سرطان سینة موثر نبوده است‌.


اهداف پژوهش

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.