تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و داری ۸۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

– چکیده تحقیق
فصل اول
– مقدمه
– بیان مسأله
– ضرورت و اهمیت تحقیق
– فرضیات یا سؤالات تحقیق
– روش تحقیق
– جامعه پژوهش
– حجم نمونه
– تعریف واژه‎ها و اصطلاحات
الف: تعریف نظری
ب: تعریف عملیاتی
فصل دوم
«پیشینة تحقیق»
بخش اول:
– تعریف اضطراب و انواع آن
– شدت اضطراب
– علل و انگیزه‎های اضطراب
– شیوع اضطراب
– اضطراب از دیدگاه مکاتب روانشناسی
بخش دوم:
– تعریف تیپهای شخصیتی (مفهوم الگوهای رفتاری ‎A و ‎B و توسعة آن)
– تیپ شخصیتی ‎A و بیماریهای جسمی
– رابطه الگوی رفتاری ‎A و ‎B با رفتارها و متغیرهای دیگر
بخش سوم:
– تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
– تحقیقات انجام شده در ایران
فصل سوم:
– روش تحقیق
– جامعه پژوهش
– نمونه پژوهش
– روش نمونه‎گیری
– ابزار اندازه‎گیری
– روایی و پایایی ابزار اندازه‎گیری
– روش آماری
فصل چهارم
– تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‎ها
– جداول آماری
– آزمون فرضیه
فصل پنجم
بحث و نتیجه‎گیری
بررسی نتایج
میزان تعمیم‎پذیری یافته‎های پژوهش به جامعه آماری
– محدودیتهای تحقیق
– پیشنهادات
– ضمائم
– منابع

در این پژوهش تلاش شد تا رابطه میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B بررسی کند و سپس در پایان پیشنهاداتی جهت سلامت روان این افراد ارائه می‎گردد.

بیان مسأله:

آیدون[۱]، عصر حاضر را دوران اضطراب نامیده است و پیچیدگی‎های جاری تمدن، سرعت تغییرات و بی‎‎توجهی به مذهب و ارزشهای خانوادگی برای افراد و اجتماع، تعارضها و اضطراب‎های تازه‎ای را بوجود آورده‎اند (پورافکاری، ‌نصرت‎ا‎…، ۱۳۷۱)

اضطراب‎ یک هیجان طبیعی است که درجه متوسط آن می‎تواند بسبب افزایش دادن میزان گوش بزنگی نیروی مفیدی به شمار آید. ولی درجات زیاد آن کارایی را کاهش می‎دهد و مانعی در عملکرد سالم به حساب می‎آید. از طرفی رابطه بین استرس و شخصیت افراد هم تاریخ مدون و کوتاهی دارد. اما در واقع دارای قدمتی بسیار طولانی است. یعنی تجربة‌میزان اضطراب تا حدود زیادی به شخصیت افراد بستگی دارد. امروزه هیچ شکی وجود ندارد که استرس روانشناختی شدیداً با برخی بیماریها مرتبط است و شواهد گوناگونی نشان داده‎اند که احتمال بیماری و فرسودگی با با لا رفتن  استرس زندگی بالا می‏رود. (فریدمن،  بوت و کولی ۱۹۸۷)[۲] (پایان‎نامه، تربیت معلم تهران،  ۱۳۷۹)

همچنین طبق تحقیقات انجام شده، این مسئله روشن است که بین برخی خصوصیات شخصیتی و واکنش در برابر موقعیتها، رابطه وجود دارد و هر شخصیتی خلق و خوی خاصی را ایجاد کرده و واکنش در برابر موقعیتها و سختی‎ها را متفاوت می‎کند. لذا افرادی که در برخورد با شرایط مختلف، این خلق و خوها در آنجا به صورت پایدار درآمده و جزء شخصیت آنها شده و اگر آنها در برخورد با فشارهای زندگی، مهارت کمتری هم داشته باشند، در نتیجه ابتلا به بیمارهای جسمی و روحی در آنها به فراوانی دیده می‎شود، از جمله بیماریهای قلبی و سرطانها و امثال آنها. این افراد همان افراد تیپ ‎A می‎باشند. که فریدمن اولین فردی است که این ویژگی‎ها را شناسایی کرد و او برنامه متعلق را برای کاهش جنبه‎های فشارزای الگوی رفتاری ‎A بوجود آورده است (ترجمة لدیور، پروین، جوادی، ۱۳۸۱)

این پژوهش، درصدد پاسخگویی به این سؤالات می‎باشد:

۱- با توجه به اینکه اضطراب یکی از اختلالات مهم روانی است که وجود آن در انسان مشکلات متعددی را در روند زندگی سالم ایجاد می‎کند، لذا تلاش برای شناخت عوامل مؤثر و طرقی در جهت رفع آن، و ایجاد مقاومت در برابر استرسها و کشمکشهای روانی و یأس و نا کامی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

۲- دستیابی به اینکه  آیا در بین ویژگی‎های تیپهای شخصیتی از لحاظ وجود میزان اضطراب اختلافی دیده می‎شود و اگر هست، آیا این اختلاف از لحاظ آماری معنی‎دار است؟

ضرورت و اهمیت پژوهش:

با توجه به اینکه اضطراب یک بیماری شایع و همه‎گیر است و اکثر افراد جامعه مخصوصاً دانشجویان از این بیماری رنج می‎برند و همان‎طوری که در مبحث مقدمه هم ذکر شد یکی از مؤلفه‎های موثر بر واکنش افراد در برابر هیجانها و از جمله‎ها فشارهای روانی و اضطراب، مسأله تیپهای شخصیتی و الگوهای رفتاری خاص‎اند که برای اولین بار فریدمن و روزنمن، سال ۱۹۷۴ پس از سالها، تحقیق و مطالعه بر روی بیماران قلبی به این نتیجه رسیدند که بسیاری از افرادی که تحت عنوان بیماران قلبی تحت مواط‎اند، طبیعت و خلق و خوی مشابهی دارند و این افراد را به عنوان تیپ شخصیتی ‎A نامگذاری کرده که ویژگی‎های خاصی را دارا بوده و از کسانی که این ویژگی‎ها را ندارند، از لحاظ سازگاری و مقابله اضطراب و فشارهای زندگی متمایز می‎کند. لذا با توجه به این رابطه‎ای که تاکنون در مورد اضطراب و تیپهای شخصیتی وجود داشته و ضرورت این مسأله از نظر سازگاری با هیجانهاو موقعیتهای اضطرابی برای افراد بسیار ضروری است. لذا در این پژوهش، محقق به دنبال بررسی این رابطه و میزان  تأثیر در بین دانشجویان دانشگاه تربیت معلم برآمده و شناخت این امر نه تنها از این لحاظ بلکه از جهت پیشگیری از عوارض اضطرابها و یا کنترل آن در افرادی با ویژگی الگوی رفتاری ‎A وجود دارد ایجاب می‎کند تا بدنبال این اثرات از لحاظ علمی پرداخته شود و امید است این پژوهش در راستیا این اهداف موثر واقع گردد. زیرا اهمیت هر پژوهش در نتایج و ثرماتی است که در رفع مشکلات و دستیابی به راه‎حل معضلات حاصل می‎شود.

اهداف پژوهش:

هدف کلی: برسری و مقایسه میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B

اهداف اختصاصی:

۱- بررسی میزان اضطراب در افراد با تیپ شخصیتی‎ ‎A

2- بررسی میزان اضطراب در افراد با تیپ شخصیتی ‎B

فرضیه‎های پژوهش:

۱-   میزان اضطراب در افراد تیپ شخصیتی ‎A چقدر است؟

۲-   میزان اضطراب در افراد تیپ شخصیتی ‎B چقدر است؟

۳- بین میزان اضطراب افراد تیپ ‎A و ‎B تفاوت وجود دارد.

روش تحقیق:

در این تحقیق از روش علی ‎- مقایسه‎ای، استفاده شده است. زیرا محقق بدنبال کشف روابط بین عوامل و شرایط خاصی است، که قبلاً به وقوع پیوسته است. به عبارتی محقق به دنبال برسری امکان وجود روابط علی و معلولی از راه مشاهده و مطالعة نتایج موجود و زمینه قبلی آنها، به امید یافتن علت وقوع پدیده‎هاست و از طرف دیگر محقق امکان کنترل مستقیم بر متغیرها را ندارد. لذا مناسبترین روش تحقیقی، همین روش پس رویدادی یا علی ‎- مقایسه‎ای است.


جامعة تحقیق:

جامعة پژوهش شامل دانشجویان دختر ۱۸ تا ۲۲ ساله دانشگاه تربیت معلم می‎باشند.

حجم نمونه:

تحقیق حاضر را ۲۰ نفر از دانشجویان تربیت معلم تهران که ساکن در خوابگاه دانشجویی این دانشگاه هستند، تشکیل داده که این تعداد در ۲ گروه ۱۰ نفری از افراد با تیپ شخصیتی ‎A و ‎B می‎باشند.

تعریف متغیرهای پژوهش:

الف‎- تعریف نظری اضطراب: کاپلان و سادوک اضطراب را از دیدگاه بالینی چنین تعریف می‎کنند: «یک علامت هشداردهنده، که خبر از خطری قریب‎الوقوع می‎دهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده می‎سازد.» (ترجمه پورافکاری، ۱۳۷۹)

ب- تعریف عملیاتی میزان اضطراب: منظور از میزان اضطراب در پژوهش حاضر، نمره‎ای است که آزمودنی در مقیاس اضطراب سنج کتب کسب می‎کند.

الف- تعریف نظری تیپ شخصیتی ‎A: فریدمن و روزنمن تیپ شخصیتی ‎A را اینطور تعریف می‎کنند: «ترکیبی از عمل‎- عاطفه که نزد هر کسی قابل مشاهده است،‌ که پرخاشگرانه در تلاش همیشگی برای نیل به حداکثر ممکن در حداقل زمان و در صورت لزوم در مقابل تلاش‎های دیگر اشیاء و اشخاص،‌ درگیر شده باشد.» (ترجمة مرمر، ۱۳۷۲)

– تعریف نظری تیپ شخصیتی ‎B: افراد با تیپ ‎B افرادی‎اند که با این ویژگی‎ها شناخته می‎شوند. سخن دیگران را قطع نمی‎کنند، بندرت مشت خود را گره می‎کنند و یا انگشت خود را به نشانه تأیید گفتة خود بالا می‎برند و این افراد استعداد کمی نسبت به فشار دارند و به علت انعطاف‎پذیر بودنشان واقع‎بین‎ترند. اشتباهات خود را پذیرفته و آنها را فرصتهایی برای آوزش می‎بینند و زمانی که حوادث در کنترلشان نیست،‌ خود را کنترل می‎کنند (ترجمة کدیور، جوادی، ۱۳۸۱)

ب- تعریف عملیاتی تیپ شخصیتی ‎A و ‎B: منظور از تیپ شخصیتی ‎A و ‎B نمره‎ای است که فرد در مقیاس تیپ‎شناسی ‎A و ‎B کسب می‎کند.[۱] – Aydon

[2] – Friedman and Booth-Kewely

85,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اضطراب
 • مقاله اضطراب
 • مقاله اضطراب
 • مقاله مهارت‌های رویارویی با اضطراب
 • مقاله اضطراب
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.